AÞIK OLACAGIM...

Başlatan |Ayþe|, 20 Haz, 2006, 15:39

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

°BurRCcu°

payla$tigin icin t$kler, güzeldi
[font=Verdana]^SerSerim^[/font] ...hasRetin akLa zaRar beni duymaLiSin[font=Verdana]... ^deLikanLim^ [/font]

|Ayþe|


payla$tigin icin t$kler, güzeldi


sagol arkadaþým...

HýrçýnGüzel

hepsi çok güsel paylaþýmýn için teþekkür ederim
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

Bu bir hüzün mektubudur sana
Ayrýlýrken vermek isteyip
Bir türlü cesaret bulamadýðým
Bir ayrýlýk þiiri

Beni unutma yazýyordu þiirin baþ harflerinde
Yazarken birkaç damla yaþ vardý gözlerimde
Bir ateþ vardý içimde yanan
Hiç durmadan yanan
Kurduðum hayaller vardý düþlerimde canlanan
Hayallerim vardý seninle olan
Ýçimde yanan ateþle kül oldu hepsi
Ýçimde külleri var þimdi

En çok ateþ gözlerini severdim
Gözlerinde eritirdim bütün hüzünleri
En çok pamuk ellerini tutmayý isterdim
Sýmsýký hiç býrakmamacasýna
Kederli þarkýlar gibi dinlerdim sözlerini
Ama cevap veremezdim
Acýmý kalbimde gizlerdim
Bir türlü söyleyemezdim seni sevdiðimi
Þimdi söylesem de fayda etmez
Çok uzaktasýn söylesem de duymazsýn
Duysan da anlamazýn sözlerimi

Cevabý olmayan bir sürü soru kafamda
Geçmiþ geri gelir mi acaba
Bir þans daha çýkar mý karþýma
Gidip de gelmeyen tek þey zamanmýþ galiba
Devasý olmayan dert de aþkmýþ
Anladým en sonunda

Anlamak için yaþamak mý gerekli bilmiyorum
Ama yaþamak için sevmek gerekli
Yaþamam için senin mutluluðun yeterli
Seni Çok Seviyorum...


|Ayþe|

BÝR KARANLÝGÝN ÝÇÝNDE PARLAYAN GÖZLERÝNÝ GÖRDÜM ÖNCE.
SONRA DAMLAYAN GÖZYAÞLARINI....
KIYAMAM SANA EYY SEVGÝLÝ SÝL O GÖZYAÞLARINI.
YAÞANMAYA HAKKI YOKTU BELKÝDE.
BELKÝDE BÝR ACI,BÝR YALANDI ÖYLESÝNE..
BELKÝ BÝR KOR,BELKÝ BÝR
HAYAL,BELKÝ BÝR MASALDI.
AMA HAKKI OLMAYAN KAÇAK YAZILMIÞ,
YAYINLANMASI YASAK BÝR YAZI,
BÝR AÞK ÖYKÜSÜ BÝZÝMKÝ...
ZEHÝR DOLU SÖZLERÝN ÝÇÝNDE BÝR ÇIGLIK.
BÝR SEVDANÝN ACIMASIZCA ÖLÜMÜNÜN SON ÇIGLIGI...
SENÝ SEVÝYORUMLARLA BAÞLAYAN VE ELVEDALARLA BÝTEN.
BÝR YARÝN GÖZBEBEKLERÝNDE SEYRETMEK AÞKI VE ONUN BÝR
BAKIÞINA ÖLMEK.SEN HANGÝSÝNÝ YAPTIN.
KORKUP KAÇMAK DIÞINDA NE KATABÝLDÝN BU SEVDAYA.
VE HAYATIN ACI ÇIÐLIKLARI BEYNÝMÝ ZONKLATIRKEN
HANGÝ ÞEHÝRDE,HANGÝ KIZLA BERABERDÝN.
SEN BU AÞK ÝÇÝN NE YAPTIN KAÇMAKTAN BAÞKA...
KARMAÞÝK DUYGULARIN EÞÝGÝNDE HAYATIMA SON VERÝRKEN
SON SÖZLERÝMDE YÝNE SEN VARDIN.
SENÝ SEVDÝM KAHROLASI BU HAYATTAN DAHA ÇOK SEVDÝM....


HýrçýnGüzel

harika olmuþþþþ
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

Bu Gün Yüreðimi Ýdama Gönderdim, Af Çýkmadý...

--------------------------------------------------------------------------------

KENDÝME VE GERÇEKLERE ÇOK SAVAÞ VERDÝM;SEN ADRESÝNÝ KAYBETME,YOLUNU KAYBETME,ÇIKMAZ SOKAKLARDA KAYBOLMA DÝYE.
DÜÞLER SOKAÐIMI UMUDUMUN KANDÝLLERÝYLE AYDINLATTIM VE ONLARCA DÝREK DÝKTÝM KÖÞE BAÞLARINA,KARANLIKTA KALMA DÝYE.

BÝR BÝR SÖNDÜRDÜN IÞIKLARIMI,BÝR BÝR KARARTTIN SOKAKLARIMI.BÝR PARÇA MUTLULUK LOKMASIYDI,BOÐAZIMDA KALDI,KARÞILIÐINDA UMUTLARIMI,ÝNANÇLARIMI SENDE BIRAKTIM.


MUTSUZ YAÞANIYORMUÞ BE GÜLÜM AMA UMUTSUZ;BOMBOÞ SOKAKLARDA BÝR BAÞINA KALMAK GÝBÝ BÝR ÞEY,DÝL BÝLMEDEN,YOL BÝLMEDEN,GÝDECEÐÝN YERE VARAMAYACAÐINI BÝLEREK ANLAMSIZ ADIMLARLA YÜRÜYEREK BOYUN EÐMEK KADERÝNE.
BEN SANA KILAVUZ OLAMADIM...
AMA BEN KAYBETTÝM YOLUMU.OYSA HER TÖKEZLEDÝÐÝNDE SIKICA SARILDIM KOLUNA,BÝR KERE DAHA BAÞINI EÐME YERE DÝYE!AMA ÞÝMDÝ BENÝM BAÞIM YERDE...


ANLAMAYA ÇALIÞTIM SENÝ SESSÝZLÝÐÝNDE;ÝÇÝNDE BÝNLERCE KELÝMELÝK CÜMLELER KURUYORSUN DÝYE VE ANLAÞILMAMANIN ACISINI BENÝM GÝBÝ CANINDA,ETÝNDE HÝSSETME DÝYE..

SANA BENÝM GÝBÝ SARILAN OLMAZ SANMIÞTIM..
YANILMIÞIM..
KORKULARIM sýmsýký YAPIÞTI BOYNUNA,SEVDAMDAN PARÇALAR KOPTU,HER SÝLKELENDÝÐÝNDE,UN UFAK OLDUM HAYALLERÝNDE.YOKOLDUM,HIRPALANDIM
BUZDAN HEYKELÝNÝ DÝKTÝM ÞÝMDÝ SEVDAMIN,EN YÜKSEK TEPELERÝNE AYRILIKLARIN,ADINI "SEN" KOYDUM.OYSA ÞÝMDÝ BEN BÝLE ULAÞAMIYORUM O TEPELERE..
TEK ÇARE KALDI,CEVAP VEREMEYECEÐÝNÝ BÝLSEMDE;HESAP SORMAK YÜREÐÝME..

BU GÜN YÜREÐÝMÝ ÝDAMA GÖNDERDÝM.......
AF ÇIKMADI...

sebnemsever_42

Anlamaya Çalýþtým Seni Sessizliðinde;içinde Binlerce Kelimelik Cümleler Kuruyorsun Diye Ve Anlaþýlmamanýn Acýsýný Benim Gibi Canýnda,etinde Hissetme Diye..

emeðine Saðlýk Çýok Güzel Bir Yazý Olmuþ
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

|Ayþe|

teþekkürler arkadaþým...

|Ayþe|

Þimdi senden Vaz mý geçmeli?
Masal olup yola devam mý etmeli?
Ben kalpten sorumlu,
Aþka zorunluydum,
Anladým, herþey sensin!
Sen söyle þimdi...
Öyle çekip giderken ne yapmalý ardýndan? Nedensiz gidiþinden, korkularýnla yüzleþmeden kaçýþýndan sonra öyle durup vaz mý geçmeli senden? Bu kadar basit mi olmalý sonun? Üstelik hayatýmýn en karýþýðýyken sen... Yaðan yaðmurda buðulu camlardan kayboluþunu mu seyretmeliyim?..
Hadi söyle þimdi...
Yokmuþsun, hiç olmamýþsýn gibi mi yapmalýyým? Bir hayal, bir masal, bir rüya olarak mý görmeliyim seni? Bunlarý yapabilmeyi ne çok isterdim bir bilsen! Sen bu kadar Deðersizsen sevmezdim zaten O zaman için acýmazdý böyle... Hayatta, bende devam ederdik yolumuza... Ama hiç biri deðilsin beni yarý yolda býrakandan baþka!..Hadi þimdi söyle nefret dediðin þeyin altýnda gizli olan ney?
Ben zaten sorunluydum... Sorunlu kalbimden sorumluydum... Aþka zorunluydum bu yüzden! Sen aydýnlatandýn karanlýðý... Dünyada ne varsa sendin sevdiren, herþey seninle güzeldi. Kalbim kýrýktý... Parçalandý... "Aþk yok!" dediðim zamanlarda, var ettin varlýðýnla ama þimdi alýp gittin yokluðunla!.. Benim anladýðýmý hiç anlamadýn sen! Öyle yitip giden herþey gibi gelip geçtin ömrümden... Korktum... Korktuðum baþýma geldi...
Ve ben;
Anladým...
Herþey sensin!!
Haklýsýn Benden Nefret Etmekte Amaçsýz Umutlarý Kendime Kanma Bilmiþim Seni Kendimden Ben Yok Etmiþim:(

sebnemsever_42

saðolasýn caným çok güzel bir paylaþým
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

|Ayþe|

Özlemek Var ya Hani Taa Derinden...

Sen dönülmez bir yolmuþsun kestiremedim bunu önceden, ama aradýðým adreste senmiþsin meðer. Kendimi sana giden yolun baþlangýcýnca sanýrken aslýnda sana o kadar yaklaþmýþým ki farkýnda olmadan bu yüzden sensiz yapamayýþým. Menzilim sendin tek bildiðim buydu geri dön dersen dönemem bitanem çünkü ben senden habersiz seni alýp gitmiþim, sana ulaþtýktan sonra ben menzili bile geçmiþim. Sen bu yüzden benden bir adým gerisin bitanem sevgi yarýþýnda ben seni çoktan geçmiþim... Ardýmda sevdalarým, önümde ýslak toprak kokusu kalmýþtý. Vazgeçemeyiþim ile sabahladým, avuçlarýmdaki kalp kýrýntýlarýyla. Bir sana kadeh kaldýrdým birde soðuk kaldýrýmlara. Gökteki yýldýzlarý meze yaptým ve senden habersiz hepsini kalbime sapladým. Bulutlara elimi uzattým, yüreðimde þimþekler çaktý. Heyecanlarým coþtu, koþtu, yoruldu ve sensizlikle duruldu...

Nerden sevdim dedim. Cevabýný bulamadým. Neden sen dedim. Bu sorununda cevabýný bulamadým. Söküðünü dikemeyen terzi gibiydim. Sökülmüþtü yüreðim bir baþtan bir baþa. Titrek ellerim ne iðneyi tutar ne ipliði. Þimdilerde bir boþum, bir elimde hüznün kadehi diðerinde çocuksu sevdam. Ýçimdeki çocuk minik parmaklarýyla elindeki süt beyaz tebeþirle yazýlar yazmakta karanlýk odamýn soðuk duvarlarýna. Küçük harflerle baþlayan büyük harflerle son bulan. Eðricik, kargacýk, burgacýk "özledim" .Yoksa gençliðim en çaðlayan zamanýnda uçarý bir sevda mýydýn umarsýz bir sevgi miydin... Sana dokunamamak, seni doyasýya seyredememek, yanýna sýðýnamamak ne bir çocuksu sevda kaldýrabilir bu yükü ne de uçarý bir aþk dayanýr, en genç vücuduna raðmen çöker omuzlarý, aslýnda hep varken bile yanýmda olmayýþýna benim için hep hayallerde kalacaðýna dayanýlýr mý sence?

Bir masaldý yaþadýklarým. Bir varmýþla bir yokmuþla son bulmayan. Ne üç elmalý bir masalým oldu ne üç elmalýk bir sevdam. Hani biri anlatanlarýn, biri dinleyenlerin diðeri de tüm sevenlerin baþýna düþecekti. Hani? Nasýl bir masaldý bu kahramaný gelip de koynuna almayan. Nasýl bir özlemekti bu sevgiyi boþlukta, sevdayý bilinmezlikte arayan. Nasýl bir masaldý. Yalnýzca ikimize gerçek... 
 HýrçýnGüzel

hepsi birbirinden harika canm
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

çok sagol caným....

Yukarı git