Son İletiler

Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Kadýn Dünyasý / Erkeðin hanýmý üzerindeki hakl...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 04 Mar, 2014, 00:48

çok güzel bir konu teþekkürler


Biz teþekkür ederiz okuduðunuz için.
12
Þiirler / Günaydýn Mesajlarý
Son İleti Gönderen mesajsitesi - 02 Mar, 2014, 22:05
Günaydýn mesajlarý sevgilinizin yenigüne en iyi ve mutlu bir þekilde baþlamasý için önemlidir. Eðer çok sevdiðiniz bir sevgiliniz, eþiniz veya arkadaþýnýz varsa sizin günaydýn mesajýnýz ile güne çok mutlu baþlayabilir ve tüm gününüzün huzurlu geçmesi için bir sebeptir.

Ayrýca iyi geceler mesajlarý, seni seviyorum mesajlarý ve doðum günü mesajlarý gibi önemli gün mesajlarýnýda içermektedir.

www.gunaydinmesaji.gen.tr
13
Serbest Kürsü / Neden öpüþürüzzzz????
Son İleti Gönderen mesajsitesi - 02 Mar, 2014, 22:02
güzel bilgi :)
14
Kadýn Dünyasý / Erkeðin hanýmý üzerindeki hakl...
Son İleti Gönderen mesajsitesi - 02 Mar, 2014, 21:56
çok güzel bir konu teþekkürler
15
[youtube=425,350]http://youtu.be/0gxqrUwpIPs
[/youtube]
Ve Gittin…!
Sabah Ezanlarýndan Sonra Okunan Selanla Bitti Bu Masal
Gökten Düþen Tek Bir Elmayla
Baþladýðým Yere Döndüm.
Öðütlenen Ve Örgütlenen Bir Yalnýzlýkla
Hiç Hatýrlanmayacak Günlerin Ýçindeydim Ýlk Zamanlar..
"Gidersem" Diye Aklýndan Geçirdiðin
Günlere Ýhanet Baþladý Sonrasýnda..
Ýkisi Hariç
Gittin Ve Sesini Çok Özledim
Doðru.
Parmaklarýmý Kýrdým Telefonlara Uzanmamak Adýna.
Gittin Ve Sen Gibi Kimseyi Sevemedim.
Sen Bana Gölgeni Býrakmýþtýn
Bede Sana Kefene Sarýlý Yüreðimi…
Birbirimize Verdiðimiz
Hayat Hediyelerimiz Bu Ýkisi Ýþte..
Hiçbir Akýl Hastanesi Kabul Etmedi Beni
Yanýlmamýþtým
Aþkýn Akýlla Bir Alakasý Varmýki Kabul Etsinler..
Þaþýrttým Seni
Gidersem Diye
Aklýndan Geçirdiðin Düþüncelere
Ýhanet Ettim..
Gittin Ölmedim
Acýlarý Bana Akan Sevgimde Boðulmadým
Zamanla Unutursun Diyenlere Ýnat
Yokluðunu Varlýðýna Çevirerek
Zamanlarý Büyüttüm
Gidiþinin Ýntikamaýný Alýndým
Sermedim Kimsenin Yoluna Kendimi
Yarýsýzlýða Yakýþýr Ýntiharlarý Seçmedim
Zarar Vermedim Sana
Ve Sana Yakýn Bütün Bir Hayata….
Gittin…

"Kahraman Tazeoðlu-Ve Gittin..." Kalpsiz'den Burçin'e ithafen.
16
Öykü (Aþk, Sevgi, Dostluk,Duygusallýk...) / Özgem
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 21 Ara, 2013, 10:34
Uçarcasýna yaþadýðým bir aþkýn sonunda kanatlarým sende kaldý. Þimdi hayat ne güldürüyor, ne aðlatýyor, ne öldürüyor ne de yaþatýyor. Bir türlü adýný koyamadýðým þey; sende yok olan aþk bende neden yaþýyor?
17
Gerçeklerden ve içimdeki kalbi dinlemekten ne kadar kaçabilirim?
Yaþamaktan, nefes almaktan vazgeçebilirmiydim?
Hayatýn bu kadar baskýsý neden?
Neden birini sevdiðinde hep en olmadýk zamanda kaybediyorsun?
Hayat neden bu kadar acýmasýz?
Kaybetmek neden bu kadar acý?
Kafaný yastýða koyduðunda neden huzur yok?
Neden insanlar böyle?
Neden bu kalbim bu kadar boktan birþeye inanýyor?
Neden beynim kalbimi reddediyor?
Neden ben her defasýnda baþa dönüyorum?
Herþey iyi giderken neden birþey herþeyin içine ediyor?
Bir kýz için deðer mi?
Bir aþk neden bu kadar anlamsýz?
Mutluluk ne?
---
Býrakýp gitmek istiyorum herþeyi!

kaynak : beyaz
18
Öykü (Aþk, Sevgi, Dostluk,Duygusallýk...) / Özgem
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 21 Ara, 2013, 10:27
Gökhan Özen - Üþüyorum

Sen uçurumsun tutunamam
Tutsak düþer çýðlýklarým
Gözlerinin akþamýnda
Oturur sana aðlarým

Üþüyorum ödünç ver ellerini
Üþüyorum üstüme ser yüreðini
Sað yaným dertli, sol yaným ayaz
Savur gönlüme yangýnýn küllerin

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JnXwTMvkiRA[/youtube]
19
Öykü (Aþk, Sevgi, Dostluk,Duygusallýk...) / Her Gün Seninle
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 21 Ara, 2013, 10:26
Güzel olan
Her günü seninle tekrar tekrar yaþamak
Erimek yarýný olmayan zamanlarda
Durdurmak bir yerde bütün saatleri
Bütün kurallarý kýrýp parçalamak
Sonra varmak o yerlere
Mevsimlere dur demek
Kar yaðarken çiçek açtýrmak aðaçlara
Güneþi bir akþam saatinde tutup býrakmamak
Sonra doldurmak ay ýþýðýný kadehlere
Delicesine içmek
Ve unutabilmek her þeyi ansýzýn
Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin
Birlikte geçmiþ, gelecek bütün çaðlarý aþmak
Güzel olan
Sevmek seni Tanrýlar gibi
Seninle Tanrýlaþmak…

Bir gün bu akan sele dur diyeceðim, göreceksin
Ne bu þehir kalacak
Ne bu duygusuz sürü
Bu korkunç kalabalýk
Her vapur seni getirecek bana
Bütün istasyonlarda seni bekleyeceðim
Kapýlar sana açýlacak
Senin için söylenecek þarkýlar
Þiirler senin için yazýlacak
Her evde bir resmin
Her meydanda bir heykelin olacak
Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi
Kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi
Kopup ötelerden, ötelerden
Yalnýz bana geleceksin
Bir gün bu akan sele dur diyeceðim göreceksin.

Ben eskimeyen tek güzelliði sende gördüm
Sende buldum eriþilmez hazlarý
Yanýnda sýyrýldým korkulardan, yalanlardan
Duygularýn en ölmezini sende duydum
Susuzluðum dudaklarýnda dindi
Yalnýzlýðým ellerinde
Çoðu gün unuttum açlýðýmý
Sende doydum…

Ýlk defa seninle bütünlendim, anlýyor musun
Anladým yaþadýðýmý her nefes alýþta
Seninle geçtim bütün zamanlardan
Seninle var oldum
Eridim seninle bir sonsuz çalkanýþta.

Boynunda bir yer vardýr, ben bilirim
Ne zaman oradan öpsem,
Deðiþir gözlerinin rengi
Yanar dudaklarýn, terler avuçlarýn
Dökülür kapkara aydýnlýk gibi
Omuzlarýna saçlarýn
Gitgide artar kalbinin vuruþlarý
Bir musiki halinde dünyamý doldurur
Ansýzýn bütün sesler kesilir
Zaman durur
Bir baþ dönmesi baþlar o en yükseklerde
Her gün seninle yeniden var oluruz
Eriyip kaybolduðumuz yerde…

Sesini duymadýðým gün
Yaþanmýþ deðil
Açan çiçek deðil
Öten kuþ deðil
Yüzünü görmediðim gün
Ýçimde yýldýzlar sönük
Güneþler güneþ deðil
Seni sevmediðim gün
Seni anmadýðým gün
Olacak iþ deðil…

Her günüm seninle geçsin
O güneþe en yakýn
Kimsenin varamayacaðý bir dað baþýnda
Uçsuz bucaksýz uzak denizlerde
Ýnsan ayaðý deðmemiþ ormanlarda
Uzaklarda, en uzaklarda
O gemilerin uðramadýðý limanlarda
Iþýðým ol, alýnyazým ol benim
Vataným ol, evim ol
Yeter ki bir ömür boyu benim ol
Her günüm seninle geçsin…

Ümit Yaþar Oðuzcan

20
Kadýn Dünyasý / Erkeðin hanýmý üzerindeki hakl...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 21 Tem, 2013, 22:25
Erkeðin de hanýmý üzerinde hakký çoktur. Kadýn kocasý ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i þerîfte buyuruldu ki:
"Kadýnýn cihâdý, kocasý ile iyi geçinmektir." (Taberânî)
Bir kadýn, kocasýný güzel karþýlar, güzel sözler söyliyerek hoþnutluðunu kazanmaya çalýþýrdý. Peyamber aleyhisselâm, kadýnýn bu hareketinden dolayý kocasýna buyurdu ki:
"Hanýmýna selâm söyle, yarý þehid sevâbýna kavuþtuðunu haber ver!" (Þir'a)
Kadýnlarýn Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydýr.
"Kadýn, beþ vakit namazý kýlar, orucunu tutar, kendini yabancýlardan korur ve kocasýna muti olursa, Cennete girer." (Ýbni Hibbân)
" Kocasý razý olduðu halde ölen kadýn Cennete girer." (Tirmizî)
Kadýna zînet eþyâsý mubâhtýr. Zînet almak için kocasýný müþkül duruma düþürmemeli, yabancýlara zînetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zînetleri Cennete girmelerine ma'nî olmaz.
"Cennette kadýnlarýn az olduðunu gördüm. Sebebini sordum. "Onlarý altýn ve zînet eþyâsý meþgûl etti." dediler." (Ý. Ahmed)
Kocasýna, elinden geldiði kadar güler yüzlü davranýp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir.
"Kýyâmette Allahü teâlâ, kocasýna dili ile eziyet eden kadýnýn dilini 70 arþýn uzun yapýp, boynuna dolar. Kocasýna kötü gözle bakan kadýný da baþý kesik ve bedeni parçalanmýþ hâle çevirir." (Þir'a)
Kadýn, (Senden ne gördüm) diyerek küfrân-ý ni'mette bulunmamalýdýr!
"Eðer kocalarýna karþý küfrân-ý ni'mette bulunmasalar, namaz kýlanlar hemen cennete girerdi." (Þir'a)
"Cehennem halkýnýn ekseriyetini kadýnlarýn teþkil ettiðini gördüm. Sebebi de, çok la'net ederler ve kocalarýna karýþ küfrân-ý ni'mette bulunurlar." (Buhârî)
Kocasýna bir iyilik yapmýþsa, baþýna kakmamalýdýr. Yeme ve giyme gibi husûslarda kocasýný üzmemeli, yapamýyacaðý þeyi ondan istememelidir! Kocasýnýn þerefini korumalý, her iþte onun rýzâsýný kazanýp gönlünü hoþ etmeye çalýþmalýdýr!
"Kocanýn hanýmý üzerindeki hakký, benim sizin üzerinizdeki hakkým gibidir. O hâlde kocasýnýn hakkýný gözetmiyen, Allahýn hakkýný gözetmemiþ olur." (Þir'a)
Kadýn, kocasýný üzmemelidir. Birgün Hz. Fâtýma, aðlýyarak babasýnýn huzûruna geldi. Resûlullah buyurdu ki:
- Yâ Fâtýma, niçin aðlýyorsun?
- Kasýtsýz söylediðim bir sözden Ali bana kýzdý. Özür diledim. Fakat onu üzdüðüm için aðlýyorum.
- Kýzým, bilmez misin, Allahü teâlânýn rýzâsý kocanýn rýzâsýna baðlýdýr. Ne mutlu o kadýna ki dâima kocasýnýn rýzâsýný arar, kocasý ondan râzý olur. Kadýnlar için en üstün ibâdet, kocasýna itâ'attir. Erkek, hanýmýndan râzý olunca, o kadýn istediði kapýdan Cennete girmeye hak kazanýr. Kocasýný üzen kadýn, onu râzý edinceye kadar, Allahü teâlânýn la'netinde olur. (R. Nâsýhîn)
Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 10