İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - KoLeRa

1
[youtube=425,350]x4zHAMlT3VI[/youtube]Unutamam Seni...

Seni ömrümün en güzel anýlarýnýn olduðu yerde; küçük, soðuk ve aksi bir þehirde býraktým. Týpký yarým kalan umutlarým, yýkýlan hayallerim ve eksik gülüþlerim gibi...

Özledim seni hem de çok... Hiç bitmeyecek belkide özlemin, içimde öyle güzelsin ki çekilen onca acýya raðmen hep güzel yönlerinle hatýrlýyorum seni... önce hafif bir tebessüm oluyorsun yüzümde sonra, sonra yaþ olup akýyorsun... bir þerit gibi geçiyor gözümden yaþanan güzel günler, sonra acýlar, göz yaþlarý ve tadý kaçan hayat...

Hayatta hiçbirþeyim az olmamýþtý senin kadar ve hiç kimseyi özlememiþtim seni özlediðim kadar. Hiç piþmanlýklarým olmamýþtý sana dair... Seni öyle çok sevmeme raðmen, paylaþýlan onca güzelliðe raðmen hiç söylemedim, söyleyemedim sana, seni çok sevdiðimi... seni iliklerime kadar hissederken " seni seviyorum" diyememiþ olmanýn eksikliðini yaþýyorum þimdi.

Bir nedendi yoktu deðil, lanet olasý bir tek nedeni vardý ki ... bitti...

Ýkimizde birbirimizi unutamayacaðýmýzdan emindik aslýnda ve birbirimizi çok özleyeceðimizden...

Yaþanýlanlar, paylaþýlanlar... Ömrümün en güzel, ömrümün en heyecan dolu, ömrümün en mutlu, ömrümün en kötü, ömrümün en acý dönemleriydi seninle geçen zaman. Ama her þeye raðmen GÜZELDÝ...

Bu þehirde yoksun biliyorum; alýþkanlýktan olsa gerek, gözlerimin baktýðý heryerdesin, herkeste aradýðým sensin... Belki diyorum, belki...

aslýnda geçmiþe dair her þeyi unutmak vardý, saçlarýmda dolaþan elinin sýcaklýðý olmasa, üzerime sinen kokun olmasa... aslýnda geçmiþe dair her þeyi unutmak vardý ama artýk istesemde unutamam seni... her baharda yeniden yaðýyorsun þehrime ve ben her baharda iliklerime kadar hissediyorum seni... þimdi deðil yüzünü görmek ne sesini duyup seni içimde daha da büyütmeye cesaretim var ne de silip atmaya seni...

Özlemek güzel, umut etmek, istemek, hissetmek çok güzel, yaþamak bir o kadar... seni sensiz yaþamanýn aðýr yükü olsada üzerimde, sevdan onurumdur eðilmez baþým...

2
Ben seni severken
Sen yanýmda yoktun ki!
Ben seni özlerken
Sen bilmiyordun ki!
Ben seni sensiz sevdim...
Sen yokken bakýþlarýn vardý
Beynime kazýnmýþ
Nereye baksam oradaydýlar,
Ben seni sensiz sevdim..
Göremesem de, rüyamdaydýn,
Sevmesen de, kalbimin derinliklerindeydin
Ve kimse seni oradan çýkaramayacak.
Sen bile!
Ben seni sensiz sevdim...
Sen olmasan da, hayalin vardý,
Sen olmasan da, þarkýlar vardý;
Seni hatýrlatan...
Sen olmasan da, her dakika aklýmdaydýn.
Ben seni sensiz sevdim...
Sen olmasan da,yýldýzlar vardý,
Sen olmasan da,bulutlar vardý,
Sen olmasan da,günbatýmlarý vardý,
Sen olmasan da,denizler vardý...
Ben seni sensiz sevdim...
Aslýnda sen hep vardýn,
Ayný þehirde,ayný sokakta,
Ben sevdanýn oturduðu sokakta oturuyorumama;
Ben seni sensiz sevdim...
Ne olurdu sende beni sevseydin?
Ne olurdu bu kadar gözyaþý dökmeseydim?
Ama inanýyorum ki sen uyandýracaksýn beni,
Hani kýyamet koptuðunda...
Ben seni sensiz sevdim...
Neden sevdim bilmiyorum ama çok sevdim!!!

3
Eski Konular Arþivi / slm qenclik
06 Eki, 2007, 23:15
herqese slmlar sitenis qerceqten harika   :)