İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - Abdulllah

1
slm arkadaþlar Tekrardan Ben Geldiim VArmý Yer .. ;))
2
? Bugün belki de çok kiþiden doðumgünü mesajý alacaksýn, ancak þu an okuduðun içlerinde en farklýsý çünkü tümüyle sevgiden ve dostluktan oluþmuþ bir mesaj. Sesim güzel olmadýðýndan sana bir doðumgünü þarkýsý söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kýsa bir mesaj çekiyorum. Hep olduðun gibi sevgi dolu ve neþeli kal. Nice mutlu yaþlara... Arkadaþlar


3
Eski Konular Arþivi / Sevgi Sorusu
18 Mar, 2008, 02:32
4


Seninle olmanýn en güzel yaný ne biliyor musun?
Nereden bileceksin?
Sen benimle hiç olmadýn ki.
Olsaydýn avuçlarým terlemezdi...
Isýrmazdým dilimin ucunu...
Özlemezdim seni yanýmdayken...
Kýskanmazdým.
Korkmazdým yollarda yürümekten.
Islanmazdým yaðmurlarda...
Yýldýzlara aya dert yanmaz,
böyle her þarkýda serhoþ olmazdým.
Korkmazdým seni kaybetmekten
ayaklarým kan revan atlardým sandaldan denize...
Ve her kulaçta
haykýrýrdým seni..
Ama sen hiç benimle olmadýn ki...
YA AKLIN BAÞKA YERLERDEYDÝ YA YÜREÐÝN...

CAN YÜCEL
5
Eski Konular Arþivi / slm arkadaþlar
18 Mar, 2008, 02:06
merhaba arkadaþlar uzun bi aradan sonra tekrar slm allah izin verirse bundan sonra burdayým özlemiþim bee neyse forumlarda göürþürz
7


Sensizlik korkusu göbek adýydý sevdamýzda. Ýsimsiz kalmýþtý yaþadýklarým sonsuz harfler boþluðunda...

Yüreðimde patlayan sessiz volkanlarýn prangalarýnda eskitiyorum günlerimi. Artýk ümitte yok...

Bakýþlarýmda yok o eski heyecanlarda...

Herkeslerden uzak odamýn en karanlýk köþesinde sessizce düþünüyorum. En masum hayallerimin ötesinde kendimle yüzleþmenin kýrgýnlýðý büyüyor en karanlýk köþelerimde...

Ýçimde söylemeye koktuðum yalnýzlýðýmýn, sensizliðinin hapsindeyim.

Biten bir sevdanýn kahredici azabý içinde omuzlarýma ve gözlerime çöken aðýrlýðý taþýmak hayatýn yönlerini yaþamaktan daha zor olduðunu acý bir þekilde öðrendim...

Sensiz ne kadar dayanýrým, bu hayatýn ýzdýrabýný ne kadar çekerim, dizlerim dermansýz kalýrda ne zaman taþýmaz olur ruhu sensizliðinde esir olan bu bedeni, bilemiyorum..

Þimdi seninde yok baktýðým yerde ve senin baktýðýn yerde de deðilim artýk. Ne o Ýstanbul ayný ne Kýzkulesi.. Sahildeki martýlar bile gelmez artýk sesime...

Herkes baþýný eðdi bu koca þehirde, bir o kadar da sessiz kaldý susmalarýma. Ne yüzünü, ne ellerini, ne de yüreðini hissedebiliyorum bu soðuk kýþ mevsiminde.

Ýçimin sesini yaktýðýmdan beri, yalana bulanmýþ dudaklarda, bir kurþun kadar hýzlý, bir kurþun kadar soðuk ve bir namlu kadar sessizdi bakýþlarým.

Ayaz soðukluðunda sessizliðe büründü bu þehir, gözlerimdeki ýþýltý sönerken birer birer bakýþlarýmýn, ellerini aradým yalnýzca.

Nereye uzansam ayrýlýða çarptým...

Yüreðimde hissettiðim duygular birer birer sönüyor, sevgi, mutluluk, huzur… Bana kalan duygular ise anlamsýz kelimeler bir o kadarda…

Asaletini ve matemini harmanlayýp sakladým vedamda. Vedalarýn bana ait tüm yollarýný çizdim yüreðimin en derin köþelerine...

Gitmeden önce savur küllerini içindeki fýrtýnaya, biliyorsun ben ben deðilim artýk....


8Ýyi SOhbetlar ARkadaþlar
9
Günün birinde birisi, karþýnýza geçip

'Mesafeler aþký öldürür' derse buna þiddetle karþý çýkýn.
Çünkü aþk, dil, din, ýrk ve kilometre tanýmaz...
Ayrý þehirlerde, hatta baþka ülkelerde de olsanýz bile, 'seviyorsanýz' bunun bir engel olmadýðýný anlarsýnýz.

Bazen ayný anda telefonlara sarýlýrsýnýz, bazen de eþ zamanlý mesajlar çekersiniz sevdiðinize.
Bu özel anlara þaþýrýrsýnýz ama inanýrsýnýz.

Bunun tek açýklamasý seviyorsunuzdur, seviyordur...
Her zamankinden daha fazla hasret anlamý yüklenmiþ þarkýlarý

dinlemeye baþlarsýnýz, özlem dolu þiirler okumaya iter sevginiz sizi.

Hiç umulmadýk anlarda gözleriniz dolabilir, aðlamak istersiniz...
Yaþamdaki her güzelliði uzaktaki sevgilinize adamaya baþlarsýnýz.
Artýk yaðan yaðmur daha farklý hislere götürür sizi.
Gördüðünüz gökkuþaðýnýn doðu ile batýyý renkleriyle birbirine baðlamasý da uzaklardaki sevdanýzý hatýrlatýr usul usul...
Bazý zamanlar içinize bir ateþ düþer...

Sevdiðinizle özlem denizinde yüzerken, ona dokunmak, yüzüne doya doya bakmak istersiniz. Ýlk uçakla ya da ilk otobüsle karþýsýna çýkarsýnýz.
Elinizdeki çiçekleri ona verdiðiniz an, onun gözündeki mutluluðu görüp aþkýn en kutsal ödülünü alýrsýnýz Her görüþme yürekleri daha da büyütür ve kocaman harflerle 'aþk'ý gönül defterinize yazarsýnýz.

Ancak akrep ile yelkovanýn yarýþý devam eder ve saatlerin her zamankinden daha çabuk tükendiðine þahit olursunuz sevdiðinizin yanýnda.


Dönüþ yolculuðunda bir sonraki buluþmanýn hayalleri sizi sararken
yollarýn ve daðlarýn sevginize þahit olmasýndan memnuniyet duyarsýnýz.
Ýþte uzaklarda aþký böyle benzer tekrarlarla yaþarsýnýz, ayrý þehirlerin inadýna...
Ve biri günün birinde karþýnýza geçip size 'Mesafeler aþký öldürür' derse buna þiddetle karþý çýkarsýnýz!
Çünkü aþkýn dil, din, ýrk ve kilometre tanýmadýðýný

Herkese en iyi siz anlatýrsýnýz...  
10
Zaman yaþlanýr, umutlarý eskitir,
Yine umutlanýrým...
Sevdalar geçer yýkýlýr, yenilir,
Yine ayaklanýrým...

Çýðlýklara hapsettiðim þarkýlarým var benim.. Sessizliðin içinde aðýr aksak yürüdüðüm yollarým var. Bir yerlerde takýlýp düþsem de, tekrar kalkabiliyorum ayaða.. Ama dizlerimde yaralarýn izleri kalýyor, silinmiyorlar.

Yarým kalmýþ hikayelerin tamamlanmamýþ cümlelerinde buluyorum kendimi.. Ne tamamlayabiliyorum, ne tamamlanabiliyorum.. Bir yaným hep eksik, hep kýrýk.. Dünyam bir bir yitirdi renklerini.. Ne deniz mavi eskisi gibi, ne de gökyüzü.. Korkularým býrakmýyor peþimi.. Adýmlarýma yapýþmýþçasýna nereye gitsem benimle geliyorlar adeta.

Sesleri duymaktan yoksun kulaklarým, sözcükleri söylemekten korkan dudaklarým var. Zaman hiç bir þeye aldýrmadan devam ediyor yoluna..

Ya ben gecikiyorum zamana, ya da geç kaldýklarým erken çýkýyor karþýma...

Alýþtým sanýrken acýlara..
An olur bazen tutamam kendimi,
Delirir isyaným...

Bu sensizliðim mi, yoksa yalnýzlýðým mý bilmiyorum.. Bir bilsen.. Seni her özlediðimde bir nokta býraktým duvarlarýma.. Eðer bir gün gerçekten tutarsam ellerini, bakýp ta görürsem gözlerindeki o sevdalý hali, o noktalarý birleþtirip sevdanýn kalemiyle, mutluluðun resmini çizeceðim dünyaya..

Ýþte o gün yine masmavi, berrak bir güne uyanacak deniz.. Bulanýklýðýný benden uzaða atacak.. Bütün gecelerim sabaha varacak.. Ve bir daha hiç gece olmayacak...

Sensiz geçen günlerimin hesabýný yarýnlardan soracaðým.. Sevinçlere boðulacak içimdeki çocuk.. Yeniden seveceðim yaðmurlarý.. Hiç söylenmemiþ, hiç dillenmemiþ kelimeler fýsýldayacak rüzgar. Hiç kimseler bilmeyecek, duymayacak, anlamayacak..

Bunlar olacak deðil mi?

Bu garip fani beden,
Bu deli ruh benim..
Atamam, satamam,
Dert benim, dertler benim...

Bu acý kýzgýn hüzün,
Kýrýk düþler benim..
Susamam, susturamam,
Söz benim, sözler benim...


Korkuyorum iþte.. Korkularýmý büyütüyor zaman gitgide.. Ne olur izin verme korkmama, kendimden kaçmama..

Geç kalmama izin verme kendime, geç kaldýklarýmýnsa önünde býrakma...
11


''Bir varmýþ bir yokmus deme bana, içime dokunuyor ..'' demiþ üstad…
Ne tuhaf hayat bir þekilde, bir var - bir yok ! Sen bir varsýn bir yoksun…

Sonu herkese eþit olan bu süresi belirsiz oyunda, her zaman bize verilenlerden fazlasýný istedikçe, hýrslarýmýza yenik yaþýyoruz..

Ve birgün, nokta dikiliyor karsýmýza, simsiyah…
Virgülleri yok sayarak yasamak bu olsa gerek...

Hic usanmadan cocuklugumuzdan bahsetmek istiyoruz yaslandýkca …
Akrep ve yelkovan birbiriyle yarýsýrken , biz kendimizle yarýsýyoruz ümitsizce !

Zaman hayata hýzlý, bana yavas…
Býraktým zamaný yasanmýslýklara dönüyorum, sessizce…

''Sen anlat biraz da, neler oluyor hayatýnda?''
Býraktým hayatý, o beni kovalýyor gizlice ...

''Çocuk olmak vardý'' diyor iç sesim..Onaylýyorum her defasýnda o sesi…Gülüyor, tutku ile…
Birgün, ''Sen zaten bir cocuksun..'' dedi, umursamaz tavrý ile…
Oyuncagýný kaybetmiþ, bulmaya calýsan bir çocuk..
Þimdi o cocuk, büyümüþte küçülmüþ…

Hayatýn anlamýný arýyorum, kendimi kaybediþimde…
Düsündüm de hayata anlam yüklemek, sadece biz insanlara özel…
Anlam bir var, bir yok…
Ne gerek var, kaybedecegim bir anlama tutunmama ?


Hayat…!
Bugün var, belki yarýn yok..
Yok olan da kaybolmak istiyorum..
Sualsiz cevaplar bekliyorum, sessiz isyanýma…
Oysa ki, bir varým bir yokum..


Kendimi; sonsuzlukta kaybetmek, hayallerimde bulmak icin arýyorum…

Sýr olup, sýrra kadem basmak istiyorum kendimce..Yoruldum… Yordum..
Kayboldum…Kaybettim..

Korkuyorum, bulamamaktan düþlerimi..
Aðlýyorum, korkularýmda kaybetmekten ruhumu..

Ve yasarken ölüyorum….

-Ona- þuna- buna- göre !


Alýntýdýr..!
12
Eski Konular Arþivi / kardeþim Mertcan
30 Oca, 2007, 13:17
Mertcan Kardeþim Arkadaþlar Aramýza Katýldý

Hoþgeldin Kardeþim
14
Alýntýdýr. Link ile uðraþmak yerine direk olarak anlatýmý ekledim.

Edit by -ShADoW-
Çoðu kiþi için artýk "Windows" kurmak çocuk oyuncaðý olurken, týpký benim gibi "Windows" kurmaktan sýkýlanlar da pek de azýnlýkta deðiller... Bu yazýmýzda bu sorunun üzerine durup, aslýnda elimizin altýnda olup da fazla ortalýklarda gözükmeyen, "Unattended Installation" yani Microsoft'un Türkçe çevirisiyle "Katýlýmsýz Kurulum"'dan bahsedeceðiz.

Eskiden býkýp usanmadan Windows kurup duruyorduk. Ufak bi sorun mu var? Yada bilgisayarýnýz mý yavaþladý? En iyisi temiz bir Windows kuralým. Öyle böyle derken, o zamanlar adýnýz bir de "Windows kuran kiþiye" çýktý mý, yandýnýz. O bilgisayar senin bu bilgisayar benim derken, belli bir Windows kurma deneyiminden sonra artýk gözü kapalý, ekrandaki ilerlemelerin gelme sürelerini hesaplayarak odalar arasý mekik dokuyan ve en hýzlý kaç dakikada Windows kurabildiðini hesabýný tutan bir adam çýkýyor karþýnýza. Artýk "Next/Ýleri" demekten adama gýna geliyor. Hele bir-iki bilgisayar deðil de, onlarca veya yüzlerce bilgisayarý yöneten bir kiþiyseniz vay halinize.

Peki, "Katýlýmsýz Kurulum" ne demek oluyor? Bilgisayarýnýzý kurmaya baþlarken genelde sizinde yaný baþýnda oturup ona yol göstermenizi ister. Size seçenekler sunup sizin isteðiniz doðrultuda kurulumunuzu özelleþtirmenizi saðlar. Yani yanýtlar sizden gelir. Yok bilgisayarýnýzýn adý, yok saat diliminiz, yok Product Key'iniz(ürün anahtarýnýz) vs...Teker teker bunlarýn yanýtýný bizden bekler durur.

Madem yanýtlar bizde, bunlarý toptan verip de kurtulmak mümkün. Dikkatli olan arkadaþlar hemen hatýrlayacaklar, Windows kurarken disket sürücüðümüz ara sýra yoklanýr "dýýrt dýýýrrrt" diye. Ýþte Windows bu yoklamalarda disketten yanýt dosyasý arar.

Yani uzun lafýn kýsasý "Katýlýmsýz Kurulumda" bir adet yanýt dosyasý oluþturup bunu diskete kaydediyoruz, böylece kurulum yaparken Windows'un size hiçbir þey sormadan kendi kendine kurulumunu saðlýyoruz.

Ýsterseniz artýk "Katýlýmsýz Kurulum" disketini nasýl hazýrlayacaðýmýzý adým adým anlatmaya baþlayayým. Burada anlatacaðým iþlemler Windows 2000 Professional, Windows XP Home/Professional, Windows 2000/2003 Server ailesi için hemen hemen benzer olup, size anlatýrken ufak tefek farklýlýklar olduðunda yeri geldiðinde belirteceðim.

Öncelikle iþletim sisteminizin kurulum CD'sindeki "SUPPORT\TOOLS" klasörünün içindeki "Deploy.cab" dosyasýný bilgisayarýnýza kopyalayýn ve açýn.
- "Deploy.cab" dosyasýnýn açýlmýþ hali.-

"setupmgr"'a týklayarak, Windows Kur Yönetici Sihirbazýný çalýþtýrýn
Ekrana gelen Sihirbazýndan Next diyerek geçiyoruz. (Bu son Next'lerimiz olur inþallah )Yeni bir yanýt dosyasý oluþtur.
Varolan bir yanýt dosyasýný deðiþtir.

1. seçenek yeni bir yanýt dosyasý oluþturmak için 2. seçenek ise daha önceden bir yanýt dosyasý oluþturmuþ iseniz bunu tekrar yükleyerek ufak tefek deðiþikler yapýp tekrar kaydetmek için. Dolayýsýyla bizim elimizde daha böyle bir þey olmadýðýndan dolayý. "Yeni bir yanýt dosyasý oluþtur" kýsmýný seçip ilerliyoruz.
Windows Kur Yöneticinde oluþturacaðýmýz yanýt dosyasý bir kaç farklý kurulum yüklenmesine olanak saðlar.
Windows Katýlýmsýz Yükleme
Sysprep Yüklemesi
Uzaktan Yükleme Hizmetleri

Biz Windows Katýlýmsýz Yüklemeyi seçip ilerleyeceðiz ama diðer seçenekleri de biraz açýklayayým.
Windows Katýlýmsýz Yükeme: Yazýmýzýn baþýnda bahsettiðimiz gibi Windows'umuzu CD'den kurup kurulum sýrasýnda bize sorulan sorularýn yanýtlarýný otomatik olarak verilmesi için bir yanýt dosyasýna oluþturacaðýmýz bölüm.
Sysprep Yüklemesi: Deploy klasörünün içindeki "syspreb.exe" dosyasýný çalýþtýrarak makinenin imajýný alýp diðer makinelere daðýtmak için kullanýlan her bir kullanýcý için oluþturduðumuz yanýt dosyasý. Fakat Microsoft bile bunun çok kullanýþsýz olduðunun farkýnda (CD'lere bölemiyorsunuz vs...) ve zaten piyasadaki 3.party yazýlýmlar bu iþi çok daha iyi yapýyor.
Uzaktan Yükleme Hizmeti: Adý üzerinde Windows'u uzaktaki baþka bir makineden yüklemek için yanýt dosyasý oluþturuyorsunuz diyelim ve bu konunun detaylarýna girerek fazla kafa karýþtýrmayalým.
Buradan Windows "Katýlýmsýz Yüklemeyi" seçerek ilerliyoruz.
Bu konuyu yazarken Windows XP CD'sindeki "Deploy.cab" dosyasýný kullandým. Dolayýsýyla platform Client olarak XP, Server olarak ta þuanda 2002 Server gösteriyor (2003 Server CD'sindeki Deploy.cab böyle deðil tabii)

Tabii XP'nin çýktýðý tarihi düþünürsek o zamanlar 2003 Server yoktu ama bunu yazmanýn alemi de yoktu Microsoft'un planlarýna göre çýkaracak olduðu Server'ýn ".Net Server" isminden önce "2002 Server" olarak çýkarmayý düþündüðünü de öðrenmiþ olduk böylece. Microsoft'un boþluðuna gelmiþ diyerek geçiyoruz.

Eðer Windows 2000 ailesinden birisinin "Deploy.cab" dosyasýný alsaydýk, oradaki platformlarda Windows 2000 Pro/Server þeklinde görünecekti.

Þimdi geldiðimiz kýsým Windows kurulumu sýrasýnda kullanýcýnýn etkileþim düzeyini belirleyeceðimiz kýsým. Biz elimizi ayaðýmýzý sürmeyeceðimize göre "Tam otomatik" kýsmýný seçip ilerleyeceðiz.
Varsayýlanlarý saðla: Windows varsayýlan ayarlarý verir kullanýcýdan deðiþtirmesini bekler.Tam otomatik: Kullanýcýdan herhangi bir yanýt beklemez. Yanýt dosyasýndaki yazýlý verilenleri uygular.
Sayfalarý gizle: Yanýtlarýn tümünü bir Windows kurma sihirbazý sayfasýnda saðladýysanýz, Kur bu sihirbaz sayfasýný kullanýcýdan gizler.Salt Okunur: Kur yanýtlarý gösterir ancak deðiþtirilmesine izin vermez.
GUI katýlýmlý: Öncelikle " GUI nedir?" onu açýklýða kavuþturalým. Windows kurulumu 2 aþamadan oluþmaktadýr bir Text mode birde GUI (Graphical User Interface = Grafiksel Kullanýcý Arabirimi) mode.
Text Mode: Kurulum aþamasýnýn baþlangýcýndaki yönergeleri sadece klavyeden deðiþtirdiðimiz sadece yazýlardan oluþan,hani yazý tabanlý mavi ekran varya o iþte.
GUI Mode: Grafiksel arabirimin ortaya çýktý mouse'un kullanmaya baþladýðýmýz andan itibaren Windows kurulum kýsmý.,

Ýþte GUI katýlýmlý derken de Text Mode kýsmýnýn yanýtlarýnýn otomatik verilip GUI kýsmýnýn bizim tarafýmýzdan manuel olarak devam etmesini saðlar. Burayý da "Tam Otomatik" kýsmýný seçerek geçiyoruz.
Þuan için networkle iþimiz yok biz Windows'u CD'den yükleyeceðimize göre "Hayýr, bu yanýt dosyasý bir CD'den yüklemek için kullanýlacak" kýsmýný þeçerek ilerliyoruz.Evet artýk sorularýmýzýn yanýtlarýný vermeye baþlayalým. Lisans Sözleþmesini kabul edip ayarlar kýsmýna geçiyoruz.Windows kurarken size yönelen sorularýn hepsi burada. Size sadece þimdi kendinize göre ayarlamanýz kalýyor.

Hemen yeri gelmiþken belirtelim, Windows 2000Pro/Server CD'sinin içindeki Windows kurulum yöneticisi doðal olarak biraz daha eski versiyon. Mesela XP ile gelen sol taraftaki Navigasyon Menü Windows 2000Pro/Server CD'sindeki Windows kurulum yöneticisinde yok.

Windows 2000Pro/Server'ýn Windows kurulum yöneticisinde olmayan bir özellik daha. Ürün anahtarý (Product Key) yada bizim daha çok kelime olarak kullanmayý tercih ettiðimiz CD key kýsmý. Buraya giriyorsunuz. Peki Windows 2000'deki arkadaþlar ne yapacak? Birazdan

"Görüntü Ayarlarý" kýsmýný "Varsayýlan" olarak býrakmanýzý tavsiye ederim. Eðer ekranýn tazeleme oranýný 85 Hertz yaparsanýz bilgisayarýnýzýn açýlmama olasýlýðý çok fazla. Bunlarý daha sonradan sürücülerinizi yükledikten sonra ayarlarsýnýz.
Bilgisayar Adlarý kýsmýnda bilgisayarýnýzýn adýný giriyorsunuz. Eðer çok fazla kuracaðýnýz bilgisayar varsa ve her birine ayrý ayrý ad vermek istiyorsanýz tek tek adlarýný girin. Fakat bu iþlemi yaparsanýz ekstradan her bir bilgisayarýn ayrý ayrý özelliklerinin tutulduðu "unattend.udb" adýnda "UDB" dosyasý oluþturuyorsunuz.Eðer böyle tek tek uðraþacaksanýz hemen aþaðýsýnda bulunan kutucuðu iþaretleyerek "Bilgisayar adlarýný kuruluþ adýna dayalý olarak otomatik üret" kýsmýný seçin. Böyle UDB dosyasýný olayýn içine katmamýþ olursunuz.
Ayarlamalarla ilgili son olarak buradaki bir kaç þeye daha biraz deðineyim. Windows kurarken sizden bir adet yöneticisi þifresi oluþturmanýz istenmektedir. Güvenliðiniz için mutlaka oluþturun boþ geçmeyin.Burayý göstermemin sebebi aþaðýdaki seçeneklerden.

Yani 1.seçenek;
Yanýt dosyasýnda yönetici parolasýný þifrele:

Eðer burasý iþaretli olmazsa, girmiþ olduðunuz parola bu iþlemler bittiðinde yanýt dosyasýna baktýðýnýzda parolanýzýn çok berrak bir þekilde okunabildiðini göreceksiniz. Keza oluþturmuþ olduðunuz bu disketi bir bilgisayarda unutursanýz geçmiþ olsun. O yüzden mutlaka bu seçeneði iþaretleyin. Parolanýzý þifrelediðnizde yanýt dosyasýnda ne yaptýðýný ise biraz sonra göstereceðim.

2. seçenek ise;
Bilgisayar baþladýðýnda otomatikman yönetici olarak oturum aç. Otomatik oturum açma sayýsýný da siz belirliyorsunuz.

Bu da güzel bir özellik: Sisteminiz kendi kendine güzelce kuruldu ve sýra geldi sürücüleri yüklemeye. Þöyle hesapladýnýz sürücülerinizi kurma sýrasýnda 4 kere bilgisayarýnýzý yeniden baþlatacaksýnýz. Zaten siz baþýndasýnýz bu 4 sefer bana sormasýn ondan sonra sormaya baþlasýn deyin keyfinize bakmaya devam edin.

Bütün seçenekleri kendinize göre ayarladýktan sonra "Son" sekmesini týklayarak geçiyoruz ve yanýt dosyamýzý oluþturmuþ oluyoruz. Deploy klasörünün içine bakarsanýz 2 adet dosya oluþturmuþ olduðunuzu görürsünüz. "Unattend.txt" ve "Unattend.bat". Bizim iþimize yarayacak olan "Unattend.txt" dosyasý.


Oluþturduðumuz "Unattend.txt" dosyasýnýn içeriði-
Evet görmüþ olduðunuz gibi oluþturduðumuz "Unattend.txt" dosyasýnýn içeriði buna bezer þekilde oluyor herkes kendine özgü yapýlandýrma yaptýðý için farklýlýk gösterecektir tabi.

Þimdi gelelim birazdan dediðimiz konulara. Windows 2000 Pro/Ser daki Windows kurulum yöneticisinde "Product Key" kýsmý yok demiþtik. O zaman Windows 2000 kullanýcýlarý bunu, bu dosyanýn içindeki [UserData] kýsmýna ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX þeklinde girerlerse sorunlarýný halletmiþ olurlar.

Ýkinci olarak ekrandaki resimde girmiþ olduðum yönetici parolasýna bakmanýzý istiyorum yani resimdeki AdminPassword kýsmýna. Benim Admin parolam bu iþte. Gerçi aklýnda böyle þifreleri tutan arkadaþlarla olabilir. Ama bu size bahsettiðim parolanýzý þifrelenmiþ olmasýndan baþka bir þey deðil. Halbuki benim girmiþ olduðum parola 6 basamaklý idi. Eðer iþaretlemeseydim onu net bir þekilde görebilirdiniz.

Þimdi en önemli kýsma geldik. Bu dosyayý diskete atarken direk atmýyoruz, isim ve uzantý deðiþtirerek atýyoruz. Windows bu ismi arýyor yoksa normal kurarmýþ gibi siz elle Next'lere devam edersiniz.

Yapmanýz gereken tek þey "Unattend.txt" dosyasýnýn ismini "winnt.sif" olarak deðiþtirmek ve diskete atmak. Buna dikkat edin diyorum, çünkü bir çok kullanýcý dosya uzantýsýný deðiþtirdim sanýyor ancak Windows varsayýlan ayarlarýnda dosya uzantýlarý gizli olduðundan, sonuç "winnt.sif.txt" oluyor. Buraya bir kez daha dikkat edin diyerek artýk "winnt.sif" dosyasýný diskete atmakla yanýt dosyamýzla iþimiz bitiyor.

Þimdi kurulum için ön hazýrlýklara ve tecrübe aktarýmlarýna geçelim.
Windows kuracaðýnýz bölümü formatlayýn eðer önceden baþka bir iþletim sistemi yada vs... varsa Windows kurulumu diskinizin formatlama iþleminin sonuna kadar manuel devam eder.
Unattended disketi, disket sürücünüze takýn.
Bilgisayarýnýzý her zamanki gibi Bios'tan ilk önce CD'den baþlýyacak þekilde ayarlayýn Windows CD'nizi Boot edilecek CD sürücüye yerleþtirin.
Kuruluma baþlarken bazý bilgisayarlarda gözlemlediðim þu noktayý da belirteyim. Windows kurulumunu baþlatmak için bir tuþa basýn kýsmý geldiðinde eðer sizden her hangi bir tuþa basmanýzý bekliyorsa bir seferliðine basýn ve artýk koltuða yaslanarak kurulumun kendi kendi kurulmasýný ilk sefer olmasý sebebiyle gözlemleyin derim Ancak bu kuruluma baþlarken hani bir tuþa basýn olayýný da kendisi yapýyorsa. Bilgisayarýnýzýn ilk restart'ýndan hemen sonra Bios'tan boot sýrasýný ilk olarak C'ye vermeniz gerekecek ondan sonra yine koltuðunuza yaslanabilirsiniz aksi halde sabahtan akþama kadar Windows kur dosyalarý kopyalanýp restart eder durur
Evet yazýmýzýn sonuna geldik. Gerçekten "Katýlýmsýz Kuruluma" bir kere alýþýrsanýz býrakamazsýnýz emin olun. Özellikle bizim gibi test sonuçlarýnýn saðlýklý olabilmesi için gün aþýrý Windows kurulumu yapýldýðýný göze alýrsak bizim için de epey yararlý oluyor.15
Süper bir program ama arkadaþlar kaspersky kötü demiyorum kötülemekte istemiyorum...
Bakýn;

1- Kasperksky ile birlikte gelen iStream ve iChecker teknikleri kaspersky disk üzerinde her dosyaya baktýðýnda dosyalarýn arkasýna yaklaþýk 63 byte uzunluðunda KAVICHS olarak geçen bir ADS stream ekler. Bu kaspersky'ýn daha sonraki dosya taramalarýný daha hýzlý yapmasý için düþünülmüþtür. Ancak, pratikte tamamen iþe yaramayan bir tekniktir. Çünkü her güncelleme ile bu ADS'lerin güncelliði kalmamakta, yazýlým tekrar ADS'leri tekrar güncellemek adýna yeniden ilave etmektedir. Bu tam tersine bir sonuç yaratmaktadýr. Yani pratikte iþe yaramadýðý bilinen bir gerçektir.

2- ADS stream'ler her dosyaya yaklaþýk 63 byte bir ek yaptýðý için disk ciddi bir þekilde "fragmente" olmaktadýr. Bu dolayýsýyla disk eriþim performansýný ciddi bir þekilde düþürmektedir.

3- KAVICHS olarak ifade edilen ADS stream'leri normal XP dosya sisteminden görülmesi mümkün deðildir. Bunun için özel yazýlýmlar kullanmak gerekir. Ayrýca iStream ve iChecker özelliðini kapattýðýnýzda KAVICHS'leri silmek için kullanacaðýnýz yazýlým dosyalarýnýzýn bazýlarýna kullanýlamayacak þekilde zarar vermektedir. Bu KAVICHS'leri silen yazýlýmda yine kaspersky'a ait veya üçüncü firmalar tarafýndan yazýlmýþ olabiliyor. Yani bu risk aslýnda kullanýcýsýný kasperksky'a mahkum ediyor. Ya bazý dosyalarýnýzdan olacaksýnýz, ya da kaspersky'a devam edeceksiniz.

4- Kaspersky'ýn ADS stream'leri "system restore" içinde bir risktir. Bu ADS stream'ler nedeniyle, bilgisayarlarýný "system restore" ile bir evvelki hallerine döndürmek isteyipte döndüremeyen çok kiþi vardýr.

5- Kaspersky ADS stream'leri bazý anti-trojan yazýlýmlarý tarafýnda zararlý kod olarak algýlanmaktadýr, ve bu nedenle kaspersky ile bu tip anti-rojan yazýlýmlarý birlikte çalýþmamaktadýr. (Mesela, TDS-3) Çünkü ADS stream aslýnda bir güvenlik zaafýdýr. Ve yeni nesil birçok güvenlik yazýlýmý bu ADS stream'leri bir güvenlik açýðý olarak kabul etmektedir. Dosyalara kendi özü ile ilgili olmayan bazý bilgilerin ilave edilmesi, güvenlik açýsýndan doðru bulunmamaktadýr.

6- Kaspersky'ýn disk dosya aramasýnda performans kazanmak için geliþtirdiði bu riskli teknoloji aslýnda sanýldýðý kadar performans arttýrmamaktadýr. Çünkü daha önce dediðim gibi, sürekli güncellemeler nedeniyle varolan ADS stream'lerin geçerliliði kaybolmakta ve kaspersky hep bunlarý güncellemek ile uðraþmaktadýr. Bu iþlemde disk üzerinde ciddi bir perfomans kaybýna neden olmaktadýr. Çünkü disk sürekli yazma modundadýr. Disk performansý artacaðýna sürekli güncel ADS stream yazma iþli yaptýðýndan disk performansý düþmektedir.

7. Kaspersky'ýn disk dosya tarama performansý ADS stream kullanýlsada kullanýlmasa da çok düþüktür. Örneðin, ortamala bir antivirüs yazýlýmý 50 GB disk datasýný 30 dk'da tarar iken, bu kaspersky ile 6-7 saat arasýndadýr. Bu test birçok sitede ve güncel bilgisayar sistemleri ile yapýlmýþtýr.

8. Kaspersky her ne kadar arþiv dosyalarý sorunsuz olarak taradýðýný iddia etsede, bazý arþiv dosayalarý için þifre sorabilmektedir, halbuki diðer antivirüs yazýlýmlarý þifre istemeden bu taramayý gayet rahatlýkla yapabilmektedir. Aslýnda bu arþiv dosyalarýnda þifre de konulmamýþtýr, sadece programatik bir "bug" yüzünden kasperky arþiv dosyada þifre var sanabilmektedir.

9. Kaspersky çekirdeði yapýlan testlerde görülmüþtür ki, Intel iþlemcili sistemlerde AMD iþlemcili sistemlere nazaran çok daha hýzlý çalýþmaktadýr. Bu kaspersky'ýn yazýlýmýný Intel iþlemcili sistemler üzerinde geliþtirdiðini veya Intel iþlemci kodlarýna göre optimize ettiðini göstermektedir. Yani AMD ortamýnda alternatiflerine göre daha yavaþtýr.

10. Kaspersky yazýlýmý virüs tesbit etme oraný en yüksek olan yazýlýmlardan biridir. Ancak "false positive" olarak bilinen ve türkçeye "yanlýþ alarm" olarak çevirebileceðimiz kýsýmda da yine yanlýþ tesbit oraný en yüksek olan yazýlýmdýr da. Bu nedenle, virüs tesbit etme oranýndan bu yanlýþ tesbitleri çýkarmak gerekir ki, doðru bir þekilde tesbit edilmiþ olanlar ile gerçek ve "net" bir deðerlendirme yapýlabilsin. Maalesef, bu konuda herkes yanlýþ tesbit konusunda hem fikir olmakla birlikte, kaspersky'ýn virüs tesbit oranýndan bunu çýkarmayý hep ihmal etmiþlerdir. Bu durumda çok rahatlýkla aslýnda kaspersky'ýn "gerçek virüsleri" tesbit oranýnýn daha düþük olduðunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de, yukarýda olabildiði gibi, aslýnda zararsýz birçok kod kaspersky tarafýndan çok rahatlýkla zararlý gibi algýlanabilmekte ve insanlar daha önce kullandýklarý yazýlýmlarýn aslýnda hiçbir zararý olmayan bu kodlarý görmediði için suçlayabilmektedir Benzeri þekilde çok bilinen; flashget, everest v.b. gibi yazýlýmlarýn bazý parçalarý da kaspersky tarafýndan hala zararlý kod ve trojan olarak görülmektedir. Kullanýcýlar kaspersky'ýn zararlý sandýðý bu kodlarý silince de program zarar görmektedir, bazý kýsýmlarý veya tamamen çalýþmamaktadýr.

11. Kaspersky çok eski bir yazýlým tekniði ile geliþtirildiðinden (yeni geliþtirilen 6 ve üstü versiyonlarý hariç) yeni teknikleri kullanan ataklara ve antivirüslere saldýran zararlýlara karþý korumasýzdýr. Kaspersky antivirüs database'inin üstünlüðünü kullanmaktadýr, yani bilinen zararlýlara karþý etkili iken, aslýnda bilinmeyen yeni tür zararlýlara karþý çokta etkili deðildir. Bir senelik bir süre içinde geçmiþe dönülerek yapýlan proaktif testlerde aslýnda kasperksy'ýn proaktif anlamada çok yüksek bir baþarýsý olmadýðý sýradan bir antivirüs yazýlýmý ayarýnda güvenlik saðladýðý görülmektedir. Kasperksky'ýn güvenliði sürekli ve çok sýk yapýlan güncellemeler ile artmaktadýr. Heuristic çekirdeði ise yeni versiyonlarýnda tamamen deðiþtirilmiþtir.

12. Virüs güncellemesi için kullanýlan kaspersky'ýn server'larýn da çok sýk bantgeniþliði nedeni ile sorun yaþanmakta ve güncellemeler zamanýnda yapýlamamaktadýr. Ve bu güncelleme süreside alternatiflere göre uzundur. Mesela en son 2004 Aralýk ayýnda böyle bir sorun olmuþ, kullanýcýlar neredeyse 1 ay boyunca güncelleme yapamamýþlardýr. Bunun için Kaspersky firmasý özür dilemiþ ve nedenini güncellemenin büyük olmasýna baðlamýþtýr. Ayrýca güncellemelerin boyunun bu kadar büyük olmasýda iyi bir antivirüs yazýlýmýnda arzu edilmez. Kaspersky güncellemelerinin boyutu büyüktür ve bu güncelleme için kullanýlacak server'larýn ve hatlarýn performansý için bir risktir.

13.Ayrýca key'lerin çoðu karalisteye alýnmaktadýr,karalistede olanlar ise
güncelleme yapamamaktadýrlar...

alýntýdýr.......
16
Anketçe / En Güzel Bayrak hangisi
29 Oca, 2007, 14:49

17

Belki bir hayaldi öncesinde
Ad?n konmu? a?k dilinde
Bense senin sadece imkans?z?nd?m..

Seni gördü?üm ilk anda ba?lad? her ?ey ve sonras?nda tan?mad???m bir heyecan, tatmad???m bir mutluluk oldun. Gözlerimi kapad?m, bu mutluluk hiç bitmesin istedim. Gözlerimi öyle s?k? kapad?m ki sen giderken bile açmad?m onlar?. Bir gün dönecek dedim. Evet bir gün dönecek ve ben gözlerimi tekrar heyecanla ve mutlulu?a açacakt?m..

Kelimeler tükenirken dilimde
Bir sen bitmedin bak içimde
Asl?nda bunu senden beklemezdim ki..


Birinin hayata gözlerini kapamas? ne demek bilir misin? Hayatla ba?lar?n? koparmas? art?k bir hayali ya?amas?. ?çindeki umudu hiç yitirmeden ya?atmas?.. Ve her sabah o hayalin gülü?ü ile güne ba?lamas?.

Hangi yalan, hangi sebep?
Cevab?n yok, bitti demek
Kim bilir belki de ben senin korkular?nd?m..

Zaman geçiyor ve ben bu geçen zamana inat seni daha büyük bir özlemle, daha büyük bir sevgi ile bekliyorum. Gözlerimi açmak, gerçekleri kabullenmek istemiyorum. Ben kendi gerçeklerimi seviyorum, onlar yakm?yor can?m?. Dü?ünsene geliyorsun kap?y? aç?yorum kar??mda sen.. Tek kelime etmeden sar?l?yorum. Yine sana dokunmaya bile k?yam?yorum ve saatlerce seni izliyorum....

Zorundas?n, zorunday?z.
Sense hangi yolun sonundas?n?
Belki de saklad???n bir ?ey var..

Biliyorum ki zaman ilerledikçe de?i?ecek her ?ey. Kendi gerçeklerim kanatacak yaralar?m? yeniden. Gözlerimi açarsam bu ac? biraz olsun diner mi diye dü?ünüyorum. Senin istedi?in gibi gidi?ini kabullenebilir miyim?

?ayet biri varsa aram?zda
Ç??l?klar?m yaln?zl??a
Bu ayr?l?k ak?am?nda
Gözya??ma bo?uldu dünya..

Ve bir gün gözlerimi açt?m. ??te o an can?m hiç ac?mad??? kadar ac?d?... Ke?ke gözlerimi hiç açmasayd?m, ke?ke umudumu yok etmeseydim. Görmeye ba?lad???m an umutlar?m?n bitti?i, görmedi?im zamanlarda anlam? olan ?eylerinde anlam?n? kaybetti?i an oldu. Seviyordum, sevginin kör olmak olmad???n? da biliyordum. Geçte olsa görmeye ba?lad?m..

Beni sevmedi?ini art?k beni istemedi?ini gördüm.. Sonum oldu.....

Benim sonum senin do?um günün olsun. Do?um Günün Kutlu Olsun..


Sorma bana sensizli?i
Sorma bana gücün yoksa!..
Gelen ayn?, giden ayn?.
B?rak beni yaln?zl???ma!..


Bugün Senin Do?um Günün INDIR >>>>

Al?nt?d?r..!
18


[font=Arial]Ýçimde yaralý bir aþk kaldý senden sonra.
Kaybetmek zormuþ.
Oysa ne kadar da kolaydý sevdalanmaya çalýþmak.
Aslýnda yoktun ya baþta.
Niye o yokluk þimdi anlamsýz bir boþluk yaratýyor.
Beni hayata baðlayan þeyler dönüp arkalarýný gittiler.
Hayat dedim de, üç beþ kýrýk dökük kelimeyle anlatmaya çalýþtýðým herhangi bir þey.
Hayat sana yakýn, benden uzak þimdilerde.

Nefes almak güç müydü eskiden.
Yokluk, sensizlikle eþ anlamlý deðildi.
Öncesi ve sonrasý kayýp bir duygu bu.
Unutmaktan bahsediyor þimdi içimde hareket halindeki yalnýzlýk.
Öfke var birde ara sýra çýkýp gösteriyor kendini.
Baktýðým yerler boþluk.
Ýçimden aðlamak gelmiyor.
Gözyaþý yok. Düðümlenmiþ boðazým.
Sevdaya yakýndý adýn önceleri.
Þimdi periþan halim seni sýradanlaþtýrýyor.
Her þey koca bir yokluk.
Peki var olan ne?
Nedir þimdi yaþamak dediðin.
Ya sevmek gerçekten eskiden kalma bir yalan mý.
Düþlemeye bile korkuyorum seni.

Þimdi sen gidiyorsun.
Git.
Kal diyemem.
Tükettiklerim acýya yakýn.
Özlemlerim maskeli.
Gözlerimde sisli bir þehir.
Ýçimde yýkýlýyor mabetler.
Yüreðim enkaz.
Þimdi sen gidiyorsun ya
Boþlukta daðýlýyorum ben.

Gözde Hatiboðlu
[/font]
[/color]
19


Ölmek gerekir bazen...
Yeniden doðup yaþamak için daha temizini,
Bir yerinden kopartmak ipi...

Fark ederek can çekiþmelerin bazen ne uzun yýllar aldýðýný,
Ýçindeki karmaþýklýða deðirmek bütün keskinliðiyle,
Elindeki makasý …


Fiþi çekmek ten bahsediyorum aslýnda,
Þalteri indirmek,düðmeyi kapamak yani,

Desteyi masada býrakmaktan,
Hani arkaný dönüp her þeye,baþka bi yana bakmaktan..
Sayýsýz ölme hakkýn varmýþta birini kullanýyomuþsun gibi,

Ölmek ve yeniden doðmaktan...

Yaþamak için baþka bir hayatý,yaþamak için daha sen gibi olanýný,göze almaktan bahsediyorum...

Yeni bir doðuma ölüp,her þeye sýfýrdan baþlamaktan...
Ve yazmasýnýn kolay,yapmanýnsa çok zor olduðunu,

Biliyorum …


Sadece sýðýnmak için deðildir limanlar,bazen de gitmek içindir not edin bunu,durgunluðu ve hapsolmuþluðu çökmüþse üzerine biþeylerin,bir hayatý göz göre göre çürütmekte ýsrarlý olunmamalý…

Yani bazen terk etmek gerek limanlarý,durup kilitlendiðin yerde erimektense,
ve karanlýðýnda yaþamýn sancý içinde kývranýp durmaktansa,kesik kesik nefeslerine son vermeli,yani çözülmeyen düðüm kesilmeli..


Gerçeðin avucunun içindeki jilet olup,acýtarak sana kendini anýmsattýðýnda saniye saniye...

Belki de en iyisi o hayatý orda býrakýp terk etmeli..
Çünkü sonra acýya da alýþýr insan fark etmeden,

Ve en kötüsü de seyirci kalýr kendinin tükeniþine ne yazýk ki..
Üstelik en kullanýþlý elbisesi olur "yaþamak ta böyle ne yapalým" duygusu..

Ve hayallerinden vazgeçmek ve düþlerini unutmak vardýr ki sýrada,düþlerini unutaný zaten herkes unutur…

Sonra her þey en fazla bi süre oyalar seni,sonra o süre biter,sonra oyalayanýn sihri ..

Ve yine bakarsýn ordasýn,yine mutsuzluðunun seni beklediði yerde..
Yine kendinle..

Ardýndan bu açmaz - hayatýn
Ardýndan bu hayat - kaderin

Ve ardýndan sen - hiç olursun,soluk bir gölgesi ancak,yüreðinin..


Evet yine varsýndýr bir þeklide de ama aslýnda yoksundur,daha da çoðuna..

Diyorum ya,ölmek gerekir diye bazen,hani yeniden doðup yaþamak için daha temizini,

Bir yerinden kopartmak ipi..

Orda býrakmak lazým iþte sahiden nefessiz kalmýþ içini
Ve yürümek sonra,
Yürüyüp gitmek ,

Uzaðýna,geride býrakýp kendini …

Tutma ve býrakma anlarý vardýr hayatýn,
Atladýðýnda sen,yada ýskaladýðýnda doðru zamaný,rengini gün gün solduran çiçeklere dönüyo yaþadýðýn…

Tutma ve býrakma anlarý vardýr evet hayatýn,çünkü atladýðýnda bu zamaný büyüsünü yitiriyo güzel sandýðýn..

Sonra sýkýntý,
Sonra týkanma,
Sonra tek düze bir mutsuzluk..

Dygularýn,günlerin ve hayatýn,her þey kangrene dönüþtüðünde,iþte bu anlarda yapýlacak tek þey kesmektir bi yerinden...

Ve atmak kangreni kendinden,kalan ruhunu kurtarmak için geriye..

Hem bu soluksuzluk içinde çýrpýnýp durmaktansa,daha iyi deðil mi çekip kendini almak biraz dýþarý,

Ayrýca korkma kýyýsý da var yaþamýn,hem böylece neyin içinde boðuluyor olduðuna birazda kenarýndan bakarsýn,fena mý ?

Dur ve ölmek gibi kapa gözlerini,o her þeyin seni bunaltmýþ ortasýnda,

Ve yürü,
Ve git,
Ve dene bir kez,sil her þeyi ve yaz yeniden,at her þeyi ve yerleþtir tekrardan......


Ve baþka bi hayata aç gözlerini sonra,baþka hayatýn daha sen gibi olanýna …

Kazanmak üzere kurulmuþ bir dünyada sana kaybetmekte var diyorum..
En incesi gözyaþlarýnýn içine akanlardýr gör istiyorum,

Ve yinede göze almaktan bahsediyorum,göze almaktan bir baþka hayatý,
Yeni bir doðuma ölüp,her þeye sýfýrdan baþlamayý fýsýldýyorum....

Ve bütün bunlarýn yazmasýnýn kolay,yapmanýnsa zor olduðunu,

Biliyorum....
20
Ne zormuþ gerçekleri anlamak...
Bir bakmýþsýn herþey boþ,herþey anlamsýz bundan sonra.Onca yaþanmýþlýk,onca aný,onca fotoðraf ve daha birçok þey...yalanmýþ meðer,ya da hata,belki de...bir düþ...

Ne hissedeceðini bile þaþýrýyor insan.Herþeyi bir anda,bir günde,bir gecede silmek kolay mý? Kolaysa bunun yolunu bilen var mý? Bana da anlatsa ya!!!
Zaten belliydi,gidiþat kötü...Ama inandýrmak zor kendini iþte...

Bilirsin;
Her an arayacakmýþ gibi gelir.'Eminim o da beni düþünüyor' diye iç çekilir iþte.
Bilirsin beni,hafife almam kolay kolay kimseyi...

'' Nasýl dersin seni sevdim yalan demiyorum
Benim kalbim senin kadar saðýr deðil
Ýnanmasý kolay olsa gidermiyim
Sevda yüküm kolay deðil''


Canýmý öyle çok yakmalý,öyle çok yaralanmalýyým ki...Ýnsan olarak bile deðersiz kýlabilmeliyim ki unutayým...Tüm çabalarýmýn,tüm duygularýmýn ve tüm gözyaþlarýmýn boþuna olduðu beynime çivi misali çakýlmalý ki;çýkarayým tamamen aklýmdan,hayatýmdan,ruhumdan...

''Neler gelir neler geçer içimden
Yüzün aðlar için güler göçümden
Kaçýyormu sanýyorsun gözümden
Nasýl desem asýl yerim
Cennet olsa yanýn deðil
Ölümsün sonunda sen...''


Ve öyle yara aldým,öyle sert darbeler yedim ki çekiçlerinden,varlýðýnýn yerinde eser bile kalmadý kinimden...
Aslýný istersen;
artýk nefret bile etmiyorum senden...!!!

21
Bugün seni o kadar yoðun yaþadým ki.. O kadar hissettim ki seni.. Unuttum yoksun artýk derken... Karþýmdasýn iþte.. Tüm gerçekliðinle...

Sensiz geçen zamanlar bir anda silindi seni görünce... Gözlerin gözlerime baktýðýnda canlandý tüm acýlarým.. Eskimiþ sandýðým sevdamýzýn eskitemediðimiz bütün görüntülerini gördüm gözlerinde; ateþ gibi düþtü yüreðime, yüreðimin derinlerinde bir kor alevlendi yeniden...

Sana biriktirdiðim bütün öfkem kayýp gitti avuçlarýmýn arasýndan sen sarýlýnca bana...Yine ayný sýcaklýðý duydum sýmsýký sarýlan kollarýnýn arasýnda. Ve kokun; hep en sevdiðim koku, içime doldu yine...

Yeniden giriyorsun iþte hayatýma.. Tam unuttum artýk derken yine yeni yangýnlar içimde...

Üstüme yýkýldý dað gibi bir hasret..
Yaralarý sarmaya... Alýþýp Unutmaya..
Koca bir hayat lazým, yýllar yetmez..
Senin uzaðýnda hayat çok hüzünlü..
Þimdi kime yar diye sarýlýyor ellerin..
Gitsen bile gözlerin benden gitmez!!

Resimlerde hep o güzel yüzün..
Yüreðimde hep aðlayan bir hüzün..
Karaya vuran gemiler gibi..
Ýçimdeki kalp yaralý bereli..

Hançerli þu gönlüm sevdanla kanarken..
Unutmak ne mümkün severken?

Hayatla barýþmak, bir yerden tutunmak..
Herþeyde sen varken kolay mý unutmak?
22
Eski Konular Arþivi / Üye Resimleri
10 Tem, 2006, 13:56
Burasý Çöpçatan Sitesi Deðil, Arkadaþlýk Paylaþým Sohbet Ortamý dýr Unutmayýn
23
Eski Konular Arþivi / Aslýnda...!
08 Tem, 2006, 10:50


Nereye gitsem yanýmda götürüyorum sevgimi ve nefretimi...

Her sabah yeniden sayýyorum kaç gündür görüþmediðimizi. Rüyalarýmda görüyorum karþýlaþtýðýmýz aný, baþýmý çeviriyorum, bulamýyorum söyleyeceðim kelimeyi...

Nefretimle uykuya dalýp ve sevgimle kalkýyorum. Her sabah yeni bir güne baþlasam da, sensiz yeni bir hayata baþlayamýyorum...

Sabahlarý cebime koyup "iyi ki"lerimi, "keþke"lerimi, piþmanlýklarýmý, çýkýyorum yola, günün bir saatinde "keþke"lerimi alýyorum, baþka bir saatinde "iyi ki"lerimi yanýma...

Bir cebimde ise hasretin hala duruyor, yapacak hiçbir þey bulamayýnca kalbim bu yorgun kelimelerden medet umuyor...

Senden gittiðimde sadece yaralandým sandým, aslýnda ruhum bedenimden ayrýlmýþ, geriye kalan bir et parçasýymýþ anladým...

Artýk kiminle konuþsam ruhum sendeki gibi havalanmýyor, bugün kiminle tanýþsam kalbim sendeki gibi atmýyor...

Yanýmdan geçen herkese sen misin diye bakýyorum, seni gördüðüm anda baþýmý çevirip kaçýyorum. Senden uzaklaþmak için sana doðru koþuyorum...

Bir gün ararsan, açmayacaðým diye kendime sözler veriyorum, her telefon çaldýðýnda sen misin diye heyecanlanýyorum. Seni aramamayý cesaret sanýyorum, aramak mý zor aramamak mý bilmiyorum...

Hiçbir gelen senin yerini doldurmuyormuþ, hiçbir giden senin kadar acýtmýyormuþ...

Sensiz bir hayatta da mutluluk yokmuþ aslýnda, yokluðunun acýsý sevgimden büyükmüþ aslýnda...
24
Geceleri yokluðunda þiirler yazýyorum sana,
Bazen sana okuyor ama asla sana yazdýðýmý soyleyemýyorum,
Mucizelere inanýrmýsýn..!
Ýþte ben sana olan aþkým için bir mucize bekliyorum,
Fal bakýyorum bazý zamanlar seviyor mu sevmiyor mu diye,
Hep seviyor çýkýyor nedense, zaten sevmiyor çýksada inanmýyorum,
Hep þarkýlar dinliyorum,ama oyle sýradan þarkýlar deðil; aþk þarkýlarý,
Sevgiliye söylenmek istenen þarkýlar bunlar,
Sevdanýn ne olduðunu asla anlayamayacaðýmý düþünürdüm bazý zamanlar,
Sevmek neydi açýklamak isterdim ama yapamazdým,
Yapamadýðýmda da böyle bir þeyin olmadýðýna inanýrdým,
Ama her aþýk oluþumda da þiirler yazardým,
Aþk vardý elbet bunu biliyordum,
Her yerde senin o güzel ve gizemli gözlerini arýyordum,
Sadece sana ait þiirler yazýyordum,
Dedim ya: asla sana yazdýðýmý söyleyemiyordum,
Biliyormusun, seni sevdiðimden beri herþey gözüme daha güzel, daha hoþ geliyor,
Çünkü onlar bana seni hatýrlatýyor,
Sana caným demek,sana ömrümün anlamýsýn,ruhumsun demek,
Ve daha dünyada ne kadar güzel þey varsa söylemek istiyorum,
Fakat boðazýma bir þey düðümleniyor,
Bütün düþündüklerim bir türlü dudaklarýmdan sana ulaþamýyor,
Bazen gecenin esrarengiz sessizliði vuruyor içime,
Herþeyimi allaha emanet edip uykuya dalýyorum,
Belkide bir tek sana orda ulaþýyorum,
Bitmesin bu rüya,bitmesin bu mutluluk, gitme yanýmdan ne olur,
Biraz daha kal, biraz daha tut ellerimi diyorum usulca sana,
Ama yüreðime hasret diye yazýlmýþ adýn,
Yine sevdanla beni bir baþýma býrakýp gitmen gerek,
Olsun, ben seni özlemekten de hiç býkmýyorum
Kaç dolunay geçti geceleri seni beklerken,
Ve kaç kez aðlamaklý oldu gözlerim,
Dedimya yüreðime hasret diye yazýlmýþ adýn,
Gönlümde de acýsý, yanýmda olmayýþýnýn,
Son satýrlarým bunlar kalem tutan ellerimden sana,
Hasretimsin diyorum,sevdamsýn benim,herþeyimsin ,
Hiç gelmeyeceksin belki ,yüreðimi ellerine býrakamayacaðým,
Gözlerine hiç bakmayacak,saçlarýna hiç dokunmayacaðým,
Ve ben senin hiç bilmediðin sevdalýn olarak kalacaðým..!
25
Bir gece vakti yine...
Aþinasý oldu gözlerim karanlýklarýn..gündüzlerde gördüklerim taþýndý gecelere...
Ben yokluðunun her bir anýna bir damla düþürmekteyken...
Sen onun kollarýnda mutlumusun söyle???
Ne vakit ansam seni ki her vakit anmaktayým içim yanmakta,gözlerim kanamakta,ellerim piþmanlýðýn dualarýnda can bulmakta...
Ne bunun adý? Aþk mý? Acý mý? Piþmanlýk mý?
Bilemedim ben...Adýný sen koy...
Hüzün nameleri çalýyor yine...Bir keman sesi bu kadar acýtýrmý insaný..Acýtýyor iþte...
Sen yoksun...Ellerin yok..Gözlerin yok..Sevgin yok..
Acýtmasý için daha ne arasýn...Canda "can" yok Daha ne???
Acýtýyor iþte ve kanatýyor hemde ...

N olur söyle bana..Cevap ver!Mutlumusun onunla?
Mutluyum deme bana..!
Nasýl bir yüreðin var yaaaa?
Bana giderken "seni hala seviyorum ama artýk çok geç" de..
Sonra git onun yanýna evlenmeyi bekle..!
Vefasýzlýk deðilde nedir bu söyle..?
Yokluðun canýmý daha bi yaktý bu gece..!
Sen eðer kalp taþýyorsan benimki sendekinden yüce..!
26
Eski Konular Arþivi / Ýmkansýzdýk
19 Haz, 2006, 19:06
Sen; içinde baharý gizleyen kýþýmsýn benim...

Ve biliyorum ki o baharýn güneþinde tenim esmer olmayacak hiç. Bana susmak
düþecek, payýma kilitlenmiþ bir yürek kalacak. Kaderi önceden belirlenmiþ
konuþmalar, paylaþmalar, bakýþmalar olacak. Bir yerde aykýrýlýðým tutup sarýlsam
da içimde sana, sen bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin...

Git diyorum sana, kalma yüreðimde, bu kadar özleteceksen kendini. Bir bakýþ;
gözüm gözüne deðiyor; hissediyorum... Gitme diyorum. Kal geldiðin yerde. Ne
gitmelerin bitiyor; ne de benim sana kal demelerim...

Hangi aralýkta girmiþtin içime anlamadým. Tüy gibi hafif, usul usul inivermiþtin
yüreðime. Kabullenemedim önce. kocaman yalanlar söyledim kendime. Ben dýþýmda
tutmaya çalýþýrken seni, meðer içerde hakimiyetin çoktan baþlamýþtý. Kuþatmýþtýn
dört yanýmý; ve kendim için çok geçti. Yerle bir olmuþtu her þey. Olmazsa
olmazlarým; ilkelerim, yargýlarým...

Nasýl bir þeydi, bu beni böyle yaðmalayan. Þimdi karþý durmuyorum Sana, nasýlsa
buluyorsun bir yolunu ve sarmalýyorsun içimi dýþýmý. Ayak seslerini duyuyorum
hangi yöne gittiðini bilemeden. Ben yaþanmýþ bir aþkta eski yaralarýma
yanýyorum, Sen yaralarýna benden sevda sürüyorsun. "Belki"lerden,
"ihtimal"lerden, "keþke"lerden medet umuyorum, Senin belki de yabancýsý olduðun
düþler büyüterek...

Ben, suretine deðil, aslýna dokunma ihtimallerinde mutlu oluyordum.
Ben seninle, ayný coðrafyada yaþayabilme ihtimalinden huzur buluyordum.

Þimdi, bilinci küflerinden kurtulmuþ bir yürekle, süresi diðer aþklardan çok
daha uzun olacak bir aþkýn ömrünü anlatýyorum, Sana dair yazýlanlarda...

Þimdi, bir sayfa dolusu cümlelerle; bir imkansýzlýðýn mucizeye dönüþünü
anlatýyorum...

Þimdi, bozgun sonrasý imkansýz bir zafer kazanan bir orduyum, bir yenilgide
zafer ne kadar anlam taþýyorsa o kadar anlamlaþýyorum...

Þimdi ben, daðýldýkça kurulan yeni düþlerde Sana bakýyorum… Umut; hep var olacak
çünkü...
27Aleyna selam güzel yürekli yoldaþým...
Özümde özlediðim,gözümde tüten sevdam...
Güldüðnde mutluluk dehlizlerine düþüren yüz,
Duyduðumda sevinç nameleri diyarýna gönderen ses...

Epey oldu sana yazmayalý biliyorum...
Þimdi yokluðuna dökülen satýrlarla benliðimi dinliyorum...
Kifayetsiz kelamlarla gözyaþlarýmý karýyorum...
Sana her çabam boþluklara çarpýp dönüyor,ben o darbelerle sevdanda büyüyor,vuslat-ý þah doðumlarý için sana birikiyorum...

Yar bilesin ben sana medeniyetsiz bir aþk büyütürüm...
Acýlarýmý,hasretimi senli umutlarda çürütürüm...
Çýrpýnsada çýlgýn gibi,teslim alamadý beni hüzün...
Payýma düþen koyu bi yalnýzlýk olsada,aldýrmam,senin sevginin zerreleridir özüm...
Azap gibi gelsede bu yolculuk,sana teslimiyetimle diner acým,veda eder güzüm...
Sabýr azýðým umut yoldaþým...
Bir gün elbet kavuþuruz iki gözüm...!     
28
 love love love love love love love love love love love love love love love love love love love


Leyla Mecnun A?k Görsün


Ne zaman yüre?imde bir deli tay gemi az?ya alsa...
Ne zaman ya?mur yürekli bulutlarla yar??sa gözlerim..
Ve ne zaman ürkek bir ceylan geçse dü?lerimden..


Sen geliyorsun akl?ma... Duru, berrak, engin, derin gözlerinle sen... Gelip oturuveriyorsun yüre?imin orta yerine.

"Ne zaman akl?ma gelsen
K?rk ikindi ya?murlar? misali
Uzunca bir sa?anak
Bo?al?yor gözlerimden
Sana giden yollarda
Ba?l?yor bir tipi
Ba?l?yor bir boran"

O ünlü türküye inat, yolun sonu görünmüyor, da?lar geçit vermiyor. Lakin; gönül de ferman dinlemiyor. Bir al k?z? oluyorsun dü?lerimde. Hani ninelerimizin so?uk ve karl? k?? günlerinde anlatt???, a?z?m?zdan buharlar ç?karak, so?uktan k?zarm?? burunlar?m?zla dinledi?imiz o masal k?z?.. Hani yakalad???nda senin olan ve her iste?ini yerine getiren güzel peri k?z?. Seni yakalamak için büyük çaba sarf ediyorum. Ama beyaz bir köpük gibi kay?veriyorsun avuçlar?mdan. Ellerim bo? kal?yor, gözlerim bo? bak?yor, yüre?im bo?...

Bir bebek oluyorsun sonra. Henüz emekleyen ve e?yalara çarpa çarpa yürümeye çal??an ?irin ve afacan bir bebek. Ve yürüyorsun beynimde, bedenimde, yüre?imde.. tüm hücrelerimde yank?lan?yor ayak seslerin.

Sonra deniz oluyorsun. Yemye?il/masmavi bir deniz. Nice f?rt?nalara gebe engin bir deniz. Ve ben gözlerinin hapsinde müebbet muhabbete mahkum bir forsa. Yüre?im yüre?ine prangal?, gönlüm gönlüne kilitli bir forsa. Mahkum sevinir mi hiç? Ama ben seviniyorum. Çünkü senin mahkumunum. Ne güzel bir mahkumiyet bu.

Ve sonra ya?mur oluyorsun, rüzgar oluyorsun, bahar oluyorsun, a?k oluyorsun... Ama her ?eyden önemlisi ben oluyorsun. Öyle bir ben ki; ba?tan a?a?? sen... Fikrimin ince gülü, a yirmi dört ayar?m, suna boylum, kalem ka?l?m..

Yalan de?il seni sevdi?im. Seni özledi?im yalan de?il. Sensiz gecelere, öksüz hecelere, isyankâr a??tlara, yetim türkülere, odam?n duvarlar?na sor. Dolunaya, ufuklara, ba?a karl? da?lara sor. Kalemime, ba?lamama sor..

Bugün bunu bir kez daha anlad?m. Anlad?kça a?lad?m, a?lad?kça anlad?m.

Ömrümde ilk kez böylesine deli seni sevdim..
Ömrümde ilk kez böylesine deli seni özledim..
Ömrümde ilk kez böylesine deli seni arzulad?m..


Ve ?imdi ömrümde ilk kez bir sigara yak?p; duman?n? ci?erlerime de?il, ta iliklerime çekiyorum. Gün do?mu?, gün batm?? kimin umurunda.

Yoklu?unda terk edilmi? bir kent gibiyim.. Tut sana uzanan ellerimden Sevda Ecesi... S?la tükensin, hasret ölsün.

Tut... Ki Leyla Mecnun a?k görsün...

love love love love love love love love love love love love love love love love love love love

SEN? DEL?LER G?B? SEV?YORUM P?S?C?G?M B?R?C?G?MYazan: yitiksevdalar

29
2925 burdan devam  ;) :alkis :halay
30
Sende mi gitmelisin...
Seni sevdiðimi söyleyemedim hiçbir zaman
Ýzin veremezdim sözlerin bizi kirletmesine,
Ama bakýþlar yetmiyor muydu?
Kalbim her durduðunda,
Nefesim her kesildiðinde,
Anlamýyor muydun hissettiklerimi?
Masum dokunuþlardan irkildiðimde,
Yanaklarým kýrmýzý gezdiðimde,
Belli olmuyor muydu aþkým?
Ama seni sevdiðimi söyleyemedim...
Biz yasaðýz, sevgimse kaçak.
Aramýza girenler, ayýrmaya çalýþanlarda
Önemli deðil benim için.
Kaybedeceklerim zaten benim olmamýþ hiç.
Ama sen...
Ya seni kaybetseydim,
Ya o sözler kýrsaydý bizi baðlayan zincirleri...
Seni sevdiðimi söyleyemedim,
Ve sen gidiyorsun þimdi.
Seni sevmeye mahkûmum zaten.
Her akþam gözlerimden de taþsa sevgim,
Geçen her gün biraz daha götürse de benden,
Umudumu da çalsa,
Seni sevmeliyim.
Ve bir gün gelecek unutacaksýn adýmý.
Ýþte o yüzden,
Hoþça kal..
31

TIKLA LÜTFEN Sitesýnde gördügümüz Ece Uslu Arkadasimiz..kardesimiz Lösemi hastasi..Ve birilerinden Gelecek yardimi Bekliyor..Sizin Yapmanýz gereken yardým BU siteyi dagitmak yada Elinizde Gelebicek Ufak Maddi yada Manewi yardým ...SiziN Ufak bi yardiminiz Ece ýcýn Belki buyuk bi Yardim olcaktir..!

suan a kadar..

15 bin Kisiye Yakýn mail atildi..Ve Butun Buyuk Internet Siteleri Yayýnlarini Durdur Ve Eceuslu.org a yonlendirdi..Yayýn ý acan siteler AnaSayfalarina Ece Uslu Duyurusunu Yerlestirdi..!

Bizde Belki Kalbimsende Ailesi olarak ufak bi yardimda Bulunabiliriz..32
Ýyi Sohbetler

33
Sen gittiðinden beri duygularýmýn körelmesinden korkardým.
Korkardým dedim ya..
Korktum,köreldim..

Sana dair yazdýðým yazýlarýmýn sonuna nokta koymak istiyorum artýk..
Bu;bitmiþliðimin,tükenmiþliðimin,yorgunluðumun ve sana olan sevgimdeki eksilmenin bir yansýmasý..
Noktayý koyuyorum bu son satýrlarýmda..Sana ve sana olan sevdama..

Üç noktasýz yaþamanýn ne olduðunu bilmek istercesine..
Beklemeden,umut etmeden,gözlerim dalmadan,acaba gelir mi? diye beynimi allak bullak eden sorulardan kaçarcasýna..
Oku ve bil ki sana,bana ve bize dair olan her þey aslýnda yalanmýþ..

Ayrýlýk tek sýrdaþým olmuþ geceler boyunca..
Yazýlan senaryonun iki zýt karakteriyiz..
Bu oyunda bir kazanan bir kaybeden olacaktý..
Perdeyi Seni unutmak için indirdim..
Sen beni,ben seni bir daha görmeyeceðiz..
Bu son film..
Son kez olsun tut ellerimden..
Ve gülümse bana..
Gülümseki yanaðýndaki gamzeye gömeyim kendimi..

Anlayacaksýn bir gün senin için dökülen bir damla yaþýn ne anlama geldiðini..
Anlayacaksýn kaybetmenin vermiþ olduðu sýzýyý..
Anlayacaksýn kazanmanýn aslýnda bir yalan olduðunu..
Ve iþte o zaman sende aðlayacaksýn..
Ve anlayacaksýn bensizliðin,sensizlikten beter olduðunu..
Þimdi çek git yoluna..
Yolun aydýnlýk,bahtýn açýk olsun..eywallah..
34


Suskunuz... Hem de çýðlýk çýðlýða bir suskunluk bizimkisi...

Bu konuþacak bir þeyimiz olmadýðýndan deðil. Konuþmaya çalýþtýðýmýz þeylerin, alýþtýðýmýz yalnýzlýðýmýzdan uzaklaþtýrmasý aslýnda bizim korkumuz...

Ýkimizde cesaret edemiyoruz. Öylesine alýþmýþýz ki içimizde büyüttüðümüz yalnýzlýðýmýza. Seviyoruz onu. Belki de yaþandýðýnda yok olacaðý korkusu bizi tereddütte düþüren. Kaybetmekten korkacaðýmýz bize ait bir þey oluþturma kaygýsý...

Sen yapamadýðýn hamlenin, hayatýn boyu inanmak istediðin deðerlere sahip gibi gördüðün düzeni yok etme giriþiminden Baþka bir þey olmayacaðýný düþündün hep... Bense yýllarýn verdiði bir alýþkanlýkla içinde var ettiðim bana daha fazla acý vermemek için susmayý tercih ettim...

Ýçimden çýðlýk atarak susuyorum... Susuyorum... Ýçimde o kadar güzelsin ki... Sana susuyorum...

Demiþtim ya "yüreðim susmayý öðreniyor". Aslý yok. Sevdiðini anladýðýnda içinde duyduðun çýðlýðýn yankýsý hiç bitmiyor. O hiç susmayacak... Her gün, her saat bana haykýracak, baðýracak, parçalayacak içimi. Benimse yüzümde o gülümsemem yer edinecek tekrar...

Her soðuk üþütemediði gibi, her ateþ de yakamazmýþ insaný... Üþüyorum; alev alev üþüyorum... Hani saatlerce sessiz, tek kelime etmeden sana bakýþlarým var ya; gözlerinde beni ýsýtacak olan anlamlarý yakalamaya çalýþma çabamdan baþka bir þey deðil...

Ve her yakaladýðýmda kaybettiðimi hissetmemden öteye gitmeyen bekleyiþler... Ve her kaybettiðimde yeniden yakalama çabam... 
35


Sensizliðe attýðým her adým, ben benlikten çýkýyorum ben, ben olamýyorum, senin esirin oluyorum, gecelerin kör karanlýklarýnda.Þarkýmýzý mýrýldanýyorum sana,ve ben yine sen oluyorum.

Ben neden sende özlemlerimle sevgimle tutuklu kaldým.

Sensizliðe attýðým her adým da görmek istiyor gözlerim seni. Baktýðým her yerde,hep seni görmek için bakýyorum boþluklara..

Gerçeklerin gün ýþýðýna ihtiyacý yok artýk. Yeni yüzler de sunma bana, usandým senden. Usandým yaþar gibi yapmaktan, usandým gözü yaþlý günler yaþamaktan...

Sensizliðe attýðým her adým da, okunaksýz izini sürüyorum mutluluðun ve terkediyorum seni.

Sensizliðe attýðým her adým,Her adres, her yol, sana çýkýyor kaç kiþi birden yaþadýðýmý bilmiyorum artýk. Sanki her biri bir çoçuk. Biri benim yerime kalabalýkta sevilen, neþeli birini oynuyor.Bir baþkasý týpký çocuk gibi aklýna eseni..


Hissettiði her þeyi yapabileceðini, herkesin onu sonsuza dek seveceðini, kimseyi yitirmeden, kimseyi kýrmadan böyle hep mutlu, sonsuza dek yaþayabileceðini sanýyor.

Bir baþkasý hep mutsuz herþeyin kötülükle dolu olduðunu,bu yalan dünyanýn bu acýmasýzlýðýnýn ne yaparsak yapalým deðiþmeyeceðini çok iyibiliyor.

Biri ise durmadan ve hiç yýlmadan seni sayýklýyor suç bendeymiþ gibi isyanlar ediyor bana,sadece beni suçluyor.

Bütün bunlar benimle birlikte.
Bazen onlarý taþýmaktan yoruluyorum.
Beklemeler senden uzak kalýnmaya çalýþýlan günler.

Sensizliðe attýðým her adým. Bilsen ne isyanlar ne nefretler taþýyor gecelerime.

Oysa sen susuyorsun,
Ve ben hep uyanýðým zamansýz ölümlere. Bilsen,ne dayanýlmaz. Kendimi hiç bir yerde bulamamak.Yapanyanlýlýðýmda da olsa haykýramamak ne zor !
Þimdi söyle , nerede o gül ektiðimiz umutlar?Hayal bululutlarýnda bitirdiðimiz yaðmurlar?
Ve kana kana içmeler susuzluðu?
Yýldýzlý göklerdeki suskunluklarýmý?

Sensizlik ateþlerimi Kutuplar'a sürdüðüm ve kendime yandýðým o "düþ" nöbetlerindeki özgür zamanlar. Nerde !

Oysa yaþamak vardý göðün eriþilmezliðini.
Her attýðým adýmda biraz daha geri gitmek. Her intiharda yeniden dirilmek.

Ölümümü diriltmek istiyorum yokluðunla. Kendimi diriltecek kadar ölü, seni ölümüne sevecek kadar deliyim ben.

Mutluluk bile sensiz çekilmiyormuþ geç anladým, gözlerinde bir anda dört mevsim. Her mevsimin güzelliðinde sen.. Yemyeþil nehirler çizsem zamanýn yüzüne adýný sonsuzluk koysam ve her saniyesini o sonsuzluðu seninle yaþasam.

Umudun olacak ki, inanacaksýn. Umut su'da boðulmuþsa; nehirlerin suçu ne.
Öðreniyorum sevdiðim. Umudum yeþil akarsularda boðuldu ama o nehirlerde hayat'ta kalmayý, o nehirin mahkumu olmayý ve o nehir de seni sevmeyi öðreniyorum.

Sensizliðe attýðým her adýmda. Ben sana özlemlerimle

Yanýyorum. Yanarken; öðreniyorum. Öðrenirken; Seni Seviyorum!
36
Eski Konular Arþivi / >>> Elveda <<<
01 May, 2006, 21:05

Elveda
Sustuðum saniyeydi ölümü hissediþimin zamaný. Gerçeklerdi yalnýzlýk. Yüzleþtiðim sorumluluklar, iþlediðim günahlar, içimi bir hoþ eden mutluluklar. Bir tek benim yankýlarýmdý yükselen odadan. Bir sen yoktun yanýmda, tüm anýlarým vardý soluðumun dumanýnda. Askýya aldýðým geleceðim bu karanlýkta pek de olabilirliðini koruyamýyordu. Beklemenin verdiði sinir harbinin ötesinde kalbim heyecana yenik düþebilirdi her an. Peki neye duyduðum heyecandý bu delicesine merak?

...
Yanýmda hissettim nefesini. Hemen ardýndan kokun çaldý burnuma. Ah! O nefis kokun... Bu sensin, yanýmdasýn. Ama daha burnumun ucunu göremiyorken nasýl bulayým seni? Nefesin hemen yanýbaþýmda. Uyuyuþun geliyor aklýma; o sessiz, ürkek teninin yalnýzlýðýný düþünüyorum. Ama yine de yanýmda deðilsin sanki. Bu karanlýk yutuyor seni. Ne günahlarým kaldý ne de sorumluluklarýmla yüzleþmem. Seni düþünüyorum kayýtsýzca.

Neredesin? Bir þey mi oldu yoksa? Sana? Bana?...

Sadece nefesin var, karanlýkta eþlik eden bana. Ve kokun tabii...

...
Sessizce beklerken çýkmaný, kesmenin zamanýmýydý nefes alýp veriþini? Ne oldu? Karanlýkta beni bana býrakýp gittin. Kokunu da aldýn yanýna giderken, anýlarýmý ne yapacaksýn peki? Tamam susuyorum sen de çýk haydi...

...
Gözlerimi kamaþtýran bu ýþýk ta ne? Büyüyüþünü sürdürüyor, gözbebeklerim ufalýrken. Beni karanlýktan çekip alýyor benliðinin aydýklarýna. Ve kapatýyor karanlýða benim için açtýðý kapýlarýný.

...
Ýþte! Seni buldum sonunda! Ama yanýnda yatan adam da kim? Bana bunu nasýl yaptýn? Karanlýklarda kalsam daha iyiydi. Bu yatak benim, bu salon benim... Nasýl yaptýn bana bunu? Yanýnda ki de kim? Kim o kumral adam? Kim o sonsuz güzellikteki boynunda uyuyan? Benim yerimde? Senin mis kokunda... Görüntü netleþse tanýyacaðým bana benzeyen þu adamý... Ama?

...
Ölümümdü sevdamdan kopuþum. Aþkým daima benim gizli kasamda saklý kalacaktý. Seni öpüþlerim; o narin gül kadar kýrmýzý,pamuk kadar yumuþak dudaklarýný öpüþlerim, daima o kutuda bu yalnýz aydýnlýkta bana eþ olacak...

...
Elveda meleðim...
37
Online Sohbet'e Devam......
38
KIZILAY KAN MERKEZLERÝ

ADANA KAN MERKEZÝ
Kurtuluþ Mah. 16. Sokak. No : 11 ADANA
0 322 454 26 08
0 322 454 40 63


ANKARA KAN MERKEZÝ
Mamak Cad. No : 10 Cebeci / ANKARA
0 312 362 97 00
0 312 320 31 45


ANTALYA KAN MERKEZÝ
Anafartalar Cad. Balcý Apt. No : 62/ 1 ANTALYA
0 242 247 30 23
0 242 247 30 23


BALIKESÝR KAN MERKEZÝ
Atatürk Mah. Bandýrma Cad. No : 1 BALIKESÝR
0 266 246 04 80
0 266 246 34 50


BURSA KAN MERKEZÝ
Orhan M. Ýmaret Sok. No : 9 / B Tayyare Kültür Merkezi Altý BURSA
0 224 221 15 08
0 224 224 47 09


DENÝZLÝ KAN MERKEZÝ
Gelzeren Cad. Atnur Apt. No : 1 Yeþilköy DENÝZLÝ
0 258 265 49 76
0 258 265 47 51


DÝYARBAKIR KAN MERKEZÝ
Hastaneler Cad. Kýzýlay Ýþ Haný Kat : 4 Dað kapý DÝYARBAKIR
0 412 228 40 71
0 412 228 40 71


DÜZCE KAN MERKEZÝ
Eski Ýstanbul Cad. Anýt park karþýsý DÜZCE
0 380 523 84 87
0 380 523 84 87


EDÝRNE KAN MERKEZÝ
Sarýcapaþa Mah. Sarýcapaþa Cad. No : 48 EDÝRNE
0 284 213 03 69
0 284 213 03 69


ERZURUM KAN MERKEZÝ
Atalar Cad. Maliye Sok. Kýzýlay Ýþ Haný Kat : 3 ERZURUM
0 442 235 36 37
0 442 235 36 37


ESKÝÞEHÝR KAN MERKEZÝ
Arifiye Mah. Postane Sok. No : 16 ESKÝÞEHÝR
0 222 221 99 06
0 222 230 07 75


GAZÝANTEP KAN MERKEZÝ
Kemal Toker Cad. No : 18 Kýrkayak GAZÝANTEP
0 342 232 66 66
0 342 233 23 11


ISPARTA KAN MERKEZÝ
Hýzýr bey Mah. No: 1 Doðumevi yaný ISPARTA
0 246 232 80 23
0 246 223 33 35


ÝSTANBUL ÇAPA KAN MERKEZÝ
Millet Cad. No : 122 Çapa ÝSTANBUL
0 212 534 69 73
0 212 635 29 07


ÝZMÝR KAN MERKEZÝ
Kýzýlay Cad. No : 1/ 1 Alsancak ÝZMÝR
0 232 421 47 89
0 232 463 89 01


KAYSERÝ KAN MERKEZÝ
Örnek Evler Mah. Ay Sokak. No : 6 Kocasinan KAYSERÝ
0 352 221 07 10
0 352 221 07 12


KONYA KAN MERKEZÝ
Eski Garaj Cad. No : 23 / A KONYA
0 332 351 13 54
0 332 351 63 13


SAMSUN KAN MERKEZÝ
Abalý Cad. No : 1 SAMSUN
0 362 433 16 61
0 362 433 03 20


SÝVAS KAN MERKEZÝ
Kepenek Cad. Sular baþý Sok. M.Aliaða Camisi yaný No : 4 SÝVAS
0 346 221 25 78
0 346 221 99 25


ÞANLIURFA KAN MERKEZÝ
Köprübaþý Kýzýlay Ýþ Haný ÞANLI URFA
0 414 216 34 84
0 414 216 34 81


TRABZON KAN MERKEZÝ
Uzun Sok. Kýzýlay Ýþ Haný Kat : 4 TRABZON
0 462 321 32 41
0 462 321 32 41


Z.KAMÝL KAN MERKEZÝ
Toptaþý Cad. Üsküdar ÝSTANBUL
0 216 310 03 85
0 216 310 43 33


ZONGULDAK KAN MERKEZÝ
Üzülmez Cad. No : 28 ZONGULDAK
0 372 253 30 15
0 372 253 42 89
KIZILAY KAN ÝSTASYONLARI


AYDIN KAN ÝSTASYONU
Hasan Efendi Mah. Kýzýlay Cad. No . 45 Kat : 1
0 256 213 77 31


ÇANAKKALE KAN ÝSTASYONU
Adres: Kemalpaþa Mah. Kýzýlay Sok. No : 16
0 286 217 12 84


ÝSKENDERUN KAN ÝSTASYONU
Çay Mah. 102. Sok. No: 19
0 326 613 63 28
0 326 613 63 27


ÝZMÝT KAN ÝSTASYONU
Kýzýlay Ýþ Haný
0 262 321 22 34


ÖDEMÝÞ KAN ÝSTASYONU
Ulus Meydaný No : 3 0 232 544 86 85


UÞAK KAN ÝSTASYONU
Milli Egemenlik Cad. No : 6
0 276 224 03 86


KARABÜK KAN ÝSTASYONU
Karabük Kýzýlay Binasý
0 370 412 47 74


SÝNOP KAN ÝSTASYONU
Sinop Kýzýlay Binasý
0 368 261 27 23


MANÝSA KAN ÝSTASYONU
Avni Gemicioðlu Cad. No: 83
0 236 231 77 86


RÝZE KAN ÝSTASYONU
Rize Kýzýlay Binasý
0 464 213 29 29
39
Eski Konular Arþivi / ÖLÜM HAKKINDA
20 Nis, 2006, 19:48
ÖLÜM

Her oyunun kendine göre bir kuralý vardýr. O kurallara uyularak o oyun
oynanýr. Eðer siz bu oyunu kurallarýyla deðil de; ben dilediðim gibi
oynayayým derseniz, size o sahada yer yoktur.

Tavla oynuyorsanýz pullarý gelen zarlarýn rakamýna göre ilerletmek
mecburiyetindesiniz. Futbolda iseniz topu elinize alamazsýnýz. Basket
oynuyorsanýz topu ayaðýnýzla yürütemezsiniz. Bunlar oyunun kuralýdýr. Eðer bu
kurallarý kabul etmiyorsanýz; o zaman zaten siz sahaya da çýkamazsýnýz. Çünkü o
sahaya çýkýp oynamak o kurallarý kabul etmenin neticesidir.

Din olayýný kabul
edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Ama ben dini kabul ediyorum dediðiniz
zaman, Peygamberin getirdiði kurallarý kabul ediyorum demektir bu.

O zaman sizin düþünce yapýnýzý, Peygamberin getirdiði kurallarla baðdaþtýrmak
mecburiyetindesiniz. Eðer düþündüðünüz birtakým þeyler, Peygamberin
getirdiklerine uymuyorsa, düþünmekte özgürsünüz ama Peygambere inandýðýnýzý
ve ona tabii olduðunuzu söylemeye hakkýnýz yoktur.

Mutlaka bir cenazeye gitmiþsinizdir. Ve o cenazede tabut ve tabutun üstünde
bir yeþil örtü görmüþsünüzdür. O yeþil örtünün üzerinde sýrma ile yazýlý bir
ayet vardýr. O ayette þöyle der;"Her nefis ölümü tadacaktýr". Ýnceliðe
dikkat edelim.

Kuran kesinlikle "öleceksiniz" demez, ölümü "tadacaksýnýz"
der. Tadacaksýnýz. Ýnsan ölmez ölümü tadar.

Kuranýn hükmüne göre, Peygamberin bildirisine göre, Peygamber de ölüm olayýný
þöyle anlatýr; kiþi ölümü tattýðý anda ölmüþ olduðunu fark etmez. Kiþi kendi
bedenini yýkayaný ve çevresindekileri görür, bilir, tanýr. Kendi cenaze namazýný
kýlanlarý, tabutun içinde ve üstü örtülü olmasýna raðmen görür, bilir ve tanýr.

Mezardan uzaklaþanlarýn ayak seslerini iþitir. Sonra kabrin içindeyken iki
melek gelir. Münkir, Nekir adlarýyla, maruf. Ve ona bazý sualler sorar. O
suallerinde cevabýný verir. Niye?

Ölümü tatma anýndaki olaylarýn bazý ana noktalarýný vurgular. Öyleyse ölüm
denen olayýn ne olduðunu bir an için hatýrlayalým. Þöyle anlatayým size
ölümü;

Bir yerde bir koltukta oturuyorsunuz, çevrenizde de insanlar var. O anda
elinizi kaldýrmak istiyorsunuz, kaldýramýyorsunuz. Bir þey söylemek
istiyorsunuz sesiniz çýkmýyor, bir anda paniðe düþüyorsunuz. Felç mi oldum
diyorsunuz? Sizde felç oldum düþüncesi, duygusu hâkim oluyor o anda. Hâlbuki
sizin durumunuzdan þüpheleniyorlar, dýþardan bakýyorlar hareket yok, gelip
dokunuyorlar yýðýlýp kalýyorsunuz.

Aaa! Öldü! Diyorlar. Siz onlarýn öldü deyiþinden öldüðünüzü anlýyorsunuz.
Felç geçirmediðinizi anlýyorsunuz. Dikkat edin. Aklýnýz, þuurunuz, idrakiniz,
bütün duyularýnýz yerinde, dýþarýda olup bitenleri görüyorsunuz. Fakat beden bir
anda yýðýlýp kalmýþ.

Deyin ki siz buna kalp krizi. Ýþte o anda çevrenizdekiler baðýrýp,
çaðýrmaya, haykýrmaya baþlýyor. Aðlýyorlar, vaveylalar kopuyor. Siz "
Ölmedim, yaþýyorum!" demek istiyorsunuz, sesiniz çýkmýyor. Çünkü beyin
durmuþ, sinir sistemi felç olmuþ, hiçbir hareket yok bedende. Ve onlarýn bu
haykýrýþlarý, baðýrýþlarý sizi daha büyük bir sýkýntýya, azaba, paniðe
sokuyor.

Peygamberin sözünü hatýrlayalým;"Ölülerinizin yanýnda haykýrýp,
baðýrýp, çaðýrmayýn onlara eziyet edersiniz" Çünkü; o zaten ölü deðil!!!
Yaþýyor! Yaþýyor, fakat beden durmuþ, bitmiþ. Bedenden dýþarý iletiþim
saðlanamýyor.

Derken alýyorlar bedeni koltuðun üstüne uzatýyorlar, törelerine göre getirip
üstüne bir býçak, bir çatal bir þeyler koyuyorlar. Siz orda çevrenizde
aðlaþanlarý seyredip duruyorsunuz.

Sonra alýyorlar sizi, götürüyorlar bir hamama sýcak bir yere, üstünüze
sularý döküyorlar, sizi evirip çeviriyorlar, siz ne kadar uðraþýrsanýz
uðraþýn, dýþarýyla iletiþim kurmaya "Ben yaþýyorum!" demeye diyemiyorsunuz.

Ama sizi yýkayanlarý görüyorsunuz, biliyorsunuz, tanýyorsunuz. Tanýyorsunuz
ama maddi dünyasýyla baðýnýz kopmuþ. Param diyorsunuz, iþim diyorsunuz,
koltuðum diyorsunuz, anam, karým, çocuðum diyorsunuz hiç! Bunlarýn hiç biri
size ulaþamýyor. Ve bunlara dokunamýyorsunuz.

Daha sonra sizi alýyorlar beyaz bir kefene sarýyorlar, tahta bir sandýðýn
içine koyuyorlar, üstünüzü kapatýyorlar ama sizin görüþünüze mani olmuyor o
tahta, o örtü... Dýþarýda olanlarý seyrediyorsunuz. Gözleri yaþlý, hüzünlü
insanlar...

Sonra götürüyorlar bir musalla taþýna koyuyorlar. Hüzünlü an, çevrenizde
aðlýyorlar, haykýrýyorlar. Gözü yaþlý karýnýz, kocanýz, çocuðunuz, ananýz,
babanýz, arkadaþlarýnýz, sevdikleriniz... Ve siz bunlarý da
seyrediyorsunuz...

Sonra sizi alýyorlar bir mezarýn yanýna getiriyorlar. Koyuyorlar topraðýn
üzerine, mezar kazýlýyor çevrenizde hüzünlü insanlar...
Ýþte o anda hayatýnýzýn en büyük paniði baþlýyor. Yaþamýnýzýn en büyük
paniðini o anda yaþýyorsunuz.

Çünkü aklýnýz, þuurunuz, idrakiniz, bütün
duygularýnýz sizinle beraber, yani siz o anda yaþýyorsunuz, fakat bedeni
içinde bir örtüde ve o mezarýn içine konacaðýnýzý, üstünüze topraðýn
atýlacaðýný ve orada hapis kalacaðýnýzý, görüp hissediyorsunuz. Hz.

Ömer(r.a) soruyor;

- Ya Resulallah! Ben mezara konduðum zaman þu andaki aklým, idrakim,
duygularým, þuurum, aynen muhafaza olacak mý?

-Evet, Ya Ömer! Aynen þu andaki aklýn, idrakin, duygularýnla var olacaksýn.
Evet. Kiþi o mezara gömülme anýnda hayatýnýn en büyük paniðini yaþýyor. Diri
diri topraða gömülmek...

Ve sizi en sevdiklerinizin elleriyle topraða alýp o mezarýn içine
koyuyorlar, üstünüze topraðý atmaya baþlýyorlar. Tahtalar konuluyor veya
beton taþlar konuluyor, dýþarýyla ilginiz kesiliyor. Ama dýþarýdaki sesleri
duyuyorsunuz, topraðýn içinde canlý canlý hapis kaldýðýnýzý hissediyorsunuz.

Evet, bedende bir olay yok o ana kadar ama siz o topraðýn içinde canlý canlý
hapissiniz. Baðýrmak, haykýrmak istiyorsunuz; Beni buraya býrakmayýn! Beni
buraya koymayýn! Ben yaþýyorum! Canlýyým! diriyim! Ben de sizin kadar
þuurluyum! AMA ÝLETÝÞÝM YOK!

Bunlara ulaþamýyorsunuz ve sizi oraya býrakýyorlar, üstünüze topraðý
kapatýyorlar, ýþýk kayboluyor, kapkaranlýk bir mezarýn içinde tek
baþýnasýnýz...

Peygamberimiz(s.a.s) þöyle diyor:

" Kiþi kabre konduðu zaman o panik içinde öyle bir haykýrýþla haykýrýr ki;
feryadý arþa kadar yükselir. Fakat ne yazýk ki insan kulaðý o haykýrýþý
iþitemez."

Ýþte o panik anýnda düþünüyorsunuz ki, size dünyada iken söylenen; ölmek yok!,
hayat devam ediyor!, öbür hayata kendini hazýrlamazsan piþman olursun! ikazlarý
gelmiþti, ulaþmýþtý fakat bunlarý kaa'le almamýþtýn. Artýk mezardan geri dönüþ
yok. Bitiyor, herþey son buluyor.

Ve orada gerçekten iki melek geliyor, size bazý sualler soruyor.
Siz o panik halinizle ne derece cevap verebiliyorsunuz, size ait olan bir
olay...

Sonra aradan zaman geçiyor, mezarýn içinde yýlan, çýyan, köstebek, fare
kenarlardan çýkýyor geliyor sizin kaþýnýzý, gözünüzü, yanaðýnýzý, aðzýnýzý,
burnunuzu, karnýnýzý, baðýrsaklarýnýzý yemeye baþlýyor. Ve siz mezarda kendi
yeniþinizi, bu hayvanlar tarafýndan parçalanýþýnýzý seyrediyorsunuz,
hissediyorsunuz.

Evet, fiziki bedeninize olan fiziksel bir azap size
ulaþmýyor ama kendinizi kâbus görür þekilde düþünün, rüyada,
yatakta...

Rüyanýzda size gelen baskýlarý, birtakým hayvanlarýn size verdiði
zararý, veya bir uçurumdan düþüþünüzü, bir býçaðýn sizi kesiþini,
boðulmanýzý, göðsünüze birinin oturup boðazýnýzý sýkmasýný düþünün... O anda
fiziksel bir olay yok ama, sizin yaþadýðýnýz kabus... Ýþte mezarda öyle bir
kâbusun içine düþüyorsunuz ki, uyanma, geri dönme yolu yok. Ve böylesine
baþlayan bir ÖLÜM ÖTESÝ YAÞAM

Yani siz ölümün ne olduðunu tadýyorsunuz. Tadýþ sizde bir þey deðiþtirmiyor.
Herhangi bir þeyi tattýðýnýz zaman nasýl þuurunuzda, idrakinizde bir deðiþme
olmuyorsa, sadece o þeyin ne olduðunu anlýyorsanýz, "ölümü tatmak" demek bu
bedene kumanda edemez hale gelmeniz demek. Bu bedene kumanda edemez
hale geliyorsunuz, iþte bu "ölümü tatmak" denen olay. Ama yaþamýnýz devam ede
gidiyor o kabirde...

Size sorsam, bir aynaya baktýðýnýz zaman ne görüyorsunuz? Desem, hemen
vereceðiniz cevap þu olur. Aynaya baktýðým zaman kendimi görürüm. Ýþte
"aynaya baktýðým zaman kendimi görürüm" cevabýnýz Peygamberi, Kuran'ý ve
ölüm ötesi yaþamý inkârdan baþka bir þey deðildir!

Eðer gördüðünüz aynada, sizin ben dediðiniz, kendim dediðiniz yapý ise bu
beden belli bir seneler sonra toprak altýnda çürüyüp yok olacak ve bu hesaba
göre sizinde yok olmanýz gerekecektir. Ama siz toprak altýnda Peygamberin
bildirdiði bir þekilde yaþayacaksýnýz. Bu beden çürüyüp yok olmasýna raðmen
demek ki aynada ben dediðiniz, kendim dediðiniz þeyi görmüyorsunuz. Siz bir
beden görüyorsunuz.

Sokakta bir araba görüyorsunuz, yaklaþýyorsunuz cama týklýyorsunuz, cam
açýlýyor içerde bir adam, direksiyona yapýþmýþ "Kimsin sen?" diyorsun. "Ben
1956 modeli Chevrolet'im "diyor. Adama bakarsýnýz gülersiniz,kafayý üþütmüþ
zavallý dersiniz. "Sen Chevrolet deðilsin kardeþim, sen insansýn, arabanýn
direksiyonunda oturuyorsun, bir süre sonra da direksiyondan kalkýp arabadan
çýkarsýn! " dersiniz. Adam size "Hayýr öyle þey yok, herkes bana böyle dedi,
herkes de bana böyle diyor, ben otomobilim" cevabýný veriyorsa artýk siz ona
daha fazla bir þey söylemezsiniz. "Zavallý, Allah selamet versin" der
geçersiniz.

Ýþte bugün birtakým insanlar, ben 56 doðumlu bilmem kimim, ben 48 doðumlu
bilmem kimim, ben 38 doðumlu bilmem kimim diyorsa o 56 model Chevrolet'im
diyen þoförden farký yoktur.

Siz belli bir süre için bu bedenle birlikte varolan, fakat bir süre sonra bu
bedeni terkedip, bedensiz olarak yaþ***** devam edecek bir varlýksýnýz.

Ýþte din dediðimiz olgu burdan ileri geliyor, þu anda her ne kadar bu
nedenle bu madde dünyasýnda yer alýyorsanýz da, belli bir süre sonra , bu
madde dünyasýyla tüm iliþkiniz kesilecek, paranýz, koltuðunuz, karýnýz,
kocanýz,çoluðunuz-çocuðunuz,ananýz, babanýz v.s tümü geride kalacak, tek
baþýnýza yepyeni bir hayata geçeceksiniz.

Eðer o hayatýn þartlarýna göre kendinizi hazýrlayamadýysanýz, hazýrlama
gereði duymadýysanýz, siz ne olursa olsun o ortamda çok büyük bir sýkýntýya
, azaba düþeceksiniz. Ergeç denize düþecek olan insan yüzme öðrenmek
mecburiyetindedir. Yüzmeyi öðrenmediyse, o denizin içinde boðulur. Bunun
baþka yolu yoktur.

Ben dünyada böyle bir insandým, þöyle bir insandým, þunu
yaptým, bunu yaptým. Sen dünyada nasýl bir insan olursan ol, eðer yüzmeyi
öðrenmediysen, denize düþünce boðulursun.

Sen eðer gideceðin ölüm ötesi aleme gereken bir biçimde hazýrlanmadýysan, o
alemde yer alacak olan ruh bedenini gerektiði bir biçimde, gereken enerjiyle
güçlenmediysen, ne olursan ol o alemin bataðýnda B-O-Ð-U-L-U-R-S-U-N....

E caným ben Peygambere inanýyorum, Allah'a inanýyorum ama gerektiði gibi
hazýrlanamýyorum. Aldatma kendini, mantýðýný çalýþtýr, beynini çalýþtýr
gerçekçi düþün.

Senin halin o adama benziyor. Vapur yolculuðuna çýkmýþ,
kaptanla da çok samimi, kaptanýn sofrasýnda yemek yiyor, kaptanla da çok iyi
anlaþýyor. Ama bir gün güvertede güneþlenirken, kaptandan þu sesleniþi
iþitiyor;

"Gemi su alýyor, batmak üzere, herkes acele yüzme öðrensin, veya can
simidi edinsin" Sen diyorsun ki;"Caným, ben burada keyfime bakayým, ben
kaptaný seviyorum, nasýl olsa kaptan beni kurtarýr"

Gemide 1000 yolcu nerde sen nerde kaptan. Bir süre sonra gemi batýyor. Sen
sularýn içinde gulu gulu yapýyorsun. Bu arada diyorsun ki;"Deniz, deniz! Beni
boðma, ben kaptaný çok seviyordum, ben kaptana yanýyordum" Deniz sana lisaný
halle der ki; burada kaptaný sevmen, kaptana yanman, sana fayda etmez. Ya can
simidi edinseydin veya yüzme öðrenseydin. Sen istediðin kadar kaptana
inanýyordum de, boðulursun.

Çünkü kaptanýn senin inanmana ihtiyacý yok, yani Peygamberin senin ona inanmana
ihtiyacý yok. Allahýn da senin ona inanmana ihtiyacý yok.

Peygamber sana diyor ki;

"Eðer benim dediklerimi anlayýp idrak edemiyorsan,
bana hiç olmazsa inan, ölüm ötesinde böyle bir yaþam var, o yaþamýn
þartlarýna göre tedbir alarak kendini kurtar.

Sen diyorsun ki;"Ben sana inanýyorum" Sonra bildiðin gibi yaþýyorsun. Saçmalama.
Peygambere inanmaktan gaye, Peygamberin dediðini anlayýp idrak etmek ve o
bildirdiði tehlikeye karþý gereken tedbirleri almaktýr. Sen ona gerektiði gibi
kulak vermiyor, dediklerini anlamýyor, gereken tedbirleri almýyorsan, ne
kadar" inanýyorum, onu çok seviyorum" dersen de, o gittiðin ortamda içine
düþeceðin azaptan kendini kurtaramazsýn. Ona inanmaktan murat, onun önerdiði bir
biçimde gereken tedbirleri almaktýr. Peygamberin senin inanmana ihtiyacý yok
ki...

Sen ya geleceði idrak edip, gereken tedbiri alarak kendini kurtaracaksýn
veyahut ta es geçeceksin. Gittiðin ortama gereken bir biçimde hazýrlanmadýðýn
içinde mahvolacaksýn!

Diri diri kebire gömülüp, orada canlý canlý o azabý çekeceksin seneler ve
seneler boyu. Bu daha iþin baþlangýcý, devamýný söylemeyeceðim þu anda.
Bir Ýsviçre'ye gitmeye kalkýyorsun, bir Amerika'ya gitmeye kalkýyorsun 6 ay
evvelinden hazýrlýk yapýyorsun, oranýn þartlarýný öðreniyorsun, ne
götüreyim, ne getireyim, yanýma ne alayým, orda ne kadar kalayým diye onu
araþtýrýyorsun.

Ömür boyu, sonsuz yaþayacaðýn bir ortama gideceksin bir daha geri dönüþ yok,
oranýn þartlarýný araþtýrma gereði duymuyorsun. Ondan sonra akýllým diye
geçiniyorsun. Bu mu aklýn...

Hazýrlanma kabul ama evvela oranýn ne olduðunu öðren ondan sonra
hazýrlanma, bilmediðin bir þeye nasýl tedbir alýrsýn veya nasýl tedbir almama
gereðini duyarsýn. Senin garanti senedin mi var? Þu kadar sene yaþayacaðýna
dair.

Bir damarýndaki týkanma, bir kalp krizi, bir beyin kanamasý senin bir anda
kaç yaþýnda olursan ol hayatýnýn sonudur. O andan itibaren sana ne karýn, ne
paran, ne kocan, ne anan, ne baban, ne bir baþkasý fayda edecek. Peki, o ölüm
denen olayla birlikte baþlayacak olan ölüm ötesi yaþama hazýrlanmadýysan
seni kim kurtaracak, ne kurtaracak. Allah kerim caným, yukarýda ALLAH var
caným nasýl olsa kurtarýr. Býrak bu aðýzlarý, iyice aklýný baþýný topla ona
göre hareket et. Yoksa vay haline.
40
Mezar odasýnýn sýrrý


O müzenin kapýsýndan içeri girerken, karþýma 'Da Vinci þifresi' gibi esrarengiz bir hikáyenin çýkacaðýný bilmiyordum.

Bu, bir sanduka ve onun altýndaki mezarýn hikáyesi.

Ama öyle basit bir hikáye deðil.

Hikáye 13'üncü yüzyýlda baþlýyor ve 1930'da esrarengiz bir aile trajedisine kadar uzanýyor.

Hikáye beni çok etkiledi.

Sizi de etkileyeceðini tahmin ediyorum.

SAF TUTMUÞ SANDUKALAR ARASINDA

Geçen salý günüydü.

Hayatýmda ilk defa Konya'ya gitmiþtim.

Konya'da Mevlana Müzesi'nin kapýsýndan ilk adýmýmý attýðýmda, belki de sadece benim hissettiðim mistik bir rüzgár esti ve beni içine alýp ???ürdü.

Hayatýmda hiçbir mekán daha ilk anda beni bu kadar etkilememiþti.

Ýçerden çok hafif bir ney müziði geliyordu.

Sað tarafta, sanki saf tutmuþ sandukalarý görüyordum.

Yanýmda Mevlana Müzesi Müdür Yardýmcýsý Dr. Naci Bakýrcý vardý.

Mevlana'nýn sandukasýnýn önüne gelinceye kadar, mistik bir turistten farklý deðildim.

Ancak o sandukanýn önünde Dr. Bakýrcý'nýn anlattýðý o müthiþ hikáye baþladý.

Daha doðrusu, o sandukanýn altýndaki 'mezar odasýnýn sýrrý'...

500 METREYÝ SEKÝZ SAATTE ALAN CENAZE

Nefesimi kestim ve onu dinledim.

Ýþte ondan dinlediklerim.

Anlatýldýðýna göre her þey 1273'te Konya'da kaldýrýlan bir cenazeden sonra baþladý.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralýk 1273 günü vefat ediyor.

Cenazesine yüzbinlerce insan katýlmýþ. Naaþý, Ýplikçi Camii'nden, 500 metre ilerdeki bu türbeye 8 saatte getirilebilmiþ.

Müslümanlar Mevlana'nýn naaþýný defnedebilmek için gayrimüslimlerin cenaze cemaatinden çýkmasýný istemiþ. Ancak onlar, 'Bize Ýsa'yý da Musa'yý da Mevlana öðretti' diyerek bunu reddetmiþler.

Mevlana'nýn kabrinin altýna bir 'mezar odasý' bulunuyor.

MEZAR ODASINA 700 YILDA 1 KÝÞÝ ÝNDÝ

Eski Türklerde mezarlarýn altýna Farsça 'zir-i zemin' yani 'zeminin altý' denilen bir mezar odasý yapýlýrmýþ.

Mevlana'nýn naaþý da böyle 4 metrelik bir mezar odasýna konmuþ.

Ancak o tarihten bu yana mezar odasýna kimse inmemiþ.

Sadece bir kiþi hariç.

Rivayete göre Sultan Dördüncü Murad, Mevlana'nýn türbesini ziyarete geldiðinde, mezar odasýnýn içinde ne olduðunu çok merak etmiþ ve bu odaya girmek istemiþ.

Ancak dönemin Mevlevi büyükleri, buna kesinlikle karþý çýkmýþ ve girmesini engellemiþler.

Bunun üzerine Sultan, elindeki tespihi, aðzý açýk odanýn içine atmýþ.

Veya düþürmüþ.

Bu tespihi almak üzere 7 yaþýnda bir kýz çocuðu mezar odasýna indirilmiþ.

Bilinen tek þey, odanýn iki tarafýndan aþaðý doðru merdivenlerin indiðiymiþ.

Kýz çocuðu mezara inip çýktýktan sonra dili tutulmuþ.

Dr. Naci Bakýrcý, 'Çocuðun dilinin neden tutulduðu hálá bilinmiyor' diyor.

KÜÇÜK KIZ MEZAR ODASINDA NE GÖRMÜÞTÜ

Ýþte bu olaydan sonra 'mezar odasýnýn sýrrý' iyice merak edilmeye baþlanmýþ.

Acaba kýz çocuðu orada ne görmüþtü de dili tutulmuþtu?

Bir iddiaya göre, oda çok karanlýk olduðu için çocuk çok korkmuþ ve geçirdiði travmadan dolayý dili tutulmuþtu.

Ancak bir baþka iddia daha var ki, o 'mezar odasýnýn sýrrýný' daha da koyulaþtýrýyordu.

Selçuklu Türkleri o tarihte mumyalama tekniðini biliyorlarmýþ. Fatih Sultan Mehmed dahil 7 padiþahýn naaþý mumyalanmýþ.

Mevlana'nýn naaþý da mumyalandýðý için muhtemelen öyle duruyordu.

Kýz çocuðu orada yatan Mevlana'yý görünce bu hale gelmiþ olabilirdi.

Bu olay dönemin önde gelen Mevlevilerini harekete geçiriyor ve 1640 yýlýnda mezar odasýnýn aðzý tuðlayla örülüp üzeri kurþunla kaplanýyor.

O tarihten sonra mezar odasýnýn aðzýndaki kurþun hiçbir zaman kaldýrýlmadý.

Mezar odasý, sýrlarýyla birlikte belki de ebediyete kadar sessizliðe gömüldü.

1930'LU YILLARDA MÜZE MÜDÜRÜNÜN ODASINDA

Ancak odanýn hikáyesi burada bitmiyor.

Aradan 300 yýl geçtikten sonra, Mýsýr'daki piramit sýrlarýna benzeyen bir dizi olay daha yaþanacaktý.

Bu olayýn iki tanýðý vardý.

Biri olayý yaþayan Yusuf Akyurt isimli biri.

Öteki de onun yaþadýðýný Murat Bardakçý'ya anlatan Abdülbaki Gölpýnarlý Hoca.

1930'lu yýllarýn güzel bir gününde, Mevlana Müzesi'nin Müdürü Yusuf Akyurt odasýnda tek baþýna otururken, aklýna sandukanýn altýndaki mezar odasý gelir.

Ýçinden 'Acaba þu odaya bir girsem de içinde ne olduðunu görsem' diye geçirir.

Ancak tepki çekeceðini düþündüðü için kararsýzdýr.

O AN KAPI ÇALINDI YAÞLI ADAM GÝRDÝ

Tam o esnada kapý çalýnýr ve içeri, müzenin yaþlý odacýsý girer.

Bu yaþlý adam aslýnda, Mevlevi dedesidir. Cumhuriyetin ilanýndan sonra tekke ve zaviyeler kapandýðý için müzeye çevrilen türbede odacý olarak çalýþmayý kabul etmiþtir.

Yaþlý Mevlevi dedesi saygýlý bir þekilde içeri girer ve Yusuf Akyurt'un tüylerini diken diken eden þu cümleyi söyler:

'Sakýn oraya inmeyi düþünmeyin...'

Ancak bu þaþkýnlýk, müdürü kararýndan vazgeçirmez. Mezara inmek üzere kurþunla kaplý kapaðýn önüne gelir.

Halýyý kaldýrýr. Tam kapaðý açmak üzereyken, bir adam haykýrarak içeri girer:

'Müdür bey, yetiþ evin yanýyor...'

Yusuf Akyurt gelinceye kadar evi kül olmuþtur.

Ýþte tam o sýrada eline bir telgraf tutuþturulur.

Müze müdürü baþka bir yere tayin edilmiþtir.

KONYA-ANKARA YOLUNDAKÝ KAZA

Konya-Ankara yolu o gün çok ýssýzdý.

Gün batmýþ, alacakaranlýk etrafa hákim olmaya baþlamýþtý.

Uzaktan gelen kamyonun farlarý, henüz tam karanlýk hale gelmemiþ ufukta cýlýz iki nokta gibi duruyordu.

Þoförün yanýnda kapýya dayanmýþ þekilde oturan çocuk kimbilir hangi hayallere dalmýþtý.

Kamyon bir kavise girdiði sýrada kapý aniden açýlýr ve çocuk alacakaranlýðýn içinde kaybolur.

Kamyon durup, içindeki iki adam kapýdan uçan çocuða ulaþtýklarýnda iþ iþten geçmiþtir.

Çocuk öteki dünyaya göçmüþtür.

Çocuðun baþýnda duran ikinci adam, baþý ellerinin arasýnda hüngür hüngür aðlamaktadýr.

O adam, Konya'dan tayini çýkan Müze Müdürü Yusuf Akyurt'tur.

Kimine göre, mezar odasýnýn sýrrý, onu hálá takip etmektedir.

MEZARIN BAÞINDA SÖYLENEN SON SÖZLER

Yusuf Akyurt oðlunun cenazesini alýp Konya'ya döner. Cenaze töreninden sonra doðruca Mevlana Müzesi'ne gider ve sandukanýn baþýnda ellerini açýp haykýrmaya baþlar:

'Yetmedi mi? Affet artýk...'

Bütün bunlar neydi? Efsane mi? Gerçek mi?

Küçük kýzýn dili niye tutulmuþtu? Yaþlý odacý, müdürün kafasýndan geçen düþünceyi nasýl anlamýþtý?

Bunlarýn cevabý yok.

Ben bunlarý anlatan insanlardan dinledim.

Bildiðimiz tek þey var. Mezar odasý 731 yýldan bu yana sýrrýný muhafaza ediyor.

Umarým bundan sonra da muhafaza etmeye devam eder.

Çünkü bilinmezliðin yarattýðý bazý mistik duygulara ebediyen ihtiyacýmýz olacak.

Çünkü hepimizin içinde, sadece kendimize ait sýrlarýn saklandýðý küçücük odalar var.

Üzerleri kurþunla kaplý küçücük odalar...
41
Apartmandan cikar cikmaz soguk hava yuzune carpti, ama onun zihni
hala az once okuduklari bir cumleye takili kalmisti: ;

"Allah insanlarin duasini isitir ve onlara cevap verir, onlarla
konusur."


Dalgin bir halde arabasina bindi. Anahtari kontaga sokmadan once,
soguga aldirmadan, birkac dakika daha bu konuyu dusundu.


Nasil? bu soru ruhunun derinliklerinden gelip zihnini bir bulut
gibi kapliyordu.


Nasil?


Onun herseyi duyabileceginden zerre kadar suphesi yoktu, ama yine
de dualara nasil karsilik verdigini zihni kavrayamiyordu.


Sonunda, cevabi bulmayi zamana birakmayi dusunuyordu ki, birden
icinden bir ses

"Bunu neden bir dua vesilesi yapmiyorsun?" dedi.


Sahi ya, onun elinden gelen dua etmekten baska ne olabilirdi?
Yuksek sesle Rabbine seslendi:

"Allahim! Senin her kulunun kalbinden gecen arzulardan bile
haberdar oldugunu biliyorum. Benim bu dilegimi de elbette duyuyorsun.
Lutfen, dualari nasil duydugunu ve onlara nasil cevap verdigini bana
ogret! "


Arabayi calistirdi ve ruhen rahatlamis bir halde evine gitmek
uzere yola koyuldu. Ana caddede ilerlerken, birden garip bir duygu dogdu
kalbinde. Bu duygu arabayi durdurup bir kutu sut almasini soyluyordu. Once kulak
asmadi ve arabasini surmeye devam etti. Ama ayni duygu bu defa daha guclu bir
sekilde benligini sardi.

Bunun Rabbinden kendisine gonderilmis bir isaret, bir mesaj

olabilecegini dusunerek;

"Pekala Rabbim, sutu alacagim" dedi.

Bu, cok da zor bir sinav gibi gorunmuyordu zaten.

Arabadan inip bir kutu sut alacakti o kadar. Oyle de yapti ve
yeniden yola koyuldu. Ana caddeden arabasini surmeye devam ederken, bir ara
sokagin agzindan geciyordu ki, icindeki ses bu defa ona "O sokaga sap" diye
emretti.


Once sokagi gecti, ama duygu kuvvetlenince Peki diyerek geri
donup o sokaga girdi.


Sokaktan ilerledikce binalarin gorunumu degisiyor ve iki katli
binalar yerlerini tek katli derme-catma barakalara birakiyordu.
Birkac ev daha gectikten sonra, ses durmasini soyledi.


Arabayi saga cekti ve etrafina bakindi. Burasi tam anlamiyla bir
gecekondu mahallesiydi. Ve evlerin cogunun isigi sonmustu. Belli
ki, sabah erkenden ise gidecek insanlar yataklarina girmisti
bile. O bunlari dusunurken, yureginin sesi bu defa ona su emri verdi:


"Git ve sutu sokagin karsisindaki yesil evde yasayan insanlara
ver."


Genc adam eve baktiginda onun pencerelerinden de digerleri gibi
isIk gelmedigini gordu.


Bu anlamsiz birsey diye dusundu bir an kendi kendisine. Bu evin
insanlari yataklarinda uyuyorlar ve onlari uyandirdigim takdirde
aptal durumuna dusecegim.


Ama o ses "Git ve sutu ver!" dedi yine ona.


Tereddut etti uzunca zaman. Sonra ayni aksam ettigi duayi hatirladi. Ve bunun
Ondan bir isaret olabilecegine kanaat
getirdi.

Arabasindan cikti. Isterlerse bana aptal gozuyle baksinlar.

"Bu Rab'bimden gelen bir emirse eger ona uyacagim"

dedi kararlilikla.Sokaginm karsisindaki eve gitti ve zili caldi. Icerden
kosusturmalar, gurultuler geldi.

"Kimsin? Ne istiyorsun?" dedi icerden bir erkek sesi.

Aksani farkliydi, ama soyledikleri anlasilabiliyordu.
Genc adam hemen oradan kacip uzaklasmak istedi bir an.
Fakat o bunu gerceklestiremeden kapi acildi. Fakir gorunumlu bir
adam acti. Yuzunden huzun okunuyordu, ama kapisinda bir yabanciyi
gormekten de fazla hosnut degil gibiydi.

" Buyrun?" diyen ev sahibine sutu uzatti.

" Bunu size getirdim."

Adam sutu aldigi gibi iceri kostu. Daha sonra koridorun oteki
ucundaki odadan cikan bir kadin mutfaga dogru segirtti hizla. Onu izleyen adamin
kucaginda ise bir bebek vardi. Aglayan bir bebek. Adamin gozlerinden sicim
halinde gozyaslari dokuluyordu. Yari aglayarak yari konusarak sunlari soyledi:

"Sehre geleli iki ay oluyor. Hala is bulamadim. Dostun ahbabin
yardimlariyla bugune kadar geldik. Ama bugun bebegimize sut alacak paramiz yoktu.
Surekli dua ediyordum Allah'a bize sut gondermesi icin."


Mutfaktan kadinin sesi geldi bu sirada. Onun soylediklerini
anlayamadi, cunku baska bir dil konusuyordu. Kocasi onun
sozlerini genc adama tercume etti:

"O'ndan bize bir melegiyle sut gondermesini istiyordum. Sen bir
melekmisin yoksa?"

Genc adam cuzdanindaki butun parayi cikarip zorla adamin eline
tutusturdu. Ve adama bundan sonra onun icin hep dua edecegini, ve
bir is bulabilmesi icin elinden geldigince yardimci olacagini
soyledi.

Kelimeler bogazinda dugumlenince, dondu ve arabasina bindi. Bu defa onun
gozlerinden yaslar dokuluyordu...Artik Allah'in kullarinin dualarini nasil duydugunu, onlara nasil cevap
verdigini daha iyi anlamisti!
42

KOÇ Burcu / Nisan 2006 / Aylýk Falýnýz :
Nispeten içe döndüðünüz, çevrenizde olup bitenlerin sizde çok uzaklarda olup biten þeyler olduðu duygusu uyandýrdýðý günler yaþayacaksýnýz. Bu ruh hali geçici bir süre dinlendirici bile olabilir. Ancak toparlanmalýsýnýz.

Aþk

Hayatýnýzda sizi anlayan, sorularýnýzý rahatlýkla dile getirebildiðiniz birinin olmasý ne kadar iyi. Ne yazýk ki siz bunu þimdiye kadar önemsemediniz. O, sizin iyi günde de, kötü günde de dostunuz, sýrdaþýnýz, partneriniz.

Kariyer

Yoðun iþ temposu ile yüz yüze kalacaksýnýz. Ayýn ikinci ayrýsýnda iyi bir iþ teklifi alabilir, yeni bir iþe baþlayabilirsiniz. Her iki durumda da kendinize duyduðunuz güven pekiþecek, rahatlayacaksýnýz.

Para

Parasal sýkýntýlarýnýzýn olmadýðý günlerde olmanýza karþýn ödemelerinizi aksatmanýz rahatsýzlýk yaratýyor. Sizin gibi disiplinli ve planlý birinden beklendiði gibi davranmanýzda fayda var. Yoksa birileri ile aranýz açýlacak.

Dikkat

Yardýma ihtiyacýnýz olmadýðýný düþündüðünüz zamanlarda bile size yardým eli uzatmalarýndan rahatsýzlýk deðil memnuniyet duymalýsýnýz. Fakat siz zaman zaman tavýrlarýnýzla bu memnuniyeti gösteremiyor ve karþýnýzdaki insanlarý kýrýyorsunuz.
43
Eski Konular Arþivi / Seviyordumm
14 Nis, 2006, 13:30
Seni Seviyordum

Sana uzak kentlerden birinde zamanýn bir yerinde seni ve senli günleri anýmsattý aksam güneþi...
Onca zamanýn üstünde eskimeyen bir düþüncesin þimdi
Ýnsan hergün anýmsarmý ayný gözleri
Seni Seviyordum ve senin haberin yoktu
Saçlarýný izliyordum uzaktan, kulaðýnýn arkasýna düþüþü ve burnun, herkesden baþkaydý iþte...
Güldüðü zaman yukarýya bakardý;
Yukarý kalkan baþýn ve gülen gözlerin vardý...
Ne güzeldiler sen bilmiyordun...
Ben Seni Seviyordum...
Kalbime sýðmýyordu aklýmdan geçenler
Duvarlara, vitrin camlarýna, kaldýrýmlara çarpýyordu
Geri dönüyordu, çoðalýyordu
Senin sesini duyduðum masalarda erteliyordum herþeyi, herseyi erteliyiþim oluyordun
Kalp aðrýsý oluyordun,
Birlikte soluduðumuz sokak isimleri oluyordun,
Mevsimler deðiþiyor ve büyüyorduk,
Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alýyorduk ve bazen tekin olmayan sularýn üzerinden atlýyorduk

Cesurduk...
Ufuk çizgisi maviydi, gün batýmý hep turuncu ve kýzmýzýydý bütün karanfiller...
Ben Seni Seviyordum sen bilmiyordun...
Sevinçlerim oluyordun arasýra sen hiç bilmiyordun
Sonra herhangi biri oldun, bütün sevinçlerim bittikten sonra
Yagmurlar yaðdý serin haziran aksamlarýna
Derken bir gün uzaktan gördüm seni...
Saçlarýn bana inat baþýn herseye meydan okuyarak iþte yine ayný
Kalbimi acýttý her zaman ki gibi...
Deðiþtik sanýyordum ve sen yine bilmiyordun
Þimdi bunlarý anlatsa sana birileri kim bilir yada boþver bilme en iyisi...

Ýclal Aydýn
44
"Beni gör. Senin için baþladýðým ilk yer burasý olabilir.

Varlýðýmý iþaretle. Sana nasýl bakýp nerenle göreceðine dair bir iþaret gönderiyorum. Onun için önce gözlerimin içine bak. Orada senin için, hem yola dair izler var ve hem de içime dair yollar..."

Beni gör; Ýçine akmam lazým. Dünyayý seninle birlikte senin içinden görmem, seninle birlikte yeniden baþlayabilmem, içime ilmeklenmiþ bu eskiden emanet masumsuzluk hissini seninle yenmem, yüzümün kirlerini ellerinle savuþturabilmem lazým. Beni tutarken düþmeden durabilmen, çelmelerime raðmen bana inanman lazým...

Beni duy; Nefesim eksilmeden sana sesimi duyurmam lazým. Yüzümü kaç kez izledin þu aynadaki gölge oyunlarýnda, kaç kez yalanladým ben geçmiþlerimi, kaç kez kucaklayýp öptüm kendimi. Ben her sensizliðimde sendeleyiþimde, çocukluðumun kaldýrýmlarýnda, düþmemeye hevesli denge oyunlarýnda oynarken buldum kendimi. Kum saati bu seferlik sözlere kanýp durabilir mi ya da büyüdümse þimdi yýldýzlarý eteðime düþürebilir miyim ki?

Öylesine garip bir yetiþememe duygusu kaplamýþ ki içimi, ben söküp atýlamadýkça derinlerimden, susturulamamýþ kaygýlara göz yumdukça, yalnýzlýðýma yaklaþtýkça, gazetelerden harfler kýrparak yaþýyorum sanki günlerimi. El yazým kendimden yorgun, kendime yabancý...

Ne zaman bu kadar keskin oldu bu sayfanýn beyazlýðý? Artýk gözlerimde mi yalancý? Yeterince kanatmadým mý kolumdaki çiçek izini? Karalanmýþ umutlarla doldurduðum omuzlar buruþturup attýðým hayatlar yetmedi mi?

Üç kere içtim ben bu sudan, hiçbiri senin kadar duru deðildi. Yansýyanýma gülümseyiþimden korkup da boz bulanýk cümleler kurmasam belki hala benimleydin... Kim bilebilir ki?


Artýk geç mi bilmiyorum? Boðulmaktan da korkmuyorum, dudaklarýmý çatlatýp yine de gülümsüyorum. Güneþim yakýn biliyorum. Korkularýmý yeniyorum, gitarýmý da kutusuna koydum artýk susuyorum...

Dizlerimde tükenmez izleri, adýný taþýyorum… Bana geleceðin günü bekliyorum... Ýnanmasý zor biliyorum ama yine de saçlarým esse senden biliyorum...

Kimseciðim Seni Çok Seviyorum...
45
Ayný Sýnýfta okuduðum Bir Arkadaþýn Tlf Þakasý Harikayaa

TIKLA ÝNDÝR VE DÝNLE KAÇIRMA
46


Hayallerin uzak,
A?k?n yasak,
Gözlerinin en büyük tuzak,
Sevginin haram oldu?u çöle sürdüm kendimi...
Etraf?mda ne yalanc?lar,
Ne hayalciler,
Ne a?k h?rs?zlar?,
Nede sevgi katilleri var.
Zaman ö?le ile ak?am aras?nda kalm??,
Hükümsüz bir ikindi vakti...
Gözlerim;
Ölüme 5 dakika kala seni aramakta sanki...
Bir isyan kopartt?m gökyüzünde..!
Bir ya?mura ya?d?rd?m çöl ortas?nda.
Ayaklar?m çamura,
Ellerim kana,
Kalbim sana buland?...
Kanl? ellerim seraptaki sana uzand?,
Dilim ad?na, Ad?n dilime doland?,
Benim enzor a?k?m senle oland?,
Beni benden alan senin oland?,
Benim enson nefesim senle kaland?...
Demek büyük a?k?n Yaland?...
Yaland?...


48


Alýntý
http://rapidshare.de/files/14150155/bc.nfo.html
http://rapidshare.de/files/14181827/bc-bme2.rar.html
http://rapidshare.de/files/14151158/bc-bme2.r00.html
http://rapidshare.de/files/14151535/bc-bme2.r01.html
http://rapidshare.de/files/14151925/bc-bme2.r02.html
http://rapidshare.de/files/14152307/bc-bme2.r03.html
http://rapidshare.de/files/14152709/bc-bme2.r04.html
http://rapidshare.de/files/14153084/bc-bme2.r05.html
http://rapidshare.de/files/14153471/bc-bme2.r06.html
http://rapidshare.de/files/14153835/bc-bme2.r07.html
http://rapidshare.de/files/14154223/bc-bme2.r08.html
http://rapidshare.de/files/14154635/bc-bme2.r09.html
http://rapidshare.de/files/14155033/bc-bme2.r10.html
http://rapidshare.de/files/14155401/bc-bme2.r11.html
http://rapidshare.de/files/14155766/bc-bme2.r12.html
http://rapidshare.de/files/14156122/bc-bme2.r13.html
http://rapidshare.de/files/14156356/bc-bme2.r14.html
http://rapidshare.de/files/14156721/bc-bme2.r15.html
http://rapidshare.de/files/14157053/bc-bme2.r16.html
http://rapidshare.de/files/14157413/bc-bme2.r17.html
http://rapidshare.de/files/14157772/bc-bme2.r18.html
http://rapidshare.de/files/14158083/bc-bme2.r19.html
http://rapidshare.de/files/14158394/bc-bme2.r20.html
http://rapidshare.de/files/14158728/bc-bme2.r21.html
http://rapidshare.de/files/14159040/bc-bme2.r22.html
http://rapidshare.de/files/14159353/bc-bme2.r23.html
http://rapidshare.de/files/14159680/bc-bme2.r24.html
http://rapidshare.de/files/14159995/bc-bme2.r25.html
http://rapidshare.de/files/14160309/bc-bme2.r26.html
http://rapidshare.de/files/14160569/bc-bme2.r27.html
http://rapidshare.de/files/14160871/bc-bme2.r28.html
http://rapidshare.de/files/14161081/bc-bme2.r29.html
http://rapidshare.de/files/14161366/bc-bme2.r30.html
http://rapidshare.de/files/14161678/bc-bme2.r31.html
http://rapidshare.de/files/14161991/bc-bme2.r32.html
http://rapidshare.de/files/14162351/bc-bme2.r33.html
http://rapidshare.de/files/14162661/bc-bme2.r34.html
http://rapidshare.de/files/14163048/bc-bme2.r35.html
http://rapidshare.de/files/14163365/bc-bme2.r36.html
http://rapidshare.de/files/14163748/bc-bme2.r37.html
http://rapidshare.de/files/14164116/bc-bme2.r38.html
http://rapidshare.de/files/14164469/bc-bme2.r39.html
http://rapidshare.de/files/14164748/bc-bme2.r40.html
http://rapidshare.de/files/14165175/bc-bme2.r41.html
http://rapidshare.de/files/14165612/bc-bme2.r42.html
http://rapidshare.de/files/14166044/bc-bme2.r43.html
http://rapidshare.de/files/14166513/bc-bme2.r44.html
http://rapidshare.de/files/14166965/bc-bme2.r45.html
http://rapidshare.de/files/14167563/bc-bme2.r46.html
http://rapidshare.de/files/14168084/bc-bme2.r47.html
http://rapidshare.de/files/14168669/bc-bme2.r48.html
http://rapidshare.de/files/14169317/bc-bme2.r49.html
http://rapidshare.de/files/14169935/bc-bme2.r50.html
http://rapidshare.de/files/14170599/bc-bme2.r51.html
http://rapidshare.de/files/14171691/bc-bme2.r52.html
http://rapidshare.de/files/14172451/bc-bme2.r53.html
http://rapidshare.de/files/14173146/bc-bme2.r54.html
http://rapidshare.de/files/14178184/bc-bme2.r55.html
http://rapidshare.de/files/14178990/bc-bme2.r56.html
http://rapidshare.de/files/14180949/bc-bme2.r57.html
       
50


Uykularýn kaçar geceleri
Bir türlü sabah olmayý bilmez
Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya
Deli eden bir uðultudur baþlar kulaklarýnda
Ne çarþaf halden anlar, ne yastýk
Girmez pencerelerden beklediðin aydýnlýk
Kapanýr yataðýna çaresizliðine aðlarsýn
Onun unutamadýðýn hayali
Sigaradan derin bir nefes çekmiþcesine dolar içine 
Sevmek neymiþ birgün anlarsýn Birgün anlarsýn aslýnda herþeyin boþ olduðunu
Þerefin, faziletin, iyiliðin, güzelliðin
Gün gelirde sesini bir kerecik duymak için
Vurursun baþýný soðuk taþ duvarlara
Büyür gitgide incinmiþliðin, kýrýlmýþlýðýn
Duyarsýn
Ta derinden acýsýný çaresiz kalmýþlýðýn
Sevmek neymiþ birgün anlarsýnBirgün anlarsýn ne iþe yaradýðýný ellerinin
Niçin yaratýldýðýný
Bu igrenç dünyaya neden geldiðini
Uzun uzun seyredersinde aynalarda güzelliðini
Boþuna geçip giden yýllarýna yanarsýn
Dolar gözlerin için burkulur
Sevmek neymiþ birgün anlarsýnBirgün anlarsýn sevilen dudaklarýn
Sevilen gözlerin eriþilmezliðini
O hiç beklenmeyen saat geldi mi
Düþer saçlarýn önüne ama bembeyaz
Uzanýr gökyüzüne ellerin
Ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin
Bir zaman geçmiþ günlerin uykusuna dalarsýn
Sonra dizilir birbiri ardýnca gerçekler acý
Sevmek neymiþ birgün anlarsýnBirgün anlarsýn hayal kurmayý
Beklemeyi
Ümit etmeyi
Bir kirli gömlek gibi çýkarýp atasýn gelir
Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi
Lanet edersin yaþadýðýna
Maziden ne kalmýþsa yýrtar atarsýn
O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliðinden

SENI SEVDIÐIMI BIRGÜN ANLARSIN
51
(uzun bi cezmi ersoz klasigi,siddetle okumanizi tavsiye ediyorum)

Telefonlarýma cevap vermeyeceksin…Cevap versen bile, öyle yorgun öyle isteksiz çýkacak ki sesin, bir küfür gibi…

Sevmeyeceksin beni…Biliyorum bu þehri bana dar edeceksin…
Çünkü anladýn; sevgimden tanýdýn beni.O yanýk, o hasta bakýþýmdan…Uçuruma atlar gibi sevdalanýþýmdan…
Sevmek deyince, hemen ardýndan, ölüm, dememden anladýn…
Anladýn ve kardeþini bir kabustan uyandýrýr gibi çýrýlçýplak gerçeðe
uyandýrdýn beni; uyandýrdýn ve kaçtýn…
Çünkü sen de benim gibiydin; sen de benim gibi seni sevmeyeni sevdin hep.Sana acý çektireni…Seni aramayaný, telefonlarýna çýkmayaný, çýkýnca seninle bir küfür gibi konuþaný sevdin…Sen de benim gibi seni incitip üzeni sevdin hep. Bakýþýndan hissettim bunu, kokundan, dokunuþundan…
Beni sevmeyecektin biliyorum ama…Ama, öyle susamýþtýmki kendim gibi birini sevmeye…Öylesine muhtaçtýmki gercekten incitilmeye, gercekten acý çekmeye, kendim gibi birini özlemeye öylesine muhtaçtým ki, seni tanýr tanýmaz çözüldüm…

Sana da olmuþtur…Öylesine susamýþsýndýr ki sevilmeye, kendin gibi birini bulunca tutamaz kendini, herþeyi, belkide söylenmiycek her þeyi o an, garip bir telaþla söylersin…
Hatta söylerken anlarsýn, söylememen gereken þeyleri söylediðini
hissedersin, battýðýný, giderek çýkmaza girdiðini…Ama yine de engelleyemezsin kendini tutamazsýn.
Aleyhinde olabilecek herþeyi söylersin…Üstelik bunu anladýkca daha da batýrmak istersin kendini…Biraz daha zor duruma düþürmek…
Daha da kaybetmek, daha da dibe batmak istersin…Sanki bile isteye kendi mutlulugunu kendi elinle bozmak istersin…Kendinden gizli bir öç alýr gibi.
Sanki hiç mutlu olmak istemiyormuþ gibi…Sanki hiç sevilmek istemiyormuþ gibi…
Bir tür gurur muydu bu?
Birgün nasýlsa ve hiç olmadýk bir anda alýnýp kopartýlmadan, kendi
ellerimizle onu yok etmek, bizim gibilerin mutluluðuna tahammül edemeyen bu hayatta, bu hayatýn zorba kurallarýna bir tür baþkaldýrmak mýydý?

Bir þizofren çocuk tanýmýþtým bir gün.Tam karþýmda oturuyordu.gencecik, yakýþýklý bir çocuktu.Þizofren olduðunu
biliyordu.Biliyordu iyileþemiyeceðini…Ýki de bir, önce kolunu uzatýp, sonra avucunu açýyor; Mutluluk avuçlarýmdaydý, yakalamýþtým ama kaçtý diyor, kaçtý, derken avuçlarýný boþluða kapatýyordu…
Hiç unutmuyorum, bu hareketi defalarca yapmýþtý…
Yine hiç unutmuyorum; burjuvalara özenen bir ailede büyüdüm ben.Görgü kitabý masanýn üstünde dururdu hep.
Annem o kitabý defalarca ezberletirdi bize.Yemeðe nasýl oturulacak..çorba
nasýl içilir? Kaþýk nerede, çatal nerede durmalý…Balýk nasýl yenir? Peçete nasýl
katlanýr…Sinemada nasýl oturulur…

Ben de eskiden senin gibi saftým.Ýnanýrdým bu dünyada bile þölenler
olacaðýna…Bu dünyada anne, baba, kardeþler, bir sofrada lekesiz bir mutluluk yaþayabilirler diye inanýrdým…O kasvetli görgü kurallarý kitabýna raðmen inanýrdým…
Önce dilediðim gibi baþlardý herþey.Herkes bir arada, sonsuz mutlu gibi…Sonra birden hiç beklenmedik biþey olur, biri aðlayarak odaya kaçardý…Ýçerden, arka odadan, aðlamaklý, sonsuz küskün sesler gelirdi; býktým artýk, býktým, usandým
hepinizden, gideceðim buralardan, yetti artýk! …
Ben de senin gibi saftým o zamanlar…Gidilecek neresi var dý ki derdim…Ýþte hep birlikteyiz…Alemi var mý bu mutluluðu bozmanýn? …
Sonralarý çok sonralarý anladým.Meðer biz, bizim aile, herkes, tesadüfen bir araya gelmiþiz tesadüften de öte…Biz…bizim aile, herkes, aslýnda hiç
istemeden, nedeni bilinmeyen bir zorunluluk sonucu bir araya gelmiþiz…
Aslýnda biz bir araya gelmemek için yaratýlmýþýz.
Hayatýn en büyük yanlýþýymýþ bizim bir arada olmamýz! …
Evet cok geç anladým…

Býraktým lekesiz mutluluklarý; ben kavgasýz, üzüntüsüz bir pazar sofrasý özlerken, aslýnda herkes…annem, babam, kardeþim o evden uzaklara, hiç dönmemek üzere çok uzaklara gitmek istiyormuþ…
Dünyanýn en mutsuz otogarý…Dünyanýn en imkansýz istasyonuydu bizim
evimiz…Yýllarca uzaklara, cok uzaklara gitmek isteyip, bir türlü gidemeyenlerin sonsuz bekleme duraðýydý bizim evimiz…
Ýþte bu yüzden sevmek benim için bir tutsaklýktý, tuzaktý böylesi sevip baðlanmak.Uzaklara cok uzaklara gitmek isteyenleri engellemekti. Sevgi yüzünden bizim ailedeki hiç kimse istediði yere
gidemiyordu…Birbirimize duyduðumuz sevgi, ayný zamanda bizi birbirimize düþman ediyordu…
Hem biz, bizim aile…Güneþli bir günde ansýzýn baþlayan saðanak yaðmurlar gibiydik…
Bu yüzden hep hýrçýn, hüzünlü, kýrgýndýk…
Bu yüzdendi, her þeyi, çok iyi gidiyor sanýrken, içimizde yükselmesine bir türlü engel olamadýðýmýz o felaket duygusu…
Anlamýþtým senin ailen de böyleydi…
Üstelik öyle severlerdi ki sizi, birgün hiç olmadýk bir anda, aslýnda istenmeyen çocuklar olduðunuzu söylerlerdi size! …
Sana ya da kardeþine…Tesadüfen dünyaya geldiðinizi…Beklenmedik bir misafir olduðunuzu! …Aksi gibi, istikbaliniz için hiçbir þeyi esirgemediklerini söyledikten sonra söylerlerdi böyle sýradan þeyleri! …
Sizin için…Senin için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýklarýný söyledikten sonra…
Senin de ailen benimki gibiydi…Güneþli bir günde ansýzýn baþlayan saðanak yaðmurlar gibiydi…Bu yüzden sen de benim gibi böyle hýrçýn, hüzünlü, kýrgýnsýn her þeye…

Yýllar önce tanýdýðým o þizofren çocuk gibi; tam mutluluðu yakalamýþken kaybetmiþ gibisin hep…
Ben beni istediðim gibi sevmemiþ olan annemin hayaletini arýyorum imkansýz kadýnlarda…
Sen, seni istediðin gibi sevmemiþ olan babanýn hayaletini arýyorsun imkansýz erkeklerde…
Biliyorum ne ben o kadýný bulacaðým ne de sen o erkeði bulacaksýn…
Ve ne acý ki, hep bizi sevmemiþ olanlarý seveceðiz ikimizde…Ne acýki, hep bizi incitip üzenlere baðlanacaðýz…Telefonlarýmýza çýkmayanlara… Çýksa bile küfür gibi konuþanlara sevdalanacaðýz…
Bizden bir çift güzel laf esirgeyenleri özleyecegiz…
Ölesiye, amansýz seveceðiz onlarý…
Biliyorum, bu yüzden odan böyle…Güncelerin ortalýk yerde…Kitaplarýn
orada, burada…Anýlarýn saçýlmýþ ortalýk yere…Her þeyin darmadaðýn…
Biliyorum bu yüzden düzenden, adý düzen olan her þeyden nefret ediyorsun…Sen
de benim gibi; toparlayýp da ne yapacaðým, düzenli olunca ne olacak; sonunda bir gün biri gelip her þeyi, biriktirdiðim, düzenlediðim, üzerine özenle titrediðim
her þeyi daha önce hep olduðu gibi hiç beklemediðim bir anda savurup, bozup gitmeyecek mi, diye düþünüyorsun…

Biliyorum, sen benim için hiç bir zaman ulaþamayacaðým annemin
hayaletisin…Ailemdeki insanlar gibisin çok duygusal çok güçlü, çok yaralý…
Onlar da senin gibi seninkiler gibiydi…Aklý baþýnda, mazbut insan rolünü oynamaktan ve ertelenmiþ düþleri yüzünden yorgun düþmüþ, yarý çýlgýnlardý…Hepsi yanlýþ evde ve yanlýþ bir yerde yaþadýklarýný söylerlerdi…Düþleri çok garipti…En kýsa yolculuk bile onlarý yorduðu halde; okyanuslarý aþmayý ve baþka kýtalara gitmeyi düþlerlerdi…

Yine aradým seni, yoksun…bulsam, benimle küfür gibi konuþacaksýn…
Bir kere çözüldüm sana…Bir kere sana senin gibi olduðumu hissettirdim…
Oysa baþtan beri biliyordum; sen.seni sevmeyenleri seversin.Týpký benim gibi…
Ama öyle özledim ki benim gibi birini sevmeyi…Öyle özledimki kendim gibi biri tarafýndan incitilmeyi, üzülmeyi…
Yine aradým seni yoksun…Beni de birileri arýyor…Beni de kendi gibi birini
sevmeyi özleyenler arýyor…Kendi gibi biri tarafýndan incitilmeyi, üzülmeyi özleyen birileri arýyor.
Hiç cevap vermiyorum…BEN SENÝ ÝSTÝYORUM, SENÝ ARIYORUM…
Kayýtsýzlýðýnla beni yok ediyorsun, geride sen kalýyorsun.Ama seni de biri
yok ediyor…
Aslýnda bu oyunda herkes birbirini yok ediyor…
Ben birilerini, o birileri baþkalarýný.Sen beni…Seni bir baþkasý…
Hem çok iyi biliyorum; beni sevsen bile hiç kapanmayacak bu yaram…Seni biri sevse de hiç kapanmayacak bu yaran…
Hiç kapanmayacak! …Avuçlarýn hep boþluða kapanacak.Týpký o þizofren genç gibi…

Cezmi Ersöz
52
ARKADAÞLAR YENÝ GELDÝÐÝNÝZ ÝÇÝN BÝLMÝYOR OLABÝLÝRSÝNÝZ LÜTFEN BAÞKA ARKADAÞLARIN AÇTIKLARIN ALTINA BENDE YENÝ GELDÝM YAZMAYIN ÇÜNKÜÜ ORDA KÝMSE GÖRMEZ SÝZÝ YENÝ KONU AÇIN BÝLDÝRÝN KENDÝNÝZÝ BÝZDE ÖÐRENELÝM BÝZLER KONULARA BAKTIÐIMIZ ÝÇÝN ÝÇERLERE YAZILMIÞLARI GÖRÜYORUZ BAZI ARKADAÞLARIMIZ KONULARA BAKIYOLAR SADECE YENÝ VARSA DÝLEKLERÝNÝ BÝLDÝRÝYOLAR O YÜZDEN YENÝ KONU AÇARAK KENDÝNÝZÝ BÝLDÝRÝN TEÞEKKÜRLER ARKADAÞLAR
53


Gidiyorsun.

Küçük ve kýrýk adýmlarla uzaklaþýyorsun yanýmdan. Ürkek bir keçi yavrusu kadar sessiz, gidiyorsun. "kaçar gibisin" diyesim geliyor.

Gözlerinde yabancýsý olduðum, tanýmlayamadýðým karartýlar dolaþýyor. Buðulu bakýyorsun. Daha önce hiç duymadýðým kelimelerle, senin olmayan cümlelerle konuþuyorsun. Anlayamýyorum.
Sana benzemiyorsun uzun zamandýr.

Yeni ve tedirginsin. Hani aðacýn, hangi dalýnda, daha güvende olacaðýný bilmeyen bir saka kuþu kadar cýlýz kanat darbelerin….

Uçamýyorsun...

Böylesin. Ne söyleyebilirim ki. Kendi seçimin.
Kendi doðrun.
Öyle olsun.
Git.

Git dünyanýn bütün aðaçlarýnýn gölgesinde, tek baþýna otur. Kimselerin bilmediði þarkýlarý söyle, sesine baþka sesler katýlmasýn.. yaný baþýna düþen yapraða aldýrma, gagasýyla avucunu týkýrdatan kavuniçi kanatlý kuþa kýrýntýný uzatma, göle taþ atma.

Yapa bilirsen yap bunlarý. Deðiþ. Ne istiyorsan öyle olsun….
Rüyalarýný kimselere anlatma, kimselere endiþelenme….
Dað yamaçlarýnýn, adýný bilmediðin sessiz çiçekleri, hep"adýný bilmediðin çiçekler" olarak kalsýn. Kitap sayfalarýnýn arasýna papatya koyma, kurutma, gün gelip kimselere kuru çiçeklerle tazelenen sevgiler uzatma. Bunun hayalini bile kurma.
Küçük sürprizler düþünme sözgelimi. Bir balýk kadar sessiz ol. Tanrý kadar yalnýz.

Senin yaþamýn, ne söyleyebilirim.....

"geçecek" demekten, beklemekten baþka ne gelir elimden. Sabrederim. Umutlanýrým. Kendimi oyalarým. Yalnýz kalmak istiyorsan, buna bir þey diyemem.

Ama ben ne olacaðým ?

Kimsesiz kalacaðým. Ýþte söylüyorum sana. Sözümü içinde bir yerlere koy. Sakla

Ve inan. Çünkü doðru söylüyorum.
Çekip gideceksin, bunu anladým. Hatta belki "gittin" bile. Ben yeni yeni anlýyorum. En son ne zaman bakmýþtýn gözlerime ve en son ne zaman göz bebeklerimiz karýþmýþtý birbirine.

Ah dilimin ucuna neler geliyor ?
Söylemekten ürküyorum. Sana olacaklarý düþünüyorum, ürküyorum. Bana olacaklarý düþünüyorum...
Ýþin içinden çýkamýyorum. Buna deðer mi diyorum? Deðmez diyorum....

Çünkü biliyorum. Çekip gitmek insaný nasýl yaralýyor biliyorum. Nasýl yalnýz ve kimsesiz kalýyor insan. Nasýl gecelerin karasý yüreðin sývýyor, nasýl gözlerine mil çekiliyor. Biliyorum.

Þimdi yüreðime çöreklenmiþ acýnýn her zerresini yeniden tadarak gidiþini seyrediyorum.

Üstüne " seviyorum" yazdýðým bir kaðýttan, sandal yapýyor, dereye býrakýyorum. Ýster yüzsün, ister batsýn, ister çalýya takýlsýn o kaðýt sandal, hep derenin bir yerinde olacak biliyorum.

Ancak böyle rahatlýyorum.......

Ne diyordu Sunay akýn :

"Deniz kýyýsýnda
bir martýyla konuþurken görüyormuþ
dostlarým beni sürekli
bir kaptaným çünkü
kaðýt gemilerden
emekli….."
54
Kurtlar Vadisi Filminden 3 Adet Klip

ACEM KIZI

ELÝF DEDÝM

ve...

HALÝL ÝBRAHÝM


Elif Dedim

Halo

Acem Kýzý
55


SENSÝZ VE SESSÝZÝM... Arkama her bakýþýmda sen hep olduðun yerdesin. Yine gülüyor yüzün, gözlerin inadýna bir hüzün yine. Acýyan tüm bedenimle birlikte ayakta kalmaya çalýþtýðým her an tökezleyerek yere düþüþümü görmeyesin diye ruhumu iskeletime tutundurdum senin için... Gidiþinin beni ne kadar yorduðunu, içimde kanayan tüm yaralarýn efkarlý sýzýsýný anlatamýyorum sana. Gitmeyesin diye ne kadar surat asmýþtým sýrf üzecekler seni diye. Uzun karanlýk yollarý dinamitlerle uçurmak gelmiþti içimden, elimden gelmemiþti.belki o yollar baþkalarýna mutluluk getirir diye kendi umutsuzluðumu görmezden gelmiþtim fütursuzca.

Þimdi yalnýzlýklarýn girdabýndaki o saatleri nefessiz yeniden yaþýyorum. Gönül yüzümde çakan her þimþek, baþlayan her saðanak yüreðimdeki bir ceylaný daha ürkütüyor... Çifte minarede, istasyon caddesinde gezemeyiþim, ellerinde paket çekirdek, beyinlerinde filizlenmeden ölen çocukluk anýlarý, o satýcý çocuklarý görmezden geliþim, bankalarda yuvasýna alýþamamýþ bir kuþ gibi sýðýntý yabancý oturuþum hep senin yüzünden. O yerlerde seni bin defa soluyup "dostluk vefadýr" sözüne sadýk kalmaya bin defa yemin ettim. Haritanýn doðusunda, en saf ve hýrçýn rüzgarlarý estiði yad memleketlerde attý yüreðim; dostumu oraya zincirleyen zalimin ayaklarýna pranga taktým düþlerimde. Orada yetiþmiþ bir dað menekþesi gibi hiç yýpratmadan, kolum kanadým kýrýk oraya teslim ettim seni çaresiz rüyalarýmda. Olmasaydýn bu kadar çabuk pes etmezdim ama sen vardýn ve arkana bakmadan þiirlerimin bu mýsralarýndan çekilmiþtin sessiz...

Dönüþünü hayal etmedim sensiz. Ýstedim ki yine tek vücut olalým ve ayný hayallere birlikte yelken açalým. Ben sana yokluðunda beni aðlatan, yarým kalýþýmý fýrsat bilip üzerime siyah bulutlarý gönderen haini anlatayým sen sessiz dinleyesin beni. Sonra yorumlar yapýp gýrgýr geçelim sahte dünyanýn sevimsiz oyuncaklarýyla. "nasýl bekledim seni ey dost"dediðimde "ben sendeydim" deyiþini tekrar ve daha büyük bir hazla dinleyeyim. Rengini hiç unutmadýðým, yaslarýmda karalar giyen gözlerini gözlerime çeviriþini orada kendi gözlerimi görüþümü ve ürperiþimi tekrar yaþayayým. Dertlerimi kimselere anlatmadým sensizken, sessiz telefonlarda, boþ sokaklarda sulüetini görerek geçiþtirdim gecelerimi. Kitaplarýn elinde otobüse binerken ki halini,ýssýz çöllere susuz sürgün ediþimi ve boynum bükük durakta kalýþým anlatamadým. Nereye gittiðini soranlara hep yaptýðýmýz gibi yaptým "hiç" dedim. Hiçliðin altýnda yatan binlerce heceyi ise yýrtýp attým sorgusuz. Ah dost!ne kadar acýymýþ hayallerin sabun köpüðü gibi sönmesi, sýký sýkýya sarýldýðýn iplerin çürük çýkýp seni taþýyamamasý. Ve ne kadar acýymýþ kendinden bir parça sandýðýn gönül yoldaþýnýn idam sehpasýna götürülen, yürüyen bir ceset gibi ruhsuz kalmasý...

Sana tüm acýlarýmý verip senden tüm sevinçlerini aldýðým o günler adýna af dilesem hayat adýna, yaþadýklarýn adýna bir elçi olarak ben gelsem sana kabul eder misin beni. Ýçimde bina ettiðim ve tonlarca aðýrlýðý olan surlarý yine diker miyiz birlikte?

Yaþadýðým tüm ýzdýraplarla birlikte sensizliðime ve sessizliðime bir çizgi daha çekiyorum SENÝNLE...
56


hayatýn nerede döneceðini bilemedim

ve nerede duracaðýný...

hep yüzersem bir yere mutlaka varacaðýmý sandým

yorulan kollarým beni býrakýnca ayrýlmak baþladý

karanlýkla birlikte hayat bir gemiye binip uzaklaþtý
58

TIKLA

Selcuk Yapar - Kim Tutar Seni
Selcuk Yapar - Göre Göre
Selcuk Yapar - Gönlümün Nikahlisi
Selcuk Yapar - Gidiyorum
Selcuk Yapar - Cok Zor Halim
Selcuk Yapar - Yine Ben Uzulurum
Selcuk Yapar - Tas Gibi
Selcuk Yapar - Sen Tamamsin
Selcuk Yapar - Kostura Kostura
Selcuk Yapar - MMS
Sifre: www.turkobasi.com

59
Arkadaþlar Üye Adým ARAGORN dan KalbimSende olarak Deðiþtirilmiþtir BÝLGÝNÝZE....!!!!    :P (:)
62
Burcunuza Göre Tatil Rehberi

Tatillerinizi unutulmaz bir anýya dönüþtürmek istiyorsanýz, önce burcunuza göre hazýrlanan bu tatil rehberini okuyun.


Bazý yerler aklýnýzý baþýnýzdan alýyor, kendinizi evinizdeymiþ gibi huzurlu hissediyorsunuz. Bazý yerlerle ise yýldýzýnýz bir türlü barýþmýyor. Bunun en büyük sebebi, gittiðiniz beldeyle burcunuzun uyum içinde olmasý ya da olmamasý...


Koç (21 Mart- 19 Nisan)

Seçiminiz: Maceraya bayýlýyorsunuz. Deðiþik alýþveriþ merkezleri keþfetmek, ekstrem sporlarý denemek, menüyü anlamadan yemek sipariþi vermek ilginizi çekiyor.
Gidebileceðiniz yer: Çok uzaklara gitmeden yeni yerler keþfetmek hoþunuza gidiyor. Bu yüzden Fransa sizin için ideal bir seçim.
Haftasonu kaçamaðý: Floransa, sizi fazla zorlamadan birçok deneyim yaþayacak fýrsatlar sunabilir. Uffizi'de biraz sanat, Palazzo Dei Medici'de biraz tarih ve Pizzeria'da biraz yemekten sonra, bu muhteþem þehre daha fazla aþýk olmadan haftasonu tatilinizi tamamlayabilirsiniz.
Gidilmemesi gereken yer: Viyana. Valsi ve dans eden atlarýyla enerjik Koçlar için can sýkýcý olabilir.
Boða (20 Nisan- 20 Mayýs)

Seçiminiz: Gideceðiniz yerde yemekler muhteþem bir manzara eþliginde acele edilmeden yenmeli ve yerel halký sizi büyülemeli.
Gidebileceðiniz yer: Yunan adalarýndaki halk misafirperverliðiyle ünlüdür. Burada kendinizi evindeymiþiniz gibi hissetmekten baþka çareniz yok.
Haftasonu kaçamaðý: Bodrum'da size hitap eden birçok güzel koy ye küçük köy var. Ayrýca konforlu otelleri ve gece hayatýyla hoþ bir haftasonu geçirebileceðiniz bir belde.
Gidilmemesi gereken yer: Fas, konfora çok düþkün olan Boðalar'ý rahatsýz eder. Ýki kiþi, üç farklý kültür ve fiks olmayan fiyatlar, deðiþikliði fazla sevmeyen Boðalar için hoþ olmayabilir.
Ýkizler (21 Mayýs- 21 Haziran)

Seçiminiz: Ýkizler'in gideceði yerler deðiþik ve muzipliðe teþvik edici olmalý. Konuþkan insanlarýn, eðlence ve dinlencenin birarada olduðu yerler.
Gidebileceðiniz yer: Sardunya Adasý'nýn burcu ikizler'dir. Böylelikle insanlarýn sýcakkanlýlýðý ve adanýn güzellikleri baþýnýzý döndürebilir.
Haftasonu kaçamaðý: Canýnýzýn sýkýlmayacaðýna dair garanti isterseniz Londra'nýn sizin için ideal olabileceðini söyleyelim. Londra'nýn ikizler kiþiliði, size canýnýzýn sýkýlmasýna fýrsat vermeyecek zevkler önerecek.
Gidilmemesi gereken yer: Avustralya, insan neden deðiþik bir yer görmek için 24 saatini uçakta harcasýn ki?
Yengeç (22 Haziran- 22 Temmuz)

Seçiminiz: Tüm su grubu burçlarý gibi deniz kýyýsý sizi cezbediyor. On Yengeç'ten sekizi otelde kalmaktansa, villada tatilini geçirmeyi yeðliyor.
Gidebileceðiniz yer: Kuzey Afrika tarih ve tabiat açýsýndan zenginliklerle dolu. Yemeklerini seveceðiniz gibi kumsallarý da çok hoþunuza gidecektir. Evinize götürmek için birçok hediyelik de bulabilirsiniz.
Haftasonu kaçamaðý: Bütün güney sahilleri, romantik ve doðaya düþkün Yengeçler için idealdir.
Gidilmemesi gereken yer: Hindistan. Göreceðiniz fakirlik sizi rahatsýz ederken bunu düzeltmek için hiçbir þey yapamamak sinirinizi bozacak.
Aslan (23 Temmuz- 22 Aðustos)

Seçiminiz: Tatilsever Aslanlar'ýn en hoþlandýklarý þeyler arasýnda þarap içmek ve gün ýþýðýnda oyunlar oynamak gelir. Tabii bir de lüks bir otel.
Gidebileceðiniz yer: "Dolce vita" tabiri üzerine biraz kafa yorarsanýz, Ýtalya'nýn neden bir Aslan ülkesi olacaðým anlayacaksýnýz. Yemekleri, tutkusu ve iklimiyle Ýtalya sizi her sene kendisine çekecek.
Haftasonu kaçamaðý: Rodos, sýcak halký ve kendine has yemekleriyle haftanýn bütün yorgunluðunu üzerinizden alacak.
Gidilmemesi gereken yer: Moskova, soðuk iklimi ve insanlarýyla size itici gelebilir.
Baþak (23 Aðustos- 22 Eylül)

Seçiminiz: Tatile çýkmadan önce en ince ayrýntýsýna kadar her þeyin organize olmasýný tercih eden Baþaklar tek kiþilik otel odalarýnda konaklamayý severler.
Gidebileceðiniz yer: Batý Hint Adalarý'nýn burcu Baþak'týr. Servisin iyi ve lüks olmasýna sebep de bu olsa gerek.
Haftasonu kaçamaðý: Paris, sistematik þehir planlamasýyla Baþak burcundan olduðunu kanýtlýyor. Temiz caddeler ve burada geçirilecek zamanlarý kolaylaþtýrmak için düþünülmüþ ince detaylar tam size göre.
Gidilmemesi gereken yer: Karmaþa içinde geçen tatiller sizin tarzýnýz deðil. Ýspanya'nýn kaos içerisindeki þehirleri sizi tedirgin edebilir.
Terazi (23 Eylül- 22 Ekim)

Seçiminiz: Teraziler tam bir uyum ve denge aþýðýdýr. Sakin ve huzurlu yerler tam size göre,
Gidebileceðiniz yer: Kanada, iki farklý dilin uyum içinde konuþulduðu tam bir Terazi ülkesi. Tembel Teraziler'in eðlenmek için de burada kendilerini zorlamalarýna gerek yok.
Haftasonu kaçamaðý: Kopenhag, zevk düþkünü aþýklar için baþtan çýkarýcý olabilir. Þehirdeki düzen ve uyum, sizin için en ideal yer olduðunun kanýtý.
Gidilmemesi gereken yer: Floransa'daki Uffizi Galerisi önünde sabahýn erken saatlerinde Japon turistlerin oluþturduðu kuyruklar bu þehri sizin için itici kýlabilir.
Akrep (23 Ekim- 21 Kasým)

Seçiminiz: Heyecan ve merak uyandýrýcý yerler Akrepler'in genel tercihi. Onlar gizemli yerlerin insanlarýdýr.
Gidebileceðiniz yer: Fas'ýn gizemli havasý, buranýn Akrep burcundan olduðunu gösteriyor. Tatilsever akreplerin heyecanlý ve coþkulu gece hayatýyla Budapeþte'de güzel bir haftasonu geçirebilirsiniz.
Haftasonu kaçamaðý: Gizemler beldesi Kapadokya aklýnýzý baþýnýzdan alabilir. Mardin ve Urfa da bu anlamda Akrepleri mutlu eder.
Gidilmemesi gereken yer: Gizem ve heyecandan yoksun olan Dublin'de sýkýntýdan patlayabilirsiniz.
Yay (22 Kasým-21 Aralýk)

Seçiminiz: Yay, burçlar arasýnda fetihleri en çok seven burçtur ve fethedeceði yer ne kadar uzak olursa olsun çekinmez.
Gidebileceðiniz yer: Avustralya, geniþ topraklarý ve mistik yerel kültürüyle Yaylar'ý tatmin edecek en ideal ülke. Birayý seven ve outdoor aktivitelerine hayýr demeyen Yaylar bu ülkeyi keþfetmeye doyamayacak.
Haftasonu kaçamaðý: Çingeneleri ve coþkulu gece hayatýyla Budapeþte'de güzel bir haftasonu geçirebilirsiniz.
Gidilmemesi gereken yer: Özgürlüðü ve samimiyeti seviyorsanýz kurallarýn aðýr bastýðý Galler iyi bir seçim olmayabilir. Almanya ve diðer kuzey ülkelerinde can sýkýntýsýndan ölürsünüz.
Oðlak (22 Aralýk- 19 Ocak)

Seçiminiz: Oðlaklar bazen gereðinden fazla tedbirlidirler. Ama tarih ve gelenek açýsýndan zengin yerler bu burç için ilgi çekici olabilir.
Gidebileceðiniz yer: Oðlak burcundan olanlar Hindistan, zengin tarihi ve gelenekleriyle ilgi çekici bir tatil seçeneði olabilir. Çok renkli insanlar ve bambaþka bir kültür, sizi heyecanlandýrýr.
Haftasonu kaçamaðý: Her yýl deðiþik festivallerin yapýldýðý Brüksel, gezerken eðlenebileceðiniz ender ülkelerden biri.
Gidilmemesi gereken yer: Marihuana içmenin serbest olduðu bir ülkede insan nasýl tatil yapabilir ki? Hollanda'nýn burcu kesinlikle Oðlak deðil. Ve tabii Jamaika'nýn da...
Kova (20 Ocak-18 Þubat)

Seçiminiz: Sürprizleri seven Kovalar rahatlarýna düþkündürler. Hem hareketli, hem de lüks yerler onlara uygun.
Gidebileceðiniz yer: Politik, dini ve sosyal problemler yaþansa da sýcakkanlý insanlarýn ülkesi olan Ýsrail Kova burcundan olan tatilcilerin ilgisini çekecektir.
Haftasonu kaçamaðý: Moskova, isminden de kolay anlaþýlabileceði gibi Kova burcundan. Baðýmsýz ve orijinal halký bu komþu ülkede size ilginç günler yaþatabilir. Heyecan ve gizeme olan açlýklarýný giderebilecekleri en ideal yer.
Gidilmemesi gereken yer: Tarihe boðulmuþ italya'da her yer de taþ görmekten sýkýlabilirsiniz
Balýk (19 Þubat- 20 Mart)

Seçiminiz: Tutkulu yerler ve insanlar hayal gücünüzü besliyor. Birkaç romantik öðenin de katkýsýyla kendinizi sudan çýkmýþ balýk gibi hissetmeniz imkânsýz.
Gidebileceðiniz yer: Portekiz'in kýyýlarý ve limanlarý onun Balýk olduðunu gösteriyor. Eðer bir þiþe içkinin içindeki balýk gibi olmayý istiyorsanýz bu ülke sizin için ideal.
Haftasonu kaçamaðý: Karadeniz'in muhteþem güzellikteki kýyýlarý ve yüzlerce çeþit balýk iþtahýnýzý kabartacak.
Gidilmemesi gereken yer: Her ne kadar aþýklar kenti dense de Paris sizin hayal gücünüzü besleyemeyebilir.
63


ARKADAÞLAR RESÝMLERÝ EKLERKEN BENÝM VERDÝÐÝM GÝBÝ VERÝRSENÝZ SEVÝNÝRÝM AKSÝ TAKDÝRDE RESÝM FORUMDAN KALDIRILACAKTIR VE HER ÜYE BÝR RESÝM EKLERSE SEVÝNÝRÝM

ÝYÝ EÐLENCELER   ;D :dans :muzik
64
Program açýldýðý anda adam msnden düþüyor ve Adama messengerdan bilgisayarýnýza virüs bulaþtý lütfen bilgisayarý kapatýp 10 dak bekleyiniz diyor sonra biraz daha korkutuyor falan sonra bilgisayarý kapat seçenekleri sunuyor eðer hayýr derse cdroom açýlýp kapanýyor ve adam iyice korkuyor. En son bir daha bilgisayarý kapatma seçeneði sunuyor . Adam kapatýrsa bilgisayar kapanýyor ve bidaha açýlmýyacak diyor eðer kapatmazsa program kendi kendine bilgisayarý kapatýyor.

http://rapidshare.de/files/3517394/SiLVeR_Joke.zip.html

BKZ : Yalnýz arkadaþlar, programýn uzantýsý uygulama þeklinde yani (exe) olduðu için, msn'den direkt olarak göndermenize izin vermicektir. Ya rarlýcaksýnýz ya da zipliceksiniz de gönderceksiniz.

Kolay Gelsin.
65
ARKADAÞLAR Duygular (Aþk, Sevgi, Dostluk...)  FORUMDA HER KESÝN EN FAZLA 3 KONUSU BULUNSUN BÖYLELÝKLE SÝZÝN YAZDIÐINIZ YAZILARDA OKUNMADAN DÝÐER SAYFAYALAR GEÇMÝÞ OLMAZ O YÜZDEN 1 HAFTA ÝÇÝNDE  BU FORUMDAKÝ TÜM ÜYELERÝN KONULARINI TOPARLAMASINI ÝSTÝCEM TOPLANMADIÐI TAKDÝRDE FAZLA KONULAR ZAMAN AÞIMINDAN DOLAYI ARÞÝVE ALACAÐIM BÝLGÝNÝZEEE
66
T-I-K-L-A V-E B-AK
BAKIN BAKALIM RESÝMLERE BEÐENDÝÐÝNÝZ BÝ TANE VARDIR   :D
67
Splitcam
bu programla karþýdakine cam gönderdiðinizde oda kabul ettiðinde istediðiniz þeyi gösterebilirsiniz.yani kendi görüntünüz deðilde bir futbol maçýnýn kýsa görüntüsünü göstermek istiyorsanýz En baþta birinle konuþma penceresini açýyorsunuz.
Araçlar/ses görüntü ayarlama sihirbazý açýn.birkere ileriye týklayýn.þimdi karþýnýza seçenekler çýkacak kullanmak istediðiniz kamerayý seçin diye oradan splitcam capture yi seçin ve gerisini hep ileri deyin en sonunda sona basýn ve bitirin.þimdi programý çalýþtýrýn.conexant butonu var sað yan tarafta.ona birkere týklayýn ve karþýnýzdakinin ne görmesini istediðinizi seçin.örneðin karþýnýzdakine video izletecekseniz open video file yi týklayýn açýlan pencereden video seçin ve aça týklayýn.þimdi bütün ayarlar tamam.karþýnýzdakine cam gönderin.o kabul edince seçtiðiniz video çýkacak ve o onu izleyecek.videolarda devam etmeniz için splitcam penceresinde start tuþu var ona basýn


Msn Discovey
NASIL YÜKLENÝR ?
Programý download ettikten sonra kurulum için týkladýðýnýz zaman çarþýnýza smiller ile dolu bir reklam ekraný çýkacaktýr. Yüklemeye devam edebilmeniz için bu reklamý bir kez kliklemeniz gerekiyor. Reklam penceresi 3-5 saniye içinde kliklendikten sonra kapanacaktýr. Ve siz yüklemenize devam edebilirsiniz..

GENEL AYARLARI
Resimlerde görüldüðü gibi yüklemeden sonra msn çubuðuna ve windows çubuðuna otomatik olarak eklenir. Ayarlarý yapmadan önce eklentimizi türkçe dil desteði ile türkçeleþtirelim. Bunu yapmak için windows çubuðuna yerleþen ikone sað klikleyerek

Optionu seciyoruz
Açýlan pencereden GENERAL OPTIONS menüsünü ve oradan da GENERAL sekmesini seçerek dil seçeneklerine ulaþýyoruz (resim 1)

TEMEL ÖZELLÝKLERÝ?
* Kameralý görüþmelerinizde Karþýnýzdakinin görüntüsünü kaydetme olanaðý
* Görünmez duruma geçerek karþýnýzdaki ile offline durumda görüþebilme
* Durumunuzu kendiniz belirleyebilme (taþýnabilir aygýt üzerinde.... gibi)
* Msn in *** mail geldi yada kullanýcý online oldu mesajlarý için kullandýðý açýlan küçük ekraný deðiþtirebilme, nerede açýlacaðýný tespit edebilme
* MSN in baþlýðýný istediðiniz gibi deðiþtirebilme

* Msn in size uyarýlar gönderen açýlýr küçük penceresini istediðiniz takdirde durumunuza göre (offline, meþgul, online) görüntüleyip görüntülememesini saðlayabilme
* Mobil aygýt üzerinde oturum açanlarý dilerseniz kaldýrabilme
Aþaðýdaki resimde görülen özellikleri kullanabilme (resim2)

* Winampta ne dinlediðinizi kiþilerinize gösterebilme
* Nickinizi Sürekli hareket eden bir dinamik yazýya çevirebilme
* Programa yeni scriplerle yeni özellikler ekleyebilme
* Ýstediðiniz dosya türlerinin size gönderilmesini engelleyebilme
* Göz kýrpmalarý yada titreþim gönderilmesini engelleyebilme
* Flood özelliði (Kötü kelimelere mesajlara karþý koruma duvarý )
* Otomatik cevap sistemi (Size gelip Slm yazana karþý sizin sisteme gireceðiniz metni otomatik karþý tarafa gönderilmesi gibi)
* Sizin belirleyeceðiniz bir kýsayol tuþu ile yada Alt+S ye basarak kiþinizin kullandýðý
resmi kendi resminiz yapabilme
* Ctrl+c ile kopyaladýðýnýz bir resmi Ctrl+v ile karþýya hýzlý bir þekilde gönderebilme
* Konuþmalarýnýzdaki kiþilerinizin isimlerini parlatma özelliði
daha bir suru ozellik prg turk cozersiniz gerisiniMessenger Plus! 3.51.130 detaylý bil için plus kendi sitesinine bi göz atýn
http://www.msgplus.net/global.php?lang=tu
Ýstediginiz isimde MSN adresi alabilirsiniz sadece Msn de kullanabilirsiniz mesela
benali@senkimsin.comMail almak için adres https://accountservices.passport.ne...1&vv=30&lc=1033ÝP UÇLARI.
iþyerinden messenger programýna baðlanamayanlar!
Çoðunuz biliyorsunuzdur ama soruluyor genelde ek bilgi olarak verelim ;

icq için
http://www.icq.com/icq2go/
MSN messenger için
http://www.msn2go.com/
ya da
http://www.iloveim.com/ adreslerinden baðlanmayý deneyebilirsiniz

Hacklenmis msni geri almak
arkadaslar msniniz calindi ise uzulmeyin calmak kadar almakta kolay sahsen ben denedim oldu simdi yapilis sekline gelelim...

ilk önce http://support.msn.com adresine giriyorsunuz...

sonra karþýmýza çýkan seçeneklerden MSN Hotmail Türkiye seçeneðini týklýyoruz...karþýmýza hesaplar ve faturalama desteði çýkacak onun altýndaki e-posta desteðine týklýyoruz...

Sonra ad yazan yere isminizi yazýn. (herhangi birþey olabilir)

tam oturum açma adý yani çalýnan adresinizi buraya yazýyorsunuz

yanýtýn hangi e-posta adresine gönderilmesini istersiniz yazan yere bir arkadaþýnýzýn yada baþka size ait olan mail adresinizi yazýyorsunuz ki gerekli mailler ve þifre o adrese gelecek..

altta ise yorum yazabileceðiniz yere urgent and important. my mail is hacking.help me please yazýnýz. ( veya kafanýza göre, ben öyle yaptým )

sorunun sýklýðý ilk defa

internet baðlantýnýzý da oradan seçebilirsiniz.buraya kadar ok..þimdi gönder diyerek gönderiyorsunuz ve yanýtýn gelmesini istediðiniz mail adresine bir süre sonra þu þekilde bir mail geliyor
tabi daha detaylý ama siz gösterdðim yerleri doldurarak reply yapýyorsunuz yani maili geri gönderiyorsunuz sadece alttki kýsýmlar kalarak reply yapýnýz

- Name (kayýtta kullandýðýnýz ismi yazýnýz)
- Sign-in name (çalýnan mail adresinizi yazýnýz)
- Date of birth (kayýt edilmiþ doðum tarihinizi yazýnýz)
- Country or Region (kayýttaki ülkenizi yazýnýz)
- State (þehri yazýnýz kayýttaki)
- ZIP or Postal Code (zip kodu)

- Approximate date of last successful sign-in, or an approximate date of
account registration.(son giriþ tarihinizi yazýnýz)

- ()List as many former passwords you used with this account as far back as you can remember(son kullandýðýnýz þifreyi yazýnýz)

- ()List as many of your Folders as you can remember (listenize son gelen mailleri yazýnýz mail adreslerinizi yazýnýz )

- ()The name of your Internet Service Provider. If you access your account from outside your home (for example, from school or work) please include the name of the organization. (for work ) burasý böyle kalsýn
You may check it by going to httpwww.whatismyip.com

- ()List of Secret Questions and Answers historically associated with your account ( secret questions xxxxxxxxxxx answer xxxxxxxxx) xxxx li yerlere özel sorunuzu ve cevabýnýzý yazýnýz

PARANTEZ ÝÇÝNDE YAZDIÐIM YERLERÝ SÝLÝN VE DOÐRU BÝLGÝLERÝ GÝRÝP MAÝLÝ REPLY YAPIN. BÝR GÜN ÝÇERÝSÝNDE GERÝ DÖNÜYORLAR VE ÞÝFRENÝZÝ GÖNDERÝYORLAR

NOT EÐER MAÝL GELMEDÝ DÝYORSANIZ
httpregister.passport.netcontactus.srflc=1055
bu adrese giriniz...
yukarýdan aþaðýya bütün seçenekleri aynen yazdýktan sonra
web tarayýcýsý sürümü - iþletim sistemini boþ býrakýn
hata iletisi ve açýklama yazan yere
my mail is hacking.please help yazýn...
mail iletiþim adresinize geliyor ve yukarýdaki gibi doldurduktan sonra þifrenizi 1 gün içinde alýyorsunuz..
denenmiþ ve onaylanmýþ artýk %100 garanti yoldurDMSN


Dmsn java tabanlý bir messenger programýdýr. Windows Msn'den daha geliþmiþ onun illegal versiyonu da diyebiliriz.

DMSN Messenger'ýn özellikleri nelerdir ?

DMSN dediðim gibi özellikleri bakýmýndan W.Msn'den daha geliþmiþtir, kýsaca özelliklerini anlatmak gerekirse :

Mükemmel özellikler :

+ Sizi listesinden silenleri veya listesine kabul etmeyenleri gösterir.
+ Sizi BLOCK yapanlarý hiç bir program veya siteye gerek kalmadan kendi menüsünde tarar ve gösterir.
+Birisi sizin nickinizi týkladýðý anda ( kim bu diye bile olsa ) yazmadýðý halde sayfayý açar ve bu kiþi sizin avatar kontrolünüzü yapýyor diye uyarýr.
+ Çoklu adres giriþi yapabilirsiniz, mesela ayný anda 10 adresinizi girer ve tek bir Msn üzerinden hepsini kontrol edebilirsiniz, 10 tane Msn Messenger kurulu gibi bu adreslerinizi kullanýrsýnýz.
+ Offline olarak açýlýþ yaparsýnýz ve oturum açtýðýnýzda sizi kimse göremez.
+ Engellediðiniz kiþiye isterseniz sanki engellememiþ gibi yazabilirsiniz, bu arada karþýda ki kullanýcý sizi OFFLINE olarak görecektir.
+ Sizinle konuþurken sayfayý kapattýðýný veya aþaðýya indirdiðini görebilirsiniz ve kullanýcý sayfayý tekrar açtýðýnda size haber verir.
+ Bir çok kiþi ile ayrý ayrý Msn sayfasýndan konuþmak yerine,tüm konuþtuklarýnýzý tek sayfada toplar. Yazýþmak için sadece yukarýdan nicki týklamanýz yeterli.(bkz. Mýrc )
+ Ýisterseniz kullanýcýlarýn AVATAR'larýný ( MSN RESMÝ ) toplar, resimlerini kayýt eder ve sizin kullanmanýzý saðlar.
+ Size mesaj gönderen kullanýcýya Online olduðunuzda otomatik mesaj yazar,. .
+ Konuþmalarý kayýt eder ve bir baþka bilgisayar kullanýcýsýnýn okumamasý için isterseniz bu konuþma kayýtlarýna þifre koyar ( bkz. Plus2)
+ IP numaralarýný gösterir,dosya gönderdiðinizde veya kabul ettiðinizde ip numarasýný yine size gösterir.
+ Günlük tutar,kim ne zaman online oldu,ne zaman size yazdý vs. gibi.
+ Screen Shot yapar, Masa üstünün veya Msn konuþma anýnýn istediðiniz zaman fotoðrafýný çeker.
+ MSN þekillerini kod kullanmadan seri þekilde yapmanýz için yan tarafta pencere açar,bir kere týklamanýz yeterli olacaktýr.
+ Kayýtlarýnýzý ve alýnan dosyalarý, sizin haricinizde bilgisayarýnýzý kullanan kiþilerin ulaþamayacaðý noktalara atar.
+ MSN butonlarýný deðiþtirir ( Icons özelliði).
+ Msn listenizi hafýzaya alýr, bunu doküman olarak çýkarmanýzý saðlar.
+ Konuþma anýnda ister Türkçe karakter,ister Ýngilizce karakter kullanmanýzý saðlar.
+ Bug yapmaz, sizi uðraþtýrmaz ( Outlook Express açýldýðýnda Msn'ninde otomatik açýlmasý gibi )
+ Mesajlarýnýzý istediðiniz renk seçeneðini kullanarak yazarsýnýz ( beyaz bile yazma özelliði var )
+ Konuþmaya kiþi davet edebilir ve çoklu görüþme ortamý yapabilirsiniz.
+ MSN þeklini tamamen deðiþtirir ( SKINS özelliði).
+ Kesinlikle reklam yok ( bkz. Msn reklamlarý )
+ Otomatik AWAY mesaj özelliði: Karþý kullanýcýnýn görmesini istediðiniz mesajý yazabiliyorsunuz ve hangi konumda yazmasýný isterseniz ayarlýyorsunuz ( bkz. MSN Plus2 )
+ Listenizdeki kullanýcýlarýn isimlendirme ve guruplaþtýrma özelliði
+
DMSN renklerini deðiþtirme özelliði ( istediðiniz renkte arka plan,istediðiniz renkte kullanýcý isimleri )
+ 10 ayrý oto mesaj girme özelliði ve bunlarý hýzlý tuþ özelliði ile bütünleþtirme ( ctrl+ 1 ,ctrl + 2 gibi )
+Konuþma penceresinin renklerini veya skinslerini degiþtirebilirsiniz ( bkz. ICQ programýnda ki white pages özelligi gibi.

**DMSN eksi yönleri :

*Kamera açma ve görüþme imkanýnýz yok maalesef.
*Sesli görüþme imkanýnýz yok.
*Java tabanlý olduðu için setup dosyasý büyük.
*Java tabanlý olduðu için kapladýðý alan biraz büyük oluyor.

( ama kesinlikle sistemde yavaþlatma veya sisteme yüklenme söz konusu deðil)

DMSN Messenger programýný nerden download edebilirim ?

Aþaðýdaki adreslerden download edebilirsiniz ( boyut 14Mb.'dýr )

ALL WINDOWS V.1706

http://www.inndir.com/program.php?id=23661
Turkce dil paketi http://www.inndir.com/program.php?id=23662
LINUX DMSN V.1706

http://mercury.to/torrent/1706/Linux-VM.torrent


DMSN indirdim ve kurdum ama açýlmýyor ?

Bunun sebebi Msn adres istemesidir. Yapmanýz gereken: Mail adresi ve Þifrenizi girdikten sonra al kýsýmlarda SERVER bölümünde bir þey yazmýyor ise, o bölüme aynen þöyle yazýn : messenger.hotmail.com:1863 bunu yazdýktan sonra baðlanacaktýr.

Not: Hotmail,yahoo,mynet vs. gibi daha bir çok mail serverýný kabul etmektedir.


Oturumumu açtým þimdi hangi ayarlarý uygulamam gerekiyor ?

Ben size standart yapacaðýnýz ayarlarý yazýyorum ( bunlarý mutlaka uygulayýn ) :

DMSN Messenger üzerindeki ayarlar :

+ VIEW bölümünde

*SHOW FRIENDS : By MSN name
*CONTACT LIST : Sort on status
*SHOW OFFLÝNE CONTACS
*OTHER : tabbed chat ve Show tooltips iþaretli
* Skins ve Icons seçenekleri sizin zevkinize kalmýþ.

+ Options kýsmý ( Actions kýsmýndaki degil )

*CHAT CONVERSATION : Show time in conversation ve Log convertions kýsmý iþaretli.
*CONTACT LIST : Expand groups on login ve Show status in list kýsmý iþaretli.

+ A.OPTIONS bölümünde

*Contact List : Show when someone removes me ve Check for blocking kýsýmlarý iþaretli.


MSN listenizdekilerin ayarý :

Burada sadece yapmanýz gerekenler bir nicki týklayýn ve VIEW kýsmýna basýn ( Show His/Her avatar ) ve ( Show My Avatar ) kýsýmlarýný iþaretleyin…

Biri ile yazýþýrken bazý yazýlar çýkýyor bunlar nedemek ?

Connection is established : Bu yazý yazdýðýnýzda veya karþý kullanýcýnýn sayfayý okuduðunda, açtýðýnda çýkan yazýdýr. Bu yazýnýzýn ona ilk ulaþtýðý andýr.

Session closed : Bu sizinle yazýþýrken sayfayý kapattýðýnda çýkan yazýdýr ( Bu durumda kiþi sizinle olan konuþma penceresini kapatmýþtýr )

DMSN IP gösteriyor mu ?

Evet karþýnýzdaki kullanýcýya dosya yollarken veya alýrken ( dosya veri bilgisi pencerenin sol üst kýsmýndadýr ) burada IP'si gözükür.

DMSN'de IP gösteriyor dediniz,ama IP göremedim ben ?

Eger dosya yollarsanýz IP ve PORT'u þu þekilde göreceksiniz :

Örnek :

[17:47:30] has accepted the filetransfer.
[17:47:37] Begun filetransfer to 62.29.74.15:3378.

Siyah renkte gördügünüz 62.29.74.15:3378 IP numarasýnýr, 3378 ise PORT numarasýdýr.

Eðer dosya alýrsanýzda dmsn yazýþtýgýnýz bölümde sol üst köþede dosya alým grafigini göreceksiniz burda IP ve Port yine ayný þekilde yazýcaktýr.

Bu özellikler MSN PLUS 2 ile yapamýyormuyuz ?

Hayýr msn plus 2 bu özelliklerin yarýsýný size verebilecektir,eðer böyle özellikleri verebilseydi size 14MB. dosyayý önermezdim.

MSN PLUS 2 yasaldýr bu yüzden ip vs. gibi kullanýcýnýn özel bilgilerini verebilecek özellikler yoktur.

DMSN ise illegal'dir ve msn ile bir bagý yoktur,DMSN kullanýcýlarýn önerileri üzerine JAVA tabanlý olarak hazýrlanmýþtýr,yani senin,benim gibi kullanýcýlar fikirlerini ortaya atmýþlardýr ve bunlar süzgeçten geçtikten sonra ortak bir program DMSN oluþturulmuþtur.

Full block check de 100/100 yapýyor ama alttaki tarama çubuðu %50 de kalýyor sebebi nedir ?

Örnek :

Listenizde 110 kiþi var.

Tamamlandýgýnda 110/110
Ve Done %50 olarak kalýcaktýr.
Burda sorun yok kýsaca,eðer sizi engelliyen varsa 0 / 0 yazan yerlerde bu kiþinin sýra numarasýný bildirecek ve mail adresini yazacak,mesela 64 yazacak ( bu 64. kiþinin sizi engelledigini gösterir )

NOT : Þu anlarda engelliyenleri göstermesinde sorun olabilir,server degiþtiriyorlar devamlý olarak.
Çünkü MSN/HOTMAIL yasal olarak baþvurmuþ,bu gibi yöntemleri takip ediyorlar ve yakaladýklarýnda siteden bunu kaldýrmalarýný istiyorlar ( bkz. www.mess.be ) sitesi,bu sitede block tarama bölümleri kapatýldý.

User accounts kýsmýnda kullandýðým mailerin listesi oluþtu fakat herhangi birini seçtiðimde saðdaki login kýsmý aktif olmuyor sadece edit aktif durumda bu yüzden her seferinde yeniden NEW MSN TAB login yapýyorum sebebi nedir ?

Bunun sebebi giriþ yaparken mail adresinizi ve þifrenizi save yapmamanýzdan kaynaklanýyor,eðer save yapmýyorsanýz manuel olarak NEW MSN TAB'ý týklayýp login oluyorsunuz.(bkz. normal msn save yapýlmamýþ giriþ )

Eðer save yaparsanýz DMSN'i týkladýgýnýzda açýlan ( girdiginiz mail adresleri bölümü ) burda save yapýlmýþ adresinize týklayýp LOGIN buttonu aktif olacak ve siz buna týklýyarak AUTO giriþ yapacaksýnýz.

NOT : Bilgisayarýnýzý birden fazla kiþi kullanýyorsa SAVE yapmanýzý önermem bu sizin güvenliginiz içindir,sizden baþkasýnýnda kullandýgý bilgisayarda DMSN dahil hiç bir siteyi vs. save yapmayýn arkadaþlar.

Problem! Dosyayý indirdim..týkladým install anywhere baþladý 100% geldi sonrasý yok o ekran kayboldu.. neden kurulmuyor olabilir?

Bunun sebebi FIREWALL kullanmanýz veya Norton 2003/2004 gibi virüs programlarý yüzünden kaynaklanmaktadýr.

Yapmanýz gereken bu tür koruma programlarýnda NEW program seçeneklerine girerek izin vermenizdir,aksi halde programýn açýlmasýna dogal olarak cevap vermiyecektir.

BLOCK yaptýðým kullanýcý beni görebilir mi ?

Hayýr DMSN kullanmýyorsa sizi yakalayamaz,ama siz onu block yapsanýz bile isterseniz yazabilirsiniz. Block ( engelli ) olduðu halde, bu kullanýcý sizi offline olarak görecek ama yazýlarýnýz ona gidecek, o ada siz yazdýktan sonra yazabilecek.

Birkaç tane MSN adresimi açmak için ne yapmalýyým ?

Bunun için FILE >>> Tabs >>> New MSN tab'a týklamanýz yeterli,ek bir sayfa daha açýlacak Click to logon'a basýn ve giriþi yapýn.
Alt kýsýmda göreceðiniz MSN Kelebeklerine týklayarak diðer adreslere geçiþ yapabilirsiniz.

O adresi kapatmak için ise yine FILE >>> tabs >>> Close current tab'ý týklamanýz yeterli veya ALL kýsmýný týklarsanýz hepsi kapanacaktýr.
Bu þekilde 10'dan fazla Msn adresinizi ayný anda kullanabilirsiniz.

MSN'de oturumumu açarken beni kimse online görmesin istiyorum :

Bunun için yapmanýz gereken ise, adresini ve þifrenizi girdiðinizde ONLINE yazan yeri týklayýn ve Invisinle seçeneðine getirin. Kimse sizi online göremez veya baþka istediðiniz bir konum seçebilirsiniz.

Konumunuzu deðiþtirmek için Actions >>> Change Status kýsmýna gelin konumunuzu seçin.

Birini listeme eklemek için ne yapmam gerekli ?

Listenize birisini eklemek için yapmanýz gereken þunlar :

Actions kýsmýna girin >>> Contacts >>> Add a contact

Listemi gruplara ayýrmak istiyorum

Listenizdekileri gruplara ayýrmak için bunu uygulayýn :

Actions >>> Groups >> add a group

Bu bölümden gerekli grup ayarlarýný veya seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Konuþma kayýtlarýna ulaþmak için ne yapmam gerekli ?

Konuþma kayýtlarýna kýsa yoldan hemen ulaþabilirsiniz yapmanýz gereken :

Actions kýsmýna gelin >>> Open Log Directory'i týklayýn veya F6 tuþuna basýn direk kayýtlara ulaþacaksýnýz.


Aldýgým dosyalar nereye kaydediliyor ?

DMSN listenizin olduðu kýsma bir kere týklayýn ve F7 tuþuna basýn direkt olarak dosyalarýn oldugu bölüme gideceksiniz.

Dosyalarý "C:\Documents and Settings\ " bölümünde Windows kullanýcý adýnýzýn olduðu dosyanýn içinde DMSN klasörüne atar,ama dediðim gibi sadece F7 tuþuna basmanýz yeterli..

Nickimi nasýl deðiþtirebilirim ?

Nick ve bir çok uygulamayý deðiþtirmek için yapmanýz gereken :

Actions kýsmýna girin >>> Options seçeneðini týklayýn.

DMSN'e AVATAR nasýl ekleniyor ?

DMSN listenizin bulduðu bölümde OPTÝONS kýsmýna girin ve " Change background image " seçeneðine týklayýn.

DMSN de Auto message özelliðini nasýl kullanacaðým ?

Auto message MSN'de oldugu gibi manuel seçenektir yani her girdiginizde bunu yapmanýz gerekli. Bunun için þu yolu uygulayýn :

A.Options kýsmýna girin >>> Autoresponse message kutusunu týklayýn >>> Change autoresponse message seçeneðine týklayýn istediðiniz mesajý buraya yazýn.

Bu yol 1 kere mesaj yazar sadece ama devamlý olarak yazsýn istiyorsanýz Örneðin; bilgisayar baþýnda deðilseniz, size yazan kiþi her ENTER tuþuna bastýðýnda mesaj atma yolu :

A.Options kýsmýna girin >>> Send auto message only once kutusunu týklayýn >>> Change autoresponse message seçeneðine týklayýn istediðiniz mesajý buraya yazýn.

Beni listesine kabul etmeyenleri Block yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekli ?

Sizi listesine kabul etmeyen kullanýcýlarý otomatik block yapmasý için yapmanýz gerekenler :

A.options kýsýmýna girin >>> Contact List >>> Block unknown users seçeneðini týklayýn.

Not: Bunu her zaman seçili durumda býrakmanýzý önermem, farkýndaysanýz standart ayarlarda (kendim uyguladýðým) bu ayarý seçmenizi yazmadým.

Hazýr mesaj yöntemi kullanmak istiyorum,kýsa yollar kullanarak nasýl yaparým ?

Kýsa yollara hazýr mesaj hazýrlamak için bu yolu uygulayýn :

A.Options >>> Shortkey >>> Burada ki CTRL + seçeneklerine týklayýn ve mesajlarýnýzý yazýn, artýk kýsayol seçtiðiniz mesajlar bu þekilde uygulanacaktýr ( örnek : ctrl+2 týkladýnýz " teþekkürler iyiyim,sen nasýlsýn ? " gibi )


Listemdeki kullanýcýlarýn nicklerini veya onlara takma isim,uyarý sesleri vs eklemek için ne yapmalýyým ?

Listenizde bulunan arkadaþlarýnýza ( takma isim " hatýrlamanýz için ", onlar online olduðunda özel sesler veya dosya vs. yollarken þu sesi çýkarsýn diyorsanýz aþaðýdaki þekilde uygulayýn :

A.Options >>> Change Default user settings kýsmýna girin,burada DEFAULT ok iþaretine týklayýn ayarlarýný deðiþtirmek istediðiniz kullanýcýyý seçin…


Beni BLOCK edenleri ( engelliyenleri ) görmek istiyorum.

Sizi block ( engelleyen ) edenleri görmek için yapmanýz gereken son derece basit, bu yöntemi uygulayýn :

A.Actions kýsýmýna girin >>> Full block Check seçenegine týklayýn ve start'a basýn.

Mesela listenizde 100 Kiþi offline durumda ( online konumunda olanlarý taramaz normal olarak ) START'a bastýgýnýzda 1/100 diye baþlýyacak.Eðer engelleyen birisi varsa sizi o sayýda duracak ve sizi BLOCK yapmýþ yazacak,mesela 50. kiþide durdu bu 50. kiþi sizi engelliyen kiþi anlamýna gelir.
Tamam dedikten sonra 100. kiþiye kadar taramaya devam eder…

NOT : Tarama bittiðinde STOP butonuna basmayýn, açýlan sayfayý kapatma ( X ) butonuna basýn.


Beni listesinden silenleri görmek istiyorum. Bu mümkün mü ?

Evet DMSN'de yok yok nerdeyse ve bunlar çok kolay þekilde sunulmuþ, Dediðim gibi program vs. gerektirmeden her yöntemi uygulamanýz mümkün.

Sizi listesinden silenleri görmek için bu yolu uygulayýn :

A.Actions >>>> Show info abount seçenegine gelin >>>> fake friends'ý týklayýn sizi listesinden silenleri gösterecektir, bu kiþilerin üzerine sað tuþ yapýn ( bulduðu yerde ) silebilir veya block yapabilirsiniz.

Asýlsýz adresleri ( illegal var olmayan adresleri ) görmem mümkün mü ?

Evet bu kiþileri görmeniz mümkün bunu uygulayýn :

A.Actions >>>> Show info abount seçeneðine gelin >>>> Faked friends'ý týklayýn sizin listenizde ki illegal adresleri bulacaktýr.

Listemdeki kiþilerin adreslerini saklamak istiyorum bunun için ne yapmam gerekli ?

Adresinizin çalýnmasý korkunuz varsa veya bu kiþileri bir yerde kayýt etmek istiyorsanýz eðer yapmanýz gereken sadece :

A.Actions >>>> Show info abount seçenegine gelin >>>> MSN List'i týklayýn,açýlan pencerede CTRL + A tuþlarýna basýn sað tuþ copy yapýn.

Artýk listenizdeki tüm kullanýcýlarý güvenli bir Not pad'in içine atabilir veya baþka msn listenize aktarabilirsiniz.

Screen Shot özelliðini nasýl kullanacaðým. Ayrýca bu dosyalar nereye kayýt ediliyor ?

Bunun için yapmanýz gereken Konuþmanýn veya baþka bir þeyin screenshot'ýný alacaksanýz ( Netmeeting camera görüntüsü de olabilir ) F12 tuþuna basmanýz yeterli.
Çekilen resme ulaþmak için F8 tuþuna basmanýz yeterli olacak,bu klasöre ulaþmanýz için kýsayol tuþudur.

Eðer sadece yazýþtýðýnýz sayfanýn screenshot'ný çekmek istiyorsanýz yapmanýz gereken yazýþýrken F5 butonuna basmanýzdýr.

NOT: Resmi JPEG formatýnda çeker ve kesinlikle ne çekerseniz çekin büyük alan kaplamaz ( ortalama max. Resim boyutu 135kb.'dýr )

Kullanýcýlarýn AVATARlarý nereye kayýt ediliyor ?

Her kullanýcýnýn sizinle konuþurken avatar( yani msn resmi ) kayýt edilir bunlarý isterseniz sizde dosyadan alýp kullanabilirsiniz.

Yapmanýz gereken ise "C:\Documents and Settings\'e girin Windows kullanýcý adýnýza týklayýn DMSN klasörünü açtýgýnýzda AVATAR klasörünü göreceksiniz,hepsi burada toplanmaktadýr.


Bu kayýt ettiðim kullanýcýlar ileride bir iþime yarayacak mý ?

Tabi ki iþinize yarayacak, dediðim gibi Not pad dosyasýna ekleyin kullanýcýlarý ve yeni aldýðýnýz Msn adresinize onlarý da eklemek istiyorsanýz þunu yapacaksýnýz :

A.Actions >>> Import/Expoert lists seçenegine gelin >>> Import MSN list'i týklayýn ve kayýt ettiðiniz kullanýcý dosyasýný seçin.

Ýþte 100 kiþi varsa listenizde, yeni adresinize de o 100 kiþi hiç uðraþtýrmadan eklenmiþ oldu. ?


DMSN'de konuþurken bir çok kullanýcý ayný sayfada görülüyor yazýþýrken bunlarý nasýl kullanacaðým ?

DMSN en güzel özelliði de bu; yani MSN gibi her kullanýcý için ayrý bir sayfa deðil tek sayfa özelliði sunmakta.
Size yazan kullanýcýnýn nicki kýrmýzý olacak bu sayfada,siz bu yanan nicke týklayýp konuþmaya ayný sayfadan devam edeceksiniz.
O kullanýcý sayfasýný kapatmak için yapmanýz gereken onun bölümünde sayfanýn ( X ) butonuna týklamanýz.

Yazýþma penceresinde bir Ýngiliz bayraðý var bu ne anlama geliyor ?

Buraya týkladýðýnýzda Türkçe karakterler, Ýngilizce karakterlerinin yerini alýyor ( örnek : Ö,Ð,Þ,Ý,Ç bayraða týkladýðýnýzda kullanýcýya O,G,S,I,C olarak gidecektir.

DMSN listemin olduðu yerde altta bir çubuk var bunun içinde kayýtlar var. Bunlar ne anlama geliyor ?

DMSN listesinin ordaki kayýt çubuðu sizin ne zaman online olduðunuzu, kimlerle yazýþtýðýnýzý, kimler online oldu vs. gibi kayýtlarý anlýk olarak tutmaktadýr, her yeni oturumda sýfýrlanacaktýr
68


Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

arkadaþlar resimleri linkl verdim forumu kasacaðýndan dolayýýý

[font=Verdana]valla beðenenden bana puan vermesini beklicem[/font]  ;D ;D ;D (:)
69
Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 3

ARKADAÞLAR RESÝMLER FORUMU KASACAÐI ÝÇÝN LÝNK VERDÝM UMARIM BEÐENÝRSÝNÝZ
70
ARKADAÞLAR ÖZELLÝKLE ONLÝNE SOHBETTE YAÞANAN AÐIZ KAVGALARI HOÞUMA GÝTMÝYO BUNDAN SONRA ONLÝNE SOHBETTE OLSUN BAÞKA BÝR FORUMDA OLSUN TARTIÞMA GÖRDÜÐÜM ZAMAN VE GÖRÜLDÜÐÜ ZAMAN BEN GÖRDÜÐÜMDE UYARMADAN O KÝÞÝ HAKKINDA ÝÞLEM BAÞLATILACAK VE GEREKEN YAPILACAKTIR EÐER ÜYELERDEN BÝRÝ GÖRDÜÐÜ TAKTÝRDE BANA VEYA YÖNETÝMDEKÝ ARKADAÞLARA TARTIÞMA KONUSUNUZ VE TARTIÞAN KÝÞÝLERÝ YAZARLARSA MEMNUN OLACAÐIM

KALBÝMSENDE.NET DE SAYGI SEVGÝ VE HUZUR ÝSTÝYORUM VE BUNU ELÝMDEN GELDÝÐÝ KADARI ÝLE SÜRDÜRECEÐÝM VE SÝZ SEVGÝLÝ ÜYELERÝMÝZ VE YÖNETÝMÝNDE BANA YARDIMCI OLACAÐINIZDAN ÞÜPHEM YOK

SAYGILARIMLA

BU YAZDIKLARIM DÝKKATE ALINMASI DÝLEÐÝ ÝLE
:oks
71
Bir babanýn dramý.. :/ Allah kimseye böyle bir acý yaþatmasýn..

Beni Kim Öldürüdü?
72
ÝLGÝNÇ OLAYLAR
-Kars'ta 'caný sýkýldýðý' için saçlarýný yiyen bir kadýnýn midesinde biriken 1.5 kilogram aðýrlýðýnda saç kýlý, ameliyatla çýkarýldý.

-Ýsviçreli Cece Leclere, týp adamlarýnca "megavizyon" diye adlandýrýlan çok üstün bir görme yeteneðine sahipti. Kumaþlarýn,kalýn astarlý zarflarýn, perdelerin, hatta bazen tuðla duvarlarýn arkasýný bile görebiliyordu. Ancak insanlar kendisini hasta ediyordu,çünkü insanlarýn iç organlarýný görmek onu tiksindiriyordu.


-Ýspanya'da Ýnnece Fernandece isimli bir kadýn 11.000 geceyi uykusuz geçirmiþtir. Hiç uyuyamayan kadýn sadece bir defa týbbi operasyon sýrasýnda 2 kat anestezi etkisiyle uyutulabilmiþtir.


-En uzun kalp durmasý 4 saattir. Bir Norveçli, Aralýk 1987'de denize düþmüþ, kalbi durmuþ, vücut ýsýsýnýn düþüklüðü nedeniyle yeniden yaþatýlmýþtýr.


-1898'de gazeteci-yazar Morgan Robinson "Titan" isimli bir kitap yazdý. Kitapta büyük bir yolcu gemisinin okyanusta buzdaðýna çarpmasý anlatýlýyordu. 14 yýl sonra "Titanic" deniz faciasý meydana geldi.


-Sýcak ve kurak Afrika'da 18.02.1979 tarihinde Büyük Sahra çölüne kar yaðdý.

-Futbolda Dünya kupasý Okyanusya elemelerinde Avustralya, Amerikan Samoasý'ný 31-0 yenerek bir resmi milli maçtaki en farklý skorlu galibiyeti elde etti.

-Kazakistan'da 7 yaþýndaki bir erkek çocuðun karnýnda ikizi bulundu. Simkent þehrinde yaþayan çocuðun karnýndaki þiþliði fark eden
okul doktorunun hastaneye baþvurmasý sonucunda hemen ameliyata alýnan çocuðun karnýndan saçlarý ve týrnaklarý uzamýþ bir cenin çýkarýldý.

-Ýran'da, korkusunu bastýrmak ve sýkýntýlarýndan kurtulmak için madeni nesneleri yiyen genç kýzýn karnýndan ameliyatla yarým kilogram aðýrlýðýnda metal parçalar çýkarýldý. 17 yaþýndaki genç kýzýn karnýndan çýkarýlan madeni nesnelerin arasýnda jilet ve çiviler de bulundu.

-Amerika'nýn Arkansas Eyaleti'nde 19 yýldýr komada yatan Terry Wallis 13 haziran 2003 de hayata döndü
73


Þeytan Çarpmasý
The Exorcism of Emily Rose 2 Aralýk 2005   

Scott Derrickson   

Laura Linney
Tom Wilkinson
Campbell Scott
Devamý..   

Gerilim - Korku 

ABD 2005   

119 dk.
 

Buda Web SÝTESÝ  

   


Emily Rose üniversiteye gitmek için kýrsal bölgedeki güvenli evinden ayrýldýðýnda, kendisini nelerin beklediðinden habersizdir. Bir gece yurtta yalnýzken, tüyler ürpertici bir 'halüsinasyon' (sanrý) görür ve kendinden geçer. Geçirdiði bu krizler daha sýk ve ciddi bir hal almaya baþlayýnca, koyu bir Katolik olan Emily, kilisesinin rahibi Peder Richard Moore'un kendisine þeytan çýkarma ayini uygulamasýný ister. Genç kýz bu dehþet verici þeytan çýkarma ayini sýrasýnda ölünce, rahip ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçuyla yargýlanýr.
Tanýnmýþ bir savunma avukatý olan Erin Bruner, firmasýnda ortak statüsüne yükseltilmesi karþýlýðýnda, isteksizce de olsa Peder Moore'u savunmayý kabul eder. Duruþmalar sürerken, Peder Moore'un þaþmaz inancý ve davanýn etrafýnda dönen açýklanamaz ve tüyler ürpertici olaylar Erin'in þüpheciliði ve dinsizliðini zorlar.
74
Þiirler / Ey Kâlp...!
04 Ara, 2005, 12:34
Bazen;

bir ezgi savrulurdu dudaklarýnda gecenin
hüznün uzayan saçlarýnda
kimsesizliðim kanar,
yaðmalanmýs bir ömrün ortasýndan sýzarak
yaralý gönlümün ýrmaklarýna dolardý.
oysa þimdi, geldin iþte.

geldin,
eriþilmez uçurum diplerinde kaldý özleyiþler

yaralý ceylanlar sekerdi bakýþlarýmda
tomurcuklar öksüz,
serçeler dilsiz
her durakta boynu bükük bir çocuk üþür,
ve ben bu yaðmurlar dolusu yalnýzlýðýmla
bütün bulutlardan sana koþardým.

geldin,
kaf daðýnýn ardýnda kaldý þimdi acýlar.

her akþam vakti,
el ayak sesleri çekilirken caddelerden
vurup yüreðimi narlý sevdalara
yýldýzlara aðlardým
oysa;
kimse bilmezdi,
her gece dudaðýmda bir þiir'in kanadýðýný
geçen günlerin,
deðiþen mevsimlerin,
ve yaðan karlar altýnda kaldýðýný kalbimin.

geldin,
geçmiþ bahar sokaklarýna çýkardýn beni.

bahçesi tarumar bir çiçeðin kirpiðindeydim,
bir kar çölünün ortasýnda,
bir insan mahþerinin içinde.
yapayalnýz,
her bakýþta bir hüzün,
her hüzünde bir bakýþtý kanayan.

geldin,
göçmen kuþlarýn özgürlüðüne çýkardýn beni.

yýldýzlarý sönmüþ bir gecenin sayfalarýnda,
ýþýksýzdým,
özlemler damýtýrken durmadan karanlýðýn yapraklarýna
kalbimin üstüne üstüne yaðardý kar.

ve ben
bölüp iklimlere o sevda týlsýmý türküleri
iþleyip alnýmýn çizgilerine tel tel
kalbimi sana rehin tuttum günler, aylar.

hasret ki yollarý kanamalý aðýr bir hüzün,
geçip giden günlerin terkisinde
rüzgar koyaklarýný yitirmiþti,
sözcükler büyüsünü
her mýsrada çýðlýk çýðlýðaydý yüreðim.

geldin,
ömrümün bütün sokaklarýna
gökkuþaðý yaðýyor þimdi.
75
Hey Arkadaþlar Bende Geldim Beni Alýyomusunuz Aranýzaaa   ;)
76


Düþlerin gerçeðe, gerçeklerinse düþe dönüþtüðü bir yaþam özlüyorum. Yaþamaktan bunalmýyorum, bunalýmý yaþayýp, bunu kendime ait bir yaþam biçimine dönüþtürüyorum.

Sanýrým bütün sorunum özlemekle ilgili. Keþke "yaþlanmaya baþladým, o yüzden geçmiþi özlüyorum" diyebilseydim. Zerre kadar özlemiyorum geçmiþi. Geçmiþe dair ne varsa silindi hafýzamdan. Ben geleceði özlüyorum. Belki de hiç yaþayamayacaðým geleceðime dair özlemlerim. Asýl sorunda burdan baþlýyor zaten. Geleceðin olmayacaðýný biliyorum. Olmayaný, olma ihtimali bulunmayaný özlüyorum. Ýþte bu özlem koyuyor insana...

Beni koyup gitme
Ne olursun
Durduðun yerde dur..
Kendini martýlarla bir tutma
Senin kanatlarýn yok
Düþersin, yorulursun
Beni koyup gitme
Ne olursun...

Duvarda gölgeler ve o görüntülerle çarpýþmak yoruyor. Ýnsanlar gerçek deðil artýk, mekanlar gerçek deðil. Belki de o yüzden sevmiyorum ana caddeleri, ýþýltýlý alýþveriþ merkezlerini, konforlu mini sinama salonlarýný. Flimlerin deðeri düþüyor oralarda, filmler hýrpalanyor. Ruhumuz bütün "sakýncalý" kareleri sansürlüyor, makaslýyor, yalnýzlaþtýrýyor. Sansürlü, makaslý, yalnýz bir yaþam bu benim yaþadýðým ve yalnýzým iþte yine...

Þaþýrmýyorum aslýnda, böyle olacaðýný çok öncesinden biliyordum. "Boþ durmadým, savaþtým. Savaþtým ama yenildim. Yenildim ama ezilmedim" diye kandýrmayacaðým kendimi. Ýþte itiraf ediyorum; ezile ezile, hýrpalana hýrpalana yenildim. Yenildim iþte ötesi yok..

Bir deniz kýyýsýnda otur
Gemiler sensiz gitsin býrak
Herkes gibi yaþasana sen
Ýþine gücüne baksana
Evlenirsin çocuðun olur
Sonun kötüye varacak
Beni koyup koyup gitme
Ne olursun...

Ýþte bu yüzden korkuyorum ana caddelerden. Deniz kenarlarýný seviyorum, salaþ meyhaneleri seviyorum. Issýz ve bana ait olan yerleri seviyorum. Televizyonu deðil ama o televizyonun altýndaki dolapta bulunan anýlarýmý seviyorum. Her açtýðýmda o dolapta bulunan anýlarýmýn anlatacaklarý var bana çünkü. O salaþ dediðim meyhanenin de öyle, kayalara vuran dalgalarýnda ne çok anlatacaðý þey var. Bunlar dýþýnda herþeyin sadece görüntüsü var oysa.

Elimi tutuyorlar ayaðýmý
Yetiþemiyorum ardýndan
Hevesim olsa param olmuyor
Param olsa hevesim...
Yaptýklarýný affettim
Seninle gelemiyeceðim yine de
Beni koyup koyup gitme
Ne olursun...

Bunun için ve sadece kendimi korumak için kaçýyorum herþeyden. Kaçarak yaþýyorum. Ýçime kapanmýyorum, düpedüz içime kapaklanýyorum. Böylece korunuyorum hayattan. Bedenimse ruhumun zýrhý sadece...