İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - buse

1
SENÝ SEVÝYORUM
genç kýz feci bi hastalýgýn pençesýnde kývranýyodu.yaralý kalpi artýk bu dünyaya daha fazla dayanamamaya baþlamýþtý.çok zengin olan ailesi tüm gazetelere,kalp nakli için ilan vermiþlerdi.canýný feda edecek birini arýyolardý.genç kýz ise hergün hastane odasýnda biraz daha solmaktaydý.yine yanlýz odasýnda;gözü yaþlý,boynu bükük ölümü beklýyodu.gölerini kapadý;bu küçük odada göz yaþý dökmekten býkmýþtý.yinede engel olamadý pýnar gibi çaglayan gözyaþlarýna.sevdiði geldi aklýna;fakir ama onu seven sevgýlýsý.her gün ayný þeyleri düþünüyordu,anýlarý bir film þeridi gibi gözünün önünden geçiyordu."param yok ama sana sevgi dolu bir kalbim var!"demiþti deli kanlý.genç kýz ise zate baþka biþey isteyebilirdiki!ama olmamýþtý...iþte,dünyalar kadar olan segilerinin arasýna. o lanet olasýca para girmeyi bilm,iþti,onlarý ayýrmýþtý.iþte paranýn geçmedigi zamanlara gelmiþlerdi.ne önemi vardý artýk?þu son günlerinde,sevdiði yanýnda olsa yeterdi.ayrýldýklarýndan buyana,bitmeyen,çi,le dolu beþ yýl geçmiþti.her günzehir,her gün hüsran... ama genç kýz hep sevgilisini yüraginde taþýmýþ,kalbini kimseyle paylaþmamýþtý.sevdiðini düþündüðü iþte o an.acaba neler yapmýþ bu kadar sene boyunca.kim bilir kiminle evlenmiþ,çoluk çocuga karýþmýþtý.gözlerinden býr damla yaþ daha damladýkurumuþ,bitmiþ ellerine.ellerine baktý;bir zamanlar ellerinin ,onun ellerini tuttugunu hayal edip,her gün saatlerce ellerini seyredersi.en çokta saçlarýnýn dökülmesine üzülüyordu.çünkü sevdiði öpmüþ,koklamýþ onlarý.her bir tanesi koptugunda,kalbine bir ok daha saplanýyordu.kalbi yine sýzlamaya baþlamýþtý.balki sevdiði yanýnda olsa,kalbi bukadar yorulup veda etmezdi yaþama.zaten artýk ölüm umrunda degildi genç kýzýn.sevdiðinden ayrý kalmanýn ölümden ne farký vardýki!tekrar o geldi aklýna ."keþke,keþke yanýmda olsa!"dedi.son kez elimi tutsa yeterdi.gölerini son birkez öpse,rahatça ebediyen gözlerini kapata bilirdi  o zaman. gözleri pýnar gibi çaglamaya baþladý.sevdigini son birkez göremeden ölmek istemýyordu.ufata olsa ondan býr hatýrasýný almadan bu dünyadan göçmek istemýyordu.oysaki sevdiði,kim bilir kiminle beraberdi.kendi,sevgi dolu kalbini kimseyle paylaþmayý düþünmemiþti bile;ama acaba o paylaþmýþmýydý?onun sevgisini silmýþ atmýþmýydý acaba kalbinden?içi birden nefret doldu.üstüne büyükbi agýrlýk çöktü.onu düþünd
kçe her dakýkasýnýn zehir olmasý çok daha aðýr geliyodu genç kýza.ölmek istedi....artýk yaþamak istemýyordu dünyada.ama sevdiðinden bir hatýra almadan ölmicegine and içmiþti.tekrar gölerini açtý.kim bilir belkýde sevdiði onu unutmuþtuý.bu düþünceler içinde derinliðe daldý.birden babasý girdi odaya;kýzýna kalp nakli için bir gönüllü bulduklarýný müjdeleyecekti.fakat genç kýz çok tan uykuya dalmýþtý.bir meleði andýran masum yüzü,sevdiðinin özleminden sýrýl sýklamdý.o gece biri gözlerini dünyaya kapadý;genç kýz ameliyata alýndý.tekleyen ve görevini yerine getirmeyen kalbi deðiþtirilmiþti.bir hafta sonra tekrar dünyaya gözlerini açtý genç kýz.ama dünya daha farklý geldi ona.sanki bir þey eksikti.aradan aylar geçmiþti,genç kýz artýk ii ce iðleþmiþti.ama içindeki burukluðu bir türlü atamýyordu.bir kere, bir kere göreblsem diye mýrýldandý.kalbi yine sýzlamaya baþlamýþtý.yeni kalbi onu ileþtirmiþti ama nedense her gece aniden hýzlanýyordu,onu uykusundan uyandýrýyor ve sanki yerinden çýkacakmýþ gibi atmaya baþkýyordu.genç kýz bir anlam veremediði bu durumu doktora anlatmýþ ama ameliyat kolay geçmediðini,bir süre sonra düzeleceðini soylemiþti doktor.aylar geçmiþ hala aynýydý durum.çiçikelerýn yanýna gitti.her gün onlarla saatlerce dertleþiyor,zaman zaman aðlýyordu.en çokta kan kýrmýzýsý gülünü seviyordu.çünkü kýrmýzý gülün onun için yeri ap ayrýydý.kýrmýzý gülde genç kýzle beraber gülüyor,onunla beraber aðlýyordu.onu sevdiði gibi görüyprdu genç kýz.gülünü sevdiðini ilk gördüðünde ona hediye edecegine dair yenin etniþti.baþka türlü paylaþamazdý gülünü kimseyle.kapý çaldý aniden.kapýyýo açtý ama kimse yoktu.gözü yere beyaz zarfa eliþti.yavaþça eðilip zarfý yerden aldý.birden kalbi deli ðibi atmaya baþladý.ne olduðunu anlayamýyordu.zarfýn üzerinde ne bir isim,nede bir adres bulunuyodu.zarfý açtý,beyaz bir kaðýda yazýlmýþ bir mektup çýktý çýktý.kalbi daha hýzlý atmaya baþladý.onun kokusu vardý kaðýtta.ewt,onun kokusu vardý.yýllar yýlý özlemini çektiði,yanýnda olabilmek için canýný bile vere bileceði verebilecegi sevdiðinin kokusu vardý mektupta.baþý dönmeye baþladý.koltuðuna geçip oturdu yavaþça.kaðýdý açtý ve elleri titriyerek okumaya baþladý."sevðilim senden ayrýldýktan sonra,bir kalbe iki sevðinýn sýðamayacaðýný bildiðimdendolayý,ne bir kimseyi seve bildim,ne de kimseye baka bildim.her gün diyerinden daha zor geçti;çünkü özlemin hergün daha çok artýyordu.sana kitaplarý dolduracak kadar þiirler yazdým.her biri diðerinden daha hüzünlüydü.yazdým,okudum,aðladým.her gün yazdým,hergün okudum,senelerce aðladým.her gece seni düþündüm sabahlara kadar,her gece senýn yanýnda olmayý istedim.her gece sensizliðe lanet ettim,uykularý haram ettim kendime,sensiz olmanýn acýsýný gözlerimden çýkardým.bir gün herþeyi deðiþtirecek fýrsat çýktý önüme.bu fýrsatý deðerlendirmeyip,kendime haksýzlýk edemezdim.bu fýrsatý deðerlendirdim.senden çok uzaklara gittim,belki seni unuturum diye.ama tam tersi oldu.seni daha çok özlüyorum artýk.senden çok uzaklardayým belký ama yinede seni görebilmek için uzaklardan gelebiliyorum.hemde her gece.seni seviyor,seyrediyor ve eðilip sen uyurken yanagina bi öpüçük konduruyorum.bazen gözlerini açýp bakýyosun,geldiðimi bildiðini sanýyorum ama yine o tatlý uykuna geri dönüyosun.yarýn birbirimizi sevmemizin altýncý senesi.ben hep geldim þimdiye kadar senin yanýna,yarýnda sen gel olurmu sevgilim.ha,unutmadan,sana hep sözünü ettiðim kalbime ii bak olurmu?çünkü gözyaþlarýmla,adýný yazdým ona.seni senden çok seven bi sevgi var kalbinin içinde.unutma,kýrmýzý gülüde unutma olurmu?....seni seviyorum....yanýma gelinceye kadarda seveceðim....
                  SEVGÝLÝN