Mýsýr Piramitleri...

Başlatan 3va, 15 May, 2006, 15:16

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3vaPÝRAMÝTLER'in sayýsý 80'e yakýndýr. Hepsi Nil'in sol kýyýsýna kurulmuþ ve vadide 40 kilometrelik bir uzunluk içine yayýlmýþlardýr. Bazýlarý ayrý olmakla birlikte çoðu grup halindedir.
Piramitler içinde en çok ilgi çekenleri üç büyük piramit olarak bilinen Giza þehri civarýnda bulunan abidelerdir. Bunlar varsayýlan kurucularýnýn adlarýna göre ayrýlmaktadýr: Keops (Kufu), Kefren ve Mikerinos. Bu üç Giza Piramidinin geometrik ve gözlemsel ilkelere dayalý bir plana göre inþa edildiði ve bu planýn da doðrudan astronomik gözlemlere dayandýðý ileri sürülmektedir.

Kufu ya da Keops diye de adlandýrýlan Büyük Piramit, üç büyük piramidin ilki ve en kuzeydekidir. 137 metre yüksekliðindeki ve yaklaþýk 6.5 milyon ton aðýrlýðýndaki Büyük Piramit, þimdiki Kahire þehri yakýnlarýnda tam olarak Nil Deltasý'nýn tabanýna yerleþtirilmiþtir. Mýsýr astronomi bilgini Mahmut Bey, Keops'un binlerce yýl önce dolanýmýnýn en yüksek noktasýna varmýþ Sirius yýldýzý ýþýnlarýnýn piramidin güney tarafý üzerine diklemesine düþtüðü bir devrede inþa edilmiþ olduðunu söyler.Piramidin yapým planýnda sýk sýk karþýmýza çýkan 286,1022 sayýsý anahtar sayý olarak kabul edilir, çünkü bu sayý güneþ ve yýldýz yýlýnýn deðerini, güneþ ile yeryüzü arasýndaki uzaklýðý, yeryüzü ile yörüngesi arasýndaki iliþkiye göre yerçekimi kanununu ve yeryüzü yörüngesinin merkezkaç deðiþimlerinin sýnýrlarýný belirlemeye olanak saðlamaktadýr. Görüleceði üzere Piramit gerçek bir geometri ve ölçü harikasýdýr. Birçok bilim adamý ve yazar Giza'daki Keops Piramidi'nin bugünkü bilim bilgileri ve makinelerle bile yapýlamayacaðýný ýsrarla söylemektedirler. Büyük Piramit, hiçbir zaman anlaþýlmamýþ olan bir tekniðin ve dehanýn gözle görülür tanýklýðýný yapmaktadýr.Peki Keops Piramidi'nin yüksekliðinin bir milyara çarpýmýnýn yaklaþýk olarak güneþle dünyamýz arasýndaki uzaklýðý vermesi bir rastlantý mýdýr? Piramidin üstünden geçen meridyenin karalarý ve denizleri tam eþit iki parçaya bölmesi bir rastlantý mýdýr? Taban çevresinin, yüksekliðin iki katýna bölünmesinin Pi sayýsýný vermesi bir rastlantý mýdýr? Piramitte dünya aðýrlýðýný gösteren hesaplarýn bulunmasý bir rastlantý mýdýr? Piramidin kurulduðu kayalýk alanýn büyük bir özen ve doðrulukla düzeltilmiþ olmasý bir rastlantý mýdýr? Bugünkü teknoloji ile yapýlamayacak bir þeyi, eski Mýsýrlýlar basit teknoloji ve sade aletleriyle nasýl yaptýlar? Mýsýrlýlara dünya-dýþý zeka, 'dýþardan yardým' mý geldi? Yoksa bu yapýlar Dünya dýþý Ziyaretçiler tarafýndan mý yapýldý.

Büyük Piramit ( Khufu, Keops ) dünya karalarýnýn tam ortasýnda bulunmaktadýr. Ýnþasý sýrasýnda böyle dev bir yapýnýn dünya karalar topluluðunun tam merkezine oturtulmasý için , yörenin , hatta dünyanýn uzaydan görülmüþ olmasý gerekirdi. Bu bakýmdan ya uzaylýlar ya da uzaylýlarýn yetiþtirdiði kimseler tarafýndan inþa edilmiþtir. Araplar, Büyük Piramidin "Uzaydan Gelen Ruhlar " tarafýndan inþa edildiðine inanýrlar.Her ne kadar okullarýmýzda okutulan tarih kitaplarýnda hala mezar anýt olarak yazýlýysa da , Büyük Piramidin Firavun mezarý olarak yapýldýðýyla ilgili bilgi , geçerliliðini gün geçtikçe yitirmektedir. Onun yerine onun bir inisiyasyon merkezi hatta güç elde etmekte kullanýlan bir enerji üretici olarak yapýldýðý konusundaki bilgiler gün geçtikçe güç kazanmaktadýr. Çok deðiþik alþimik çalýþmalarýn yapýldýðý ve bu çalýþma ve denemeler için gerekli enerjinin üretildiði bir jeneratör olarak yapýldýðý daha kuvvetli olasýlýk halinde karþýmýzda bulunmaktadýr. Gerek bilinen ölçüleri, gerekse biçimiyle büyük Piramit ve ötekiler , mezardan çok bir güç üretici olarak yapýlmýþ olabileceklerini düþündürmektedir. Böyle olunca da böyle bir yapýnýn inþa bilgisinin kaynaðý Raymond Drake'in belirttiði gibi ya uzaylýlardýr ya da onlarýn öðretisinden yararlanmýþ seçkin kiþilerdir.

Ruhsal yetenekleri geliþmiþ kiþilerin ifade ettiklerine göre , Büyük Piramit manyetik güç yayýmýný hala devam ettirmektedir. C.H. Williamson 'un "Other Tongues , OtherFlesh " ( Baþka Diller , Baþka Bedenler ) isimli eserinde belirttiðine göre , dünya dýþý kökenli insanlar yapýyý meydana getiren çok iri taþlarý antigravitasyon ya da sonik yöntemlerle ilgili bilgileri uygulayarak yerleþtirmiþlerdi. Belki de bu insanlar ayný güçleri kendi uzay araçlarýný hareket ettirmede de kullanýyorlardý.

Keops Piramidi ya da Büyük Piramit , Kahirenin 16.km. kadar batýsýndadýr. Taban yüzeyi yaklaþýk 53.000 m2'lik bir alaný kaplar. Orijinal yüksekliðinin 146 ile 148 m. arasýnda olduðu tahmin edilir. Ýnþa edildiði dönemde üzerinde bulunmasý gereken Kapak Taþý'nýn artýk olmamasý nedeniyle þimdiki yüksekliði 137 metre kadardýr. Yapýlan hesaplara göre Büyük Piramit Ýngiltere'de Hz. Ýsa'dan bu yana inþa edilmiþ olan tüm katedral , kilise ve þapellerden daha fazla taþ kütlesine sahiptir.

Keops Piramidinin yapýmýnda 2.600.000 adedi aþkýn granit ve kireçtaþý blok kullanýlmýþtýr. Bloklarýn aðýrlýðý 2 tondan 70 tona kadar deðiþir. Santimetrenin 40'da birine kadar bir hassasiyetle kesilen bloklar o kadar hassas bir þekilde birleþtirilmiþtir ki , aralarýndaki derzlerin açýklýðý hiç bir zaman santimetrenin 20 de birini aþmaz.Arap tarihçisi Abu Zeyd el Balkhy. Eski bir yazýlý kaynaða dayanarak Büyük Piramidin " Çalgý Takýmyýldýzý (Lyra ) Yengeç burcundayken , yani hicretten 2 kere 36.000 yýl önce " inþa edildiðini yazar. Bu da yaklaþýk olarak günümüzden 73.000 yýl öncesine denk gelir. Ayrýca piramit üzerinde yapýlan Karbon-14 tarih belirleme çalýþmalarý da yine M.Ö 71.000 yýlýný göstermektedir.

Kefren Piramidi de Büyük Piramidin hemen yanýnda yükselir. Yüksekliði ilkinden biraz daha azdýr. Ancak daha yüksek bir taban üzerinde inþa edildiðinden Büyük Piramitten daha yüksekmiþ gibi görünür. Taban kenarý 216 metredir.

Mikerinos Piramidi ise , 70 metrelik yüksekliði ve 108 metreyi bulan taban kenarý ile diðerlerinin yanýnda çok küçük kalmaktadýr. Giza düzlüðünde yer alan bu üç piramidin önemli ortak özellikleri vardýr Þöyle sýralayalým :

Yapýlarýn yüzleri yere 52 derecelik açý yapar.

Giriþ yerleri kuzey yüzlerinde açýlmýþtýr ve giriþ geçitleri yerle 26 derecelik bir açý yapar. Bu doðrultudan gök kutbuna bakarlar.

Bu gün için astronomi ve matematik sayesinde çözülebilen karmaþýk bir mimari yapýya sahip piramitler hakkýnda þöyle bir örnek fikir verebilir:

52 derecelik açý , piramitlerin inþaatçýlarý için "dairenin kare haline getirilmesine iliþkin Kutsal Geometri probleminin çözümünü saðlayan bir unsur olmuþtur. Bu eðimde , yani 51 derece 52 dakikalýk bir açýda yapýlmýþ bir piramidin yüksekliði ile tabandaki çevre uzunluðu arasýndaki oran , bir dairenin yarýçapý ile çevresi arasýndaki orana eþittir. Bu oran ½ deðerindedir. Sonuçta Gize piramitlerinin inþasýnda pi = 3.1415 deðerinin kullanýlmýþ olmasý günümüz bilim adamlarýnýn þaþýrtýcý bulduðu bir gerçektir.

Eski Mýsýr'ýn D.D uygarlýklarla kurduklarý bilimsel, sanatsal ve kültürel baðlarý örneklerken üzerinde durmak istediðimiz konu Piramitlerin mimari, arkeolojik ve matematiksel yönlerinden çok , kozmik anlamlarý. Bu nedenle þimdi birazda Giza Piramitlerini okült açýdan inceleyelim.

Teozofist A.P. Sinnett, Büyük piramidin yapýmýyla ilgili þunlarý söylüyordu:

" Keops Piramidinin yapýmýnda kullanýlan taþlarýn manipülasyonu, ancak ve ancak , daha sonralarý insanlarýn yitirdikleri belirli bir doða bilgisinin bu iþte kullanýlmýþ olmasýyla açýklanabilir. Doðanýn gizemiyle ilgili o bilginin Veli bekçileri , aðýr cisimlerin fiili aðýrlýðýný istedikleri gibi deðiþtirebilecek þekilde maddenin çekimini kontrol edebilirler ve daima da edebilmiþlerdir."

"Dev yapýlar mimarisinin harikalarý iþte böyle açýklanýr. Piramitlerin yapýmýný yöneten üstatlar , kullanýlan taþlarý kýsmen levite etmek þekliyle bu iþlemi kolaylaþtýrmýþlardý. Majik asalar... Üstatlara eski çaðlarda , doðanýn kudretini açýða çýkaran anahtarlar teslim edilirdi. Gizli kelimeler ve vibrasyonel motor... Dalga boylarý ve dev granit bloklarýn levitasyonu."

Okültist Annie Besant ise þöyle diyordu:

" Mýsýr'daki taþlar ne sýrf kas kuvvetiyle, ne de modern teknolojiyi aþan hünerli cihazlar kullanýlarak dikilmiþti. Bu taþlar , dünyasal manyetizmin güçlerini anlayan ve kontrol edebilen kiþilerce dikilmiþti. Neticede , taþlar aðýrlýðýný kaybediyor ve tek bir parmaðýn temasýyla yönetilmek suretiyle havada yüzerek, belirlenen yerlerine oturuyorlardý."

Annie Besant " Dünyasal manyetizmanýn güçlerini anlayan ve kontrol edebilen " kiþilerden söz ederken acaba kimleri kastediyordu?...

Çaðlar boyunca sýrlarýný hiçbir uygarlýða açmadan , günümüze kadar gelen piramitler , dünya bilim ve teknolojisini aþan bir teknik, mimari bilginin ürünüdürler. Bu bilgi D.D kaynaktan gelmiþ ve hala dünya bilim adamlarý tarafýndan çözülememiþ olabilir mi ?

Çok eski efsanelerde piramit inþasýnda kullanýlan "majik çubuklar"dan söz edilir. Bu çubuklarla belirli bir dalga boyunda olmak üzere , önceden tespit edilmiþ bir vibrasyonel ses tonu oluþturulabiliyordu. Walter Owen 1947 yýlýnda sesin ezoterik kullanýmý hakkýnda þunlarý yazmýþtý: " Ses herkesin düþünemeyeceði türden imkanlar taþýyan bir kudrettir. Ve bu kudretin kullanýmý , kadim ermiþlerin bildikleri , fakat günümüzün emekleyen biliminin yitirdiði ve ya karþýsýna geçip dudak büktüðü bir bilimdir. Kozmosun çevresi ve dokusu ses kudreti sayesinde ayakta durmaktadýr ve yine ses kudreti sayesinde çözülerek yok edilebilir. Mýsýrlý rahipler bu bilgiye sahiptiler."

Ýster istemez akla þu soru geliyor ; Mýsýrlý rahipler bu bilgiyi nereden almýþlardý?

Mühendis Rudolph Gantenbrink'in 1993 yýlýnda Büyük Piramitte gerçekleþtirdiði buluþ da ayný ölçüde ilgi çekicidir. Gantenbrink ve ekibi "UPUAUT 2" ismini verdikleri küçük bir robot aracý Kraliçe Odasý'ndaki hava kanalýnýn içine yollamýþ ve bugüne kadar hiç bilinmeyen 60 metrelik bir tünel bulmuþtu (Altta). Gantenbrink, iki haftalýk bir çalýþmadan sonra 4500 yýllýk metal bir kapýya ulaþtýðýný söylüyor ve bu kapýnýn bilinmeyen bir alana açýldýðýný iddia ediyordu. Fakat ne yazýk ki kapýnýn keþfinden sonra geçitlerdeki tüm araþtýrmalar Mýsýrlý yetkililer tarafýndan durdurulmuþ ve yeniden baþlatýlmasýna izin verilmemiþtir. Yani yine biþeyler örtbas edilmeye çalýþýlmaktadýr...
3va

KEOPS

     


Yunanca Keops ismiyle de bilinen Kral Khufu, Gizeh yaylasýnda inþa eden piramitin babasý olarak bilinmektedir. Kral Sneferu ve Kraliçe Hetpeheres'in oðlu olan Keops, MÖ 2551-2528 yýllarý arasýnda hükümdarlýk yapmýþtýr.

Yapým Tarihi: MÖ 2589-2566

Taþ Bloklar Toplamý: 2,300,000 adet civarý

Taban: 13 akre, 6,105,000 m2, veya 7 þehir bloðu. Herbir bölümün boyu orijinal olarak 230 metredir, ancak bugün dýþtaki taþ kaplamalarýn yok olmasý nedeniyle 227 metreye düþmüþtür.

Toplam Aðýrlýk:
6.5 milyon ton

Herbir Taþ Bloðun Ortalama Aðýrlýðý: 2.5 ton, Kral Odasý'nýn tavanýnýn yapýmýnda kullanýlan büyük bloklarýn aðýrlýðý 9 ton civarýndadýr.

Yükseklik: Orjinal olarak 146.5 m yüksekliðinde, ancak bugün 137 m.

Eðimi: 51 derece 50' 35"

Yapý Malzemesi: Kireçtaþý, granit

Keops'a girme konusunda UYARI: Baedeker Mýsýr'ýn 1908 baskýsýnda güçsüz ziyaretçiler ve kendi baþýna seyahat eden hanýmlarýn etkileneceði sebep gösterilerek, bu çok yüksek ve gizli yerlere girmeye kalkýþmamasý konusunda uyarý yapýlmýþtýr.


3va

KEFREN

     


Keops'un oðlu olan Kefren, ayný zamanda Rakhaef ve Khafre isimleriyle de bilinmektedir. MÖ 2520-2494 yýllarý arasýnda hükümdarlýk yapmýþtýr.

Gizeh'teki ikinci büyük piramit kompleksi, Sfenks, Ölüler Tapýnaðý ve Mezarlýktan sorumluydu. Kefren Piramiti'ni diðerlerinden ayýrt eden en önemli özelliði, en üst bölümündeki koruyucu taþlarý bozulmadan kalan tek Gizeh piramiti olmasýdýr.

Yapým Tarihi: MÖ 2558-2532

Taþ Bloklar Toplamý: Bilinmiyor

Taban: Herbir köþesi 214.5 metre, toplam 11 akre, 5,166,000 m2

Toplam Aðýrlýk: Belirsiz

Herbir Taþ Bloðun Ortalama Aðýrlýðý: 2.5 ton, dýþ bölümdeki bazý koruyucu taþlarýn aðýrlýklarý 7 ton.

Yükseklik: Orijinal 143.5 metre, þu anda 136 metre.

Eðimi: 53 derece 7' 48"

Yapý Malzemesi: Kireçtaþý ve kýrmýzý granit

Kefren yapým þekliyle en iyi bilinen ve aralarýnda en ünlü olanýdýr. Tabii ki Sfenks'te. Mark Lehner ve Zahi Hawass Kefren için 'O, her þeyden önce, piramitler zamanýnýn en büyük heykel yapýmcýsýydý. Onun piramit tapýnaðýnda 58 heykel, her biri 8 metreden uzun ve iki tanesi mezarlýðýn giriþinde yer alan toplam dört devasa Sfenks, mezarlýðýn duvarlarýndaki oyuklarda yer alan muhtemelen köpek maymunlarý, mezarlýkta 23 adet gerçek boyutundaki firavun heykeli (çoðunun üzerlerinde isminden kalýntýlar bulunmuþtur), Ölüler Tapýnaðý'nýn içindeki odalarda en az yedi adet kendisinin büyük heykeli, Ölüler Tapýnaðý'nýn etrafýndaki avluda oniki devasa Kefren heykeli, ve Sfenks Tapýnaðý'nýn içinde on adet büyük heykel daha bulunmaktadýr.


3va

MÝKERÝNOS

     


Ayný zamanda Menkür ismiyle de anýlan Mikerinos'un, Keops'un büyük oðlu olduðuna inanýlýr. MÖ 2490-2472 yýllarý arasýnda hükümdarlýk yapmýþtýr.

Mikerinos Piramiti, Gizeh'teki üç piramitten en küçüðüdür.


Yapým Yýlý: Belirsiz

Toplam Blok Sayýsý: Bilinmiyor

Temel: Herbir köþesi 105 metre

Toplam Aðýrlýðý: Bilinmiyor

Herbir Taþ Bloðun Ortalama Aðýrlýðý: belirsiz

Yükseklik: Orijinal 65.5 metre, þu anda 62 metre

Eðim Açýsý: 51 derece 20' 25"

Yapý Malzemesi: Kireçtaþý ve kýrmýzý granit, labirentler volkanik bazalt kayalarýndan yapýlma


3va

SFENKS

          


Baþý firavun, gövdesi aslan þeklindeki Sfenks'in, Kefren'in baþý ve onun ruhu ile tüm mezarlýk kompleksini koruduðuna inanýlýr.

Gizeh'in doðal kireçtaþlarýndan yapýlmýþ olan Sfenks'in, geçen yýllar boyunca bazý parçalarý çöl zemininin üstüne düþerek daðýlmýþtýr.
   
Ýçerisinde Gizeh'te bulunan diðer piramitlerde olduðu gibi odalar bulunup bulunmadýðý bilinmemektedir.

Yapým Yýlý: Belirsiz

Taban: 57 metre uzunluðunda

Toplam Aðýrlýk: Belirsiz

Geniþlik: Yüzü 6 metre geniþliðinde

Yükseklik: Toplam 20 metre, çenesinden baþýna 91.5 metre

Yapý Malzemesi: Yumuþak kireçtaþý

JmB CooL

Thats CooL :)

3va

gitmeden önce biraz bilgi edinelim dedim Joe :) ;)

JmB CooL

Yeah büyüksün güzel hemde çok güzel :)

C@NiK

emeðine saðlýk ;)

3va

saol bitanesi ;)

Abdulllah

buraya gitmek isterim walla

saðollasýn bitanesi
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

sende saol bitanesi
kim bilir  belki bir gün gidilir
görülmeye deðer bir yer...

Abdulllah

sitedekilerle gidelim :P
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

biz gidicez Cem'le
sizin için de biþey düþünürüz :D

Abdulllah

cem kim yaw siteden mii :D
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Yukarı git