AÞIK OLACAGIM...

Başlatan |Ayþe|, 20 Haz, 2006, 15:39

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ihsan

tþk arkadaþým eline ve yüregine saglýk cok güzel olmuþ
Haykýr gökyüzüne sesli,
Yada fýsýlda sessizce,
Nasýl istersen öyle,
Yeter ki sevdiðini söyle....

|Ayþe|


tþk arkadaþým eline ve yüregine saglýk cok güzel olmuþ


BEN  TEÞEKKÜR EDERÝM  SAÐOLUN..

|Ayþe|

Sen
yoktun, geceyi bin yýldýza bölerdim.
Uykuyu kendime haram ederdim. Yorgun sabahlara güneþsiz yarýnlara uyanýrdý her gün yüreðm. Kime sorsam bilmezdi seni. Öfkem onlara deðil kendimeydi hep. Aðlamaksa, içe akýtýlan gözyaþý, kimse görmezdi...

Her yaðmur yaðýþýnda bu kentte, damla damla düþerdi özlem. Islanmak deðildi beni korkutan, o damlalarda boðulmaktý. Yokluðun beni boðardý. Öyle zorki dayanmak, sensiz geçen her dakika yüreðime çözülmeyecek bir düðüm atardý. Sýkýlýrdým, bunalýrdým da, isyan bile edemezdim, sesim çýkmazdý.
Beni umursar mýydýn, böylesine acý çekmemi anlar mýydýn bilmiyorum? Yoktun çünkü, olsaydýn ben böylesine acý çekmezdim ki... Olsaydýn, özlemek denen þeyin bu kadar zor olduðunu bilmezdim ki...

Sahi nasýl gitmiþtin sen? Niye gitmiþtin? Yýldýzlara yazdýðýmýz sevda bitmiþ miydi? Kimdi seni çaðýran yanýna? Bir bulsam cevaplarýný bu sorularýn... Çaresizlik diye bir þey varmýþ hayatta ve ben bunu yeni öðreniyorum.
Bazen kendimle savaþýyorum, seni sevmekten kurtulmalýyým diye. Öylesine karmaþýk bir denklem ki bu...

Seni sevmekten kurtulamazsam, benliðimi yitireceðim. Ben, ben olmaktan çýkacaðým biliyorum. Kurtulmayý baþarýrsam bu kez yüreðimdeki boþluðu nasýl dolduracaðým peki?

Sensizliði yaþamaya alýþmaktan da korkuyorum. Sensiz olmaya alýþtýktan sonra bir gün çýkýp gelsen seninle yeniden birlikte olmayý beceremem diye korkuyorum. Bir çözümü olmalý bu iþin. Var biliyorum ama ben bulamýyorum.
Sevgilim gitmeseydin, en tutkulu aþkýn, en koyu sevdanýn, en güzel masalýn kahramaný olacaktýn. Ben seni sevecektim, hiç bitmeyen bir aþkla.

Hep sana bakacaktým, hiç yorulmadan. Hep sana dokunacaktým hiç býkmadan.
Ayaktayým ve yaþýyorum. Özleme, çaresizliðe, vefasýzlýða ve tek baþýna taþýdýðým bu aþka raðmen yaþýyorum.

Geleceðe dair umudumu yitirmedim henüz. Þimdi her neredeysen baþýný gökyüzüne çevir ve en parlak yýldýza bak... Ýþte oradayým ben, seni izliyorum. Hala yüreðindeysem, hala bana dair özlem varsa içinde ve hala aþký yaþatýyorsan içinde... Sevgilim, orada durma, bak ellerim burada…

HýrçýnGüzel

emeðine salýk paylaþýmýn için teþekkürlerrrrrrrr
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

sezsizlikte can çekiþiyorum

dýþarda yaðmur var, seni özledim
hani yýldýrýmdan korkardýn
usulca yanýma gelip sarýlýrdýn ya
sýmsýký sarýlýrdým sana, her yýldýrýmda

sonra hikayeler anlatýrdýk birbirimize
ilk buluþmamýzda bahsederdik....... hani gelip yanýma oturmuþtun yanaklarýn pembeleþmiþti çocuksu bir gülüþ oluþmuþdu yüzünde....... ayaklarým titriyordu sana farkettirmiyordum..... bir an ne söyliyeceðimi þaþýrdým...... rüzgar esiyordu sana sinamaya gidelim dedim sende gidelim der gibi utangaç bakýþlarýný bana diktin........... sinadan çýktýk dýþarda yaðmur vardý, ben yaðmur çok hýzlý bekleyelim dindiðinde gideriz demiþtin....... sen, ellerimden tuttun ve çektin kalbim güm güm atýyordu........ yaðmura çýktýk ve "koþ" diye bakýrdýn....... iþde o an sana bir daha aþýk oldum...... ama kalbimi sanki biri haçkerliyormuþ gibi aðrýyordu....... "dur" dedim duymadýn...... nefesim daralýyordu....... ama senin o gülüþün güç veriyordu sanki bana bu mutlulukmuydu............. sanki bulutlarýn arasýnda uçuyorgibiydim..... aþký ilk kez senin gözlerinde yaþýyordum..........

yaðmur dindi ellerim bomboþ sen yoksun...... meðer bunlarýn hepsi hayalmiþ.......uyandýrdýlar bu güzel hayalden beni....... sen sevgimin tek zerresini bile istememiþtin....... sen hayalimdeki gibi biri deðildim....... olsun sen nasýl olursan ol ben o hayalide severim ......... senin için çarpar bu kalp senin için yanarým...... senin için ölürüm.......... senin için gülerim........ deli dediler bana bu yalancý hayal için ........ karþýlýksýz sevgi için......... sonra unutacaðýn bir þey için............ deðer mi göz yaþý akýtmak........ deðer mi hayattan hep onu dilemek........ deðermi onun için ölüme gözü kapalý gitmek..........deðermi deðermiiiiiiiiii........... ben bilemiyorum deðermi...........
sadece seni bekliyorum........ hiç bir þeydüþünmüyorum senden baþka.......
özlüyorum o aþk kokan sevdalarý......... özlüyorum gözlerini........
bana bakýþýný özlüyorum...........

sen nerdesin bilmiyorum........ sesimi duyarmýsýn......... elimi uzatsam alýrmýsýn....... hayalin gözlerimin önünde....... gülüþünü özlüyorum........
seni sevdiðimi haykýrýyorum...... daðlara......... sen yoksun yanýmda........ senduymadýktan sonra.......... sana duygularýmý göstermedikten sonra.........
seni sevmenin ne anlamý varrrr
__________________

|Ayþe|

Düþler Savaþý
Yoksulluðun tam ortasýndaydýk. Cebimizde bir tomar para olmasýna raðmen. Ne açtýk ne de açýk. Tek eksiðimiz düþlerimiz ve düþlerimize konu olan güzel.
Yitip geçen zaman saçlarýmýza aklar düþürmeye baþlamýþtý ve yüzümüzdeki çizgiler daha bir belirgin olmak için zamanla yarýþýyordu.Çok deðil az da olsa bir tutam sevgiye, dünyalar kadar deðil avuçlarýmýzý
dolduracak kadar sevinçlere ihtiyacýmýz vardý. Ama olmadý.


|Ayþe|

AÞK, HERÞEYDÝR...AÞK, iyi geceler öpücüðünü uzun tutmaktýr. BEKLENTÝDÝR.

AÞK, delicesine flört ederken yanýndakinin hiçbirþey
yapmama hakkýný teslim etmektir. SAYGIDIR.

AÞK, zaaflarýnýzýn olduðunu
ortaya çýkarýr. KABULLENMEKTÝR.

AÞK, þimdi zamaný deðil diye
beklemeyi bilmektir. SABIRDIR.

AÞK, saçlarda baþlayýp,
topuklarda biten bir gezintidir. KEÞÝFTÝR.

AÞK, "Seviþelim" demeden seviþmek, yanýndakinin
ne istediðini bilmektir. ANLAÞMAKTIR.

AÞK, baðlandýðýný sandýðýnda, karþýndakine
"Hayýr" deme þansýný tanýmaktýr. ÝNCELÝKTÝR.

AÞK, korumaktýr. SORUMLULUKTUR.

AÞK, ciddi bir tokalaþmayý
kýkýrdamaya dönüþtürmektir. MÝZAHTIR.

AÞK, evinizdeki her þeyin yerinin
deðiþtirilmesini kabullenmektir. TESLÝMÝYETTÝR.

AÞK, saatin kaç olduðunu
bilip aldýrmamaktýr. NEÞ'EDÝR.

AÞK, sizi kucaklayan kollarýn gittikçe
daha çok sarýlmasýdýr. MUTLULUKTUR.

AÞK, gecenin bir vaktinde "Sen uyu, benim gitmem gerek"
dediðinizde, "Uyanýk kalýp seni biraz daha görmeyi
tercih ederim" cevabýný almaktýr. SICAKLIKTIR.

AÞK, tanýdýðýnýzý zannettiðiniz insanýn
yeni yanlarýný keþfetmektir. TAZELÝKTÝR.

AÞK, uyandýðýnýzda rüyanýzý yanýnýzda bulmanýzdýr.
DÜÞLERÝN GERÇEK OLMASIDIR.

AÞK, kocaman yataðýn
üçte birine sýðýþmaktýr.YAKINLIKTIR.

AÞK, evin anahtarlarýndan bir kopya daha
yaptýrmaktýr. GÜVENDÝR.

AÞK, "Hoþçakal" dedikten sonra tekrar
karþýlaþacaðýný bilmektir. KADERDÝR.

AÞK, "Gerindiðinizde sýzlayan vücut"
lafýnýn anlamýný bilmektir. DERSTÝR.

AÞK, ecza dolabýný açtýðýnda, diþ macunu kapaðýný
kapatýlmamýþ bulmaktýr. UYUMDUR.

AÞK, pencereden dýþarýya baktýðýnda
kiminle olduðunu hatýrlamaktýr. DÜÞÜNCEDÝR.

AÞK, rüzgârýn aðýçlarýn arasýnda dolaþýrken
çýkardýðý sesi dinleyip sevgilisinin yanýnda olmadýðýna
hayýflanmaktýr. YALNIZLIKTIR.

AÞK, asla anlatýlmayacak hikayelerdir. ÖZELDÝR.|Ayþe|SENI SEVIYORUM. çünkü her sabah kalktigimda bir günü daha seninle
Geçirecek olmanin mutlulugunu yasatiyorsun bana. Ben güne seninle
Basliyorum ve her gün hayati yeniden kesfediyorum. Seni seviyorum,
Çünkü gökkusaginin her tonunu gölgede birakan en parlak renksin sen.
Hersey senin rengini tasiyor ve benim için ancak o zaman anlamli
Oluyor. Seni seviyorum, çünkü soguk günlerde içimi isitan meltemsin.
Sicak günlerde ise ferahlik veren kuzey rüzgari. Iliklerime isleyerek
Esiyorsun. Seni seviyorum, çünkü herseyde sen varsin. Nasil
Olmayacaksin ki? Sanki sen dogdugumdan beri içimdeydin. Yüregimin en
Derin kösesindeydin. Sanki ortaya çikmak için beni bekliyordun. Ve
Ben orada oldugunu fark edince hakettigin yere çikardim seni. Seni
Seviyorum, çünkü hep benimlesin. Seni görmem için yüzüme bakmam
Gerekmiyor. Gözümü kapatsam ordasin. Gördügüm her yüz aslinda sensin.
Seni seviyorum, çünkü gözlerinin içindeki binlerce yildiz, gecenin
Karanligini delip geçiyor. Sen bana bakarken ben kendimi yildizlara
Bakiyor gibi hissediyorum. O yildizlarin parlakliginda kaybediyorum
Kendimi. Gözlerim kamasiyor ama sikayetçi degilim aydinligindan.
Günes dogmasa, yildizlar kaybolmasa diyorum, ama biliyorum ki günesim
De sen olacaksin gecenin sonunda. Bu kez daha parlak, daha aydinlik
Çikacaksin karsima
Seni seviyorum, çünkü saçlarin ellerimin arasinda kayip giderken ,
Dünyadaki cenneti bulmus gibi hissediyorum kendimi. Cennetin sahibi
Sensin ve biliyorum ki sadece izin verdiklerin girebilir o cennete.
Ben o cennette kalmaya kararliyim. Seni seviyorum, çünkü her
Gülümseyisin içime yeniden yasama sevinci dolduruyor. Her
Gülümseyisin, karamsarligi yikiyor, umutsuzlugu parçaliyor. Bir çiçek
Bahçesine çeviriyor çorak dünyayi. Çiçek dedim ya, bir çiçek adi
Verseydim sana papatya olurdun. Açisiyla dünyaya, insanlara baharin
Geldigini müjdeleyen papatya. Iddiasiz ama güzel. Güzel ama kibirsiz.
Seni seviyorum, çünkü seni sevmeyi, sana dokunmayi, seni dinlemeyi,
Sana bakmayi, seni koklamayi, seninle paylasmayi seviyorum. Seninle
Birlikte insana dair ne varsa onlari da seviyorum. Seni sevdigimi
Anlatmaya çalisirken ne kadar çaresiz oldugumu da görüyorum. Her
Sözcükten sonra durup tekrar tekrar düsünüyorum, seni yeterince
Anlatabildim mi diye. Biliyorum ki yetmeyecek, bu kadar sözcükten
Sonra bile sana sevgimi anlatamamis olacagim. Sözcüklerin bittigi
Yerde gözlerime bak. Onlar bu sevgiyi çok daha iyi anlatacaktir
Sana...

HýrçýnGüzel

teþekkür ederim
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

Bekleseydik olmaz mýydý bi tanem , dönene kadar tarçýn tadý karabibere?
ve eriþseydik o yýllanmýþ manyak aþklarýn tazeliðine iki saniyede
olmadý ; þimdi sen bilmediðim bir yerde bilmediðim haldesin
bense bir aþký daha düþürmüþ bulanýk sulara ,sessizliði dinliyorum
saatlerim hala kurulu gecenin birine , seni bekliyorum
þimdi karýn aðrýlarým , mide krambým , uykusuz gecelerimsin.
gururuma son direniþlerim , karanlýða gömülüþlerim , eziliþlerimsin
seni fýrlatýyorum gökyüzüne gücüm yettiðince , döneceksin die ümitle
git kapýl gerçeklerin rüzgarýna , bulabilirsen benzerini dönme...
þimdi dinliyorum o þarkýyý eþlikde ediyorum baðýra çaðýra :
"BU AÞK FAZLA SANA"


Denize açýldým sevmeye, sevilmeye,
Anladým sevmek gibisi yok.
Yaðmura soyundum yavaþ yavaþ yaðar diye
Damlalarda yüzmek gibisi yok.

Yokluðun varlýðýn bir,
Dünüm yok, yarýným sýr

Nasýl inanýrým sana?
Bu yürek aðýr bana
Sevgin öyle uzaklarda,
Nefes alsam da yanýmda


Bu aþk fazla sana......


rash_05

paylaþýmýn için teþekkürler arkadaþým eline ve yüreðine saðlýk.

|Ayþe|


tþk arkadaþým eline ve yüregine saglýk cok güzel olmuþ

teþekkürler  sagolun...


|Ayþe|


paylaþýmýn için teþekkürler arkadaþým eline ve yüreðine saðlýk.


teþekkür  ederim..


|Ayþe|

Bir görebilsem yüzünü,
Beklenmedik bir sehirde.
Ne yaprak düser sonbaharda inan,
Ne yagmur...
Ne acý kalýr yürekte,
Ne gözyasý...
Bir degse gözlerin gözlerime,
Ne hüzün kalýr gecemde,
Ne matem...
Ne asilligi kalýr deniizin,
Ne hýrcýnlýgý...
Ne cok özledim seni bilsen...

|Ayþe|

Geç Anladým

Beton kaplamadým
Gönlümün üstünü
Açtým,ortalýða saçtým
Kandýrýlmaya gönüllü

Açtým gönül gözümü
Farklý açýlardan baktým
Asmadan hiç yüzümü
Dar aðacýnda sallandým

Dost,dost kim geç anladým
Baktýðým zaman aynada
Her þeyi anlatan
Yazýlmýyor ki beyaz kaðýda

Yukarı git