Tercih ettiðimiz renkler

Başlatan KaLpsiz, 20 Oca, 2006, 02:47

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Tercih ettiðimiz renkler, ruh halimizi yansýtan bir aynadýr adeta. Ama çift yönlü bir etkiye sahiptir renkler; duygularýmýzýn bir yandan dýþa vurulmasýný saðlarken, bir yandan da psikolojimiz ve fizyolojimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz deðiþimler yaratýrlar... Peki her bir rengin, aslýnda ne anlattýðýný biliyor musunuz?

Renginiz kýrmýzýysa

Bir numaralý enerji kaynaðý olduðu için hareketli ve tutkulu birisiniz. Ama bazen insanlarý kýrdýðýnýz olmuyor da deðil. Ancak neþeli ruh haliniz, onlarý geri kazanmanýzda yardýmcý oluyor.

Renginiz yeþilse

Baharýn müjdecisi olan yeþilin, üzerinizde sakinleþtirici bir etkisi var. Dengelisiniz ve karþýlaþtýðýnýz sorunlarý kolaylýkla çözebiliyorsunuz. Ama, çok fazla yeþili tercih etmeniz, sizi tembelliðe ve uyuþukluða itebilir.

Renginiz eflatunsa

Fazlasýyla toleranslý bir insansýnýz. Sabrýnýzý son ana kadar korumasýný biliyorsunuz. Kimsenin canýnýn yanmamasýna özen göstermek koþuluyla düþüncelerinizi rahatlýkla ortaya koyabiliyorsunuz. Hayal gücünüzü de unutmamalý.

Renginiz turkuvazsa

Herhangi bir tartýþma ya da çatýþmada sinirleriniz hemen bozulmaz. Ama hata yapmaktan öyle çekiniyorsunuz ki, bazen kimi þanslarý deðerlendiremiyorsunuz. Kendinize güvenmek konusunda bir adým atýn.

Renginiz pembeyse

Aþk acýsý çektiðinizde hemen ona sarýlýyorsunuz. Çünkü o tam bir teselli rengi. Bu arada çevrenizdeki insanlarýn iyi olmasý, sizin de iyi olmanýzý saðlýyor. Tüm bu vericiliðinize karþýn, ara sýra kendinizi de birinci sýraya koymayý unutmayýn.

Renginiz maviyse

Neden - sonuç iliþkisine çok önem veriyorsunuz. Yaþadýklarýnýzdan, yarattýklarý etkileri dikkate alarak bir sonuç çýkarýyorsunuz. Bu arada küçük bir ipucu, sevdiðiniz mavinin tonu ne kadar açýksa, o kadar rahat bir insansýnýz demektir.

Renginiz turuncuysa

Tuttuðunuzu koparýyor ve verdiðiniz sözü hemen eyleme dönüþtürüyorsunuz. Enerji dolu oluþunuz herkesi etkiliyor. Ama bu hareketlilik, bazen sevdiklerinize sýkýntý yaratabilir. Turuncunun en büyük etkisi ise olaylar karþýsýnda doðru düþünmenizi saðlamasýdýr.

Renginiz sarýysa

Olumlu düþünmek tam sizi tarif ediyor. Bunu etrafýnýza nasýl yansýtacaðýnýzý da gayet iyi biliyorsunuz. Sizin için iyi bir yemek ya da güneþli bir havada yapýlacak küçük yürüyüþler bile mutluluk kaynaðý.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Chica

Renginiz pembeyse

Aþk acýsý çektiðinizde hemen ona sarýlýyorsunuz. Çünkü o tam bir teselli rengi. Bu arada çevrenizdeki insanlarýn iyi olmasý, sizin de iyi olmanýzý saðlýyor. Tüm bu vericiliðinize karþýn, ara sýra kendinizi de birinci sýraya koymayý unutmayýn.


alla alla bu kadar tutcaýný düþünmemiþtim :))
tþkler
Her vazgeçiþin;bir iç hesaplaþmasý ve bir maðlubiyeti vardýr ama her vazgeçen kaybetmiþ deðildir!
Öðrendik ki; "Kazanmak için bazen çekip gitmek gerekir...

Canik

eeee ben burdaki tüm renkleri sefiyom nolcek þimdi
gökkuþagý rengi ni anlatan bi yazý yok mu :(

gökkuþaðý ?  :D

SHeKeR

falla bende bi karýþýk alsam :D

Abdulllah

Renginiz maviyse

Neden - sonuç iliþkisine çok önem veriyorsunuz. Yaþadýklarýnýzdan, yarattýklarý etkileri dikkate alarak bir sonuç çýkarýyorsunuz. Bu arada küçük bir ipucu, sevdiðiniz mavinin tonu ne kadar açýksa, o kadar rahat bir insansýnýz demektir.
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
KaraGözlüm

Renginiz pembeyse

Aþk acýsý çektiðinizde hemen ona sarýlýyorsunuz. Çünkü o tam bir teselli rengi. Bu arada çevrenizdeki insanlarýn iyi olmasý, sizin de iyi olmanýzý saðlýyor. Tüm bu vericiliðinize karþýn, ara sýra kendinizi de birinci sýraya koymayý unutmayýn.


cok dogru bi yazi paylasimin süper tskler ;)


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

By_Kral

Renginiz kýrmýzýysa

Bir numaralý enerji kaynaðý olduðu için hareketli ve tutkulu birisiniz. Ama bazen insanlarý kýrdýðýnýz olmuyor da deðil. Ancak neþeli ruh haliniz, onlarý geri kazanmanýzda yardýmcý oluyor.


Bilmem doðrumu acaba Paylaþýmýn için tþk ler kalpsiz ;)

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aþkýmý körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var

.::BY KRAL::.

Saripapatya

Renginiz kýrmýzýysa

Bir numaralý enerji kaynaðý olduðu için hareketli ve tutkulu birisiniz. Ama bazen insanlarý kýrdýðýnýz olmuyor da deðil. Ancak neþeli ruh haliniz, onlarý geri kazanmanýzda yardýmcý oluyor.

:dance :dance  falla sanirim oyleyim ... ama beni taniyanlar daha iyi bilir tabee  :dance :dance
Forum KuraLLarina uyaLim.. uymiyanLari uyaraLim.. emi  :papis

delikiz

Renginiz maviyse

Neden - sonuç iliþkisine çok önem veriyorsunuz. Yaþadýklarýnýzdan, yarattýklarý etkileri dikkate alarak bir sonuç çýkarýyorsunuz. Bu arada küçük bir ipucu, sevdiðiniz mavinin tonu ne kadar açýksa, o kadar rahat bir insansýnýz demektir.
evet iþte bu ben:))
[font=Verdana]Döne döne durmadan Sen de bir garip oldun Sarhoþ musun DÜNYA[/font]

Canik

  :canik  gökkuþaðý dedim yaa alaalaaa :canik bang bang bang

bak hiç duyuyomu :?  :(

3va

Renginiz maviyse

Neden - sonuç iliþkisine çok önem veriyorsunuz. Yaþadýklarýnýzdan, yarattýklarý etkileri dikkate alarak bir sonuç çýkarýyorsunuz. Bu arada küçük bir ipucu, sevdiðiniz mavinin tonu ne kadar açýksa, o kadar rahat bir insansýnýz demektir.
;)

green

Renginiz yeþilse

Baharýn müjdecisi olan yeþilin, üzerinizde sakinleþtirici bir etkisi var. Dengelisiniz ve karþýlaþtýðýnýz sorunlarý kolaylýkla çözebiliyorsunuz. Ama, çok fazla yeþili tercih etmeniz, sizi tembelliðe ve uyuþukluða itebilir.


bencede :D :D

Kabaracý

Renginiz kýrmýzýysa

Bir numaralý enerji kaynaðý olduðu için hareketli ve tutkulu birisiniz. Ama bazen insanlarý kýrdýðýnýz olmuyor da deðil. Ancak neþeli ruh haliniz, onlarý geri kazanmanýzda yardýmcý oluyor.

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

KaLpsiz

#13
30 Oca, 2006, 02:59 Son düzenlenme: 01 Şub, 2006, 13:16 »¦«Câdý»¦«


Dünyanýn bütün renkleri bir gün bir araya toplanmýþlar ve hangi rengin en önemli en özel olduðunu tartýþmaya baþlamýþlar :

YEÞÝL demiþ ki:

"Elbette en önemli renk benim..ben hayatýn ve umudun rengiyim..çimenler,aðaçlar,yapraklar için seçilmiþim..Þöyle bir yeryüzüne bakýn, her taraf benim rengimle kaplý..."

MAVÝ hemen atýlmýþ:

"Sen sadece yeryüzünün rengisin..ya ben? Ben hem gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir, ve huzur olmadan siz hiçbir iþe yaramazsýnýz"

SARI söz almýþ:

"Siz dalga mý geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sýcaklýk veren rengim..güneþin rengiyim.. ben olmazsam soðuktan donarsýnýz hepiniz"

TURUNCU onun sözünü kesmiþ:

"Ya ben?? Ben saðlýk ve direncin rengiyim...insan yaþamý için gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur..portakalý, havucu düþünün.. ben pek ortalarda görünen bir renk olmayabilirim ama güneþ doðarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim unutmayýn"

KIRMIZI daha fazla dayanamamýþ:

"Ben hepinizden üstünüm!!! Ben kan rengiyim!! Kan olmadan hayat olur mu!! Ben tehlike ve cesaretin rengiyim!!! Savaþýn ve ateþin rengiyim!! Aþkýn ve tutkunun rengiyim!!!Bensiz bu dünya bomboþ olurdu!!!"

MOR ayaða kalkmýþ:

"Hepinizden üstün benim.. ben asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar, liderler beni seçmiþlerdir.. ben otorite ve bilgeliðin rengiyim, insanlar beni sorgulamaz.. dinler ve itaat ederler"

ve bütün renkler hep bir aðýzdan kavgaya tutuþmuþlar... her biri diðerini itip kakýyor "En büyük benim" diyormuþ... derken.. bir anda þimþekler çakmýþ ve yaðmur damlacýklarý gökten düþmeye baþlamýþ. Bütün renkler neye uðradýklarýný þaþýrmýþ, korkuyla birbirlerine sarýlmýþlar.

ve YAÐMUR'un sesi duyulmuþ...

"Sizi aptal renkler, bu kavganýzýn anlamý ne, bu üstünlük çabanýz neden? Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklý bir görev için yaratýldýnýz, birbirinizden farklýsýnýz ve her biriniz kendinize özelsiniz. Þimdi el ele tutuþun ve bana gelin"

Renkler bunun üzerine kendilerinden çok utanmýþlar.. el ele tutuþup birlikte gökyüzüne havalanmýþlar ve bir yay seklini almýþlar.

Yaðmur onlara "Bundan böyle " demiþ. "Her yaðmur yaðdýðýnda siz birleþip bir renk cümbüþü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksýnýz ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar, güç bulacaklar. Ýnsanlara yarýnlar için umut olacaksýnýz. Gökyüzünü bir kuþak gibi saracaksýnýz ve size G Ö K K U Þ A Ð I diyecekler. Anlaþtýk mý?"

Bu yüzden ne zaman dünyamýz yaðmurla yýkansa, ardýndan gökyüzünde G Ö K K U Þ A Ð I belirir.

Biz de gökkuþaðýndaki o renkler gibi birbirimizden farklýyýz ve hepimiz özeliz. Bunu bilerek etrafýmýzla uyum içinde yaþamalýyýz."Canik bu Sana" :)

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Canik

canik çok saðol iþte gökkuþagý renklerinin varký   :$  :alkis  :$  mersi canik

Yukarı git