Türk Ressamlar

Başlatan 3va, 24 Şub, 2006, 09:45

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3va

24 Şub, 2006, 09:45 Son düzenlenme: 24 Şub, 2006, 10:20 verliebt
Avni Öztopcu1962
12 Þubat, Erzincan'da doðdu.
1980-1984
Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Resim-iþ Eðitimi Bölümü'nde  LÝSANS;
1984-1986
Mimar Sinan Üniversitesi Resim Anasanat Dalýnda YÜKSEK LÝSANS,
1987-1989
Mimar Sinan Üniversitesi Resim Anasanat Dalýnda SANATTA YETERLÝK eðitimini tamamladý.
1989-1990
Tuzla'da piyade eðitimi yaptý, Selimiye/ 1. Ordu Komutanlýðý  Karargahý Harekat Baþkanlýðý'nda da Plan Subayý olarak askerlik hizmetini tamamladý.
1991-91
Son Baský gazetesinde sanat muhabiri olarak çalýþtý.
1991
Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Resim-iþ Eðitimi Bölümü Resim Eðitimi Anasanat Dalýna Araþtýrma Görevlisi oldu. Ayný kurumda Yardýmcý Doçent olarak görev yapmaktadýr.

Aralýk
Cepheler
Gezici
Ýkili
Yaygýn dolaþým

3va

Dinçer Erimez1932, Ýstanbul doðumludur.

Güzel Sanatlar Akademisi'nde Cemal Tollu, Halil Dikmen ve Nurullah Berk'in öðrencisi oldu.

1959-1960 yýllarý arasýnda Ýtalya'da, 1965-1966 yýllarý arasýnda Fransa'da çalýþtý, yarýþmalara katýldý, sergiler açtý.

1952-1969 yýllarý arasýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu'nda Sanat Programlarý yönetti.

1978 yýlýnda Kýbrýs'ta Girne'de, UMO Mimarlýk Bürosu ile birlikte "Özgürlük ve Barýþ" anýtýnýn kabartma heykel ve metin yazýlarýný gerçekleþtirdi.

Mimar Sinan ve Marmara Üniversitelerinde öðretim üyeliði yaptý. (1968 de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Doçent ve 1981 de Profesör oldu. 1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi'ne tayin edildi.)

Yurt dýþý ve yurt içinde birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktadýr.


He qraduated from the Painting Department of the State Academy of the Fine Arts, Istanbul. He became Associate Professor in 1968 in the same institution. He became Full Professor in 1981 at the Faculty of Fine Arts of the Mimar Sinan University and he was appointed to the Marmara University's Faculty of Education in 1989.

Atatürk 100 yaþýnda
Bu sofra hepimizin
Hayatlarýmýz
Osmanlý Yemiþleri
Sokakta Oynayan Cocuklar

3va

Þevket Arman

1918 Urfa Halfeti'de doðdu.

1937 Öðretim yýlýnda Ýstanbul Öðretmen Okulundan,
1940 öðretim yýlýnda da Gazi Eðitim Enstitüsü Resim-Ýþ bölümünden mezun oldu.

1949 Mersin Lisesi Resim-Ýþ öðretmeni iken MEB tarafýndan iki yýl süre ile Fransa'ya gönderildi.Paris'de Academie National Superieur des Beaux artsa misafir öðrenci olarak Jan Sanverbi atölyesinde ve Andre Lhote academia'ya devam etti.
Modern desen ve pentür üzerinde baþarýlý çalýþmalar yaparak her iki akademiden birer sertifika alarak yurda döndü.
Fransa'da iken Ýngiltere, Ýtalya,Hollanda'daki sanat müzelerini,galerileri ziyaret ederek günün yaþayan sanatýný inceledi, yurda dönüþte Mersin ve Edirne Liselerinde bulundu.

1957 Kýbrýs olaylarý sýrasýnda Kýbrýs Türk ortaokul ve liselerinde resim öðretmenliði yapmak üzere Kýbrýs'a gönderildi.

1959 Edirne Lisesindeki görevine döndü.

1960 Müstafi olarak kendi olanaklarý ile seramik tekniðini öðrenmek için tekrar 1 yýl süreyle Paris'e gitti.

1961 T.Eðitim derneði Ankara Kolejinde Resim-Ýþ öðretmeni olarak göreve baþladý.

1962 MEB tarafýndan tekrar göreve alýnarak Ýzmir Eðitim Enstitüsüne atandý. Resim-Ýþ Bölümü için gereken atölyeleri ve Resim-Ýþ Bölümünü kurdu, bölüm þefi olarak göreve devam etti.

1968 Öðrenim yýlýnda kendi isteðiyle Ýstanbul Atatürk Eðitim Enstitüsüne nakledildi. Yeni kurulmuþ olan Resim-Ýþ Bölümünde aralýksýz olarak 10 yýl görev yaptý

1978 Eylül ayýnda geçirdiði safra ameliyatý neticesinde 33 yýl sürekli hizmetten sonra emekliye ayrýldý.

1979 17 Mart sanatçýnýn ölüm tarihidir.

Bayraklý
Desen-Cicek
Desen-Kadýn
Geometri
Hat-1
Hat-2
Hat-3
Hat-4
Kadýn
Örgücü
Pastel-Kadýn
Þehir

3va

Zeki ArslanArslan 1949 ' da Bartwin' de doðdu. 1975 ' te Almanya' ya göç etti. 1977 ' den 1982 ' ye kadar Münster Sanat Akademisi Disayn Bölümünde klasik bir sanat eðitimi gördü. Bunun çercevesinde figüratif resimleri ve peyzajlar, fotoðraf, serigrafi, gravür ve grafik disayn üzerine eðildi ve öncelikle yüzey sorunlarý üzerinde durmuþtur. Bu bütün sanatsal hayatýnda devam ediyordur.
1982-85 yýllarýnýn arasýnda bir tür bozma-yapma deneylere girerek küçük ebatlý çalýþmalar, resim yüzeyinin daha derinden tanýnmasý için tuvalin yýrtýlmasý, yakýlmasý, kazýnmasý gibi eylemler sahne oluyordu. Tuval yüzeyi üzerinde yapý araþtýrmalarýnýn aðýr bastýðý bu dönemde renkler alabildiðince soluk ve belirli bir ifade taþýmaktan uzaktýr. Gri, kahverengi, sarý, açýk yeþil ve toprak rengi tonlarýnýn hüküm süren renk skalasýna paralel olarak görülen kompozisyon anlayýþý, formlardan çok renklerin hiyerarþik olmadan yanyana gelmesinden kaynaklanan uçsuz bucaksýzlýða sahiptir. Resim yüzeyi yapýsal olarak her türlü derinlikten uzak, renksiz renklerle kaplanmýþ. Böylece bir kompozisyon, sonu baþý belli olmayan bir yüzeyselliði çaðrýþtýrabiliyor. All-Over-Prinzip olarak yorumlanan bir teknik. Sanatçý 1985 yýlýnda kesin olarak soyut tarzda çalýþmaya karar veriyor. 1985-90 tarihleri arasýnda lirik soyutlama tarzda çalýþan Arslan'ýn, Alman Informel Sanat Akýmý 'yla birlikte deðerlendirilebilecek bir "resim dilini" geliþtirdiði görülüyor. "Deutsches Informel" ve "All-Over Prinzip" neredeyse onun sanatýnýn markasý oldu. Arslan'ýn Informel Sanat'la iliþkisi olmasýna raðmen, resimlerinin arkasýnda yatan ifade, 1950'lerin psikolojik ortamýndan farklýdýr.
O yýllarda boyamýþ olduðu resimlerin tamamýnda, tuval yüzeyinin bir takým araþtýrmalara olduðu, boyalarýn kazýnmasý, belli alanlarla yoðunlaþ-týrýlmasýyla resim yüzeyinin tamamýna daðýldýðý, yani All-Over-Painting tarzýnýn egemen olduðu görülür. Renklerin burada belirli bir aðýrlýðý yoktur. Siyah ya da beyaz aðýrlýklý olarak etkilerini kaybetmiþlerdir. Böylece renksizlikten ve A1l-Over-Painting karakterinden doðan bir içine kapanýklýk görülür. Resim yüzeyinde beliren karartýlarýn, pýrýltýlarýn bir araþtýrma olmaktan öte üstlendikleri "ifadeleri" yoktur. Arslan'ýn çalýþtýðý formatlarýn karakterinden doðan belirli yakýnlaþmalar, renklerin birbiri içine girmesinden kaynaklanan bir yoðunluða da sahiptir.
1991 yýlýnda resimleriyle daha renkçi bir tavýr sergileyerek, Informel etkisinden uzaklaþtý. Temel renkler üzerinde yoðunlaþan renkçilik, sanatçýnýn resim yüzeyini hareketlendirdiði izlenimini uyandýrmaktadýr. Tablonun merkezinde yoðunlaþan renk kümeleri, ileriye-geriye doðru, perspektiv etkisini de uyandýrýyor.

Zeki Arslan'nýn sanatý üzerine
Köken olarak kendisine yabancý olan batýlý kültür dünyasý içinde, bu dünyadaký durumunu kendinsine özgü bir biçimde yansýtýyor. Bireysel sanatýn bu tavýzsýz savunucusu, güclü jestler üzerine kurduðu resimlerini, hissî ataklarla sicak renkleriyle yaratýyor. Tuvallerdeki kompozisyona egemen temel ilke belli: Kaos, evet sadece kaos; yani günümüzde dünyanýn durumunun en doðru resmediliþ þekli. Ama bu yalnýzca ilk bakýþta böyle.
Ayný anda akýl ve his; iþte bu "klasik" sanat ilkesi Zeki Arslan"ýn bizi etkisi altýna alan evrenini tanýmlýyor.

Açýlýmlar
Bütünlük

C@NiK

emeðine saðlýk verliebt ;) devam eder umarým deðerli bir paylaþým olmuþ ;)

3va

tþkr ederim C@DI

devam ettirmek istiyorum bende bakalým ;)

Yukarı git