Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1


Hayat, maalesef insanlara her zaman istedi?i ?eyler ya?atmaya bilir. Kimi zaman oldukça zor dönemlerden geçiyoruz ve her ne kadar bunlar? atlatmaya çal???yor olsak bile; emin olun bir yerde muhakkak t?kan?yoruz. Ç?kmaya çal???yoruz, kilitli kald???m?z yerden ama bunu da beceremiyoruz. ?nsan, maalesef sadece kilitli kap?lar ard?na kapanm?yor. Gerek kendi bedenine gerek ise de bir ba?kas?n?n da bedeninde de kilitli kalabiliyor.

Hayat?m?z?n baz? dönüm noktalar?nda belki de oldukça zorland?k ama bir ?ekilde kurtulmay? bildik. Her ne kadar tam anlam?yla bir kurtulmadan söz edemiyor olsak bile; muhakkak bir ?eyler atlatt?k. Ço?u zaman yan?m?zda insanlar yoktu, yaln?zca bir kalem ve bir ka??t vard? ve biz bu iki ?eyi bir s???nak olarak gördük. Bu site de bir s???nak. Ac?lar?n telaffuz edilemeyecek kadar derin oldu?u yerde mesela, ya da mutlulu?un zor dile getirildi?i yerde bir yol gösterici olarak da görebilirsiniz.
?nsan ço?u zaman dü?ündü?ü ?eyleri telaffuz etmekte zorlan?yor ya da yeteri kadar birikimi olmad??? için dile getirmekte zorlan?yorsa diyebiliriz. sozebesi.com bu zamanlarda sizler için telaffuzu do?ru bir ?ekilde edecektir. Birçok türde sözü bulabilece?iniz yer, buras?d?r. Ayn? zamanda sadece söz olarak bakmamak gerekiyor; do?um günü sözlerinden, cuma mesajlar?na, komik sözlerden günayd?n mesajlar?na kadar birçok türde kategori bulmak oldukça mümkün. Ayn? zamanda ünlü sanatç?lardan, güzel sözlerde yer al?yor. Bahsetti?imiz üzere bizler birer insan?z, gerekli telaffuzlar? zor bulabiliriz ama bir ?air veya bir yazar ac?n?n her halini daha iyi telaffuz edecektir ve bu bak?mdan dolay? da onlar bir kalbe ula?may?, bir kalemle yapabilirler.

Buraya sadece söz olarak bakman?zda bir bak?ma yanl?? olacakt?r. Çünkü sitenin içerisinde bir ?iir kö?esi bulunmaktad?r ve bu elbette siteyi daha i?levsel bir hale getirilmesi için sa?lanm?? bir yöntemdir. E?er sizlerde sosyal medya arac?l??? ile birilerine laf dokundurmak istiyorsan?z veya mutlulu?unuzu/ac?n?z? payla?mak istiyorsan?z; sozebesi.com tüm bu duygular?n?z? tekrar ye?ertmek için burada diyebiliriz. Yapman?z gereken tek ?ey, hangi duygu içerisinde oldu?unuzu bulman?z, gerisi gelecektir.2
Serbest Kürsü / Ynt: Online Sohbet Neþe Ýçinde...
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 29 Ağu, 2015, 08:30
Vay be! Nekadar oldu görü?meyeli?
sen ya??yonmu :)
3
Serbest Kürsü / Ynt: Online Sohbet Neþe Ýçinde...
Son İleti Gönderen Mtemizce - 29 Tem, 2015, 10:36
Vay be! Nekadar oldu görü?meyeli?
4
Þiirler / KAÇIRILAN ÇOCUKLAR
Son İleti Gönderen anahro - 29 Haz, 2014, 18:22
Kuzucuklarý kurtlar kapýyorlar Fýrat'ta.
Ýnleri Kandildedir, niyetleri besbelli.
Analarýn yüreði paniktedir sýratta
Kaçýrýlan Çocuklar iki bin üç yüz elli.

Ýmralý, söylerse çocuklar eve dönermiþ
Ýmralý söylemezse pek çok ocak sönermiþ
Nevruzda silahsýzlanmayý, barýþý önermiþ
Kaçýrýlan Çocuklar sayesinde öndermiþ-

''Yavrumu istiyorum'' eylemi ilginç gelmiþ
Görülmeyen bu eylemle örgüt linç edilmiþ.
Korkulan o ki: kamu bunu bilinç edinmiþ.
Kaçýrýlan Çocuklar siyasi malzememiþ.

Anlayamadým gitti nasýl barýþ süreci.?
Eylemlere hazýrlanmada yarýþ süreci.
Bu gidiþatýn sonu korkarým çok feci
Kaçýrýlan Çocuklar Kürdün Kürde hýncý mý.?

Çocuk kaçýrmak suçu, uluslar arasý suç.
Uluslar Arasýdýr ipteki bir diðer uç.
Kim almýþtýr devletten teröre karþý sonuç?-
Kaçýrýlan Çocuklar sonun baþlangýcý mý..?

Týpta okuyan daða, taþ atan çocuk daða.
Patlayýcý yapýlmýþ gömülmüþler topraða-
''Türk'e Terör'' adýný verelim gelin çaða
Kaçýrýlan Çocuklar bin acý her ocaða
Orhan Afacan
5
Þiirler / KENDÝNÝ OKUYAN KUR'AN
Son İleti Gönderen anahro - 29 Haz, 2014, 18:21

Kendini okuyan Kur'an'dýr Hafýz.
Kur'an'ý Koruyan Kur'an'dýr Hafýz.


Okudukça Azap ayetlerini
Kalbiyle Aðlayan Kur'an'dýr Hafýz.


Rahmeti anlatan ayetlerinde
Aþkýyla çaðlayan Kur'andýr Hafýz...


Aslý kadar doðru ezberlenerek
Beyine yazýlan Kur'an'dýr Hafýz.


Hiç kimse demesin buna ne gerek
Ýhlâsla kaplanan Kur'an'dýr Hafýz...


Toprakta bedeni sanmam çürüsün
Kabir bir kürsüsün ,Kur'an'dýr Hafýz.


Kendiyle yaptýðý mukabelede
Kendini dinleyen Kur'andýr HAFIZ..
Besmelesiz ismi anýlmamalý.
Abdestsiz eli tutulmamalý
Karþýsýn da Osman Bey olunmalý
Baþta taç olmalý Kur'an'dýr HAFIZ
ORHAN AFACAN
6
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
Son İleti Gönderen buloub - 28 May, 2014, 03:46
Derin Bir Nefes Al Þimdi

Derin nefes al þimdi,
Ondan geriye say.
"On" de, yaðmuru izle,
Ýçindeki hüznü yay,
Suskunluðunu gizle.

Derin bir nefes al þimdi,
"Dokuz" de, rüzgâra anlat,
Alsýn, savursun bütün kederi.
"Sekiz" de, baharý tat,
Umut dolsun vücudunun her yeri.

Derin bir nefes al þimdi,
"Yedi" de, sessiz kalma,
Haykýr içindeki her þeyi yýldýzlara.
"Altý" de, dert çoðaltma,
Býrak geceyi saran karanlýklara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Beþ" de, gökyüzüne bak,
Geniþ ufuklarda huzuru ara.
"Dört" de, kanatlarýna tak,
Kuþlarla düþmezsin kara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Üç" de, düþüncelere güven,
Sokma hiçbir parçasýný aklýna.
"Ýki" de, duygulara diren,
Katma yüreðinin sað kalanýna.

Derin bir nefes al Sýrrý,
"Bir" de, hatýrla kimdi,
Onsuzken olan kendini.
Kalbine sor þimdi,
Çaresiz kalan seni.
7
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
Son İleti Gönderen buloub - 28 May, 2014, 03:43
Veda

hani o, býrakýp giderken seni;
bu öksüz tavrýný takmayacaktýn?
alnýna koyarken veda buseni,
yüzüme bu türlü bakmayacaktýn?

hani ey gözlerim, bu son vedada,
yolunu kaybeden yolcunun daðda,
birini çaðýrmak için imdada,
yaktýðý ateþi yakmayacaktýn?

gelse de en acý sözler dilime,
uçacak sanýrdým birkaç kelime…
bir alev halinde düþtün elime,
hani ey gözyaþým, akmayacaktý.

Orhan seyfi
8
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
Son İleti Gönderen buloub - 28 May, 2014, 03:40
Kýz çocuðu

kapýlarý çalan benim
kapýlarý birer birer.
gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

hiroþima'da öleli
oluyor bir on yýl kadar.
yedi yaþýnda bir kýzým,
büyümez ölü çocuklar.

saçlarým tutuþtu önce,
gözlerim yandý kavruldu.
bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

benim sizden kendim için
hiçbir þey istediðim yok.
þeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

çalýyorum kapýnýzý,
teyze, amca, bir imza ver.
çocuklar öldürülmesin
þeker de yiyebilsin..

Nazým hikmet
9
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
Son İleti Gönderen buloub - 28 May, 2014, 03:34

"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterime;
kendi kapýmý çalmak zorunda kalmýþtým
içerde olmadýðýmý bile bile!
.................
hatýrla sevgilim,mutlaka sen de hatýrla
o kadar çok kovaladýk ki hayat içerisinde
kendi kendimizi,
mecali kalmadý baþka hayatlarý yakalamaya!

"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterine;
bende eklemiþtim altýna:

"aþký dövmek lazým kalbe terbiyesizlik ettiðinde!..

10
Þiirler / Günaydýn Mesajlarý
Son İleti Gönderen KaLpsiz - 04 Mar, 2014, 00:53
Biraz reklam olsada bi sakýnca görmüyorum baþarýlar...
Sayfa: [1] 2 3 ... 10