SENÝ ANLATAMADIGIM ANLAR.

Başlatan |Ayþe|, 20 Haz, 2006, 15:27

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3va

Gülemiyorum artýk. En iyi yapabildiðim þeyi kaybettim. Aslýnda önce seni ve
senle birlikte herþeyimi kaybettim. Yanýmda yoksun. Olsan sarýlýrdým sana
sýký sýký. Býrakmazdým, sýkýlýr, baðýrýr çaðýrýrdýn ama ben biraz daha fazla
sarýlýrdým sana. Biliyorum benden baðýmsýzdýn, hiç sahip olamadým sana.
Olmakta istemedim aslýnda, çünkü hep yanýmda olacaktýn... Ya da ben öyle
sandým...
  :( :-\

harika...


burki

çok hoþ swdimm pylmrýn için saol  :)

|Ayþe|


paylaþýmýn için tþk :)


ben  teþekkür  ederim  caným..

|Ayþe|

KÝmsÝN SEn?

--------------------------------------------------------------------------------

Bir þeye körü körüne inanmayalý uzun zaman olmuþ.Her düþünülenin altýnda olumsuz bir taraf aramak,yaþam biçimi haline gelmiþ.Bu kadar iyi olamaz,baþka biþey olmalý dedirtiyor hayat bana.Hata mý bu acaba?Bunlarý düþünürken neler kaçýrýyorum?Gerçekten doðru olabilir mi?Bir sihirli küreye ihtiyacým var sanýrým.Gözümle görmeden inanamayacaðým.Bu þüphe kötü birþey.Ýnanmak isterdim oysa;o zaman herþey çok daha kolay olurdu.Sorgulamaktan yoruldum.Oysa böyle olmasýný ben istemedim.Her seferinde tam iþte bu dediðim anda bir rüzgar silip süpürdü herþeyi.Sonra ben de bu iþin kuralý bu demekki deyip,kuralýna göre oynamaya baþladým.Ama unuttum hayatýn oyun olmadýðýný.Þimdi iþin içinden çýkamýyorum,oynayan o kadar çok insan gördüm ki;deþmeden birþeyleri rahat edemiyorum.Belki de boþuna uðraþýyorum,bir gün gerçeði tüm çýplaklýðýyla görünce umarým kendime gülümserim.Herkesin sýrlarý vardýr;bunu kabul edebilirim belki ama içimdeki bu sýrlarý ortaya çýkarma isteðini bastýramýyorum.Paylaþana kadar senin esirin,paylaþtýktan sonra sen sýrrýnýn esiri olursun derler.Hatta orjinali þöyledir;"Sýrrýný saklarsan kölendir, söylersen efendin".Söylemesin kimse zaten,ona da inanmayabilirim *,kendim bulmalýyým ve beni ilgilendirenleri çýkarmak zorundayým ortaya,batýyor sürekli,býrakmaz yoksa peþimi.O benim peþime düþmeden ben düþüyorum bir dedektif edasýyla,parçalarý birleþtiriyorum,eksikleri arýyorum sonuçta ortaya çýkacak manzaranýn beni memnun edip etmeyeceði meçhul ama kötü de olsa bilmek istiyorum.Böylece hayata karþý kendimi daha güçlü hissedeceðim.Sýrf bunun için bile uðraþmaya deðer.
O zaman baþlayalým.
Kimsin sen?...

|Ayþe|

Gülüþlerinle Alkýþla Beni
>>
>>Mucizeler ancak onlara inananlarca yaþanýr ve aþk bir mucizedir
>>Bir aþkýn bitiþi, bir nehrin kuruyuþuna benzermiþ. Ben senin, o nehri
>>kuruttuðun satýrlarýndan geldim sevgili...
>>Satýrlarýndan geldim birkaç saat önce...Uzun zamandýr okumadýðým ve
>>özlediðim satýrlarýndan.Sessizliðin fazlasýyla konuþkandý. Beni bir
>>zamanlar
>>anladýðýna inandýðým satýrlarýndan geldim, yürekli sevginden...Okudum
>>seni,
>>hasretle ve sevgiyle..Ama ben senin, artýk hiç yazýþmayacaðýmýzý bilen
>>satýrlarýndan geldim. Düþlerin nerede sevgili, düþlerini göremediðim
>>satýrlarýndan geldim. Korkularýn ne zaman bitecek sevgili..? Düþlerin ne
>>zaman gün ýþýðýna çýkacak..? Ve sen nereye yerleþtirdin sana verdiðim
>>güzel
>>sevgimi..? Ört üstünü ne olur, üþümesin ve gösterme kimseye. Özenip,
>>beðenip
>>almaya kalkmasýn. Bari sevgim sende kalsýn. Çünkü ben senin, artýk beni
>>istemeyen satýrlarýndan geldim. Beni aramayan, merak etmeyen ve özlemeyen
>>satýrlarýndan. Gülüþlerim sende kaldý demiþtim, doðruymuþ. Seni okurken
>>birden gülmeye baþladým. Tekrardan yanýma almak istedim, size ihtiyacým
>>var
>>dedim, gelmediler. Ve ben senin, gülüþlerimi alýkoyan satýrlarýndan
>>geldim.
>>Görüyorsun iþte, sadece ben sevmemiþim seni. Bana ait her bir güzellik
>>seni
>>seçti, senin yanýnda kaldý.Bana sadece ben kaldým gibi. Artýk biliyorum,
>>belki de seni kimsenin çözmesini ve tanýmasýný istemedin diye, o kapalý
>>kutu
>>gibi kapattýðýn yüreðini kimse anlamasýn diye býraktýn beni. Sen aþk
>>adamýsýn, sen her mevsim aþýk olmalýsýn, bu yüzden, daha fazla yakýnlaþmak
>>adýna korktun. Birine tekrardan yakýn olmaktan..Bu yüzden bana bir ayrýlýk
>>hediye ettin, beni bana býraktýn, sen sana kaldýn. Ben senin, sana kalan
>>satýrlarýndan geldim sevgili. Sadece sana ait olan satýrlarýndan...
>>
Artýk gidiyorum desem de, nereye gidebileceðimi ben de bilmiyorum ya da
>>bildiklerimi senden gizlemeyi tercih ediyorum. Senden uzaklaþtýkça sana
>>daha
>>da yakýn olduðumu hissetmem, gidebilecek hiçbir þehir ve yön býrakmýyor
>>bana. Bir uçaðýn sesini duyuyorum, çok yakýnlarýmdan geçiyor. Üç dört saat
>>sonra, senin yaþadýðýn þehrin içinden de geçebilir belki. Sen de ayný sesi
>>duyar mýsýn acaba..? Bir tek beni duymuyorsun, beni iþitmiyorsun gibi.
>>Ýþte
>>bu yüzden, ben senin, artýk beni duymayan satýrlarýndan geldim sevgili.
>>Beni
>>artýk hiç duymayan satýrlarýndan..
>>
>>Biliyor musun, ben sana kavuþmayý deðil, sana kavuþmayý düþlemeyi
>>sevdim..Bu
>>yüzden de ben senin bu düþleri kanattýðýn satýrlarýndan geldim sevgili, bu
>>düþleri delik deþik yaptýðýn satýrlarýndan..
>>
>>Gülüþlerinle alkýþla beni, yeter..Çünkü seni sevdiðimi bilen ve bilecek
>>olan
>>satýrlarýndan geldim..þimdi de seni, dahasý bizi, o satýrlarda býrakarak
>>gidiyorum...
>>
>>Ama sen ne olur, ne olur gülüþlerinle alkýþla beni..seni yürekten sevmiþ
>>olduðumu bilen satýrlarýndan geldim..!
>>

|Ayþe|

GÝttÝn Sen!tÜm GÝdenler GÝbÝ...

--------------------------------------------------------------------------------

Tam beni tamamlayacaðýný düþünürken, yine ben eksik kaldým. Gülümseyiþlerim Takýlý kaldý yüreðimde. Sonu yok, ýþýðý yok bir yolda ýssýz, sessiz kaldý sevdam.

Ama sen gittin; týpký diðerleri gibi... korkup kaçtýn belki de bu sevdadan.Kocaman yüreðiyle seni seven ama sen sýðdýramadýn kalbine; Taþýyamadýn doðru dürüst... bu kadar çabuk pes ediþin de ondandý belki. Baþka cümlelerin ardýna sýðýnman, yalan yanlýþ sevdalara takýlman...

Kötü bir oyun seyrediyorsun, "geçecek" diyorum kendime. "Bak geçince Hiçbir þey kalmayacak, arda kalanlar eski sonsuzluða uðurlanacak." diyordum. Ama olmadý. Geçmedi. Her þey artarak daha da çoðaldý. Piþmanlýklar sardý Çevremi, "keþkeler" birikti içimde, "acabalar" dolaþýp durdu beynimde...

Ýþte ondan sonra baþladý her þey... Kalp aðrýlarým, baþ aðrýlarým, gece yarýlarýnda sebepsiz haykýrýþlarým...

Sana dönüþmeye baþladýðýmý anlayýnca da bir direniþ baþlattým kendime. Artýk, hiç konuþmuyorum kalbimle... Kendi haline býraktým onu. Ne derse desin, Ne isterse istesin; hiç aldýrmýyorum. Týpký derin dondurucudan çýkmýþ gibi bir kalbim var artýk benim. Buz gibi... Ýçindeki her þey dondu. Sevgiler, sýcak Gülümseyiþler, arzular, istekler... Belki bir gün üzerindeki buzlardan sýyrýlýp artýk "ben de varým" diyerek yeniden ortaya çýkar ve bana döner; kim bilir. Ama o güne kadar, buz gibi bakacaðým dünyaya.
sensiz kaldým...

|Ayþe|

Yokluðun diye bir þey yok bende...Seni severken yorulmadým. Çünkü sen yaþam kaynaðýmdýn. Her gün yenilendim...............
Seninle çoðaldým, büyüdüm. Eksik kalan neyim varsa tamamladýn.
Ölmeyecektim çünkü sen ölmezliðin ta kendisiydin......
Sevdim iþte ötesi yok...
kavuþtum sevdiðime.... sensiz geçen günlerim sensizlikle yoðruldu.. ama yok artýk ayrýlmak .. kavuþtum sana BÝRTANEM.. caným sen canýmdan öte can oldun herdaim bana.........sensizliðin hüküm sürdüðü bir dünyada asla yaþayamazdým ...
YAÞAMIMIN YAÞAMAYA DEÐER OLDUÐUNU SANA KAVUÞUNCA ANLADIM....
BANA SEVMEYÝ SEN ÖÐRETTÝN VE NE OLUR HAYATIMDA HEP SEVGÝNLE KAL...........

|Ayþe|

Bir camýn iki yüzü gibi yakýn, iki mevsim kadar uzaktýk birbirimize...Baharda yüreðime düþen son cemreydin içimi ýsýtan...Gözyaþlarýn sanki damla damla yüreðime yaðýyor, gözlerimize ektiðimiz fidan yüreðimize kök salýyordu her geçen gün...Ayný anda hüznü ve mutluluðu yaþar mý insan? Ben yaþýyorum...Bir gün ilkbahar oluyorum yürekleri yeþerten, bir gün sonbahar oluyorum yürekleri karartan...Bazen tomurcuk bir gül gibi açmayý beklerken, bazen de usul usul yapraklarýmý döküyorum herkesten habersiz...

Sen karlý daðlarýmýn mevsimsiz açan kardeleni... Gülümsemektesin bana görkeminle ama ulaþamýyorum sana...Gücüm yetmiyor!... Zirveye çýkmak için var gücümle savaþýyorum ama karlar ve soðuk yolumu kesiyor...Bir soluk kadar yakýn, yýldýzlar kadar uzak derler sevgi için, uzanýrsýn yetiþemezsin, yetiþirsin dokunamazsýn, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin belki( mi acaba) ama unutamazsýn...

Balýklarýn sevgisini biliyorsun deðil mi? Birbirlerine hiç dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler.Týpký? ... Ben sadece yüreðine sahip olmak istiyorum....Ben bir ýþýk olup yüreðine akmak istiyorum. Ben gözlerinde tanýþtýðým cenneti yüreðinde yaþamak istiyorum....Bu ýssýz ada benim yaþamama uygun mu acaba? ...Gözlerimdeki ýþýltý , ay ýþýðýnda denize düþen yakamoz gibi yüreðini aydýnlatsýn ister misin? ...

sebnemsever_42

Yokluðun diye bir þey yok bende...Seni severken yorulmadým. Çünkü sen yaþam kaynaðýmdýn. Her gün yenilendim...............
Seninle çoðaldým, büyüdüm. Eksik kalan neyim varsa tamamladýn.
Ölmeyecektim çünkü sen ölmezliðin ta kendisiydin......
Sevdim iþte ötesi yok...
kavuþtum sevdiðime.... sensiz geçen günlerim sensizlikle yoðruldu.. ama yok artýk ayrýlmak .. kavuþtum sana BÝRTANEM.. caným sen canýmdan öte can oldun herdaim bana.........sensizliðin hüküm sürdüðü bir dünyada asla yaþayamazdým ...
YAÞAMIMIN YAÞAMAYA DEÐER OLDUÐUNU SANA KAVUÞUNCA ANLADIM....
BANA SEVMEYÝ SEN ÖÐRETTÝN VE NE OLUR HAYATIMDA HEP SEVGÝNLE KAL...........


saðolasýn caným :ok emeðine saðlýk :ok ;)
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

|Ayþe|

TEÞEKKÜRLER CANIM...
çok saðol...

|Ayþe|

Bir baþkasýný seviyor olabilirsin,ya da beni sevmiyor...
Baþka bir þehirde,tanýmadýðým insanlarla yaþayabilirsin...

Hayatýna baþka bir güneþ doðuyor olabilir,baþka yüreklerden esintiler olabilir yüreðine sevgimin eriþemediði diyarlarda...
Mor göklerindeki yýldýzlarýn deðiþik renkte olabilir,bir baþka güzel göz kýrpýyor olabilirler karanlýklarýna...
Rüzgarlarýn biraz daha öfkeli,biraz daha hýrçýn,biraz daha acýmasýz,bulutlarýn biraz daha katý yürekli ,asýk suratlý olabilir...

Yaðmurlarýn,sevgilinin gözünden süzülen damlalarýn zarafetinde,ya da çaresizliðin,kaybediþin mahzunluðundaki hýçkýrýklarýn ahenginde olmayabilir...
Aðlamalarýn yasaklandýðý bir ülkede yaþýyor olabilirsin...
Þiirlerin olmadýðý,þarkýlarýn söylenmediði,sevginin sahte ve sadece kelimelerden ibaret olduðu...
Bir baþka dünyan olabilir,sevmeleri daha basit,aþklarýn daha yavan ...
Sevdalarýn önüne ''kara'' kelimesinin koyuluþu,yaþadýðýn diyarlarda henüz keþfedilmemiþ olabilir...
Sadece,ama sadece sevdiði mutlu olabilsin diye yerini yurdunu terk edenler gülünç karþýlanabilir sevgi anlayýþýnýzda.Sen sevdiðim!...
Gönül kýrgýnlýðý nedir bilir misin ?
Seven bir yüreðin dargýnlýðýný?

Acý çekmenin de ,en az sevmek kadar kutsal olduðunu?

Topladým iþte hem valizimi,hem anýlarý saðdan soldan bir bir...
Sevgilerimi,saygýlarýmý,aþkýmý yanýma aldým...
Karanlýklarýmý,pýrýltýsýný yýldýzlarýmýn,þefkatini ýþýðý ile ayýn ve güneþin doðuþunu güne mahzunca...
Senin bilmediðin,bilemediðin,asla bilmeyeceðin bir gururla,seni severek,seni unutmayarak gidiyorum...

Sahte sevgilerinle sen mutlu kal!...
Gidiyorum iþte ben,hoþça kal!...

coffiner

Paylasýmlar cok harika yaaa  :ok  Ellerine saglýk ve de coooook teþekkürlerrrr....   :)Bir kalp atýþý kadar yakýnýmdaydýn ellerimi uzatsam tutabileceðim kadar fakat uzanýp elerinden tutup kendime cekemeyeceðim kadar da uzaktaydýn.
Bir kalp atýþý vardý aramýzda; daðlarý delen, denizleri aþan bir aþk vardý. Sana dokunamazdým incitmemek için. Gözlerinde kaybolurdum saatlerce. Seni yanlýzca seni düþünür seni yaþardým yanlýz gecelerimde. Doyamazdým seni izlemeye. Þimdi alýþtým seni sensiz yaþamaya, dokunmadan, görmeden sevmeye. Þimdi bir kalp atýþý kadar yakýn deðilsin belki ama hala kalbimin içindesin.

|Ayþe|


Aþk aþk diye inliyoruz durmadan,
Duygularýmýz akýp gidiyor satýrlara,
Kelimeler,dizeler,þiirler,ardý sýra
Geçek aþk'ý yaþýyor muyuz acaba?

Þimdiki aklým olsaydý eðer,
Sorardým kendime,aþýk olmadan önce
Bu güç,bu hýrs,bu azim var mý diye.
Sorardým sevdiðime
Beni sevmek yürek ister,
Sende bu yürek var mý diye.

Aþýðým demekle aþýk olunmuyor,
Sevmek,ölesiye sevmek yetmiyor.
Sevgi karþýlýk ister,özveri ister.
Aþk verdiði kadarýný almak ister.

Aþýðým demekle aþýk olunmuyor,
Bozulmuþsa terazinin bir kefe'si
Gelmiyorsa verdiðin sevgi geriye
Kabuslar görürsün tüm gecelerin de.

Aþýðým demekle aþýk olunmuyor
Çalýþacaksýn,üreteceksin,hep vereceksin.
Seviyorsa o da seni,senin sevdiðin gibi,
Elbet dönecektir sana,verdiðin sevgi.


Yukarı git