Bir Ayrýlýþ Hikayesi...

Başlatan 3va, 11 Mar, 2006, 00:48

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3va

11 Mar, 2006, 00:48 Son düzenlenme: 27 Nis, 2006, 14:48 verliebt
Erkek kadýna dedi ki:
Seni seviyorum,
ama nasýl?
Avuçlarýmda camdan bir parça gibi kalbimi sýkýp
parmaklarýmý kanatarak
kýrasýya, çýldýrasýya...

Erkek kadýna dedi ki:
-Seni seviyorum,
ama nasýl?
Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz,
yüzde yüz, yüzde bin beþyüz
yüzde hudutsuz kere yüz...

Kadýn erkeðe dedi ki:
-Baktým
dudaðýmla, yüreðimle, kafamla;
severek, korkarak, eðilerek,
dudaðýna, yüreðine, kafana.
Þimdi ne söylüyorsam
karanlýkta bir fýsýltý gibi sen öðrettin bana...
Ve artýk
biliyorum:
Topraðýn
Yüzü güneþli bir ana gibi
En son, en güzel çocuðunu emzirdiðini...

Fakat neyleyim
saçlarým dolanmýþ
ölmekte olanýn parmaklarýna
baþýmý kurtarmam kâbil deðil!
Sen yürümelisin,
yeni doðan çocuðun
gözlerine bakarak...

Sen yürümelisin,
beni býrakarak...

Kadýn sustu.

SARILDILAR

Bir kitap düþtü yere...
Kapandý bir pencere...

AYRILDILAR...

By_Senator

AnLatýLmak Ýstenen KeLimeLeri Çok GüzeL anLatmýþ Yazar. BizimLe PayLaþtýgýn için SaoL verliebt ( Artý Rep )
__________________________________________________
Hacivatým Bütün Karagözlere Ýnat Var mý Diyeceðiniz ?

3va

teþekkürler By_Senator
okumana ve begenmene sevindim ;)

Canik

paylaþýmýn için saðol veliebt ;)

3va

sen de saol C@DI ;)

KaraGözlüm

cok güzel paylasimin icin tsk emegine saglik verliebt ;)


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

3va

ben tþkr ederim KaraGözlüm ;)

3va

Özbenliðimiz kendimiz olamadýðýmýzda bu durumu bize farkettirmek için her türlü deneyimi yaþatýr. 

Saat çalmaya baþladýðýnda sabahýn 7.00'siydi. Eliyle saatin zilini kapatmak üzere uzandý, öylesine isteksizdiki uyanmak için; dokunuþuyla saat yere savruldu. Baþýný yastýðýn altýna soktu, hiç kalkmak istemiyordu.

Saatin çalýþýyla birlikte düþüncelerde zihninde uyanýþ içerisindeydi ve herbiri kendisini ifade eden duygularýda çaðýrmaya baþlamýþtý. Unutmak istediði herþey uyanmaya baþlamýþtý. Aniden bir acý hissetti yüreðinde, midesi bulandý ve bu onun uyanmasýna yetmiþti. Doðruldu yataðýn içinde ve baþýný ellerinin arasýna alarak derin bir soluk aldý. Yeni bir gün baþlamýþtý ve hatýrladýðý ilk þey onun artýk hayatýnda olmadýðý, onu kaybettiði gerçeði idi. Tutkunun özlemini hissetti yeniden, onu kaybetmek istemiyordu... Ama nasýl?

Ýlerleyen zamana baktý, hazýrlanmalýydý, çalýþmasý gerekiyordu hiç istemesede! Ýstediði tek bir þey vardý, "O"... Banyoya girdi, duþu açtý, suyu tüm bedeninde hissetmeye baþladý. Zihni yine onunla dolmaya baþladýðýnda suyu daha da soðuttu. Yok yok ondan kurtulmalýydý, iyiki bitmiþti, bir anda tüm hayatýnýn onunla yada onsuz mahvolduðunu hissetti... Buz gibi suyun altýnda kendine gelmeye çalýþtý. Onun daha fazla zihninde kalmasýna izin vermemeli, zihnini boþaltmalý ve yeni güne baþlamalýydý her þeye raðmen...

Yola koyulduðunda saat 8.00'di. Oldukça yoðun trafiðin içinde yalnýz ama zihniyle sohbetteydi. Onun hayali geldi gözlerinin önüne, içindeki arzu yeniden uyandý. Onu yeniden görmek istediðini bir kez daha farketti. Radyoyu açtý, çalan þarký sanki özellikle seçilmiþti, ayrýlýk acýsýný anlatmaktaydý þarkýnýn sözleri. Midesine kramp girdi... Ýçinde cýlýz bir ses sormaktaydý "Bu acýyý daha ne kadar çekeceksin?" duymamazlýða geldi. Acý da olsa bu duygularý yaþamak güzeldi, adeta onu besliyordu...

Masasýnýn baþýna geldiðinde yaklaþýk 1,5 saat süren yolculuðunun nasýl geçtiðini farkýnda bile deðildi. Aracýnýn içinde otomatik bir robottan farký yoktu. Herþey zihninde olup bitmekteydi, kendisi, çevresi, insanlar her þey yok gibiydi. Zihninin içinde yaþýyordu sadece. 10.30'da toplantýsý vardý ona hazýrlanmalýydý. Ama önce posta kutusunu kontrol etmek istedi. Tek görmek istediði ondan bir mesajdý. Her þeye raðmen! Kimbilir, belki... Ümit dolu düþünceler içinde mesajlara göz gezdirdi.. Henüz bir þey yoktu, ama gelebilir diyordu zihni...

Toplantý, öðle yemeði derken gün geçmiþti. Bu süreç içinde onu düþünmeye vakti olamamýþtý. Þimdi kendisini daha iyi hissediyordu. O zihninde deðilken daha iyiydi. Hatta oldukçada keyifli geçmiþti günü. Bu keyfi sürdürmeye karar vererek bir dostunu aradý. Birlikte birþeyler yiyerek laflayacaklardý. Aksi halde zihni onu yine ona mahkum edecekti. Nasýlsa yine o girdaba yeniden girmeyi istemedi. Mantýklý yaný bu iliþkiyi hiç onaylamamaktaydý. Baþlangýçta onca yýllýk yaþ farkýný bir türlü kabul edemiyordu akýllý yaný ama iliþkinin devamýnda bunu hiç hissedemez olmuþtu taki bu ona bir ihanetle hatýrlatýlana kadar. Evet bu ayrýlýk bir ihanetin sonucuydu kabul etmek istesede istemesede.

Yine aklý bulanmýþtý. Gerçeklerle yüzleþmek enerjisini daha da düþürüyordu. En iyisi yine düþünmemekti, baþarabildiðinde kendini daha iyi hissedebiliyordu hiç deðilse. Gücünü yeniden toplayabilmesi için buna ihtiyacý vardý. Arkadaþýyla buluþmuþlar, ordan burdan laflamýþlardý ama konu ona gelmiþti. O anlattý arkadaþý dinledi, ondan baþka bir þey konuþmanýn anlamý yok gibiydi. Gece sonlanmýþ ve gene yataðýnda kendiyle baþbaþaydý. Ýçindeki cýlýz ses biraz daha güçlü sorgularcasýna çýkýyordu. "Neden yaþanmýþtý tüm bunlar?"

Coþku ve sevgi dolu bir çocukluk dönemi geçirmiþti. Ergenliðe adým attýðý yýllarda okuduðu kitaplar, dinlediði müzik, özgürlük anlayýþý, yaþama bakýþý farklýydý diðer insanlardan. Çýlgýnlýk onun için sýradandý. Keyifliydi o yýllar. Gençlik yýllarýnda aile içinde beklenmedik olaylar sonucunda kendisini aile bireylerinin sorumluluðunu taþýyan ve yaþamý kontrol eden bir kimlikte buldu. Hayallerini zihninde bilinmeyen bir zamana ertelenmiþti ve orada kalmýþlardý. Yaþamý yeni þartlarýnýn gereði biçimlendi. Yani baþkalarýnýn çizdiði resmin içindeydi ve o aslýnda onun resmi deðildi. Sorumluluklarý gereði yýllarca baþkalarýný mutlu etmek adýna bu resmin içinde varlýk göstermeye devam etti. Birde bunlarý kendi mükemmelliyetçi yapýsý destekledi. Meli- malýlarla, kurallarýn içine sýkýþýp kaldý yýllardýr. Olgunluk çaðlarýnda artýk o resmin kendisine ait olmadýðýný farketmiþti, çýkýþ bulmak arzusuyla bir arayýþa girmiþtiki çok geçmeden ona rastladý ve onu ilk gördüðünde kendi resmini yapmaya karar verdi farkýnda olmadan. Ama zaman zihninde býraktýðý yerde deðildi ve yaptýðý resimde þimdiki zamanýna uymuyordu. Birbirlerine duyduklarý aþkýn etkisi ile bir müddet iliþkileri mükemmel bir þekilde devam etti ama o kadardý iþte. Zamanla da alev söndü, iliþki bitti. Ýçindeki cýlýz ses biraz daha güçlenmiþ olarak bir soru daha yöneltti . Þimdi ne yapacaksýn?

Mehtaplý bir gecede mehtabý izlerken derin bir nefes aldý, artýk biten iliþkinin ardýndan gidemezdi. Yeni resmin de kendisine ait olmadýðýný biliyordu. Oysaki o mehtabýn denize vuran yakamozlarýnýn içinde özgür olmak, bir balýk gibi kaybolmak istiyordu. Yaþananlar, herþeye raðmen çok güzeldi, onu zenginleþtirmiþti, aþký yeniden yaþatmýþ, var olduðunu hissettirmiþti ona acý içinde de olsa. Artýk kendine yepyeni bir resim yapma zamaný geldiðini anladý. Bu kez içindeki o minik sesi, kendi özbenliðinin sesini dinleyecek, dengeler içinde gençliðini býraktýðý yerden yeniden yaþatacaktý. Bu deneyim ona farkýnda olmadan çok þey öðretmiþti. Hiç bir þey coþku dolu bir hayatý yaþamak için geç deðildi.

Özbenliðimiz kendimiz olamadýðýmýzda bu durumu bize farkettirmek için her türlü deneyimi bize yaþatýr. Yaþamda baþýmýza gelen herþey aslýnda ihtiyacýmýz olduðu için gelmektedir. Yaþanan her deneyimde amaç farkýndalýklarýmýzýn artmasýdýr. Her deneyim bir ders içerir ve biz öðreneceklerimizi farkedene kadar da bazen ayný deneyim yýllarca baþýmýza gelmeye devam eder durur. Yaþanan tüm deneyimleri haklý, haksýz, iyi, kötü, doðru, yanlýþ diye deðerlendirirsek olaylarýn içine sýkýþýr kalýrýz. Esas amacýmýz yaþadýðýmýz deneyimlere dýþardan bakarak olaný görebilmektir. Direnç göstermeden olaný olduðu gibi kabul edebilmektir. 

Rüya Yüksel

D??i?

tþkler verliebt bu güzel paylaþýmlarýn için ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

3va

ben teþekkür ederim duygum ;)

JmB CooL

''Özbenliðimiz kendimiz olamadýðýmýzda bu durumu bize farkettirmek için her türlü deneyimi bize yaþatýr. Yaþamda baþýmýza gelen herþey aslýnda ihtiyacýmýz olduðu için gelmektedir. Yaþanan her deneyimde amaç farkýndalýklarýmýzýn artmasýdýr. Her deneyim bir ders içerir ve biz öðreneceklerimizi farkedene kadar da bazen ayný deneyim yýllarca baþýmýza gelmeye devam eder durur. Yaþanan tüm deneyimleri haklý, haksýz, iyi, kötü, doðru, yanlýþ diye deðerlendirirsek olaylarýn içine sýkýþýr kalýrýz. Esas amacýmýz yaþadýðýmýz deneyimlere dýþardan bakarak olaný görebilmektir. Direnç göstermeden olaný olduðu gibi kabul edebilmektir.''


Thats CooL..

Saripapatya

Bir kitap düþtü yere...
Kapandý bir pencere...

AYRILDILAR...


cok guzeldi cnm saol paylasimin icin,, :'(
Forum KuraLLarina uyaLim.. uymiyanLari uyaraLim.. emi  :papis

3va

teþekkür ederim ;)

3va

Ýki özne bir yüklemdik.
Yine de eksiktik.
Sen bir özne daha dahil ettin cümlemize.
Ben düþtüm sonra, iki kaldýnýz.
Nasýlsa devrik bir cümleydik.
Ne süslü kelimelerdik, ne de bir anlam yüklendik.
Geçmiþ zamanda baþladýk yazýlmaya, þimdiki zamana yenildik.
Biz iki özne bir cümleye yetemedik.
Ýkimiz bir olup da bir yükleme denk gelemedik.

Þimdi ayrý hikayelerin ayrý cümlelerinde,
ayrý sevdalarý taþýyoruz anlam diye.
Nesne acý, yüklem ayrýlýk.

Sen ihanete eþ anlam,
ben kendi cümlesinde kaybolmuþ gizli özne....

3va

Öteki'nin Gölgesinde Iþýksýz Kaldý Bu Aþk...

Gözlerinde daha önce hiç görmediðim o öfkeyle þok yaþarken, oturduðum koltukta, küçüldükçe küçülmüþ, ezilmiþ, teslim olmuþ, korkmuþtum. Gidemedim ve yenildim. Kapýdan çýkýnca yeniden baþlayacaktýn çünkü.
Acýmasýz ve Merhametli...
Düþkün ve ezici...
Kirli ve Masum...
Sevgisiz ve þefkatli...
Saf ve hesapcý...

Ruhunun boðuk girdaplarýnda durmadan gidip gelen, yorulmadan gidip gelen, iyi kalpli bir kötüydün. Týpký Ýstanbul gibiydin. Týpký bu kent gibi bitmiyordun.

Öteki'nin gölgesinde ýþýksýz kaldý bu aþk..

Öteki'nin hýrçýnlýðý, kötülüðü, onunla yaþadýðýn aþký gerçek kýlandý. Oysa ben ne zaman baðýþlasam kötülüðüm kendi ayaklarýma dolandý. Beni sevmen için kötü olmayý bile denedim. Beni sevmen için gerçek-yalan ne varsa denedim.
Oysa Ýstanbul'um, sevgilim, eðer aþkla çýkýlmamýþsa her yolculuk yarým kalýr.
Aþk yoksa baðýþlayýcýlýk da yoktur.
Ben seni en imkansýz zamanlarýnda sevdim.
Yine de hoyratlýðýn beným oldu, o sýnýrsýz merhametinse Öteki'nin...


Yukarı git