İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - HAYAL

1
kalpsiizzz nerdesinn??
2
Eski Konular Arþivi / yeni yýlll
03 Oca, 2011, 11:16
yeni yýl dilekleriniz neler arkadaþlar bi öðrenelim??
3
Yeni yapýlan bi araþtýrmaya göre kýzlar daha zeki olduklarý ordata çýkmýþ... bakalým siz neler söylemek istersiniz

yorumlarý bekliyorum arkadaþlar... ;)
)
4
Domuz gribi nedir?
Meksika'yý etkisi altýna alan ve baþka ülkelere de yayýlmaya baþlayan domuz gribi hakkýnda bilinenler...
Virüs, insandan insana, öksürük, hapþýrýk ve hatta tokalaþma yoluyla bulaþabiliyor...

Domuz Gribi paniði
Meksika'da baþlayan Domuz Gribi, dünyaya yayýlmaya baþladý.
ABD'de saðlýk alanýnda acil durum ilan edildi.
   Foto Galeri: Domuz gribi
Amerika kýtasýnda yeni bir grip virüsü endiþesi yaþanýyor.
Rutin tetkikler, kiþiye özel þekillenmeli 
Dünya Saðlýk Örgütü : Salgýn baþlayabilir
Dünya Saðlýk Örgütü toplanýyor 
ABD'de domuz gribinden ilk kayýp 
Domuz gribinde alarm düzeyi yükseldÝ

PARÝS - Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Saðlýk Örgütü'nune (WHO), gribin, kuþ gribinin 2003'te tekrar belirmesinden bu yana en geniþ çaplý yaygýn hastalýk riskini taþýdýðýný açýklamasý, tehdidin boyutunu gösteriyor. Örgüt, domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha tehlikeli hale gelebileceði uyarýsýnda bulunmaktan da kaçýnmadý.

Dünya genelinde saðlýk yetkililerini alarma geçiren domuz gribi, bir solunum hastalýðý.  Virüs insanlara domuzlardan solunum yoluyla bulaþýyor. WHO'ya göre domuz yiyerek virüs kapma olasýlýðý bulunmuyor. Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaþabiliyor. Ýnsandan insana, hapþýrýk, öksürük ve hatta ele bulaþmasý halinde tokalaþma yoluyla bulaþabilen domuz gribine karþý doðal baðýþýklýðýmýz bulunmuyor. Bilgisayar klavyesi gibi virüslü bir yerle temas ettikten sonra burna ve aðýza dokunulmasý da hastalýðýn yayýlmasýna neden olabiliyor.

Hastalýða A tipi H1N1 adlý virüsün daha önce hiç görülmemiþ bir türü yol açýyor. Bu tür, insan, domuz ve kuþ gribi virüslerinin karýþýmýndan oluþuyor. Domuz gribinin belirtileri bildiðimiz grip vakalarýndan pek farklý deðil: Kuru öksürük, ani ateþ, boðaz aðrýsý, eklem aðýrýlarý, üþüme, bitkinlik ve baþ aðrýsý. bunlarýn dýþýnda, aþýrý kusmaya ve ishale neden olabiliyor. Yaygýn grip tipleri, genelde yaþý ilerlemiþ insanlarý hedef alýrken domuz gribinde ölümcül seyreden vakalar ise daha çok 25-45 yaþ arasýndakilerde görülüyor.
5
Evet arkadaþlar hangi takýmý tutuyorsanýz yazýn bakalým ben GALATASARAYLIYIM yaþasýn ciimmm bboooommm boommmm :lol: :P
6
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=2JSuk_2BLrE[/youtube]süper bi þarký sizinde beðeneceðinizi biliyorum  ;))