##internet a?klar? ##

Başlatan Canik, 01 Mar, 2006, 23:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

saol arkadaþým istisnalar kaideyi bozmaz...

Canik

 Onlar bir anda baþladýlar her þeye…

Emel hala inanamýyor.Ýnternetten tanýdýðý sadece sesini duyduðu,resmini gördüðü,kendisini anlattýðý kadarýyla Emre'ye nasýl aþýk olabileceðine…

Hem de bu kadar çok…

Hep duyardý internetten tanýþtýlar ve evlendiler,buluþtular vs…

Kendisinin baþýna böyle bir þeyin gelebileceði ihtimalini bile vermezdi oysa….

Emel Emre'yi bir arkadaþý aracýlýðýyla tanýmýþtý.Huyudur,ilk tanýþtýðý kiþilere mutlaka yaþýný yanlýþ söyler.Emre'ye de aynýsýný yaptý.Bir kaç ay Emre sürekli abla diye hitap etti.Daha sonra Emel söylediði yalanlarýn altýnda ezilmeye baþlamýþtý ki Emre'ye duyduðu güven neticesinde doðruyu söylemeye karar verdi.

Emre çok mutlu oldu Burçin'in bunlarý söylemesine.Çünkü zaten Emel'le ilgili her þeyi biliyordu.Emel'le tanýþabilmek için çok dil dökmüþtü arkadaþýna.Gerçekleri  Emel'in aðzýndan duymak ona ayrý bir mutluluk verdi.O artýk sadece Emel'di.

Emel üniversite öðrencisi Emre ise üniversite öðrenci adayýydý.Ýkisi birbirlerine sürekli ihtiyaç duyuyorlardý.Çünkü Emel bilgisayar mühendisliði okuyor Emre ise bilgisayarý çok iyi biliyordu.Onun için gerek ders gerekse sohbet amaçlý sürekli sanal ortamda konuþuyorlardý.

Emel'in bu itiraflarýna karþý Emre'de hala söyleyemediði bir sýr vardý.Emre Emel'i ilk gördüðünde(sadece resmini)onu çok beðenmiþ ve arkadaþýna Emel'le tanýþtýrmasý için adeta yalvarmýþtý.Diyemiyordu ben senin resmini gördüm ve seninle tanýþmak için Oya'ya çok yalvardým.Korkuyordu çünkü kendisi ile güzel olduðu için tanýþmak istediðini öðrenmesine.

Emel'in de kalbinde Emre vardý.Fakat aklý inkar ediyordu.Çünkü Emre'de onay vermediði hiçbir zamanda onay vermeyeceði alýþkanlýklar vardý.Emre sorunlu bir ailenin tek çocuðu olduðu için sürekli bunalým içindeydi.Ýçki ve sigara tek dostu olmuþtu.Emel bunlarýn Emre ile birlikte hayatýna girmesine,Emre'yi çok sevmiþ olmasýna raðmen izin veremezdi.Tek çeliþtikleri noktaydý bu ama en büyük nokta….

Fakat Emre'ye bu alýþkanlýklarýndan vazgeç diyemezdi.Çünkü kendisi için deðil sadece onun bunlarýn ne kadar kötü alýþkanlýklar olduðunu anladýðý için vazgeçmesini istiyordu.

Emre Emel'i o kadar çok seviyordu ki o ne derse yapardý.

Nasýl olurdu oysa internetten aþk,bir insan kokusunu bilmediði birine ,tam anlamýyla tanýmayacaðý bir ortamda nasýl "aþýk " olurdu.

Aradan iki - üç ay geçti.
Emre artýk içki içmiyordu.Çünkü çok mutluydu.Bu mutluluk içki içmeyle yaþadýðý mutluluktan çok daha güzeldi.Ve daha çok mutluluðu seçti içkiyi býrakarak…

Ya sigara...

Onu býrakmanýn iþkenceden farksýz olduðunu biliyordu.Ama bir bildiði daha vardý.Emel'i býrakmak,sigara içerek ondan vazgeçmek daha büyük iþkence…

Sigaranýn iþkencesine dayanabilirdi belki.Fakat Emel'siz bir yaþam yoktu onun için...


Artýk sigara içki yoktu onun hayatýnda.Bunu Emel'in istediði için deðil kendisi için yaptý.Çünkü Emel'siz bir hayatý düþünemeyecek kadar çok seviyordu.

Emre sürekli Emel'in yanýna gelmek istiyordu,fakat Emel ÖSS'nin daha önemli olduðunu onu kazandýktan sonra nasýlsa her daim beraber olabileceklerini söylüyordu.

Ve ÖSS günü

Emre'nin sýnava girmesine yaklaþýk bir saat vardý.Bir telefon geldi.Emel ona sonuna kadar güvendiðini yapabileceðini ve ayný üniversitede okuyacaklarýný söyledi.Bu Emre için olabileceklerin en iyisiydi.

Sýnav çýkýþýnda Emre'nin ilk yaptýðý Emel'i aramak oldu.Sýnavý çok iyi geçmiþti.Uçuyordu sevinçten.Þimdi beklemek vardý ÖSS sonuçlarýný beklemek….

Vee büyük gün ÖSS sonuçlarý açýklandý.

Emre,Emel'in üniversitesine çok rahat girerdi o puanla.

Emre hala inanamýyordu.Burçin onu ne kadar çok deðiþtirmiþti.

Ýþte artýk ayný üniversite de ayný bölümde iki meslektaþ adayý.

Ýki aþýk

Ýki sanal alemde tanýþýp böylesine mutlu olan insan.

Ýþte Emre ve Emel….

Keþke böyle bitseydi...

Olmadý Emel çok sevmiþti.Kendinden ödün verecek kadar çok.Yapmayacaðý þeyleri onun için yapmýþtý.Fakat olmadý Emel'in kabul etmeyeceði "yalan" girdi kara kedi olarak araya…

Emre evet içkiyi býrakmýþtý.Çünkü içmesine sebep kalmamýþtý.Mutlu olmak için zaten içmezdi çünkü o çok mutluydu.

Peki ne oldu da sonuç mutlu bitemedi.

Emre Emel'i gerçekten çok sevmiþti.Aklýn alacaðý bir þey olmadýðýný kendiside biliyordu aslýnda.Ama onu çok seviyordu.

Sigarayý býraktý gerçekten birkaç zaman içmedi.Sonra dayanamadý.Emel'ini kaybetmesi ihtimaline karþýlýk býrakamadý.

Emel'in bir gün bunu nasýl olsa duyabileceðini hesabýna katamamýþtý.Nasýl olsa öðrenecekti..

Halbuki Emel ona sigarayý býrak dememiþti ki .

Ne içindi bu yalan.

Emel'in kaldýramadýðý sigara içmesi deðil yalan söylemesiydi aslýnda.Zamanla býrakýrdý sigarayý.Ama yalan varsa ondan kurtulmak yoktur.

Yalansýz bir hayat olur mu?

Olur demek zaten yalan olur.Fakat böyle bir konuda yalan varsa yaþamlarýnýn diðer etaplarýnda da yalan olmayacaðý garantisini kimse veremezdi Burçin'e….

Artýk biliyor ki internetten insan tanýmak kolay deðil.Ýnternetten tanýdýðýný sanmak var.

Ýkisi de anladý ki internetten "AÞK" olmaz .Yaþamlarýnýn diðer anlarýný çok iyi arkadaþ olarak geçirdiler.Evet ikisi de aþk açýsýndan anlaþamadýlar ama "DOST" olmayý baþardýlar….

Aþkyýldýzý

 ;))
Gerçekten çok anlamlý bu okuduðumuz.Ýnsan uzaktaki asla görmediði birine nasýl aþýk olabilirki hem.
Fakat,sanki bu yolla tanýþtýklarýmýzýn iç dünyalarýna girmek kolay oluyor..Duygusal
biri olduðunu anladýðýnda ;))eee aþk da duygusal birþeydir yani!
Yine de temkinli olmak gerekir,ya yalancýnýn biriyse duygularýnla gizli gizli dalga geçiyorsa?
(Hani insanlarý aptal yerine koyan birileri de az deðildir bu sanal dünyada !)
;))
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

Yukarı git