Kan Hakkýnda Týbbi Bilgiler

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 23:44

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

Kimler kan verebilir?

Donör: Kan baðýþý yapan kiþi.
Yaþ: 18 - 65 yaþlarý arasýnda olan her saðlýklý kiþi kan verebilir.
Sýklýk: Erkekler,en sýk 2 ayda bir; kadýnlar ise, en sýk 3 ayda bir olmak üzere ve yýlda toplam 4 üniteyi geçmemek koþuluyla kan verebilirler.
Vücut Aðýrlýðý: 50 kg'ýn üzerinde olan herkes kan baðýþý yapabilir.
Miktar: Baðýþlanan kan standart olarak 450 mL'dir. Ýnsan vücudunda toplam 5000-6000 mL kan olduðu düþünülürse, bu miktar, toplam kan hacminin sadece % 7,5-9' u kadardýr.Kan baðýþýný takiben, eksilen sývý hacmi, damar dýþýndaki sývýnýn, damar içine geçmesiyle saatler içerisinde karþýlanýr. Hücrelerin yenilenmesi süreci ise, 2 ay kadardýr. Düzenli aralýklarla yapýlan kan baðýþýnýn saðlýk açýsýndan herhangi bir sakýncasý olmadýðý gibi, aksine bir çok yararý mevcuttur.
Anemi: Kansýzlýk, elbetteki kan baðýþý için engeldir. Günlük yaþamýn olaðan sayýlabilecek ve çoðunlukla psikolojik kaynaklý olan halsizlik, bitkinlik gibi durumlar, anemi olarak algýlanmamalýdýr. Anemi tanýsý, kan testleriyle yapýlmaktadýr. Kan baðýþý için kriter hemoglobin deðeridir..
Saklama: Kanýn saklanma süresi, torba içindeki antikoagülan solüsyonun niteliðine baðlýdýr. Bugün kullanýlmakta olan torbalarda bu süre 35-42 gündür.Bu süre, kanýn tüketimi için fazlasýyla yeterli bir depolama süresidir.
Sterilite: Kan torbalarý, tek kullanýmlýk ve steril olarak imal edilmektedir. Bu sebeple, kan baðýþý sýrasýnda donöre herhangi bir hastalýk bulaþtýrýlmasý söz konusu deðildir.
Yan Etki: Kan baðýþýnýn, kilo aldýrma, zayýflatma, halsiz býrakma, kaþýntý ve baðýmlýlýk gibi yan etkileri yoktur.
Ýlaç Kullanýmý: Almýþ olduðunuz ilaçlar, kanýnýza geçmektedir. Bu ilaçlardan bazýlarý kan baðýþý yapmaya engel teþkil eder.Kan baðýþýndan önce, eðer saðlýðýnýz açýsýndan mecbur deðilseniz, ilaç almayýnýz. Almak durumundaysanýz, kan verip veremeyeceðinizi kan merkezi doktorlarýmýza danýþabilirsiniz.
1. Aspirin kullanýmý: Kan baðýþýna engel deðildir. Sadece, trombosit amaçlý kal alýmýnda veya tromboferezde dikkat edilmelidir.
2. Tegison (Sedef hastalýðýnda kullanýlan bir ilaç) kullananlar, ilacý kestikten 3 yýl sonra kan verebilir.
3. Accutan veya benzeri retinoik asit türevi ilaçlarý kullananlar, ilacý býraktýktan 4 hafta sonra gönüllü donör olabilir.
4. Faktör konsantresi kullananlar, donör olamazlar.
Tansiyon: Sistolik kan basýncý 180 mmHg'yý, diastolik kan basýncý ise, 100 mmHg'yý aþmamalýdýr.

Hastalýklar: Yine bazý hastalýklar da ilaçlar gibi kan baðýþýna sürekli veya belli bir dönem için engel oluþturmaktadýr. Bu hastalýklara iliþkin bazý bilgiler aþaðýda belirtilmiþtir.( Aþaðýda olmayan hastalýklar için, kan merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.)

Kimler kan veremez?

1. Hepatit B (Hiçbir zaman kan veremezler)
2. Hepatit C (Hiçbir zaman kan veremezler)
3. AIDS (Hiçbir zaman kan veremezler)
4. Sýtma (Tedavinin saðlanmasýndan 3 yýl sonradan itibaren kan verebilirler)
5. Frengi geçiren hastalar, iyileþmeden 1 yýl sonra kan verebilirler.
6. Creutzfeldt-Jacob hastalýðý olanlar, hiçbir zaman kan veremez.
7. Chagas Hastalýðý ( Alýnan kan sadece fraksinasyon amaçlý kullanýlabilir)
8. Tüberküloz (Tedavinin saðlanmasýndan 5 yýl sonra kan verebilirler)
9. Diabet (Ýlaç kullanmayan veya ilaç kullandýðý halde, kan þekeri regüle edilmiþ olanlar kan verebilir)
10. Anemi (Anemi teþhisi konmuþ kiþiler kan baðýþçýsý olamazlar)
11. Gebeler kan veremez. Doðum veya gebeliðin sonlan(dýrýl)masýndan 6 hafta sonra kan verebilirler.
12. Koroner kalp hastalýðý, angina pektoris, ciddi kardiyak aritmi, serebrovasküler hastalýklar, arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kiþiler kan veremezler.
13. Allerji ( Astým hastalarý kan veremez. Polen allerjisi olanlar ise, sadece allerjileri olduklarý dönemde kan veremezler.)
14. Otoimmün hastalýðý olanlar kan veremezler.
15. Kanama diatezi (Kanama eðilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
16. Bronþit (Kronik bronþit hastalarý kan veremez)
17. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit geçirmiþ olanlar ise, iyileþmeden 5 yýl sonra baðýþ yapabilir.
18. Malign (Habis) hastalýðý olanlar, gönüllü donör olarak kabul edilmezler.
19. Brusella almýþ olanlar, tam iyileþmeyi takiben iki sene sonra kan baðýþý gönüllüsü olabilirler.
20. Epilepsi hastalarý, kan veremezler.
21. Osteomyelit geçirmiþ hastalar, tam düzelmeden 5 yýl sonra kan verebilirler.
22. Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan baðýþý alýnmaz.Mide rezeksiyonu geçirenler ise, hiçbir zaman donör olamazlar.
23. Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler, 1 yýl boyunca kan veremezler.
24. Attenüe virus aþýsý yapýlmýþ olanlar 3 hafta kan veremez.( Su çiçeði, sarý humma, kýzamýk, kýzamýkçýk, oral polio, kabakulak)
25. Ölü bakteri aþýsý olanlar, 5 gün donör olamazlar.( Kolera, tifo, antrax)
26. Ýnaktif virus aþýsý ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler ( Polio-injeksiyon , influenza, rabies, difteri, tetanoz)


Kan Baðýþý nasýl yapýlýr?

Kan merkezine gelen gönüllüler yani donörler, ilk olarak donör formunu doldurur. Bu form, kiþinin donör olup olamayacaðýný anlamaya yönelik bazý sorulardan oluþmaktadýr. Formun ikinci sayfasýnda ise, kiþiye ait kimlik, adres ve baðýþ bilgileri bulunmaktadýr. Donör olabilmek için gerekli koþullardan biri, Hemoglobin düzeyinin istenilen deðerlere sahip olmasýdýr. Toplumumuzda oldukça sýk rastlanan anemi hastalýðý, yani kansýzlýk, elbetteki kan baðýþý için en sýk karþýlaþýlan engeldir. Erkeklerde 13,5 g/dL'nin, kadýnlarda ise,12,5 g/dL'nin üzerindeki hemoglobin deðerleri donör olunmasý için yeterlidir. Bu testler, kan merkezlerinde Bakýr Sülfat Solüsyonu kullanýlarak yapýlmaktadýr.


Kiþinin hemoglobin düzeyi, kan baðýþý için uygunsa, arteriyal tansiyon ölçümüne geçilir. Sistolik tansiyon 180 mmHg'nýn, diyastolik tansiyon ise 100 mmHg'nýn üzerinde olmadýðý sürece, kan baðýþý yapýlabilir. Kan alma yataðýna uzanan gönüllü donörler, kan alýmý için uygun bir damar belirlenir ve antiseptik bir solüsyonla, içten dýþa doðru dairesel olarak cilt temizliði yapýlýr. Antiseptik solüsyonun etkinliðini saðlayabilmesi için kurumasý beklenmelidir. Bu süre, kullanýlan sývýya baðlýdýr, ancak genellikle 30-45 sn kadar beklemek yeterli olur. Ardýndan sterilite þartlarýný bozmamak kaydýyla, damara girilir.

Ýðnenin damara sokulmasýyla birlikte kan torbasý dolmaya baþlar. Torba içindeki antikoagülan sývý ile kanýn iyice karýþmasý saðlanmalýdýr. Bu iþlem manuel olarak yapýlabileceði gibi, otomatik kan alma cihazlarý (Sað alttaki fotoðraf) ile daha saðlýklý olarak gerçekleþtirilebilir.

Kan alma iþlemi yaklaþýk olarak 6-10 dakika kadar sürer. Bu süre komponent imalatý açýsýndan önemlidir. Ýðnenin damardan çýkarýlmasýnýndan sonra, cilt bölgesi tekrar dezenfekte edilir ve steril bir gazlý bezle kapatýlýr. Donörün birkaç dakika kompres yapmasý saðlanýr. Kan torbasýnýn seti kapatýldýktan sonra iðneye doðru olan kýsým kesilir. Setin bu kýsmýndan alýnan kan örneði test çalýþmalarýnda kullanýlýr. Ýðne kýsmý da kesilerek setten ayýrýlýr.

Gönüllü donör,baðýþtan sonra ikram bölümüne alýnýr ve yiyecek-içecek ikramý yapýlýr.

Kan Vermenin Faydalarý

Kemik iliðinin yaðlanmasýný önleyip, kan yapýmý canlý tutulur.
Verilen kanýn yerine, anýnda vücuttan genç hücreler dolaþýmýna katýldýðý için, baðýþçý daha dinç ve canlý olur.
Kandaki yüksek yað oraný düþer.
Kan baðýþý kalp krizi ihtimalini %90 azaltýr.
Kan baðýþlayan kiþide baþ aðrýsý, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsýzlýklarýn giderilmesinde çok büyük katkýsý olur.
Kan baðýþçýsý her kan verdiðinde:
AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz
Kan grubu taramasýndan ücretsiz olarak yararlanmýþ olur.
Trafik kazasýnda yaralanan bir kimsenin, kan uyuþmazlýðý olan bir bebeðin, kan bulunmazsa ölecek bir hastanýn sizin verdiðiniz kanla kurtulmasýnýn, size verdiði manevi duygu ölçüsüzdür. Baðýþýnýz çok insancýl ve onurlu bir davranýþtýr.

Sürekli ve düzenli kan baðýþlayanlara:
10 baðýþta Bronz Madalya
25 baðýþta Gümüþ Madalya
35 baðýþta Altýn Madalya
40 baðýþta Plaket verilerek taltif edilir.


Kan baðýþýnda bulunanlara KAN SÝGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart gerçekleþmesini arzu etmediðimiz acil kan ihtiyaçlarýnda size ve soyadýnýzý taþýyan tüm yakýnlarýnýza tüm Kýzýlay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanýlýr.

Kan baðýþý tecrübeli hekimlerimiz tarafýndan muayene edilerek gerçekleþtirilir.Abdulllah

teþekkürler Burçin ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Heidi

emeðine saðlýk C@DI ;)

[font=Verdana]Keser Gibi Hep Bana Hep Bana
Rende Gibi Hep Sana Hep Sana
Testere Gibi Ol Ki!!!!
Bir Sanaa!!! Bir Banaa!!!
[/font]

Canik

saðolun arkadaþlar :)

D??i?

Vücudumuzda yaþantýmýz boyunca hiç durmadan çalýþan bir kasýmýz vardýr. Yani tek bir kastan oluþan kalbimiz. Kalbimiz nefes ile alýnan oksijeni akciðerlerimizde alan kaný vücudumuzun her noktasýna pompalar. Bir dakikalýk sürede ciðerlerin aldýðý hava ile kalbin pompaladýðý kan ayný hacimde, yaklaþýk 6 litredir.

Gerilim halinde ciðerlerin alýp verdiði hava, kalbin kan kapasitesini aþar. Peki nasýl oluyor da bu kan insandan insana farklý oluyor ve hatta birbirleri ile hiç uyuþmuyor? Ýnsanlarýn kan gruplarý doðmalarýndan önce genetik olarak saptanmýþtýr. Kanýmýzda yabancý maddeleri, mikroplarý tespit edip bunlarla savaþan hücrelerimiz, yani kýrmýzý kan hücreleri, bir diðer deyiþle alyuvarlar vardýr. Bu alyuvarlar sadece 120 gün yaþarlar. Bu nedenle vücudumuzda devamlý alyuvar üretilir.

Ortalama bir yaþam süresi boyunca, insan vücudunda yarým tondan fazla alyuvar üretilir. Bu alyuvarlarýn yüzeylerinde 'antigen' denilen proteinler ve lipidler vardýr. Ýþte bu antigenlerin varlýðý veya yokluðu kan gruplarýný tayin eder.

Aslýnda bilinen 300 kan grubu vardýr ama AB 0 adý verilen en yaygýn gruplama sistemi, ebeveynlerden miras alýnan A ve B adý verilen iki antigenin varlýðý veya yokluðu üzerine kurulmuþtur. Bu sistemi ilk olarak 1902 yýlýnda Avusturya kökenli ABD'li bilimci Kari Landsteiner ortaya çýkarmýþtýr. Bu gruplamada kanlar A, B, AB ve 0 (sýfýr) olmak üzere dörde ayrýlýrlar.

Ýnsanýn dýþýndaki hayvanlarýn da farklý kan gruplarý vardýr. Örneðin, domuzlarda 16, ineklerde 12, köpeklerde 7, kedilerde ise 2 farklý kan gurubu tespit edilmiþtir. Bu gruplamada bazýlarý birbirleri ile uyumlu olabilir ve diðer gruptan kan alabilir veya verebilir.

Uyumsuz gruplarda ise karþý tarafýn savunmacý antigenleri gelenleri dost bilmeyip savaþ açarak kanda pýhtýlaþmaya, böbrek rahatsýzlýklarýna hatta ölüme sebep olabilirler.

Þimdi kim kimden kan alabilir, kim kime kan verebilir ona bakalým. Kan grubu => Kanýn alýnabileceði grup => Kanýn verilebileceði grup A => A, 0 => A, AB B => B, 0
Görüldüðü gibi AB grubu herkesten kan alabilmekte, 0 grubu ise herkese kan verebilmektedir.

Savaþ gibi kan ihtiyacýnýn yoðun, test zamanýnýn az olduðu zamanlarda, kan bankasýnda mümkün olduðu kadar çok sýfýr grubu kan depolanýr.

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

bilgi için teþekkür ederim derinciðim..
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

ben teþekkür ederim caným okuyan gözlerine saðlýk :ok

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Yukarı git