Son İletiler

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Kadýn Dünyasý / Erkeðin Hanýmýna Karþý olan Va...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 21 Tem, 2013, 22:23
Erkeðin Hanýmýna Karþý olan Vazifeleri ve Mesuliyetleri Nasýl Olmalýdýr?Hamd Alemlerin Rab'bý olan Allah'a, salat ve salam Onun Rasulüne, aline, ashabýna ve kýyamet gününe kadar O'na ihsanla tabi olanlarýn üzerlerine olsun. -Amin-
"Sizin kadýnlarýnýz üzerenizde elbette hakkýnýz vardýr ve kadýnlarýnýzýn da sizin üzerinizde haklarý vardýr." (Tirmizi, 1083, 3012)
Bundan önceki yazýmýzda kadýnýn eþine karþý olan görevlerini görmüþtük. Bu yazýmýzda erkeðin hanýma olan sorumluluklarý ve görevleri üzerinde duracaðýz inþAllah. Hadistede görüldüðü üzere erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý olduðu gibi kadýnýnda erkek üzerinde haklarý vardýr. Yani evlilik sadece kadýnýn itaat etmesinden ibaret deðildir..
Erkeðin görevleri hususunda genelde bilinen iki þey vardýr. Bunlar: Evinin rýzkýný temin etmek, Hanýmýnýn zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamaktýr. Oysa erkeðin görevleri sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Elbette bunlar yapýlmasý zaruri olan yapýlmadýðý taktirde günaha girilebilecek hususlardýr. Yanlýz evliliði ayakta tutacak, güzel devam etmesini saðlýyacak görevler vardýr ve bunlar genelde erkek tarafýndan pek kabul edilmek istenilmeyen veya gereksiz gözüyle bakýlan görevlerdir. Aslýna bakýlacak olursa, bu görevleri çoðu erkek bilmez dahi.
Bunlarýn birkaçýný sýralayacak olursak;
-Hanýmýna karþý iyi muamelede bulunmasý,
-Onun için temiz, güzel giyinip kokular sürünmesi,
-Zamanýn bir kýsmýný onunla geçirip, ilgilenmesi,
-Onu Ýslam'i Kültürü ile en güzel þekilde eðitmesi,
-Hanýmýnýn kendisine itaat etmesinin farz olduðunu bildiði halde, onun yapamýyacaðý veya istemediði þeyleri zorla yaptýrmamasý,
-Anlayýþlý ve güler yüzlü olmasýdýr (vs)
Erkek evin emiri ve yöneticisidir. Eve çýkan girenden haberdardýr. Ailesini gözetler, korur ve ancak onun izni dogrultusunda hareket edilir. Emir sahibi erkek oldugu için evliliðin büyük sorumluluklarý onun omuzlarýndadýr. Çünkü o evin yöneticisidir. Bir diðer deyiþle evde sözü geçendir. Bu durumda ona büyük iþ düþmektedir. Emir sahibi olduðu için ailesini Ýslam'a göre eðitip bu istikamette yetiþtirebilme gücüne sahiptir.
Bilindiði gibi erkek ve kadýn arasýndaki tek fark kadýnýn duygusal, zayýf olmasý, erkeðinde dayanýklý ve güçlü olmasýdýr. bunun dýþýnda yaratýlýþ gereði aralarýnda bir farklýlýk yoktur. Allah cc. erkeði kadýnýn emiri olarak seçmiþtir ve kadýnýn da emirine itaat etmesini farz kýlmýþtýr. Ýþte kadýn ve erkek Allah'ýn bu nizamýna baðlandýklarý sürece aile kurumunun yýkýlmasý imkansýz olur. Yýkýlmasýnýn en büyük sebeblerinden biri kadýnýn emirine itaat etmemesi oldugu gibi ayný zamanda erkeðinde kadýnýn doðasýný (yaratýlýþýný), yapýsýný anlamamasý ve erkeðin yaratýlýþýndan farklý oldugunun bilincinde olmamasýdýr.
Allah cc., Rasulü aracýlýðýyla kadýnlarýn nasýl varlýklar olduðunu tafsilatlý bir þekilde açýklamýþtýr ki, erkek bunlarý ögrensin ve hanýmýna karþý davranýþlarda dikkatli olsun.. Bakýn Allah Rasulü kadýnlarý doðasýný nasýl anlatýyor:
Ebu Hurayra r.a.'dan rivayetle Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Kadýnlara iyi davranmýzý tavsiye ediyorum; vasiyetimi tutunuz! Zira kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Kaburga kemiklerinin en eðri olaný en üstte olandýr. Eðer o eðriliði tamamen yok etmek istersen onu kýrarsýn. Eðer olduðu gibi býrakýrsan bu kez de tamamen eðri kalýr. Öyle ise bu durumda kadýnlara sürekli iyi tavsiyelerde bulunun." (Buhari 3084, Müslim 2671)
"Þüphesiz kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Hep seni hoþnut edecek þekilde davranamaz. Eðer ondan faydalanmak istersen bu haliyle faydalanabilirsin. Þayet doðrultayým dersen kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý da boþanmasýdýr." (Müslim, Rada' 59)
Bu ve bunlara benzer bir çok hadiste kadýnýn yaratýlýþý açýklanmýþtýr. Kadýn hamile olur, doðum sancýsý çeker ve çocuðunu yetiþtirir. Bu yüzden Allah cc. kadýný çok duygusal ve merhametli yaratmýþtýr. Böylece hiç býkmadan, usanmadan hamile kalabilsin ve herþeye raðmen çoçuklarýný sabrla yetiþtirebilsin. Kadýnlar duygusal ve merhametli olduklarý için herþeye çok çabuk kýrýlýr ve üzülürler. Bir olay karþýsýnda hemen duygularýna kapýlýrlar ve çogu zaman aklý devreden çýkartýp duygularý ile haraket ederler. Bu yüzden erkek evlenmeden önce kadýnýn nasýl bir varlýk olduðunu iyi araþtýrmalý ki kale saðlam ayakta kalabilsin..
Allah'ýn Rasulu "En hayrlýnýz aile fertlerine hayrlý olandýr. Zira ben ehline karþý en hayrlý olanýnýzým." (Tirmizi, Ýbni Mace) diye buyurdu.
Nasýl ki insanlar hiç tanýmadýklarý birileriyle temasta bulunduklarýnda onlarla yakýnlýk kurmak ve güvenlerini kazanmak için tatlý dille ve güler yüzle yaklaþýrlar, onlarý kýrmamak ve kötü söz söylemek için çok dikkatli olurlar, ayný þekilde hanýmlarýna karþýda böyle olmalýdýrlar. Onun yakýnlýðýný ve güvenini kazanmak için bunu yapmak zorundadýr. Hatta hanýmýna dýþardaki insanlarla ilgilendiðinden daha çok ilgilenmelidir. Çünkü kadýn erkeðin hayat arkadaþýdýr. Ömür boyu onunla hayatýný sürdürecek kiþidir. Onu kaybettiði an bir daha kazanma imkaný olmýyabilir.
Öyle insanlar vardýrki, dýþarda herkese karþý hoþgörülü, sakin, yumusak ve naziktirler ama eve gelince bambaþka insan olurlar. Maskeleri düþer dünyanýn en kaba, en asýk suratlý ve en müsamahasýz insaný olur çýkarlar. Ýþte bu hal ehline karþý hayrsýz olmanýn tipik örneðidir.
Allah (cc.) Nisa suresi 19, ayetinde :
??????????????? ??????????????
"Kadýnlarla iyi geçinin" diye emretmiþtir. Ýslam alimleri kadýnlara iyi davrananlarýn deðerli kiþiler, kötü davrananlarýn ise adi kimseler olduðunu ortaya koymuþlardýr ve erkeðin evinde çoçuk gibi fakat dýþarýda erkek gibi davranmasý gerektiði husunda saðlam ölçü vermiþlerdir.
Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir Hadiste Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Bir kimse karýsýna kin beslemesin. Onun bir huyunu beðenmesse, bir baþka huyunu beðenir." (Müslim, Rada' 61)
Hiç bir insan mükemmel olamaz. Mükemmellik yanlýzca Allah cc'ye mahsustur. Ve insanlar kusurlu, hata yapabilen varlýklar olarak yaratýlmýþtýr. Her insanýn kusurlarý olabileceði gibi elbet kadýnlarýn da kusurlarý ve hatalarý olur. Evlenecek olan erkek dört dörtlük ve hatasýz bir kadýn arayýþýna çýkarsa öyle bir kadýn bulamýyacaðý gibi hayatý boyunca evlenemiyecektir. 'Kusursuz dost arayan dostsuz kalýr' atasözü yerinde bir tesbittir. Bu yüzden kadýnlarýn kusurlarýný coðu zaman görmemezlikten gelinip Allah Rasulununde buyurduðu üzere onun iyi huylarýnýn hatýrlanmasý gerekli.
Örneðin:
-Eþim istediðim gibi becerikli deðil ama evimi temiz tutar ve güzel yemek yapar
-Biraz hýrçýn ama namuslu ve iffetini koruyan kadýndýr.
-Veya çokta güzel bir kadýn deðil ama ben eve geldiðimle tatlý dili ve güler yüzüyle tüm yorgunluðumu giderir.. gibi iyi huylarýný hatýrlamalýdýr.
Elbette ki kadýnda deðiþebilecek huylar varsa erkek en güzel uslubuyla onu deðiþtirmeye çalýþmalýdýr. Eðer söz konusu (yaratýlýþ gereði) degiþtirilemiyecek huylarsa, bunlar üzerinde durmamalýdýr. Örneðin kadýnlarýn çabuk kýrýlmalarý ve üzülmeleri yaratýlýþ gereðidir. Erkek bunun üzerinde ne kadar uðraþsada kadýndaki bu huyu degiþtiremez. Bunun üzerinde fazla durmayýp bu hususda sabrlý olmasý gereklidir. Ve bu sabrýn mükaafatýný da Allah katýnda alacaðýný unutmamalýdýr.
Allah Rasulu Veda Haccý'nda erkeklere þu öðütlerde bulundu:
"Ashabým! Kadýnlara iyi davranmanýzý tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiþlerdir. Kesin olarak bildiðiniz bir ahlaksýzlýk yapmadýklarý taktirde, onlar üzerinde zorbalýk kurmaya hakkýnýz yoktur. Eðer ahlak dýþý bir hareket yaparlarsa, onlarý yataklarýnda yanlýz býrakýn. Bir yerlerini incitmiyecek þekilde dövün. Þayet size itaat ederlerse, artýk onlara zarar verecek bir þey yapmayýn.." (Tirmizi, Rada' 11)
Genelde erkekler kadýnýn bir hatasýný veya kusurunu gördüklerinde þiddette baþvururlar. Akýl almaz bir þekide döverler. Evet, Allah Rasulu þayet ahlaksýzlýk yaparlarsa, itaat etmezlerse onlarý dövün diyor. Yanlýz dikkat edilmesi ve anlaþýlmasý gereken çok önemli bir mesele vardýr ki oda dayaðýn son yöntem olmasýdýr. ve dayaðýn ölçüsünüde Allah Rasulu belirlemiþtir.
Kadýn, kocasýna baþ kaldýrýr itaat etmezse erkeðin yapacagý ilk iþ ona nasihat ve öðüt vermesidir. Bunu yaparkende kýzmadan, baðýrmadan ve en güzel uslubla uyarmasýdýr. Eðer kadýn itaatsizliðe devam ederlerse ikinci yöntem/yol devreye geçer ki buda bir müddet yataðýný terk etmesidir. Bununlada terbiye edilmezlerse iþte o vakit üçünçü kademe olan dayak gelir. Dayaðýn ölçüsüde onlarýn canýný acýtmýyacak þekildedir. Ve asla yüze vurulmamasýdýr ki ne olursa olsun yüze vurmak caiz degildir. Bunu hemen bir ayetle delillendirelim:
?????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ??????????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
"Baþ kaldýrmalarýndan korktuðunuz kadýnlara önce öðüt verin. Vazgeçerlerse, kendilerini yataklarýnda yanlýz býrakýn. Yine yola gelmezlerse dövün. Eðer size itaat ederlerse, onlarýn aleyhine baþka bir yol aramayýn" (Nisa 34)
Görüldüðü üzere Allah cc. kadýnlarýn ýslah edilmesi için hafiften aðýra dogru üç kademeli bir yol tavsiye etmiþtir. Dayak son kademe oldugu halde günümüz erkeklerinin ilk baþvurduklarý yöntem olmuþtur. Burda yanlýþlýk yaptýklarý gibi dayaðýn ölçüsünüde kaçýrmaktadýrlar. Býrakýn yüze vurmayý ellerine o an ne geçerse onunla büyük bir þiddet uygularlar. Oysaki Allah Rasulu hiç bir zaman hanýmlarýný dövmemiþtir. Hatta bir defasýnda Hz. Aiþe onu sinirlendirdiðinde:
'Ya Aiþa Vallahi eðer Allah'a bu konuda hesab vermiyecegimi bilsem þu elimdeki kürdanla döverdim seni' demiþti. SubhanAllah. Bunda gerçekten büyük bir ders çýkartýlmalý. Kadýnýn bir kusuru görüldüðünde onu dövmek yiðitlik, erkeklik deðildir!..
Yüze vurmanýn caiz olmadýðýný belirtmiþtir. Bunuda þu hadisle delillendirelim:
Muaviye Ýbni Hayde r.a Allah Rasulunun yanýna gelerek: 'Ya Rasulallah! Kadýnlarýmýzýn bizim üzerimizdeki hakký nedir?' diye sorduðunda, Allah'ýn Habibi þöyle buyurdu:
"Yediðiniz ölçüde yedirmek, giydiðiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptýklarý iþin ve kendilerine çirkin olduðunu söylememek.." (Ebu Davud, Rada'41)
Ve yine Allah Rasulu: "Sizden biriniz karýsýný köleyi döver gibi dövmeye kalkýþýyor. Belki de o akþam onunla ayný yatakta yatacaktýr." (Buhari, Tirmizi)
Allah'ýn Rasulu burda kadýnlarý dövmekten men ederken ayný zamanda belkide ayný gece cinsel beraberliði olabileceði eþini nasýl dövebilir diye hayretini belirtmektedir.
Sahabi kadýnlardan bazýlarý AllahRasulu'nun yanýna gelerek kocalarýnýn onlarý dövdüklerine dair þikayette bulundular. Bunun üzerine Allah Rasulu þöyle buyurdu:
"Birçok kadýn Muhammed ailesine gelerek kocalarýný þikayet ediyorlar. Kadýnlarýný döven o kimseler, sizin hayrlýnýz deðildir." (Ebu Davud, Ýbni Mace)


Peki Hayýrlý bir erkek evinde nasýl olmalýdýr.?
Öncelikle eðitici bir koca olmalýdýr. Hanýmýna Ýslam'ý öðretmek için tüm çabasýný harcamalý ve bunun için ona zaman ayýrmalýdýr. Koca hanýmýný nasýl yetiþtirirse, hanýmýda onun çoçuklarýný öyle yetiþtirir. Duyduðu, okuduðu, yeni öðrendiði faydalý bilgileri hanýmýyla paylaþmalý.
Hanýmýna duyduðu özlemi ve sevgiyi her zaman dile getirmelidir. 'Ona herzaman sevgi sözcüklerinde bulunursam þýmarýr' diye düþünülmemeli. Kadýn duygusal bir varlýktýr sevgi sözcükleride duygularýna hitap eder. Ayný zamanda aralarýndaki soðukluðuda giderir. Hanýmý için birþey yapmayý veya almayý düþündüðünde bunu yapamasada en azýndan düþündüðünü dile getirmelidir. Erkeðin düþündüðünü bilmesi dahi kadýný mutlu eder.
Zaman zaman þakalar yapmalý, mizahi konulara yer vermelidir. Evin içinde samimi bir hava meydana getirmelidir. Allah'ýn Rasulu Hz. Aiþe ile koþu yarýþlarý yapardý. Her defasýnda Hz. Aiþe O'nu geçerdi. Fakat bir dönem kilo aldýðý için Rasulullah onu geçmiþti ve 'bu, o yarýþýn rövanþýdýr' diye saka yapmýþtýr. (Abu Davud, Cihad 61)
Arada bir hanýmýný dýþarýya çýkarmalýdýr. Eðer gidebilecekleri ailevi yerler yoksa dahi en azýndan kabristan ziyaretleri yapýlabilir. Böylece hem hanýmýyla zaman geçirmiþ olur hemde hanýmýna ve kendisine ölümü hatýrlatacak güzel bir davranýþta bulunmuþ olur.
Hanýmýný hayýrlý yarýþlara teþvik edebilir. Örneðin belirli bir tarihe kadar kitab okuma, ayet veya hadis ezberleme, Kuran'ý Kerimi hatim etme gibi..
Nasýl ki kadýnýn, kocasýna karþý süslenmesi gerekiyorsa , erkeðinde hanýmýna karþý süslenmesi gereklidir. Zira Rasulullah söyle buyuruyor:
"Elbisenizi yýkayýnýz. Saçýnýzý düzeltiniz. Diþlerinizi misvaklayýnýz. Tertemiz olmaya ve güzelleþmeye çalýþýnýz. Zira israiloðullarý böyle yapmadýðý için kadýnlarý zinaya düþtüler."
Ýbni Abbas dedi ki; "Karým benim için süslendiði gibi ben de onun için süslenirim. Ondaki haklarýmýn tamamýný almak istemiyorum ki o da bendeki haklarýnýný tamamýyla benden istemesin. Çünkü yüce Allah þöyle buyurmuþtur:
????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ???????
"Erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý bulunduðu gibi kadýnlarýnda erkekler üzerinde haklarý vardýr" (Bakara 228)
Kadýn kocasýný ihmal ettiði ve süsüne dikkat etmediði zaman erkeðin gözü dýþarýya kayabilir. Yukarýda zikrettiðimiz hadisteki gibi bu kadýn içinde geçerlidir. Eðer erkek hanýmýný ihmal eder, ilgi göstermezse karþýsýna hep taranmamýþ saç, daðanýk sakalla çýkar, kokular sürünmezse bunu yazmakta zorluk geçiyorum ama kadýnýn da gözü dýþarýya kayabilir. Eþinden göremediði ilgiyi bir baþka erkekte görürse zinaya düþmese dahi gönlü kayabilir. Erkekler hanýmýna süslenme hususuna pek önem vermezler. Oysaki bu o kadar önemli bir konudurki kadýnýn boþanma istemesine veya en azýndan bunu düþünmesine dahi sebebiyet verebilir. Sahabe yaþamýndan bununla ilgili bir kýssa aktaralým:
Halife Hz. Ömer (r.a.)'in yanýna üstü baþý tozlu, daðýnýk saçlý bir adam girdi. Yanýnda karýsýda vardý. Kadýn Hz. Ömer'e hitaben:
-Ey Mü'minlerin Emiri! Beni bu adamdan kurtar dedi. Hz. Ömer kadýnýn, kocasýndan hoþlanmadýðýný boþanmak istediðini anladý. Sonrada adamdan hamama gitmesini, traþ olmasýný ve týrnaklarýný kesmesini istedi. Adamda dýþarý çýktý ve kendisinden istenilen þeyleri yaparak tekrar döndü. Hz. Ömer ona, karýsýnýn yakýnýna gelmesini emretti. Adam yaklaþtý. Fakat öylesine degiþmiþtiki kadýn, onu tanýmakta güçlük çekti ve boþanma davasýndan vaz geçti. Hz. Ömer'de:
"Hanýmlarýnýz için iþte böyle yapýn/süslenin. Allah'a andolsun ki, siz onlarýn sizin için süslenmelerinden nasýl hoþlanýyorsanýz, onlarda sizin kendileri için süslenmenizden hoþlanýrlar!" diye buyurdu.
Ashabdan Abdullah b. Ömer (r.a.) birgün bir kaç arkadaþý ile beraber Hz. Aiþe'yi gittiler ve Rasulullah'tan gördüðü þeylerin en ilðinç olaný kendilerine haber vermesini istediler. Bunun üzerine Hz. Aiþe, uzun bir müddet aðladýktan ve derin bir ah çektikten sonra buyurdu ki:
"O'nun hangi iþi, hangi hareketi vardý ki hikmetli olmasýn. Evet, O'nun her iþi ilðinç idi. Bir gece bana geldi, yataðýma girdi, hatta cildini cildime deðdirdi. Sonrada buyurdu ki:
"Ya Aiþe! Bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verirmisin?" diye sordu. Bende:
"Ya Rasulullah! Ben senin yanýmda olmaný da severim, ibadet etmeni de severim. Her hususta emrine hazýrým. Benim tarafýmdan izinlisin." Dedim. Kalktý ve ibadetini etmeye baþladý."
Görüldüðü üzere Allah'ýn Rasulu dahi, üstelik ibadet için hanýmýndan nezaket gereði müsade istemiþtir ki, kadýnlar nazekatten hoþlanýrlar. Erkek nezakette bulunduðunda bu durumda hayýr diyecek bir kadýn yoktur. Kadýn çok duygusal bir varlýk olduðu için çabucak yola gelebilir. Ama burda erkeðin yaklaþýmý çok önemlidir. Erkek kadýnýn hassas olduðunu göz önünde bulundurmalý ve yaklaþýmýný doðru yapmalýdýr.
Erkek hanýmýna iyi davrandýðýnda, arada bir hanýmýnýn fikirlerini alýp onun istediði istikamette haraket ettiðinde toplumda hemen ona kýlýbýk damgasý vurulur. Bu damga çoðu erkeðin zoruna gittigi için yaptýðý güzel davranýþlardan vazgeçer. Oysa erkeðin yapmasý gereken insanlarýn sözlerinden etkilenmeden yanlýzca Allah Rasulünü kendisine örnek almasýdýr. Unutulmamalý ki her konuda önderimiz Allah Rasulüdür ve Allah Rasulünü önder alan herkesede örnek olur.

Deðerli Kardeþlerim!
Bazý huzursuzluklarýn kaynaðý olupta önemsemeyip göz ardý edilen ve ardýndanda huzursuzluða neden olan bu hususlara deðinmek istedim. Bu yüzden belkide haddim olmayarak sizlere bu konuyu hazýrlamak istedim. Ve yine haddim olmayarak sizlere bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum. Dilerim bu nasihatlara kulak verir hanýmlarýnýza karþý davranýþlarýnýzda merhametli olursunuz..
Allah (cc.) Buyuruyor:
"Mü'minler, Mü'minlere karþý merhametlidirler" (Fetih 29)
Dýþarda iþlerinizin yolunda gitmemesi veya bazý insanlarýn tutumlarýndan ötürü sinirlenmiþ olabilirsiniz lakin bunu eþlerinize yansýtmayýn veya acýsýný onlardan çýkarmayýn. Çünkü onlarýn bu konuda bir kabahatleri yoktur. Onlarýn herhangi bir davranýþýna öfkelendiðinizde de öfkenizi yenin.
Allah'ýn Rasulu buyuruyor:
"Hakiki pehlivan, öfkelendiðinde öfkesine sahip olan kimsedir."
Hanýmlarýnýza ilk evlendiðiniz gün gibi ilgilenin onlara zaman ayýrmayý ihmal etmeyin. Yuvanýzda sadýk bir eþ ve þefkatlý bir aile reisi olun. Hanýmýnýzýn ve çoçuklarýnýzýn eðitimiyle yakýndan ilgilenin. Unutmayýn ki onlar bir baþkasýna deðil size emanet edildiler ve siz onlardan sorumlusunuz. Sorumluluðunuzu unutursanýz bu hususta Allah'a hesab vermek zorunda kalýrsýnýz.
Eþlerinize evinizde elbiselerinizi yýkayan, yemeðinizi piþiren hizmetçi gözüyle bakmayýn. Unutmayýn ki onlar sosyal ve kültürel konularda sizin hayat arkadaþýnýz, dostunuzdur. Evinizde tek sýrdaþýnýzdýr. Dostunuzla iyi bir hayat geçirmek sizin elinizde.. Onlara ne kadar iyi muamelede bulunursanýz onlarda size o kadar hayrlý kadýnlar olur ve itaatte kusur etmezler.
Eve geldiðinizde her ne kadar günün stressi ve yorgunluðu üzerinizde olsada bunlarý yansýtmamaya çalýþýn ve dinlenmek için onlardan musade isteyin ki durumunuzu anlayýp anlayýþ göstersinler. Kadýnlarýn en yakýný olan eþleriyle paylaþacaklarý çok þeyler olur. Yaþadýklarý herþeyi en tafsilatlarýyla anlatmak isterler. Bazen bunlarý dinlemek her ne kadar sýkýcýda olsa gözlerinin içine bakarak sabrla dinleyin. Konuþmalarýna, fikirlerine ve esprilerine ilgi gösterin. Fýrsat buldukça her vesileyle iltifatta bulunun. Eðer hatalarý veya kusurlarý varsa 'sen zaten hep böylesin' demek yerine onlardaki hatayý düzeltmeye çalýþýn ve kusurlarýný asla yüzüne vurmayýn. Karþýdaki kim olursa olsun kusurlarýný yanlýþ bir uslubla yüzüne vurmak caiz deðildir. Heleki baþkalarýnýn yanýnda yaptýklarý hatayý anlatmayýn. Uyarmak ve nasihat etmek için onlarla yanlýz kalmayý bekleyin ama mutlaka uyarýn. 'Eþim her defasýnda ayný hatayý yapýyor ama sabrediyorum' diye düþünmeniz tamamen sizin hatanýzdýr. Çünkü onlara nasihat etmediðiniz ve yanlýþlarýný anlatmadýðýnýz sürece onlar bunlarý bilmiyecektir ve her defasýnda ayný yanlýþý tekrar edeceklerdir.
Ev iþlerini yapmak her ne kadar kadýnýn görevi olsada bu konuda yardýmcý olun. Unutmayýn ki, Allah'ýn Rasulu dahi ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmcý idi. Kadýnlar eþlerinden her zaman ilgi beklerler. Ýlgi göstermek günün 24 saati yanýnda olmak demek deðildir. Onlara ayýracak hiç zamanýnýz olmasa dahi dýþarda açacagýnýz bir telefon dahi onlarý mutlu edecektir. Asýl mesela eþinize ilgili olduðunuzu hissettirmelisiniz ve kadýn bunu hissettiði zaman 'benimle hiç ilgilenmiyorsun' diye þikayette bulunmaz. Ama kadýn bu þikayette bulunuyorsa bu konuda ihmalleriniz var demektir.
Otoriter olun. Yönetim iplerini asla kadýna býrakmayýn. Ýpler kadýnýn eline geçtimi o aile, aile olmaktan çýkar.
Erkek evin reisi, ailenin koruyucusu ve direðidir. Bundan dolayý erkek ailenin düzeninden geçiminden ve istikbalinden birinci derecede sorumludur. Onun yeri ailenin kalkaný ve yöneticisidir. Bu görev onun fýtratýnda mevcuttur ve bunu güzellikle uygulama yeterliliðine sahip olmasý kaçýnýlmazdýr. Eþinin güvenini ve sevgisini kazanmýþ bir erkeðin ailesini güzellikle yönetmesi, eþinin onu sevmesi, gözleriyle her zaman arar olmasýnýn temelinde de erkeðin aile içerisindeki aktif oluþunun rolü büyüktür. Bu denli ailesini her yönüyle saran bir erkeðin karþýsýnda eþi duyarsýz kalmaz ve gözlerinden ne demek istediðini anlýyacak konuma gelir.
Hülasa: Hayýrlý bir koca, Allah'u Tealanýn çizmiþ olduðu hududlarý koruyan, eþinin kendisine Allah cc. Tarafýndan verilmiþ bir emanet olduðu bilincinde olarak ona ihsanla davranan, Ýslam kültürünü kendisine düstur edinerek bunu ilk halka olarak ailesinde yaþayan ve onu sevip korumasýný bilen cehennem azabýndan ehlini koruyan kiþidir.
??????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????
"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateþten koruyun ki onun yakýtý insanlar ve taþlardýr." (Tahrim 6)
Yazacak ve anlatacak daha çok þey var. Ama burda bitirip gelecek yazýda 'Eþlerin Allah'ýn davasýnda birbirlerine destekçi olmalarý' konusunda görüþmek dileðiyle..
Wal-Hamdulillahir-Rabbil-Alemin..
22
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 13 Tem, 2013, 00:42

Evet, çok sessiz..
Insallah. :)


Arada birileri girer eski anýlarý yad eder, falan filan. Böyle yorulmuþlar evi gibi her caný sýkýlan dostlarýmýz için uðrayacak bir kapý, ev ,han ne düþünürsen =)
23
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen Pain - 08 Tem, 2013, 16:38
Evet, çok sessiz..
Insallah. :)
24
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 07 Tem, 2013, 23:29

Hosbulduk, tesekkur ederim.


Biraz ýssýz ve sessizdir ama gelince arkadaþlarýmýz neþeli olur buralar.
25
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen Pain - 07 Tem, 2013, 21:08
Hosbulduk, tesekkur ederim.
26
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 06 Tem, 2013, 01:42

[font=tahoma]Merhaba, forumu tesadufen Google'den buldum.
Kalici olmak dilegiyle, saygilar.[/font]Hoþgeldiniz ailemize umarým kalýcý olursunuz.
27
Anketçe / Cep TeLefonunuz Hangi Marka ?
Son İleti Gönderen Pain - 03 Tem, 2013, 18:18
Nokia Lumia 920.
28
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
Son İleti Gönderen Pain - 03 Tem, 2013, 18:16
[font=tahoma]Merhaba, forumu tesadufen Google'den buldum.
Kalici olmak dilegiyle, saygilar.[/font]
29
Þiirler / Resimli þiirlerimiz + AÞK Resi...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 22 Nis, 2013, 00:57
Ahhh ahhhh ne güzel günlerdi.


http://kalpsiz.cankalp.com/
30
Þiirler / Acý doruða ulaþtýðýnda gözyaþý...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 08 Mar, 2013, 00:58
Ve o þiir..
Bunca zaman bana anlatmaya çalýþtýðýný,kendimi bulduðumda anladým.
Herkesin mutlu olmak için baþka bir yolu varmýþ,
Kendi yolumu çizdiðimde anladým..
Bir tek yaþanarak öðrenilirmiþ hayat, okuyarak,dinleyerek deðil..
Bildiklerini bana neden anlatmadýðýný, anladým..
Yüreðinde sevgi olmadan geçen hergün kayýpmýþ,
Acý doruða ulaþtýðýnda gözyaþý gelmezmiþ gözlerden,
Neden hiç aðlamadýðýný anladým..
Aðlayaný güldürebilmek,aðlayanla aðlamaktan daha deðerliymiþ,
Gözyaþýmý tebessüme çevirdiðinde anladým..
Bir insaný herhangi biri kýrabilir, ama bir tek en çok sevdiði
acýtabilirmiþ,
Çok acýttýðýmda anladým..
Fakat,hakedermiþ sevilen onun için dökülen her damla gözyaþýný,
Gözyaþlarýyla birlikte sevinçler terkettiðinde anladým..
Yalan söylememek deðil, gerçeði gizlememekmiþ marifet,
"Sana ihtiyacým var, gel ! " diyebilmekmiþ güçlü olmak,
Sana "git" dediðimde anladým..
Biri sana "git" dediðinde, "kalmak istiyorum" diyebilmekmiþ sevmek,
Git dediklerinde gittiðimde anladým..
Özür dilemek deðil, "affet beni" diye haykýrmak istemekmiþ piþman olmak,
Gerçekten piþman olduðumda anladým..
Ve gurur, kaybedenlerin,acizlerin maskesiymiþ,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmýþ,
Yüreðimde sevgi bulduðumda anladým..
Ölürcesine isteyen,beklemez,sadece umut edermiþ bir gün affedilmeyi,
Sevgi emekmiþ, . . .
Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür býrakacak kadar sevmekmiþ…
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10