Eksiklik...

Başlatan JmB CooL, 04 May, 2006, 21:41

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

JmB CooL

04 May, 2006, 21:41 Son düzenlenme: 29 Haz, 2009, 11:47 3va
Paylaþmak istedim..

Asýl eksiklik, eksik olduðumuzu düþünmekti.
Asýl eksiklik, çareyi baþkasýnda aramaktý.
Hayatýn matematiði farklý; iki yarýmý toplayýnca bir etmiyor.
insan tek baþýna mutsuzsa baþka biriyle de mutlu olamýyor.
önce yalnýzdýk.
9 ay boyunca karanlýk bir yerde dýþarý çýkmayý bekledik ve
dünyaya aðlayarak geldik. Piþman gibiydik.
Ya da mecburen gelmiþ gibi.
Biraz büyüdükten sonra, kendimizi bildiðimiz anda,
içimizi kemiren,  kalbimizi kurcalayan o tuhaf duyguyu hissettik:
Bir yerde bir eksik var.
Korktuk. "Bunun sebebi ne?" diye sorduk kendimize.
Cevabý yapýþtýrdýk:
"Demek ki sahip olmadýðýmýz bir þeyler var.
O yüzden eksiklik hissediyoruz."

Peki, neye sahip olmamýz gerekiyor?
çocukken,"yaþýmýz küçük" diye düþündük.
Her istediðimizi yapamýyoruz.
Kurallar, yasaklar var. Büyüyünce her þey yoluna girecek.
Büyüdükçe bir þey deðiþmedi.
Yine huzursuzduk. Ýçimizden bir ses ayný sözcükleri fýsýldýyordu:
"Bir eksik var."
Kafamýz karýþtý.
Nasýl kurtulacaðýz bu iðrenc duygudan? Nasýl geçecek bu?
Aklýmýza yeni cevaplar geldi:
Okulu bitirince geçecek.
Ýþe girince geçecek.
Para kazanýnca geçecek.
Tatile gidince geçecek.

Okulu bitirdik. Diploma aldýk. Ýþe girdik. Kartvizit aldýk.
Çalýþtýk. Para kazandýk. Taþýndýk. Araba aldýk.
Calýþtýk.
Eve yeni eþyalar aldýk.
Tatile gittik. Dans ettik. Terfi ettik. Kartviziti deðiþtirdik.
Daha çok çalýþtýk. Daha cok para kazandýk.
Çalýþtýk. Çalýþtýk.
Geçmedi.

"Bir yerde bir eksik var" hissi, hala orada duruyordu.
Bu sefer de "Sevgilimiz olunca geçecek" dedik.
"Yalnýzlýðýmýz sona erince bu illetten kurtulacaðýz." >
Beklemeye baþladýk.
Derken, biri çýktý karþýmýza. aþýk olduk.
Ve anýnda baþka biri olduk.
Daha güçlü, daha güzel, daha akýllý biri.
Hesap cüzdanlari, kartvizitler, hatta ilaçlar bile böyle hissetmemizi saðlamamýþtý.
Sevgilimizin gözlerinde, daha önce bize verilmemiþ kadar büyük sevgi ve hayranlýk gördük.
Sevgilimizin gözlerinde Tanrý' yý gorduk.
Iþýðý gördük.
"Tünelin ucundaki ýþýk bu olmalý" diye düþündük "kurtulduk."

Sonra bir gün, daha dün bize deli gibi aþýk olan insan çekip gidiverdi.
Ya da artýk eskisi gibi sevmediðini söyledi.
Ya da baþka birine aþýk olduðunu söyledi.
Ya da daha kötüsü, baþka birine aþýk oldu ama söylemedi.
Telefonu açmamasýndan, elimizi tutmamasýndan,
seviþmemesine bahane bulmak zorunda kalmamak için
biz uyuduktan sonra yataða gelmesinden anladýk,
bir terslik olduðunu.....
Belki de sevmekten vazgeçen veya terk eden sevgilimiz deðildi, bizdik.
Fark etmez.
Sonucta aþk bitti.
Þimdi her yer bomboþ. Þimdi tekrar yalnýzýz.
Baþladýðýmýz yere döndük.
Yýllarca uðraþtýk, eksiðin ne olduðunu bulamadýk.
Halbuki her þeyi denedik, her yere baktýk.
Öyle mi?
Bakmadýðýmýz bir yer kaldý. Ýçimize bakmadýk.
Eksik parçayý dýþarda aradýk
ama içimizde saklý olabileceðini akýl etmedik.
Birilerini sevdik, birileri bizi sevsin diye uðraþtik ama kendimizi  sevmedik.
Þaþýracak bir þey yok, tabi ki sevmedik.
Kendimizi sevsek bu kadar koþturur muyduk?
Canýmýz yanmasýn diye duvarlarýn ardýna saklanýr mýydýk? >
Kendimizi boþ sanýp doldurmaya uðraþýr mýydýk?
Terk edilmekten korkar mýydýk?
Asýl eksiklik, eksik olduðumuzu düþünmekti.
Asýl eksiklik, çareyi baþkasýnda aramaktý.
Hayatýn matematiði farklý; iki yarýmý toplayýnca bir etmiyor.
Ýnsan tek baþýna mutsuzsa baþka biriyle de mutlu olamýyor.
"Herkes beni sevsin" diye uðraþýnca kimse gerçekten sevmiyor,
herkes  sevgisine þart koyuyor, sýnýr koyuyor.
Oysa "kendime duyduðum sevgi bana yeter" diye düþününce,
kendimizi olduðumuz gibi kabullenince yarým tamamlanýyor.
Her þey bir oluyor.
Ýþte o zaman perde aralanýyor. Acý diniyor.
Ýþte o zaman baþka 'bir'iyle bir araya gelerek, hesabýn kitabin,
korkunun kaygýnýn hüküm sürdüðü sahte bir sevgi yerine,
gerçek bir sevgi yaratýlabiliyor.
Sonsuz Sevgilerimle.....

KaLpsiz

Bu güzel Paylaþýmýn için tþkler ....

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~JmB CooL

Rica ederim..Seni bilmiyorum ama bende bi þeyleri deðiþtirdi sanýrým..Artýk eskisi kadar hýrslý deðilim...Hayat insana MÜTEVAZÝ olmayý öðretiyor...

3va

Gerçekten güzel bir paylaþým...
Birilerini sevdik, birileri bizi sevsin diye ugrastik ama
kendimizi  sevmedik...

Ýnsan önce kendini sevmeli ki baþka insanlarý da sevebilsin
kendine yetebilmeli ki baþkalarý için de biþeyler yapabilsin..
Aslýnda cok fazla söze gerek yok her satýr biçok þeyi ifade etmiþ...

Ben kendimi cok seviyorum :)
ve bu sevgi bana gerçekten yetiyor
birileri beni sevsin diye uðraþmýyorum...
bu bi bencillik diil asla...!!!
teþekkür ederim bu güzel paylaþýmýn için ;)

JmB CooL

Evet aynen öyle ben beni seviyorum...Artýk aramýyorum mutluluðu mutluluk bizzat benim diyecek kadarda iddaalýyým KENDÝMÝ SEVÝYORUM... :)


Sesim çýkmaz kaným aksa
Kaným akar sesim çýksa
Bunun adý yaþamaksa
GEMÝLERÝ YAKIYORUM...

3va

doðru söylüyosun JmB CooL
mutluluk insanýn kendisi olmalý
eðer dýþarda ararsak baþkalarýndan medet umarsak
mutsuz olmamýz kaçýnýlmaz olur ;)
insanýn kendisiyle ilgili konularda iddialý olmasý cok güzel :)
bana göre de gerçek mutluluk bizzat benim :@

JmB CooL

bana göre de gerçek mutluluk bizzat benim (Verliebt)

+1 :)

3va


C@NiK

güzel paylaþým,emeðine saðlýk ;)

JmB CooL


D??i?

emeðine saðlýk ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

3va

Bir yerde bir eksik var.
"Bunun sebebi ne?"
Demek ki sahip olamadýðým bir þey(ler) var...


Bir kez daha teþekkürler Joe..
Herþey için...

JmB CooL

Bulacaðýndan eminim SAVAÞ..!!!

3va

'Bir yerde bir eksik var...!'

3va

Daha çok gemi yakarsýn sen..

Yukarı git