DOSTLUK NEDÝR ?

Başlatan sebnemsever_42, 24 May, 2006, 15:45

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

sebnemsever_42

Saate bakmaksýzýn kapýsýný çalabileceði bir dostu olmalý insanýn... "Nereden çýktýn bu vakitte" dememeli, bir gece yarýsý telaþla yataktan fýrladýðýnda;Gözünün dilini bilmeli; dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalý...Arka bahçede varlýðýný sezdirmeden, mütemadiyen dikilen vefalý bir aðaç gibi köklenmeli hayatýnda; Sen, her daim onun orada durduðunu hissetmelisin. Ýhtiyaç duyduðunda gidip müþfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarýna saklanabilmelisin. Kucaklamalý seni güvenli kollarý, dallarý bitkin baþýna omuz, yapraklarý kanayan ruhuna merhem olmalý...En mahrem sýrlarýný verebilmeli, en derin yaralarýný açýp gösterebilmelisin; Gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz...Onca dalkavuk arasýnda bir tek o, sözünü eðip bükmeden söylemeli, yanlýþ anlaþýlmayacaðýný bilmeli.Alkýþlandýðýnda deðil sadece, asýl yuhalandýðýnda yanýnda durup koluna girebilmeli.Övmeli alem içinde, baþ baþayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüðünde de sövdüðünde de bunun iyilikten olduðunu bilmelisin.Teklifsiz kefili olmalý hatalarýnýn; günahlarýnýn yegane þahidi... Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sýrdaþ..Gözbebekleri bulutlandýðýnda, yaklaþan fýrtýnayý sezebilmelisin. Ve sen aðladýðýnda onun gözlerinden gelmeli yaþ...Yýllarca ayný ip üstünde çalýþmýþ, cesaretle ihanet arasýnda gidip gelen bir salýncaðýn sýnavýnda birbiriyle kaynaþmýþ iki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri..."Parkurun bütün zorluklarýna raðmen dostluðumuzu koruyabildik, acýlarý birlikte göðüsleyebildik ya; yenildik sayýlmayýz " diyebilmeli...Issýzlýðýn, yalnýzlýðýn en koyulaþtýðý anda, küçücük bir kaðýda yazdýðýmýz kýsa ama ümit var bir yazýyý yüreðe benzer bir taþa baðlayýp birbirimizin camýndan içeri atabilmeliyiz:

" Bunu da aþacaðýz! Ýmza: Bir dost!.. "Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

lHacuul

tanrinin en buyuk bagislarindan biri olsa gerek
psssttt  dünya ! bi dk dur ya bi beqle ! sonra yine dönersin

sebnemsever_42

Mutluluk acýp ve unuttuðun kapýlardan gelir
kucakla kucakla kucakla kucakla kucaklakucakla kucakla kucakla kucakla kucaklasen su anda kucaklandin!!!!

evet kacamasin bu sefer sana kucaklama savasi ilan ediyorum, herkezi kucakla!

arkadaslarini, dusmanlarini kucakla bu zamanda herkezin kucaklanmaga ihtiyaci var, bu kucaklamayi devam ettirin, kucaklama,cok sey gosterir sevgi, sevkat, guvenc, rahatlatma

iste boyle birisinin gonlunu isiklandir ve gonder butun sevgi ve sevkatle kucaklanmak istiyenlere,benide unutma!banada gonder..
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

lHacuul

:D
cok guzel ya :)
psssttt  dünya ! bi dk dur ya bi beqle ! sonra yine dönersin

sebnemsever_42

teþekkürler
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

coffiner

Paylasýmlar cok harika, tesekkurlerrr...    :ok

Herhalde bir gösteriþ, birine, ayný cinse, Kadýnsan erkeðe, erkeksen kadýna karþý kendini beðendirme çabasý, bir moda, bir gelgeç ruh hali deðil...

Sempati.. Ýlgi.. Baðlýlýk.. Yüceltme.. Taçlandýrma... Sorumluluk duyma..

Yürekten algýlama. Bakýþlarla anlaþma.

Ses tonuyla destek verme. Kesintisiz iliþki..

Kayýp olmaz, yitmez, yoktan var olmaz bir duygu.

Bunlarýn hepsi bir araya gelip, zaman içinde gýdým gýdým birikerek dostluðun çimentosunu oluþturuyor.

Gazetelerde okuyoruz. TV'lerde izliyoruz.

Saðda, solda konuþmalarda adý geçiyor:

Güzel yemek yeme dostu..

Edebiyat dostu.

Türk Sanat Müziði dostu.

Çocuklarýn dostu..

Halkýn dostu..

Dostluklar nasýl oluþuyor Unuttuk..

Bu hýzlý kent hayatý dostluk duygusunu, aklýmýzdan aldý.. Yüreðimizden çaldý.

Nasrettin Hoca bir Cuma günü camide cemaate namaz kýldýrmak üzere ezan okunsun diye bekliyormuþ. Bir adam gelmiþ.

"Hocam" demiþ! "Eþeðimi yitirdim..." Hoca da adama;

"Þu namazý kýldýralým, senin eþeðin çaresine bakarýz" demiþ.

Hoca namazý kýldýrmýþ, vaazýný vermiþ ve cemaate dönmüþ:

"Ýçinizde hiçbir dostuyla bir bardak çay içip saatlerce konuþmamýþ, dostuyla sekiz saatlik yürüyüþe çýkýp hiç konuþmadýðý halde sýkýlmadan yürüyüþünü tamamlamamýþ ve komþunun kýzýna kem gözle baktý diye dost bildiði arkadaþýný arkadaþlýktan silmiþ biri var mý?" diye sormuþ.

Arka sýralarda saf tutmus, sümsük tipli biri parmaðýný kaldýrýp,

"Ben varým Hocam." demiþ.

Hoca eþeðini yitiren adama dönmüþ,

"Al bu adamý git, bundan büyük eþek olur mu? Yitirdiðin eþeðin yerine kullanýrsýn" demiþ.

Dostun yoksa... Eþekten farkýn ne?

Olumsuz düþünür Sokrates'e öðrencileri sormuþ: Dostluk nedir?

Sokrates de onlara þu yanýtý vermiþ;

"Çocukluðumdan beri arzuladýðým bir þey vardýr. Kimi insan atlarý olsun ister... Kimi insan köpekleri. Kimisi altýný, kimisi de þaný, þerefi; Bense bir dostum olsun isterim..."

Ýnsan biriktiren yaratýk... Þan, þöhret biriktiriyor... Süper zenginse boðazda villa biriktiriyor. Tablo biriktiriyor.

Repoda para, kasalarda naftalin kokulu döviz, antika biriktiriyor. Gençse plak, kaset, cd biriktiriyor. Yorgun bir ihtiyarsa namaz niyaz biriktiriyor.

Bazýlarý da Kuledibi'nde Çukurcuma'ya, Üsküdar'da Eskiciler Çarþýsý'na, Unkapaný'nda Horhor'a gidip; antika lambalar, cam þiþeler, eski koltuklar, tesbihler, tombaklar biriktiriyor. Alimse kitap biriktiriyor. Cahilse kin biriktiriyor.

Dost biriktirmeyi içimizde kaç kiþi deniyor?

Evet, kabul ediyorum, insan birçok kiþiyle beraber mükemmel dost olamaz, týpký ayný zamanda birçok kiþiye aþýk olamayacaðý gibi...

Fakat cinnete düþtük. Dost biriktirmeyi unuttuk. Ýyi halt ettik.

SEVGÝLÝ DOSTLARIM:

NAZÝK OLMAK ÝÇÝN, BÝR GÜLÜMSEME BEKLEMEYÝN.

SEVMEK ÝÇÝN SEVÝLMEYÝ BEKLEMEYÝN.

BÝR ARKADAÞIN DEÐERÝNÝ ANLAMAK ÝÇÝN, YALNIZ KALMAYI BEKLEMEYÝN.

ÇALIÞMAYA BAÞLAMAK ÝÇÝN, EN ÝYÝ ÝÞÝ BEKLEMEYÝN.

ÖÐÜTLERÝ HATIRLAMAK ÝÇÝN, DÜÞMEYÝ BEKLEMEYÝN.

DUA'YA ÝNANMAK ÝÇÝN, ACILARI BEKLEMEYÝN.

YARDIM EDEBÝLMEK ÝÇÝN, ZAMANINIZ OLMASINI BEKLEMEYÝN.

ÖZÜR DÝLEMEK ÝÇÝN, DÝÐERÝNÝN ACI ÇEKMESÝNÝ BEKLEMEYÝN.

NE DE BARIÞMAK ÝÇÝN, AYRILIÐI BEKLEMEYÝN,

ÇÜNKÜ; NE KADAR ZAMANIMIZ VAR BÝLMÝYORUZ...


sebnemsever_42

ben teþekkür ederim arkadaþým
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Yukarı git