sizce AÞK nedir?????

Başlatan D??i?, 29 Mar, 2006, 11:58

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?


  •  bekir ve gözder : aþk bize göre fedakarlýk ve sevgiden olur ve aþk bizce bu iki þey tamamlar


•  kasap orhan : bence aþk biribirizi sevmektir deðerini bilmektir Allah kimseye aþk acýsýný vermesin


•  deryaakay : bazen ona hiç ulasamayacaðýný bile bile gözü kara onu yýllarca;bazen isyan edip,ama vazgeçemeden beklemektir.Enazýndan ben böylesini yaþýyorum.....yinede güzel beeeeee


•  ismail : AÞKI YAÞAYANBÝLÝR AÞK SONUNUN NE OLDUÐUNU BÝLMEDEN ÜSTÜNE KOÞARAK GÝTMEKTÝR.HE VALLA


•  cerkez : sonu gözükmeyen bir okyanustur.eðer önceden aþk denizinde yüzme gibi bir antremanýn varsa sonuna kadar gidersin eðer ilk defa yüzersen kýyýdan 10 metre sonra boðulursun.nokta


•  alper : aþk dediðin karþýndaki kiþiden karþýlýk beklemeden onu unutana kadar sevmektir


•  freshlove : Aþk göktebirbirine çarpan ikibulut gibidir.Biranda her yeri aydýnlatýrve büyük ses getirir.insanlar ya hayretle izler yada korkuyla bakarlar.


•  bossali : Ýnsan Aþýkolacaðýna üzerinden damperlikamyon geçsin dahaiyi :)


•  nuray : Kendin olamamaktýr


•  mergin : sevilmezken bile sevebilmektir aþk ama hiç gerek yok sevmiyorsa unutma yoluna git unutuyorsa sen de unutabilirsin


•  adamýn biri : aþk aþktýr.aþkýn tanýmýný yapmak aþký yaþamktýr


•  sercan : hissetmediðin hisleri hissetiðini hissettiðin anda hissettiði his aþktýr galiba..


•  birsen : aþk iki kiþiyle yaþandýðý zaman mutluluk karþýlýksýz olduðu zaman acý dýr..


•  erdal : aþk güneþli bir havada sýrýlsýklam ýslanmaktýr


•  polat : aþk içi su dolu bir kaba benzer


•  ASLI : Ask tutkudur..


•  ömer faruk : bence aþk ateþten bir gömlektir.insanlar gerçek aþk için seve seve canýný bile vermelidir..


•  muchul : ask dünyanýn en güzeli


•  Þefik : Aþkýn tanýmý olmaz, bence aþk; belirlenemeyen bir duygu yoðunluðu diye adlandýra biliriz.


•  ALÝ 20 : Aþk asla gerçek deðildir.Sadece bir oyundur.Ýnsan beyninin insana oynadýðý bir oyun.Aþk sadece elde etme arzusudur.Ýnsan elinde olan þeylerden çabuk býkar.Bu yüzden aþkýn ömrü kýsadýr.Boþuna inanmayýn çabuk geçer...


•  hüseyin : aþk iki kiþinin birbirini sevmesidir


•  oðuz : bitmez bir mutluluktur


•  Aylin Aydýn : Aþk tek taraflý yaþanan bir duygudur...


•  cenk : ask paradýr paran varsa askýnda var paran yoksa askýnda yok


•  hasan : sevdiðin yanýnda olunca ölümün bile anlamsýz gelmesidir.


•  _EL!F_ : Aþk tutku!Aþk düþünmek!Aþk hissetmek! Ve Aþk VEREBÝLDÝÐÝNCE HEYECAN:::


•  hasan : aþk,sevdiðini ölüme kadar yanýnda istemektir.


•  umut : aþk anlatýlmaz yaþanýr...!!!!!


•  yunus : AÞK GÜVENMEKTÝR, AÞK FEDAKARLIKTIR, AÞK HAYATA BAGLANMAKTIR...


•  eren : aþk bir deliliktir.

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

EVET ARKADAÞLAR SÝZCE AÞK NEDÝR???
YORUMLARINIZI BEKLÝYORUMM.... :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

C@NiK

konu taþýndý ;)

D??i?

anlamadým burçin iptal mi oldu konu??? :(

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Abdulllah

walla bence emek
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
C@NiK

yok caným
bölümüne taþýndý sen serbest kürsüye atmýþtýn sorun yok ;)

emeðine saðlýk bu arada :)

D??i?

bence aþk ýzdýraptýr,acýdýr... :'(

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Angel

ask aci saraptir,kadehi dudaktir,icersen izdiraptir....

azat

slm nbr arkadaþlar

3va

alper : aþk dediðin karþýndaki kiþiden karþýlýk beklemeden onu unutana kadar sevmektir

alper doru demiþ ;)
aþkla ilgili pek yorum yapmiim ben :)

azat arkadaþým sohbet edilmiyo burda :$

online sohbete buyrun ;)

INTEGRAL

aþk acý çekmeyi, üzülmeyi, mahvolmayý bile bile sevmektir.
RTUK Tarafýndan imzasý Kapatýlmýþtýr..!!

D??i?

NEDÝR AÞK DENÝLEN ÞEY ?
Aþk cesaret ister,kocaman bir yürek ister. Aþk hayata karþý iþlenilen en doðru suç ortaklýðýdýr, Aþk hayatýn tek düzeliðine, bütün sýradanlýðýna en soylu baþkaldýrýdýr. Ondan korkup kaçmak hiç kimseye yakýþmaz. Ve elbette Aþký suçlamak, yargýlamak, karalamak inkar etmek de asla yakýþýk olmaz Niçin aþk? Nedir bu aþk denilen þey, elle tutulmaz gözle görülmez bir þeyse nedir bu yaþanan somut acýlar,güzellikler? Tek baþýna aþký tanýmlamak her þeyden soyutlamak mümkün mü? Hayýr ! Aþk bugünlerde bazýlarýna göre plastikten bile yeniden yapýldý. Dünyada yaþanan suniliðe doðru gidiþ aþkýn etrafýný sardý. Nedir þu aþk...? Aþk hayatýn bize hazýrladýðý en güzel sürprizdir, bu yüzden de kalpleri ne zaman ele geçireceði hiç belli deðildir. Daha ne olduðunu bile anlayamadan onun hükümdarlýðýna giriverirsiniz. Aþk; en yalýn biçimde anlatýlan tek kavramdýr o, adý kendisidir zaten. Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurmanýza gerek yoktur, ''Aþýk oldum'' dediðiniz an akan sular durur, küçücük çocuk bile sizi rahatlýkla anlayabilir, çünkü aþkýn dili tektir. Aþkýn zamanýný biz ayarlayabilseydik eðer ve kime neden aþýk olduðumuzu anlayabilseydik,aþkýn sýrrýný da çözerdik herhalde. Ama o zaman da aþkýn insaný alýp götüren büyüsü tamamen kaybolurdu. Aþk hayata karþý iþlenen en güzel ve en doðru suç ortaklýðýdýr, aþk hayatýn bütün tekdüzeliðine, bütün sýradanlýðýna en soylu baþkaldýrýdýr. Ondan korkup kaçmak hiç kimseye yakýþmaz. Ve elbette yaþanýlan aþký suçlamak ,yargýlamak, karalamak, inkar etmek de aþka yakýþýk kalmaz. Bu önce haksýzlýk, kendinize saygýsýzlýk olur. Ýnsan sonuna kadar savunmalý aþkýný, karþýlýk görmese de, acý çekeceðini hissetse de, yarýn terk edileceðini bilse de, ailesini karþýsýna alacaðýný bilse de taviz vermemeli aþkýndan, ''Seni Seviyorum'' diyebilmeli göðsünü gere gere. Aþk iste o zaman aþktýr. Ve bunun doðrusu yanlýþý yoktur, zaten aþkýn kendisi doðrudur, kime karþý duyuluyorsa bu aþk, doðru insanda iþte o dur. Aþkýn zamaný yoktur, hep hazýrlýksýz yakalar insaný. Evli olmanýz, sevgilinizin olmasý, bir ayrýlýðýn taze yaralarýný kurutmaya çalýþmanýz,baðlýlýktan korkmanýz, ailenizden çekinmeniz, hatta sevilenin hapse girmesi bile onun hiç mi hiç umurunda deðildir. Ýþte aþk bütün bunlara tek baþýnýza karþý gelebilme yürekliliðidir, belki de yeni hayata geçebilme yolu... Aþkýn ne zaman gelebileceði belli olmadýðý gibi, ne zaman gideceði de hiç belli deðildir. Fazla vakti yoktur onun, uzun süre beklemeye ve bekletilmeye tahammülü de yoktur. Bir baþka göze bakmaya, bir baþka tene dokunmaya baþlamasý o kadar da zor deðildir...Aþktan deðil, onun kaçmasýndan korkun ve doðruluðuna yanlýþlýðýna bakmadan sonuna kadar savun aþkýný. Biliyor musunuz , hayat zaten kocaman bir yalan, bu kadar sahteliðin içinde gerçek ve doðru olan tek güzellik AÞK.!!.
Lütfen ona haksýzlýk etmeyin ..
Aþkýna sana aþýk olana sahip çýk ve onu kaybetme '''' SENÝ SEVÝYORUM '''' Demek Ýçin Geç Kalma ;
Sevgiyle Kal ...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

ela_özlem

ya aslýnda ben daha bu aþkýn tanýmýný yapamadým ama sanýrým hayata baðlýlýk

3va

hayattan kopmak olmasýn aþk denilen þey ;)

sevdalým

bence aþk gözyaþýdýr :'( :'( :'( :'(

Yukarı git