Canýmdan çektiðin adýný benim için saklar mýsýn?

Başlatan Abdulllah, 23 Oca, 2006, 16:18

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Havva Sanýrým bu Müzik Baya Etkiledi Seni Ezberlidiðine Göre Gerçekten Harika birþey konu için tþkler...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~3va

Evet Halil hem de tahmininden daha fazla....
Ben teþekkür ederim bunu dinleme fýrsatý verdiðin(iz) için...

D??i?

yaa bun u dinlerken çok kötü oluyorum çook süper biþi yaa verliebt ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

3va

evet caným haklýsýn ;)

3va

#34
11 May, 2006, 02:03 Son düzenlenme: 21 May, 2006, 14:12 verliebtMerhaba gülen gözlü , güler yüzlü arkadaþým .

Dudaðýndaki tebessümü kaybetmemiþsin daha

Ne güzel dünyaya gülen gözlerle bakabilmek ve insanlara

Tebessümler saçabilmek senin gibi .Aslýnda bütün insanlar senin gibi olmalý

Senin gibi içten , sýcak , sevecen . . .

Bilseler bir tebessümle neler yapabileceklerini ,

Bir çocuðun gözlerindeki ýþýltýyý

Bir tebessümle nasýl fark edebileceklerini ,

Sýkýntýlarla dolu bir insana

Nasýl dünyalarý verebileceklerini bilseler

Ve gülen gözlerin buzlarý nasýl erittiðini ,

Kalpleri nasýl birleþtirdiðini bilseler ,

Eminim onlarda senin gibi gülümsemelerle sevgiyi besleyeceklerdir .

Keþke bilseler .Saf ve hiçbir beklentisi olmayan bir  çocuk gibi ,

Sevgi saçýyorsun etrafýna .

Sevginin evrenselliðini senin gözlerinde görüyorum ben

Ne güzel . . .Hiç kimse altýn yýðýnlarý gibi kasalarýna kilitleyemez sevgiyi .

Onun yeri kalplerdedir .

Bir bahçývanýn ellerinden , sevgiyi tohum tohum saçmak gibi

Sevgiyi sunmak , göstermek , kanýtlamak gerekir .Hayat ne kýsa deðil mi ? Bugün olan , yarýn yok !

Sevgi bekletilmeye gelmez , göstermek gerek ,

Çünki bazen yarýnlar çok geç olabiliyor .

Sen hep sevgiye koþansýn sýmsýcaksýn arkadaþým .

Keþke herkes ,

'' Seni seviyorum anne , baba , kardeþim , arkadaþým . . .'' diyebilse kolayca .

Keþke sevgiyi söylemek aðýr gelmese , zor gelmese . . .

Bazen kýzgýnlýkla aðýzýdan çýkan kýrýcý kelimeler

kadar kolay dillendirebilsek sevgimizi . . .

ah arkadaþým . . . keþke . . .

Gülmek varken , surat asmak niye ?

Güldürmek varken aðlatmak niye ?

Güzel sözlerle mutlu etmek varken , kalp kýrmak niye ?

Niye be arkadaþým , niye ?Yine döktüm içimi sana doyasýya ,

yine paylaþtýk seninle sevgi adýna ne varsa .

Þimdilik hoþça kal arkadaþým .

Yarýn yine gel olur mu ?

Yanýna senin gibi gülen gözlü ,

yüreði sevgi dolu insanlarý alýp yine gel . . .

Beni fazla bekletme .

Eðer yarýn burada olamazsam ,

yani benim için yarýn olmazsa eðer . . .

Unutma arkadaþým ;

Sevdiðini bilmek güzel , sevdiðini unutma yeter .

Gitsem de , gitsen de . . .

Bir daha görüþmek olmasa bile

Ben seni sevdim , sen de beni . . .

Ýþte hayatýn en güzel yaný bu . SEVGÝLÝ ! ! !
 AYDINLIÐIM !

IÞIÐIM !

HER GÜNÜN MUTLU GEÇSÝN ARKADAÞIM !

D??i?

Eðer yarýn burada olamazsam ,
yani benim için yarýn olmazsa eðer . . .
Unutma arkadaþým ;
Sevdiðini bilmek güzel , sevdiðini unutma yeter .
Gitsem de , gitsen de . . .
Bir daha görüþmek olmasa bile
Ben seni sevdim , sen de beni . . .
Ýþte hayatýn en güzel yaný bu . SEVGÝLÝ ! ! ! 


yüreðine saðlýk çok güzel satýrlar..saðolasýn ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Abdulllah

Yar?
Duyuyormusun?
Bütün mumlarý yak..Aðacýn altý aydýnlýk olsun..
Bir melodi..Damlalar ve sen...
Sus konuþma..
Sadece gözlerime bak..

Konuþursam...isyan ederim..
Konuþursam...Sevdiðimi söylerim...
Konuþursam...Ýnanki Gidemezsin..

Bavulunda boþ bir köþe ayýr bana..
Ne kadar güçlüyüm desem de sana,
Bavuluna sýðmak için küçülebilirim...
Küçülecek kadar büyük sevdam..
Bir bavulda yaþayacak kadar isyaným var..
Korkuyorum...

Korktuðum sadece rüzgar..Öyle sinsi ki bu gece..Hani dalsam bir ara gözlerine.. Kaybolsam..Alýp götürecek seni..

Lanet olsun sana kalemim..

Susmuyorsun yine bu gece..

..
Aðlamak yok..
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Ziyan olmuþ bir ömrün,bakiyesi ne tutar...?
Kaç düðüm olur boðazlarda,ve kaç damla gözyaþý sýfýrlar;devrik hayallerin acýlarýný...?Yazýk olur,
Bana;
Kayýp gidersen ellerimden.
Devirme hayallerimi,
Altýnda kalýrsýn baþedemezsin,
Benim olmazsan;
Herþeyinle benim olmazsan;
Etinle,kemiðinle,rüyalarýnla...!
Baþkasýna yaþatmam seni..
Ve doymadan ölürsem sana,
Dokunmadan,dudaklarýna
Ve her sabah sensiz,uyanarak güne
Ve böyle umarsýzca yaþamaný görerek;ölürsem
Yazýk,
Olur;
Bana...Sana sensiz bile ihanet etmedim sevgili;
Her gece acýný çekiyorum,
Bil(me)ki;
Acýnýn,tenimde dolaþmadýðý vakit;kirletilmiþ bir sevda dolaþýyor demektir Kanýmda.
O vakit;
Bir an bile,düþünürsem namerdim.
Þehvet dolu damarlarýmý boþaltmak için topraða.
Göðüm olmazsan,
Uçurumum olmazsan;
Yazýk olur bana.

Bu lisan..!
Bir kaðýt parçasýný bile tutuþturmaktan aciz cümlelerim,
Dönmezsen eðer,dönüp te gülümsemezsen eðer tam köþede;
Katline ferman döþenir...
Benim olmazsan bilki;
Baþkasýna yaþatmam seni...
Ve dolaþmadan ellerim saçlarýnda,
Ve silmeden gözyaþlarýný dudaklarýmla
Ve kelimelerimi,dudaklarýna baðýþlamadan
Ölürsem,
Yazýk olur bana...Sana çýkan ,tüm sokaklarýmý;kesen,piþmanlýklarýmý,belki lerimi,eðe r lerimi,keþke lerimi adýyorum gecenin karanlýk gözlerine,sürme diye.
Kuþandýðým tek þey,senin olan herþey;
Ve aþka dair olan herþey,
Ve yaþama,
Ve ölüme dair olan herþey,
Ve her þeye dair olan

herþeyi kuþanarak;
Kapýný çalýyorum,
AÇ...!
Açmazsan,yazýk olacak bize...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Hayat a Bir kez daha Karþý koyuyorum ...
Sana Bir kez daha aldýrmýyorum..
Yüreðime batan Hayal kýrýklýklarým..
Canýmýda acýtmýyor artýk ...
Biliyorum .Ben deliyim ...Ben uslanmaz bir zýrdeliyim ...
Kim ne derse desin ...Sevgi ölmez ....Umutlardýr ölen ...
Ölen sadece Kazanmaya çalýþtýðýn düþlerindir !!!!

Ben Nasýl mýyým??

Yüreðini bir mechule kaptýrmýþ çaresiz biri...
Býçaðýn iki yüzü kadar keskin , gözlerimin ufkunda kýzýl biri..
Yüreðinde çaresiz , ýþýksýz , sabahsýz , SENSÝZ biri..


BEN'i arýyorum..
Sokaklar boþ..Sokaklar anlamsýz..
Yaðan yaðmur mu yoksa Yýllar mý anlam veremiyorum..
Vazgeçtim sevmelerden.. caným yanýyor..
An-la-ta-mý-yo-rum
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Çakmak çakmak yandý gözlerim bir an
Yanaðýmda ýlýk bir ýslaklýk hissettim
Garýptir bu duyguyu yaþamak.

Bir an,aðlayabiliyorum dedim buruk bir tebessümle
Sonra elimi gizli gizli yanaðýma götürdüm
Oysa ne bir damla yaþ vardý süzülen ne de bir ýslaklýk içimi serinleten..

Kupkuru tenimde parmaklarým neyin arayýþýndaydý?
Bu eller bilmez mi ki senin için bile bu gözler aðlamaz?
Yine içime akmýþtýn usul usul..

Senli sensizlikleri biriktirirken ben yosun kokulu taþlarda,Derinlerden acu bir hýçkýrýkla irkildim..

Ýçimdeki çocuk aðlýyormuþ hýçkýra hýçkýra meðer
Ondanmýþ yanlýzlýðýmýn çaresizliði
Ondanmýþ gözlerimin nemi...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Sonunu bilmedigim yollardayim..Sonu ben belirlemiyorum..Bu senin secimin..
Bu rüyan?n perisi sensin..Ne zaman bitiricegine sen karar verirsin.. Senaryo sana ait..Ben sadece Figuran?m verdi?in rolde..?stediginde üz,istediginde güldür..Bende bir kuklay?m,?plerim senin elinde..Nereye cevirirsen oraya döner-D?M...!Ama iplerimin biri koptu gördünmü?
Art?k bir yar?m? sen kontrol etmiyorsun!
Hep olmak istedi?im gibi.. Ama hiç bir zaman olmay? ba?aramad???m gibiyim... Kimseyi çekmiyorum tuzaklar?ma... Ya da sonu bilinmeyen dipsiz kuyular.. Yok art?k... Kimseyi zehir gözlerime mahkum etmiyorum... Ba??m? dik tutup ileri bak?yorum sadece.. Bir çift gözle bulu?turmuyorum gözlerimi... Yürüyorum nereye gitti?imi bilmeden... Sol yan?mda... so?uk rüzgarlar...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

aþk;gözyaþlarýna talip olmaktýr.
acýyý;yüreðinde kimseye sezdirmedentaþýmaktýr.
sevgi;sevdiðiyle acýsýný deðil,sevincini paylaþmaktýr.
aþk;küreksiz bir kayýkla okyanusa açýlma cesaretini göstermektir.
kapýyý açmayacaðýný bildiðin halde sbýrla kapýyý çalmaktýr..
terk edeceðini bile bile ona sarýlmaktýr...
sitemsiz ve þüpesiz...
sevgiliden bir yudum sevgi istemek deðil,
ona gökler dolusu sevgi sunmaktýr..
karþýlýksýz,hiçbirþey istemeden!
nerden çýktýn karþýmademek deðil,
en olmadýk yerde bile sevgilinin izini aramaktýr.
acýlarýný sevgiliye vermek deðil,
sevgilininde acýlarýný yüklenip,
sevgilinin sevinci olmaktýr.......
var mýsýn böyle bir sevgiye sevgilim?
cennete gitmek için cehennemlerden geçmeye var mýsýn?
kavuþmak için bin yýlbile beklemeye var mýsýn?
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahSeni seviyorum demeyi özlemek... Bilirsiniz bu özlemi, sevdiðini özlemekten daha çok can yakar seni seviyorum demeyi özlemek...

Aklýnýza geldikçe bu sözcükler, dilinizin ucuna takýlýr ve sonu huzursuz bir sessizliktir... Bu sessizlikler eksik bir sevgiyle birikir içinizde. Tüketilmiþ bir sevda vardýr ellerinizde. Birisi veya birileri tüketmiþtir sevdanýzý. Ve siz hep ayný sorularý soruyorsunuzdur kendinize sevdalar tükenir mi? Aþk eksilir mi?..

Bilmezsiniz eksilen aþk deðildir, sizsinizdir gidenin ardýndan.. Sevdiðinizi söyleyemedikçe eksilirsiniz. Sevdiðinizin yokluðuna, seni seviyorum diyememenin acýsýna uyanýrsýnýz her gün...

Giden gitmiþtir ama hesabý verilmemiþtir sevdanýn. Birileri sevdanýzý tüketmiþtir, sevdanýzda sizi...

Sanki sevdiðinize bir kez daha seni seviyorum diyebilseniz geri dönecektir, bak sevdan ellerimde, onu hiç býrakmadým diyecektir sevdiðiniz... Yalnýzlýðýnýzýn avuntusudur bu... Ama bir kez daha seni seviyorum diyemezsiniz. Sevdanýz artýk sessizliðinizdir.. Sessizliðinizde eksilirsiniz ve sorularýnýza bir yenisi eklenir; sevda, eksiltir mi insanlarý?..

Gidenin bir gün geri dönmesinden, tekrar size seni seviyorum demesinden korkarsýnýz. Öyle çok acýmýþtýr ki içiniz, sessizliðiniz üzerinize öyle sinmiþtir ki sevdiðinizin dönmesini isteseniz de, korkarsýnýz. Çünkü siz artýk siz deðilsinizdir. Ýçinde seni seviyorumlar biriktirmiþ, bedenindeki dokunuþlarý göz yaþlarýyla yýkamaya çalýþmýþ, yaralarý kanamasýn diye birilerine sarýlamayan birisinizdir artýk...

Basit iki sözcüktür seni seviyorum Ama bu sözcükleri söyleyemedikçe kendinizden uzaklaþmýþýnýzdýr... Sevdalarýn tükeneceðini, aþklarýn eksileceðini kabullenmiþsinizdir...

Sözcükler anlamýný yitirdiðinde, yaþamýnda anlamýný yitirdiðini sonradan fark edersiniz ve sevdiðinizin giderken hayatýnýza anlam katan tüm sözcükleri de götürdüðünü seni seviyorum demeyi özlemeye baþladýðýnýzda anlarsýnýz....
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Neresinden dönülse hayatýn en keskin virajlarýnda sen.
Köþe baþlarý iþgalinde trafik polisi edasý, bir elinde hatýralar ve ýþýðý olmayan yarýnlarda kesiyorsun cezamý.
Nefesimizin dahi aþina olmadýðý caddelerde hayali hatýralar büyütüp, çapý saniyeleri geçmeyen tebessümlerin dönüþünde yüreðime saplanan acýlar.
Acizliðime inat, tanýþýklýðý denizden akýlda kalan yýlan misali sarýldýðým, toplamý bir hayata dair hiçbir eþitliði vermeyen yaþanmýþlýklar.
Ne kadar da uzaksýn ve zamana tezat her an filizlenmeye hazýr bu aðrýlar.
Çýðlýklarým sükut bilmez, gözyaþlarýna harman dünün izlerini taþýyan kabuslar.
Kýzýlcýk þerbeti kývamýnda bir sabahýn koynunda güne merhaba demenin maðnasýzlýðý, yüzümde nasýl da aþikar.
Bak hala hatýrýmdasýn, üzülme daha çok taze açtýðýn yaralar ve tuzu kývamýnda sen...

Þimdi, bir sonun neresinden baþlanýr ki hayata? artýk virgülü dahi olmayan cümlelerin en sonuna yakýþtýrmýþken kendimi, yazabilme savaþýnýn anlamsýzlýðý.......


SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

yazýlarýn da sen de harikasýn
emeðine o büyük yüreðine saðlýk
zevkle okudum ama biraz burkuldu içim
teþekkürler KalbimSende...

Korktuðum sadece rüzgar..
Öyle sinsi ki bu gece..
Hani dalsam bir ara gözlerine..
Kaybolsam..
Alýp götürecek seni..


Yukarı git