LeYLaYLa MeCNuN AsK GöRSüN...!!!

Başlatan Abdulllah, 08 Haz, 2006, 13:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

08 Haz, 2006, 13:42 Son düzenlenme: 06 Ara, 2006, 16:11 KalbimSende
 love love love love love love love love love love love love love love love love love love love


Leyla Mecnun A?k Görsün


Ne zaman yüre?imde bir deli tay gemi az?ya alsa...
Ne zaman ya?mur yürekli bulutlarla yar??sa gözlerim..
Ve ne zaman ürkek bir ceylan geçse dü?lerimden..


Sen geliyorsun akl?ma... Duru, berrak, engin, derin gözlerinle sen... Gelip oturuveriyorsun yüre?imin orta yerine.

"Ne zaman akl?ma gelsen
K?rk ikindi ya?murlar? misali
Uzunca bir sa?anak
Bo?al?yor gözlerimden
Sana giden yollarda
Ba?l?yor bir tipi
Ba?l?yor bir boran"

O ünlü türküye inat, yolun sonu görünmüyor, da?lar geçit vermiyor. Lakin; gönül de ferman dinlemiyor. Bir al k?z? oluyorsun dü?lerimde. Hani ninelerimizin so?uk ve karl? k?? günlerinde anlatt???, a?z?m?zdan buharlar ç?karak, so?uktan k?zarm?? burunlar?m?zla dinledi?imiz o masal k?z?.. Hani yakalad???nda senin olan ve her iste?ini yerine getiren güzel peri k?z?. Seni yakalamak için büyük çaba sarf ediyorum. Ama beyaz bir köpük gibi kay?veriyorsun avuçlar?mdan. Ellerim bo? kal?yor, gözlerim bo? bak?yor, yüre?im bo?...

Bir bebek oluyorsun sonra. Henüz emekleyen ve e?yalara çarpa çarpa yürümeye çal??an ?irin ve afacan bir bebek. Ve yürüyorsun beynimde, bedenimde, yüre?imde.. tüm hücrelerimde yank?lan?yor ayak seslerin.

Sonra deniz oluyorsun. Yemye?il/masmavi bir deniz. Nice f?rt?nalara gebe engin bir deniz. Ve ben gözlerinin hapsinde müebbet muhabbete mahkum bir forsa. Yüre?im yüre?ine prangal?, gönlüm gönlüne kilitli bir forsa. Mahkum sevinir mi hiç? Ama ben seviniyorum. Çünkü senin mahkumunum. Ne güzel bir mahkumiyet bu.

Ve sonra ya?mur oluyorsun, rüzgar oluyorsun, bahar oluyorsun, a?k oluyorsun... Ama her ?eyden önemlisi ben oluyorsun. Öyle bir ben ki; ba?tan a?a?? sen... Fikrimin ince gülü, a yirmi dört ayar?m, suna boylum, kalem ka?l?m..

Yalan de?il seni sevdi?im. Seni özledi?im yalan de?il. Sensiz gecelere, öksüz hecelere, isyankâr a??tlara, yetim türkülere, odam?n duvarlar?na sor. Dolunaya, ufuklara, ba?a karl? da?lara sor. Kalemime, ba?lamama sor..

Bugün bunu bir kez daha anlad?m. Anlad?kça a?lad?m, a?lad?kça anlad?m.

Ömrümde ilk kez böylesine deli seni sevdim..
Ömrümde ilk kez böylesine deli seni özledim..
Ömrümde ilk kez böylesine deli seni arzulad?m..


Ve ?imdi ömrümde ilk kez bir sigara yak?p; duman?n? ci?erlerime de?il, ta iliklerime çekiyorum. Gün do?mu?, gün batm?? kimin umurunda.

Yoklu?unda terk edilmi? bir kent gibiyim.. Tut sana uzanan ellerimden Sevda Ecesi... S?la tükensin, hasret ölsün.

Tut... Ki Leyla Mecnun a?k görsün...

love love love love love love love love love love love love love love love love love love love

SEN? DEL?LER G?B? SEV?YORUM P?S?C?G?M B?R?C?G?MYazan: yitiksevdalar

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
sebnemsever_42

yüreðine saðlýk çok güzel teþekkürler....
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

oof oof döktürmüþün yine apo süper yaaa
emeðine saðlýk caným ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

3va

Yüreðim yüreðine prangalý, gönlüm gönlüne kilitli bir forsa. Mahkum sevinir mi hiç? Ama ben seviniyorum. Çünkü senin mahkumunum. Ne güzel bir mahkumiyet bu.


...her þeyden önemlisi ben oluyorsun. Öyle bir ben ki; baþtan aþaðý SEN...;) ;)


RoSeLiFe

Yalan deðil seni sevdiðim. Seni özlediðim yalan deðil. Sensiz gecelere, öksüz hecelere, isyankâr aðýtlara, yetim türkülere, odamýn duvarlarýna sor. Dolunaya, ufuklara, baþa karlý daðlara sor. Kalemime, baðlamama sor..offf be çok güsel yasý tþkkrlr apo  :'(  :-\

Abdulllah

ben teþekkür ederim arkadaþlar okuduðunuz için
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah
Bir an düþün. Görmek ne kadar güzel olurdu.

Hani o kimsenin göremediði þeyleri, aþký, özgürlüðü, yitip giden hatýralarý tekrar, ne güzel olurdu deðil mi bir yaz akþamý sahil kenarýnda. Gülmek gibidir her þey.Hem de kahkahalarla gülmek, gözyaþý gelir ya hani gözlerden iþte bu da her þeyin içindeki acýlardýr.
Ne kadarýný koparabildiysek o kadarý yanýmýza kalýyor hayattan.

Yýkýk bir kenti ardýnda býraktýktan sonra, içinde tüm kasveti, acýlarý, gerçekleþme umudunu içinde barýndýran hayalleri ve bir sokak dolusu çocuk heyecanýyla yeni yollara adým atarsýn.

Nasýl ki bir zelzeleye tatminkâr bir ölüm býrakýrsýn, bir þehre, geride kalan her dostu ve gülücükleri emanet edersin sadece.

Sadece kýrýlýrsýn geçen yýllarýn ne kadar hýzlý geçtiðine.

Ve haykýrýþlar…

Çok yüksek sesli mesela, kimseye sesini duyurmadan, en içten kopan bir fýrtýnadýr, yüreðinin bir köþesinden.

Sen ne anlatmak istediðini bile anlamadan seni yargýlayacaktýr zaman.
Ýþte o gün sýmsýký diþlerinle, göðsünü titreten bir çýðlýkla karþýlarýnda durmak için bundan daha iyi bir fýrsat bulamayacaksýn.

Hangi gün kaybettiðini tahmin etmeye çalýþacaksýn ellerindekini ve sevdiklerini.

Zaman sana göz kýrparken dizginlerini elinden kaçýracaksýn sen arkasýndan bakakalmýþ, yorgun ve aðlamaya gebe gözlerinle birkaç kelime fýsýldayabileceksin yalnýzlýðýnýn kulaðýna:

"seni seviyorum".ilk önce anlamayacaktýr. Tekrar edeceksin, o da sana "çok geç kaldýn" diyecek. "Deðerimi bilmek için zaman artýk çok geç, artýk genç deðilim "diyecek.

Ve sen en hüzünlü þarkýlarý aklýndan geçireceksin o an. Ýþte o an neleri kaybettiðinin farkýnda bile olmayacaksýn. Çünkü sen hala yýllar önceki o menekþe gözlü çocuksun.

Çünkü sen hala sevdiðin veya sevmekten býkmadýðýn o insanlarda kalmýþtýn. Çevrendeki en güzel þey sendin fakat neye yarar farkýnda deðildin.

Sen hayallerine tutunamayacak kadar güçsüz kollarýna her gün bir çentik daha atýyorsun. Sanki geri gelmeyecek bir yolculuktan bir özlem biriktirirdin ama vazgeçmekten vazgeçtin.

Hatýrlamak acýdýr. Her zaman için acýdýr.
Diyorum ki acýlar, güzel günlerden daha çok hatýrýmda, daha çok acýtýyor canýmý aþklar mesela.

Aþk bana sadece acýyý hatýrlattýkça nasýl bir daha âþýk olmayý bekleyebilirsin ki benden.

Ýþte yine söylüyorum sen yoksun ve ben ne yapacaðýmý bilmez dört dolanýyordum caddelerde.

Sarýlýyordum tüm heyecanýmla dizelere.

Ama sen ne kadarýný anýmsasan da o kadarýndan fazlasý senindi, bütün dizelerin.
Hadi çýkar þu çocuðu kör kuyulardan! Tek bir söz bekliyor senden, içinde hiç gönderme isteði bulunmayan bir "git" ya da gözleri kapalý bir ay gibi mehtaba karþý bir "seni seviyorum".

Sýra sende artýk. Ya sahip çýk bu çocuða ya da ya da öldür...gitsin...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Bir gün daha bitti benim için..
Maskemi çýkardým, durgun dünyam renklere yeltendi..
Býraktým bi yana sabah karanlýklarýndaki sahtelikleri..
Kendi aydýnlýðýma yol alma vakti..!

Bir gün daha bitti benim için...
Kara bahtlý bi zavallý olduðumu yine kimse öðrenmedi..
Yüreðimin penceresiz hücresinden acýlarým seslenemedi..
Gözyaþlarýmla yýkanýp aklanma vakti..!


Bir gün daha bitti benim için..
Yüreðimdeki suçlu çarpýntýyý hayallerim dizginledi..
Zamanýn ne içi..ne büsbütün dýþý..týpký þiirdeki gibi..
Yarý ölümler bile olsa beyaz kefenime bürünme vakti..!

Bir gün daha bitti benim için..
Hastalýklý senfoniler saðlam yaslara býraktý yerini..
Renksiz ýþýklý gündüzler nöbetini renkli karanlýk gecelere devretti..
Dudaðmýn kenarýnda gün boyu sýrýtan yýrtýk gülüþler gizlendi..
Sevinç dolu pýrýltýlý damlarda boðulma vakti..!

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahNe zaman yüreðimde bir deli tay gemi azýya alsa...
Ne zaman yaðmur yürekli bulutlarla yarýþsa gözlerim..
Ve ne zaman ürkek bir ceylan geçse düþlerimden..
Sen geliyorsun aklýma... Duru, berrak, engin, derin gözlerinle sen... Gelip oturuveriyorsun yüreðimin orta yerine.

"Ne zaman aklýma gelsen
Kýrk ikindi yaðmurlarý misali
Uzunca bir saðanak
Boþalýyor gözlerimden
Sana giden yollarda
Baþlýyor bir tipi
Baþlýyor bir boran"
O ünlü türküye inat, yolun sonu görünmüyor, daðlar geçit vermiyor. Lakin; gönül de ferman dinlemiyor. Bir al kýzý oluyorsun düþlerimde. Hani ninelerimizin soðuk ve karlý kýþ günlerinde anlattýðý, aðzýmýzdan buharlar çýkarak, soðuktan kýzarmýþ burunlarýmýzla dinlediðimiz o masal kýzý.. Hani yakaladýðýnda senin olan ve her isteðini yerine getiren güzel peri kýzý. Seni yakalamak için büyük çaba sarf ediyorum. Ama beyaz bir köpük gibi kayýveriyorsun avuçlarýmdan. Ellerim boþ kalýyor, gözlerim boþ bakýyor, yüreðim boþ...
Bir bebek oluyorsun sonra. Henüz emekleyen ve eþyalara çarpa çarpa yürümeye çalýþan þirin ve afacan bir bebek. Ve yürüyorsun beynimde, bedenimde, yüreðimde.. tüm hücrelerimde yankýlanýyor ayak seslerin.
Sonra deniz oluyorsun. Yemyeþil/masmavi bir deniz. Nice fýrtýnalara gebe engin bir deniz. Ve ben gözlerinin hapsinde müebbet muhabbete mahkum bir forsa. Yüreðim yüreðine prangalý, gönlüm gönlüne kilitli bir forsa. Mahkum sevinir mi hiç? Ama ben seviniyorum. Çünkü senin mahkumunum. Ne güzel bir mahkumiyet bu.

Ve sonra yaðmur oluyorsun, rüzgar oluyorsun, bahar oluyorsun, aþk oluyorsun... Ama her þeyden önemlisi ben oluyorsun. Öyle bir ben ki; baþtan aþaðý sen... Fikrimin ince gülü, a yirmi dört ayarým, suna boylum, kalem kaþlým..

Yalan deðil seni sevdiðim. Seni özlediðim yalan deðil. Sensiz gecelere, öksüz hecelere, isyankâr aðýtlara, yetim türkülere, odamýn duvarlarýna sor. Dolunaya, ufuklara, baþa karlý daðlara sor. Kalemime, baðlamama sor..
Bugün bunu bir kez daha anladým. Anladýkça aðladým, aðladýkça anladým..
Yokluðunda terk edilmiþ bir Ankara gibiyim.. Tut sana uzanan ellerimden Sevda Ecesi... Sýla tükensin, hasret ölsün.
Tut... Ki Leyla Mecnun aþk görsün...
 

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
server1

Yokluðunda terk edilmiþ bir Ankara gibiyim.. Tut sana uzanan ellerimden Sevda Ecesi... Sýla tükensin, hasret ölsün.
Tut... Ki Leyla Mecnun aþk görsün... 
|Ayþe|

SÜPER   PAYLAÞIM  ELLERÝNE YÜREGÝNE SAGLIK...
VARMIDIR BÖYLE SEVEN  ACABA...

Abdulllah

sizde saðolun arkadaþlar

vardýr eralde ben seviyorum sanýrým
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
zenginkedisi

aþýk bize göre deðil ama ilkdefa aþýk oldum:)

Abdulllah

aþýk olmak güzel biþey
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
|Ayþe|

yok  caným  hiç  zannetmiyorum  ben..

Yukarı git