Ömrüm'e...

Başlatan 3va, 10 Haz, 2006, 19:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3vaÝtiraflara soyundum. Evet seni gerçekten çok ama çok seviyorum.
Gözlerine dalýp gittiðimde beni benden alýp götüren masumiyetin,
Saf ve kendine has güzelliðin.
Aþk þarkýlarýný severek dinleten sihrin ve gözlerimin içini güldüren sevecen marifetin..

Hoþnutum. Hatta mutlu.
Ama buruk...
Ben içten ve inanabileceðin kadar hoþ sevebilirim seni.
Þu anda yakýn olduðum kadar hiç sana yakýn olmadým belki de.
Gün geçtikçe daha da yakýnlaþýyorum uzaktan da olsa..!
Sende keþfettiðim her bir tepenin zirvesinde bir sonraki tepeyi görüyorum.
Ve onunda zirvesine varmak üzere tekrar yola çýkýyorum.
Her yolculukta bugüne kadar ne kadar uzak ve yanlýþ yönlere gittiðimi görüyorum.
Sende doðruyu bulduðumu hissettikçe ve sýnýrsýzlýðýný keþfettikçe
bir kere daha tamamen sende olmanýn keyfine varýyorum.
Doðru olan her tarifle ve anlatamadýðým bir tabirle seni seviyorum.

Aþk demiyorum. Ölümlü olmasý korkutur beni...
Sana gelene kadar aþktý. Artýk sýnýrsýz ve gerçek sevgi.
Doyumsuz sevgi..

Gözlerimi yaþartabilecek kadar acý olan ne olabilir sende?
Acý, mutluluk yada baþka birþey?
Ne dersen de!
Tarifsiz o kadar çok duygu varmýþ ki sende...
Deli düþüncelerimi saptýran, sýnýr düþmanýmý yaktýran,
tek bir resme saatlerce baktýran, Bir damlayla aðlatmaktan öte bir hissi tattýran,
yok canýmdan sönmüþ küllerimle beni tekrar yaktýran..
Uykumda sayýklattýran, hep benden öte inanmaya korktuðum her þeyi
bana inandýrarak yaþatan ilk ve tek kiþisin.
Sensin!

Zayýflýklarým ve hatalarýmdan korkma.
Ýçtenliðimi yansýtamamamýn suçluluk duygusunu bana yaþattýrma.
Unutma ki sen bir yýkýntý aldýn.
Yýllarca kalbini emanet ettikleri tarafýndan satýlmýþ birini aldýn.
Ýnsanlýk sevgisine ve hayata güvenini yitirmiþ zor bir insaný aldýn.
Gelgitlerden yorgun bir dalgaya kucak açtýn!
Uçsuz bucaksýz denize son umutla bakýp da gözlerini yummuþ ve
zifiri karanlýktan ayrým yapamadan kapattýðým gözlerime yansýyan bir ýþýksýn sen.
Kaybetmeme arzusuna ve hýrçýnlýðýna bulandýðým loþ tebessümlerimin aynasýsýn sen.
Daralmýþ umutlarýmýn içinde kývranýrken bulabildiðim tek çýkýþ noktamsýn sen.
Sona ermeyen ýzdýrabýmla çöllerden çýkamazken tek bir damla
halinde dudaðýma damlayan yandýðým o tesadüfsün sen!

Varlýðým ve yokluðumsun!
Kokuna bulanýp da uykusuz kalmak.
Benden artan o güzel uykuya dalmýþken sana bakmak.
Sana kýzmak... Seni kýzdýrmak...
Görmüyormuþ gibi yaparak aslýnda her an seni gözlemek.
Farkýný her hareketinde bir kere daha çözmek.
Senden ileri gidememek.
Beni dize getiren bir tutku olduðunu görmek.
Sana sarýlmak. Seni sýmsýký sarmak.
Sevinçli hayallerimde haber vereceðim ilk kiþi olarak seni düþünmek.
Senin için dua etmek. Aðlamak...
Öylesine güzel ve tarifsiz ki...
Oynamaktan deli zevk aldýðým deli arkadaþým.
Ýçkisiz masalarda kendimi kurtardýðým anlayýþlý ve hararetli dostum.
Evcilliðimi hoþ bulan biricik evcilim.
Sorumsuzluðumda bana kaþlarýný çatan çekindiðim.
Sevginden þýmarýyorsam eksik kalan yanlarýmýn farklý taþkýnlýðýndandýr.

Beni kaybetme!

Seni kaybetmeyeceðim!


Korkuyorum ve korkumun hep bu þekilde tazelenmesini diliyorum...
SENÝ SEVÝYORUM...

3va


Kuytularýnda kaybolduðum þehirden sesleniyorum sana.. Duy beni!!
Dilimin ucunda öbek öbek sevdalar biriktiriyorum sana nice zamandýr.. Paslý avuçlarýmdan yedi iklim döküyorum köprü altlarýnda titreyen kýþlarýn üzerine.. Nedense hala titremekte ellerim,ip üstünde acemi cambaz gibi...

Tutuversen elimi aþka çaðýrýrcasýna ve durdursan kalbim hariç bedenimdeki tüm titreþimleri... Soluklayýp yüzyýllýk özlemleri saniyelerin sonsuzluðunda eritsek.. Sonsuza dek bir olsak; bir sen, bir ben olsak... Ve baþka hiç bir þey olmasa dünyada....

Altýný çizdiðimiz bir sürü süslü cümlenin satýr aralarýnda kalmýþ, fark etmeden üstünden geçtiðimiz nice yolda kavuþsa birbirine gözlerimiz tüm ayrýlýklara inat...

Güneþ tutulmasý kadar güçlü olmalý göz bebeklerimizin tutulmasý ama kalabalýk olmamalý onun kadar. Öyle gelmelisin ki bir ben anlamalýyým geldiðini.. Ürpermeli þehir... Sokaklar ürpermeli, hatta kaldýrýmlar...

Hayata dair ama hayattan öte olmalý adýmlarýn bana yaklaþýrken... Gürültülü olmamalý sevdanýn sesi; sessiz, derin ve inceden yaklaþmalý kalbimin tenhalýðýna... Bir güz günü, gönül kuþlarýmý göç etmekten alýkoyacak kadar sýcak olmalý tenin, ardýnda puslu gülüþler býrakýp gelmemeli yollarýn bana...

Yani saðlam olmalý yüreðin..! Ýnanmalýsýn aþkýmýzýn sonsuzluðuna...
Dudaklarýmýzýn birleþtiði gün, korktuðun en son þey olmalý ölüm...
Bana aþký getireceksen, aþkla geleceksen gel ömrüm...

Kýsacasý, elden düþme sevdalar deðil benim istediðim;
Ya yüreðinin sahibi olmalýyým ya da hiçbir þeyin...

JmB CooL

Siyah olan gölge benim...

Abdulllah

Beni kaybetme!

Seni kaybetmeyeceðim!

Korkuyorum ve korkumun hep bu þekilde tazelenmesini diliyorum...


saðollasýn
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
C@NiK

EMEÐÝNE GÜZEL GÖNLÜNE SAÐLIK CANIM ;)

ayþem

harika biþe süpersin çok güsell saolll caným ;)
____####_____???____#####__ ?
___######____ ? ____######__ ?
__######################__ ?
_#######################__ ?
_#######################__ ? Karanlik cökünce, sokagimiza,
_#######################__ ? Kösede ben varim, Unutamazsin,
__#####################__ ? O Mutlu Günler, hep gelir aklina,
___####################__ ? Sen beni ömrünce, UNUTAMAZSIN.!!!!
____##################__ ?
______###############__ ? Mektuplari yirtip, attin diyelim,
________############__ ? Resimleri yirtip, yaktin diyelim,
__________#########__ ? Bir mazi var olup, nasil silelim,
____________#######__ ? Sen beni ömrünce, UNUTAMAZSIN.!!!!!
______________#####__ ?
________________####__ ? Ah edip adini, her anisimda,
__________________###__ ? Bir asik misali, hep yanisim da,
____________________##__ ? Bir hayal olurum, yanibasinda,
______________________#__ ? Sen beni ömrünce UNUTAMAZSINNN.!!!!!!

BEN ÖMRÜMDE EN ÇOK SENÝ SEVDÝM BEBEM (:) (:)

http://img418.imageshack.us/img418/9315/jhgfluz9gy9lx.jpg

3va

Teþekkür Ederim...

3va

Zor deðilmiþ aslýnda seni özlemek..
Þöyle laf arasýnda geçiyorsun bazen cümlelerimde,
Bir de uyandýðýmda  acýyor kalbim inceden..
Çok deðil öðleye kadar düþününce seni, daha bir sakin geçiyor günüm...
5'e kadar sessizken ben, 5 gibi yeniden nüksediyorsun bende hepsi bu!

Akþam 7'yi bulunca vakit, unutuyorum seni ne çok özlediðimi..
Yollar giriyor yine aramýza,
bir köþesinde yatsa da öylesine özlem..
8'e doðru evdeyim içimde tarifsiz bir sitem..
   
Resmin beliriyor o an gözlerimin önünde ve yine düþüyorsun aklýma..
Sabah 7 gece 3, bilemedin 4.

Benim derdim aslýnda ..
Ne bileyim iþte öyle..
Dedim ya zor deðilmiþ aslýnda seni özlemek..
Þöyle laf arasýnda geçiyorsun bazen cümlelerimde, bir de uyurken acýyor kalbim inceden..
Neyse, ben yatmaya gidiyorum..
Biliyorum yine dün geceki gibi... Rüyamda sen..!
Rüyada görmesi de ayrý bir güzel oluyor hiç olmazsa özlem bir nebze bitiyor, sabah mutlu kalkýlýyor ALLAH'a teþekkür ediliyor  gördüm onu diye, uyanýnca özleyeceðini bile bile...

JmB CooL

Sevgin içimdedir dilimde deðil..
Yokluk sensizlikte, ölümde deðil..
Gün 24 saat hep seninleyim..

                                         ...SENÝ DÜÞÜNMEMEK ELÝMDE DEÐÝL...

3va

Gecenin bir vakti uyandým yine, aklýmda sen..
Dar geldý yataðým, dar geldý koca ev, hatta þehir.. Yataðýmýn yanýna, yere süzüldüm.. Dizlerimi kollarýmýn arasýnda kavrayýp gökyüzüne baktým penceremden..
Yýldýzlar vardý, dolu dolu bir ay..
Ama sen yoktun....

Çaresizlik bunalttý.. Aðlamýyordum yaþlar süzülürken yanaklarýmdan.. Tuzu dudaðýmdan tad aldý, damla damla düþtü yýldýzlara..
Yýldýzlar vardý, dolu dolu býr ay ve gözyaþlarým vardý..
Ama sen yoktun...

Zoraki doðruldum yerimden, aklýmda sarhoþluk vardý.. Sürükledim ayaklarýmý ardým sýra.. Teselliyi bulmanýn umudu içinde.. Odanýn býr köþesine yere oturdum, sýrtýmý soðuk duvarlara yasladým.. Bir türkü söyledim, kendim duydum belki sadece, belki birde sen.. Bakýþlarýmý gökyüzüne çevirdim..
Yýldýzlar vardý, dolu dolu býr ay, gözyaþlarým;
Býr yudum sarhoþluk, ben gibi bir türkü vardý..
Ama sen yoktun....

Avuçlarýmý sýktým, kan oturdu yüreðime.. Fýrtýna sessizliðinde bir çýðlýk yükseldi odamda.. Duvarlar bedenimden, bedenim yokluðundan soðuk.. Neden bu çaresizlikler, neden sevginin teslimiyeti..? Gönlümüzce sevemeyeceksek neden kalbimiz var.. Sevdiðimizin avuçlarýndaki sýcaða dokunmayacaksa neden ellerimiz var..? Ona gitmeyecekse neden ayaklarýmýz var..?
Yalvarmak için göðe doðrulttum bakýþlarýmý..
Yýldýzlar vardý..
Dolu dolu býr ay..
Gözyaþlarým..
Býr yudum sarhoþluk..
Ben gibi bir türkü vardý..
Ama bir yol yoktu..
Ama sen yoktun...

KaLpsiz

Vay Vay... Bu Güzel SAtýrlar insanýn içini gýdýklýyor Yüreðine saðlýk ablacým

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~3va

Teþekkür Ederim Kalpsiz... ;)

3va

Benden, seni anlatmamý isteselerdi, bir yürek anlatýrdým içinde koskocaman bir dünya, dünyada kocaman bir fener ve sevgi yolu aydýnlatan.

Deselerdi yaz onu;
yazardým en güzel þiirleri, dilsiz istekleri, dipsiz kuyu sarnýçlarýnda yuvarlanan aþklarý. Yazardým parmaklarým morarýncaya kadar yazardým, yüreðim yorulup duruluncaya kadar.

Deselerdi çiz onu;
çizerdim dünyayý, her tarafý yedi veren gülleri, yedi renk açan en mevsimsiz çiçeklerin açtýðý nakýþlý oyalý özenli bir dünya ve korkardým kendi çizdiðim dünyaya dokunmaya , korkardým çiçeklerin yapraklarýn solmasýndan.

Deselerdi kim O ?
O derdim, O iþte... Yüreðinde deryalarý taþýyýp da tek bir dünyalýya konuþamayan, o sýnýrsýz sevgi deryasýnda yelken açýp giderken sevgisini esrarengiz kiþiliðine gömen biri idi.

Ve O derdim ;
Beni sabahlara kadar kendisini düþünmek zorunda býrakan insafsýz biri.. O konuþsa; yüreðindeki tebessümlerde kaybolurdum, konuþsa yanmadan yýkýlmadan söndürürdü beni derdim. Sigaram kadar tiryakisi olduðum, görmediðim kadar özlediðim, özlediðim kadar dokunamadýðým....

Ve O derdim
Yaþayýp da yitirdiðim deðil, yaþamayýp da bilmek istediðim... Konuþmasýný beklediðim, kýzýl dudaklarýna hasretlendiðim, hasreti ile eridiðim, yanýmda iken bile özlediðim, gittiði yolu kýskandýðým...


Ýþte O derdim...

JmB CooL

Ama bir yol yoktu..

3va

Ýnsanýn hayatýnda önemli olan 'þimdi'lerdir.

Ve ben...

Ömrümdeki bütün 'þimdi'lerde...

Seni Seveceðim.


Yukarı git