Canýmdan çektiðin adýný benim için saklar mýsýn?

Başlatan Abdulllah, 23 Oca, 2006, 16:18

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

HAYAL

beðendiðine sevindim ayþe teþekkürler...


Abdulllah


Artýk aldanmak istemiyorum. Beni sevgilerinin ölümsüzlüðüne inandýr korkulardan þüphelerden kurtar. Hiç aldanmamýþlarýn o engin iç rahatlýðýna hasretim. Ayýkla arýt beni... Bütün insanlar aldanýyormuþ sürekli bir aldanmaymýþ yaþamak... Ne çýkar? Ben artýk aldanmak istemiyorum ya! Sen ona bak... Onun için seni eriþemeyeceðin bir yere çýkarmayacaðým olduðun gibi seviyorum seni. Olmaný istediðim gibi deðil... Hiç olamayacaðýn gibi deðil... Neredeysen orada dur... Nasýlsan öyle kal...


Bütün mevsimleri bir günde bütün yýllarý bir mevsimde yaþamaya razýyým seninle. Yanýmda olduðun zamanlar nasýl apaydýnlýk oluyorum nasýl içim huzurla doluyor görmüyor musun? Gözlerimin derinliðine bakma; baþýn dönmesin... Gelecek günleri düþünme korkma büyük hazlar yaþamaktan. Eriþemeyeceðin hiç bir mutluluk yok. "Yaþadým" diyemeyeceðin hiç bir günün olmayacak benimle...


Hiç aldatma beni hiç yalan söyleme... Bir gün aldatsan bile; aldandýðýmý senden öðrenmeliyim önce. O zaman ölsem de mutlu ölürüm inan... Biraz da olsa inanmýþ ölürüm.


Aldanmak...


En büyük yýkýntýsý iç dünyamýzýn...


Aldanmak...


Ses veren üç telimizden birinin kopmasý...


Aldanmak...


O en son fakat en kesin kabullendiðimiz gerçek...


Sen hiç aldatma ne olur!..


Yýkýlýþým da sevgim kadar büyüktür benim. Býrak kalbimden ses veren bütün teller ben yaþadýkça sana inanmayý söylesin. Sana kayýtsýz þartsýz inanmak olsun; bütün kazancým yaþamaktan. O zaman her þeye katlanýrým. Korkulardan endiþelerden uzakta her saniye yaþadýðýmý bilirim. Çaresizlikler beni korktumaz. Þu aþaðýlýk dünyanýn hiç bir acýsý seni sevmeyi unutturamaz bana artýk.


Ýnanmak; seni düþündükçe söylediðim bir þarký sözleri olmalý dudaklarýmda...


Ýnanmak; gökyüzünün en karanlýk zamanýnda bile görebileceðim bir yýldýz olmalý...


Daðlardan denizlerden esen serin rüzgarlar gibi senden gelen bir þey olmalý inanmak. Kimi gün kalem olmalý parmaklarýmda kimi gün kulaðýmda musuki gözlerimde ýþýk olmalý. Ýçtiðim suda yediðim ekmekte sana tüm inanmanýn tadýný duymalýyým. Her sabah ilk ýþýk sana inanarak yaþayacaðým mutlu bir gün getirmeli bana. Ýþte o zaman yokluðuna bile dayanabilirim özlemlerim daha derin bir anlam kazanýr. Seni beklerken þüphelerin o kahredici zehiri ile geciktiðin her saniye bir defa ölmem.


Artýk aldýnmak istemiyorum. Seni aldatmak zevkinden sonuna kadar mahrum edeceðim. Beni aldatmanýn acýsýný da sevincini de hiç tattýrmayacaðým sana. Çünkü aldattýðýn zaman; yemin ediyorum yeryüzünde olmayacaðým. Ýnanmýþlýðým ölüme kadar sürsün býrak...
Zarýmý son defa senin için atýyorum...!


ALINTIDIR..!!!!
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah


Bir gün Yokluðuna alýþacak elbet bu mýsralar..
Zorda olsa alýþacak...
Biliyorum kalbim çok acýyacak..


Kör bir sevda var yüreðimde
Varlýðý taa derinlerimde..
Gözlerin düþüyor bazen hayallerime..
Anýlarla avutuyorum kalbimi..

Bitmek bilmeyen sensizlik duvarlarýný yýkýyorum teker teker..
Ardýnda senin olmadýðýn bir saniye düþünüyorum..
Ardýnda yüreðimin acýmadýðý bir saniye..
Olmuyor..
Ayný þuan varlýðýný nasýl hayal ediyorsam
yokluðunda benim için hayal oluyor..

Sensizlik düþünmesi imkansýz bir sonsuzluk..
Sensizlik imkansýzlarýn gölgesinde savaþýyor anýlarýmla..
Kazanan hep anýlarým oluyor
Acýyan kalbim..


Kahretsin!
Seni seven bu kalbim dursun da acýmasýn daha fazla istiyorum..
Yokluðuna daha fazla katlanmak zorunda kalmasýn.

Artýk ölüm bile daha tatlý geliyor sensizlikten..

Gitme diyemiyorum

Gün batýmýnda boþ boþ bakýyorum sokaklara..
Senin olmadýðýn olamayacaðýn sokaklarda ayak izlerini arýyorum..
Yokluðunu kabul edemiyor bu kahrolasý yürek!
Her düþüncede bir damla yaþ süzülüyor
bir damla sensizlik ayrýlýyor gözlerimden yanaklarýma..

Sonsuz bir sevdanýn son damlalarý can çekiþiyor yüreðimde..


Metehan AK (DirectLost)


SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah


Sevmek dedim
Yoluna ölmek dedi
Yol dedim
Alýp baþýný gitmek dedi


Gitmek dedim
Bir Ahh çekip dostlardan ayrýlmak dedi
Dost dedim
Durdu bana baktý dost diye mýrýldandý
Yüreðime nasýl koysam bilemediðim dedi


Yürek dedim
Dünyalarý içine sýðdýramadýðým dedi
Dünya dedim
Hayatýn bir yüzü dedi


Yüz dedim
Ardýnda ne gizli bilemediðim dedi
Giz dedim
Hep çözmeye çalýþtýðým dedi
Çalýþmak dedim
Bitmeyecek öykü dedi
Öykü dedim
Binlercesini içimde gizliyorum dedi
Gizlemek dedim
Ýþte her þeyin bitimi dedi


Sevda dedim
Ellerimde bir çiçekle
Peþinden koþtuðum dedi
Koþmak dedim
Hayat bir maraton dedi
Hayat dedim
Öyle kýsa ki dedi
Niçin kýsa? diye sordum
Yaþanacak çok þey var zaman yok dedi


Yaþanmasý gereken ne var? diye sordum
Aþk dedi
Kaç kere? diye sordum
Bin kere dedi milyon kere Aþk
Neden bir kere deðil? diye sordum
Bütün aþklarýn toplamý en yüce ve tek aþk dedi
Önce ona varsan olmaz mý? diye sordum
Keþke olsa dedi ama önce yoðrulmak gerek
Acý çekmek mi? diye sordum
Evet aþk acýsýnda yok olmak dedi
Yok olunca! dedim
Ýþte gerçek aþkta o zaman yaþamaya baþlarsýn dedi


Gerçek aþk dedim
Büyük o dedi
Durdum Durdum Ve sustum
Neden sustun? diye sordu
Yüreðim titredi sanki dedim
Neden? diye sordu
Bilmiyorum dedim büyük o
Evet dedi büyük O
Nerede diye sordum
Her yerde dedi
Nasýl diye sordum
Yüreðini aç dedi


Yüreðimi açmak dedim
Bir tebessümle bak her þeye dedi
Tebessüm dedim
Her kapýnýn anahtarý dedi
Kapý dedim
Girmeden bilemezsin dedi
Ya korku dedim
Bilinmeyenden korkar insan dedi
Ben kimim? diye sordum
Sevgiyle beslenensin dedi
Durdum durdum dine sustum
Kimsin diye sordum
SEN'im dedi


ALýntýdýr..!!!
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

``Delilerden sen anlarsýn konuþ onlarla...`` dedin bana. 15 senelik bir hikayenin sonbahara iki kala tekerrür etmesi kaderden çok daha fazlasý gibi geliyor artýk. Aþk yeniden kar suyu kaçýrýyor kulaklarýma ve ben doðduðum güne iki kala zerre kadar tereddüt etmiyorum bu fikirden.
Yeni Bir Gün Ýçin Sebeplerim Var
Dürtülerim diyor ki yeni bir hayal kýrýklýðýna yelken açýyorsun! Diyorum ki atýn ölümü arpadan olmazsa olmaz! ... Ve ata binmeyi isteyipte çok korkan bir fýsýltýyla doðduðum güne denk düþecek bir çarþamba öðleni baþ baþa kalacak olmam daha romantik bir sentez hazýrlayamaz.

Ýþte bu yüzden sýrf bu yüzden yaþanmakta olaný sonsuza taþýmak istercesine; elbette bir gün kýrýlacak olmam nedeniyle sessizliðim susuyorsa yalnýzlýðým uyumayacak bu gece. Ayýp mý? Sanmýyorum... Prens deðilim ki peri kýzýna aþýk olayým! Ama peri kýzý olmayý hak ediyormuþçasýna gülümsüyor gözleri. Þimdi bütün bunlarý hiçe sayýp da prens olmamak yakýþýr mý?

Yeni bir güne uyanmayý istiyorum ki güneþin doðuþuyla ayný paralel ve boylamda seyretsin ben de onu seyredeyim... Ardýndan yýkýlmak olsa da her gün doðumu onu hatýrlatacak bir sebep sunacak önüme.

...Ve ben onu hatýrlamak için nedenlerden çok usülsüzlüklerimin sebebi için savaþacaðým..! Savaþacaðým ki her gün Güneþ`in doðuþuyla uyanayým...


ALINTIDIR..!!!
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahUsulca Öperek Gözlerimden Düþlerimi Alsana Kollarýna

Sýrrýmyasaðýmsebebimsin bu karmaþýk dünyada nefesimsin soluk soluk tertemiz dað havasý gibi içime çektiðim Bir çocuk masumiyetiyle beni sürekli gözünden sakýnýr gibi koruyan anamsýn babamsýn Yoldaþýmsýn sýrdaþýmsýn gönüldaþýmsýn her derdime ortak olanSevdiðimsin Karýmsýn Ruh eþimsinAma rahat deðilsin yeterince bunu biliyorum Bir þeyler aklýný deþiyor Kalbine bir sýzý veriyor olmalý o son sözlerim hareketlerimBenim sevgi saðanaðýmda ýslanmadan yürümeyi baþaranlardansýn sen birtanemYangýnýmsýn sensiz gecelerde beni yakan sabrýmsýn sensiz saatlerde teselli veren mutluluðumsun umudumsun uzaklardan bana nefes gibi içimde dolanan damarýmdaki kansýn sýcacýk içimde dolanan çarpan kalbimdesin her an her dakika hissettiðim
Yalnýzlýðýmýn yaþamla kýrýlma noktasýnda ve pes edeceðim o kötü anlarýmda karþýma çýkýp bana hayatý sevdiren ve yaþanýlasý yapansýn senHiç farkýndamýsýnGecenin tam ortasýnda yüreðim haykýrýyorsa seni susmalý evren hiçbir ses yüreðimden daha anlamlý ve derin konuþamaz ki bu saatlerdeDinle hayatýmýn kadýný sen dinle beni Yüreðinin kapýlarýný arala biz seninle konuþmadan anlaþabiliyoruz sadece beni hisset bu geceYüreðini verdiðin ben sana mühimmat taþýmak istiyorum bu bir türlü içinden çýkamadýðýn ve hep bir savaþ verdiðin sevdamýza
Usulca öperek gözlerimdendüþlerimi alsana kollarýna sabaha az kaldý küçüðüm Ýnandýðýn zaman aþk'a kýskanýrsýn Kýskandýðýn an'da zaten aþksýn benim aþkým Sende farklý bir tarafý var hayatýn Farklý bir yüzü daha farklý bir tadý Eskimeyen Hiç eskitmeyen Hep beni sevdiðini haykýran

seni seviyorum!!!!!

alýntý
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Adam telaþlý öfkeli bir halde hanýmýna baðýrýp çaðýrýyordu. Babalarýnýn sesini duyan iki çocuk ise yataklarýndan kalkýp salona gelmiþti. Babalarýnýn öfkesini görünce korkmuþ sinmiþ halde birer koltukta sessizce oturup kalmýþtý.

Adam çocuklara hanýmýn üzüntüsüne aldýrmadan söylenip duruyordu:

-Söyledim deðil mi söyledim. Bu gün toplantý olduðunu açýk mavi gömleði ütülemeni söyledim. "Kahverengi gömlekle gidiversen nolur!"muþ. Bugün sunum yapacaðým karamsar bir görüntü mü vereyim dinleyenlerin içi kararsýn bu da projeye verecekleri oyu etkilesin! Bunu mu istiyorsun?

-Tamam bey bitti iþte.

Adam açýk mavi göleði hýþýmla aldý;

-Bitti tabi bitti ama ben geç kaldýktan sonra bitmiþ neye yarar.

Hanýmý çocuklarýn korkmuþ yüzlerine baktýktan sonra yine eþini sakinleþtirmeye çabaladý;

-Dün bundan da geç çýkmýþtýn vakit var yetiþirsin.

-Anlamýyor ki anlamýyor ki. Bu gün sunumu ben yapacaðým.
Herkesten önce gitmeliyim ki gelecek önemli konuklara 'Hoþ geldin' demeliyim.

Adam bir sürü söz daha söylenerek baðýrarak çýktý arabasýný çalýþtýrýp uzaklaþtý.
Hanýmý direksiyon baþýnda da öfke saçan eþinin halinden endiþelendi "Bir kaza yapmasa bari…"

Eþi uzaklaþýnca çocuklarýnýn yanýna gidip sarýldý rahatlatmaya çalýþtý.

-Madem erkenden kalktýnýz hemen size sultanlara layýk bir kahvaltý hazýrlayýp getireceðim.

Mutfaða geçti zihnindeki huzursuzluðu daðýtmak için hemen neþeli müzikler çalan bir radyoyu açtý. Ocaða haþlamak için yumurta koydu cezvede süt ýsýtmaya baþladý. Masaya zeytin peynir reçel koymayý da ihmal etmedi.

Biraz sonra çocuklarýna seslendi

-Kahvaltýnýz hazýýýr!

Çocuklar kahvaltýya otururken radyoda müziðin birden kesilmesi dikkatini çekti. Son dakika haberi anonsuyla radyonun sesini biraz daha açtý. Radyo'da zincirleme bir kaza haberi vardý. Ayrýntýlarla biraz sonra birlikte olacaðýz demiþti spiker ama kazanýn yerini söylediði andan itibaren o sandalyesine yýðýlýp kalmýþtý. Spikerin bahsettiði kaza yeri kocasýnýn her gün iþe giderken geçtiði dörtlü kavþaktý.

Eþinin bu kavþaktaki trafikten þikayetçi olduðunu her sabah yoðun bir trafik olduðunu söyleyiþi aklýna geldi. "Geç kaldým diye acele edip acaba o da…" Aklýna gelen düþünce içini daha da yaktý hemen ayaða kalktý.

-Çocuklar unutmayýn ocaða yaklaþmak yasak. Kahvaltýnýzý yapýp salona geçin oynayýn. Benim acil bir yere uðramam gerek kapýyý da kimseye açmayýn tamam mý?

Çocuklarý uslu söz dinler olduðu halde çok kýsa süreli de olsa evde yalnýz býrakmak zorunda kalsa tekrar tekrar tembihte bulunurdu.

Sokaða çýkmak için üzerine bir þeyler aldý cebine de bir taksi parasý aldý. Kapýya yöneldiðinde kocasýnýn bu kazada ölmüþ olabileceði endiþesiyle kabaran yüreðine daha fazla dayanamayýp aðlamaya baþlamýþtý. Göz yaþlarýný çocuklarý görmesin diye açýk olan mutfak kapýsýna sýrtýný dönmeye özen gösteriyordu. Ýçindeki acýnýn kocasýnýn ölmüþ olma ihtimali kadar giderken kendisini kýrmasý ve çocuklarýnýn önünde baðýrýp çaðýrmasýndan da kaynaklandýðýný anladý. Oysa her zaman böyle öfkeli deðildi.

-Eðer ölürse çocuklarým babalarýný son gördükleri haliyle mi hatýrlayacak? Kalp kýran öfkeli bir baba olarak mý kalacak akýllarýnda?

Kapýdan çýkarken çocuklarýna bir kez daha seslenecekti ama artýk akan gözyaþlarý saklanamayacak haldeydi. Hemen kapýyý açýp dýþarý çýkmak için hamle yaptý ama karþýsýnda kapýya doðru adým atmakta olan kocasý vardý.

Adam bir an karýsýnýn ýslak yanaklarýna baktý; "Haberleri mi dinledin?" diye sordu. Hanýmý konuþamadan sadece baþýyla onayladý. Adam önce sarýldý sonra eþinin yanaklarýný sildi.Hanýmý zorlukla sordu;

-Hani önemli bir toplantýna geç kalmýþtýn niye döndün?

-Kaza benim hemen yakýnýmda oldu. O anda toplantýdan daha önemli bir þeyi unuttuðumu hatýrladým. Eðer o kazada ölseydim…

O anda çocuklar da yanlarýna gelmiþ babalarýnýn yine öfkeli olabileceðini düþünerek annelerinin yanýnda durmuþtu. Adam bütün içten samimi gülümsemesiyle çocuklarýný yanýna çaðýrdý boyunlarýna sarýldý yanaklarýndan öptü.

-Ben bu gün büyük bir hata yaptým ve evden çýkarken sizleri ne kadar sevdiðimi söylemeyi unuttum. Böyle önemli bir þey unutulur mu hiç. Ne yapalým ben de geri döndüm.
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

aLdandým ..
aLdandým..
tüm bedeným we warlýðýmý býraktýðým herþeyimden bassedýyorum ewet .. sonsuza kadar beným olacaðýný söyleyen . daðlara taþlara sený sewýyorum dýye haykýraaan
daðlarýn býle yankýsý yalan yalan iþte .. senýn ýcýn gözum kapalý kýyarým canýma dýyen

hadý kýy sýmdý sený bu kadar delýce sewerken kýy ben sený bu dunyada bensýz ýstemýyorum ........


telefon calýyor abla .. alo sewgýlým gunaydýn gunaydýn hayatým býr gune daha senýnle baþlýyorum bu cok guzel sený bugun nereye nerelere götüreyim sennýnle heryere warým aksam sený 7 de alacaðým . beklýyor olacaðým sewgýlým .


her sabah ký tatlý we yalan konusmalar ne kadar gercekcý halbuký . bý newý kendýný kandýrmak haný hayatýný kaydýrmak belký ýnanmak guvenmek .hoþ geldin býrtanem cýkýyormuyuz önden buyrun haným efendý .. wooow burasýda neresý
burasý senýn beným kalbýme batýþýn ayýn batýþýný ýzlerken sende kalbýme batacaksýn .bu kucuk konusma sýzýnde hoþunuza gýttý tabýký ama .. neyse dewam edelim


býr fotoraf cekýlmek ýcýn telefonunu alabýlýrmýyým sewgýlým ? tabýkýde .. ben 5 dk ya gelýyorum sana suprýzm war


herþey bu noktada baþladý iþte ne olduysa o telefonu almam la oldu . o dakýkalara kadar ben kandýrýlmýþým ben aldanmýþým kabul edemýyorum ama ben aldatýldým bedenýmý paylastýðým kiþinin ruhu bený terk ettý o anda . gelenj kutusunda artýk ayrýl o kýzdan we tamamýyle beným ol sewgýlým . o kýz dýye bassedýlen burda bendým . kýrpýklerýmdeký tuz sýzlattý içimi hýc býrsey yapmadan sessýzce telefonu yere býraktým


býr þampanyayla görundu uzaktan ama aþkýmýzýn ölümsüzlüðüne þampanya patlatmak yerýne sewgýlýmýn ********lýðý uzerýne suratýna tokat patlattým .
bý dahakýne daha dýkkatlý ol msajlarý sýlmeyý unutma o irenç kiþiliðine býr tokat daha atýlmasýn diðerek hýþkýra hýçkýra oradan uzaklaþtým .

dediðim gibi herþey yalandý yaþadýðým ýlýskýde tek doðru ben miþim oysa yalan beným bunyeme fazla yaþadýðým tranwada yaþadýklarým yanýma karda . kendý benliðim we kalbým heba oldu


ALINDIT..!!1
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
HAYAL

paylaþým için teþekkürler apo :lol:


Abdulllah

ben teþekkür  ederim  ;))
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Vazgectim inan !

Senden seni sevmekden
çok yoruldum gücüm kalmadý
dedim kendime dayan !

Artýk ben yokum inan

ne zaman fark edersen beni sevgimi
ne zaman özLersen
ozaman geL haykýr sevgini
yada git birdaha geLme..

Gücüm yok artýk sana

sevgine
özLemeye
bekLemeye ..

Bundan sonra yokum inan


ALINTI
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

AþKýN TaRiFi BuDuR!!! :'(
O'nu hatýrladýkta baþý göðe ermiþçesine ya da asansör boþluðuna düþmüþçesine ürperiyorsa yüreðiniz... Ömrü saatlere sýkýþmýþ bir kelebek telaþýyla O hüzünden bu neþeye konup kalkýyorsanýz gün boyu nedensiz... ve her konduðunuzda diðerini iple çekiyorsanýz bu hislerin... O'nunlayken pervaneleþen yelkovanlar, O'nsuz mýhlanýp kalýyorsa yerine, bir akrep kadar hain... sýnýfta, büroda, yolda, yatakta içiniz içinize sýðmýyor, O'ndan söz edilince yüzünüz, sizden habersiz, mis kokulu bir ekmek dilimi gibi kýzarýyor, mahcup somurtuyor veya muzip sýrýtýyorsa, ve O, her durduðunuz yerde duruyor, her baktýðýnýz yerden size bakýyor, siz keyiflendikçe gülüp, hüzünlendikçe aðlýyorsa... dünyanýn en güzel yeri O'nun yaþadýðý yer, en güzel kokusu bedenindeki ter, en dayanýlmaz duygusu gözlerindeki kederse... hayat O'nunla güzel ve onsuz müptezelse... elmalar pembe, kiremitler pembe, gökyüzü, yeryüzü, O'nun yüzü pembeyse, kýþlar ilkbaharsa, yazlar ilkbahar, güzler ilkbahar... her þiirde anlatýlan O'ysa... her filmin kahramaný O... her roman O'ndan söz ediyor, her çiçek O'nu açýyorsa... bir anlýk ayrýlýk, bir ömür gibi geliyor ve gider gitmez özlem saç diplerinizden çekiþtirip beyninizi acýtýyorsa, iþtahýnýz kapanýyor, iþtahýnýz açýlýyor, iþtahýnýz þaþýrýyorsa... iþtahýnýz, hasret acýsýnda bile karþý konulmaz bir tat buluyorsa... eliniz telefonda yaþýyor, iþaret parmaðýnýzla ha bire O'nu tuþluyor, dara düþtüðünüzde kapýyý çalanýn O olduðunu adýnýz gibi biliyorsanýz... mütemadi bir sarhoþluk halinde, her çalan telefona O diye atlýyor, vitrindeki her giysiyi O'na yakýþtýrýyor, konuþan birini dinlerken "keþke O anlatsa" diye iç geçiriyorsanýz... kokusu burnunuzdan, sureti gözünüzden, sesi kulaðýnýzdan, teni aklýnýzdan silinmiyorsa bir türlü... özlemi, sol memenizin altýnda tek nüsha bir yasak yayýn gibi taþýyorsanýz gün boyu... hem kimseler duymasýn, hem cümlealem bilsin istiyorsanýz... O'nsuz geceler ýssýz, sokaklar öksüzse... ayrýlýk ölüme, vuslat sehere denkse... gamze gamze tebessüm de onun içinse, alev alev öfke de; bunca tavýr, onca sabýr ve nihayetsiz kahýr hep O'nun yüzü suyu hürmetine... uðruna ödenmeyecek bedel, gidilmeyecek yol, vazgeçilmeyecek konfor yoksa... dýþarýda yer yerinden oynuyor ve "içeri"de bu sizi zerrece ilgilendirmiyorsa, nedensiz küsüyor, sebepsiz affediyorsanýz ve bütün bu hallerinize siz bile akýl erdiremiyorsanýz... kaybetme korkusu, kavuþma sevincinden aðýr basýyorsa ve aþk, gurura baskýn çýkýyorsa bu yüzden her daim... gece yarýsý kadim bir dost gibi kucaklayan tanýdýk bir þarký, bütün acý sözleri unutturmaya yetiyorsa... Her gidiþte ayaklarýnýz "Geri dön" diye yalpalýyorsa ve siz kendinize raðmen dönüyorsanýz, sýnýrsýz, sabýrsýz, doyumsuz bir tutkuyla... ...o halde yarýn sizin gününüz!.. "Çok yaþa"yýn ve de "siz de görün"üz.
[/color]
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Yukarı git