İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - KaLpsiz

1


Hayat, maalesef insanlara her zaman istedi?i ?eyler ya?atmaya bilir. Kimi zaman oldukça zor dönemlerden geçiyoruz ve her ne kadar bunlar? atlatmaya çal???yor olsak bile; emin olun bir yerde muhakkak t?kan?yoruz. Ç?kmaya çal???yoruz, kilitli kald???m?z yerden ama bunu da beceremiyoruz. ?nsan, maalesef sadece kilitli kap?lar ard?na kapanm?yor. Gerek kendi bedenine gerek ise de bir ba?kas?n?n da bedeninde de kilitli kalabiliyor.

Hayat?m?z?n baz? dönüm noktalar?nda belki de oldukça zorland?k ama bir ?ekilde kurtulmay? bildik. Her ne kadar tam anlam?yla bir kurtulmadan söz edemiyor olsak bile; muhakkak bir ?eyler atlatt?k. Ço?u zaman yan?m?zda insanlar yoktu, yaln?zca bir kalem ve bir ka??t vard? ve biz bu iki ?eyi bir s???nak olarak gördük. Bu site de bir s???nak. Ac?lar?n telaffuz edilemeyecek kadar derin oldu?u yerde mesela, ya da mutlulu?un zor dile getirildi?i yerde bir yol gösterici olarak da görebilirsiniz.
?nsan ço?u zaman dü?ündü?ü ?eyleri telaffuz etmekte zorlan?yor ya da yeteri kadar birikimi olmad??? için dile getirmekte zorlan?yorsa diyebiliriz. sozebesi.com bu zamanlarda sizler için telaffuzu do?ru bir ?ekilde edecektir. Birçok türde sözü bulabilece?iniz yer, buras?d?r. Ayn? zamanda sadece söz olarak bakmamak gerekiyor; do?um günü sözlerinden, cuma mesajlar?na, komik sözlerden günayd?n mesajlar?na kadar birçok türde kategori bulmak oldukça mümkün. Ayn? zamanda ünlü sanatç?lardan, güzel sözlerde yer al?yor. Bahsetti?imiz üzere bizler birer insan?z, gerekli telaffuzlar? zor bulabiliriz ama bir ?air veya bir yazar ac?n?n her halini daha iyi telaffuz edecektir ve bu bak?mdan dolay? da onlar bir kalbe ula?may?, bir kalemle yapabilirler.

Buraya sadece söz olarak bakman?zda bir bak?ma yanl?? olacakt?r. Çünkü sitenin içerisinde bir ?iir kö?esi bulunmaktad?r ve bu elbette siteyi daha i?levsel bir hale getirilmesi için sa?lanm?? bir yöntemdir. E?er sizlerde sosyal medya arac?l??? ile birilerine laf dokundurmak istiyorsan?z veya mutlulu?unuzu/ac?n?z? payla?mak istiyorsan?z; sozebesi.com tüm bu duygular?n?z? tekrar ye?ertmek için burada diyebiliriz. Yapman?z gereken tek ?ey, hangi duygu içerisinde oldu?unuzu bulman?z, gerisi gelecektir.3
[youtube=425,350]http://youtu.be/0gxqrUwpIPs
[/youtube]
Ve Gittin…!
Sabah Ezanlarýndan Sonra Okunan Selanla Bitti Bu Masal
Gökten Düþen Tek Bir Elmayla
Baþladýðým Yere Döndüm.
Öðütlenen Ve Örgütlenen Bir Yalnýzlýkla
Hiç Hatýrlanmayacak Günlerin Ýçindeydim Ýlk Zamanlar..
"Gidersem" Diye Aklýndan Geçirdiðin
Günlere Ýhanet Baþladý Sonrasýnda..
Ýkisi Hariç
Gittin Ve Sesini Çok Özledim
Doðru.
Parmaklarýmý Kýrdým Telefonlara Uzanmamak Adýna.
Gittin Ve Sen Gibi Kimseyi Sevemedim.
Sen Bana Gölgeni Býrakmýþtýn
Bede Sana Kefene Sarýlý Yüreðimi…
Birbirimize Verdiðimiz
Hayat Hediyelerimiz Bu Ýkisi Ýþte..
Hiçbir Akýl Hastanesi Kabul Etmedi Beni
Yanýlmamýþtým
Aþkýn Akýlla Bir Alakasý Varmýki Kabul Etsinler..
Þaþýrttým Seni
Gidersem Diye
Aklýndan Geçirdiðin Düþüncelere
Ýhanet Ettim..
Gittin Ölmedim
Acýlarý Bana Akan Sevgimde Boðulmadým
Zamanla Unutursun Diyenlere Ýnat
Yokluðunu Varlýðýna Çevirerek
Zamanlarý Büyüttüm
Gidiþinin Ýntikamaýný Alýndým
Sermedim Kimsenin Yoluna Kendimi
Yarýsýzlýða Yakýþýr Ýntiharlarý Seçmedim
Zarar Vermedim Sana
Ve Sana Yakýn Bütün Bir Hayata….
Gittin…

"Kahraman Tazeoðlu-Ve Gittin..." Kalpsiz'den Burçin'e ithafen.
4
Gerçeklerden ve içimdeki kalbi dinlemekten ne kadar kaçabilirim?
Yaþamaktan, nefes almaktan vazgeçebilirmiydim?
Hayatýn bu kadar baskýsý neden?
Neden birini sevdiðinde hep en olmadýk zamanda kaybediyorsun?
Hayat neden bu kadar acýmasýz?
Kaybetmek neden bu kadar acý?
Kafaný yastýða koyduðunda neden huzur yok?
Neden insanlar böyle?
Neden bu kalbim bu kadar boktan birþeye inanýyor?
Neden beynim kalbimi reddediyor?
Neden ben her defasýnda baþa dönüyorum?
Herþey iyi giderken neden birþey herþeyin içine ediyor?
Bir kýz için deðer mi?
Bir aþk neden bu kadar anlamsýz?
Mutluluk ne?
---
Býrakýp gitmek istiyorum herþeyi!

kaynak : beyaz
5
Gökhan Özen - Üþüyorum

Sen uçurumsun tutunamam
Tutsak düþer çýðlýklarým
Gözlerinin akþamýnda
Oturur sana aðlarým

Üþüyorum ödünç ver ellerini
Üþüyorum üstüme ser yüreðini
Sað yaným dertli, sol yaným ayaz
Savur gönlüme yangýnýn küllerin

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JnXwTMvkiRA[/youtube]
6
Güzel olan
Her günü seninle tekrar tekrar yaþamak
Erimek yarýný olmayan zamanlarda
Durdurmak bir yerde bütün saatleri
Bütün kurallarý kýrýp parçalamak
Sonra varmak o yerlere
Mevsimlere dur demek
Kar yaðarken çiçek açtýrmak aðaçlara
Güneþi bir akþam saatinde tutup býrakmamak
Sonra doldurmak ay ýþýðýný kadehlere
Delicesine içmek
Ve unutabilmek her þeyi ansýzýn
Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin
Birlikte geçmiþ, gelecek bütün çaðlarý aþmak
Güzel olan
Sevmek seni Tanrýlar gibi
Seninle Tanrýlaþmak…

Bir gün bu akan sele dur diyeceðim, göreceksin
Ne bu þehir kalacak
Ne bu duygusuz sürü
Bu korkunç kalabalýk
Her vapur seni getirecek bana
Bütün istasyonlarda seni bekleyeceðim
Kapýlar sana açýlacak
Senin için söylenecek þarkýlar
Þiirler senin için yazýlacak
Her evde bir resmin
Her meydanda bir heykelin olacak
Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi
Kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi
Kopup ötelerden, ötelerden
Yalnýz bana geleceksin
Bir gün bu akan sele dur diyeceðim göreceksin.

Ben eskimeyen tek güzelliði sende gördüm
Sende buldum eriþilmez hazlarý
Yanýnda sýyrýldým korkulardan, yalanlardan
Duygularýn en ölmezini sende duydum
Susuzluðum dudaklarýnda dindi
Yalnýzlýðým ellerinde
Çoðu gün unuttum açlýðýmý
Sende doydum…

Ýlk defa seninle bütünlendim, anlýyor musun
Anladým yaþadýðýmý her nefes alýþta
Seninle geçtim bütün zamanlardan
Seninle var oldum
Eridim seninle bir sonsuz çalkanýþta.

Boynunda bir yer vardýr, ben bilirim
Ne zaman oradan öpsem,
Deðiþir gözlerinin rengi
Yanar dudaklarýn, terler avuçlarýn
Dökülür kapkara aydýnlýk gibi
Omuzlarýna saçlarýn
Gitgide artar kalbinin vuruþlarý
Bir musiki halinde dünyamý doldurur
Ansýzýn bütün sesler kesilir
Zaman durur
Bir baþ dönmesi baþlar o en yükseklerde
Her gün seninle yeniden var oluruz
Eriyip kaybolduðumuz yerde…

Sesini duymadýðým gün
Yaþanmýþ deðil
Açan çiçek deðil
Öten kuþ deðil
Yüzünü görmediðim gün
Ýçimde yýldýzlar sönük
Güneþler güneþ deðil
Seni sevmediðim gün
Seni anmadýðým gün
Olacak iþ deðil…

Her günüm seninle geçsin
O güneþe en yakýn
Kimsenin varamayacaðý bir dað baþýnda
Uçsuz bucaksýz uzak denizlerde
Ýnsan ayaðý deðmemiþ ormanlarda
Uzaklarda, en uzaklarda
O gemilerin uðramadýðý limanlarda
Iþýðým ol, alýnyazým ol benim
Vataným ol, evim ol
Yeter ki bir ömür boyu benim ol
Her günüm seninle geçsin…

Ümit Yaþar Oðuzcan

7
Erkeðin de hanýmý üzerinde hakký çoktur. Kadýn kocasý ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i þerîfte buyuruldu ki:
"Kadýnýn cihâdý, kocasý ile iyi geçinmektir." (Taberânî)
Bir kadýn, kocasýný güzel karþýlar, güzel sözler söyliyerek hoþnutluðunu kazanmaya çalýþýrdý. Peyamber aleyhisselâm, kadýnýn bu hareketinden dolayý kocasýna buyurdu ki:
"Hanýmýna selâm söyle, yarý þehid sevâbýna kavuþtuðunu haber ver!" (Þir'a)
Kadýnlarýn Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydýr.
"Kadýn, beþ vakit namazý kýlar, orucunu tutar, kendini yabancýlardan korur ve kocasýna muti olursa, Cennete girer." (Ýbni Hibbân)
" Kocasý razý olduðu halde ölen kadýn Cennete girer." (Tirmizî)
Kadýna zînet eþyâsý mubâhtýr. Zînet almak için kocasýný müþkül duruma düþürmemeli, yabancýlara zînetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zînetleri Cennete girmelerine ma'nî olmaz.
"Cennette kadýnlarýn az olduðunu gördüm. Sebebini sordum. "Onlarý altýn ve zînet eþyâsý meþgûl etti." dediler." (Ý. Ahmed)
Kocasýna, elinden geldiði kadar güler yüzlü davranýp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir.
"Kýyâmette Allahü teâlâ, kocasýna dili ile eziyet eden kadýnýn dilini 70 arþýn uzun yapýp, boynuna dolar. Kocasýna kötü gözle bakan kadýný da baþý kesik ve bedeni parçalanmýþ hâle çevirir." (Þir'a)
Kadýn, (Senden ne gördüm) diyerek küfrân-ý ni'mette bulunmamalýdýr!
"Eðer kocalarýna karþý küfrân-ý ni'mette bulunmasalar, namaz kýlanlar hemen cennete girerdi." (Þir'a)
"Cehennem halkýnýn ekseriyetini kadýnlarýn teþkil ettiðini gördüm. Sebebi de, çok la'net ederler ve kocalarýna karýþ küfrân-ý ni'mette bulunurlar." (Buhârî)
Kocasýna bir iyilik yapmýþsa, baþýna kakmamalýdýr. Yeme ve giyme gibi husûslarda kocasýný üzmemeli, yapamýyacaðý þeyi ondan istememelidir! Kocasýnýn þerefini korumalý, her iþte onun rýzâsýný kazanýp gönlünü hoþ etmeye çalýþmalýdýr!
"Kocanýn hanýmý üzerindeki hakký, benim sizin üzerinizdeki hakkým gibidir. O hâlde kocasýnýn hakkýný gözetmiyen, Allahýn hakkýný gözetmemiþ olur." (Þir'a)
Kadýn, kocasýný üzmemelidir. Birgün Hz. Fâtýma, aðlýyarak babasýnýn huzûruna geldi. Resûlullah buyurdu ki:
- Yâ Fâtýma, niçin aðlýyorsun?
- Kasýtsýz söylediðim bir sözden Ali bana kýzdý. Özür diledim. Fakat onu üzdüðüm için aðlýyorum.
- Kýzým, bilmez misin, Allahü teâlânýn rýzâsý kocanýn rýzâsýna baðlýdýr. Ne mutlu o kadýna ki dâima kocasýnýn rýzâsýný arar, kocasý ondan râzý olur. Kadýnlar için en üstün ibâdet, kocasýna itâ'attir. Erkek, hanýmýndan râzý olunca, o kadýn istediði kapýdan Cennete girmeye hak kazanýr. Kocasýný üzen kadýn, onu râzý edinceye kadar, Allahü teâlânýn la'netinde olur. (R. Nâsýhîn)
8
Erkeðin Hanýmýna Karþý olan Vazifeleri ve Mesuliyetleri Nasýl Olmalýdýr?Hamd Alemlerin Rab'bý olan Allah'a, salat ve salam Onun Rasulüne, aline, ashabýna ve kýyamet gününe kadar O'na ihsanla tabi olanlarýn üzerlerine olsun. -Amin-
"Sizin kadýnlarýnýz üzerenizde elbette hakkýnýz vardýr ve kadýnlarýnýzýn da sizin üzerinizde haklarý vardýr." (Tirmizi, 1083, 3012)
Bundan önceki yazýmýzda kadýnýn eþine karþý olan görevlerini görmüþtük. Bu yazýmýzda erkeðin hanýma olan sorumluluklarý ve görevleri üzerinde duracaðýz inþAllah. Hadistede görüldüðü üzere erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý olduðu gibi kadýnýnda erkek üzerinde haklarý vardýr. Yani evlilik sadece kadýnýn itaat etmesinden ibaret deðildir..
Erkeðin görevleri hususunda genelde bilinen iki þey vardýr. Bunlar: Evinin rýzkýný temin etmek, Hanýmýnýn zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamaktýr. Oysa erkeðin görevleri sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Elbette bunlar yapýlmasý zaruri olan yapýlmadýðý taktirde günaha girilebilecek hususlardýr. Yanlýz evliliði ayakta tutacak, güzel devam etmesini saðlýyacak görevler vardýr ve bunlar genelde erkek tarafýndan pek kabul edilmek istenilmeyen veya gereksiz gözüyle bakýlan görevlerdir. Aslýna bakýlacak olursa, bu görevleri çoðu erkek bilmez dahi.
Bunlarýn birkaçýný sýralayacak olursak;
-Hanýmýna karþý iyi muamelede bulunmasý,
-Onun için temiz, güzel giyinip kokular sürünmesi,
-Zamanýn bir kýsmýný onunla geçirip, ilgilenmesi,
-Onu Ýslam'i Kültürü ile en güzel þekilde eðitmesi,
-Hanýmýnýn kendisine itaat etmesinin farz olduðunu bildiði halde, onun yapamýyacaðý veya istemediði þeyleri zorla yaptýrmamasý,
-Anlayýþlý ve güler yüzlü olmasýdýr (vs)
Erkek evin emiri ve yöneticisidir. Eve çýkan girenden haberdardýr. Ailesini gözetler, korur ve ancak onun izni dogrultusunda hareket edilir. Emir sahibi erkek oldugu için evliliðin büyük sorumluluklarý onun omuzlarýndadýr. Çünkü o evin yöneticisidir. Bir diðer deyiþle evde sözü geçendir. Bu durumda ona büyük iþ düþmektedir. Emir sahibi olduðu için ailesini Ýslam'a göre eðitip bu istikamette yetiþtirebilme gücüne sahiptir.
Bilindiði gibi erkek ve kadýn arasýndaki tek fark kadýnýn duygusal, zayýf olmasý, erkeðinde dayanýklý ve güçlü olmasýdýr. bunun dýþýnda yaratýlýþ gereði aralarýnda bir farklýlýk yoktur. Allah cc. erkeði kadýnýn emiri olarak seçmiþtir ve kadýnýn da emirine itaat etmesini farz kýlmýþtýr. Ýþte kadýn ve erkek Allah'ýn bu nizamýna baðlandýklarý sürece aile kurumunun yýkýlmasý imkansýz olur. Yýkýlmasýnýn en büyük sebeblerinden biri kadýnýn emirine itaat etmemesi oldugu gibi ayný zamanda erkeðinde kadýnýn doðasýný (yaratýlýþýný), yapýsýný anlamamasý ve erkeðin yaratýlýþýndan farklý oldugunun bilincinde olmamasýdýr.
Allah cc., Rasulü aracýlýðýyla kadýnlarýn nasýl varlýklar olduðunu tafsilatlý bir þekilde açýklamýþtýr ki, erkek bunlarý ögrensin ve hanýmýna karþý davranýþlarda dikkatli olsun.. Bakýn Allah Rasulü kadýnlarý doðasýný nasýl anlatýyor:
Ebu Hurayra r.a.'dan rivayetle Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Kadýnlara iyi davranmýzý tavsiye ediyorum; vasiyetimi tutunuz! Zira kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Kaburga kemiklerinin en eðri olaný en üstte olandýr. Eðer o eðriliði tamamen yok etmek istersen onu kýrarsýn. Eðer olduðu gibi býrakýrsan bu kez de tamamen eðri kalýr. Öyle ise bu durumda kadýnlara sürekli iyi tavsiyelerde bulunun." (Buhari 3084, Müslim 2671)
"Þüphesiz kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Hep seni hoþnut edecek þekilde davranamaz. Eðer ondan faydalanmak istersen bu haliyle faydalanabilirsin. Þayet doðrultayým dersen kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý da boþanmasýdýr." (Müslim, Rada' 59)
Bu ve bunlara benzer bir çok hadiste kadýnýn yaratýlýþý açýklanmýþtýr. Kadýn hamile olur, doðum sancýsý çeker ve çocuðunu yetiþtirir. Bu yüzden Allah cc. kadýný çok duygusal ve merhametli yaratmýþtýr. Böylece hiç býkmadan, usanmadan hamile kalabilsin ve herþeye raðmen çoçuklarýný sabrla yetiþtirebilsin. Kadýnlar duygusal ve merhametli olduklarý için herþeye çok çabuk kýrýlýr ve üzülürler. Bir olay karþýsýnda hemen duygularýna kapýlýrlar ve çogu zaman aklý devreden çýkartýp duygularý ile haraket ederler. Bu yüzden erkek evlenmeden önce kadýnýn nasýl bir varlýk olduðunu iyi araþtýrmalý ki kale saðlam ayakta kalabilsin..
Allah'ýn Rasulu "En hayrlýnýz aile fertlerine hayrlý olandýr. Zira ben ehline karþý en hayrlý olanýnýzým." (Tirmizi, Ýbni Mace) diye buyurdu.
Nasýl ki insanlar hiç tanýmadýklarý birileriyle temasta bulunduklarýnda onlarla yakýnlýk kurmak ve güvenlerini kazanmak için tatlý dille ve güler yüzle yaklaþýrlar, onlarý kýrmamak ve kötü söz söylemek için çok dikkatli olurlar, ayný þekilde hanýmlarýna karþýda böyle olmalýdýrlar. Onun yakýnlýðýný ve güvenini kazanmak için bunu yapmak zorundadýr. Hatta hanýmýna dýþardaki insanlarla ilgilendiðinden daha çok ilgilenmelidir. Çünkü kadýn erkeðin hayat arkadaþýdýr. Ömür boyu onunla hayatýný sürdürecek kiþidir. Onu kaybettiði an bir daha kazanma imkaný olmýyabilir.
Öyle insanlar vardýrki, dýþarda herkese karþý hoþgörülü, sakin, yumusak ve naziktirler ama eve gelince bambaþka insan olurlar. Maskeleri düþer dünyanýn en kaba, en asýk suratlý ve en müsamahasýz insaný olur çýkarlar. Ýþte bu hal ehline karþý hayrsýz olmanýn tipik örneðidir.
Allah (cc.) Nisa suresi 19, ayetinde :
??????????????? ??????????????
"Kadýnlarla iyi geçinin" diye emretmiþtir. Ýslam alimleri kadýnlara iyi davrananlarýn deðerli kiþiler, kötü davrananlarýn ise adi kimseler olduðunu ortaya koymuþlardýr ve erkeðin evinde çoçuk gibi fakat dýþarýda erkek gibi davranmasý gerektiði husunda saðlam ölçü vermiþlerdir.
Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir Hadiste Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Bir kimse karýsýna kin beslemesin. Onun bir huyunu beðenmesse, bir baþka huyunu beðenir." (Müslim, Rada' 61)
Hiç bir insan mükemmel olamaz. Mükemmellik yanlýzca Allah cc'ye mahsustur. Ve insanlar kusurlu, hata yapabilen varlýklar olarak yaratýlmýþtýr. Her insanýn kusurlarý olabileceði gibi elbet kadýnlarýn da kusurlarý ve hatalarý olur. Evlenecek olan erkek dört dörtlük ve hatasýz bir kadýn arayýþýna çýkarsa öyle bir kadýn bulamýyacaðý gibi hayatý boyunca evlenemiyecektir. 'Kusursuz dost arayan dostsuz kalýr' atasözü yerinde bir tesbittir. Bu yüzden kadýnlarýn kusurlarýný coðu zaman görmemezlikten gelinip Allah Rasulununde buyurduðu üzere onun iyi huylarýnýn hatýrlanmasý gerekli.
Örneðin:
-Eþim istediðim gibi becerikli deðil ama evimi temiz tutar ve güzel yemek yapar
-Biraz hýrçýn ama namuslu ve iffetini koruyan kadýndýr.
-Veya çokta güzel bir kadýn deðil ama ben eve geldiðimle tatlý dili ve güler yüzüyle tüm yorgunluðumu giderir.. gibi iyi huylarýný hatýrlamalýdýr.
Elbette ki kadýnda deðiþebilecek huylar varsa erkek en güzel uslubuyla onu deðiþtirmeye çalýþmalýdýr. Eðer söz konusu (yaratýlýþ gereði) degiþtirilemiyecek huylarsa, bunlar üzerinde durmamalýdýr. Örneðin kadýnlarýn çabuk kýrýlmalarý ve üzülmeleri yaratýlýþ gereðidir. Erkek bunun üzerinde ne kadar uðraþsada kadýndaki bu huyu degiþtiremez. Bunun üzerinde fazla durmayýp bu hususda sabrlý olmasý gereklidir. Ve bu sabrýn mükaafatýný da Allah katýnda alacaðýný unutmamalýdýr.
Allah Rasulu Veda Haccý'nda erkeklere þu öðütlerde bulundu:
"Ashabým! Kadýnlara iyi davranmanýzý tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiþlerdir. Kesin olarak bildiðiniz bir ahlaksýzlýk yapmadýklarý taktirde, onlar üzerinde zorbalýk kurmaya hakkýnýz yoktur. Eðer ahlak dýþý bir hareket yaparlarsa, onlarý yataklarýnda yanlýz býrakýn. Bir yerlerini incitmiyecek þekilde dövün. Þayet size itaat ederlerse, artýk onlara zarar verecek bir þey yapmayýn.." (Tirmizi, Rada' 11)
Genelde erkekler kadýnýn bir hatasýný veya kusurunu gördüklerinde þiddette baþvururlar. Akýl almaz bir þekide döverler. Evet, Allah Rasulu þayet ahlaksýzlýk yaparlarsa, itaat etmezlerse onlarý dövün diyor. Yanlýz dikkat edilmesi ve anlaþýlmasý gereken çok önemli bir mesele vardýr ki oda dayaðýn son yöntem olmasýdýr. ve dayaðýn ölçüsünüde Allah Rasulu belirlemiþtir.
Kadýn, kocasýna baþ kaldýrýr itaat etmezse erkeðin yapacagý ilk iþ ona nasihat ve öðüt vermesidir. Bunu yaparkende kýzmadan, baðýrmadan ve en güzel uslubla uyarmasýdýr. Eðer kadýn itaatsizliðe devam ederlerse ikinci yöntem/yol devreye geçer ki buda bir müddet yataðýný terk etmesidir. Bununlada terbiye edilmezlerse iþte o vakit üçünçü kademe olan dayak gelir. Dayaðýn ölçüsüde onlarýn canýný acýtmýyacak þekildedir. Ve asla yüze vurulmamasýdýr ki ne olursa olsun yüze vurmak caiz degildir. Bunu hemen bir ayetle delillendirelim:
?????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ??????????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
"Baþ kaldýrmalarýndan korktuðunuz kadýnlara önce öðüt verin. Vazgeçerlerse, kendilerini yataklarýnda yanlýz býrakýn. Yine yola gelmezlerse dövün. Eðer size itaat ederlerse, onlarýn aleyhine baþka bir yol aramayýn" (Nisa 34)
Görüldüðü üzere Allah cc. kadýnlarýn ýslah edilmesi için hafiften aðýra dogru üç kademeli bir yol tavsiye etmiþtir. Dayak son kademe oldugu halde günümüz erkeklerinin ilk baþvurduklarý yöntem olmuþtur. Burda yanlýþlýk yaptýklarý gibi dayaðýn ölçüsünüde kaçýrmaktadýrlar. Býrakýn yüze vurmayý ellerine o an ne geçerse onunla büyük bir þiddet uygularlar. Oysaki Allah Rasulu hiç bir zaman hanýmlarýný dövmemiþtir. Hatta bir defasýnda Hz. Aiþe onu sinirlendirdiðinde:
'Ya Aiþa Vallahi eðer Allah'a bu konuda hesab vermiyecegimi bilsem þu elimdeki kürdanla döverdim seni' demiþti. SubhanAllah. Bunda gerçekten büyük bir ders çýkartýlmalý. Kadýnýn bir kusuru görüldüðünde onu dövmek yiðitlik, erkeklik deðildir!..
Yüze vurmanýn caiz olmadýðýný belirtmiþtir. Bunuda þu hadisle delillendirelim:
Muaviye Ýbni Hayde r.a Allah Rasulunun yanýna gelerek: 'Ya Rasulallah! Kadýnlarýmýzýn bizim üzerimizdeki hakký nedir?' diye sorduðunda, Allah'ýn Habibi þöyle buyurdu:
"Yediðiniz ölçüde yedirmek, giydiðiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptýklarý iþin ve kendilerine çirkin olduðunu söylememek.." (Ebu Davud, Rada'41)
Ve yine Allah Rasulu: "Sizden biriniz karýsýný köleyi döver gibi dövmeye kalkýþýyor. Belki de o akþam onunla ayný yatakta yatacaktýr." (Buhari, Tirmizi)
Allah'ýn Rasulu burda kadýnlarý dövmekten men ederken ayný zamanda belkide ayný gece cinsel beraberliði olabileceði eþini nasýl dövebilir diye hayretini belirtmektedir.
Sahabi kadýnlardan bazýlarý AllahRasulu'nun yanýna gelerek kocalarýnýn onlarý dövdüklerine dair þikayette bulundular. Bunun üzerine Allah Rasulu þöyle buyurdu:
"Birçok kadýn Muhammed ailesine gelerek kocalarýný þikayet ediyorlar. Kadýnlarýný döven o kimseler, sizin hayrlýnýz deðildir." (Ebu Davud, Ýbni Mace)


Peki Hayýrlý bir erkek evinde nasýl olmalýdýr.?
Öncelikle eðitici bir koca olmalýdýr. Hanýmýna Ýslam'ý öðretmek için tüm çabasýný harcamalý ve bunun için ona zaman ayýrmalýdýr. Koca hanýmýný nasýl yetiþtirirse, hanýmýda onun çoçuklarýný öyle yetiþtirir. Duyduðu, okuduðu, yeni öðrendiði faydalý bilgileri hanýmýyla paylaþmalý.
Hanýmýna duyduðu özlemi ve sevgiyi her zaman dile getirmelidir. 'Ona herzaman sevgi sözcüklerinde bulunursam þýmarýr' diye düþünülmemeli. Kadýn duygusal bir varlýktýr sevgi sözcükleride duygularýna hitap eder. Ayný zamanda aralarýndaki soðukluðuda giderir. Hanýmý için birþey yapmayý veya almayý düþündüðünde bunu yapamasada en azýndan düþündüðünü dile getirmelidir. Erkeðin düþündüðünü bilmesi dahi kadýný mutlu eder.
Zaman zaman þakalar yapmalý, mizahi konulara yer vermelidir. Evin içinde samimi bir hava meydana getirmelidir. Allah'ýn Rasulu Hz. Aiþe ile koþu yarýþlarý yapardý. Her defasýnda Hz. Aiþe O'nu geçerdi. Fakat bir dönem kilo aldýðý için Rasulullah onu geçmiþti ve 'bu, o yarýþýn rövanþýdýr' diye saka yapmýþtýr. (Abu Davud, Cihad 61)
Arada bir hanýmýný dýþarýya çýkarmalýdýr. Eðer gidebilecekleri ailevi yerler yoksa dahi en azýndan kabristan ziyaretleri yapýlabilir. Böylece hem hanýmýyla zaman geçirmiþ olur hemde hanýmýna ve kendisine ölümü hatýrlatacak güzel bir davranýþta bulunmuþ olur.
Hanýmýný hayýrlý yarýþlara teþvik edebilir. Örneðin belirli bir tarihe kadar kitab okuma, ayet veya hadis ezberleme, Kuran'ý Kerimi hatim etme gibi..
Nasýl ki kadýnýn, kocasýna karþý süslenmesi gerekiyorsa , erkeðinde hanýmýna karþý süslenmesi gereklidir. Zira Rasulullah söyle buyuruyor:
"Elbisenizi yýkayýnýz. Saçýnýzý düzeltiniz. Diþlerinizi misvaklayýnýz. Tertemiz olmaya ve güzelleþmeye çalýþýnýz. Zira israiloðullarý böyle yapmadýðý için kadýnlarý zinaya düþtüler."
Ýbni Abbas dedi ki; "Karým benim için süslendiði gibi ben de onun için süslenirim. Ondaki haklarýmýn tamamýný almak istemiyorum ki o da bendeki haklarýnýný tamamýyla benden istemesin. Çünkü yüce Allah þöyle buyurmuþtur:
????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ???????
"Erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý bulunduðu gibi kadýnlarýnda erkekler üzerinde haklarý vardýr" (Bakara 228)
Kadýn kocasýný ihmal ettiði ve süsüne dikkat etmediði zaman erkeðin gözü dýþarýya kayabilir. Yukarýda zikrettiðimiz hadisteki gibi bu kadýn içinde geçerlidir. Eðer erkek hanýmýný ihmal eder, ilgi göstermezse karþýsýna hep taranmamýþ saç, daðanýk sakalla çýkar, kokular sürünmezse bunu yazmakta zorluk geçiyorum ama kadýnýn da gözü dýþarýya kayabilir. Eþinden göremediði ilgiyi bir baþka erkekte görürse zinaya düþmese dahi gönlü kayabilir. Erkekler hanýmýna süslenme hususuna pek önem vermezler. Oysaki bu o kadar önemli bir konudurki kadýnýn boþanma istemesine veya en azýndan bunu düþünmesine dahi sebebiyet verebilir. Sahabe yaþamýndan bununla ilgili bir kýssa aktaralým:
Halife Hz. Ömer (r.a.)'in yanýna üstü baþý tozlu, daðýnýk saçlý bir adam girdi. Yanýnda karýsýda vardý. Kadýn Hz. Ömer'e hitaben:
-Ey Mü'minlerin Emiri! Beni bu adamdan kurtar dedi. Hz. Ömer kadýnýn, kocasýndan hoþlanmadýðýný boþanmak istediðini anladý. Sonrada adamdan hamama gitmesini, traþ olmasýný ve týrnaklarýný kesmesini istedi. Adamda dýþarý çýktý ve kendisinden istenilen þeyleri yaparak tekrar döndü. Hz. Ömer ona, karýsýnýn yakýnýna gelmesini emretti. Adam yaklaþtý. Fakat öylesine degiþmiþtiki kadýn, onu tanýmakta güçlük çekti ve boþanma davasýndan vaz geçti. Hz. Ömer'de:
"Hanýmlarýnýz için iþte böyle yapýn/süslenin. Allah'a andolsun ki, siz onlarýn sizin için süslenmelerinden nasýl hoþlanýyorsanýz, onlarda sizin kendileri için süslenmenizden hoþlanýrlar!" diye buyurdu.
Ashabdan Abdullah b. Ömer (r.a.) birgün bir kaç arkadaþý ile beraber Hz. Aiþe'yi gittiler ve Rasulullah'tan gördüðü þeylerin en ilðinç olaný kendilerine haber vermesini istediler. Bunun üzerine Hz. Aiþe, uzun bir müddet aðladýktan ve derin bir ah çektikten sonra buyurdu ki:
"O'nun hangi iþi, hangi hareketi vardý ki hikmetli olmasýn. Evet, O'nun her iþi ilðinç idi. Bir gece bana geldi, yataðýma girdi, hatta cildini cildime deðdirdi. Sonrada buyurdu ki:
"Ya Aiþe! Bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verirmisin?" diye sordu. Bende:
"Ya Rasulullah! Ben senin yanýmda olmaný da severim, ibadet etmeni de severim. Her hususta emrine hazýrým. Benim tarafýmdan izinlisin." Dedim. Kalktý ve ibadetini etmeye baþladý."
Görüldüðü üzere Allah'ýn Rasulu dahi, üstelik ibadet için hanýmýndan nezaket gereði müsade istemiþtir ki, kadýnlar nazekatten hoþlanýrlar. Erkek nezakette bulunduðunda bu durumda hayýr diyecek bir kadýn yoktur. Kadýn çok duygusal bir varlýk olduðu için çabucak yola gelebilir. Ama burda erkeðin yaklaþýmý çok önemlidir. Erkek kadýnýn hassas olduðunu göz önünde bulundurmalý ve yaklaþýmýný doðru yapmalýdýr.
Erkek hanýmýna iyi davrandýðýnda, arada bir hanýmýnýn fikirlerini alýp onun istediði istikamette haraket ettiðinde toplumda hemen ona kýlýbýk damgasý vurulur. Bu damga çoðu erkeðin zoruna gittigi için yaptýðý güzel davranýþlardan vazgeçer. Oysa erkeðin yapmasý gereken insanlarýn sözlerinden etkilenmeden yanlýzca Allah Rasulünü kendisine örnek almasýdýr. Unutulmamalý ki her konuda önderimiz Allah Rasulüdür ve Allah Rasulünü önder alan herkesede örnek olur.

Deðerli Kardeþlerim!
Bazý huzursuzluklarýn kaynaðý olupta önemsemeyip göz ardý edilen ve ardýndanda huzursuzluða neden olan bu hususlara deðinmek istedim. Bu yüzden belkide haddim olmayarak sizlere bu konuyu hazýrlamak istedim. Ve yine haddim olmayarak sizlere bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum. Dilerim bu nasihatlara kulak verir hanýmlarýnýza karþý davranýþlarýnýzda merhametli olursunuz..
Allah (cc.) Buyuruyor:
"Mü'minler, Mü'minlere karþý merhametlidirler" (Fetih 29)
Dýþarda iþlerinizin yolunda gitmemesi veya bazý insanlarýn tutumlarýndan ötürü sinirlenmiþ olabilirsiniz lakin bunu eþlerinize yansýtmayýn veya acýsýný onlardan çýkarmayýn. Çünkü onlarýn bu konuda bir kabahatleri yoktur. Onlarýn herhangi bir davranýþýna öfkelendiðinizde de öfkenizi yenin.
Allah'ýn Rasulu buyuruyor:
"Hakiki pehlivan, öfkelendiðinde öfkesine sahip olan kimsedir."
Hanýmlarýnýza ilk evlendiðiniz gün gibi ilgilenin onlara zaman ayýrmayý ihmal etmeyin. Yuvanýzda sadýk bir eþ ve þefkatlý bir aile reisi olun. Hanýmýnýzýn ve çoçuklarýnýzýn eðitimiyle yakýndan ilgilenin. Unutmayýn ki onlar bir baþkasýna deðil size emanet edildiler ve siz onlardan sorumlusunuz. Sorumluluðunuzu unutursanýz bu hususta Allah'a hesab vermek zorunda kalýrsýnýz.
Eþlerinize evinizde elbiselerinizi yýkayan, yemeðinizi piþiren hizmetçi gözüyle bakmayýn. Unutmayýn ki onlar sosyal ve kültürel konularda sizin hayat arkadaþýnýz, dostunuzdur. Evinizde tek sýrdaþýnýzdýr. Dostunuzla iyi bir hayat geçirmek sizin elinizde.. Onlara ne kadar iyi muamelede bulunursanýz onlarda size o kadar hayrlý kadýnlar olur ve itaatte kusur etmezler.
Eve geldiðinizde her ne kadar günün stressi ve yorgunluðu üzerinizde olsada bunlarý yansýtmamaya çalýþýn ve dinlenmek için onlardan musade isteyin ki durumunuzu anlayýp anlayýþ göstersinler. Kadýnlarýn en yakýný olan eþleriyle paylaþacaklarý çok þeyler olur. Yaþadýklarý herþeyi en tafsilatlarýyla anlatmak isterler. Bazen bunlarý dinlemek her ne kadar sýkýcýda olsa gözlerinin içine bakarak sabrla dinleyin. Konuþmalarýna, fikirlerine ve esprilerine ilgi gösterin. Fýrsat buldukça her vesileyle iltifatta bulunun. Eðer hatalarý veya kusurlarý varsa 'sen zaten hep böylesin' demek yerine onlardaki hatayý düzeltmeye çalýþýn ve kusurlarýný asla yüzüne vurmayýn. Karþýdaki kim olursa olsun kusurlarýný yanlýþ bir uslubla yüzüne vurmak caiz deðildir. Heleki baþkalarýnýn yanýnda yaptýklarý hatayý anlatmayýn. Uyarmak ve nasihat etmek için onlarla yanlýz kalmayý bekleyin ama mutlaka uyarýn. 'Eþim her defasýnda ayný hatayý yapýyor ama sabrediyorum' diye düþünmeniz tamamen sizin hatanýzdýr. Çünkü onlara nasihat etmediðiniz ve yanlýþlarýný anlatmadýðýnýz sürece onlar bunlarý bilmiyecektir ve her defasýnda ayný yanlýþý tekrar edeceklerdir.
Ev iþlerini yapmak her ne kadar kadýnýn görevi olsada bu konuda yardýmcý olun. Unutmayýn ki, Allah'ýn Rasulu dahi ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmcý idi. Kadýnlar eþlerinden her zaman ilgi beklerler. Ýlgi göstermek günün 24 saati yanýnda olmak demek deðildir. Onlara ayýracak hiç zamanýnýz olmasa dahi dýþarda açacagýnýz bir telefon dahi onlarý mutlu edecektir. Asýl mesela eþinize ilgili olduðunuzu hissettirmelisiniz ve kadýn bunu hissettiði zaman 'benimle hiç ilgilenmiyorsun' diye þikayette bulunmaz. Ama kadýn bu þikayette bulunuyorsa bu konuda ihmalleriniz var demektir.
Otoriter olun. Yönetim iplerini asla kadýna býrakmayýn. Ýpler kadýnýn eline geçtimi o aile, aile olmaktan çýkar.
Erkek evin reisi, ailenin koruyucusu ve direðidir. Bundan dolayý erkek ailenin düzeninden geçiminden ve istikbalinden birinci derecede sorumludur. Onun yeri ailenin kalkaný ve yöneticisidir. Bu görev onun fýtratýnda mevcuttur ve bunu güzellikle uygulama yeterliliðine sahip olmasý kaçýnýlmazdýr. Eþinin güvenini ve sevgisini kazanmýþ bir erkeðin ailesini güzellikle yönetmesi, eþinin onu sevmesi, gözleriyle her zaman arar olmasýnýn temelinde de erkeðin aile içerisindeki aktif oluþunun rolü büyüktür. Bu denli ailesini her yönüyle saran bir erkeðin karþýsýnda eþi duyarsýz kalmaz ve gözlerinden ne demek istediðini anlýyacak konuma gelir.
Hülasa: Hayýrlý bir koca, Allah'u Tealanýn çizmiþ olduðu hududlarý koruyan, eþinin kendisine Allah cc. Tarafýndan verilmiþ bir emanet olduðu bilincinde olarak ona ihsanla davranan, Ýslam kültürünü kendisine düstur edinerek bunu ilk halka olarak ailesinde yaþayan ve onu sevip korumasýný bilen cehennem azabýndan ehlini koruyan kiþidir.
??????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????
"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateþten koruyun ki onun yakýtý insanlar ve taþlardýr." (Tahrim 6)
Yazacak ve anlatacak daha çok þey var. Ama burda bitirip gelecek yazýda 'Eþlerin Allah'ýn davasýnda birbirlerine destekçi olmalarý' konusunda görüþmek dileðiyle..
Wal-Hamdulillahir-Rabbil-Alemin..
9
Ve o þiir..
Bunca zaman bana anlatmaya çalýþtýðýný,kendimi bulduðumda anladým.
Herkesin mutlu olmak için baþka bir yolu varmýþ,
Kendi yolumu çizdiðimde anladým..
Bir tek yaþanarak öðrenilirmiþ hayat, okuyarak,dinleyerek deðil..
Bildiklerini bana neden anlatmadýðýný, anladým..
Yüreðinde sevgi olmadan geçen hergün kayýpmýþ,
Acý doruða ulaþtýðýnda gözyaþý gelmezmiþ gözlerden,
Neden hiç aðlamadýðýný anladým..
Aðlayaný güldürebilmek,aðlayanla aðlamaktan daha deðerliymiþ,
Gözyaþýmý tebessüme çevirdiðinde anladým..
Bir insaný herhangi biri kýrabilir, ama bir tek en çok sevdiði
acýtabilirmiþ,
Çok acýttýðýmda anladým..
Fakat,hakedermiþ sevilen onun için dökülen her damla gözyaþýný,
Gözyaþlarýyla birlikte sevinçler terkettiðinde anladým..
Yalan söylememek deðil, gerçeði gizlememekmiþ marifet,
"Sana ihtiyacým var, gel ! " diyebilmekmiþ güçlü olmak,
Sana "git" dediðimde anladým..
Biri sana "git" dediðinde, "kalmak istiyorum" diyebilmekmiþ sevmek,
Git dediklerinde gittiðimde anladým..
Özür dilemek deðil, "affet beni" diye haykýrmak istemekmiþ piþman olmak,
Gerçekten piþman olduðumda anladým..
Ve gurur, kaybedenlerin,acizlerin maskesiymiþ,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmýþ,
Yüreðimde sevgi bulduðumda anladým..
Ölürcesine isteyen,beklemez,sadece umut edermiþ bir gün affedilmeyi,
Sevgi emekmiþ, . . .
Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür býrakacak kadar sevmekmiþ…
10
Eðer bir gün gerçekten sevdiðiniz,deðer verdiðiniz bir insaný kaybettiðinizde onu unutmak zorunda kaldýysanýz bence bu yazýyý okuyun..
Baþtan söyliyim bu kolay birþey deðil..Ve tamamen unutturamýyor da ama yine de deneyimle sabit diyebilirim..
Eðer çok sevmiþseniz ve geleceðe dair her türlü planýnýz o kiþiye aitse ve herþeyi bitirmek zorunda kaldýysanýz 30 günlük acý kuluçka dönemine hoþgeldiniz..
Aþaðýdakileri yapmadan önce; ona dair maddi olarak ne varsa bir an önce yok edin..Fotoðraf,hediye,yüzük vs ne varsa bunu bir daha geri dönüþümü olmayacak þekilde imha edin..Fotoðraf için en ideal yöntem yakmaktýr..
Ve en sevdiðiniz,kutsal bildiðiniz bir þey üzerine yemin edin..Öyle bir yemin olsun ki bu yemin ederken içinizden abi ben bu yemini etmiyim siktir et acýsý çýksýn dedirtecek tarz da olsun.Ve hiçbir þekilde onun facebook,twitter yada alternatif bir hesabýna bakmayacaðýnýza,whatsapp da online mý deðil mi gibisinden salakça beklentiler içerisinde olmayacaðýnýza yemin edin..Öyle bir yemin olsun ki (þahsen ben annemin üzerine ettim) bakacaðýnýz zaman veya bakmak istediðiniz zaman gözünüze ettiðiniz yemin gelsin..  Þöyle düþünün bu unutmamýz için en büyük etkendir..Kimle ne konuþuyor,ne yazýyor artýk bu saatten sonra sizin için hiçbir önemi kalmamýþtýr..
Ayrýca kendinizi oyalayacak her türlü iþe giriþin..Salak saçma müzik gruplarýnýn hayraný olun,üniversitede daha önce dalga geçtiðiniz kulüplere katýlýp,hayatý size göre çok sýradan gelen insanlarla tanýþýn.
Öncelikle bir aþký unutmanýn en sakat tarafý vicdan azabýdýr..Yani yapamadýklarýnýzdýr..Tabi bundan öncesinde "keþke þunu yapsaydým" dememek için elinizden geleni hemen yapýn..Kurtarmaya çalýþýn..Gerekirse yanýna gidin,ailesiyle konuþun ve vicdanýnýzý rahatlatýn..Boþverin yüzünüze vuracaðý laflarý yada gururu..Siz elinizden geleni yapmaya çalýþýn..
Baktýnýz olmuyor veya gururunuza yenik düþtünüz o zaman ilk yöntem alkoldür..Abi alkol günah,bizi buna yönlendirme filan diyebilirsiniz ama k.bakmayýn özgüven ve önbellekteki (bilinç altýnýzdaki) ona dair þeyleri yok etmeniz gerekicektir..Bunu yapmanýz en kolay tarafý ise beyni uyuþturmaktýr..Kesinlikle gidip kimyasal yada ot tarzý uyuþturuculara bulaþmayýn..Unutmak için saðlýðýmýzýn içine etmenin bir anlamý olmamalý..
Alkolü alkolik tarzýnda almanýz gerekiyor ama ve bu süreç 1-2 hafta arasýnda deðiþiyor..Ben bu yöntemi 15 gün boyunca sabah 8- gece saat 3 arasý tekrarlýyarak yaptým..
Ýlk üç gün boyunca aðzýnýzdan çýkan cümleler ve muhabbet þu þekilde olacaktýr.."Abi çok seviyorum ben o kýzý ya"..
Evet bu aþk acýsýnýn kuluçka döneminde gayet normal karþýlanacak ve arkadaþ çevrenizde "abi siktir et ondan daha güzelleri var,ondan daha iyisini bulursun,o senden uzaktý zaten" gibisinden nasihatlar duyarsýnýz..Ama siklemezseniz zaten öyle de yapýn..
4-5 Günlerinde uyuduðunuz zaman çok sýklýkla rüyalarýnýzda onun sizi affettiði anlarý görebilirsiniz..Olmadýk zamanlarda anýlarýnýzýn bilinçaltýnda býraktýðý algýlarla garip rüyalar görmeye baþlýycaksýnýz..Sabah uyandýðýnýzda çok mutlu olabilirsiniz ama bu sizin kahvaltýdan sonra 70?liði açtýracak bir konudur..
2.Haftanýn baþlarýnda artýk dünyadan umudunu kesmiþ ve bulunduðunuz ortamdan kaçmak isteyeceksiniz..Hatta benim gibi sabah uyandýðýnda baþka þehirlerde,baþka mekanlarda bulabilirsiniz kendinizi..Normal olarak karþýlayýn bunlarý..Çünkü özgüveniniz ve bilinçaltýnýzdaki yapmak istediklerinizi aslýnda bir bir yapýyosunuzdur..
2.Haftanýn sonlarýna doðru arkadaþ çevreniz ve aileniz artýk sizi uyarmaya baþlar..Çünkü herkesin gözünde bir alkolik olmuþsunuzdur ve bu yolun yol olmadýðýný sizde anlamýþ olacaksýnýzdýr..
2 Haftalýk süreç içerisinde mümkün olduðu kadarýyla cinsel ihtiyaçlarýnýzý baþka kadýnlarla karþýlamaya çalýþýn..Çünkü unutmak için içinizde sadece aþk kalmalý..Nefsimizi araya karýþtýrmaya gerek yok..
3.Hafta içerisinde daha önce sohbet etmediðiniz ama samimi olduðunuz insanlarla tekrar aranýzý yapmaya özen gösterin..Kaybettiðiniz arkadaþlýklarý yada yeni insanlarla tanýþmaya özen gösterin..Bu süreçte eðer kendinizi halen dýþarýya açamýyorsanýz ve halen gözünüzün önünde onun silüeti ve gözleri geliyorsa alkolle bir süre daha haþýr neþir olun..
3.Hafta da kendinize hemen bir kýz bulun ve hiç tanýmadýðýnýz bir kýzla aþk konularýný konuþun…Çünkü hiç tanýmayan insanlar açýlmanýz,anlatmanýz daha kolay olacaktýr..Bu süreçte blog,twitter gibi þeyleri kullanmamaya özen gösterin..
Geldik 4.haftanýn baþýna..Artýk geceleri yanlýz kaldýðýnýzda yada hayatýn duraklama sürelerinizde aklýnýza gelecektir..Otobüste kulaklýðý takýp dýþarý izlediðiniz zaman yada gece geç saatlerde uyku tutmadýðý zaman aklýnýza gelicektir..
Yine de ettiðiniz yemini unutmayýn..Ve kesinlikle ama kesinlikle bakmayýn..
Bu süreçte yine de hatýrlýyorum abi,unutamýyorum derseniz alkolle deðil de bol bol aktivitelere katýlarak bunu yapýn..Hani þu piyasa peþinde koþan,her gün barlarda takýlmak isteyen kýzlar olur ya..Onlardan bulun bi tane kendinize..Yanlýz sakat bir tarafý var ayýn ortasýnda harcadýðýnýz parayý hiç hesaplamayýn..O zaman daha da acýyor içiniz :)
Bu 4 haftalýk süreçten sonra yeni bir hayatýnýzýn olacaðýný hayal edin..Ve kesinlikle hayalinize onu koymayýn..Bir sürü kýz koyabilirsiniz..
4 Haftalýk süreci 2-3 haftada da tamamlayabilirsiniz..Benim 3.haftam ve açýkcasý þu an vicdaným ve gönlüm çok rahat..
---
Unutma süresinde eðer kýzýn yeni bir erkek arkadaþý olduysa bu sizin için çok daha kolay olacaktýr..Hani ne kadar deðer verseniz de çekinmeyip arkasýndan istediðiniz küfürü edin..Çünkü size acýmayan bir insana 21.yüzyýl da saygý duymak ahmaklýktýr..
Yine ayný süreç içerisinde telefon numaranýzý deðiþtirin..Ben iþ dolayýsýyla deðiþtiremedim ama turkcell eðer istediðim numarayý bu hafta gönderirse deðiþtiriyorum.Kesinlikle ama kesinlikle onla samimi,onun adý geçicek ortamlar da da bulunmayýn..Ben bu konuda çok rahattým o yüzden kimse hatýrlatmadý..
Ayrýca intihar etmek gibi salakça bir düþünceye kapýlmayýn..200 le giden bir arabada bariyerlere çarpma planý,1 kutu ilaç içip uyuma gibi planlar aklýnýza bol bol gelecektir..Ama 1-2 saniye kala vazgeçiceksiniz..Boþuna aklýnýza takýlmasýn bunlar.
--
Yine ayný þekilde bu süreç içerisinde sinema,konser gibi aktivitelere bol bol gidin..Kendinizi eve kapatýrsanýz veya devamlý uyursanýz bu sorunu kesinlikle çözemezsiniz..Benim gibi günlük 4 saat uykuyla yetinmeyi bilin..
Psikologa filan gitmeyi denemeyin yada benim gibi kalp aðrýsýný týbbi sanip kardiyologa gitmeyin dalga geçiyorlar..Gerçi eðlenceli oluyor..Kalp doktoruna gidip abi kalbim aðrýyor dediðinizde tüm filmler çekildikten sonra hiçbirþey çýkmayýp "olm aþk acýsýný hastane de deðil meyhane de çözersin" diyen bir kafa doktora denk gelebilirsiniz..Psikologlar zaten aile üyeleri tarafýndan söylenen sözlerinin aynýsýný söylüyor o yüzden hiç boþuna para vermeyin..
Ayrýca en baþta aile üyelerinizi,arkadaþlarýnýzý ve çevrenizdeki tüm insanlarý uyarýn..Kesinlikle ama kesinlikle size o konuda bir soru sormasýnlar, sizde o konuyu açmayýn..
Erkek arkadaþlarýmýz genelde unutma konusunda anlamazlar..Hani biraz taþ kalpliyiz ya bu konuda kendinize muhabbeti iyi 2-3 kýz arkadaþ edinin..Felsefeci ve psikolog okuyan  iki kýz çok idealdir..Ben þahsen onlarýn tavsiyesiyle baya bir topladým..
Bu süreç içerisinde bol bol aþk filmi ve aþk þarkýsý dinleyin..Abi napýyorsun sen demeyin çünkü hiçbiri mutlu bitmiyor..Ulan tek ben mi bu acýyý yaþýyorum demiyorsunuz..Hatta incir reçeline kadar izleyin..Özellikle türk aþk filmleri bu süreçte çok iyi..Hiçbirinde mutlu son yok lan.
Aþk þarkýlarýný dinlerken sözlerini dikkatli takip edin..Dikkat ettiðinizde hepsinden acý fýþkýrýyordur..
Bu süreç içerisinde bazý sevdiðiniz þarkýlarýn içine etmeniz gerekebilir..Ben birsen tezer - ikinci cihan gibi güzelim bir albümü 20 gün boyunca dinleyerek artýk sözlerini býrakýn ritmini ezberledim..Yanlýz 20 gün sonunda tek bir þarkýsýný bile dinlemeyin..
Ve sakýn içinizde geri döner,yok affeder,yok o seviyor gibi düþünceler barýndýrmayýn..Olm yok bitti..Gitti terketti seni anlýyormusun? Bunu yediremezsen kendine hayatýn sikilecek diyip acýnýn keyfini çýkartýn..Kafanýzdan affetmek gibi yada geri dönmek gibi bir düþünce erkeklik organýnýzýn sinirlerinde bile dolaþmasýn.
Ýnsaný duygularýnýz nasýldýr bilmem ama yaþadýðýnýz aþk acýsýna þükredin..Ve açýp afrikada çekilen kuraklýklarý,suriyede ölen insanlarý düþünün..Yaþadýðýnýz aþk acýsýna da þükredin..
---
Buraya kadar olan kýsmý ben tamamladým ve açýkcasý tavsiyelerle 1 ayda deðil de 2-3 hafta da bitebileceðini düþünüyorum.
Bu ay ise geçmiþin üstüne çizik çekmeyi düþünüyorum..Hatta böyle - geçmiþ - (iðrençti kabul :D )
Ýlk bir haftalýk süreçte daha önce yapmadýðým ve onla beraber yaparýz diye düþündüðüm herþeyi yapmak olacak..Çünkü hayaller insaný ona baðlar..O baðlarý kopartmak için yapabileceðin tüm hayalleri gerçekleþtirmek olacak..
Bu süreç içerisinde alkolden uzak durup,saðlýklý beslenme sürecine de girebilirim..
Ve her zaman düþünceniz "Ben güçlü bir insaným ve bunu baþarabilirim" olsun..
Acýnýzý benim gibi salak saçma insanlarla paylaþmayýn..Sonra acýnacak duruma düþüyorsunuz ve bu sefer daha çok canýnýz yanýyor..
Kendinize kýzmayýn býrakýn ve bu sorunu çözün..Kaçmaya yada sindirmeye çalýþmayýn..Doya doya yaþayýn aþk acýnýzý..
Acýnýz derinleþtikçe ve yaranýz kanadýkça nefretiniz artacak ve yaranýza alkol dökmüþ olacaksýnýz..
Bunu ben söylemiyorum týpçýlar söylüyor..Bir yaranýn en iyi tedavi yöntemi onu temizlemektir..Bunu alkolle temizleyip kabuk baðladýktan sonra dokunmamanýz gerekiyor diye..
Sakýn ama sakýn kaþýmayýn..Kaþýnýnca salak saçma þeyler yapýn..Benim gibi bu yazýyý yazýn mesala :)
Sevgimizi ve hayallerimizi hakeden güzel insanlar bulabileceðimiz güzel günlere..
Ýyi geceler..
11
Þiirler / 2013 Günaydýn Mesajlarý
18 Şub, 2013, 01:41
2013 Günaydýn Mesajlarý
Günümüz Günümüze Aydýn Olsun Günaydýnlar Olsun.

Günün Aydýn Olsun. , Dilerim Ki Yüreðine Gülün Gölgesi Düþmesin Ve Sen, Yüzünde Gülüþlerin En Güzeli Ile Bak Geleceðe.

Kalbim Gibi Bugünde Senin için Aydýn ve Günaydýn Arkadaþým.

Günaydýn Dudaðýmdan Asla Gitmeyen Neþe , Günaydýn Dost Kalplerde Açan Büyük Güneþe , Günaydýn Yüreklerden Akan Sýcak Dizeler , Yürek Yangýnlarýna Su Gönderen Gözeler.

Seni Seviyorum bebeðim Gözlerin gibi Bugünde Günaydýn Olsun Güneþime.

Bir Rüyanýn Gerçeðe Dönüþtüðü En Tatlý halisin Sevgilim Günaydýn.

sana doðru bir kelebek uçurdum, daðlarý denizleri aþtý seni buldu,yanaðýna ufacýk bir öpücük kondurdu hissettin mi? günaydýn bebeðim (:

Güzelliðin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanýn en muhteþem eseri bugün seninle rüyalarýmý süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günaydýn Sevgilim.

Sabahýn Kor Güneþi Vursun Suratýna öpsün güneþ seni benim yerime usulca, gözlerini açtýðýnda ben olayým gözlerinde ben olayým odanýn her yerinde günaydýn sevgilim.

Her günün Ayrý Bir güzelliði Olsun yanýnda güne Gülerek Baþla Sevgilim, Bugünde Seni Kýskansýn herþeyim Günaydýn.

Günün aydýn olsun bugün benden sana bir armaðan olsun günaydýnlar bebeðim.

Yaþanacak bütün senelerin üstünde Adýn, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazýlý sevgilim Günaydýn Olsun Sana.

Öpücüklerle Uyandýrmak isterdim seni, Yanýmda Olsan Sarardým O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahým Sensin benim Tek iLacým Günaydýn AþkýMmmm

Bir Sabahý Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçýncý Sabahým Hatýrlamaz oldu bedenim, dön artýk sevgilim dön artýk herþeyim sensiz baþlayan güne, gün diyemem sevgilim. GUNAYDIN herþeyim.

Yaþamayý Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen yaþamsýn sen benim için yeni bir günsün bebeðim Günaydýn herþeyimmm..

Bugünün sabah güneþi yüzüme vurdukça sanki sen bakýyormuþsun gibi geliyor bana güneþ bile gözlerini kýskanýyor sevgilim bunu unutma. Günaydýn AþkImMMmMMm

Her Sabaha Adýnla uyanmak sanki yeniden doðmak gibi sevgilim Günaydýnlar Birtanem benim.

Sadece Bu Sabah Deðil Her Sabah Koynumda resminle uyanýyorum hayata Bebeðim Seni böylede sevdim, Günaydýn birtanem.

Sabahýn Bütün Güzel renkleri Odana dolsun, hayatýn tatlý, Günün aydýn olsun sevgilim…

Bir gün gözlerimi açtýðýmda sadece sen ol yanýmda, 1 gün deðil her gün seni göreyim rüya gibi yanýmda bebeðim, Günaydýn Olsun Sanada.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herþey istedipðin gibi gitsin bebeðim Günaydýn.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açtým hayata, Senin Adýnla Baktým Evdeki her eþyaya, Adýný Anýp Dinlediðim Þarkýlarda Hep San varsýn bebeðim yaþarcasýna Günaydýn Birtanem.

Güneþ kadar Aydýnlýk, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamaný Günaydýn Sevgilim.

Merhaba Hayata Merhaba! Uyandým Aþkýmýn Adýyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnýz Býrakma :) Günaydýn Aþkým Sanada :p

Günaydýn sabahýmý aydýnlatan güneþim

Güneþi Yýldýzlardan Daha Çok Seviyorum neden mi? Yýldýzlara Çýplak Gözle Bakabilirsin Ama Güneþe Çýplak Gözle Bakamazsýn Sana Bakmaya Kýyamadýðým Gibi Sevgilim, Günaydýn Güneþim..

Günaydýn Güneþim Günaydýn Sana Bak Adýnla Baþlýyorum Yeniden hayatýma ismin yeter bu karabLýk Dünyaya Günaydýn Diyorum Sana Aþkým Hadi gel yanýma :)

Sen Þuan Kendin Kadar tatlý Rüyalar Görürken, ben Bugüne Seninle Yaþanacak Olan Güzel Saatleri Hayal Ederek Güneþe Seni Anlatýyorum Sevgilim, Günaydýn :)

Günaydýn ceylan Gözlüm Sabahýmýn Güneþi Gözlerimin Iþýðý Hayata SeninLe günaydýn demeyi Seviyorum….

Seninleyken Geceler Bile Aydýn Geliyor Bana, Seninle hayatýmda Hiç Batmayan Bir Güneþ Var Sevgilim, Günaydýnlar Olsun Dilberim..

Kimseye Günaydýn Demedim Hayatýmda Günümü Aydýnlattýn Sanada Günaydýn Olsun Candan…

Bu Mesajý okurken Lütfen Yüzünü Yýkama! Neden mi ? Çünkü Öperek Yüzünü Yýkamak istiyorum Aþkým :) Günaydýn Prensesim..

Günaydýn yüreðime yaðmur gibi yaðan gece mi yýldýz yýldýz bezeyen karanlýðýmý dolunay gibi aydýnlatan günaydýn

Günaydýn bahar kokulum, kýr çiçeðim nefesim, gözüm, her þeyim günaydýn günaydýnlar. CANIMIN CANI

Seviyorum Seni Seninle geçen Günleri Seviyorum Seni Sana Günaydýn Demeyi.

Yere Düþen Yaðmur Damlalarý Kalbine Inecek Güneþi Engellemesin Güneþ Bulutlarýn Arasýndan Hep Sana Doðru Baksýn GüneþGüzellikler Getirsin Günaydýn
12
Kuru cilt; tüm vücudumuzu bir film tabakasý þeklinde örten hücrelerden oluþan stratum korneum denilen tabakadaki suyun kaybý sonucu oluþur. Bu tabaka suyunu kaybedince esnekliðini kaybeder, çatlar ve pullanýr.

Stratum korneum su tutan maddeler içerir ve cildin daha cildin alt kýsýmlarýndan suyun sýzmasýný engeller. Hücreler ve yaðdan oluþan bir film tabakasý içeren stratum korneum tarafýndan su tutulur ve ciltten buharlaþmasý engellenir.

Kuru, pullu cildi tetikleyen faktörler nelerdir?
Kuru cilt herhangi bir yaþta ve bir çok nedenden dolayý oluþur. Kuru cilde neden olan koþullar:

- Kuru hava, özellikle kýþ aylarýndaki düþük nem,

- Düþük nem bulunan yerler, özellikle merkezi ýsýtmanýn olduðu kapalý alanlar, ateþe veya ýsýtýcý fanlara yakýn oturma,

- Rüzgara maruz kalma,

- Sýk yýkanma, duþ alma ve yüzme, özellikle bol klorlu aþýrý sýcak ve soðuk suda yüzme,

- Ýdrar söktürücü ilaçlar,

- Kalýtsal faktörler ve artan yaþ ile sebum (yað) gibi doðal nemlendiricilerin azalmasý,

- Atopik egzama, sedef ve ihtiyosis gibi cilt hastalýklarý,

- Metabolik faktörler, tiroid bezinin yeterince çalýþmamasý veya aþýrý kilo kaybý

- Sabun, deterjan ve çözücülere maruz kalma.

Ciltten su kaybý en sýk hangi durumlarda olur?
Ciltten su kaybýný arttýran diðer önemli bir faktör, ciltten banyo esnasýnda kaybedilen sývýdýr. Sýcak su ile yýkanma ve sabunlar, ciltteki koruyucu yað tabakasýný azaltýrlar. Banyoda azalan yað eðer dýþardan uygulanan bir nemlendirici ve yað ile dengelenmezse; ciltten su kaybý artar ve banyodan sonraki bir saat içinde, cilt normalde olduðundan daha kuru bir hal alýr. Deterjanlar ve çözücüler de benzer þekilde, cildin yað tabakasýný kaldýrarak cildi kuruturlar.

Cilt pullanmasý nasýl oluþur?
Cilt pullanmasý stratum korneum dediðimiz cilt yüzeyinden hücrelerin gözle görülebilir þekilde ayrýþmasý ile oluþur. Normal ciltte bu süreç gözle görülmez, çünkü hücreler tek tek dökülür. Pullu ciltte cilt hücreleri birbirlerinden ayrýlamazlar ve bu da gözle görülebilen kepeklenmeye neden olur. Bu durum kuru ciltte herhangi bir nedenle geliþebilir; ayrýca seboreik egzama, sedef ve ihtiyosis hastalýðýnda cilt hücrelerinin yapýsý bozuktur ve birbirlerinden kolay kolay ayrýlamazlar.

Kuru ciltten korunmanýn yollarý nelerdir?
Herhangi bir nedenle kuruluða eðilim gösteren cildin, sabun ve su ile temasý azaltýlmalý ve nemlendiriciler kullanýlmalýdýr.

Sýcak sudan ve aþýrý su temasýndan kaçýnýn. Sýcak su cildin doðal yaðlarýný ortadan kaldýrýr ve cildi kurutur.

Banyo sýklýðýný azaltýn. Ýki günde bir veya daha seyrek banyo yapýn ve yýkanma sýklýðýnýzý azaltmak için kirlenmemeye dikkat edin.

Banyo ve duþ süresini kýsa tutun. Kýsa bir duþ ve banyo cildi nemlendirir, fakat cildi havlu ile ovuþturmak veya ciltten suyun buharlaþmasý deriyi kurutur. Bu nedenle banyo ve duþ süresi uzatýlmamalý ve ýlýk su ile yýkanýlmalýdýr.

Duþtan sonra cildinizi havlu ile ovuþturmayýn. Bunun yerine cilde havlu ile hafifçe dokunarak kurulanýlmalýdýr.

Hafif sabunlar kullanýn. Sabunlar cildi kurutur. Hafif, fakat fazla yað içeren sabunlar veya sabunsuz temizleyiciler (pH seviyesi cildinizin pH seviyesine uygun (5.5) dermokozmetikler) kullanýlmalýdýr. Bu arada sabun kullanýmýný da minimale indirilmelidir.

Banyodan sonra cildiniz hemen nemlendirin. Banyodan sonra cilt halen nemli iken, nemlendirici losyon ve kremleri uygulayýnýz. Banyo sonrasýnda cildinizi tamamen kurularsanýz, cildin doðal nemi de buharlaþarak deriden uzaklaþýr. Nemlendirici losyon ve kremler, gün içinde ihtiyaç olduðunda kullanýlmalýdýr. Çok þiddetli kuruluk olduðunda laktik asit veya üreli nemlendiriciler kullanýlmalýdýr.Cilt kuruluðu cilt hastalýklarýna neden olabilir mi?
Bazý kiþilerde cilt kuruluðu, dermatit (egzama) denen cilt hastalýðýna neden olabilir. Dermatit cildin inflamasyonuna verilen addýr. Bu durum alt bacaklarda egzema craquele; gövde, kollar ve bacaklarda ise numular dermatite neden olur. Bazen de ciltten herhangi bir döküntü olmadan kaþýntý görülebilir. Bu duruma yaþlýlýða baðlý kaþýntý veya kýþ kaþýntýsý denir. Dermatit geliþtiðinde dermatoloji uzmanlarý kortizon içeren kremleri reçete ederler. Kortizonlu kremler dermatit bulunan alanlara uygulanýr. Dermatit iyileþtiðinde uygulamaya son verilmeli, daha sonra dermatitin yenilenmesini engellemek amacýyla nemlendiriciler kullanýlmalýdýr.

Cildin iyi nemlendirilmesi cilt kuruluðunu düzeltir, eðer cildiniz tüm kurallara uyulmasýna raðmen iyileþmiyorsa dermatoloji uzmanýna baþvurunuz.

Kaynak:güzelliksaðlýk.net
13

Yeni bir ev kurmak güzel olduðu kadar zahmetli bir iþtir de. Gaysan Mobilya, yeni evli çiftleri düþünerek, onlara ev alýþveriþine çýkmadan önce dikkat etmeleri gereken noktalarý belirtti ve dekorasyon önerileri sundu.

* Önce oturacaðýnýz evi belirleyin: Birçok kiþi evlerini belirlemeden önce eþyalarýný aldýklarý için sýkýntý yaþar. Bu yüzden eþyalarý satýn almadan önce oturacaðýnýz evi mutlaka belirleyin.

* Ev alýþveriþine çýkmadan önce evinizin ölçülerini alýn: Ýlk önce metreyle evin ölçülerini alýn. Gerekirse evin bölümlerinin ölçülendirilmiþ basit krokilerini çizin. Alacaðýnýz kanepe, yatak, masa, sehpanýn vb. boyutlarýnýn ne olmasý gerektiðini belirleyin. Evdeki kapýlar ve koridorlarýn ölçüsü bile mobilyalarýn geçebilmesi açýsýndan önemlidir. Ayný zamanda duvarlarýn da ölçülerini alýn. Dar bir alanda duvarlar büyük önem kazanýr. Ürünleri satýn alýrken bu bilgiler size çok yardýmcý olacaktýr.

* Basit bir kroki çizin ve alacaðýnýz eþyalarý üzerine yerleþtirin:Maðaza sergilerinde görülen mobilyalar, eve yerleþtirdiðinizde tahmininizden fazla yer kaplayabilir. Sýkýntý yaþamamanýz için çizdiðiniz basit krokiler üzerine eþyalarýn yaklaþýk büyüklüklerini not edin. Bu sayede kabaca ana mobilyalarýn yerleþimini ve kalan yaþam alanlarýnýn oranýný kaðýt üzerinde görmüþ olursunuz. Markalaþmýþ mobilya firmalarýnýn birçoðunda bulunan mimari bilgisayar ve yerleþim programlarý vasýtasýyla evinizin mobilyalý halini hem görsel hem de ölçüsel açýdan test etme þansýnýz da var. Böylelikle eþyalarýn evinize sýðmamasý veya hayalinizdeki görüntüyü vermemesi gibi son dakika sürprizlerinden kurtulmuþ olursunuz.

* Ýhtiyaçlarýnýzýn listesini mutlaka oluþturun: Ýhtiyaçlarýnýzý belirleyerek bir liste oluþturun. Ýhtiyaçlarýnýzý listelemeniz çok önemlidir çünkü evlilik öncesi günlerde yaþanan duygu yoðunluðu karar vermenizi etkileyerek gerekli gereksiz birçok eþyanýn alýnmasýna yol açabilir. Sýklýkla kullanýlmayacak eþyalarýn alýmý yaþam alanýný kýsýtlar, evleri olduðundan daha daðýnýk ve dar gösterir.

* Fonksiyonlu mobilyalarý satýn alýn: Eviniz küçükse mobilyalar ayrý bir önem kazanýr. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az mobilya ile çok fonksiyon saðlamak önemlidir. Çok fonksiyonlu mobilyalar kullanarak ayný odayý hem yatak odasý hem de oturma
odasý olarak kullanmanýz mümkün olacaktýr.

* Bütçenizi oluþturun ve eþyalarýnýzý buna göre belirleyin:Eþyalarýnýzý satýn almadan önce bütçenizi oluþturun. Listenizdeki ürünlerin karþýlarýna piyasada gezerek edindiðiniz fikre göre tahmini fiyatlarýný yazýn. Toplayarak bütçenize uygun olup olmadýðýna karar verin. Bütçenizden fazla rakamlara ulaþtýysanýz, öncelikle zaruri olmayanlarý belirleyin. Ancak unutmayýn, günümüzde artýk her bütçeye uygun istediðiniz tarzda ürüne ulaþmak mümkün. O nedenle daha çok ürün görmek için daha çok gezin, araþtýrýn.

* Evinizin tarzýný belirleyin: Modern, minimalist çizgilerden mi hoþlanýyor yoksa klasik modelleri, avangard tarzý mý seviyorsunuz? Dekorasyonda yaþanmýþlýðý olan mobilya ve objeleri kullanarak, vintage tarzý ya da klasikle moderni doðru harmanlayarak eklektik bir tarz mý istiyorsunuz? Nereden baþlayacaðýnýzý bilmiyorsanýz, dekorasyon dergileri imdadýnýza yetiþecektir. Stilleri, internette araþtýrarak hoþlandýðýnýz tarzlarý belirleyebilirsiniz.* Dekorasyon renklerini mekanýn özelliklerine uygun seçin: Renk seçiminde beðenileriniz kadar, mekanýn yapýsal özellikleri de önemlidir. Dar, karanlýk mekanlarda açýk renkleri daha geniþ göstermesi için tercih edebilirken, geniþ ya da bol ýþýk alan yerlerde canlý tonlarý kullanabilirsiniz. Yine tercihe baðlý olarak bol ýþýk alan bir mekanda açýk renkler kullanabilir ve güneþin enerjisini uzun süre içeride depolayabilirsiniz. Duvar ve zemin uyumuna da dikkat edin. Zýt renklerin uyumunu, açýk koyu dengesini ve ahengini göz ardý etmeyin. Alanýnýz darsa açýk renkli zemin kullanýn, koyu renkli zeminde mutlaka açýk renkli halýlarý tercih edin.

* Yatak odanýzda eþyalarýnýz için saklama alaný olmalý: Yatak odasý sadece uyumak için tasarlanmýþ bir bölgeden çok bilinçaltýnda insanlarýn gizli köþeleridir. Dolayýsýyla rahat ve ergonomik bir yatak dýþýnda yeteri kadar saklama alaný da bulunmalýdýr. Bazalý yataklar ve çok gözlü gardýroplar kullanmaya özen gösterin.

* Mutfak dolaplarý açýk renk olmalý: Mutfak dolaplarýnýn tasarýmýnda açýk renklerin tercih edilmesinde fayda var. Açýk renkler sadeliðin yaný sýra aydýnlýk ve geniþ bir görüntü saðlar.

* Banyolarýnýzda þahsi eþyalarýnýz için ayrý alanlar yaratýn: Banyolarýnýzda hem eþiniz hem de kendiniz için ayrý ayrý alanlar yaratmaya özen gösterin. Böylelikle þahsi eþyalarýnýzý özgürce yerleþtirebilirsiniz.
14
Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?
15
Facebook ve twitter'da bu iletileri nasýl resim koyuyorlar diye düþünüp duruyordum.Hadi kalbi facebook da nasýl konduðunu <3 le öðrenmiþtim ama diðer karakterler için ise özel yazý grafikleri varmýþ..
Bende bu yazýmda sizlere onlarý paylaþmak istedim..
Bu iconlarý isterseniz sitenizde yazý yazarken,isterseniz facebook da ileti yazarken yada twitter da durumunuzu güncellerken kullanabilirsiniz..Kullanmak istediðiniz iconu seçip sað týklayýp kopyala diyerek istediðiniz yerde kullanabilirsiniz..Resim deðil TXT formatýndadýr..
Tabi bunlarý kullandýðýnýz takdirde bazý Ascii karakter desteklemeyen tarayýcýlarda yada telefonlarda sorun çýkartmaktadýr..

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ™ ® © ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? Ü ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? °

? ? ? ? ? ? ? ° ø

? ? ? ? ? ?

™ ? © ® ?

€ £ ¥ ¢ ƒ ?

% ? ‰ ?

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

? ? ? ? ??? ?

? ? ?

? ? ? ? ? ? ?
Eðer bunlarla yetinmediyseniz size ek olarak diðer tüm Ascii karakterleri paylaþan siteleri verelim :)

Facebook'ta kullanabileceðiniz tüm yazý karakterleri


Karakter Haritasý
16
Ýnsan neden açýköðretim okur? Vatan borcunu %60 indirimli ödemek için mi? Ya da güzel ülkemizde sýrf açýköðretim mezunu olduðu için iþ baþvurusu kabul edilen var mýdýr? Bu sorularýn cevabý ne yazýk ki bende deðil. Fakat siz bir açýköðretim öðrencisiyseniz veya günün birinde açýköðretim okumaya karar verirseniz iþinize yarayacak birkaç taktik verebilirim size. Bu yazýyý okumaya devam etmeden önce her ihtimali göze aldýðýnýzý kabul edin, sonradan sorumluluk kabul etmem ona göre. Zira ben diplomayý duvara astým. Hatta bu üçüncü. Nasa'dan iþ teklifi bekliyorum, o derece. Sizin anlayacaðýnýz tecrübe konuþuyor. Taktiklere geçelim:


Asla ezik hissetmeyin!
Birinci kuralýmýz kendimizi ezik hissetmemek. Anfi nedir bilmiyorsanýz, kampüste kýz düþüremiyorsanýz bu sizin suçunuz deðil! Siz üniversite öðrencisisiniz. Cüzdanýnýzý açýp bakýn. Üzerinde Anadolu Üniversitesi yazan bir kimlik kartý göreceksiniz. Onun aynýsý kampüste okuyan üniversitelinin cüzdanýnda da varsa sizin ondan ne eksiðiniz var? Üstelik her dönemde babalar gibi harç ödemiyor musunuz?

Sýnav tarihlerine aþina olun
Sýnava hazýrlanmak ayrý þeydir, ders çalýþmak ayrý þey. Biz size ders çalýþmanýz gerektiðini ya da bunun için bir program yapmanýz gerektiðini söylemeyeceðiz. Sýnav tarihlerine aþina olmak, ders hakkýnda hiçbir þey bilmiyor dahi olsanýz sýnava motive olmanýzý saðlar. Kayýt yenilediðiniz dönemde vize sýnavlarýnýn tarihine bir göz atýn ve o gün itibariyle sýnava kaç gün kaldýðýný hesaplayýp rahatlayýn. Çünkü muhtemelen çýkan sonuç üç basamaklý olacaktýr. Bunu zaman zaman yaparak kalan zamaný gözünüzde büyütün. Örneðin sýnava bir ay kala "ohoo daha koskoca 30 gün var" deyin ve arkanýza yaslanýn.

Standart ders kitaplarýný kapýdan içeri sokmayýn
Bu açýköðretimliler arasýnda uðursuzluk anlamýna gelir. Her biri ayrý bir ders hakkýnda ölümüne bilgi veren ve ara ara saçma sapan örneklemeler yapan o yeþil-mavi kitaplarý kullanmanýz, önümüzdeki sýnavlarda baþarýsýz olmayý kabullendiðiniz anlamýna gelir. Bizi dinlemeyip illa ki ders çalýþacaksanýz Murat Yayýnlarý ya da Yargý Yayýnlarý gibi yayýnevlerinin tüm derslerin bir arada olduðu sadece bir odun kalýnlýðýndaki kitaplarýndan satýn alýn. Böylece 8 ayrý sunta yerine 2 kalýn odunla zaman kazanmýþ olursunuz.

Ders mers çalýþmayýn!
Zaten ders çalýþacak biri olsaydýnýz, büyük ihtimalle açýköðretim okuyor olmazdýnýz. O yüzden içinizde küçük bir heves varsa da boþverin. Zira yaptýðým araþtýrmalar ders çalýþmanýn insanýn kafasýný karýþtýrmaktan baþka hiçbir iþe yaramadýðýný gösteriyor. Bu durumda ders geçmenin imkansýz olduðunu savunanlar olacaktýr, merak etmeyin, onlara bir sonraki maddede cevap vereceðim.

Çýkmýþ sorulara abanýn!
Ders çalýþmadan nasýl sýnýf geçeriz diye soranlara vereceðim cevap budur. Bildiðiniz üzere açýköðretimde ders geçme notu 50 puan. Tecrübelerim þunu gösteriyor ki, özellikle final ve bütünleme sýnavlarý olmak üzere, sýnavlardaki sorularýn ortalama %30'u çýkmýþ sorulardan geliyor. Bu durumun %90'larý hatta bir yýl %100'ü bulduðu mevcut istatistiklerden görülebilir. Kalan %20'yi nerden buluruz diyecek olursanýz, sonraki maddelerden birinin konusu da o.

Düþmanýnýzý kendi silahýyla vurun
Sýnava birkaç gün kala son 6 yýlýn çýkmýþ sorularýný internetten bulup indirin ve hem sýralý hem düzenli bir þekilde A4 boyutunda kaðýda bastýrýn. Bir adet fosforlu kalem (tercihen sarý) alýn ve cevap anahtarýna bakarak en eski sýnavdan en yeni sýnava doðru, kaðýt üzerindeki doðru þýklarý tüm þýk içeriðiyle birlikte iþaretleyin. Bu o þýkkýn tamamen aklýnýza kazýnmasýný saðlar. Ýþaretlemeye 2004 yýlýnda yapýlmýþ sýnavdan baþladýðýnýzý varsayarsak, 2010 yýlýnýn sorularýna geldiðinizde cevap anahtarýna bakmaya gerek duymadýðýnýzý göreceksiniz. Çünkü az önce bir sayfada ayný þýklarý iþaretlemiþtiniz. Bu arada çýkmýþ sorular kitap halinde de satýlýyor, tavsiye olunur.

Kendinizi zora sokun ve yumurtayý göte getirin
Çýkmýþ sorularý birkaç gün kala indirin demiþtik. Bir bildiðimiz var da ondan dedik. Bir iþi yapmaya karar verip oyalandýðýmýzda ve zaman daraldýðýnda, Türkçe'siyle yumurta göte geldiðinde kafamýzýn çok daha hýzlý çalýþtýðý karþý koyulamaz bir gerçek. Biz de bu özelliðimizi kullanarak, yalnýzca ve yalnýzca sýnava odaklanýyoruz. Birkaç gün önceden hazýrladýðýmýz ve beynimiz sulanana kadar fosforlu kalemle iþaretlediðimiz çýkmýþ sorulara, sýnava yalnýzca 1 gün kala çalýþacaðýz. Böylece hem göte gelen yumurtayý, hem de hafýzamýzýn yeniden eskiye doðru silme özelliðini lehimize çevirmiþ oluyoruz. Pazar günkü sýnavlara cumadan hazýrlanmayýn! Acele iþe þeytan karýþýr. Cumartesi sýnavdan çýkýnca hemen eve koþun ve kendinizi çýkmýþ sorulara verin.

Mantýklý olun, yalnýzca kafanýzý kullanýn
Herkes her þeyi bilemez. Ayný zamanda bir sýnavda baþarýlý olmanýz, sýnavda sorulan sorularý bildiðiniz anlamýna da gelmez. Hiç mi "Kim 500 Milyar Ýster" seyretmediniz? Yüksek miktarda ödül kazananlar sorulan sorularýn hepsini bilmiyor. Þýk eleyerek ya da joker haklarýný kullanarak baþarýya ulaþýyorlar. Ýþte bizim jokerimiz beynimizin ta kendisi. Saçma sapan þýklarý tespit edin ve üzerlerini çizin. Sorularýn içindeki bilgileri kullanýn. "A þöyledir, öyleyse B nasýldýr?" þeklindeki soruyu cevaplayamasanýz dahi, "A nasýldýr?" þeklinde sorulmuþ bir soruya bir önceki soruda verilen bilgiyi kullanarak cevap verebilirsiniz. Bu sayede sorularýn %20 sini cevapladýðýnýzda, çýkmýþ sorular tekniðiyle beraber 50 olan geçme notuna ulaþmýþ oluyorsunuz.

Asla ama asla kopya çekmeyin!
Kopya kötü bir þey deðildir. Ýnsandaki yardýmlaþma duygusunu güçlendirerek toplum bilinci saðlar. Fakat birbirini tanýmayan insanlar arasýnda gelip giden kopya sinyalleri her iki alýcýyý da uçurumdan aþaðý düþürebilir. Baþta da söylediðimiz gibi, açýköðretim okuyan bir insanýn sýnav kaðýdýna bakarak kopya çekmek, aynayla konuþmaya benzer. (Bunu ben de anlamadým) Kendisinden çok emin görünen ve "vay inek takýr takýr iþaretliyor" þeklinde algýlanan þahýsýn aslýnda bir bok bilmediði ve sayýsal loto stili iþaretleme yaptýðý ihtimali çok yüksek bir ihtimaldir.

Her sakallýyý dedeniz sanmayýn
Son kuralýmýz yani on numaralý kural, her sakallýyý -ben dahil- dedeniz sanmamanýz gerektiðidir. Size açýköðretime çalýþmak, daha doðrusu çalýþmamak adýna taktikler veren kiþiler her ne kadar ayný taktiklerle bütünlemeye bile kalmadan diploma almýþ olsalar dahi size bir fayda saðlamayabilirler. Açýköðretim için düzenli olarak kursa giden insanlarýn var olduðunu göz önünde bulundurduðumuzda, deðil ders çalýþmadan sýnýf geçmek, profesyonel anlamda hazýrlýk yapýp sýnýf tekrarý yapanlarýn var olduðu gerçeðiyle karþý karþýya kalýrýz. Sýnavlarýnýzda baþarýlar!

17
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için en önemli soru, en doðru zamanýn hangisi olduðudur. Her kadýnýn bildiði klasik yöntemde, düzenli adet görülüyorsa, ilk gününden itibaren saymaya baþlanýr, 11 ve 18'inci günler arasýnda gebe kalma ihtimali olduðu bilinir. Planlý hareket eden çoðu çift, bu hesabý yapar. Kimilerininki tutmaz, bebek hayali sonraki aylara ertelenir… Gebelik testinin yaratýcýsý ve ayný zamanda tüm dünyada kadýnlarýn en güvendiði markalardan biri olan Predictor, "Ovülasyon Testi" ile çiftlere, zahmetsiz bir yöntemle hamile kalmaya en elveriþli iki günü gösteriyor. Dünyada uzun yýllardýr yaygýn olarak kullanýlan bu güvenli yöntemi, þimdi Predictor, Türkiye'de kadýnlara sunuyor…  Ürüne, Türkiye çapýnda tüm eczanelerden ulaþmak mümkün.
Predictor Ovülasyon Testi ile artýk evde, birkaç dakikada doðru zamaný öðrenmek mümkün. Üstelik testin yüzde 99'un üzerinde kesin sonuç verdiði laboratuar testi ile de kanýtlanmýþ bulunuyor.

VKV Amerikan Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný  Dr. Alper Mumcu, konuyla ilgili verdiði görüþte, yumurtlama zamanýnýn doðru þekilde saptanmasýnýn, gebeli þansýný artýrmak için doðru bir yaklaþým olduðuna dikkat çekiyor: "Çocuk sahibi olmaya karar vermek, hayattaki dönüm noktalarýndan biridir. Ancak iþ çoðu zaman karar vermekle bitmez. Genelde bu kararý verip korunmayý býraktýktan sonra hamile kalmak belirli bir zaman alýr. Kimileri korunmayý býraktýklarý ilk ay hamile kalýrken, bazý kadýnlarda bu süre çok daha uzun sürebilir. Klasik taným olarak çocuk sahibi olamama yani kýsýrlýktan söz edilebilmesi için ise düzenli ve korunmasýz iliþkiye raðmen bir yýlsonunda gebelik elde edilememesidir. Bu bir yýllýk süre pek çok çifte oldukça uzun gelmekte ve gebeliði kolaylaþtýrýcý yöntemlere yönelmelerine neden olmaktadýr. Bu yöntemlerden birisi de klasik infertilite araþtýrmalarýnda yer alan "ovülasyon" yani yumurtlama takibidir. Gebeliðin oluþabilmesi için yumurta ile spermin bir araya gelmeleri gerekir. Ancak bu durum uygun zaman ve yerde gerçekleþirse gebelik þansý vardýr. Dolayýsýyla yumurtlama zamanýnýn doðru þekilde saptanmasý ile gebelik þansýnýn artmasýný beklemek gerçekçi bir yaklaþýmdýr."

Mumcu'nun verdiði bilgilere göre, insanda yumurtlama yani ovülasyonun gerçekleþmesi için öncelikle folikül adý verilen kesecik içinde yumurta hücresinin olgunlaþmasý gerekiyor. Daha sonra Luteinize edici hormon (LH) adi verilen bir hormonun kandaki seviyesi yükseliyor, belirli bir süre yüksek kaldýktan sonra da azalmaya baþlýyor. Ýþte bu artýþ, ovülasyonu tetikleyen mekanizma ve LH piki olarak adlandýrýlýyor. LH pikinden belirli bir süre sonra yumurtlama gerçekleþiyor. Yumurtlamanýn gerçekleþtiði dönem gebe kalma þansýnýn en yüksek olduðu an…

Mumcu, ovülasyon kitlerinin, iþte bu LH pikinin zamanýný saptamaya yaradýðýný ve kiþinin olasý ovülasyon zamanýný öðrenmesine yardým ettiðini söylüyor ve testlerin yöntemini þöyle anlatýyor:"Tükürükte yapýlan testler, ovülasyondan hemen önce kandaki östrojen hormonunun yükselmesi ve buna baðlý tükürük salgýsýnda ortaya çýkan deðiþimlerin minik bir mikroskop yardýmý ile incelenerek ovülasyon zamanýnýn tahmin edilmesi prensibine dayanýr. Ovülasyon testleri idrarda ya da tükürük salgýsýnda LH yükseliþini ya da bunun etkilerini saptama temeline dayanýr. Test adet döngüsünün belirli dönemlerinde yapýlýr. Teste baþlama gününü saptamak önemlidir. Bunun için öncelikle adet döngüsünün süresinin bilinmesi gerekir. Testler içindeki tablolar kullanýlarak uygun baþlama günü hesaplanýr ve günün herhangi bir saatinde, idrar ya da tükürük örneði test üzerine damlatýlarak sonucu yorumlanýr. Testin her gün hemen hemen ayný saatlerde yapýlmasý önemlidir. Ýdrarda yapýlan testlerde 3-4 saat öncesinden itibaren sývý alýmýný kýsýtlamak önemlidir. Bu yüzden sabah kalktýktan sonraki ilk idrarda yapýlmasý þart olmamakla birlikte önerilmektedir. Testere LH piki saptanana kadar devam edilmelidir. Testler LH pikini yüzde 90'in üzerinde bir oranda saptayabilirler."
18
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde Güral Sapanca Wellness Park'ta kendinize zaman ayýrarak yenilenin ve ruhunuzu tazeleyin! Ayrýca Dünya Kadýnlar Günü'ne özel 2 gece kal, 1 gece öde paketinden de yararlanma þansý yakalayýn.
Türkiye'nin ilk wellness oteli olma özelliðine sahip Güral Sapanca Wellness Park, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne özel paketi ile dikkat çekiyor. 7 - 8 Mart tarihlerinde, 2 gece kal, 1 gece öde paketi ile Kadýnlar Günü'nüzü kutlayan Güral Sapanca Wellness Park, eþsiz doðasý ve Aliva Spa'sý ile kendinizi yeniden keþfetme imkaný sunuyor.

Güral Sapanca Wellness Park Ýstanbul'a sadece 45 dakika mesafedeki konumuyla hem yaný baþýnýzda hem de Ýstanbul'un yüksek tempolu atmosferinden çok uzakta size unutulmaz bir tatil alternatifi sunuyor. Ýster aileniz ve arkadaþlarýnýzla ister tek baþýnýza tüm haftanýn koþuþturmacasýna keyifli bir mola vermek için, siz de Güral Sapanca Wellness Park'ýn size özel sunduðu tazelenme paketleriyle Dünya Kadýnlar Günü'nde kendinize yepyeni bir "siz" hediye edin.

Güral Sapanca Wellness Park Hotel - Kýrkpýnar Sapanca - Sakarya
Tel: 0 264 592 30 30 Fax: 0264 592 3009
19
Doðal ve hiçbir yan etkisi bulunmayan narenciye özleri binlerce kadýna çare oldu. Diyetsiz incecik yapan özler portakal ve limon özlerinden, bazý çekirdeklerden ve  bitkilerden üretildi
Bu sezon  çok sayýda kadýnýn baþvurduðu doðal ve hiçbir yan etkisi bulunmayan  narenciye özleri ile incecik bir vücut  geliyor. Öðütülmüþ gerçek bitki tozlarýyla birlikte ve içinde narenciye özlerinin de bulunduðu bitki özleri karýþýmý  sayesinde doðal olarak herhangi bir diyet uygulamaya gerek kalmýyor.

YAÐLARI ÇÖZEN TURUNCU ÇARE
Bu yöntemle  kendilerine baþvuran 1000 dolayýnda kadýný zayýflattýklaný söyleyen  Herbalium'un sahibi ve Doðal Ürün Uzmaný Volkan Kurt,   "Kilo verme iþini bir hapa havale edip saðlýðýnýzý tamamen bozmaktan vazgeçmelisiniz. Onlarýn kalbe zararlý yan etkilerinin olduðu artýk herkesçe biliniyor.  Bütün bunlardan dolayý çeþitli diyetleri deneyip, baþaramamýþ kadýn ve erkekler, gebelikte kilo alanlar,  "çok boðazlýyým" diye yakýnanlar ve aþýrý þiþmanlayan ergenler  narenciye ve bitki özleri yoluyla inceliyor. Fazlalýklardan bir daha gelmemecesine kurtuluyor" dedi. Zayýflayan kadýnlara promasyon olarak göbek yaðlarýný kolaya eriten ve sarkmayý önleyen bitki yaðý da hediye eden Herbalium  zayýflama kurumu þimdiye kadar 1000 dolayýnda kadýnýn kilo vermesini saðladý. Bu ürünlerin sitesi www.herbalium.net'e baþvuran kadýnlarden biri olan Aysun  Özyurt , daha ilk ayda sonuç  aldýðýný ve þimdiye kadar bir türlü veremediði kilolarýnden bu yolla kurtulduðunu söyledi. Herbalium'un bir de etkinliði var: Her ay zayýflayan kadýnlarýn bazýlarý burada  bir araya geliyor ve deneyimlerini paylaþýyor

KÝLOLAR BÝR DAHA GERÝ GELMÝYOR
Diyetsiz incecik yapan özler portakal ve limon özlerinden, bazý çekirdeklerden ve  bitkilerden üretiliyor. Bu sezon kilo sorunu olanlarýn "turuncu çare"yi denediklerinde piþman  olmayacaklarýný anlatan, Volkan Kurt,  en büyük sorun olan bölgesel zayýflama hakkýnda da þunlarý söyledi:

"Bazý narenciye meyvelerinden ve þifalý bitkilerden özel yollarla elde edilen zayýflatan  öz,  'uçucu yað'  formunda. Suya damlatýlarak kullanýlýyor.  Bunun yaný sýra  öðütülmüþ bazý þifalý bitkiler de kullanýlýyor.  Bu narenciye özleri, yaðlarý bir daha gelmemecesine çözerek bedenden atýyor ve  herhangi bir yan etki olmadan forma kavuþturuyor."

Uzun süredir Herbalium olarak doðal ve güncel  form kazanma yöntemlerini ihtiyacý olanlarla paylaþan Kurt'a göre zayýflama yöntemlerinde  doðal yollardan uzaklaþanlarýn zarar göreceðini anlatýyor.  En büyük problem olan bölgesel yaðlanmada ise þifalý bitkierin saf yöntemlerle  elde edilmiþ yaðlarýný önerdiklerini vurguluyor ve ekliyor:

"Türk insanýnýn göbek,  bel ve basen yaðlanmasý knonik bir mesele. Fakat söz ettiðimiz doðal yollar onlara  aman vermiyor. Bunlarý def etmek ve fazlalýklardan kurtulmayý hýzlandýrmak elinizde. Çözüm olarak; o bölgelerin  yaðsýz ve fit  haline dönmesi için bazý mucizevi þifalý bitki yaðlarýndan destek almak lazým.. Karýn ve basende inatçý ve kalýcý olmaya ýsrar eden bu fazlalýklar,  doðal özleri kullandýðýnýz sürece eriyor. Ancak þifalý bitki yaðlarýyla  hergün yapýlacak  kýsa  bir  masaj erimesini kolaylaþtýrdýðý gibi kalýcý olarak yok ediyor."

Bitkiselzayiflama.net
21
Serbest Kürsü / Windows 7 Temalarý
03 Şub, 2010, 11:39
Resmi olarak yayýnlanan ücretsiz Windows 7 temalarý, duvar kaðýtlarý ve masaüstü araçlarý burada!

Windows 7 beta sürümünü indirdiniz. Þimdi kiþiselleþtirme zamaný. Microsoft'un resmi sayfasýnda birbirinden farklý temalar, duvar kaðýtlarý ve masaüstü araçlarý bulunuyor. Kaynak Microsoft olunca, herhangi bir ek iþlem de gerekmiyor. Ýndirdikten sonra tek yapmanýz gereken týklayýp kurmak.

Dilerseniz Vista'da Kullanýn

Windows 7 harici bir sistem kullanmanýza raðmen, büyüleyici arka plan görüntülerini masaüstünüzde istiyorsanýz da, 7-zip türevi bir program ile .themepack dosyalarýný açmanýz yeterli. Ancak bu yöntemin resmi bir desteði olmadýðýný hatýrlatalým. Windows 7 kurulumunda ise sorunsuz olarak kullanabileceðiniz 15 tema, 13 duvar kaðýdý ve 8 masaüstü aracý burada sizi bekliyor.

:: En beðendiðiniz temalar hangileri?

22
Alıntı yapılan: rise;1147897
Genel Bakýþ

Bu  bir güvenilirlik güncelleþtirmesidir. Bu güncelleþtirme
Windows 7'deki bazý güvenilirlik sorunlarýný giderir.

Bu güncelleþtirmeyi yükleyerek  çeþitli senaryolarda
daha iyi düzeyde güvenilirlik elde edebilirsiniz.

Bu öðeyi yükledikten sonra bilgisayarýnýzý yeniden
baþlatmanýz gerekebilir.Hýzlý Ayrýntýlar

Dosya Adý :Windows6.1-KB977074-x86.msu - Windows6.1-KB977074-x64.msu
Sürüm :977074
Bilgi Bankasý (KB) Makaleleri :KB977074
Yayýnlandýðý Tarih :25.01.2010
Dil :Türkçe
Yükleme  Boyutu :32 bit>1.2 MB  |  64 bit>1.7 MB

32-bit (x86) Windows 7 için,

64-bit (x64) Windows 7 için,

Ayrýca,

   x64 Windows Server 2008 R2 için,

   IA-64 Windows Server 2008 R2 için.

Not : Yüklemeler için Windows  doðrulamasý gerekiyor.23
Sizce gençler Ýslam`a karþý neden ilgisizler?
24
(Bu öykümü çok yakýn bir dostumun yaþadýklarý üzerine yazmýþtým.Ben aþkýn sabýr gerektirdiðini o bunlarý yaþarken anlamýþtým.Umarým sizde okurken anlarsýnýz.)
...
Her dakika gözlerinin sessizliðinde dalarken hayallere, günlerce beklemek birini...Sesini duyacak kadar yakýn olmak ve sesini duyuracak kadar uzak.Kendi kendine yaþamak aþký...Gözyaþlarýnýn sýrdaþý,kalbinin dostu olmak...Kendi sevdaný gömmek kalbinin bir köþesine ve onun sevdasýný paylaþmak sevdiðiyle...Onun gülücükleriyle mutlu olmaya çalýþmak(!)
Beþ ay boyunca her gün ona hasret yaþamak ve her gün onu beklemek. Beklemek...Beklemek..Ve gelmeyeceðini bildiði sevgiliyi unutmaya çalýþmak.Zamana yalvarmak; unutturmasý için sevgiliyi.Ve yine beklemek öylece.Ancak bu kez gelmesini deðil unutmayý beklemek.Günlerce gecelerce aðlamak.Ýsyan etmek...Hem karanlýklara hem aydýnlýklara.Yaþamdan zevk almamak... Beklide yaþamayý bile istememek!!! Ya sonra ? Sonra lanet etmek zamana, baðýrmak sebepsizce, çaresizce baðýrmak, laf dinlemeyen asi gönlüne baðýrmak olabildiðince...Söyleyememek kimseye bu karþýlýksýz sevdayý.Umudu kesmek bir yanda; gidip istemeyeceðini bilebile söylemek bir yanda...
Bütün umutsuz eylemleri kullanmak ve aþkýnýn sessizliðiyle yaþamak hayatýn en karanlýk acý günlerini...AÞK böyle bir þey iþte bazen sesini çýkaramamak bazen de yetti artýk diyip olabildiðince baðýrmak.AÞK; sevgiyi üzüntüyle karýp sevgilinin önüne sunmak...
...Bir ikileme son vermek ve ne olacaksa olsun artýk diyip tüm gururunu ayaklar altýna alarak söylemek içine gün geçtikçe sýðmayan sevdaný.Günlerce gecelerce bir cevap beklemek...Ardýndan kepaze olmak aþkýnla, reddedilmek ! Beklediði aþkýndan birlikte olamayacaklarýný duymak.Ýstenmemek ve ayný karanlýða tekrar itilmek.Hayattan ve yaþamaktan umudunu kesmek.Konuþmamak kimseyle, aþkýn sessizliðine bürünmek...Taa ki sevgili sevildiðini kabul edene dek! Bir anda açar mý güller ilkbaharda ? Yaðmur yaðar mý böyle sessiz sevdalara ? Kuþlar uçar mý zorlu bir kýþýn ardýndan ? Bir aþk bir anda boðar mý insaný mutluluk gözyaþlarýna , sevda hýçkýrýklarýna ? Kalbinin zaferi götürür mü seni uçsuz bucaksýz hayallere ?
.........................................................
Evet... Artýk yine katlanma zamaný sevgilinin her þeyine.Zaten aþk ta onu her þeyiyle kabul edip olduðu gibi sevmek deðil midir? Artýk saygý zamaný sevgilinin düþüncesine.Zaten aþk ta onun sevdiði þeyleri sevip saygý duymak deðil midir ?
.........................................................
AÞK ; sýcaklýktýr, sorumluluktur, kabullenmektir, inceliktir, anlaþmaktýr, korumaktýr, kýskanmaktýr, neþedir, mutluluktur, GERÇEKTÝR!!!
AÞK ; uyumdur, güvendir, kaderdir!!!
AÞK ; ASLA ANLATILAMAYACAK HÝKAYELERDÝR!!!
ve aslýnda AÞK ; ÞÝMDÝ ZAMANI DEÐÝL DÝYÝP BEKLEMEYÝ BÝLMEKTÝR!!!


Seda Demirel
25
Okurlarýnýz ile iletiþim kurmak için blogunuzda e-postanýza yer vermek istiyor ama posta kutunuzu felç edecek spam postalardan çekiniyorsanýz (ya da benim gibi zaten bu hataya düþtünüz ve zararýn neresinden dönsem kardýr diye düþünüyorsanýz) iþte size çözüm!

Nette gezinirken bir sitede rastladýðým bu javascript kodu çok iþinize yarayacak. Biliyorsunuz

ki spam yaratanlar nete saldýklarý robotlarý ile web sayfalarýndaki e-postalarý topluyorlar ve daha sonra da bombardýman baþlýyor. Bu robotlar sayfalardaki e-postalarý kendilerine özgün formatýndan (adiniz@e-posta.com) kolayca tanýyabiliyorlar. Her ne kadar nette çeþitli siteler saðladýklarý belirli bazý kodlarý sitenize eklemeniz durumunda sizi spamdan koruyacaklarýný iddia etseler de ben bunlar aracýlýðý ile baþarýlý olabileni duymadým ve ne samimiyetlerine ne de etkinliklerine inanmýyorum.

Aþaðýda açýklayacaðým basit javascript kodu ise e-posta adresinizin kendine özgü yapýsýný biraz karýþtýrýyor ve robotlarýn farketmemesini saðlýyor. Sadece kullanýcý üzerine týkladýðýnda bilgisayarýndaki e-posta için tanýmlý yazýlýmý (Outlook, Thunderbird vs.) uyarýp, adresi eski haline getirip ona sunarak iþlevselliðini de koruyor. Aþaðýdaki adýmlarý takip ederek kodu kullanmaya baþlayabilirsiniz;

1. Adým: e-Postanýzý bir grafik dosyasý þeklinde kaydedin
Bahsettiðim robotlar grafik dosyalarý üzerindeki metinleri okuyamadýklarý için e-postamýzý bir grafik dosyasý þeklinde kaydetmemiz gerekiyor. Photoshop veya benzeri bir araçla e-postanýza yetecek kadar bir alan hazýrlayýn ve üzerine site þablonunda kullanýlan font ile e-posta adresinizi yazýn. Ýstediðiniz herhangi bir formatta (.gif, .jpg, .png vs.) kaydedin.

2. Adým: Java kodunu blog kodunuza ekleyin
Aþaðýdaki java kodunu blog HTML kodunuz içerisine, </HEAD> etiketinin hemen altýna, dahil edin.

<script language="JavaScript"> <!-- function mask(end,middle,start,subject){ var one ='mai'; var two='lto:'; var three='?Subject='; var putogether= one+two+start+middle+end+three+subject; document.location.href=eval('"'+putogether+'"'); window.status=putogether; } //--> </script>

3. Adým: e-Postanýzýn 3?e bölün
e-Posta adresinizi çeþitli yerlerinden üç farklý parçaya ayýrýn. Bu iþlemi belirli bir kuralý olmayan bir heceleme iþlemi gibi düþünebilirsiniz. Örneðin ben kendi e-postamý aþaðýdaki þekilde üçe ayýrarak java koduna ekledim;


4. Adým: 

e-Posta baðlantýnýzý hazýrlayýn
e-Posta adresiniz için ilk adýmda hazýrladýðýnýz grafik dosyasýný sunucunuza (ya da imageshack.us gibi ücretsiz bir grafik sunucusuna) gönderin ve adresini bir yere not edin. Aþaðýdaki kodu kullanarak e-posta adresinizin baðlantýsýný oluþturun. Burada e-posta adresinizin parçalarýný belirtilen sýra ile (3, 2, 1) girin. 4 numaralý alana da size gönderilecek e-postanýn konusunu girin (örneðin; Bir sorum var). e-Postanýzý barýndýran grafik dosyasýnýn adresini de uygun alana girmeyi unutmayýn (kod içinde http://sunucu.com/e-posta.gif þeklinde belirtiliyor).

<a href="javascript:;" onMouseDown="mask('3','2','1','4')">[/url]

Daha sonra hazýrladýðýnýz bu baðlantýyý HTML kodunuz içinde görünmesini istediðiniz yere girin ve kaydedin. Blogger kullanýyorsanýz "Republish" ile blogunuzu yeniden yayýnladýktan sonra kodu deneyebilirsiniz.

Kolay gelsin.

Kaynak; http://www.acemiblogcu.com/e-postanizi-koruyun/
26

Allah (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda  öyle hadiseler olur kÝ, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr. Receb-i þerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaib Gecesi gibi iki kýymetli gecede biraraya gelince, bu gece dahada bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir.

Allah Teâla'nýn kullarýna lütfunun çokluðu, kereminin bolluðu ve pek çok günahkarý baðýþlamasý sebebiyle bu  geceye Regaib Gecesi" adý verilmiþtir. Bu gecenin bu deðeri nereden kazandýðý hususunda deðiþik rivayetler bulunmaktadýr. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah  (s.a.v)'e hamile olduðunu anladýðýdýr.


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua ederr, namaz kýlar, oruç  tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kýldýðý kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiðfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeþitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasýnda kabul görmüþtür.

Bu aylara "Çok sevaplý ibadet aylarý" diyen Bedüzzaman þöyle iþaret ediyor :

"Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i  Þerifte yüzden geçer, Þaban-ý Muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar." (Þualar, 416)

Ýdrak ettiðimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Ýbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizleyelim.
27
http://oss2009-sorular.osym.gov.tr/

yada paket olarak indirmek isteyen arkadaþlar için

http://rapidshare.com/files/244537072/oss_2009.rar

Dosyalarý açabilmek için sisteminizde PDF reader kurulu olmalidir.
28
Malatya Belediyesi Sarayý UNESCO'nun gözetiminde düzenlenen "INTERARCH 2009" 12. Dünya Mimarlýk Trienali'nde dünya mimari þaheserleri arasýna katýldý. Projenin mimarý Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in, binanýn açýlýþýna davet edilmemesi ise þaþkýnlýk yarattý. Prof. Dr. Alp, açýlýþa davet edilmemesine çok üzüldüðünü söyledi.

Malatya Belediye Sarayý'nýn Mimarý Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, yaptýðý açýklamada, Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya'da Uluslararasý Mimarlýk Akademisinde UNESCO'nun gözetiminde düzenlenen "INTERARCH 2009" 12. Dünya Mimarlýk Trienali'ne Malatya Belediye Sarayý ve MHP Genel Merkezi binasý ile katýldýðýný söyledi.

Ýnþaatý 6 yýl süren, mimarisi, kurgusu 'elips' ve 'daire' den oluþan Belediye Sarayý'ný büyük ustalar konferansýnda sunduðunu ifade eden Alp, 4 gün süren Dünya Mimarlar Zirvesi'nde bütün dünyadan gelen ünlü mimarlara bir sunuþ yaptýðýný, zirve kapsamýnda dünya mimari þaheserleri ve dünyanýn baþý çeken mimarlarýnýn sergisinin açýldýðýný dile getirdi.

Bu serginin Paris ve Moskova'yý da dolaþacaðýný anlatan Alp, burada dünyaca ünlü 25-30 kadar mimarýn eserinin sergilendiðini, Malatya Belediye Sarayý'nýn da bu sergide yer aldýðýný anlattý.

Dünya Mimarlar Birliði Baþkaný Avustralyalý Louisa Cox'un da zirveye katýldýðýný ifade eden Alp, Cox'un Malatya Belediye Sarayý ile ilgili beðenisini bizzat kendisine ilettiðini belirtti.

Zirvede iki Türk öðrencinin de ödül aldýðýna deðinen Alp, "Dünyaca ünlü benim de öðrenciliðim zamanýnda derslerini okuduðum mimarlarýn da sunuþ yaptýðý zirvede, 18 ülkeden gelen 240 kadar projenin jüri üyeliðini yaptým. Sunuþumda Malatya'yý da tanýttým. Malatya'dan görüntüler sundum. Belediye sarayýnýn avlusundaki merdivenlerin kayýsý renginde olduðunu, Malatya'nýn dünyanýn kayýsý merkezi olduðunu anlattým" dedi.

BÝNANIN MÝMARÝ ÖZELLÝKLERÝ

Ýnþaatý 2009 yýlýnýn baþýnda tamamlanan Malatya Belediye Sarayý'nýn mimari özellikleri hakkýnda da bilgi veren Alp, binanýn temelinin 2002 yýlýnda dönemin Baþbakan Yardýmcýsý Devlet Bahçeli tarafýndan atýldýðýný hatýrlattý.

Belediye sarayýnýn 30 bin metrekare kapalý alandan oluþtuðunu belirten Alp, þu bilgiyi verdi:
"Belediyeye baðlý müdürlüklerin yer aldýðý 'elips' biçimindeki çaðdaþ stildeki ana bina ile Türk milli mimarisinden yorumladýðým dairesel baþkanlýk bloku iç içe geçiyor. Buna 'geometrik çarpýþma' adýný veriyorum. Böylece geçmiþle gelecek mecz oluyor, zaman duruyor. Ancak bu çok zor ve hassas bir sentez. Baþaramazsanýz mimarý bir felaket olabilir. Elips'in ortasýndaki iklimlendirilmiþ 12 kat yüksekliðindeki avlu kentin belediye meydanýný iç mekana taþýyor. Burada aðaçlar dahi var. Kapalý avlunun Malatyalýlarýn buluþma odaðý olmasýný hedefledim."

"YEREL YÖNETÝM VE HALK BÜTÜNLEÞECEK"

Belediye baþkanýnýn makam katýndan hem iç hem de dýþ meydana hakim olabileceðine dikkati çeken Alp, þunlarý kaydetti:
"Çalýþanlar, ziyaretçiler, herkes bütün katlardan birbirini izleyebiliyor, takip edebiliyor. Yönetimde þeffaflýk anlayýþý, mimari mekanlaþma ile oluþuyor. Avluda sosyal ve kültürel etkinlikler, konserler, konferanslar, resitaller, sergiler, davetler ve çeþitli toplantýlar yapýlabilecek; yerel yönetim ve halk bütünleþecek. Bu kurguda belediye sarayý dünyada ilk oldu."

"AÇILIÞA DAVET EDÝLMEDÝM"

Belediye Sarayý'nýn açýlýþýnýn seçim döneminde yapýldýðýna iþaret eden Alp, bu nedenle bazý eksikliklerin olduðunu, bazý þeylerin gözden kaçtýðýný ve aceleye getirildiðini anlattý.

Alp, þunlarý ifade etti:
"Malatya Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr'ý seçildiðinde ziyaret ettim, kendisini tebrik ettim. Binanýn açýlýþýna davet edilmediðimi söyledim. Bu beni üzdü. Çakýr, açýlýþýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn programýnda olmadýðýný, son anda çýktýðýný belirtti.

Böyle bir eserin Malatya'ya ve ülkemize kazandýrýlmýþ olmasý çok önemli. Çünkü bizim sesimiz genelde duyulmuyor. Batý kültürü mimarlýk dünyasýna hakim. Bizim aradan çýkmamýz iyi oluyor. Trienalde tek Türk bendim, Türkiye'den seçilen tek bina da Malatya Belediye Sarayý idi. Sergi ekimde Moskova'ya gidecek. O sergiyi Malatya'ya da getirmek için uðraþýyoruz."

Binanýn ana giriþinin Türk milli mimari yapýsýnda olmasýný istediðini ifade eden Alp, buradaki gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný Çakýr'a ilettiðini dile getirditi.
Alp, binadaki bazý eksik ve hatalarýn giderilmesini, bir peyzaj projesi hazýrlanmasýný ve binanýn yanýndaki caminin yýkýlarak daha çaðdaþ bir cami yapýlmasýný istedi.

"SARAY ÝÇÝN 20 MÝLYON TL'NÝN ÜZERÝNDE PARA HARCANDI"

Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, Belediye Sarayý'nýn Malatya'ya yakýþan güzel bir bina olduðunu bildirdi.

Çakýr, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Malatya Belediye Sarayý'na 20 milyon TL'nin üzerinde para harcandýðýný, binanýn estetik, mimari olarak güzel ve Malatya'ya yakýþan bir bina olduðunu söyledi.

Binanýn eksiklerinin de bulunduðunu ifade eden Çakýr, bu eksikliklerin bir an önce tamamlanacaðýný, binanýn yanýndaki caminin yýkýlýp yerine daha çaðdaþ bir cami yapýlacaðýný dile getirdi.

Binanýn henüz müteahhit firmadan teslim alýnmadýðýný da anlatan Çakýr, "Binanýn bazý dezavantajlarý, iþletme giderlerinin yüksek olmasý. Isýtma, soðutma ve aydýnlatma ile bakým giderleri maliyetli oluyor" dedi.

Çakýr, Ahmet Vefik Alp'in binanýn açýlýþýna davet edilmemesi ile ilgili olarak da, "Açýlýþ seçimlerden önce yapýldý. Biz açýlýþ yapmadýk. Önceki yönetim döneminde açýlýþ yapýldý" diye konuþtu.
29
Arkadaþlar bildiðiniz üzere ülkemizden dns yoluyla Türk Telekom Youtube'a eriþmemizi engelledi. Bir çok arkadaþýmýz Opendns 'ye yöneldi. Ancak çok yavas oldugunu söylediler. Zaten TT bunu engelledi. Vtunnel , polysolve tarzý sitelerde inanýlmaz reklam içermekte. Üstelik videolarý büyük boyutta izleme sorunlarý falan vermekteler.

Þimdi size mükemmel bir çözüm sunuyoruz. Bilgisayarýmýza doðrudan youtube baglantý yolu acacagýz.

Baþlat -> Çalýþtýr


a geldikten sonra ;

C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts

( Slash iþaretlerinin tam tersi , burada çýkmadýgý için böyle yazdým )

bunu yazýyorsunuz.
Ekrana birlikte aç kutusu gelicektir. Bunu Notepad ile açarak sondaki localhost'ip sinin altýna

208.117.236.70 youtube.com
208.117.236.70 www.youtube.com

bu ikisini ekliyorsunuz ve kaydediyorsunuz. ( Ctrl + S ile kaydedin , elle kaydet diyenlerin bir çoðu hata aldý. )

yani görünürde

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
208.117.236.70 youtube.com
208.117.236.70 www.youtube.com

böyle bir ekranýnýz olucak. Kaydettikten sonra ,

www.youtube.com sonsuza kadar ve maximum hýzýyla bilgisayarýnýzdan eriþime açýk olucaktýr. Bu yöntemle kapatýlan bütün sitelere girebilirsiniz. Yöntemin mantýðý TTnet'in Dns'lerini atlayarak direk youtube'a baglanmaktýr.

Güle Güle Kullanýn ; ALINTIDIR!!
30
Buraya Öneri Þikayet Ve isteklerinizi Belirtebilirsiniz...
31
[FONT=Comic Sans MS]
Merhaba Arkada?lar Bildi?iniz Gibi Knight Online Patchleri Auto Olarak Launcher'dan Girince Yükleniyor. Ama Bazende Tam Sonunda Tak?l?p Kal?yor ve Bu Duruma Sinir Oluyoruz :) Ço?umuzda Bu Sorun Var. ?imdi Ben Bunu Size Kendi Elinizle (Manuel Olarak) Atmay? Gösterece?im :)

Knight OnLine Orginal Patch'lerini Sak?n Ba?ka Biryerden ?ndirmeyin ?çinde Trojan Gibi ?eyler Ç?kabilir.. A?a??daki Verdi?im Link Knight OnLine'?n Orginal Patch Sitesidir! Ordan Rahatça ?ndirebilirsiniz ;)

Patchleri ?ndirmek ?çin A?a??daki Link'e Gireceksiniz. Daha Sonra Hangi Patch'de Kald?ysan?z Ondan Sonraki Patch'leri Sonuna Kadar ?ndirmeniz Laz?m.

Link ; ftp://download.knightonlineworld.com//knight/upgrade/


?imdide ?ndirdi?imiz Patch'leri Nas?l Oyuna Kaydedece?imizi Resimli ?ekilde Anlataca??m ;) ;)

Umar?m Anlayaca??n?z ?ekilde Dile Anlatabilmi?imdir :) Lütfen Okuduktan Sonra Bir Te?ekkür'ü Fazla Görmeyin :) Herkese ?yi E?lenceler.. Sayg?lar!.. :)

32
Fener Rum Patriði Gregorios'un Rus Çarýna Mektubu...


"Türkleri maddeten ezmek ve yýkmak mümkün deðildir. Çünkü Türkler çok sabýrlý ve dayanýklý insanlardýr. Gayet gururludurlar ve izzet-i nefis sahibidirler. Bu özellikleri de; dinlerine baðlýlýklarýndan, kadere rýza göstermelerinden, geleneklerinin kuvvetinden, padiþahlarýna, komutanlarýna, büyüklerine olan itaat duygularýndan gelmektedir.
Türkler zekidir ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip olduklarý müddetçe de çalýþkandýrlar. Gayet kanaatkardýrlar. Onlarýn bu üstünlükleri, hatta kahramanlýk ve bahadýrlýk duygularý, geleneklerine olan baðlýlýktan, ahlaklarýnýn saðlamlýðýndan gelmektedir.
Türklerde önce itaat duygusunu kýrmak ve manevi baðlarý yok etmek ve dine dayanma güçlerini zaafa uðratmak gerekir. Bunun da en kýsa yolu, milli ve manevi geleneklerine uymayan dýþ fikirlere ve davranýþlara onlarý alýþtýrmaktýr. Türkler dýþ yardýmý reddederler, haysiyet duygularý buna engeldir. Velev ki geçici bir süre için görünüþte kuvvet ve kudret verse de, Türkleri dýþ yardýma alýþtýrmak gerekir. ,
Maneviyatlarý sarsýldýðý gün, Türkleri kendilerinden þeklen çok kalabalýk ve görünüþte egemen güçler önünde zafere götüren
asýl kudretleri sarsýlacak ve maddi araçlarýn üstünlüðü ile onlarý yýkmak mümkün olacaktýr.
Bu nedenle, Osmanlý Devletini tasfiye için soyut olarak harp meydanlarýnda zafer kazanmak yeterli deðildir ve hatta sadece bu yolda yürümek Türklerin haysiyet ve vakarýný tahrik edeceðinden, gerçeklere ulaþmalarýna neden olabilir. Yapýlacak olan, Türklere bir þey hissettirmeden bünyelerindeki bu yýkýmý tamamlamaktýr."
(General Ignatief'in Hatýralar.)
Not: Bu mektup, 1821'de, Mora Ýsyanýnýn bastýrýlmasýndan sonra, II. Mahmut tarafýndan patrikhanenin önüne asýldý. Þimdi de, bu mektuptan sonra M. Kemal Atatürk'ün 'Gençliðe Hitabesi'ne bakalým.

Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi

Ey Türk Gençliði!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kýymetli hazinendir. istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkan ve þeraitini düþünmeyeceksin. Bu imkan ve þerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri þahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakr'ü zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladý! iþte bu ahval ve þerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr. Muhtaç olduðun kudret damarlarýndaki asil kanda mevcuttur.[/b]
33
ÝnþALLAH kelimesi çoðumuzun dilindedir.Acaba kaçýmýz bunu tam anlamýyla söylüyor. Toplum inþALLAH kelimesinden ne anlýyor? Bu kelimeyi nerelerde kullanýyor. Benim gözlemlediðim kadarýyla toplumda inþALLAH kelimesi biraz olumsuzluk yada yapýlmayacak birþey için kullanýlýyor. Örneðin birine yarýn inþALLAH sana uðrarýz derseniz, karþý taraf bunun olma olasýlýðýnýn çok az olduðunu düþünerek þöyle der "Abi gelmeyeceksen söyle beklemeyim." Çünkü toplumda inþALLAH kelimesi genelde bu anlama geliyor; yapýlma olasýlýðý az olan birþey. ALLAH Kuran`da Kehf 23te "Hiçbirþey için ben bunu kesinlikle yapacaðým deme."24 te "ALLAH dilerse þeklinde söyleyebilirsin..."der. Bu ayetlerden de anladýðýmýz gibi her planýmýzýn, sonra yapacaðýmýz her iþin baþýna inþALLAH (ALLAH dilerse) demeyi unutmamalýyýz. Hepimiz biliyoruz ki her iþin baþýnda, içinde ve sonunda ALLAH var. O dilemediði sürece hiçbir þey için ben bunu mutlaka yapacaðým dememeliyiz çünkü tek mutlak var ki o da ALLAH`ýn dilemesi...

Alýntýdýr
34
ASLI GÜNGÖR-KALP KALBE KARSI

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=4krnxwvxPyE[/youtube]
35

Kahkahalar, yeni heyecanlar, bebekler, düðünler, eðlenceler ve tatlý süprizler olsun..

Tatlýlar olsun kazandibi, tarçýnlý kurabiyeler, elmalý kekler, þekerli kahveler..
Görüþmek için telefonlaþmalar olsun..

Buluþmalar olsun, kavuþmalar olsun..

Kayýplar, depremler, afetler olmasýn. Kýrgýnlýklar, anlaþmazlýklar, ayrýlýklar, yalanlar olmasýn...

Biz' olsun; 'ben' olmasýn... Mutluluk parayla, eðlence zoraki olmasýn ve bir kere söylensin, yeter olsun...

En önemlisi sevgi olsun... Aþkolsun...

Daha n'ooolsunn !

2008 in güzel geçmesi dileðiyle... Yeni yýlýnýz kutlu olsun...

Cankalp.Com Ailesi.
36
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=17nY1aPkCHA[/youtube]

Sana Söz Verdim Aþkým Þarký Sözü

Bu Ýlk Gecem Sensiz Savunmasýzým
Bu Ýlk Gecem Zamansýz Yalnýzým
Bu Tek Hece AÞK ,
Yakar Kavuru Beni
Sensiz Gecen Ýlk Gecede Unutmadým ,
Unutamam Seni ...

- Bana Söz Ver Aþkým .

Sana Söz Verdim Aþkým Bu Gece Aðlamayacaðým
Sana Söz Verdim Aþkým Uyumaya Çalýþacaðým
Sana Söz Verdim Aþkým Sözümü Tutacaðým
Gitti Artýk Deseler Bile Ben Senin Kalacaðým !

Sana Söz Verdim Aþkým Bu Gece Ýçmeyeceðim
Sana Söz Verdim Aþkým Canýmdan Geçmeyeceðim
Sana Söz Verdim Aþkým Sözümü Tutacaðým
Unut Artýk Deseler Bile Ben
Senin Kalacaðým !!!

- Bana Söz Verdin Aþkým Bu Gece Aðlamayacaksýn
- Bana Söz Verdin Aþkým Uyumaya Çalýþacaksýn
- Bana Söz Verdin Aþkým Sözünü Tutacaksýn
- Bitti Artýk Deseler Bile Sen Benim Kalacaksýn !

Sana Söz Verdim Aþkým Bu Gece Ýçmeyeceðim
Sana Söz Verdim Aþkým Canýmdan Geçmeyeceðim
Sana Söz Verdim Aþkým Sözümü Tutacaðým
Unut Artýk Deseler Bile Ben
Senin Kalacaðým !!!
Sana Söz Verdim Aþkým SÖZ !!!
37

Arkadaþlar alýntý felan deðildir, tamamen kendi hazýrladýðým bir ders ama sabahýn 8'inde hazýrlayýnca hata felan yapmýþ olabilirim.Lütfen hatam varsa uyarýn çekinmeyin, zaten þu an gözlerimde nöbetleþe uyuyolar (önce biri uyuyo diðeri açýk kalýyo sonra diðeri uyuyo öbürü açýk kalýyo felan) o yüzden hatamýz olabilir ama eksik anlattýðýmý zannetmiyorum.Ders daha önceden eklendi mi bilmiyorum ama eklendiyse bile tazelemiþ olduk.Hepinize kolay gelsin sabah sabah yine parmaklarým açýldý...

Alýntý:

38

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=57pzrDtR_fk[/youtube]

SENSÝZLÝK ÖLÜMDEN ZOR

Vur hadi bir hamleyle çek tetiði
Yok olan kalp, aðrý duyarmý
Hiç kanar mý

Sensizlik ölümden bile zor
Hergün hergün
ölmek gibi
Acýsý çok devasý yok
Sensin devasý ilaç gibi

Gittiðinde kalbimi de aldýn
Bak bende bir hiç býraktýn
Sen bensiz olursun
Ben sensiz yarým kaldým
39
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=MEmIJNhWzeA[/youtube]

?kimiz Bir Fidaniz

Yola Cikmi? Ariyorum
Kaybettigim A?kimi

Nolur Bana Umit Verme
Seveceksen Ba?kasini

Bana Toz Pembe Gorunmez
Sensiz Dunyam Karanliktir

Bana Senden Ba?ka Umit
Olcak Hic Kimsem Yoktur

Ikimiz Bir Fidanin
Guller Acan Daliyiz
Sen Benimle, Ben Seninle
Bu Hayati Ya?amaliyiz
Severek Birbirimizi
Hayatta Hep Gulmeliyiz

Ya?amanin Gayesini
Seni Gorunce Anladim

Ya?amanin Anlamini
Seni Sevince Anladim

Senden Gelen Her Cefaya
Bu Canimi Adadim

Bil Ki Tahammul Edemem
Ba?ka Birini Sevmene

Sevme Benden Ba?kasini
Razi Degilsen Olmeme

http://rapidshare.com/files/43412554/TueLAY_oeZER_-_Ikimiz_Bir_Fidaniz.mp3.html
40
Eski Konular Arþivi / Kalpsiz
12 Kas, 2007, 09:18
[youtube=425,350]FbwMvJYo_eg[/youtube]

Ben aþký unuttum aylar önce
Kirlenen kalbimi yýkadým az önce
Yalnýzlýk acý vermez oldu
Gelecek benim için seferber oldu

Ben aðlamazdým senden önce
Sen hep üzerdin zoru görünce
Ben nefessiz kaldým sen gidince
Sen kalpsiz kaldýn bensiz gidince

Sen bana gülümsedin o ilk anda
Görünen oydu ki bu aþktý bir anda
O gün karabulutlar varmýþ havada
Gözümde canlanan bu ilk aný geriye tek senden kalan...

Ben aðlamazdým senden önce
Sen hep üzerdin zoru görünce
Ben nefessiz kaldým sen gidince
Sen kalpsiz kaldýn bensiz gidince

Þimdi içimden geldi bunlarý söylemek
Yeniden doðsam ayný þeyleri hissetmek
Aþk için herþeyi feda etmek ziyan etmek isterdim
Sonunda yine yalnýz gitmek...
42
[sagresim]http://www.hafif.org/imaj/xvolvox/gizlinumara9ad.jpg[/sagresim]
Gizli numaralardan sürekli rahatsýz mý ediliyorsunuz veya gizli numaralardan sizi arayan kiþileri engellemek mi istiyorsunuz?
Þu an sadece Turkcell'de mevcut olan ücretsiz servisi kullanarak bu durumdan kolayca kurtulabilirsiniz.
Servis sayesinde kimse sizi gizli numaralardan rahatsýz edemeyecek.
Servisi kullanan müþterilerin telefonlarý gizli numaradan aranýrsa telefonlarý çalmadan arayana otomatik olarak geri çevrilecek ve onlara sesli bir mesaj gönderilecek, sesli mesaj ;"Aradýðýnýz kiþi gizli numaradan çaðrý kabul etmemektedir.
Numaranýzý görünür yaparak kendisine ulaþabilirsiniz." sesli mesajý yollanacak.Servis þu an sadece Turkcell'de ve ücretsiz.Peki bu servisi aktif hale nasýl getireceðiz?
Servisi aktif hale getirmek için *253#
Servisi iptal etmek için ise #253# yazýp YES tuþuna basmak yeterli olacaktýr.
43
Facebook çýlgýnlýðý rekora koþuyor, 1 milyon Türk sitede
Tüm dünyada büyük bir hýzla büyüyen Facebook, Türkiye'de adeta çýlgýnlýða döndü. Peki nedir Facebook'u bu kadar çekici kýlan?..
      Tüm dünyada büyük bir hýzla büyüyen Facebook, Türkiye'de adeta çýlgýnlýða döndü. Kullanýcý sayýsý 794 bine ulaþtý. Facebook yetkilileri, Türkiye'nin en aktif 25'inci ülke olduðunu açýkladý Vatan gazetesinini haberine göre, her gün 200 bin yeni üyeyle 45 milyon insaný birbirine baðlayan arkadaþlýk sitesi Facebook, Türkiye'de de rüzgarý arkasýna aldý. Türkiye'de en çok ziyaret edilen ikinci site haline gelen Facebook'a 3 hafta içinde 500 bin kiþi üye oldu. Böylece kullanýcý sayýsý da 794 bine yükseldi. Buna göre Kasým ayý içinde siteye Türkiye'den giren kiþilerin sayýsýnýn bir milyonu geçmesi bekleniyor. VATAN'a konuþan Facebook yetkilileri, Türkiye'nin, Facebook'u en çok kullanan 55 ülke arasýnda 25'inci sýrada yer aldýðýný söyledi. Peki nedir Facebook'u bu kadar çekici kýlan?
     
     Statü sembolü haline geldi

      Facebook, üyelerin fotoðraflarýnýn ve þahsi bilgilerinin yer aldýðý bir arkadaþlýk sitesi. Birbirini tanýyan kiþiler burada "arkadaþ'' olabiliyor. Sitenin birçok kiþide "baðýmlýlýk'' yaratmasýnýn nedeni ise statü ihtiyacý olarak açýklanýyor. Filozoflarý, sosyologlarý ve psikologlarý biraraya getiren "Dijital Çaðda Arkadaþlýk'' konferansýnda uzmanlar, arkadaþ sahibi olmanýn 21'inci yüzyýlýn statü sembolü haline geldiðini, Facebook'un da bunu tatmin ettiðini söyledi. Üyelerin, arkadaþ sayýlarýný artýrmak için çabalamasý da buna baðlandý.
     
     Ýnternetteki her þey tek sitede
      Ýnternetteki her þeyin bu site üzerinden yapýlabiliyor olmasý da Facebook'u çekici kýlýyor. Sitede e-posta gönderiliyor, fotoðraf ve müzik paylaþýlýyor, gerçek hayattaki buluþmalar buradan düzenleniyor, alýþveriþ yapýlýyor. Üyeler birbirlerine küçük sembollerle öpücük bile yollayabiliyor. Sitenin kurucusu da "Ýnsanlar arasýnda iliþkiler aðýný internete aynen aktarmak istiyorum'' diyor.
     
     Reklam geliri ayda 6 milyon $
      Facebook iþ dünyasýný da etkiliyor. Reklamcýlar, herkesin yaþýný, cinsiyetini, hobilerini belirterek üye olduðu siteyi hedef kitlelerine ulaþmak için dört dörtlük bir yol olarak görüyor. Zaten Facebook'un geçen haftalarda yüzde 1.6 hissesini Microsoft'a tam 250 milyon dolara satmýþ olmasý da buna baðlanýyor. Zira Microsoft, Google'ýn lider olduðu sanal reklam piyasasýnda Facebook yoluyla kendini göstermeyi umuyor. Facebook'un sayfalarýna koyduðu reklamlardan elde ettiði gelir haftada 1.5 milyon dolarý buluyor.
     
     15 milyar dolarlýk þirketi var, yer yataðýnda yatýyor
      Mark Zuckerberg, zengin bir ailenin çocuðu olarak büyüdü. Lise yýllarýndan itibaren bilgisayara ilgi duydu. Psikoloji okumak üzere Harvard Üniversitesi'ne girdikten bir yýl sonra Harvard öðrencilerinin birbirini daha iyi tanýmasý için Facebook'u kurdu. Okul nüfusunun üçte ikisi siteye iki hafta içinde üye oldu. Facebook, yýl sonunda ABD'de 30 ayrý okula yayýlmýþtý. Ýþte bu sýrada Zuckerberg, okulu býrakýp California'ya taþýndý ve 500 bin dolarlýk yatýrýmla siteyi geniþletti. Baþta yalnýzca belli üniversitelerden öðrencilerin kullanabildiði Facebook 2005 yýlýnda liselere, 2006'da da tüm dünyaya açýldý. Bu sýrada Zuckerberg, Yahoo'nun siteyi satýn almak için yaptýðý 1 milyar dolarlýk teklifi geri çevirdi.
      Bugün Zuckerberg 15 milyar dolarlýk bir þirketin sahibi... Ama para hayatýný pek deðiþtirmedi. Hala kiralýk bir evde, yer yataðýnda yatýyor. Þirketinde ise sabaha kadar mühendislerle çalýþýyor.
     
     En büyük fotoðraf ve haber sitesi
      * Facebook'un 49 milyon üyesi var. Yýl sonunda 60 milyon olmasý hedefleniyor.
      * Her ay 4 milyon üye ekleniyor.
      * Ayda 600 milyondan fazla arama yapýlýyor. Toplam 30 milyar sayfaya bakýlýyor.
      n Günde 8.5 milyon fotoðraf eklenen Facebook, internetin bu alandaki en büyük sitesi. Sitede toplam 1.7 milyar fotoðraf var.
      * Dünyanýn en çok ziyaret edilen 7'nci sitesi.
      n Facebook'ta 500 bin grup bulunuyor. Bunlarýn 2 bini üniversite ve 25 bini ise lise gruplarý...
      * Üyelerin yüzde 60'ý siteye günde en az bir kez; yüzde 85'i haftada en az bir kez giriyor.
      * Facebook'un en büyük kullanýcý grubu 17-25 yaþ arasý kýzlar (yüzde 69).
      * 35 yaþ üstü üyelerin sayýsý bir yýlda yüzde 4700 arttý ve 3.6 milyon oldu.
      *Üyeleri hakkýnda her gün 300 milyon bilgi notu güncelleyen Facebook, dünyanýn en büyük haber sitesi

milliyet haber.
44
Aðzýylamý Çalýyor Yoqsa Baþka Yeriylemi :D

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=t4_FT4Nj-7g&eurl[/youtube]
45
Eski Konular Arþivi / 10 Kasým
10 Kas, 2007, 09:50
ATATÜRK ÜN KÝÞÝLÝÐÝ VE ÖZELLÝKLERÝ


Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kiþiliði olan bir liderdir. Birinci Dünya Savaþý sonunda imzalanan Mondros Ateþkes Anlaþmasý yla ortaya çýkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi nde, vatanýn bütünlüðünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduðunu söyledi. Erzurum Kongresi nde, millî sýnýrlar içinde vatanýn parçalanmaz bir bütün olduðunu bütün dünyaya ilân etti. Kurtuluþ Savaþý ný bunun için baþlattý. Bu konuda hiçbir taviz vermedi. Vatan savunmasýný her þeyin üzerinde tuttu. Sakarya Savaþý sýrasýnda "Vatanýn her karýþ topraðý, vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça terk olunamaz" diyerek bu konudaki kararlýlýðýný gösterdi. Vataný için her þeyini feda etmeye hazýr olduðunu þu sözü ile açýkça ifade etmiþtir: "Yurt topraðý! Sana her þey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk Milleti ni ebedî hayatta yaþatmak için feyizli kalacaksýn."

Mustafa Kemal, vataný ve milleti için canýný feda etmekten kaçýnmazdý. Daha Çanakkale savaþlarý sýrasýnda Anafartalar grubu komutaný iken en ön safta savaþtý. Bu savaþ sýrasýnda Atatürk e bir þarapnel parçasý isabet etmiþ, fakat sað cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmýþtý. Sakarya Savaþý sýrasýnda ise atýndan düþmüþ ve kaburga kemikleri kýrýlmýþtý. Buna raðmen cepheden ayrýlmamýþ, savaþý sedye üzerinden yönetmiþti.

Mensubu olduðu Türk Milleti ni sonsuz bir aþkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluða katlanmýþ ve kendini ona adamýþtýr. Onun "Ben, gerektiði zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canýmý vereceðim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiðini göstermektedir.
Mustafa Kemal Atatürk, idealist bir liderdi. Onun idealizmi, yüksek vasýf ve kabiliyetlerine inandýðý milletinin sonsuz hürriyet ve baðýmsýzlýk aþkýndan kaynaklanýyordu. Mustafa Kemal in en büyük ülkülerinden birisi de millî birlik ve beraberlik içerisinde vatanýn bölünmez bütünlüðünü sonsuza dek yaþatmaktý.

Mustafa Kemal Atatürk ün en büyük ideali, millî sýnýrlarýmýz içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiþ uygar bir toplum oluþturmaktý. Vataný kurtaran, hür ve baðýmsýz Türkiye idealini gerçekleþtiren Mustafa Kemal, yeni Türkiye yi modernleþtirmek amacý ile çaðdaþ medeniyet idealine yöneltmiþtir.

Atatürk ün en büyük ideallerinden birisi de milletler arasýnda kardeþçe bir insanlýk hayatý meydana getirmekti. Ýdeallerini gerçekleþtirmek için çok çaba harcadý. Bu çabalarýna örnek olarak 1934 te imzalanan Balkan Antantý, 1937 de imzalanan Sâdâbat Paktý gösterilebilir.
Atatürk ün inkýlâpçýlýðý, akýl ve mantýðýn toplumsal geliþmeye egemen kýlýnmasý esasýna dayanýr. Onun þu sözü akýl ve mantýða verdiði deðeri en güzel þekilde ifade eder: "Bizim akýl, mantýk ve zekâ ile hareket etmek en büyük özelliðimizdir. Bütün hayatýmýzý dolduran olaylar bu gerçeðin delilidir".
Mustafa Kemal in olaylara yaklaþýmý hep mantýklý ve gerçekçi olmuþtur. Milletine hep hakikatleri söylemiþ ve bunu tavsiye etmiþtir. "Milleti aklýmýzýn ermediði, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediðimiz hususlar hakkýnda kandýrarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz" sözü çok anlamlýdýr. O, akýl ve bilime çok önem verirdi. Gerçeðe akýl ve bilim yoluyla ulaþýlacaðýna inanan Atatürk, "Dünyada her þey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürþit ilimdir, fendir" sözü ile bunu en güzel þekilde açýklamýþtýr.

Mustafa Kemal, yaratýcý düþünceye sahip bir liderdi. Türk Milleti ni Kurtuluþ Savaþý na hazýrlarken düþmaný yurttan atmak için savaþmak gerektiðine halkýný inandýrmakla iþe baþladý. Yapacaðý iþlerin plânýný en ince ayrýntýlarýna kadar tespit edip bunlarý uygulamak için deðiþik yöntemler denedi. Sakarya Savaþý öncesinde, ülkenin kaynaklarýndan en verimli þekilde yararlanýlmasýný saðlayarak ordumuzun ihtiyaçlarýný karþýladý.

Atatürk, bütün inkýlâplarýný gerçekleþtirmeden önce, kamuoyunu hazýrlamaya, millete inkýlâplarýn gerekliliðini anlatmaya büyük bir özen göstermiþtir. Ona göre: "Milleti hazýrlamadan inkýlâplar yapýlamaz". Atatürk, yurt gezilerinde halkla konuþmalar yaparak bunu gerçekleþtirmiþtir.
Gerek Kurtuluþ Savaþý mýzýn baþarýyla sonuçlanmasý, gerek gerçekleþtirilen inkýlâplarla, Türkiye nin çaðdaþlaþtýrýlmasý onun dehasýnýn bir eseridir.
Baþarýlý olmanýn sýrlarýndan birisi de sabýr ve disiplindir. Mustafa Kemal Atatürk, her engeli sabýr ve disiplin ile aþýp Kurtuluþ Savaþý ný baþarýya ulaþtýran bir liderdir.

O, meseleler karþýsýnda önce düþünür, gerekli araþtýrmayý yapar, tartýþýr, kararýný ondan sonra verirdi. Verdiði kararý uygulamaya koyarken uygun zamaný beklerdi. Zamanlamaya çok önem verirdi.
Samsun a çýkmadan çok önce, millet egemenliðine dayanan baðýmsýz yeni bir Türk devleti kurmayý düþünmüþtü. Bu fikrini, o zaman açýklamadý. Samsun a çýktýktan bir süre sonra vatanýn kurtuluþu ile ilgili fikirlerini uygulamaya baþladý. Kongreler topladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi ni açtý. Türkiye Büyük Millet Meclisi açýldýðý zaman, saltanatý kaldýrýp cumhuriyet yönetimini kurmayý düþünüyordu. Fakat mecliste saltanat yanlýlarý olduðundan zamanlamayý uygun görmemiþti. Ancak Kurtuluþ Savaþý baþarýya ulaþtýktan sonra açýlan ikinci meclis döneminde Atatürk ün önderliðinde saltanat kaldýrýlýp cumhuriyet ilân edilmiþtir.

Atatürk, Millî Mücadele nin kazanýlmasýndan sonra yaptýðý inkýlâplarý çok önceden plânlamýþtý. Ancak, bunlarý uygulayacak ortam saðlanýncaya kadar büyük bir sabýrla bekledi ve tam bir disiplin ile düþündüklerini gerçekleþtirmeyi baþardý.

Mustafa Kemal Atatürk, daha Birinci Dünya Savaþý devam ederken Osmanlý Devleti nin hýzla felâkete doðru sürüklendiðini görüp çareler aramaya baþlamýþtýr. Ülkemizin içinde bulunduðu durumu en doðru þekilde tespit etmiþ ve ilerisi için en doðru kararlarý almýþtýr.

Atatürk, ileri görüþlü bir devlet adamýdýr. Atatürk ün 1932 de Amerikalý General Mc. Arthur la yaptýðý bir konuþma, bunu en iyi þekilde ortaya koymaktadýr. Atatürk bu konuþmasýnda; Avrupa da Almanya nýn Versailles Antlaþmasý ný ortadan kaldýrmaya çalýþacaðýný söylemiþtir. Avrupa da savaþ çýkarsa, bundan Bolþevikler in yararlanacaðýný; Sovyet Rusya nýn yalnýz Avrupa yý deðil, Asya yý da tehdit eden baþlýca kuvvet hâlini alacaðýný belirterek, Ýkinci Dünya Savaþý ve sonrasýndaki geliþmeleri önceden görebilmiþtir.

Atatürk ün gençlere söylediði "Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lâzýmdýr" sözü, onun ileri görüþlü bir lider olduðunu açýkça ortaya koymaktadýr.

Mustafa Kemal Atatürk, doðru bildiði þeyleri açýkça söylemekten çekinmezdi. Þu sözleri bunun en güzel örneðidir: "Ben düþündüklerimi sevdiklerime olduðu gibi söylerim. Ayný zamanda lüzumu olmayan bir sýrrý kalbimde taþýmak iktidarýnda olmayan bir adamým. Çünkü ben bir halk adamýyým. Ben düþündüklerimi daima halkýn huzurunda söylemeliyim".
Büyük adamlarý ancak büyük milletler yetiþtirir. Toplumlarýn büyük adamlara ihtiyacý en çok bunalýmlý dönemlerde ortaya çýkar. Toplumlarý, bunalýmlý dönemlerden ancak büyük liderler kurtarýr. Mustafa Kemal Paþa, bu özellikleri taþýyan çok yönlü bir liderdir. O, Millî Mücadele nin önderi, Türk inkýlâbýnýn hazýrlayýcýsýdýr. Ayrýca birleþtirici ve toplayýcý bir lider, büyük bir asker ve teþkilâtçý bir devlet adamýdýr. Bütün bu yönleriyle çaða damgasýný vuran bir dâhidir.

Atatürk, eðitimi sosyal ve kültürel kalkýnmanýn en etkili araçlardan biri olarak görmüþtür. Kurtuluþ Savaþý kazanýldýktan sonra yeni devletin varlýðýný sürdürebilmesi için çaðdaþ eðitim metotlarýyla yetiþtirilecek bir nesle ihtiyaç vardý. Bu sebeple eðitim konusuna büyük bir önem verdi. Kurtuluþ Savaþý ndan sonra kendisine sorulan "iþte memleketi kurtardýnýz, þimdi ne yapmak istersiniz?" sorusuna Atatürk: "Maarif vekili olarak millî irfaný yükseltmeye çalýþmak, en büyük emelimdir" cevabýný verir.
Türk Milleti nin aydýnlýk yarýnlarý için elinde tebeþir, kara tahta baþýna geçerek Türk Milleti ne okuma-yazma öðreten Atatürk, milleti tarafýndan baþöðretmenliðe lâyýk görüldü. O, maarif vekili olmadý ama modern bir eðitim politikasýnýn esaslarýný belirleyip eðitim alanýnda büyük inkýlâplar yaptý. Öðretim programlarýnýn hazýrlanmasýyla ilgili komisyonlarý yönetti, ders kitabý yazdý, kürsüye çýkýp ders verdi. Milletin eðiticisi oldu. Atatürk, eðitimin toplumun ihtiyaçlarýna cevap vermesi ve çaðýn gereklerine uygun olmasý gerektiðini belirtmiþtir.

Atatürk, Türk milletinin manevî ihtiyaçlarýnýn da karþýlanmasý gerektiðini biliyor ve bu nedenle kültürel kalkýnmaya büyük önem veriyordu.
Atatürk, Türk kültür ve sanatýný dünyaya tanýtmak için çok çalýþtý. Bu konuda araþtýrmalar yapýlmasýný, sergiler açýlmasýný ve kültürle ilgili kongreler düzenlenmesini teþvik etti. Sanat ve sanatçýlar hakkýnda takdir ve teþvik edici sözler söyledi. Bunlardan bazýlarý:
"Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir."
"Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaþkaný olabilirsiniz, fakat bir sanatkâr olamazsýnýz."
"Bir millet, sanat ve sanatkârdan mahrum ise tam bir hayata malik olamaz."
Atatürk, sanatçý yetiþtiren kurumlar açtý. Çaðdaþ Türk sanatýný geliþtirmek amacýyla Avrupa ya resim, heykel ve müzik öðrenimi için gençler gönderdi. Bu durum, onun sanata ve sanatçýya ne kadar önem verdiðini gösterir.
Ýyi bir yönetici, milletinin huzur ve saadetini saðlamak için çalýþýr. Mustafa Kemal Atatürk, bütün hayatý boyunca bunu yapmaya çalýþtý. Milleti için çalýþmayý bir görev saydý. "Millete efendilik yoktur. Hadimlik vardýr. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur" sözü ile yöneticilerde bulunmasý gereken özelliði belirtmiþtir. Mustafa Kemal, hayatý boyunca Türk devletinin ve milletinin çýkarlarým kendi çýkarlarýnýn üstünde tutan, ender devlet adamlarýndan birisidir. Savaþtaki kahramanlýðý kadar, devlet kurup yönetmedeki ustalýðý, ileri görüþlülüðü ve barýþseverliði ile Atatürk, tarihte eþine az rastlanan bir yöneticidir.

Mondros Ateþkes Anlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgal günlerinde, toplumu olaylar karþýsýnda yönlendirecek bir öndere ihtiyaç vardý. Ýþte o karanlýk günlerde Atatürk, milletine rehber oldu. Anadolu ya geçerek kongreler topladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýlmasýný saðladý. Millî Mücadele, Atatürk ün önderliðinde baþarýya ulaþtý. Türk Milleti nin her alanda çaðdaþlaþmasýný hedef alan inkýlâplar onun önderliðinde gerçekleþti. O nun ilke ve inkýlâplarý, Türk milletine günümüzde de rehber olmaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, askerî zaferlerini ve baþardýðý inkýlâplarý kendisine mal etmemiþtir. Büyük eserlerin, ancak büyük milletle baþarýlabileceðine inanan bir önderdi.

Atatürk ün, milletine sonsuz bir güveni vardý. Türk milletinin geçmiþte olduðu gibi büyük hamleler yapacaðýna bütün kalbiyle inanmýþtý. Þan ve þerefle dolu tarihindeki baþarýlarýna yenilerini ilâve edeceðine bütün kalbiyle inanmýþtý. O, "Atatürk Zaferleri" denmesinden hoþlanmazdý. "Atatürk Ýnkýlâplarý" sözünü reddeder, "Türk Ýnkýlâbý" sözünün kullanýlmasýný isterdi. Bütün baþarýlarý milletine mal etmekten zevk duyardý. Mustafa Kemal bir konuþmasýnda "Millî Mücadele yi yapan doðrudan doðruya milletin kendisidir, milletin evlâtlarýdýr" demiþti.

Atatürk, kararlý ve mücadeleci bir liderdi. Güçlükler karþýsýnda yýlmayan, ümitsizliðe düþmeyen kiþiliði onun Millî Mücadele nin lideri olmasýný saðlamýþtýr. Samsun a çýktýktan sonra, Kâzým Karabekir Paþaya çektiði bir telgrafta, o günlerdeki aðýr durumu belirttikten sonra "Bununla beraber bütün umutlar kaybolmuþ deðildir. Memleketi bu durumdan ancak Türk milletinin mukavemet azmi kurtarabilir" diyordu. Eskiþehir-Kütahya Savaþlarý ndan sonra Yunanlýlar, Ankara ya doðru ilerlemeye baþladýklarý zaman, Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan baþkomutanlýk görevine getirilmiþti. Baþkomutan olarak yaptýðý ilk konuþmasýndaki "Milletimizi esir etmek isteyen düþmanlarý, behemehal (ne yapýp edip) yeneceðimize dair güvenim bir dakika olsun sarsýlmamýþtýr" sözleri onun hiçbir zaman ümitsizliðe yer vermediðini ve mücadelesindeki kararlýlýðý gösteren baþka bir örnektir.

Atatürk, bütün çalýþmalarýný bir plân dahilinde yapardý. Bir iþe karar verdiðinde; bu kararý bütün yönleriyle inceler, en iyi sonucu alacak þekilde uygulamaya geçerdi. Mustafa Kemal, yapacaðý inkýlâplarý önceden düþünmüþ, kamuoyunu bu deðiþiklikler konusunda aydýnlattýktan sonra inkýlâplarýný yapmýþtýr. Kurtuluþ Savaþý nýn plânýný, Ýstanbul dan Anadolu ya geçmeden önce yapmýþ ve bunu yakýn arkadaþlarýyla tartýþmýþtý. Zamaný geldikçe düþündüklerini uyguladý. Uygulamaya baþladýktan sonra hiç taviz vermedi. Bütün hayatý boyunca metotlu çalýþmayý hiç býrakmadý.

Atatürk, milletimizi çaðdaþ medeniyet seviyesinin üstüne çýkaracak ileri bir zihniyetin yerleþmesi çabasýndaydý. Bu yolda birtakým inkýlâplar yaptý. Ýnkýlâplarýn amacý, modern bir devlet, çaðdaþ bir toplum meydana getirmekti. Atatürk, Türk Milleti nin çaðdaþ milletlerin seviyesine çýkartmak için siyasal, toplumsal, ekonomik alanlarda inkýlâplar yapmýþtýr.
O nun þu sözleri inkýlâpçý karakterini ortaya koyar: "Büyük davamýz, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlýðýmýzý yükseltmektir. Bu yalnýz kurumlarýnda deðil, düþüncelerinde de temelli inkýlâp yapmýþ olan büyük Türk Milleti nin dinamik idealidir. Bu ideali en kýsa zamanda baþarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz".
Atatürk ün birleþtirici ve bütünleþtirici özelliði sayesinde, Millî Mücadele baþarýya ulaþmýþtýr. Atatürk, Millî Mücadele nin karanlýk günlerinde, deðiþik fikirlere sahip insanlarý bir mecliste, kendi etrafýnda toplamayý baþardý. Kýsacasý, Atatürk süz Millî Mücadele düþünülemezdi. Atatürk ün birleþtirici gücü, kiþisel özelliðinden ve karakterinden geliyordu. O, yalnýz askerlerin deðil, sivil halkýn da güvenini kazanmýþtý.

Atatürk ün bu üstün meziyetleri, sýkýntý ve bunalým içinde bulunan insanlarýn, ona sevgi ve saygýyla baðlanmasýný saðladý.
Atatürk, tarihte büyük devletler kuran ve yüksek bir medeniyet meydana getirmiþ olan Türk Milleti nin büyüklüðüne inanan ve bununla gurur duyan bir insandý. Atatürk; kahramanlýk, vatan sevgisi, çalýþkanlýk, bilim ve sanata önem verme gibi deðerlerin, Türklüðün yüksek vasýflarýndan olduðunu ifade etmiþtir. O, milletinin bu özelliklerini her fýrsatta dile getirip insanlýk ailesi içinde lâyýk olduðu yeri almasýna çalýþtý. Milletimizin yüksek karakteri, çalýþkanlýðý, zekâsý ve ilme baðlýlýðý ile millî birlik ve beraberlik duygusunu geliþtirmeyi baþlýca ilke kabul etti. Ona göre: "... Türklüðün unutulmuþ büyük medenî vasfý ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki geliþmesi ile geleceðin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneþ gibi doðacaktýr".

Atatürk, yalnýz yakýn geçmiþte büyük hizmetler yapmýþ bir lider deðildir. Eserleriyle ve düþünceleriyle, gerek Türk Milleti nin gerekse baþka milletlerin geleceðine ýþýk tutmaya devam eden bir liderdir.

Atatürk, kendi milletini ve bütün insanlarý samimî duygularla seven, iyi kalpli bir insandý. Bütün milletleri bir vücut, her milleti de bu vücudun bir organý olarak görürdü. Dünyanýn herhangi bir yerinde bir rahatsýzlýk varsa ilgisiz kalamazdý. "Ýnsanlarý mesut edecek tek vasýta, onlarý birbirlerine yaklaþtýrarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karþýlýklý maddî ve manevî ihtiyaçlarýný karþýlamaya yarayan hareket ve enerjidir" derken insanlar için ne kadar iyi duygular beslediðini açýklýyordu.

Atatürk, çocuklarý ve gençleri çok sever, onlarýn en iyi þartlarda yetiþip yükselmesini isterdi. Çünkü bir milletin ancak iyi nesiller yetiþtirebilirse yükseleceði düþüncesini taþýyordu.

Atatürk, insanlara deðer vermiþ, insanlýðýn hizmetinde çalýþmayý amaç edinmiþtir. Romanya dýþiþleri bakaný ile yaptýðý bir konuþmada insanlýk ailesinin yerini ve deðerini þu sözlerle belirtmiþtir: "Ýnsan, mensup olduðu milletin varlýðýný ve mutluluðunu düþündüðü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve refahýný düþünmeli ve kendi milletinin mutluluðuna ne kadar kýymet veriyorsa, bütün dünya milletlerinin mutluluðuna hizmet etmeye elinden geldiði kadar çalýþmalýdýr. Bütün akýllý adamlar takdir ederler ki bu yolda çalýþmakla hiçbir þey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluðuna çalýþmak, diðer bir yoldan kendi huzur ve mutluluðunu temine çalýþmak demektir"

Atatürk, barýþa önem veren bir liderdi. Ona göre barýþýn bozulmasýndan bütün dünya ülkeleri ýstýrap duymalýydý. Anlaþmazlýklarýn ortadan kalkmasý, insanlýðýn baþlýca dileði olmalýydý. Dünyada yalnýzca sevgi egemen olmalýydý. Atatürk ün bu sevgi anlayýþýnýn nedeni insana duyduðu saygýdýr. Onun "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü barýþ idealinin simgesi hâline gelmiþtir.

Yrd. Doç Dr. Muhammed ÞAHÝN
46
Eski Konular Arþivi / 10. YIL MARSI
10 Kas, 2007, 09:45
10. YIL MARSI

Çiktik açik alinla on yilda her savastan;
On yilda on bes milyon genç yarattik her yastan.
Basta bütün dünyanin saydigi Baskumandan;
Demir aglarla ördük Ana yurdu dört bastan.

Türk'üz Cumhuriyet'in gögsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yarasmaz, Türk önde Türk ileri.

Bir hizla kötülügü geriligi bogariz,
Karanligin üstüne günes gibi dogariz.
Türk'üz bütün baslardan üstün olan baslariz;
Tarihten önce vardik, tarihten sonra variz.

Türk'üz Cumhuriyet'in gögsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yarasmaz, Türk önde Türk ileri.

Çizerek kanimizla öz yurdun haritasini,
Dindirdik memleketin yillar süren yasini.
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasini.
Bütün dünya ögrendi, Türklügü saymasini.

Türk'üz Cumhuriyet'in gögsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yarasmaz, Türk önde Türk ileri.

Örnektir milletlere açtigimiz yeni iz;
Imtiyazsiz, sinifsiz kaynasmis bir kütleyiz;
Uyduk görüste bilgiye, gidiste ülkeye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk'üz Cumhuriyet'in gögsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yarasmaz, Türk önde Türk ileri.

Lyrics : Behçet Kemal ÇAGLAR - Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Music : Cemal Resit REY

http://web.deu.edu.tr/atiksu/ana18/10yilmarsi.mp3
http://www.discoverturkey.com/muzik/10.yil_marsi.mp3
47
[youtube=425,350]http://youtube.com/watch?v=8tTdFM8sjfk[/youtube]

Þarký Sözü:

Bir Berduþum Evim Yok Mekaným Yok..
Sebebim ooooooo ooooooo
Bir Berduþum Dilim Yok Lisaným Yok..
Zikrim ooooooo ooooooo
Aðlaa aaaaa aaaaa.. Aþk Vaaaar..
Berduþum Gönül Bir Akþam Gel Bana..
Ýçim Hazin hazin..
Sorarlar Derdin Nedir Aþk Derim Bilmezler..
Berduþ Deyip Geçerler..
Berduþum Gönül Kimse Bilmez Derdimi..
Dilimde Bin Vuslat..
Sorarlar Vuslat Nedir Aþk Derim Bilmezler..
Berduþ deyip Geçerler..
Bir Berduþum Sorum Yok Cevabým Yok..
Sebebim ooooooo ooooo
Bir Berduþum Günah Yok Sevabým Yok..
Zikrim ooooooo ooooooo


Söz-Müzik: Ekrem Düzgünoðlu
48
   Allah'ýn Varlýðý
 
  1. Olanak Belgesi: Evren/Varlýk, olabilirler türündendir. Açýkçasý varlýk ve yokluðu eþittir. Varolduðu gibi, olmayabilirdi de. Varolurken de, sonsuz oluþ biçimlerinden herhangi birinin olmasý olasýdýr. En az varolan kadar olmayan da varolma þansýna sahiptir. Her olabilir ise kendi dýþýnda bir sebebe baðlýdýr. Öyleyse önce varolmayý, sonra da varolma biçimini olmamaya ve olmasý olasý diðer biçimlere yeðleyen birisi vardýr. O da Allah'týr "cc".
 
  2. Deðiþim Belgesi: Evren deðiþkendir, durmadan deðiþiyor. Deðiþen herþey sonradan olmuþtur. Bu bakýmdan madde ezeli/baþlangýçsýz olamaz. Evet, maddenin termodinamik yasasýna göre sürekli yokluða doðru kaymasý, evrenin, uzayýn durmadan geniþlemesi, güneþin hýzla tükeniþe doðru yol almasý gibi olaylar, varlýðýn bir baþlangýcý olduðunu gösteriyor. Sonradan olan her varlýðýn bir yaratýcýsý vardýr; nedensiz sonuç ve sanatkarsýz sanat olamaz. Nedenler ise zincirleme sürerek sonsuza kadar gidemez. Öyleyse durmadan deðiþen, ezeli olmayýp sonradan oluþan ve bir ilk nedene gereksinim duyan þu evrenin de bir deðiþtiricisi vardýr. O da Allah'týr.
 
  3. Düzen Belgesi: Her varlýk kendi parçalarýyla bir uyum ve bütünlük içinde olduðu gibi, bütün evren de kendisini oluþturan varlýk parçalarýyla bir uyum ve bütünlük içindedir. Bu ise bir düzen ve düzenliliðin varlýðýný gösteren yanýltmaz bir kanýttýr, ve bir Düzenleyici'ye tanýklýk eder ki, O da ancak Allah'týr.
 
  4. Sanat Belgesi: Atomdan insana, hücreden yýldýzlar topluluðuna kadar bütün evrende ince ve baþ döndürücü bir sanat göze çarpmaktadýr. Evet, bir baþtan bir baþa evrendeki her eser: çok büyük sanat deðerine sahiptir; çok deðerlidir; çok kýsa zamanda ve çok kolay yapýlmaktadýr; çok sayýda olmaktadýr; karýþýk ve çeþit çeþittir; süreklidir... Oysa, görünüþe göre, kýsa zamanda, çok sayýda, kolay ve karýþýk yapýlan iþlerde sanat ve deðer olmamasý gerekir. Ancak yapan Allah olursa, o zaman herþey deðiþir ve zýtlar biraraya gelir...
 
  5. Hikmet/Ýncelik ve Amaç Belgesi: Her varlýkta kendine özgü bir amaç izlendiði göze çarpmakta ve bir zerrede bile boþ, amaçsýzlýk, anlamsýzlýk ve savurganlýk sayýlacak herhangi bir durum gözlenmemektedir. Oysa, ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasýnda, ne de eþya ve olaylarda bilinç ve kavrayýþ var deðildir ki, bu amaçlar zinciri izlenebilsin. Öyle ise, evrendeki bu bilinçli iþleyiþi, bu hikmet ve amaçlarý ancak Allah'a dayandýrmakla akla yatkýn, doðru bir yol tutmuþ olabiliriz.
 
  6. Yardýmlaþma Belgesi: Birbirine en yakýn olandan en uzak olana kadar, bütün yaratýklar birbirlerinin yardýmýna koþuyor. Aralarýnda hiç iliþki bulunmayan iki ayrý varlýk türü, böyle bir yardýmlaþmada ayný bütünün parçalarý gibi birbirini destekleyip tamamlayabiliyor. Düþünmeli ki, bakteriler, solucanlar ve toprak elbirliði içinde ve ayný amaç çevresinde toplanýp bitkilerin yardýmýna koþuyor ve bu durum yinelenip duruyor. Akýl ve bilinçten yoksun bu varlýklarýn, aklý ve bilinci þaþkýnlýk içinde býrakan bu iþleri, perde arkasýnda Varlýðý Gerekli bir Zat'ýn hikmet dolu bir iþini gözler önüne sermektedir. Açýkçasý bütün evren, bu yardýmlaþma diliyle "Allah" demektedir.
 
  7. Temizlik Belgesi: Ýnsandan topraða, yerden göðün derinliklerine kadar bütün evrendeki temizlik, baþlý baþýna bir kanýt olarak, bize Kuddüs/Temiz adýyla adlanmýþ bir Zat(cc)'ý anlatmaktadýr. Evet, topraðý temizleyen bakteriler, böcekler, karýncalar ve nice yýrtýcý kuþlar.. rüzgar, yaðmur ve kar.. denizlerdeki buzdaðlarý ve balýklar.. üstümüzde gökyüzü, uzayda kara delikler; bünyemizde kanýmýzý temizleyen oksijen ve ruhumuzu sýkýntýlardan kurtaran manevi esintiler hep Kuddüs isminden haber vermekte ve o Kutsal Varlýðý göstermektedir.
   
  8. Yüzler Belgesi: Gerçekte bütün yaratýklara genelleþtirilmesi olasý iken, konuyu somutlaþtýrmak açýsýndan iþin, yalnýzca insaný ve her insan ferdini diðerlerinden farklý kýlan onun en belirgin ayýrýcý niteliði durumundaki insan simasýný ele alarak konuya yaklaþmýþ olalým; Herhangi bir insanýn yüzü, en ince ayrýntýsýna kadar kendisinden önce geçmiþ milyarlarca insandan hiçbirisine kesinlikle benzememektedir. Bu kural kendisinden sonra gelecekler için de olduðu gibi geçerlidir... Bir yönde birbirinin ayný, diðer yönde birbirinden ayrý milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip, sonra da kendileri gibi olmasý olasý milyarlarca resimden ayýrmak ve o herþeyi sonsuz olasýlýk yollarý içinde bir yola ve bir þekle sokmak, elbette ve elbette yarattýðý her varlýðý, hem de hiç kapalý bir yaný kalmamak üzere bilen ve o varlýða istediði þekli vermeye gücü ve ilmi yeten Cenab-ý Hakk'ý en saðýr kulaklara bile duyuracak güçte bir duyurudur. Evet, simada yer alan uzuvlarý/organlarý baþka simalardaki uzuvlardan ayrý yaratmak ve her gözü mutlak biçimde diðer gözlerden ayýrýcý bir özellikle donatmak, gözünde perde olmasa bile, sinesinde gönül bulunan her vicdan sahibine, bütün bunlarý yaratýp sonsuz hikmetlerle donatan Zat(cc)'ý gösterir ve tanýttýrýr...
   
  9. Tanrýsal Yönlendirme, Ýçgüdü {Sevk-i Ýlahi} Belgesi: Yavru ördek, yumurtadan çýktýðý anda yüzmesini becerebiliyor. Kozadan çýkan karýncalar, hemen dehliz kazmaya baþlýyor. Arý, çok kýsa zamanda sanat harikasý olan peteði, örümcek ise, gergef inceliðindeki aðýný örebiliyor. Bütün bunlardan anlýyoruz ki, bunlar ve bunlar gibi olanlar baþka bir alemde öðretilen bilgiyle ve yaratýlýþtan gelen bir yetenekle iþ görüyorlar. Oysa insan, her þeyi bu dünyada öðrenmek zorundadýr; hem de varlýklar arasýnda yeteneklilik bakýmýndan en kusursuz yaratýk olduðu halde. Demek oluyor ki, diðerlerine bu özellikleri veren doðrudan kendileri deðil, her yaptýðýný hikmetle yapan bir Zat'týr ki, onlara böyle baðýþta bulunmuþtur. Kilometrelerce ötede yumurtalarýný býrakýp dönen yýlan balýklarýnýn yavrularý, yumurtadan çýkar çýkmaz yola koyulur ve annelerini sanki elleriyle koymuþ gibi bulurlar. Bunu Ýlahi bir sevkten baþka ne ile açýklayabiliriz? Hayvanlarda gördüðümüz bu olaðanüstülük, ancak ve ancak Allah'ýn bir vergisi olarak açýklanýrsa, iþte o zaman buna akli ve mantýki bir açýklama gözüyle bakýlabilir. Yoksa, baþka her yorum, yalnýzca bir safsatadan ileriye gidemez...
   
  10. Yaratýlýþ ve Tarih Belgesi: Her insanda iyi ve güzele karþý bir sevgi, buna karþýlýk kötü ve çirkine karþý da bir nefret duygusunun varlýðý, tersi hiç kimsenin düþüncesinden bile geçmeyecek açýklýkta bir gerçektir. Demek oluyor ki, bu duygular, ahlaklý davranma ve iyi iþler yapma yönündeki yöneliþleri, ahlaksýzlýktan ve çirkin davranýþlardan da nefret verip kaçýnmayý saðlayan yapýlarý bakýmýndan tanýklýk etmektedir. Ki, insana iyiyi, güzeli emreden, onu kötülük ve çirkin davranýþlardan da yasaklayan düzenin sahibi kim ise, kendisine bu duygularý veren de, O Zat'týr. Bu  Zat da, hiç kuþkusuz Allah'týr.  Dinler tarihi tanýktýr ki, beþeriyet/insanlýk hiçbir devrini dinsiz geçirmemiþtir. Batýl, hatta gülünç bile olsa hemen her devirde bir dine inanmýþ ve bir manevi sistemi takip etmiþtir. Ayrýca, inanmak bir zorunluluk ve gereksinimdir; o yaratýlýþta vardýr. Ýnsan yaratýlýþýna bu gereksinimi yerleþtiren Zat'la, bize inanmayý emreden Zat, ayný Zat'týr. Ve o da Allah'týr.
   
  11. Duygular Belgesi: Ýnsan, binlerce duyguyla donatýlmýþtýr. Her duygu, madde dýþý bir ortamdan çaðrý niteliði taþýr. Ancak insanda bir duygu daha vardýr ki, o doðrudan doðruya Yaradan'ý tanýtýr. Bu duygu, insanda varolan sonsuzluk duygusudur. Bu duygu nedeniyle insan sürekli sonsuzluk için didinir ve çýrpýnýr. Sonlu olan hiçbir þey, onu gerçek manada doyuramaz. Ve bu duygu, insana baþka bir sonlunun etkisiyle verilmiþ olamaz. Sonlu olan sebeplerin hiçbiri, bu sonsuzluðu sunamaz. Oysa, bunun varlýðý ortadadýr, yalanlanmasý da olasý deðildir. Öyleyse bu duygu bize, bizi bu duygu ile yaratan Zat tarafýndan verilmiþtir.. Ve, sonsuz yaþamý da yine O verecektir.
   
  12. Birlik Belgesi: On yalancý, arka arkaya gelip bize evimizin yandýðýný söylese, bu adamlarýn hayatta bir kez bile doðru söylediklerini duymamýþ olmamýza karþýn, "ihtimal/belki" der onlara inanýrýz; ortada birlik durumu vardýr. Oysa, sözünü ettiðimiz ittifak/birlik, binlerce Elçi, yüzbinlerce ermiþ ve milyonlarca da inanan insan arasýnda meydana gelmiþ bir ittifaktýr. Çeþitli zamanlarda ve ayrý ayrý bölgelerde yaþamýþ bu insanlarýn ittifak ettiði en birinci nokta, "Allah vardýr" gerçeðidir. On yalancýnýn bir yalan üzerindeki ittifakýna deðer verildiði  halde, milyonlarca, hem de hayatlarýnda bir kere bile yalan söyledikleri duyulmamýþ Nebiler/Elçiler ve velilerin bu çaptaki ittifakýna inanmayan insan nasýl insan olabilir? Ve ona nasýl akýllý denir?
   
  13. Kur'an Belgesi: Kur'an-ý Kerim'in Kelamullah (Allah Kelamý/Sözü) olduðunu kanýtlayan bütün deliller, ayný zamanda Allah'ýn varlýðýnýn da belgeleri durumundadýr. Kur'an'ýn Allah kelamý olduðuna iliþkin yüzlerce delil vardýr ve bunlar, konuyla ilgili Ýslam kaynaklarýnda en ince ayrýntýsýna kadar açýklanmýþtýr. Biz konunun kanýt yönünü o çalýþmalara aktarmakla yetiniyoruz. Evet, bütün bu deliller, kendilerine özgü dilleriyle "Allah vardýr" derler.
   
  14. Elçiler Belgesi: Elçilerin ve özellikle Elçiler Önderinin {Hz.Muhammed'in} "sav" elçiliðini kanýtlayan bütün deliller de, yine Allah'ý anlatan belgelere eklenmelidir. Zira Elçilerin varlýklarýnýn amacý, Tevhid, açýkçasý Allah'ýn varlýk ve birliðini duyurmaktýr. Öyleyse, her elçinin kendi elçiliðini kanýtlayan bütün delilleri, ayný zamanda bütünüyle Allah'ýn varlýðýna da delil olmaktadýr. Ne var ki, onlarýn elçiliðini kanýtlayan deliller þu andaki konumuz dýþýnda kaldýðýndan, teker teker üzerinde durmayacaðýz. Þimdilik yalnýzca þunu belirtelim ki, bir elçinin hak nebi olduðunu gösteren bütün deliller, ayný kuvvetle, hatta ondan da öte bir kuvvetle "Allah vardýr ve birdir" demektedir.
   
  15. Hayat-Ruh ve Vicdan {Yaþam-Benlik ve Duyunç} Belgesi: Yaþam görünür bir bilinmez!.. Evet, o görünür nedenlerle açýklanamayacak kadar düþündürücü ve Yaratýcý Güc'e tanýklýk etmesi bakýmýndan da açýktýr. Evet o, doðrudan doðruya Yaratýcýsýný gösterir ve duyurur. O, bilinmez oluþuyla bilim adamlarýný, açýklýðýyla da halktan insanlarý büyüleyen sihirli bir olaydýr. Ve yaþam adeta hal diliyle: "Beni var edip yaratan ancak Allah'týr" der.. Ýçeriðini bilmemekle birlikte, varlýðýndan kimsenin kuþku duymadýðý ruhumuzun ve onun iþlevlerinin bedenimizi yönetiþ biçimi de, yine Allah'ý bildiren delillerdendir. Dünyada Emir Alemi'ni temsil eden cevher/öz ruhtur ve ruh, bu aleme ancak ilerlemek ve geliþmek, olgunlaþmak için gelmiþtir. Hikmetin sonuca etkisi konumuzun dýþýnda olduðu için, biz burada yalnýzca onun tanýklýk ettiði noktaya deðinmekle yetiniyoruz.
  Evet, madde alemiyle içeriði noktasýnda hiçbir iliþkisi olmayan ruhun kendine özgü bir alemden buraya gönderiliþi, olgunlaþtýrýlmaya baðlý tutuluþu ve bunun da belli bir yazgýyla yürütülüþü, kuþkusuz Allah'ý gösteren önemli delillerden biridir. Diðer taraftan, insandaki iç seziþler ve görünür bir neden yokken Rabbe dönüþler ve O'na yöneliþler ve bu olaylarýn milyonlara ulaþan sayýda yineleniþi açýk bir delildir ki, insanda yaratýlýþtan var olan ve Hakk'ý bulmanýn en önemli araçlarýndan biri durumunda bulunan vicdan, kendi Yaratýcýsý'na tutkundur ve bütün varlýðýyla O'nunla baðlantý halindedir. Ruhlara sorulan "Yaradanýnýz Ben deðil miyim?" sorusunun yanýltmaz tanýklarýndan biri de, vicdan deðil midir? Ýþte vicdan, bu tanýklýðýn hakkýna uyma zorunluluðunun yönlendirmesi ile "Allah" demektedir...
   
  16. Isý Yasasý: Termodinamiðin ikinci kanunu olan ýsý kanunu kainatta ýsýnýn tedricen azaldýðýný yani ýsý kaynaðý olan varlýklarýn ýsýsýný yitirerek mutlak sýfýr derecesine gitmekte olduklarýný açýklar. O zaman enerji tükenecek ve hayat sona erecektir. Yanmakta olan güneþ, parlayan yýldýzlar ve canlýlarýn vataný olan yeryüzü... Bunlarýn hepsi belirli bir zamanda yaratýlmýþ olan varlýklardýr. Çünkü bunlarýn tümünde mevcut olan enerji tükenmeye doðru gitmektedir. Bu olgu da onlarýn belli bir zamanda baþlamýþ yani yaratýlmýþ olduklarýný gösterir. Eðer kainat yaratýlmýþsa, bir yaratýksa, ezeli bir yaratýcýya muhtaç demektir. Çünkü arada bir yaratýcý kabul etsek, o zaman da onun da yaratýcýsý olmasý gerekir ki bu da saçmadýr. Kabul etmek zorunda olduðumuz bu yaratýcýnýn, herþeyi kapsayan bilgi sahibi, hiçbir þeyle sýnýrlanmayan bir kudret sahibi ve ezeli olmasý gerekir.  Açýkladýðýmýz kanuna göre kainatta mevcut olan ýsýnýn varlýðý, kainatýn ezeli olmasý ihtimalini imkansýz kýlmaktadýr.Kainatta ýsý varsa, ona ýsý verici düþünmek zaruridir. Zira soðumuþ haldeki maddede ýsý, kendiliðinden oluþmaz. Kainat ezeli olsaydý, sýcak halde deðil, soðuk halde bulunurdu.
   
  17. Güneþ Enerjisi: Eðer yýldýzlar ezeli olsalardý tükenmekte olan bugünkü durumlarýnda olurlar mýydý? Ömürlerini tüketip sönmüþ olmazlar mýydý? Bununla birlikte güneþin, enerjiye dönüþüm sebebiyle kütlesinden bir miktar kaybettiðini biliyoruz. Fakat kütledeki bu azalma o kadar küçüktür ki uzay boþluðuna kýyasla yýldýzlarýn küçüklüðü gibidir. Burada anlatmak istediðimiz þudur: Yýldýzlar bütünüyle ýþýk ve ýsý yayýmý az da olsa kütlelerinden madem ki bir miktar kaybetmektedirler ve bu kesindir, bu halde onlar ezeli ve ebedi olsalardý þimdiye dek çoktan yok olup gitmeleri, yani bütünüyle enerjiye dönüþüp kitlelerini yitirmeleri gerekmez miydi?
   
  18. Yaþam: Ýnkarcýlar þöyle derler: Hayatýn oluþumu basit olaylarýn tesadüfi birleþimi sonucudur. Sonra bu basit bileþimler birbirleriyle birleþerek, evrimleþerek þu anda mevcut bulunan hayatý oluþturmuþtur. Fakat buna dair ellerinde delil var mýdýr? Bu konuda ortaya koymalarý gereken en büyük delil de þu olmalýdýr: Hayatý oluþturan tüm elementler, geçmiþte olduðu gibi bugün de vardýr ve onlar bunu kullanabilirler. Geçmiþte tesadüflerin yaptýðýný söyledikleri þeyi bugün kendileri bilinçli olarak yapsýnlar! Hayatý hangi elementlerin oluþturduðu biliniyor... Bunlarýn birleþim oranlarý biliniyor... Hayatýn oluþmasý için ne gibi ortamýn gerektiði de biliniyor... O halde ilk oluþtuðu gibi hayatý laboratuvarda yaratmalarý gerekmez mi? Bunlarý bir araya getirseler bile hayatýn insan iradesiyle doðduðunu iddia edebilirler mi?
  DNA: {Ýnsanýn genetik þifresini taþýyan} bir DNA herbiri 24 cilt tutan 2500 ansiklopedinin kapsadýðý bilgiyi kapsar... En ilkel elektronik beyinlerin dahi bir yapýcý olmadan oluþamayacaðýný kabul eden insan, nasýl bu kadar muazzam bir sistemin tesadüfen oluþtuðunu söyleyebilir? Bütün bunlarý, iradeden, düþünceden, akýldan yoksun, kör, saðýr ve dahasý canlý olmayan maddenin yarattýðýný, oluþturduðunu iddia etmek hangi akla, hangi mantýða, hangi ilmi düþünceye sýðar? Maddenin, kendi kendine göz, kulak ve kalp gibi oluþumlar göstermesi, aklýn alacaðý, izah edilebilecek bir durum deðildir. Herbiri belirli bir iþlevi yüklenmiþ olan bu organlar belli bir amaç için yaratýlmýþlardýr. Bunlarý kullandýðýmýz aletlere benzetebiliriz. Kullandýðýmýz basit aletlerin bir usta, bir yapýcý olmadan yapýlamayacaðýný görürüz ve kabul ederiz de, bunlardan çok daha karmaþýk yapý ve iþlevler yüklenen organlarýn tesadüfen oluþtuðunu söyleriz? Onlarýn þu ýsý ve hareket kanunlarýna göre faaliyet gördüklerini tespit etmemiz yetmez. Acaba bunlarý yapan ve belli kanunlara göre hareketlerini takdir ve tayin eden mühendis kimdir?
  Hayatýn kökenini tesadüfe baðlayan kiþi ile Allah'a baðlayan kiþi aklen eþit olabilir mi? Kainat, yaratýcý deðildir, ancak yaratýlmýþtýr. Kim kainata ve doðaya yaratýcý sýfatý verirse cahilce ve alçakça Allah'a ortak koþmuþ olur.  Ýnsanýn iradesi (dileme yeteneði), kudreti (gücü) ve ilmi (bilme yeteneði) onu maddeden ayýrýcý özelliklerdir. Maddenin insana bilme, anlama yeteneði vermesi, onu güçlü kýlmasý ve dileme yeteneði ile donatmasý mümkün deðildir. Bütün bunlarý insana verebilecek tek merci Allah'týr.  "Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinde Allah'ýn varlýðýna nice deliller vardýr; görmez misiniz?" {Zariyat 20-21}  Ýnsanýn benliðinde de Allah'ýn yaratýcý olduðuna dair birçok deliller mevcuttur. Benliðin (ve ruhun) varlýðý bir delildir. Ýyilik ve kötülük etme yeteneðinin hepsi delildir. Yine evrende mevcut olan benliðimizle ilgili acayip ve madde ile ilgisi olmayan birçok olay da delildir. Gerçekten insan maddeötesi birçok garip þeyler yapmaktadýr. Hipnotizma, ruh çaðýrma, telepati gibi olaylarda kiþi vücudundaki maddi göz olmadan bazý þeyleri görebilmektedir...
  Bütün bunlar, bizde maddi olmayan birþeyin var olduðuna, varlýðýn sýnýrlarýný aþtýðýný, duyumlarýn ve duyumlarla yapýlan ölçümlerin onu ihata edemeyeceðini, bunlarýn hepsinin insanýn derinliklerine inmekle anlaþýlabileceðini ve madde ya da hesaba sýðdýrýlamayacaðýný gösterir. Organlarýnýn çalýþmasý duran ve ölen insanýn sadece maddi varlýðýný kaybetmediðini, ölen insanda bunun ötesinde maddi olmayan bir parçanýn da ayrýldýðýný, insanýn maddi varlýðý dýþýnda baþka birþeye de sahip olduðunu gösterir. Bu þey nedir? Elbette insanýn nefsi ve ruhudur. Topraktan yaratýlan ise yine topraða döner... 
  Sonuç olarak: Hayatýn baþlangýcý, oluþumu Allah'ýn varlýðýna delildir. Hayatýn çoðalmasý da yine Allah'a delildir. Hayatýn türlere ayrýlmasý, yayýlmasý Allah'a delildir. Kainatýn merkezi olan insan ve ondaki yüce sýfatlar, Allah'ýn varlýðýna delildir. Ýnsan ruhu, benliði -yaratýlýþý ve harikulade oluþu- Allah'ýn varlýðýna delildir. Yalnýz bu bile Allah'ý bilmek için yeterlidir.
   
  19. Duanýn Kabulü: Sýkýntýya düþenlerden dilediðini kurtarmasý, Allah'ýn süregelen bir kanunudur. Kafir de olsa, sýkýntýya düþtüðünde kalbinden Allah'a yönelerek dua eden kiþiye Allah yardým edebilir. Baþýndan bu tür olaylar geçmiþ kiþilerin anlattýklarý anýlar, bu yardýmý açýklar. Baþýndan bu tür olaylar geçmemiþ tek kiþi göstermek zordur. Ben, sen, o... Her gün olagelen yüzlerce olaydan size birkaç tanesini örnek olarak anlatalým: Bunlar, kiþinin yalnýz olmadýðýný, korunmaya layýk olduðunu ve sýkýntýda Allah'ýn onu koruduðunu gösterir. Elemli bir kalple Allah'a yönelenin ve O'ndan yardým isteyenin duasýnýn kabul edildiðini gösterir. Allah'ýn kiþiyi yalnýz býrakmasýndan daha büyük felaket olabilir mi? Bu tür olaylarda insan, Allah'ýn kudretinin eserlerini ve duasýný kabul ediþini müþahede eder. Bu tür olaylarýn hepsi Allah'ýn varlýðýna delildir... Bu konu ile ilgili birkaç olay anlatalým:
  a) 1 Ekim 1944 tarihli R.Digest adlý baðýmsýz dergide þu baþlýk vardýr: "Ýbadet ve duaya inanmýyor musunuz?"  "Duanýn etkisine ve inkar edilmez gücüne bugün artýk inanýyoruz. Sýkýntý ve dehþet karþýsýnda insanlarýn kendileri dýþýnda yüce bir güce yönelmeleri garipsenemez. Asýl garipsenecek þey, böyle bir durumun yadýrganmasýdýr. Korkunç bir aný gördüðümüzde biz de aynýsýný yaparýz..." Major Allan Landberg -New Jersey doðumlu- Avustralya civarýnda denizde dokuz arkadaþýyla birlikte uçarken düþtüklerini ve baþlarýna gelenleri þöyle anlatýyor:  Ýki kauçuk sala binme ve kurtulma ümidi arama ihtimalimiz vardý ama yapmadýk. Çünkü yanýmýzda ne ekmek ne de su kalmamýþtý. Bütün havacýlar endiþe içindeydiler. Uçaðýn geri savunmacýsý çavuþ "Albert Herhander" dua ediyor ve biz de ona iþtirak ediyorduk. Yakýcý güneþ altýnda baþýmýza gelecekleri bekliyorduk. Dudaklarýmýz çatladý, dilimiz þiþti. Duasýna devam eden "Albert" ile duaya bile mecalimiz kalmadý. Üç gün sonra akþam üzeri bir karaltý gördük. Sonra yaklaþýnca gözlerimize inanamadýk. Bunlar, çýrýlçýplak Avustralya yerlileriydi. Siyah derili, kývýrcýk saçlý bu adamlar, mercan avlamak için geldiklerini, yollarýnýn burasý olmadýðýný, kendilerini bu yöne meçhul bir etkenin sevkettiðini, buna da hayret ettiklerini söylediler. Böylece kurtulmuþtuk. 
  b) Þam Radyosu, 10.1.1965 yýlýnda öðleden sonra saat 2.45'te, Ýngiltere'de yayýnlanan bir týp dergisine dayanan bir yayýn yapýyordu. Sözkonusu dergi, olayý bizzat yaþayan doktorun imzasýyla hadiseyi yayýnlamýþtý. Müzmin bir hastalýktan dolayý hastanede tam 13 yýl yatan genç adam bu süre içinde yapýlan tüm tedaviler sonuçsuz kaldýðý için doktorlar usanmýþlardý. Olayý nakleden doktor, hastayý son defa muayene etmiþ, ümit olmadýðýný görmüþtü. Çaresizlik içinde hasta doktora:  - Ümit yok deðil mi doktor? diye sordu. Doktor: - Ümit artýk yalnýzca göktedir. Duayý dene. Dua etmeyi biliyor musun?  Hastalýðý on üç yýl devam eden genç, ilk olarak dua ediyordu. Bir hafta sonra hastasýný ziyaret eden doktor, onu rahat ve iyileþmiþ olarak buldu. Doktorlarýn bir türlü altedemedikleri hastalýðýn geçmiþ olduðunu hayretler içinde gördü.
  c) 1951-1954 yýlý Süveyþ Kanalý gerilla saldýrýlarýna katýlan bir Mýsýr'lý genç anlatýyor. Üç gerilla olarak stratejik bir alandan geçen bir demiryolunu havaya uçurmak için yola çýkmýþlardý. Gece aydýnlýktý. Gökyüzü berraktý ve çok uzaktan farkedilebilirlerdi. Düþman bunlarý görüp ateþ açabilirdi. Arkadaþlarýndan biri ellerini açýp "Allah'ým bize bulut gönder" deyince, biraz sonra nereden geldiði belli olmayan bir bulut gelip etrafý karanlýða boðdu ve ayýn önünü kapattý. Planladýklarý harekatý baþarýp, sað-salim geri döndüler. Üç düþman devletin Mýsýr'a hücumu sýrasýnda olanlarý her birimiz iþitmiþizdir. Portsaid kenti alevler içinde yanarken halk içten dua etmiþ, bunun üzerine yaðmur yaðarak bütün yangýnlarý söndürmüþtü.  Bütün bunlar halkýn konuþtuðu günlük meselelerdir.
  Bu konuda baþýndan bir olay geçmemiþ tek müslüman yoktur. Bütün imkanlar ortadan kalkýnca, çaresiz olarak Allah'a sýðýnýr. O zaman da dua kabul olunur ve sýkýntý giderilir. Bunun en belirgin örneði, kuraklýk anýnda çýkýlan yaðmur duasýdýr. Tabiidir ki bunun tevbe, namaz ve dua gibi yapýlmasý gerekli rükünleri de vardýr. Resulullah(sav)'den günümüze kadar insanlar bu hususta birçok olay nakletmiþtir ve birçok kiþi de kabul edilen dualarýný anlatmaktadýrlar. Tarihçi eleþtirmenlere raðmen bu tür olaylarýn varlýðý ve devam etmekte oluþu sürekli olarak anlatýlagelmektedir.  Duanýn kabulü belgesi, þartlarý vuku buldukça sürekli bir biçimde olagelmektedir, ve olacaktýr. Bunlarýn hepsi, dua edenlerin dualarýný iþiten ve kabul eden yüce bir varlýðýn bulunduðuna iþaret eder. Bu varlýk, müslüman ya da kafir, kim olursa olsun, dua edenin duasýný kabul eder. Ýhtiyaç halindeki bir müslümanýn duasý her türlü ahvalde kabul edilir. Ve tabii duanýn kabulü onun hayrýna idiyse...
   
  20. Elektron Hareketi: Hareket halindeki herþey belli bir zamanda ve mekanda baþlayan hareketle bu eylemine baþlamýþtýr. Bütün elektron ve kütleler dairevi bir hareket halindedirler. Her elektron ve kütlenin de bu hareketinin belirli bir zamanda ve mekanda baþlamasý gerekmektedir. O halde bu baþlangýç noktasý bize varlýklarýn baþlangýç anýný yani yaratýlma zamanýný verecektir. Bu düþünceden hareketle kainatýn bir yaratýcý tarafýndan belli bir zamanda yaratýlmýþ olduðu sonucuna ulaþýrýz. Bu ise yoktan yaratmadýr. Yoksa hiçbir þey kendiliðinden yoktan var olmaz.
   
Kaynak: Ýnancýn Gölgesinde-Nil ve Ýslam'da Allah'a Ýnanmak-Yenda (sadeleþtirerek)

49
Alıntı yapılan: Site Editörü
Baktýk ki, "burç, fal vs." ilgi\alaka var. Bu türe yönelik bir çok "post" geliyor. Bunlarýn hepsini bir baþlýk altýnda toparlayalým dedik. Ýnþallah iyi olmuþtur..
Günlük burç yorumlarýnýz..
Burcunuzun olumlu\olumsuz yönlerini.. Burç ve saðlýk iliþkisini..
Arkadaþlýk iliþkilerini..
Partnerinizle uyumlu olup-olmadýðýnýzý takip devamlý takip edebilirsiniz..
Not : Forum baþlýðýmýz hayýrlý olsun.. :)
50
ÞÝRK

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salâtü Selâm, Rasûlullah'ýn, Ehlinin, Sahabesinin ve de kýyamete kadar, onlarý dost edinenlerin üzerine olsun...


Tevhidin þirkle olan savaþý, Nûh Aleyhisselâm'ýn kavmini, putlardan sakýndýrýp sadece Allah'a ibadete davet ettiði günden beri devam etmektedir.


Nûh Aleyhisselâm'dan sonra da Rasüller geldi ve gönderildikleri toplumlarý yalnýz Allah'a ibâdet etmeye davet edip tapýnageldikleri þeylerin ibâdete layýk olmadýklarýný onlara anlattýlar. Bu hak batýl mücadelesi, Muhammed (s.a.v) gelinceye kadar da böylece devam etti. Allah Resûlü (s.a.v) kendisine nübüvvet verilmeden önce de çevresinde "sâdýkû'l-emîn/doðru ve güvenilir" olarak bilinmesine raðmen onlarý tevhide, yalnýz Allah'a kul olmaya davet ettiðinde, "yalancýlýk ve sihirbazlýkla" suçlandý.


Ýþte bu, toplumlarýný þirkten arýndýrarak tevhid inancýna çaðýran her peygamberin karþýlaþtýðý bir durumdur. Bu mücadele her zaman varolmuþtur.


"Allah, kendisine ortak koþanlarý baðýþlamaz. Bundan öte dilediðine baðýþlar. Her kim Allah'a ortak koþarsa, þüphesiz büyük bir iftirada bulunmuþtur." (Nisâ, 4/48)


"Þüphesiz kim Allah'a ortak koþarsa, Allah ona cenneti haram kýlmýþtýr ve onun gideceði yer Cehennemdir. Zalimlere orada bir yardýmcý da yoktur." (Mâide, 5/72)


Ýnsanýn, Allah azze ve celle'ye karþý açýkça isyaný olduðu için þirk, en büyük bir suçtur. Bu hal üzere ölen kimse ebediyen Cehennemde kalacaktýr. (Allah korusun)


"Þüphesiz kitap ehli ve müþriklerden Kafir olanlar, Cehennem ateþinde ebedi olarak kalacaklardýr. Onlar insanlarýn en kötüleridirler." (Beyyine, 98/6)


Öyleyse þirk nedir?


Þirk; Allah'a zatýnda, sýfatlarýnda, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortaðý, dengi bulunduðuna inanmak ve bunu kabul etmektir. Küfür nasýl imanýn zýttý ise, þirkte tamamen Tevhidin zýddýdýr.


Þirkin Çeþitleri:


1. Büyük Þirk


Bir þeyi Allah'a denk tutup ona ibadet etmek, Ýlah'mýþcasýna ona itaâtte bulunmak, hem onun hem de Allah'ýn emirlerini denk görerek ortak koþmak, veya o þeyi Allah hükmünün önüne geçirmektir. Bazý hallerde Allah'ýn hükümlerinin geçerli olama-yacaðýna inanmak ta bu kabildendir. Kiþi bu durumda geçerli gördüðü kanunlarý Allah'ýn hükümlerine tercih ettiði için bilerek veya bilmeyerek þirke düþmüþ olur. Þüphesiz bu kelimenin tek anlamýyla, þirkin en aðýrý olup bu durumdaki kimse Ýslâm'dan çýkmýþ ve bu durum üzere ölen kimse de ebedî cehennemde kalmak üzere müþrik olarak ölmüþtür. (Allah korusun)


Bunun da bazý kýsýmlarý vardýr;


Ýtaatte Þirk: Hüküm ve egemenlikte þirk


Allah'ýn hükmünden baþkasýný kabul etmek, meþrû görmek veya onun Allah'ýn hükmünden üstün yönleri olduðuna inanmaktýr. Hüküm ve hakimiyet yalnýzca Allah'a has bir haktýr. (Hiçbir mahlûkun hükme ehliyeti yoktur. Ýnsan yalnýzca Allah'ýn hükümlerini uygulamakla memurdur.)


"Hüküm yalnýz Allah'ýndýr." (Yûsuf, 12/40)


Allah'a isyan olan bir ameli helal görecek kadar alim veya þeyhlerine uyanlar (Allah korusun) bu sýnýftadýrlar.


"(Yahudiler) Allah'ý býrakýp alimlerini (hahamlarýný); (hýristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oðlu Mesih'i rabler edindiler." (Tevbe, 9/31)


Allah Resûlü (s.a.v) Tirmîzi'de yer alan sahih bir hadiste bu ayeti Adiy b. Hâtim'e, "Hýristiyanlar, alimleri helali haram, haramý da helal kýldýklarýnda onlara itaât ediyorlardý. Kim Allah'tan baþkasýna þeriat koyma, (hayata tümüyle yön verme) hakký iddia ederse Allah'tan indirileni inkar etmiþtir" -þeklinde açýklamýþ, sonra da þu ayeti okumuþtur-, "Allah'ýn indirdiðiyle hükmetmeyenler, iþte onlar kafirlerin ta kendileridirler." (Mâide, 5/44)


Emir ve yasaklama hakký, sadece Allah'ýndýr:

"Bilesiniz ki, yaratmak ta, emretmek te O'na mahsustur." (A'raf, 7/54)

"Bilesiniz ki, ...O'na mahsustur" ifâdesi, bu hakkýn baþkasýna asla nisbet edilemeyeceðine açýk bir delildir. Ayette görüldüðü üzere yaratma ve emretme hakkýný, Allah'tan baþkasýna nisbet eden kimse Ýslâm milletinin (dininin) dýþýna çýkmýþ, müþrik olmuþtur.


Yarattýklarý üzere yegâne tasarruf sahibi olan yalnýz Yaratýcýdýr, Allah azze ve celle'dir. Yarattýklarýnýn yararýna olaný en iyi bilen de sadece O'dur. O'ndan baþkasý hiç bir þey yaratmamýþtýr.


Allah'tan baþkasý, yaratýlmýþ olduðundan dolayý acizdir, kendinde bile bilmediði sayýsýz husus vardýr. Ýnsan bunu bile bilmekten âcizken yaratýlmýþlara uygun ve yararlý olaný nereden bilebilir ki? Bu da gösteriyor ki, insanlar tarafýndan hayata bir sistem olarak yön vermesi üzere konulan bütün kanun ve düzenler batýldýr. Hiçbirisiyle hüküm vermek asla câiz deðildir. Hakimiyet ancak Allah'ýndýr, O'ndan baþkasýnýn, kendinden bir hüküm getirme hakký asla yoktur. (En maddesel konularda bile insan, dün inkar ettiðini bugün ikrar veya dün ikrar ettiðini bugün inkar ediyorsa bu âciz haliyle -Yaratýcýsýný ve de O'nun hükümlerini inkar ederek- ortaya koyacaðý hayat sistemi elbette batýl olacak ve elbette her þeyi ilmiyle kuþatan hiçbir noksanlýðý olmayan yüceler yücesi Allah'ýn kanunlarý yegâne, alternatifsiz doðrular olacaktýr). Allah'tan baþkasýnýn kanunlarýna Kur'âni ifadeyle, "Cahiliyye hükümleriyle hükmetme" denilmektedir. Burada Allah azze ve celle, kendi hükmü dýþýnda geçerli veya hayýrlý olabilecek bir hükmün olmadýðýný açýk ve kesin olarak bildirmiþtir.


Allah'tan baþkasýna emretme, yasaklama, helal ve haram kýlma, kanun koyma ve hakimiyet hakkýný baþkasýna verme gibi haller tevhidi bozar. Bu konuda Allah Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyuruyor:


"Hükm/Egemenlik yalnýz Allah'a mahsustur. O sadece kendisine kul olmayý emretti. Dosdoðru din ancak budur." (Yusuf, 40)

Þirkin en büyük biçimi Allah'ýn indirmediði ile insanlar arasýnda hüküm vermektir.


Tevhidi bilmeyenler, her ne kadar yerin ve göklerin bir sahibi, yaðmuru yaðdýran, dünyayý yaratan ve yöneten bir ilâhýn olduðunu kabul etseler de; hâkimiyet, sosyal hayatýn düzenlenmesi, ibâdet, helâl haram (yasak-serbest) gibi konularda kendi hevâlarýna veya egemen güçlerin isteklerine ve tâðûtî yasalara uyarlar. Böyle kimseler ve topluluklar, zamanla birtakým varlýklarý ve güçleri ilâhlaþtýrarak, onlara aþýrý saygý göstermeye, bazýlarýnýn yardýmýný alabilmek için, bazýlarýnýn da kötülüðünden kurtulmak için onlar adýna uydurulmuþ putlara veya ilkelere tapýnýrlar. Allah'ýn haram kýldýðý (yasak dediði) haram, helal kýldýðý (serbest dediði) helaldir. Allah'ýn helal kýldýðý þeyi yasaklayan veya haram kýldýðý þeyi serbest býrakan kiþi, merci, meclis, konsey gibi kurum ve kuruluþlara tabi olanlar ve itaat edenler, onlara ibadet etmiþ olurlar.


"Allah'ýn indirdiði ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir." (Maide, 44)


Týpký Allah'ýn eþsiz ve benzersiz olmasý gibi, O'nun hükmünün de eþi ve benzeri yoktur.

Kur'ân-ý Kerim, genel olarak bütün beþeri hakimiyetleri her türlüsüyle reddederken, bu hakimiyet anlayýþlarýnýn ortaya çýkardýðý pratikleri kendisine konu edinerek reddeder. Çünkü hakimiyet anlayýþýnýn pratiðe yansýyan yönü, düzenleyici bir takým hükümler koymaktýr, bir takým deðer yargýlarý belirlemektir.

O bakýmdan Kur'ân-ý Kerim, Allah'ýn izin vermediði her türlü yasamayý, Allah'a ortak koþmak olarak kabul eder. (eþ-Þûrâ,42/21) Çünkü yasa koymak, egemenlik anlayýþýnýn ve bu anlayýþýn kullanýlmasýnýn açýk ifadesidir. Dillerin yalan yere helal ve haram olarak hükümler koyarak eþyaya iliþkin nitelendirmelerini, hem yalan, hem de Allah'a bir iftira olarak deðerlendirmektedir. (el- En'âm,6/138-140; en-Nahl,16/116)

Milletvekili Adayý Olmanýn Anlamý:

Milletvekili adayý olmanýn anlamý da þudur: ''Ben sizin adýnýza bu maksatla kurulmuþ bulunan kurumda gidip teþri yapacaðým, her birinizden bir fert olmanýz dolayýsý ile elinizde bulunan genel hakimiyet yetkisinin birer parçasýný bana vekaleten belli bir süre devretmenizi istiyorum. Böylelikle ben yeterli sayýdaki temsil cüzlerini toplayabildiðim taktirde, sizin adýnýza egemenlik yetkisini kullanacaðým ve teþri (kanun koyma) faaliyetine katýlacaðým.''

Seçmen ve milletvekili adayý olmanýn anlamlarý bunlar olduðuna göre, gerek seçmen olarak demokratik sürece katýlmayý savunanlara, gerekse böyle bir görevi seçmenlerinden oy isteyerek üstlenmeye yine Ýslam adýna, Ýslam'a hizmet adýna talip olanlara Kur'ân-ý Kerim'de yer alan bazý buyruklarý hatýrlatmak gerekir.

Açýklamalarýmýzdan anlaþýldýðý gibi, demokratik süreç içerisinde faaliyetlerin kabul edilmesi, herþeyden önce mevcut demokratik düzenin kabul edilmesi anl----- gelir.

Kur'ân-ý Kerim'de Allah'tan kaþka kanun koyan ve Allah'tan baþka hükmüne baþvurulan ya da hükmü kabul edilen herkes ve her kurumun ortak adý bilindiði gibi ''tâðût''tur. Tâðût'un reddi ise, iman edebilmek þerefine nail olmanýn ilk basamaðýdýr.

''Hak ile Batýl apaçýk meydana çýkmýþtýr. Kim taðutu inkar eder ve Allah'a iman ederse o, muhakkak kopmasý mümkün olmayan sapasaðlam kulpa yapýþmýþ olur.'' (Bakara, 2/256)

Demokrasi de, hakimiyet hakkýný -ifadede dahi olsa- ilahlaþtýrdýðý halka verdiðini ''Hakimiyet kayýtsýz þartsýz halkýndýr, ya da milletindir'' diyerek ifade etmekte ve kendine has þirkini böylece formüle baðlamaktadýr.

Zira parti kurarak iktidara adaylýk koymak taðutluk talebinde bulunmaktan baþka bir þey deðildir. Çünkü Allah'ýn hükümleri dýþýnda hükümler koyan ve Allah'ýn hükümlerinden baþka hükümlerle hükmeden bir kiþi veya meclis yalnýz Allah'ýn hakký olan hüküm verme yetkisini kendi üzerine almýþ, haddini aþmýþ ve taðut olmuþ olur. Bu iþ Allah'ýn rýzasýný kazanmak ve onun dinini hakim kýlmak amacýyla yapýlsa dahi, her kim oylarýyla veya baþka bir yolla bu partilere yardým eder ve onlarý desteklerse yalnýz Allah'a tanýnmasý gereken hüküm verme yetkisini Allah'tan baþka bir varlýða tanýdýðý için ona ibadet etmiþ ve kafir olmuþ olur.

Ýbni Kesir (r.a): "Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar?" (Maide: 50) ayetinin tefsirinde þöyle diyor:

"Allah (c.c), her hayrý kapsayýcý ve her þerri yasaklayýcý olan hükümlerinden yüz çevirip bunun yerine cahiliyede olduðu gibi kiþilerin görüþlerine, dalalet ve sapýklýðý ifade eden deðer yargýlarýna ya da çeþitli dinlerin karýþýmý ve beþeri görüþlerden meydana gelen Cengiz Han'ýn vazettiði Yesak gibi Ýslam dýþý hükümlere yönelenin imanýný kabul etmiyor.

Yesak; Cengiz Han'ýn Kur'ân, Tevrat, Ýncil ve kendi görüþlerine dayanarak ortaya koymuþ olduðu kanunlarý ihtiva eden bir kitaptýr. Cengiz Han öldükten sonra yerine geçen çocuklarý (Ýslam'a girdiklerini iddia ettikleri halde) bu kitabý bir anayasa kitabý olarak gördüler. Allah (c.c)'ýn kitabý ve Rasulullah (s.a.v)'ýn sünnetini bir kenara atarak bu kitaptaki hükümlerle Tatarlara hükmetmeye baþladýlar. Ýþte böyle davranan kimseler kafirdir. Bunlarla, büyük küçük her meselede yalnýz Allah (c.c)'ýn hükmüne dönünceye kadar savaþmak farzdýr." (Ýbni Kesir Tefsiri c: 2 s: 67)

Ýbni Kesir (r.a) devamla þöyle dedi:

"Bu yapýlanlarýn hepsi Allah (c.c)'ýn nebilerine indirdiði þeriate muhaliftir. Kim nebilerin sonuncusu Muhammed (a.s)'e inen þeriatý terk ederek daha önceki nebilere inen mensuh olmuþ þeriatlere muhakeme olursa, Allah (c.c)'ýn bildirdiði gibi kafir olur. Durum böyleyken Yesak'a (Cengiz Han'ýn koyduðu kanunlara) muhakeme olup onu Allah (c.c)'ýn þeriatinden önde tutan kiþinin hükmü nasýl olur acaba? Her kim böyle yaparsa bütün müslümanlarýn icmaýyla kafirdir.

Ýbni Kesir (r.a)'in, neshedilmiþ þeriatlere muhakeme olan kiþiye nasýl da küfür hükmü verdiðine dikkatle bak!

Zamanýmýzda Ýslam þeriatinin yerine tatbik edilen beþeri kanunlar, neshedilmiþ þeriatlerden daha tehlikeli ve bu kanunlara muhakeme olmak, daha büyük küfürdür.

Taklitde þirk

Çevrenin etkisinde kalarak düþülen þirk; Atalarýn bâtýl inanýþlarýný aynen sürdürmek, bâtýl da olsa atalar dinine inanmak. Hususi olarak beðenip seçtikleri için deðil de, atalarýndan geldiði için bâtýl olduðu halde kabul ettikleri inanç, düþünce ve yaþama biçimi, þirktir. Genellikle insanlarýn çoðu, dinini araþtýrýp delilleriyle bilerek, bâtýlý haktan ayýrýp seçerek deðil; içinde bulunduðu toplumda o din bulunduðu için, bulduðu saflýðý veya yanlýþlýðýyla birlikte bir dine sahip olur. Bu husus Kur'an-ý Kerim'de müþriklerin aðzýndan þöyle belirtilir: "Atalarýmýzý bir din üzerinde bulduk. Biz de onlarýn izlerine uyarýz." (43/Zuhruf, 23)


Duâda Þirk


Hastalýktan þifa, musibetten afiyet, rýzýk geniþliði vb. gibi ancak Allah'ýn kâdir olduðu hususlarda ister Peygamber veya alim olsun, ister salih bir kul olsun mahluklardan medet ummak ya da Allah'a yapýlan duâda onlara seslenip aracýlar kýlmak bu kabildendir. Zira onlar da duâyý yapan gibi yaratan deðil amellerini kazanan kullardýr. Þifa bulmak veya nazar vs.'den korunmak için muska vb. þeyler edinmek te böyledir, Allah Rasûlü (s.a.v) "þüphesiz, muska ve temîmeler þirktir" ve "Kim boynuna muska takarsa Allah ona afiyet vermesin" buyurmuþtur.(Sahihtir. Tirmizi) Duâ ibadettir ve de tüm ibâdetler ancak Allah'a mahsus kýlýnmalýdýr. Allah'a ibâdette hiçbir þey, hiçbir kimse ortak edilemez.


"De ki: ben, yalnýzca sizin gibi bir beþerim. (Þu var ki) bana, ilâh'ýnýzýn sadece bir ilâh olduðu vahyolunuyor. Artýk her kim, Rabbine kavuþmayý umuyorsa, salih amel yapsýn ve Rabbine ibâdette hiçbir þeyi ortak koþmasýn." (Kehf, 18/110)


"Allah'ý býrakýp ta sana fayda veya zarar vermeyecek þeylere tapma. Eðer bunu yaparsan, o taktirde sen mutlaka zalimlerden (müþriklerden) olursun." (Yûnus, 10/106)


"Haberin olsun; halis (katýksýz) olan din yalnýzca Allah'ýndýr. O'ndan baþka veliler edinenler (þöyle derler) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaþtýrsýnlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarýnda hakkýnda ihtilaf ettikleri þeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancý, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez." (Zümer/3)


Niyet ve Gâyede Þirk


Genellikle amellerde ortaya çýkan ve kiþinin tümden Allah'a itaattan yüzçevirmesi, uzaklaþmasý þeklindeki þirktir. Amelini dünyevî çýkarlar için yapan Allah'ýn rýzasýný gözetmeyen kiþi bu þirke düþmüþ olur, ki bu itikadî bir þirktir.


"Kim, (yalnýz) dünya hayatýný ve onun zinetini istemekte ise, onlarýn iþlerinin karþýlýðýný orada onlara tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uðratýlmazlar. Ýþte onlar, ahirette kendileri için ateþten baþka hiçbir þeyleri olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptýklarý da boþa gitmiþtir, halen yapmakta olduklarý þeyler zaten batýldýr." (Hûd, 11/15-16)


Sevgide Þirk


Baþkasýný Allah'ý sever gibi ya da O'ndan daha fazla sevmekledir. Bu da þirktir. Sevgi ihlasla boyun eðmenin bir göstergesidir.


"Ýnsanlardan bazýsý Allah'tan baþkasýný Allah'a (haþa) eþler ve benzerler edinir de onlarý, Allah'ý sever gibi severler. Ýman edenler ise daha çok Allah'ý severler." (Bakara, 2/165)


Hulûl Þirki


Birleþme anl----- gelen ittihâd sözcüðü ile de dile getirilen hulûl inancý (Allah'ýn -hâþâ!- kulda çözülmesi), tasavvufa sonralarý Ýran ve Hrýstiyan kültürleri ile birlikte yeniplatoncu felsefenin de etkileriyle ve özellikle þii tarikatlar kanalýyla girdi. Aþýrý þiiler, Allah'ýn önce Ali Radýyallahu anh'a sonra da imamlara ve öteki þiâ ulularýna hulûl ettiðini öne sürerler. Bu akýmýn önemli temsilcilerinden olan (Ben Ýlâhým) sözünden dolayý idam edilen Hallâc-ý Mansûr, tutkularýna hakim olarak nefsini eðiten kimsenin insâni niteliklerden sýyrýlarak arýnýp saflaþacaðýný, böylece Allah'ýn o kula hulûl edeceðini savunur. Yaygýnlaþan ve geniþ bir yandaþ kitlesince benimsenen bu düþünceler Ýbn-i Arâbi'nin sistematize ederek hararetle savunduðu Vahdeti Vücûd adý verilen tasavvuf akýmýnýn kökleþmesine yol açtý. Bu inançla insan ve Allah'ýn bir bütün (?!) olarak deðerlendirildiði, Allah'ýn -hâþâ!- kulunda çözüleceði böylece ayný vasýflarla muttasýf olabileceði öne sürülmüþtür ki, bu da maalesef bir çok tarikat tarafýndan öðretilegelmiþtir. (Bk. Vahdeti Vucûd/Aliyü'l- Kâri)


Tasarrufta Þirk


Allah'ýn Rububiyeti gereði O'na mahsus olan kâinattaki tasarruf ve tedbiri bir takým salih kimselere nisbet etmek, onlarýn da bu hususta güç sahibi olduðuna inanmaktýr. Bu salih insanlarýn elbette diðer insanlardan faziletli yanlarý olabilir. Ancak bu Allah'a mahsus olan vasýflara nisbet edilmelerine varacak þekilde deðildir. Peygamber de olsa bu böyledir. Örneðin mutlak gaybý Allah'tan baþka kimse bilemez. Dolayýsýyla Allah'tan baþkasýnýn gaybý bildiði iddiasý kiþiye, Allah adýna bilmediði bir þeyi söylediði için büyük bir sorumluluk getirir, sahibini küfre götürür. (Allah korusun)


"...Eðer gaybý bilseydim elbette daha çok hayýr yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalýk dokunmazdý, ben sadece inanan bir kavim için bir uyarýcý ve müjdeleyiciyim." (A'raf: 7/188)


Korkuda Þirk


Allah'a ve ahirete olan iman zayýflýðýnýn veya batýl inancýn bir neticesi olarak kiþinin; Allah'tan baþkasýnýn fayda ya da zarar verebileceðine inanmasý, korkuda baþkalarýný Allah'a denk tutmasýdýr. Beþeri sistemlerin baskýsýndan korkarak farzlarý terketmek de böyledir. Doðrusu insan Allah'tan korkmalý ve bu korkusu onu daha fazla itaâta sevketmelidir.


Ancak yýrtýcý hayvanlardan veya bir zalimden korkmak gibi doðal korkuya gelince þer'an mümkündür ve bu da þirk sayýlmaz. Allahu Teâla, Musâ Aleyhisselâm'ý þu ayette bu tür bir korkuyla vasfetmiþtir:


"...Etrafýný kollayarak, korkuyla oradan ayrýldý." (Kasas, 28/21)


Tevekkülde Þirk


Tevekkül, sebepleri yerine getiren insanýn, Allah'ý vekil kýlmasý, O'ndan iþinde muvaffakiyet vermesini istemesi ve yalnýz O'na güvenmesidir:


"Sen, ölümsüz ve dâima diri olan Allah'a tevekkül et..." (Furkân,25/ 58)


Bunun için Allah'tan baþkasýna veya sebeplere tevekkül etmek caiz deðildir.


Þirk olan tevekkül ise; Ancak Allah'ýn kudreti dahilinde olan þeylerde Allah'tan baþkasýna kalben tevekkül edip baðlanmaktýr veya Allah'tan baþkasýný rýzýk alýp veren olarak görmektir.


Küçük þirk konusuna geçmeden önce çoklarýn bilmeden düþtüðü bazý önemli ve de hassas noktalara deðinmekte yarar var, bunlar:


Þifayý mutlak sûrette doktor veya ilaca baðlamak. Din ve dünya iþlerinde baþarýlý olmayý Allah'ýn yardým ve izni olmaksýzýn yalnýz zekâ, gayret ve çalýþmaya baðlamak. Kullarýn kanun, hüküm koyabileceklerine dair inanýþ. Ölüm nedenlerini mutlak surette trafik kazalarýna veya yanlýþ ilaç kullanýmýna vs.'ye baðlamak vb. gibidir. Bu izafetleri mutlak olarak yapmaktan çok sakýnmalýdýr.Kavlî Þirk


Allah'tan baþkasýna yemin etmek gibi kiþinin lisanýyla iþleyebileceði þirk türüdür. "..senin sayende", "-Allah'tan baþkasý için- hâkimler hâkimi" gibi sözler ve de kiþiyi Abdu'n-nebî, Abdu'l-hüseyin gibi isimlerle Allah'tan baþkasýnýn kulluðuna nisbet etmek bu kabildendir. "Kur'an evliya çarpsýn!", "ekmek mushaf çarpsýn!" vb. sözler de bu sýnýftandýr. Bunlarýn tümünden sakýnmalýdýr.


Fiilî Þirk


Bazý þeyleri uðurlu yahut uðursuz saymak gibi inanýþlardýr. Bazý hayvanlarý, kuþlarý veya günleri uðursuz saymak; uðursuz olduðu inancýyla bazý þeyleri terk etmek, kahinlere gitmek onlarý tasdik etmek, kayýp þeyleri bulmak üzere onlardan yardým istemek, fal bakmak veya baktýrmak, niyet çekmek, türbelere para atmak, ip baðlamak (itîkad edilmemesi koþuluyla!) böyledir.

"...Sizin uðursuzluðunuz sizinle beraberdir..." (Yâ'sîn, 36/19)

Rasûlullah (s.a.v), "Uðura inanmak þirktir" buyurmuþtur. (Müslim)


Kalbî Þirk


Riyâ, þöhret sevgisi, bazý amelleriyle dünya ve dünyalýðý ahirete tercih edercesine arzu etmek gibi hususlar kalbî þirktir.

Bunu dört þekilde inceleyebiliriz;

1. Dünyevi bir menfaat saðlamak için amel yapmaktýr. Böyle bir kiþi amelinin ecrini dünyada alýr, ahirette ise bir nasibi yoktur. Bu da büyük þirktir.

2. Ýnsanlarýn hoþnutluðu için yapýlan Allah'ýn azabýndan sakýnma hedefi güdülmeyen amellerdir.

3. Mal edinebilmek, evlenebilmek için hacca gitmek, ganimet için cihâda gitmek veya makam elde etme gayesiyle Ýslâmi ilimler okumak bu tür þirktendir. Burada da hedef Allah'ýn rýzasý deðil, hevâ ve hevestir.

4. Baþkalarýnýn rýzasýnýn gözetilmediði halde huþû ve takvâsýzlýktan dolayý ifsad edilmiþ amellerdir,

"... "Allah ancak müttakîler (takvâ sahiplerin)'den kabul eder." (Mâide, 5/27)

Bu amel de kiþiye ahirette bir yarar saðlamaz. Ýyi ve kötü amel birbirine karýþmýþ, kötü olan galip gelmiþtir.

Doðruluklarýna kalben itikâd edilmesi halinde bunlar büyük þirke dönüþür ki Allah azze ve celle hepimizi bunlara düþmekten korusun. (Âmin)


Gizli Þirk


Ýbn Abbâs (r.a), "Allah ve sen dilersen" gibi bir sözün "Allah ve falanca dilerse" anlamýnda olduðunu söylemiþ ve bunun gizli þirk olduðunu belirtmiþtir. Bu ifadenin yerine "önce Allah, sonra da falanca dilerse" kullanýlmasý gerekir. "Önce Allah, sonra da senin sayende" demeli ve Allah'a hiçbir varlýk denk tutulmamalýdýr. Buna düþen Yine "Allah'a ve sana güveniyorum" deðil, "önce Allah'a, sonra da sana güveniyorum" denmelidir. Zira "ve" edatý eþitliði gerektirir. "Sonra" kullanarak derece farkýný ispat etmek þarttýr.

Allah Rasûlü (s.a.v), bunun keffâretini þöyle bildirmiþtir:

"Kim Lât ve Uzza'ya yemin ederse (hemen ardýndan) "Lâ Ýlâhe Ýllallah" desin. Kim arkadaþýna, "Gel! bahis -iddialaþmak ve kumar- oynayalým derse, sadaka versin" (Buhari, Müslim)

Rasûlullah (s.a.v), her tür þirkten þu duâyla Allah'a sýðýnmamýzý bizlere öðretmiþtir:

"Rabbimiz, bilerek sana ortak koþmaktan sana sýðýnýrýz, bilmediðimizden de baðýþlanmamýzý dileriz" (Sahihtir, Ahmed)


Ýmana Zarar Veren Ameller


. Sihir: Kalp ve bedene hastalýk, ölüm vb. gibi fiziksel etkiler meydana getirebilen, eþlerin arasýný açan ve cinlerle küfre düþmeye karþýlýk iþbirliði içinde bulunan kimselerin bazý muska, üfürük, týlsým vs. ile yaptýðý bir fiildir. Bu, ameli küfür olduðu gibi bu iþlerle uðraþanlar da kâfirdir. (Bkz. Bakara: 2/102)

. Kâhinlik: Medyumluk olarak da isimlendirilen kehânet, geleceði bildirme iddiasýdýr. Kâhin veya medyum, Allah'tan baþka kimsenin bilemeyeceði gaybî þeyleri, geleceði bildiðini iddia eder ki, bu haliyle Allah'ý inkar ederek kafir olmuþ olur. Sözlerini doðrulayan da küfre düþer.

. Sihri çözmek: Sihre maruz kalan kimseyi Allah'ýn izniyle kurtarmak biri meþrû diðeri ise haram olmak üzere iki yolla mümkündür:

a) Sihri, sihirle çözmek; bu küçük küfürdür.

b) Sihri Kur'ân ve Sünnette sabit olan duâlarý okuyarak (rukye ile) çözmektir ki, bu câizdir.

. Falcýlýk ve astroloji: Bazý yýldýz ve burçlarý, yeryüzünde meydana gelen olaylara etkili kabul etmektir ki, kiþi isterse bunun Allah'ýn izni ile olabileceðine inansýn þirktir. Sahibini Ýslâmdan çýkarýr.

. Okuma (Rukye): Kur'ân veya Sünnette yer alan; cin ibtilâsý vs. hastalara þifa için okunan zikir ve duâlarýn tümüne verilen addýr.

Rukyenin meþrû olabilmesi için; a) Allah'tan baþkasýna güvenip ondan medet ummak gibi haram þeyler içermemesi, b) Mânasýnýn anlaþýlýr olmasý, c) Arapça olmasý (bilmeyen þifa için kendi dilinde duâda bulunur), d) Allah'ýn izni olmadýkça þifanýn hasýl olmayacaðýna inanýlmasý þeklinde bazý kâideler vardýr.

Þifa için bilezik, ip veya deðiþik vasýflardaki taþ vs. edinmek gibi mezkûr kâidelerin dýþýnda olan rukye, haram olur.

Zarar ve yarar ancak Allah'ýn izniyledir. Allah bütün yaratýlmýþlar üzerinde tek kuvvet ve kudret sahibidir. Her kim böyle þeylerin hayýr ve þerre neden olduðuna inanýrsa büyük þirke düþmüþ olur.

Þu an Müslüman diye nitelendirilen ülkelerin, bir çok fitne, felaket, belâya maruz kalmasý, kanlarýnýn ucuz olmasý, zillet içinde bulunmalarýnýn baþlýca nedeni Ýslâm topraklarýnda maalesef her çeþidiyle yaygýn olan þirkî unsurlardýr. Akidelerinin berraklýðýný gideren þirkî öðeler ve gerçek tevhid akidesinden yüz çevirmelerinden dolayý Allah'ýn üzerlerine boþalttýðý türlü azaplara müstehak olmuþlardýr.

Ýslâm'dan olmadýðý halde Ýslâm zannedilerek raðbet gören bid'at ve hurafeler bunun vecîz bir göstergesidir. Oysa Ýslâm bunlarý ve bunlara götüren yollarý yýkýp tevhid akidesini ikâme etmeye gelmiþtir.

Þu an yaþadýðýmýz toplum, kendilerinden önceki müþrik kavimler gibi dinlerini oyun ve eðlence edinmiþtir.

Ölü veya diri insanlarý yüceltmeye, onlar için kurban kesmeye, duâlarýnda onlardan medet ummaya, kabirlerini bayram yerlerine çevirip onlarý tavaf etmeye baþladýlar. Allah Rasûlü (s.a.v)'in, "Allah katýnda mahlukâtýn en þerlileri" olarak tanýmladýklarý kimseler gibi kabirleri ziyaret etmek için sefer eder, oralarý mescide çevirir ve onlarý takdis eder oldular!

Tüm bunlardan daha korkunç olan da, Allah'ýn indirdiðiyle hükmetmeyi terkettiler!.. Beþerî sistemlerle yaþar onlarý destekler oldular. Onu sever ve savunur oldular!
51
Eski Konular Arþivi / Esma-i Hüsna
05 Kas, 2007, 20:10
ESMA-Ý HÜSNA
???? ?????? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????» Esmâ-i Husnâ Nedir?
Esmâ-i Husnâ, Allah'ýn güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede: "En güzel isimler O'nundur (Allah'ýndýr)" (el-Haþr, 24) buyurulmaktadýr. Diðer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduðu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadýr (el-A'râf, 180). Allah'ýn isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkýnda ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiþ olan isimler kullanýlabilir. Rastgele isim izafe edilemez. Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de: "Allah'ýn 99 ismi vardýr. Kim bunlarý ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuþtur. Tirmizî, Ýbn-i Hibban ve Hâkim'in bu konudaki rivâyeti ise, þöyledir: ???? ?????? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? "Kim bunlarý (Esmâ-i Husnâ'yý) mânâlarýný anlayarak sayar, bunlarla Allah'ý zikrederse Cennete girer." Þâh-ý Nakþýbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki: "Bu hadîs-i þerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânasý, saymaktýr. Diðer bir mânasý ise, bu ism-i þerîfleri öðrenip bilmektir. Bir mânasý da, bu esmâ-i þerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediði zaman, rýzký için asla endiþe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nýn azametini ve kibriyâsýný düþünmelidir." Hadîslerde zikri geçen 99 isim þunlardýr: Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlýk, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbýd, el-Bâsýt, el-Hâfýd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eþ-Þekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eþ-Þehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtýn, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-Ýkrâm, el-Muksit, el-Câmi', el-Ganiyy, el-Muðni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, el-Vâris, er-Reþîd, es-Sabûr.

ALLAH Bu ism-i þerif, Cenâb-ý Hakk'ýn has ismidir. Bu itibarla diðer isimlerin ifade ettiði bütün güzel vasýflarý ve Ýlâhî sýfatlarý içine alýr. Diðer isimler ise, yalnýz kendi mânalarýna delâlet ederler. Bu bakýmdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan baþkasýna ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diðer isimlerin ise, Allah'tan baþkasýna isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. Ýnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnýz bu isimlerin baþýna, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mânâsýna gelen "abd" kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi...

er-RAHMÂN Ezel'de bütün yaradýlmýþlar hakkýnda hayýr ve rahmet irade buyuran; Sevdiðini, sevmediðini ayýrdetmiyerek bütün mahlûkatýný sayýsýz nimetlere garkeden... Hayatlarý için lüzumlu olan bütün rýzýklarý veren...

er-RAHÎM Pek ziyade merhamet edici; Verdiði nimetleri iyi kullananlarý daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandýrýcý... Rahmân ism-i þerîfinden Allah Teâlâ'nýn ezelde bütün mahlûkatý için hayýr ve rahmet irade buyurduðu anlaþýlýr. Rahîm ism-i þerîfi ise, mahlûkatý arasýnda irade sahipleri, hususan mü'minler için rahmet-i Ýlâhiyyenin tecellisini ifade eder.

el-MELÝK Bütün mahlûkatýn hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârý... Allah'ýn, ne zâtýnda ve ne de sýfatýnda hiçbir varlýða ihtiyacý yoktur. Bilâkis herþey zâtýnda, sýfâtýnda, varlýðýnda ve varlýðýnýn devamýnda O'na muhtaçtýr. Bütün kâinatýn hakikî sâhibi, mutlak hükümdârýdýr.

el-KUDDÛS Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz... Allah, hissin idrâk ettiði, hayâlin tasavvur ettiði, vehmin tahayyül ettiði, fikrin tasarladýðý her vasýftan münezzeh ve müberradýr. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandýr. Bu bakýmdan her türlü takdîse lâyýktýr. Ýnsan su'-i ihtiyârý karýþmadýðý müddetçe kâinatta fýtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatý da, Cenâb-ý Hakk'ýn KUDDÛS isminin tecellîsidir.

es-SELÂM Her çeþit ârýza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden kullarýný selâmete çýkaran; Cennet'teki bahtiyar kullarýna selâm eden... Bu ism-i þerif, Kuddûs ismi ile yakýn bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ý Hakk'ýn gerek zâtý, gerek sýfatý ileride en ufak bir tegayyüre, bir deðiþikliðe, bir za'fa uðramaktan münezzehtir. O, ezelde nasýlsa ebedde de öyledir.

el-MÜ'MÝN Gönüllerde îman ýþýðý yakan, uyandýran; Kendine sýðýnanlara aman verip onlarý koruyan, rahatlandýran... Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet baðýþlayarak oralardan þübhe ve tereddüdleri kaldýrmýþtýr.Kendine sýðýnanlara aman verip korumuþ, emniyetle rahatlandýrmýþtýr.

el-MÜHEYMÝN Gözetici ve koruyucu... Allah, yarattýðý mahlûkatýnýn amellerini, rýzýklarýný, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlýðý görüp gözeten, yetiþtirip varacaðý noktaya ulaþtýran ancak O'dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtýfetinden boþ deðildir.

el-AZÎZ Maðlûb edilmesi mümkün olmayan galib. Bu ism-i þerîf, kuvvet ve galebe mânâsýna gelen ÝZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. Ýzzet sýfatý, Kur'an'da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiþtir. Fakat bu ism-i þerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i þerîfi ile birleþtiði görülür. Bunun mânasý: Allah Teâlâ'nýn kudreti galibdir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasýný te'hir eder, kötülük edip durmakta olan insanlarý cezalandýrmakta acele etmez, demektir.

el-CEBBÂR Kýrýlanlarý onaran, eksikleri tamamlayan; Dilediðini zorla yaptýrmaya muktedir olan... Bu ism-i þerif cebir maddesindendir. Cebir, "kýrýk kemiði sarýp bitiþtirmek, eksiði bütünlemek" mânasýna geldiði gibi, "icbar etmek", yani, "zorla iþ gördürmek" mânasýna da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr'dýr. Yani, kýrýlanlarý onarýr, eksikleri tamamlar, her türlü periþanlýklarý düzeltir, yoluna kor. Cebbâr'ýn ikinci mânasýna göre de; Allah Teâlâ kâinatýn her noktasýnda ve her þey üzerinde dilediðini yaptýrmaða muktedirdir. Hüküm ve iradesine karþý gelinmek ihtimali yoktur.

el-MÜTEKEBBÝR Her þeyde ve her hâdisede büyüklüðünü gösteren... Büyüklük ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varlýðý ile yokluðu Allah'ýn bir tek emrine ve iradesine baðlý bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sýfatý takýnamaz.

el-HÂLIK Herþey'in varlýðýný ve varlýðý boyunca görüp geçireceði halleri, hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden... Bu ism-i þerîfin mânasýnda iki husus vardýr:

1. Bir þey'in nasýl olacaðýný tayin ve takdir etmek,

2. O takdire uygun olarak o þey'i îcad etmek.

el-BÂRÝ' Eþyayý ve her þey'in âzâ ve cihazlarýný birbirine uygun bir halde yaratan... Her þey'in vücudu mütenasib, yani, âzasý, hayat cihazlarý ve aslî unsurlarý keyfiyet ve kemmiyet bakýmýndan birbirine münasib olarak yaratýldýðý gibi, hizmeti ve faydasý da umumî âhenge uygun yaratýlmýþtýr.

el-MUSAVVÝR Tasvîr eden, herþey'e bir þekil ve hususiyet veren... Allah Teâlâ herþey'e bir sûret, bir özellik vermiþtir. Herþey'in kendisine göre þekli, dýþtan görünüþü vardýr ki, baþkalarýna benzemez. Meselâ: Ýnsanlar arasýnda tamamiyle birbirinin ayný iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarýndaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanlarýn sayýsý kadar deðiþik gidiyor ve hiçbiri ötekine uymuyor. Þu halde insanýn hiç taklit olunamayacak imzasý, bastýðý parmak izidir. Ýþte bunlar, Allah Teâlâ'nýn MUSAVVÝR isminin tecellîleridir.

el-ÐAFFÂR Maðfireti pek bol olan... Gafr, örtmek ve sýyânet etmek (korumak) mânâsýnadýr. Allah mü'minlerin günahlarýný örter. Dilediði kullarýný da günahlardan sýyânet eder, korur. Bu, onlar için en büyük nimetlerden biridir.

el-KAHHÂR Herþey'e, her istediðini yapacak surette galib ve hâkim... Kahr, bir þey'e, onu hor ve hakîr kýlacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktýr. Allah Teâlâ Kahhâr'dýr, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her þey'i içinden ve dýþýndan kuþatmýþtýr. Hiçbir þey O'nun bu ihâtasýndan dýþarý çýkamaz. Ona karþý herþey'in boynu büküktür. Kahrýna yerler, gökler dayanamaz. Kahr ile nice azýp sapmýþ ümmetleri ve milletleri mahv ve periþan etmiþtir.

el-VEHHÂB Çeþit çeþit nimetleri devamlý baðýþlayýp duran...Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe, "herhangi bir karþýlýk ve menfaat gözetmeden birine bir malý baðýþlamak" mânasýnadýr. Vehhâb ise, "Her zaman, her yerde ve her þey'i çok çok ve bol bol veren ve karþýlýk beklemeyen" demektir.

er-REZZÂK Yaratýlmýþlara, faydalanacaklarý þeyleri ihsân eden... Rýzýk, Allah Teâlâ'nýn bilhassa yaþayan mahlûkatýna faydalanmalarýný nasib ettiði her þeydir. Rýzýk yalnýz yenilip içilecek þeylerden ibaret deðildir. Kendisinden faydalanýlan herþey'e rýzýk denir. Maddî rýzýk, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve kullanýlacak eþya, para, mücevher, çoluk-çocuk, vücudun çalýþma kudreti, bilgi, mal-mülk, servet v.s. gibi þeylerdir. Mânevî rýzýk ise, ruhun ve kalbin gýdasý olan þeylerdir. Baþta îman olmak üzere insanýn mânevî hayatýna ait bütün duygular ve o duygularýn ihtiyacý olan þeyler, hep mânevî rýzýktýr.

el-FETTÂH Her türlü müþkilleri açan ve kolaylaþtýran... Fettâh kelimesi, feth'den gelmektedir. Feth ise, "kapalý olan þey'i açmak" mânasýnadýr. Kapalý bir þey'i açmak: a. Maddî olur; bir kapýyý, bir kilidi açmak gibi. b. Mânevî olur; kalbden tasalarý, kederleri atýp gönlü açmak gibi. Bitkilerin çiçek açmasý, tohum ve çekirdeklerin sünbül vermesi, rýzýk ve rahmet kapýlarýnýn açýlmasý hep Fettâh ism-i þerifinin tecellîsindendir.

el-ALÎM Her þey'i çok iyi bilen... Allah, her þey'i tam mânasýyla bilir. Her þey'in, içini, dýþýný, inceliðini, açýklýðýný, önünü, sonunu, baþlangýcýný, bitimini çok iyi bilendir O. Olmuþlarý bildiði gibi, olacaklarý da ayný þekilde bilir. Onun için, olmuþ - olacak, gizli - açýk söz konusu deðildir. Bunlar, insanlar hakkýnda geçerli olan mefhumlardýr. Ýnsanlarýn bilmesi nisbî ve ârýzîdir. Allah'ýn bilmesi ise, - bütün isim ve sýfatlarýnda olduðu gibi - zâtî'dir. Onun için O'nun bilmesinde dereceler bulunmaz.

el-KÂBID Sýkan, daraltan...

el-BÂSIT Açan, geniþleten... Bütün varlýklar Allah Teâlâ'nýn kudret kabzasýndadýr. Ýstediði kulundan, ihsân ettiði servet ve sâmâný, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlýðýný alýverir. O adam zenginken fakir olur, yahut evlâd acýsýna boðulur, yahut iç sýkýntýsýna, ýstýrap ve huzursuzluk içine düþer. Ýþte bu haller, Kâbýd isminin tecellileridir. Allah, istediði kuluna da yepyeni bir hayat verir, neþ'e verir, rýzýk bolluðu verir, bu da Bâsýt isminin tecelliyatýdýr.

el-HÂFID Yukarýdan aþaðýya indiren, alçaltan... Allah Teâlâ, istediði kulunu yukarýdan aþaðý atýverir. Þan ve þeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanýmýyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, baþkalarýný beðenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanýmayan zâlim zorbalar hakkýnda tecellî eder.

er-RÂFÝ' Yukarý kaldýran, yükselten... Allah Teâlâ, istediði kulunu indirdiði gibi, istediði kulunu da yükseltir. Þan ve þeref verir. Bâzý gönülleri îman ve irfan ýþýðý ile parlatýr, yüksek hakikatlardan haberdâr eder. Allah'ýn yükselttiði insanlar, çok defa melek huylu, tatlý dilli, insanlarýn ayýplarýný, kusurlarýný örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malýyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardým eden nâzik, kibar insanlardýr. Onlar bu istikametten ayrýlmadýkça Allah da bu nimeti kendilerinden almaz.

el-MU'IZZ Ýzzet veren, aðýrlayan...

el-MÜZÝLL Zillete düþüren, hor ve hakîr eden... Ýzzet ve zillet, birbirine zýd mânalardýr. Ýzzet kelimesinde "þeref ve haysiyet", Zillet kelimesinde ise "alçaklýk" mânasý vardýr. Bunlar hep Allah Teâlâ'nýn, mahlûkatý üzerindeki tasarruflarý cümlesindendir.

es-SEMÝ' Ýyi iþiten... Allah Teâlâ iþitir. Kalblerimizdeki sözleri ve iþitilmek þânýndan olan her þey'i iþitir. Mesafeler, onun iþitmesine perde olamaz. Birini iþitmesi, ötekilerini iþitmesine mâni olmaz. Her hâdiseyi ayný derece açýk olarak iþitir.

el-BASÎR Ýyi gören... Allah Teâlâ herkesin gizli açýk yaptýðýný ve yapacaðýný görüp durmaktadýr. Karanlýklar O'nun görmesine mâni olamaz. Karanlýk gibi, yakýnlýk - uzaklýk, büyüklük - küçüklük gibi insanlarýn görmelerine engel olan þeyler de O'nun görmesine mâni olmaz.

el-HAKEM Hükmeden, hakký yerine getiren... Allah Teâlâ Hâkim'dir, her þey'in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliðine, hükümdarlarýn hükümdarlýðýna hüküm veren de ancak O'dur. O'nun hükmü olmadan hiçbir þey, hiçbir hâdise meydana gelemediði gibi, O'nun hükmünü bozacak, geri býraktýracak, infazýna mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur.

el-ADL Tam adâletli... Adalet, zulmün zýddýdýr. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânasý vardýr. Zulmetmiyerek herkese hakkýný vermek ve her þey'i akýl ve mantýða, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. Allah Teâlâ Âdil'dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düþüp kalkanlarý ve hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez.

el-LÂTÎF En ince iþlerin bütün inceliklerini bilen, nasýl yapýldýðýna nüfuz edilemeyen en ince þeyleri yapan; Ýnce ve sezilmez yollardan kullarýna çeþitli faydalar ulaþtýran... Allah Teâlâ Lâtîf'dir. En ince þeyleri bilir. Çünkü onlarý yaratan O'dur. Nasýl yapýldýðý bilinmiyen, gizli olan en ince þeyleri yapar.

el-HABÎR Her þey'in iç yüzünden, gizli taraflarýndan haberdar olan... En küçüðünden en büyüðüne kadar bütün eþya ve hâdiselerden Allah haberdardýr. Onun haberi olmadan hiçbir hâdise cereyan etmez.

el-HALÎM Hilm, suçlularýn cezasýný vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakkýnda yumuþak davranmak ve cezalarýný geriye býrakmaktýr. Suçluyu cezalandýrmaða iktidarý olmayana halîm denmez. Halîm, kudreti yettiði halde, bir hikmete binaen cezalandýrmayana denir. Allah Teâlâ Halîm'dir. Her günah iþleyeni hemen cezalandýrmaz. Hýþým ve gazabda acele etmez, mühlet verir. Bu mühlet içinde yaptýklarýna piþman olup tevbe edenleri afveder. Israr edenler hakkýnda, hüküm artýk kendisine kalmýþtýr.

el-AZÎM Bütün büyüklüklerin sâhibi... Azamet, büyüklük mânasýnadýr. Hakikî büyüklük Allah'a mahsustur. Yerde, gökte, bütün varlýk içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O'nundur ve herþey O'nun büyüklüðüne þâhiddir. Bu sýfatta da Allah'a herhangi bir denk bulunmasý muhaldir.

el-ÐAFÛR Maðfireti çok... Allah Teâlâ'nýn maðfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onlarý örter, meydana çýkarýp da sâhibini rezîl etmez. Kusurlarý insanlarýn gözünden gizlediði gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler. Ýnsanlarýn görmediði bâzý þeyleri melekût âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i þerîfi, kusurlarýn onlarýn gözünden de gizlenmesini ifade eder.

eþ-ÞEKÛR Kendi rýzâsý için yapýlan iyi iþleri, daha ziyadesiyle karþýlayan... Þükür, iyiliði, iyilikle karþýlamak demektir. Þükür, Allah Teâlâ'ya karþý kulun yapmasý gereken bir vazifesidir. Þekûr ise, az tâat karþýlýðýnda çok büyük dereceler veren, sayýlý günlerde yapýlan amel karþýlýðýnda âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden demektir. Bu mânaya Allah'dan baþka hakikî sâhip yoktur.

el-ALÝYY Her hususta, herþeyden yüce olan... Allah Teâlâ yücedir, yüksektir. Yüksekliðin hakikî mânasý þudur:

1. Allah'tan daha üstün bir varlýk düþünülmesi imkânsýzdýr.

2. Bir benzeri veya ortaðý veya yardýmcýsý yoktur.

3. Þânýna yaraþmayan her þeyden uzaktýr.

4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diðer bütün kemâl sýfatlarýnda üstündür. Þu halde Aliyy, her þey kendisinin dûnunda, emrinde ve hükmü altýnda olan Zât demektir.

el-KEBÎR Büyüklükte kendisinden daha büyüðü düþünülemeyen... Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtýn kemâli demektir. Her bakýmdan büyük, varlýðýnýn kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O'na mahsustur.

el-HAFÎZ Yapýlan iþleri bütün tafsilâtýyla tutan, her þey'i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklýyan... Hýfz, korumak, demektir. Bu koruma iki þekilde olur. Birincisi, varlýklarýn devamýný saðlamak, muhafaza etmektir. Ýkincisi, birbirlerine zýd olan þeylerin, yekdiðerlerine saldýrmasýný önlemek, birbirlerinin þerrinden onlarý korumaktýr. Allah her mahlûkuna, kendine zararlý olan þeyleri bilecek bir his ilham buyurmuþtur. Bu Hafîz ism-i þerîfinin tecelliyatýndandýr. Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlý otlarý bilir ve onlarý yemez. Kullarýn amellerinin yazýlmasý, zâyi olmaktan korunmasý da Hafîz isminin iktizasýdýr. Bu bakýmdan âhirette yeniden dirilme ve yaptýklarýndan hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakýndan alâkasý vardýr.

el-MUKÎT Her yaratýlmýþýn azýðýný ve gýdasýný tayin eden, azýklarý beden ve kalblere gönderen... Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasýnadýr. Yalnýz Mukît, Rezzâk'tan daha hususîdir. Rezzak, azýk olaný da olmayaný da içine alýr.

el-HASÎB Herkesin hayatý boyunca yapýp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabýný iyi bilen;Her þey'e ve herkese her ihtiyacý için kâfi gelen... Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (iþleme) muhtaç olmadan doðrudan doðruya ve apaçýk bilir. Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacý için kâfidir. Bu kifâyet, O'nun varlýðýnýn devam ve kemâlini gösterir.

el-CELÎL Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sýfatlarý ile muttasýf... Celâdet ve ululuk, Allah'a mahsustur. Onun zâtý da büyük, sýfatlarý da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaþlýlýk itibarý ile deðildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sýðmaz.

el-KERÎM Keremi, lütuf ve ihsâný bol... Allah vaad ettiði zaman sözünü yerine getirir, verdiði zaman son derece bol verir, muktedirken afveder.

er-RAKÎB Bütün varlýklar üzerinde gözcü, bütün iþler murakabesi altýnda bulunan... Bir þey'i koruyan ve devamlý kontrol altýnda bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur. Allah Teâlâ, bütün varlýklarý her lâhza gözetip duran bir þâhid, bir nâzýrdýr. Hiçbir þey'i kaçýrmaz. Her birini görür ve herkesin yaptýðýna göre karþýlýðýný verir.

el-MÜCÎB Kendine dua edip yalvaranlarýn isteklerini iþitip cevab veren, onlarý cevabsýz býrakmayan... Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrýdýr, kabûl etmek ayrýdýr. Âyet-i kerîmede, Allah tarafýndan her duaya cevab verileceði va'dedilmiþtir. Fakat kabûl edileceði va'dedilmemiþtir. Zira kabûl edip etmemek Cenâb-ý Hakk'ýn hikmetine baðlýdýr. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynýný, ayný zamanda kabûl eder. Dilerse istenenin daha iyisini verir. Dilerse o duâyý âhiret için kabûl eder, dünyada neticesi görülmez. Dilerse de kulun menfaatine uygun olmadýðý için hiç kabûl etmez.

el-VÂSÝ' Geniþ ve müsaadekâr...Allah'ýn ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve maðfireti geniþtir ve her þey'i kaplamýþtýr. Allah'ýn ilminden hiçbir þey gizlenemez, ikram ve ihsanýna bir nihayet yoktur.

el-HAKÎM Bütün iþleri hikmetli... Allah Hakîm'dir. Faydasýz, boþ ve tesadüfî bir iþi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatlarý vardýr. Her yarattýðý mahlûk, her yaptýðý iþ bütün kâinat nizamý ile alâkalýdýr. Kâinatýn umumî nizamý ile tenâkuz teþkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iþ yoktur.

el-VEDÛD Ýyi kullarýný seven, onlarý rahmet ve rýzasýna erdiren, sevilmeye ve dostluðu kazanýlmaya biricik lâyýk olan... Vedûd'un iki mânasý vardýr:

1. Seven,

2. Sevilen. Allah Teâlâ, kullarýný çok sever, onlarý lütuf ve ihsanýna garkeder. Sevilmeye lâyýk ve müstehak olan da ancak O'dur.

el-MECÎD Zâtý þerefli, ef'âli güzel olan, her türlü övgüye lâyýk bulunan... Bu ism-i þerîfin mânasýnda iki mühim unsur vardýr: Biri: Azamet ve kudretinden dolayý yaklaþýlamaz olmak. Ýkincisi: Yüksek huylarýndan, güzel iþlerinden dolayý övülüp sevilmek...

el-BÂÝS Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldýran; gönüllerde saklý olanlarý meydana çýkaran... Allah Teâlâ insanlarý, onlar ölüp toprak olduktan sonra âhiret günü dirilterek kabirlerinden kaldýracak ve ruhlarý ile cesedleri birlikte olarak hesaplarýný görecek, sonra da yine ruh ve cesedleri birlikte olarak mükâfat veya cezalarýný verecektir.

eþ-ÞEHÎD Her zamanda hâdiselerin dýþ yüzünü bilen ve her yerde hâzýr ve nâzýr olan... Allah, mutlak surette herþey'i bilmesi bakýmýndan Alîm'dir. Hâdiselerin esrarýný, iç yüzünü bilmesi yönünden Habîr'dir. Dýþ yüzünü bilmesi yönünden de Þehîd'dir.

el-HAKK Varlýðý hiç deðiþmeden duran... Hakk, varlýðý hakikî bulunan zâtýn ismidir. Yani, varlýðý daima sâbittir. Allah Teâlâ'nýn zâtý, yokluðu kabûl etmediði gibi, herhangi bir deðiþikliði de kabûl etmez. Hakikaten vâr olan yalnýz Allah'týr.

el-VEKÎL Usûlüne uygun þekilde, kendisine tevdi edilen iþleri en güzel þekilde neticelendiren... Kendisine iþ ýsmarlanan zâta vekîl denir. Allah Teâlâ en güzel ve en mükemmel vekîl'dir. Ýþlerin hepsini tedvîr, tedbîr ve idare eden O'dur. Fakat kendisi hiçbir iþinde vekîle muhtaç deðildir. Allah Teâlâ, kendisine tevekkül edenlerin iþlerini en iyi neticeye ulaþtýrýr.

el-KAVÝYY Çok kuvvetli...

el-METÎN Çok saðlam... Kuvvet, tam bir kudrete delâlet eder. Metânet ise, kuvvetin þiddetini ifade eder. Allah'ýn kuvveti de öteki sýfat ve isimleri gibi nâ-mütenâhîdir, tükenmez, gevþemez, hudut içine sýðmaz, ölçüye gelmez. Allah'ýn kudreti bahsinde zorluk - kolaylýk söz konusu deðildir. Bir yapraðý yaratmakla kâinatý yaratmak birdir. Allah Teâlâ tam bir kuvvet sahibi olmak bakýmýndan, Kaviyy, gücünün çok þiddetli olmasý bakýmýndan Metîn'dir.

el-VELÝYY Ýyi kullarýna dost olan, yardým eden... Allah, sevdiði kullarýnýn dostudur. Onlara yardým eder. Sýkýntýlarýný, darlýklarýný kaldýrýr, ferahlýk verir. Ýyi iþlere muvaffak kýlar. Her çeþit karanlýklardan kurtarýr, nurlara çýkarýr. Artýk onlara korku ve hüzün yoktur. Herkesin korktuðu zaman, onlar korkmazlar.

el-HAMÎD Ancak kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlýðýn diliyle biricik övülen, medhedilen... Hamd; ihsan sâhibi büyüðü övmek, tâzim fikri ve teþekkür kasdiyle medh ü senâ etmektir. Her mevcûd, hâl diliyle olsun, kâl diliyle olsun, Allah Teâlâ'yý tesbih ve takdîs etmektedir. Bütün hamd ü senâlar O'na mahsustur. Hamd ve þükürle kendisine tâzim ve ibâdet olunacak veliyy-i nimet ancak O'dur.

el-MUHSÎ Herþey'in sayýsýný bir bir bilen... Ýlmi herþey'i ihâta eden ve herþey'in miktarýný bilip eksiksiz tastamam sayabilen Allah'dýr. Allah Teâlâ, herþey'i olduðu gibi görür ve bilir, yani, bütün mevcûdatý toptan bir yýðýn hâlinde birbirinden seçilmez karýþýk bir þekilde deðil; cinslerini, nev'ilerini, sýnýflarýný, ferdlerini, zerrelerini birer birer saymýþ gibi gayet açýk görür ve bilir.

el-MÜBDÝ' Mahlûkatý maddesiz ve örneksiz olarak ilk baþtan yaratan... Mübdi, bir mânada îcad demektir. Muîd ism-i þerîfi de îcad mânasýna gelir. Ýcadýn bir benzeri daha evvel yaratýlmýþ, meydana getirilmiþ ise, iâde; deðilse, yani, benzeri, maddesi olmayan yeni bir þey ise ibdâ denir.

el-MUÎD Yaratýlmýþlarý yok ettikten sonra tekrar yaratan... Herþey mukadder olan ömrünü tamamlayýp öldükten sonra, Allah'tan baþka kimse kalmaz, fakat varken yok olan bu insanlarý âhiret günü Allah Teâlâ diriltip yeniden hayatlandýrýr, yeniden yaratýr. Sonra da dünya hayatlarýnda yaptýklarý iþlerden hesaba çeker.

el-MUHYÎ Hayat veren, can baðýþlayan, saðlýk veren... Allah Teâlâ, cansýz maddelere hayat ve can verir. Her gün, her saat, her saniye yeryüzünde milyonlarca varlýk hayat bulup dünyaya gelmektedir. Bütün bunlar, Allah'ýn emr ü fermaniyle, yaratmasýyle ve müsaadesiyle olmaktadýr. Allah yoðu var edip hayat verdiði gibi, ölüyü de tekrar canlandýrabilir. Buna ihyâ, yani, diriltme denir. Hayatý hiç yoktan veren zâtýn, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi elbette son derece kolaydýr.

el-MÜMÎT Canlý bir mahlûkun ölümünü yaratan...Allah, yarattýðý her canlýya muayyen bir ömür takdîr etmiþtir. Canlý varlýklar için ölüm mukadder ve muhakkaktýr. Hayatý yaratan Allah olduðu gibi, ölümü yaratan da yine O'dur. Ancak bu ölüm, yok oluþ, hiçliðe gidiþ deðil, bil'akis fâni hayattan bâkî hayat geçiþtir.

el-HAYY Diri; her þey'i bilen ve her þey'e gücü yeten... Hayy, diri demektir, bunun zýddýna meyyit denir ki, ölü mânasýna gelir. Allah Teâlâ ölmez, daima hâzýr ve nâzýrdýr. Yaþayan mahlûkatýn hayatýný veren de O'dur. O olmasaydý hayattan eser olmazdý. O daima fenâdan, zevalden, hatâdan münezzehtir. Her an Alîm, her an Habîr, her an Kadîr'dir.

el-KAYYÛM Gökleri, yeri, her þey'i ayakta tutan... Kayyûm, kâim'in mübalâðasýdýr. "Her þey üzerinde kâim" demektir. Bunun mânasý "Bir þey'in kýyâmý, yani, bir varlýk sâhibi olarak durabilmesi neye baðlý ise, onu veren" demektir. Allah Teâlâ, her þey'in mukadder olan vaktine kadar durmasý için sebeblerini ihsân etmiþtir. Onun için herþey Hak ile kâimdir.

el-VÂCÝD Hiçbir þey'e ihtiyacý olmayan; istediðini, istediði vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan þeylerin hiç birinden mahrum olmayan... Ulûhiyet sýfatlarý ve bunlarýn kemâli hususunda kendisine gerekli olan herbir þey, þâný yüce olan Allah'ýn zâtýnda mevcuddur.

el-MÂCÝD Kadr ü þâný büyük, kerem ve semâhati bol... Allah Teâlâ'nýn kendisiyle âþinalýðý olan kullarýna kerem ve semâhati ifadeye sýðmaz, ölçüye gelmez. Meselâ: Onlarý temiz ahlâk sâhibi olmaya, iyi iþler yapmaya muvaffak kýlar da, sonra yaptýklarý o güzel iþleri, hâiz olduklarý seçkin vasýflarý sebebiyle onlarý över, sitayiþlerde bulunur. Kusurlarýný afveder, kötülüklerini mahveder.

el-VÂHÝD Tek... Zâtýnda, sýfatlarýnda, iþlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla þerîki (ortaðý) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayan...

es-SAMED Hâcetlerin bitirilmesi, ýzdýraplarýn giderilmesi için tek merci', ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan... Allah Teâlâ, her dileðin biricik merciidir. Yerde, gökte bütün hâcet sâhipleri yüzlerini O'na döndürmekte, gönüllerini O'na baðlamakta, el açarak yalvarmalarýný O'na arzetmektedirler. Buna lâyýk olan da yalnýz O'dur.

el-KÂDÝR Ýstediðini, istediði gibi yapmaða gücü yeten... Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatý yaratmýþtýr. Gök boþluðunun ölçülmesi mümkün olmayan geniþliði içinde, akýllara hayret ve dehþet verecek derecede birbirlerine uzak mesafelerde milyarlarca güneþleri yandýrmak... Fezalarda, sayýsý belirsiz âlemleri birbirine çarpmadan koþturmak... Bir damla suyun içinde, birbirine temas etmeden hesapsýz hayvanatý yüzdürmek Kâdir isminin tecelliyatýndandýr.

el-MUKTEDÝR Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediði gibi tasarruf eden... Allah Teâlâ her þey'e karþý mutlak ve ekmel surette Kâdirdir. Her þey'e kâdir olduðu içindir ki, dilediði þey'i yaratýr ve isterse onda dilediði kadar kuvvet ve kudret de yaratýr.

el-MUKADDÝM Ýstediðini ileri geçiren, öne alan... Allah Teâlâ bütün mahlûkatý yaratmýþtýr. Fakat, ancak seçtiklerini ileri almýþtýr. Ýnsanlarýn bâzýsýný dince, dünyaca bâzýsý üzerine derece derece yükseltmiþtir. Fakat bu yükseltme ve seçme, kullarýn kendi amelleri ile ona lâyýk olmalarý neticesinde olmuþtur.

el-MUAHHÝR Ýstediðini geri koyan, arkaya býrakan... Allah Teâlâ istediðini ileri, istediðini geri aldýðý gibi, bâzan da kullarýnýn teþebbüslerini, onlarýn bekledikleri zamanda semerelendirmez, maksadlarýný arkaya býrakýr. Bunda birçok hikmetleri vardýr. Bu hikmetleri araþtýrmalý, sezmeðe çalýþmalýdýr.

el-EVVEL Mukaddem olup kendi varlýðýnýn evveli yoktur. Kendisi için asla baþlangýç tasavvur olunamaz. Onun için Ona EVVEL demek, "ikincisi var" demek deðildir. "Sâbýk'ý, yani, kendisinden evvel bir varlýk sâhibi yok" demektir.

el-ÂHÝR Sonu olmayan... Herþey biter, helâk ve fenaya gider, ancak O kalýr. Varlýðýnýn sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadýðý gibi, âhiriyetine nihayet yoktur. Onun için Ona "Âhir" demek, "Bir sâbýk'ý yani, kendisinden evvel bir varlýk sâhibi var" demek deðildir. "Bir lâhýký yok" demektir.

ez-ZÂHÝR Âþikâr olan, kat'î delillerle bilinen... Allah Teâlâ'nýn varlýðý herþeyden âþikârdýr. Gözümüzün gördüðü her manzara, kulaðýmýzýn iþittiði her naðme, elimizin tuttuðu, dilimizin tattýðý her þey, fikirlerimizin üzerine çalýþtýðý her mâna, hâsýlý, gerek içimizde, gerek dýþýmýzda þimdiye kadar anlayýp sezebildiðimiz her þey O'nun varlýðýna, birliðine, kemal sýfatlarýna þâhiddir.

el-BÂTIN Gizli olan; duyu organlarý ile idrâk edilemeyen... Allah Teâlâ'nýn varlýðý hem âþikardýr, hem gizlidir. Âþikârdýr, çünkü varlýðýný bildiren delil ve niþanlarý gözsüzler bile görmüþ ve bu hakikatler hakikatý yüce varlýða, eþyanýn umumî þehadetini saðýrlar bile iþitmiþtir. Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlýðýný kat'î surette biliriz.

el-VÂLÎ Mahlûkatýn iþlerini yoluna koyan; Bu muazzam kâinatý ve her an biten hâdisatý tek baþýna tedbîr ve idare eden... Allah Teâlâ bütün varlýðý idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. Diðer vâliler ve hükümdarlarýn idaresi, O'nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onlarýn velâyet ve idaresi, son derece nâkýstýr. Allah'ýn velâyet ve tedbiri ise sýnýrsýz, gerçek ve hakikîdir. Her þey emri ve iradesi altýndadýr. Herþey'i bilir. Ondan habersiz mülkünde hiçbir þey cereyan etmez. Âdile mükâfatýný, zâlime cezasýný eksiksiz verir... Sebebler, O'nun icraat ve idaresinde yardýmcý deðil, sadece izzet ve haþmetini gösteren birer perdedirler. Hakikî te'sir, O'nun kudretindendir.

el-MÜTEÂLÎ Yaratýlmýþlar hakkýnda aklýn mümkün gördüðü her þeyden, her hal ve tavýrdan pek yüce ve pek münezzeh... Meselâ, bir zengin hakkýnda, "Bu adam yarýn fakir düþebilir", denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Teâlâ hakkýnda, bu gibi ihtimallerin düþünülmesi mümkün deðildir. O, her türlü noksanlýk, eksiklik, zaaf, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. Ýsteyenler çoðaldýkça ihsaný artar, herkese hikmet ve iradesine göre verir. Verdikçe hazîneleri tükenmez...

el-BERR Kullarý hakkýnda kolaylýk isteyen; iyilik ve bahþiþi çok olan... Allah Teâlâ kullarý için daima kolaylýk ve rahatlýk ister, zorluk istemez, zorluk çýkaranlarý da sevmez. Yapýlan kötülükleri baðýþlar, örter. Bir iyiliðe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir þey geçirmiþse, onu yapmamýþ olsa bile, yapmýþ gibi kabûl edip mükâfat verir. Aksine kötülükleri ise yapmadýkça cezalandýrmaz.

et-TEVVÂB Tevbeleri kabûl edip, günahlarý baðýþlayan... Bu ism-i þerîf, tevbe'nin mübalâða sîgasýdýr. Tevbenin asýl mânâsý dönmektir. Kulun isyan yolundan dönmesi demektir.

el-MÜNTEKIM Suçlularý, adaleti ile müstehak olduklarý cezaya çarptýran... Allah Teâlâ'nýn intikamý vardýr. Âsîlerin belini kýran, cânilerin hakkýndan gelen, taþkýnlýk yapan azgýnlara hadlerini bildiren þübhesiz ki O'dur.

el-AFÜVV Afvý çok... Allah Teâlâ, günahlarý silen, onlarý hiç yokmuþ gibi kabûl edendir. Bu mânaya göre bu isim, Gafûr ismine yakýndýr. Ancak arada þu fark vardýr: Gufran: Günahlarý örtüvermek demektir. Afv ise, günahlarý kökünden kazýmaktýr. Günahlarý kökünden kazýmak, o þey'i örtmekten daha iyidir.

er-RAÛF Çok re'fet ve þefkat sâhibi... Mahlûkat içinde bilhassa insanlar için, Allah'ýn inâyeti, kerem ve re'feti hiçbir ölçüye ve ifadeye sýðmayacak kadar geniþ ve büyüktür.

MÂLÝKÜ'L-MÜLK Allah Teâlâ mülkün hem sâhibi, hem hükümdârýdýr. Mülkünde dilediði gibi tasarruf eder. Hiçbir kimsenin O'nun bu tasarrufuna itiraz ve tenkide hakký yoktur... Dilediðine verir, dilediðinden alýr. Mülkünde hiçbir ortaða ve yardýmcýya ihtiyacý yoktur.

ZÜ'L-CELÂLÝ ve'l-ÝKRÂM Hem büyüklük sâhibi, hem fazl-ý kerem... Celâl; büyüklük, ululuk mânasýnadýr. Büyüklük alâmeti olan ne kadar kemâlât varsa hepsi Allah'a mahsustur. Mahlûkattaki kemâlât, O'nun kemâlinin zayýf bir gölgesi ve iþaretidir. Allah Teâlâ ayný zamanda büyük bir fazl-ý kerem sâhibidir de... Mahlûkat üzerine akýp taþmakta olan sayýya gelmez, sýnýr kabûl etmez nimetler hep O'nun ihsaný ve ikrâmýdýr. O nimetlerin zerresinde olsun hiç kimsenin hakký yoktur.

el-MUKSÝT Bütün iþlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan. Mazlûma acýyýp zâlimin elinden kurtaran. Allah Teâlâ en üstün bir adalet ve merhametin sâhibidir. Her iþi birbirine denk ve lâyýktýr. Zerre kadar da olsa haksýzlýðý tervic etmez. Kullarýna muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. Yapýlmýþ olan hiçbir iyiliðin zerresini bile karþýlýksýz býrakmaz. Ýnsanlarýn birbirlerine karþý iþledikleri haksýzlýklarý da düzelterek hakký yerine getirir.

el-CÂMÝ' Ýstediðini, istediði zaman, istediði yerde toplayan. Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zýd olan þeyleri bir araya getirip tutan... Cem, daðýnýk þeyleri bir araya toplama demektir. Allah Teâlâ, vücudlarýmýzýn çürüyerek suya, havaya, topraða daðýlmýþ zerrelerini tekrar birleþtirecek, bedenlerimizi yeni baþtan inþa edecektir. Allah Teâlâ birbirine benzeyen þeyleri bir araya getirip topladýðý gibi, birbirinden ayrý varlýklarý da bir araya getirmektedir. Onlarýn iç içe birlikte yaþamalarýný te'min etmektedir. Sýcaklýk ile soðukluk, kuruluk ile nemlilik gibi birbirine zýd unsurlarý bir arada tutmasý da yine Allah'ýn Câmi' isminin tecellisindendir.

el-GANÝYY Çok zengin ve her þeyden müstaðnî... Ganiy, hiçbir þey'e ihtiyacý olmayan, herþey yanýnda mevcud bulunduðu için hiçbir þekilde baþkasýna müracaat mecburiyetinde kalmayan zât demektir.

el-MUÐNÎ Ýstediðini zengin eden... Allah Teâlâ dilediðini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaþatýr. Dilediðini de ömür boyunca fakirlik içinde býrakýr. Bâzý kullarýný zenginken fakir, bazýlarýný da fakirken zengin yapar. "Kýyamet günü fakirlik ve zenginlik tartýlmayacak; fakirliðe ne ölçüde sabredildiði, zenginliðe de ne ölçüde þükredilmiþ olduðu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak deðil, çok sabretmek veya çok þükretmektir." Yahya bin Muaz

el-MÂNÝ' Bir þey'in meydana gelmesine müsâade etmeyen... Ýyiden ve kötüden pek çok arzularýmýz vardýr ki biri bitmeden biri ortaya çýkar. Yaþadýðýmýz müddetçe bunlar ne biter, ne de tükenir... Biz de bu arzularýmýzý elde etmek için çalýþýr dururuz. Her arzumuz bir takým sebeblere, sebebler de Mâni' ve Mu'tî olan Allah'ýn emrine baðlýdýr. Allah Teâlâ isteyenlerin isteklerini, dilerse verir; o zaman isteyenin tuttuðu sebebler çabucak meydana gelir. Mu'tî ism-i þerîfinin mânasý budur. Allah Teâlâ bâzý isteklere de müsaade etmez. O zaman isteyenin yapýþtýðý sebebler kýsýr kalýr, ne kadar çabalanýrsa çabalansýn netice vermez. Bu da Mâni' ism-i þerîfinin tecellîsidir. Kullarýnýn baþýna gelecek felâket ve musibetleri önlemek, geri çevirmek de yine Mâni' ism-i þerîfinin tecelliyatýndandýr.

ed-DÂRR Elem ve zarar verici þeyleri yaratan…

en-NÂFÝ' Hayýr ve menfaat verici þeyleri yaratan... Menfaatlarý ve mazarratlarý, hayýr ve þerleri yaratan Allah Teâlâ'dýr. Ýnsana menfaat ve zararlar belli bâzý sebebler altýnda geliyorsa da, o sebebler o menfaat ve zararlarýn sâhibi ve müessiri deðil, birer perdesidir. Gerçekte zararýn da faydanýn da, hayrýn da þerrin de yaratýcýsý Allah'týr.

en-NÛR Âlemleri nurlandýran; istediði sîmalara, zihinlere ve gönüllere nûr yaðdýran... Bütün eþyayý aydýnlatan nûr, þübhesiz ki, Allah'ýn zâtýnýn nûrundandýr. Çünkü göklerin ve yerin nûru O'dur. Nasýl ki, güneþin aydýnlattýðý her zerre, güneþin varlýðýna bir delildir, kâinatýn her zerresinde görünen aydýnlýk da, o aydýnlýðý yaratan varlýðýn mevcud olmasýna bir delil teþkil etmektedir.

el-HÂDÎ Hidayeti yaratan. Ýstediði kulunu hayýrlý ve kârlý yollara muvaffak kýlan, muradýna erdiren. Her yarattýðýna, neye ihtiyacý varsa, ne yapmasý gerekiyorsa onu öðreten... Hidâyet; Allah Teâlâ'nýn lütuf ve keremiyle kullarýna, sonu hayýr ve saadet olacak isteklerin yollarýný göstermesi veya o yola götürüp muradýna erdirmesi demektir. Sadece hayýr yolunu ve sebeblerini göstermeðe irþâd; neticeye erinceye kadar o yolda yürütmeye de tevfîk denir. Hidâyetin karþýlýðý dalâlettir. Dalâlet, doðru yoldan bile bile veya iðfale kapýlarak sapmak demektir. Hidâyetin neticesi îman, dalâletin neticesi îmansýzlýk ve küfürdür...

el-BEDÎ' Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler îcad eden... Zâtýnda, sýfatýnda, fiillerinde, emsâli görülmemiþ olan... Bedî', mübdî mânasýnadýr. Mübdî, ibdâ eden, yani örneði bulunmayan bir þey'i îcad eden demektir. Allah herhangi bir kuluna peygamberlik veya velîlik vererek üstün kýlmýþsa, bu üstünlükle o kul, kendi zamanýndaki sair insanlara nisbetle bedî' olmuþtur. Bâzý âlimlere verilen Bediüzzaman lâkabý gibi. Bu tâbir, zamanýnýn eþsiz, misilsiz âlimi mânasýna gelmektedir.

el-BÂKÎ Varlýðýnýn sonu olmayan... Bu ism-i þerîf "varlýðýn devamýný" bildiren bir kelimedir. Varlýðýn devamý, önü ve sonu olmamakladýr. Önü olmamak mül

» Allah'ýn Diðer Ýsimleri
Allah'ýn isimleri 99 taneden ibaret deðildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrý olarak Allah'a baþka isimler de izâfe edilmiþtir. Allah'a izâfe edilen diðer bâzý isimler þunlardýr: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ýn yerine el-Kâhir, eþ-Þekûr'un yerine eþ-Þâkir; el-Kâfi, ed-Dâim, el-Münevver, es-Sýddýk, el-Muhît, el-Karîb, el-Vitr, el-Fâtýr, el-Allâm, el-Ekrem, el-Müdebbir, er-Refî', Zittavl, Zülmeâric, Zülfadl, el-Hallâk, el-Mevlâ, en-Nasîr, el-Gâlib, el-Hannân, el-Mennân... Kur'ân-ý Kerîm'de Allah ism-i þerîfi 2800 defa zikredilmiþtir. Allah isminden sonra Kur'an'da en çok zikri geçen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir. Rab isminden sonra, Kur'an'da en çok yer alan isimler ise; Rahmân, Rahîm ve Mâlik isimleridir. Fâtiha sûresinde "Allah" isminden sonra sýra ile zikredilen bu dört ism-i þerîfe, Cenâb-ý Hakk'ýn Rubûbiyet Sýfatlarý adý da verilmektedir. Terbiye etmek, büyütmek, yetiþtirmek mânalarýný ihtiva eden Rab kelimesinin asýl mânasý: "Bir þey'i derece derece yükselterek, gayesi olan en mükemmele eriþinceye kadar kollayan" demektir.» Ýsm-i A'zam Nedir?
Allah Teâlâ'nýn Kur'an ve hadîs-i þerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüðüdür. Ýsm-i A'zam'ý, Allah, isimleri içinde gizlemiþtir. Bunun da hikmeti, kullarýnýn bütün Esmâ-i Husnâ'ya raðbetini saðlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'min etmektir. Ýsm-i A'zam belli olsaydý, insanlar yalnýzca o isimle dua ederler, diðer isimleri terkederlerdi. Çünkü Ýsm-i A'zam'ýn Allah katýnda büyük bir deðeri vardýr. Bu isimle yapýlan dualarýn mutlaka kabûl edildiði rivayet olunmuþtur. Ýsm-i A'zam'ýn Esmâ-i Husnâ'dan hangi isim olduðu hakkýnda, Ýslâm âlimleri ayrý ayrý kanâatler ileri sürmüþlerdir. Büyük ekseriyetin kanâatý, Ýsm-i A'zam'ýn, lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduðudur. Hz. Ali Efendimize göre Ýsm-i A'zam tek isim deðildir. Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs'tan ibaret 6 isimdir. Ýmam-ý A'zam'a göre, Ýsm-i A'zam, Hakem ve Adl olmak üzere iki isimdir. Gavs-ý A'zam'ýn Ýsm-i A'zam'ý, Hayy ismidir. Ýmam-ý Rabbânî'ye göre de Ýsm-i A'zam, Kayyûm'dur. Görüldüðü gibi Ýslâm büyükleri, Ýsm-i A'zam'ý farklý isimlerde bulmuþtur. Belki de herbirinin hususi âlemine tecellî eden Ýsm-i a'zam deðiþik olmuþtur. Esmâ-i Husnâ içinde bir Ýsm-i A'zam olduðu gibi, her isim için de a'zamî bir mertebe vardýr. Bâzan bir ismin a'zamî mertebesi, Ýsm-i A'zam ile karýþtýrýlýr; o isim a'zamî mertebedeki tecellîsi sebebiyle Ýsm-i A'zam sanýlýr. Ýsm-i A'zam'ýn her âlime göre deðiþik olmasýnýn bir sebebi de budur.
53
Eski Konular Arþivi / Dini HikayeLer
05 Kas, 2007, 19:50
Ömer'in Müslüman OluþuÖmer'in Müslüman Oluþu
Bir perþembe gecesi, Habîb-i ekrem 's.a.v.', Ömer 'r.a.' hakkýnda düâ etdi. Düâsý kabûl oldu.
Buyurdular ki,
- Yâ Rabbî! Þu iki kiþiden hangisi sana sevgili ise dîn-i islâmý onun ile azîz eyle. Ömer bin Hattâb veyâ Amr bin Hiþâm.
Ertesi gün, Kureyþin büyükleri Haremde toplandýlar.
- Ýþbu Ebû Tâlibin yetîmi Muhammed Mustafâ 's.a.v.' zuhûr edip, âbâ ve ecdâdýmýzýn dînini ibtâl etdi. Putlarýmýz için, fâide ve zarar vermez diye kötüledi. Gayretine dokunmuyor mu ki, yâ Ömer, bu denli kudret ve heybetin, izzet ve satvetin var iken, putlara yardým etmeyi, onu öldürmeði düþünmüyor musun, diye tahrîk etdiler.
Hazret-i Ömerin câhiliyye damarý kalkdý. Sonu kötü olan bir gayretle, kýlýncýný takýndý. Resûlullah 's.a.v.' hazretlerini öldürmeðe giderken, Benî Zühreden Nu'aym 'radýyallahü teâlâ anh' hazretlerine rastladý.
- Yâ Ömer, nereye gidersin dedikde, cevâb verip,
- Þu Kureyþin büyüklerine ahmak diyen ve putlarýmýza bâtýl diyen, Muhammedi katl etmeðe gidiyorum, dedi.
Nu'aym 'radýyallahü teâlâ anh' dedi ki,
- Yâ Ömer! Hayret edilecek bir iþe yeltenirsin. Baþa çýkamýyacaðýn sevdâya düþmüþsün. Eðer bu iþi baþarýrsan, Benî Hâþim ve Benî Zühre seni sað koyacaklarýný mý sanýyorsun. Yürü var, iþine git, deyince,
Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' dedi ki,
- Yâ Nu'aym! Yoksa sende mi, Muhammedin dînine girdin. Eðer öyle ise, evvelâ seni katl edeyim.
Nu'aym hazretleri dedi:
- Muhammedin dînine sâdece ben mi girdim, sanýrsýn. Kýz kardeþin ve eniþten de girmiþlerdir.
Ömer, bu haberi iþitince, gadabý dahâ fazla olup, nereden ma'lûm onlarýn müslimân olduklarý, dedi.
Nu'aym dedi:
- Eðer inanmaz isen, kýz kardeþinin evine var. Bir koyunu kendi elin ile boðazla, piþirsinler. Onlar senin boðazladýðýn koyunu yimezler ise, o zemân bilmiþ olasýn ki, onlar islâm dînine girmiþlerdir.
Hazret-i Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' o tehevvür ile gidip, kapýlarýna vardý. Ýçeriden kulaðýna bir ses geldi. Dikkat ile dinledi. Anladý ki, okuduklarý kelâm, hiç insan sözüne benzemez. Meðer o vakt Tâhâ sûresi nâzil olup; hazret-i Fahr-i kâinât aleyhi efdalüttehýyyât, muhâcirînden Habbâbý 'radýyallahü anh' onlara göndermiþdi. Onlara, o sûrenin âyetlerini ta'lîm ediyordu. O vakt, bunlar hazret-i Ömerin korkusundan, kapýyý baðlamýþlardý. Ta'lîm ile meþgûl iken, hazret-i Ömer kapý ardýndan dinledi. Dinledikçe, istidâdlý kalblerine, ezelî olan kelâmýn rahmânî nûrlarý gelmeðe baþlayýp, þeytânî küfr zulmeti mahv olmaða baþladý. Sabr etmeðe mecâli kalmayýp, kapýya eli ile vurdu. Kapý baðlanmýþ idi. Dikkat kesildikleri gibi, içeride olanlar, korkularýndan susdular. Habbâbý 'radýyallahü anh' gizlediler. Sûre-i kerîmeyi saklayýp, kapýya bakdýlar ki, gelen hazret-i Ömerdir 'r.a.'. Kýlýncý yanýnda, heybetle ve satvetle gelmiþ ki, yüzlerine bakmaz. Kýz kardeþi,
- Hoþ geldiniz deyip, içeri alýp, oturdular.
Gelmelerinden dolayý, yiyecek tedârik edip, koyun getirdiler. Hazret-i Ömer 'r.a.' kalkýp, kendi boðazladý. Piþirdiler. Hazret-i Ömer, ezelî kelâmýn te'sîrinden mest olmuþ, ne konuþmaða mecâli ve ne oturmaða sabrý ve karârý var idi. Ne hâl ise, taâmý piþirip, ortaya getirdiler. Hazret-i Ömer dedi, gelin berâber yiyelim. Her biri bir özr behâne edip, yimediler. Kendileri de birkaç lokma aldýlar. Dîn-i islâma girdiklerini tahkîk edip, hayreti de çoðaldý. Taâmý [yiyeceði] kaldýrdýkdan sonra, süâl buyurdular ki;
- Okuduðunuz ne idi.
Onlar okuduklarýný inkâr eylediler. Korkularýndan konuþmaða baþladýlar.
Hazret-i Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' buyurdular ki,
- Bilmiþ olunuz ki, ben Kureyþ arasýnda kýlýnç baðlayýp, o da'vâ ile geldim ki, varýp, Muhammedi katl edeyim. Yolda gelirken, sizin de Muhammedül-emînin dînine girdiðinizi iþitdim. Geldim ki, evvelâ sizi katl edeyim. Sonra Muhammedi katl edeyim. Lâkin, kapýya geldim. Kulaðýma bir ses geldi. Dinledikce o kelâmýn lezzeti bir hâl verdi ki, o kötü fikr benden gidip, kalbime þevk ve muhabbet dolup, beni tedirgin eyledi. Elbette inkâra mecâl vermeyip, getirin okuduðunuzu, dinleyelim, dedi.
Kýz kardeþi ve eniþtesi, bu sözü iþitdiklerinde, sevindiler. Kalbi islâm tarafýna meyl etmiþdir diyerek, dediler ki,
- Okuduðumuz, Allahü teâlânýn ezelî olan kelâmýdýr. Hak Sübhânehü ve teâlâ, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm vâsýtasý ile, Resûl-i ekrem 's.a.v.' hazretlerine indirmiþdir. Dinlemek istersen, evvelâ gusl eyle. Ondan sonra okuyalým, göresin.
Hazret-i Ömer 'r.a.' kalkýp, huzûr-ý kalb ile, gusl edip, gelip, kýbleye dönüp oturdu. Kýz kardeþi kalkýp, ta'zîm ve tekrîm ile, sûre-i þerîfi eline alýp, (Bismillahirrahmânirrahîm). (Tâhâ ...) diye okumaða baþladý. Nazm-ý þerîfin fesâhat ve belâgatinden, kalbi çok yumuþadý. (Ben o Allahým ki, benden baþka ibâdete müstehak ilâh yokdur. O hâlde yalnýz bana ibâdet et ve beni hâtýrlaman için nemâz kýl) meâlindeki Tâhâ sûresinin 14.cü âyetine gelince, Kur'ân-ý kerîmin nûru kalbine nûrâniyyet verip, Kur'ânýn eseri açýða çýkýp, küfr ve þekâvet zulmeti gitmeðe baþladý. Dedi ki, beni, iki cihânýn fahri, Muhammed Mustafâ 's.a.v.' hazretlerinin huzûruna ulaþdýrýn. O sýrada Habbâb bin Erat, perde arasýndan dýþarý çýkýp, dedi ki,
- Yâ Ömer, müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâya, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinin etdiði düâsý, senin hakkýnda, kabûl oldu. Allahü teâlâya hamd olsun.
Sevinerek, önüne düþüp, hazret-i Sultân-ý Enbiyânýn olduðu eve ***ürdü. Bütün Eshâb-ý güzîn 'rýdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în', hazret-i Ömerin geldiðini görünce, hazret-i Fahr-i kâinâta haber verdiler.
- Býrakýn gelsin. Baþýnda devlet var ise îmâna gelir, buyurdu. Hazret-i Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' hazret-i Peygamberin 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' mubârek nûr cemâlini müþâhede ile müþerref oldu.
Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular ki,
- Yâ Ömer, dahâ küfr ve þekâvetden vazgeçmek yok mu?
Hazret-i Ömer, Peygamberin mubârek cemâline nazar edip, kelâmýný duyup, nazarlarýna kavuþunca, hemen karârsýz kalmayýp, yüksek dergâhlarýna yüz sürüp, sonra,
- Yâ Resûlallah, hiç þek ve þübhe kalmadý. Hak Peygambersin. Bana îmâný arz eyle, dedi.
(Eþhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eþhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh) deyip, þecere-i îmâný [îmân aðacýný] temîz kalbine dikdi. Cümle Eshâb-ý güzîn 'rýdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în' tekbîr getirip, sürûr-ý kalb ile, hazret-i Ömer ile kucaklaþýp, boynuna sarýldýlar. Allahü teâlâ hazretlerine hamd ve senâ eylediler. Resûlullah 's.a.v.' buyurdu;
- Su getirdiler. Hazret-i Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' temizlenip, gusl eyledi. Ona Kur'ân ta'lîm buyurdular. Kalbini îmân nûru ile doldurdular. Nemâzý ve diðer dîni erkâný ta'lîm eyledi. Hazret-i Ömer onlarý gördü ki, maðara gibi gizli bir yerde dururlar.
Dedi ki,
- Yâ Resûlallah! Bu ne keyfiyetdir ki, bu maðarada ihtifâ buyurdunuz.
Se'âdet ile buyurdular ki,
- Müþriklerin mü'minlere ezâ ve cefâsýndan dolayý burada dururuz.
Hazret-i Ömer 'radýyallahü teâlâ anh' dedi ki,
- Onlar puta gündüz taparlar. Önünde âþikâre yer öperler. Niçin biz, Hâlýka gizli taparýz, yâ Resûlallah. Buyurun billahi varalým, biz de Harem-i beyt-i þerîfde nemâzý âþikâre kýlalým. Görelim, bize kim mâni' olur.
Fahr-i âlem 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' kalkýp, Sahâbe-i güzîn 'rýdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în' ile berâber, hazret-i Ömer önlerinde, elinde yalýn kýlýnç, Beyt-i þerîfe doðru yürümeðe baþladýlar. Kureyþ müþrikleri önlerinde, hazret-i Ömeri böyle gördüklerinde, sevinip, dediler ki,
- Meðer Ömer bunlarýn hepsini esîr etmiþdir, ki getirip karþýmýzda kýrmak ister.
Yanlarýna geldiklerinde, gördüler ki, hazret-i Ömer bunlarýn herbirine güzel muâmele edip, bunlar ile karýþmýþ güle-güle söyleþip gelirler. Ebû Cehl la'în bu hâli gördü. Müslimân olduðunu anladý.
- Âh! Gördünüz mü? Muhammed Ömeri de, kendi dînine döndürmüþ. Ben size demedim mi ki, sihrle Muhammed onu aldatýr, kendine uydurur. Siz dediniz ki, böyle olmaz. Eyvâh, gelin görelim, þimdi ne yapalým. Ve ona ne söyliyelim. Yakýnýna geldiler. Hazret-i Ömer 'r.a.' kýlýncý kaldýrýp dedi; (Nazm)
Durun ben geliyorum, bize kýyâma durun,
Genç, ihtiyâr, yaþlý hepsi, efendi köle olsun.
Dîn-i islâmý teblîg için, Allah gönderdi,
Bize Peygamber olan Muhammedi 'aleyhisselâm'.
Açýða çýkardý, güzel islâm dînini,
Putlar yýkýldý, kalmadý hükmleri.
Döndüm Hakka, bunun dînine girdim,
Ey Kureyþ! Hepiniz avam ve has böyle bilin!
Kâfirler, bu hâli görüp, içlerinde telâþlanýp, it gibi çaðrýþdýlar. Ebû Cehl la'în, yüksek sesle dedi ki,
- Görün Muhammedi ki, Kureyþin büyüklerini müslimân yapmaða baþladý. Bu iþler bize azdýr. Dedim, gelin onlar çoðalmadan, öldürelim, aldýrmadýnýz. Þimdi ejderhâ oldu.
Kâfirler, hazret-i Ömerden korkup, hiçbir mü'mine el uzatmaða kâdir olmadýlar. Her birinin dudaðý kuruyup, kaldý. Server-i âlem 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' ileri yürüyüp, Hacer-ül esved ile bâb-ý Kâ'be-i þerîf arasýnda durup, nemâzý o gün âþikâre kýldýlar. Gerçi kâfirler çok idi. Mü'minler az idi. Nemâz bitdikden sonra kalkýp, Kâ'beyi ta'vâf etdiler. Ýbni Mes'ûd 'radýyallahü teâlâ anh' buyurdular ki, hazret-i Ömerin 'radýyallahü teâlâ anh' müslimân olmasý, mü'minlere feth ve nusret ve rahmet oldu. O müslimân oluncaya kadar dîn-i islâm âþikâre olmadý. Kâ'be-i mu'azzamada, müslimânlardan hiç kimse nemâz kýlmamýþ idi. Nakl edilmiþdir ki, hazret-i Ömer 'radýyallahü anh' îmâna geldikde, Peygamberimiz 's.a.v.' hazretleri, mubârek elini Ömerin 'radýyallahü anh' göðsüne koyup, üç kerre buyurdular ki,
- Yâ Rab! Bunun sadrýnda olan gereksiz sýfatý [göðsünde bulunan kötü sýfatý] ve illeti [hastalýðý] çýkarýp, onun yerine îmân ve hikmeti ver.

Kaynak:
Menakýb-i Çihar Yar-i Güzin
54
Þanlý bir tarihe sahip milletimizin, tarihteki en parlak baþarýlarýndan biri olan Cumhuriyetimizin, 84.yýldönümünü büyük bir gurur ve coþku ile kutlamanýn sevincini yaþýyoruz.

Yokluklar ve zorluklar içerisinde kurulan ve olaðanüstü fedakârlýklarýn kazanýmý olan Cumhuriyetimizi, ülke olarak çok çalýþarak muasýr medeniyetler seviyesinin üzerine çýkartmak bizlerin en büyük görevi olmalýdýr.

Bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramý'nýn 84.yýldönümünü kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaþlarýný ve kanlarýyla bu topraklarý vatan yapan aziz þehitlerimizi, rahmet, minnet ve þükranla anýyorum
55
Eski Konular Arþivi / Menekse ile Halil
25 Eki, 2007, 00:10

Menekse ile Halil
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=mtu3BGEJY2U&eurl[/youtube]
56
Asým Gökmen - Yorgun Bahar

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=PX5b2YtuYq4&eurl[/youtube]
57
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Y10xKMVcXn8[/youtube]
ZAP SUYU ÞÝÝRÝ


Karanlýk gecede kara sudan zap suyuna giden yol,
Dolunay azaplýðýnda vatanýmýn,
Ay örgüsü saçlarýna vurgun düþmüþüm,
Alýn yazýmýza vatan ve bayrak, þehitlik yazýlmýþEn güzel türküyü kurþun söyler özüme,
Ola ki Tendürek aðýdý Cudi, Gabar türkülerinde,
Muhabbeti bulurum bir zaman,
Þahadetse aslanlarýn savaþýnda,Ölümsüzlük, þehitlik, bayrak hilalinde,
Can veren, kan veren yiðitler,
Yar gönlümüze düþende, çýktýk daðlarýn baþýna
Karanlýk gecede el uzattýk hilale,
Vurgun yedik seher rüzgarýnda,
Gurbet türküleriyle selam ettik yar diyarýna,
Savaþ türkülerinde kendimizi bulduk,
Vatan türküsüyle huy eyledik her zamanKürþat baskýnlarýnda þahadetime destur verilirken,
Tekbir-i ilahi ki bayraðýmdaki iman,
Yýldýz yüceliðinde vatan olasý gönül,
Neylerim, neylerim sensiz acep?Seninle gezerim Þavþat'ý, Kars'ý,
Seninle inerim Bingöl'den Van'a,
Muþ'tan el ederim Adýyaman'a,
Ben deli sevdalar yaþar uykusu geçerken,
Keleþ sesinde yas tutarým,
Ölen þehitlerin ardýndan,Mimarisi olduðum Anadolu'yu gezerken,
Nasibim bir kurþun olup da, düþersem topraða,
Eðer, eðer toprak bana asmýþsa baðrýný,
Damla damla düþüyorsa topraða kan,
Bayraklara sarýlýyorsa tabutlar,
Analar, analar aðlýyorsa yitik erlerinin ardý sýra,
Gelinler, gelinler yas tutuyorsa yiðit erlerinin ardýndan
Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eðer,

Koyuver þahin misali saldýrsýn Ýbrahim'in delilerini,
Mehmetçesine, çakal sürüsüne,Ay gökte kaldýkça,
Ulu kocalarýn, ak sakallarýn duasý
Üstüne olsun.
(Amin)
58
Merhabalar,

CanKalp.COM forum(lar)una hoþgeldiniz.

Bu baþlýk tamamen bir 'merhaba' demek için açýlmýþtýr. Ancak baþlýðýn formatýnýn yaný sýra düzeninde gitmediðini gördüðümüz bir/birkaç þeyin altýný çizmek istiyoruz.  • CanKalp.COM kesinlikle bir arkadaþ\sevgili bulma portalý deðildir. Tabi burada paylaþýmda bulunduðunuz süre zarfýnda tanýþacaðýnýz, paylaþacaðýnýz ve özellikle bir çok þeyi öðreneceðiniz kiþiler olacaktýr. Eðer kendinize bir kýz\erkek ayartmak düþüncesindeyseniz ve bu tip bir site arýyorsanýz sizi 'google' a yönlendirmekten zevk duyarýz.  • Sitemizi, diðer sitelerden farklý kýlan bir kaç "nüans" var. Bizler insan EMEÐÝNE karþý saygýya, karþýlýklý PAYLAÞIMA ve birbirimize karþý SAYGIYA önem veriyoruz. Anlayýþýmýz : elimizde olan, fakat deðerini bilmediðimiz kýymetlerimizin farkýna vardýrtmaktýr. Ýfade yerindeyse "bilinçli kullanýcý" mantýðýyla hareket etmek\ettirmektir.
  • Bunlarý hatýrlatarak sitemizdeki FORUM KURALLARI'na da göz atmanýzý öneriyoruz.CanKalp.COM Yönetimi
59
Aðýz kokusu kiþinin çevresini, bazen de kendisini rahatsýz eden bir durumdur. Aðýz veya nefes kokusunun en çok rastlanýlan nedeni, kiþinin yedikleri ve içtikleridirDr. Hasan Ýnsel

Bazen bir dostumuza rastlarýz ve konuþmaya baþlayýnca ne yapacaðýmýzý þaþýrýrýz. Nefesiyle yüzümüze doðru gelen kokudan kaçmanýn yollarýný ararýz ama kendisine durumu fark ettirmek istemeyiz. Bazen koku belli belirsizdir, bazen de yoðun ve keskindir. Kiþiler çoklukla nefesleri ile yüzümüze çarpan bu kokunun farkýnda deðildirler. Fark etseler de bir þeyler yiyip veya çiðnediklerinde geçti zannederler ve çoklukla iþ ciddi boyutlara ulaþmadan, önemsemezler. Aðýz veya nefes kokusuna neden olanlarýn baþýnda alkol, sarýmsak, soðan, sigara vb. gibi maddeler gelir. Eðer sebep yenilen veya içilenler deðilse, aðýz kokusu dendiðinde öncelikle akla gelen neden, aðzýn içinde, diþlerde ve diþ etlerinde çoðalan bakterilerdir. Bakterilerin ürettiði uçucu kükürt bileþikleri gibi maddeler de aðýz kokusuna yol açarlar. Aðýz kuruluðu olan kiþilerde aðýz kokusu daha sýk olur, bunun nedeni, tükürüðün koruyucu etkisinin azalmasýdýr. Tükürüðün çok önemli bir faydasý da içindeki koruyucu enzimler ile aðýz içindeki bakteri sayýsýný düþük tutmaktýr. Diþlerden ve aþaðýda anlatacaklarýmdan kaynaklanan kokular daha keskindir ve kalýcýdýr. Sebep ciddileþtikçe kokunun karakteri de daha aðýrlaþýr ve daha rahatsýz edici hale dönüþür.

Diþler arasýnda kalan besin artýklarý, çürük diþler, temiz tutulmayan protezler, paslý dil, piyore denilen cerahatli diþ eti hastalýðý aðzý kötü kokutan rahatsýzlýklardýr.

Diþin nasýl fýrçalandýðý önemli
Yukarýda anlattýðým gibi bazen aðýz kokusunun nedeni, çok basit bir þekilde, yenilenler, içilenler olabilir. Bazen ise bu aðýz veya nefes kokusunun altýnda yatan sebep, ciddi durumlarýn habercisi de olabilir. Kiþiler kendi aðýz kokularýný çoklukla fark edemedikleri için, eðer yakýnlarýnýzda böyle bir durum gözlerseniz ve özellikle bu koku kalýcý ve tekrarlayan bir durumdaysa, muhakkak kendilerini doktorlarý ile görüþmeleri konusunda uyarmanýz gerekmektedir.

Diþleri düzenli olarak fýrçalamanýn aðýz kokusunu gidermek için ilk akla gelen önlem olduðunu hemen herkes bilir ama diþ fýrçalarken önemli bir nokta da yanaklarýn içini ve dilin üstünü de fýrçalamaktýr. Dilin özellikle arka bölümlerinin fýrçalanmasý çok faydalýdýr. Ne var ki diþ fýrçasýnýn sürtünmesine baðlý uyarý, kiþide hafif bulantý ve hatta kusmaya sebep olabilir. Dil fýrçalanýrken bulantý duyuyorsanýz, nefesinizi verdiðiniz sýrada çok kýsa bir süre içerisinde dilin arka bölümlerini de fýrçalayýp, fýrçayý aðzýndan çekin ve nefes alýp yeniden nefes verirken fýrçalamaya devam edin. Bulantýyý artýrabileceðinden dilin arka bölümlerini fýrçalarken ayna karþýsýnda kendinizi seyretmeyin. Dil temizlemek için özel fýrçalar ve aletler satýlýyor ama diþ fýrçasý da aslýnda bu iþ için yeterli.

Sakýz etkili olabilir
Aðýz yýkama çözeltileri, gargaralar, spreyler ve çiðneme tabletleri gibi ürünlerin diþ fýrçalamanýn yerine geçmediðini unutmayýn. Bunlarýn çoðu sadece gerçek sorunu, bir süre için maskelemeye yarar. Fýrçalamak yerine aðýz yýkama suyu kullanmak kiþinin duþ almak yerine, deodorant kullanmasýna benzetilebilir. Sakýz çiðnemenin ise aðýz kokusuna karþý etkili olduðu tespit edilmiþtir. Sakýz çiðnemek tükürük miktarýný ve akýþkanlýðýný artýrarak, dil sýrtýna yýkama etkisi oluþturur ve aðýzda bakterilerin yerleþmesini kýsmen engeller.

Aðýzdaki bakterilerin ürettiði ve kötü kokuya neden olan uçucu kükürt bileþikleri, çinko gibi metallerle derhal birleþerek uçucu olmayan metal sülfürleri oluþturur. Bu bileþikler uçuculuklarýný yitirdiðinde, artýk koku sebebi olamazlar. Bunun için metal bileþikler içeren gargaralar aðýz kokusuna karþý kullanýlabilir. Özellikle çinko içeren gargaralar daha etkilidir. Sodyum bikarbonatlý diþ macunlarý ve sakýzlar da uçucu kükürt bileþiklerini uçucu olmayan bileþikler haline dönüþtürür.


Aðýz kokusunun bazý nedenleri
Bademciklerin iltihaplanmasý, aftlý ülserler, sinüzitler, dil, damak, yutak, aðýz içindeki yaralar ve tümörler, burun-boðaz bölgesi tümörleri.

Bronþ ve akciðer hastalýklarý (apse, tüberküloz, tümör vb.).
Sindirim sistemi hastalýklarý (yemek borusu hastalýk ve kanserleri), mide fýtýðý, gastritler (özellikle midede Helicobacter pylori adýnda bir bakterinin varlýðýnda), bazý ülserler, mide tümörleri.

Üresi yüksek olanlarda, þeker hastalarýnda, karaciðer komalarýnda.

Antihistaminikler ve antidepresanlar gibi ilaçlar, tükürük salgýsýný azalttýklarýndan aðýz kokusuna neden olabilir.


Aðýz kokusunu gideren meyveler Elma, çilek, limon ve portakal gibi meyveler ile nane, kereviz, maydanoz, havuç gibi sebzeler ve karanfil, çörekotu gibi baharatlar aðýz kokusuna karþý kullanýlan geleneksel çarelerdir. Yoðurdun içinde bulunan bakterilerin, aðýzda kötü kokuya neden olan kükürtlü bileþikleri azalttýðý bildirilmiþtir. Düzenli fýrçalama ve diþ ipiyle temizlik gibi hijyen önlemlerine raðmen aðýzda fena koku hisseden veya yakýnlarý tarafýndan uyarýlan bir kiþi, öncelikle diþ hekimine, kulak-burun-boðaz uzmanýna görünmelidir. Eðer sebep bulunamazsa, doktorunuz sizde akciðer, yemek borusu, mide gibi organlarýn tetkikini ve bazý laboratuvar tahlillerini isteyebilir.
60
HASAN DURAK ETEK SARI

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=KF4lgzQbuc4[/youtube]
61
Eski Konular Arþivi / istiklal Marþý
20 Eki, 2007, 01:25
ÝSTÝKLAL MARÞIMIZ62
KURTLAR VADÝSÝ TERÖR'ÜN YASAKLI ÝKÝNCÝ BÖLÜMÜ, 18 EKÝM PERÞEMBE GECESÝ SHOW TV'DE YAYINLANACAK!
 
BU ÝLK VE SON GÖSTERÝMÝN TÜM REKLAM GELÝRÝ TERÖR MAÐDURLARINA BAÐIÞLANACAK.

Kurtlar Vadisi Terör'ün sansür nedeniyle yayýnlanamayan 2. bölümü, terör maðdurlarýna yardým amacýyla ilk ve son kez 18 Ekim Perþembe gecesi Show TV ekranýnda yayýnlanacak.

Kurtlar Vadisi Terör'ün yapýmcý firmasý Pana Film dizinin yayýný için kanaldan hiçbir ücret talep etmeyecek.

Show TV, dizinin yayýný süresince elde edilen reklam gelirinin tamamýný, terör maðdurlarýna baðýþlayacak.

Kurtlar Vadisi Terör'ün yayýný süresince verilecek özel numaralara SMS gönderen izleyiciler de, yardýmlarýyla kampanyaya destek olabilecekler.

Kurtlar Vadisi Terör, yasaklý bölümüyle, ilk ve son kez 18 Ekim Perþembe gecesi 21.45'te Show TV'de…

63
Arkadaþlar resimlerimizin kalitesini artirmak icin bir cok yol var. Ama bu iþlere yeni baslayan ve zahmetsizce sadece bir komutla resimlerin kalitesini artirmak isteyen arkadaþlar icin Paint Shop Pro programini þiddetle tavsiye ediyorum.
Yapmaniz gereken tek þey Psp da resmi acmak ve
Adjust>Photo Fix>Digital Camera Romoval 'a basmak ve karsiniza acilacak pencereye ok demek. Bu effecktin kaliteyi nasil arttirdigi asagidaki iki resimde gorebilirsiniz.(Tabi ki 1. resim orjinal 2.resim effekt uygulanmis hali )
Bu resim orjinal halinden daha küçük þekilde gösteriliyor. Orjinal halini görmek için týklayýn. Gerçek boyut 1000x693 ve 81KB.
Bu resim orjinal halinden daha küçük þekilde gösteriliyor. Orjinal halini görmek için týklayýn. Gerçek boyut 1000x693 ve 64KB.
Bu resim orjinal halinden daha küçük þekilde gösteriliyor. Orjinal halini görmek için týklayýn. Gerçek boyut 700x700 ve 101KB. Bu resim orjinal halinden daha küçük þekilde gösteriliyor. Orjinal halini görmek için týklayýn. Gerçek boyut 700x700 ve 69KB.

64
AKUPUNKTUR NEDÝR?

Klasik Çin týbbýnda insan yaþayan evrenin bir parçasý olarak kabul edilir ve herþeyin içinde varolan evrensel gücün insanýn da içinde bulunduðuna inanýlýr. "Chi" adý verilen bu enerji insan vücudunda "meridyen" denilen kanallarda dolaþýr. Akupunktur yöntemi ile bu kanallarda meydana gelen enerji dolaþým engelini ortadan kaldýrarak dengeyi saðlamak ve bu þekilde hastalýðý önlemek amaçlanýr.

Ýnsan vücudunun kendi kendini onarým gücü çok yüksektir. Vücudumuzda bu gücü harekete geçiren belli uyarý noktalarý vardýr ki, bunlara "akupunktur noktalarý" denir. Bu noktalar uyarýlarak vücudumuzdaki enerji dolaþýmý normale döndürülür ve hastalýk hali ortadan kaldýrýlýr. Böylece organizma ilaç tedavisine gerek kalmadan, kendi olanaklarýyla hastalýðýn ortadan kalkmasýný saðlar. Hastalýðýn belirtilerine deðil, nedenine yönelik bir tedavi metodudur.

Hipokrat, canlýlarýn kendi kendilerine iyi olma kudretlerinden ve iç hekimden bahseder. Paracelcus, "Hiçbir hayat sadece dýþ hekimin çabalarýyla varolamaz; dýþ hekim, iç hekime yardýmcý olabilir." der.

Akupunktur organizmanýn kendi kendini tedavi ettiði bir metottur ve en önemli özelliði yan etkisinin olmamasýdýr. Bu tedavi metodunu üç ana baþlýk altýnda toplayabiliriz:

Çeþitli hastalýklarýn tedavisi
Analjezi-anestezi
Alýþkanlýk tedavisi
Özellikle Uzakdoðu ülkelerinde kullanýlan ilaçsýz tedavi yöntemi akupunktur, Türkiye'de de hýzla yaygýnlaþmaktadýr. Üniversitelerde ders olarak okutulan akupunktur, alternatif týp olarak deðerlendirilmemelidir; binlerce yýllýk geçmiþiyle akupunktur týbbýn kendisidir.


AKUPUNKTURUN FELSEFESÝ


Batý düþüncesi olaylarý sebep-sonuç iliþkisi içinde deðerlendirir. Çin düþüncesine göre ise, çeþitli olgular bir bütünlüðün parçasýdýr ve birbirleriyle iliþki içindedir.

Düþünce temelindeki bu farklýlýklar, týbbi uygulamada da kendini gösterir. Batý týbbý analitiktir; derin nedensel baðlantýlara girer, ayrýntýlý sýnýflamalar yapar. Çin týbbýnda ise, semptomlar ve bulgular hep birlikte deðerlendirilerek toparlanýr ve bir bütüne varýlmaya çalýþýlýr. Çin týbbýna göre hastalýk belirli bir zamanda, belirli bir kiþide ortaya çýkan bir olgudur. Hastalýk deðil, hasta ön planda deðerlendirilir. Buna göre, Tradisyonel Çin Týbbý'nda mental (zihinsel), emosyonel (duygusal) ve fiziksel bulgular birlikte ele alýnýr.

Vücutta Yin ve Yang adý verilen birbirine zýt, ancak uyum içinde iki eneji vardýr. Bunu gösteren ambleme Taiji (Büyük Ýkilem) denir. Siyah Yin'i, beyaz Yang'ý simgeler. Ancak, Yin'in içinde Yang, Yang'ýn içinde de Yin vardýr. Yin ve Yang'ýn dengelenmesi normalliðe, dengenin bozulmasý anormalliðe yol açar. Dengesiz Yin ve Yang, denge arayýþý içerisinde sürekli kendilerini deðiþtirirler. Bu dengenin saðlanmasý için doktor iðneler ile, ilgili akupunktur noktalarýný uyararak hastayý tedavi eder.


AKUPUNKTURUN TARÝHÇESÝ


Çin'de iðne ve ýsý anlamýna gelen "Chen-chin" ile adlandýrýlan bu tedavi yöntemi, Batý'da akus (iðne) ve punctura (batýrmak) sözcükleri birleþtirilerek, "akupunktur" olarak adlandýrýlmýþtýr.

Tradisyonel Çin Týbbý (TCM), yaklaþýk 3000 yýllýk bir süre içerisinde geliþmiþtir. II. Shang Hanedaný dönemine ait arkeolojik kazýlarda týbbi konularýn anlatýldýðý taþlar ve akupunktur iðneleri bulunmuþtur. Noktalarýn yerleþimini gösteren þemalar ilk olarak Ý.S. 317-581 yýllarý arasýnda çizilmiþtir. Avrupa'da ise akupunktur ile ilgili ilk kitaplarýn yazýlmasý 1600'lü yýllara rastlar.

1972'de ABD Baþkaný Richard Nixon beraberindeki büyük bir heyet ile Çin'e resmi bir ziyaret yapmýþtýr. Bu ziyaret programý içinde Çinli doktorlar Amerikalý heyete "akupunktur anestezisi altýnda yapýlan cerrahi bir operasyon" izletmiþlerdir. Bu olaydan sonra, akupunkturun Batý'da popülaritesi artmýþ; uygulanmasý ve incelenmesi bütün dünyada yaygýnlýk kazanmýþtýr.

UYARI NOKTALARI VE UYGULAMA


Uyarý noktalarý:

Ýnsan vücudunun kendi kendini onarým gücü çok yüksektir ve bu gücü harekete geçiren belli uyarý noktalarý vardýr. Ýnsan vücudunda bin kadar uyarý noktasý vardýr ve bu noktalardan 650-700 tanesi kullanýlýr. Her hastalýk için ayrý program ve ayrý noktalar bulunmaktadýr. Önemli olan doðru bir teþhisle, hangi noktaya nasýl bir uyarý yapýlacaðýdýr (lazer, iðne ya da hangi iðne); bu çok iyi bilinmelidir. Akupunktur tedavisinde sýrt, boyun, el, kulak ve vücudun diðer bölümleri kullanýlýr. Birçok hastalýða iliþkin en çok uyarý noktasýnýn bulunduðu uzuvlar ise eller ve kulaklardýr.
Ýnsan vücudundaki belirli akupunktur noktalarýna iðneler sayesinde yapýlan uyarýlarla organizmanýn hemen her yerine ulaþabilecek haberler iletilmektedir. Bu iletiþim, akupunktur noktasýný oluþturan hücrelerden lokal hücresel uyarýlarýn sinir terminallerine ve son olarak da beyne ulaþýr. Beyin de bu uyaraný gerekli organlara ulaþtýrýr ve ilgili organ ve uzuvlardaki enerji dengesi düzelir. Dolayýsýyla hastalýk da ortadan kalkmýþ olur.

Lazerle akupunktur:

Lazer bir ýþýktýr. Bildiðimiz, kullandýðýmýz ýþýðýn konsantre edilmiþ hali olduðu söylenebilir. Bazý hastalýklarýn tedavisinde ya da kimi zaman hastanýn tercihi doðrultusunda iðne yerine lazer kullanýlmakta, iðne batýrýlarak uyarý yapýlacak noktaya lazerle uyarý verilmektedir. Özellikle ameliyatlar ve kazalar sonrasý kalan izlere karþý lazerle akupunktur son derece etkili sonuçlar vermektedir. Ayrýca, çocuklarýn tedavisinde iðneye alternatif olmaktadýr.

Nasýl iðne?:

Eskiden Çinliler sivri taþ parçalarý kullanmaktaydý. Bangkok'ta ise bu amaçla bambu kamýþýnýn kullanýldýðý biliniyor. Akupunktur yöntemi ile tedavide önceleri altýn kullanýlmýþtýr. Altýnýn elektirik potansiyel farkýný alýþý ve düzeltiþi çok önemlidir. Bu yüzden altýnla tedavi uygulanan hasta çok daha kolay ve çabuk iyileþme göstermektedir. Ancak bütün bu olumlu özelliklerine karþýn altýnýn oldukça pahalý ve yumuþak bir madde olmasý dolayýsýyla akupunktur sýrasýnda vücuda uygulanmasý, gereken noktalara batýrýlmasý zor olmaktadýr. Buna bir çözüm yolu bulmak amacýyla, altýný iðne haline getirirken içine bazý metaller konmuþtur. Altýnýn pozitif bir etkisi vardýr. Gümüþ de çok iyi bir akupunktur iðnesi olmasýna raðmen, biraz negatifliðe yönelik bir özellik göstermektedir. Günümüzde ise, dünyada altýn ya da gümüþ iðne kullanýlmamaktadýr. Elektriði altýn kadar iyi ileten standart bir çeliðin üretilmesi ile bütün dünyada bu yeni metal kullanýlmaya baþlanmýþtýr.


AKUPUNKTURDA KULAÐIN ÖNEMÝ


Kulakta bedenin hemen hemen her uzvuyla ilgili bir akupunktur noktasý bulmaktadýr. Örneðin, insanýn baðýrsaðý, kalbi, karaciðeri ile ilgili noktalar kulaðýnda mevcuttur. Bu yüzden akupunktur tedavisinde vücutla beraber veya tek baþýna kulaktaki noktalar kullanýlmaktadýr. Öte yandan kulaðýn bu özelliði, hastalýðýn belirlenmesine, deteksiyona yardýmcý olmaktadýr.


AKUPUNKTUR VE ZAYIFLAMA


Þiþmanlýk
Þiþmanlýk Nedir?
Dünyada þiþmanlýk
Neden kilo almak/vermek istediðimizde zorlanýrýz?
Vücut-Kitle indeksi nedir?
Akupunktur ve Zayýflama
Akupunkturla neden daha kolay ve kalýcý zayýflanýr?

Þiþmanlýk (Obezite)
Þiþmanlýk, vücutta yað dokusunun normalden fazla olmasýyla karakterize bir hastalýktýr.

Þiþman bir kiþi ayrýntýlý tetkiklerden geçirildiðinde, bazen hiçbir anormalliðe rastlanmayabilir. Bazen fiziksel olarak da bir belirti yoktur. Ancak, diðer yandan tip II þeker hastalýðý tanýsý konmuþ hastalarýn % 60'ý þiþmandýr. Yine, vücuttaki yað dokusunun artmasý ile, hormonal-metabolik hastalýklarýn ve kalp-damar hastalýklarýnýn ortaya çýkmasý ya da aðýrlaþmasý arasýnda doðrudan bir iliþki olduðu bilinmektedir.

Pekiyi, öyleyse neden gereðinden fazla besin tüketiriz? Þiþmanladýðýmýzý göre göre neden buna devam ederiz? Bu sorularýn yanýtlarý araþtýrýlmýþ ve obez kiþilerin yemek yeme konusunda daha çabuk uyarýldýklarý, damak tatlarýnýn daha geliþmiþ olduðu, daha geç doyduklarý ve yemek yeme iþinin günlük yaþamlarý içinde kafalarýný daha fazla meþgul ettiði gözlenmiþtir.

Genetik, metabolik, hormonal ve sinirsel birçok karmaþýk sistem þiþmanlýðýn oluþmasýnda rol oynar. Aile yapýsý, beslenme alýþkanlýklarý, yaþam tarzý, psikolojik sorunlar bu karmaþýk sistemin herhangi bir basamaðýnda etkili olarak þiþmanlýða giden yolu açar.

Obezite bir hastalýk olduðu için, bir diyet uygulayýverip býrakmakla ortadan kaldýrýlamaz. Yeni beslenme alýþkanlýklarý ve yeni bir yaþam þekli gerektirir. Obezitenin de, þeker hastalýðý ya da yüksek tansiyon gibi, yaþam boyu takip edilmesi gerekir.


Þiþmanlýk sýklýðý dünyada gittikçe artmaktadýr. Ortalama sýklýk % 25 olarak verilmektedir; bu yüzdeye þiþman olmayýp ideal kilosunun üzerinde olanlar da katýlýnca oran % 50'ye ulaþmaktadýr.

Obezite sýklýðýnýn artmasýnýn nedenleri:
- Sosyo-kültürel faktörler,
- Biyolojik faktörler,
- Davranýþsal faktörler,
- Gýda çeþit ve alýmýnýn artmasý ve kolaylaþmasý,
- Alkol tüketiminin artmasý,
- Teknolojinin ilerlemesi ile günlük eneji tüketiminin azalmasý,
- Özellikle çocukluk çaðýnda bilgisayar ve televizyon karþýsýnda geçerilen zamanýn artmasý ile yaðlý ve katkýlý yiyecek tüketiminin artmasý.


Yenilen besinler, vücudumuzda metabolik olaylar sonucunda yakýlýr ve bu yanmadan elde edilen ýsý ve eneji, hayatsal fonksiyonlarýn iþlemesi için kullanýlýr. Metabolizma hýzýný, vücut kendisi ayarlar; Yani vücut az ya da çok enerji harcayabilme yeteneðine sahiptir. Ancak, harcanacak eneji miktarý vücudun alýþýk olduðu kilosunu korumaya yönelik olarak ayarlanmýþtýr. Bu nedenle kilo vermek amacýyla az kalori alýndýðýnda, metabolizma hýzý düþer ve bünye kilo kaybetmemek için kendini korumaya çalýþýr. Vücudumuz, kendi alýþýk olduðu kilosunu koruma çabasýndadýr.
Diyet yapan birçok kiþi çok az yedikleri halde, çok yavaþ zayýfladýklarýndan yakýnýrlar ve çoðu zaman da sabredemeyerek diyete son verirler. Bundan sonra da eskisi gibi yemeye baþlayýnca, verilen kilolar çok daha hýzlý bir þekilde geri alýnýr ve eski kiloya ulaþýlýnca kilo artýþý durur.

Bunun benzeri bir durum kilo almak isteyenlerde de görülür; günlük gýda miktarlarýnýn iki veya üç katýný yeseler bile çok az kilo alabilirler.
Vücudun kilo vermeye gösterdiði bu direnç, insanoðlunun binlerce yýllýk geçmiþinde yaþadýðý doðal afetler, savaþlar, hastalýklar nedeniyle aç kalmaktan ortaya çýkmýþtýr. Ne yazýk ki, 20. yüzyýlýn sonunda bile dünyada açlýk çeken bölgeler vardýr.

Sonuç olarak þunlarý söyleyebiliriz:
Kilo vermek için çok aceleci olmamak gerekir. Haftada 15 kg. verdiren mucize diyetler son derece sakýncalýdýr ve bu derece hassas çalýþan bir metabolizmayý bozmaktan baþka iþe yaramaz. Günlük 1000 kalori altýndaki diyetler kalp kasýnda hasarlara neden olacak ölümlere yol açabilir. Haftada 0.5-1 kg. vermeyi saðlayan diyetler güvenli olduðu kadar, kalýcý sonuçlar da saðlar. Daha hýzlý kilo vermek isteyenler, bunu biraz egzersiz yaparak gerçekleþtirebilirler.


Pratikte þiþmanlýðýn ölçümü için kullanýlan çok basit iki yöntem vardýr:

1. BMI (Beden Kitle Ýndeksi) = Vücut aðýrlýðý (kg.) / boy² (m²)

<19
zayýf

19-25
normal

25-30
fazla kilolu

30-40
þiþman (obez)

>40
çok þiþman (morbid obez)

2. Bel çevresi ölçümü: Erkeklerde 102 cm., kadýnlarda 88 cm. üzeri riskli görülmektedir.

Beden kitle indeksi ve bel çevresi ölçümü arttýkça, ortaya çýkacak týbbi sorunlarýn en önemlileri þunlardýr:
- Kalp-damar hastalýklarý
- Tip II þeker hastalýðý
- Hipertansiyon
- Safra taþlarý oluþumu
- Karaciðer yaðlanmasý
- Uyku ve solunum problemleri
- Eklemlerde dejeneratif deðiþiklikler; özellikle bel, diz, kalça gibi vücut yükünü taþýyan eklemlerde kireçlenme.


Akupunktur ve Zayýflama

Bilindiði gibi akupunktur alýþkanlýk tedavilerinde kullanýlýr. Kilo verme de beslenme alýþkanlýklarýnýn ve yaþam tarzýnýn deðiþtirilmesi ile mümkün olduðuna göre, bu yeni alýþkanlýklarýn edinilmesi sýrasýnda, akupunktur hastaya çok büyük kolaylýklar saðlar.

Ýþtahý düzenler ve yemeklere saldýrma güdüsünü ortadan kaldýrýr.
Mide asiditesi kontrol altýna alýnarak, mide kazýnmasý, yanmasý gibi sorunlar engellenir.
Düþük kalorili beslenmeden dolayý yaþanabilecek halsizlik önlenir.
Metabolizma hýzýný düzenler. Akupunkturla tedavi gören hasta, kendi kendine yaptýðý diyetlerden daha kolay kilo vermeyi baþarýr.
Akupunktur tedavisi sýrasýnda, vücutta serotonin ve endorfin seviyeleri artmaktadýr. Bu hormonlar diyet yapan kiþiye huzur verir, sedasyon saðlar. Böylece diyet yapan kiþi, eski yemek yeme zevkinin kýsýtlanmasýndan dolayý huzursuzluk ve tedirginlik yaþamaz.
30-40 kg. fazlasý olan hastalarýn tabii ki uzun bir zaman diyet yapmalarý gerekir. Ancak, çoðu insanda böyle bir sabýr olmadýðý için, her pazartesi baþlanan diyetler, her cumartesi sona erer. Böylece sýk sýk yapýlan diyet denemeleri sonucu her geçen günkilo vermek daha da zorlaþýr. Ýþte, bu gibi hastalarda akupunktur inanýlmaz baþarýlar saðlar ve hasta 1 yýla kadar uzanan bir zaman diliminde onlarca kilo verebilir. Hastanýn uzun süre diyete dayanabilmesinin nedeni, akupunkturun yarattýðý sedatif ve trankilizan etkiden dolayýdýr. Ayrýca hasta kilolarýnýn eridiðini gördükçe daha çok motive olup, bu iþe dört elle sarýlmaktadýr.


AKUPUNKTUR VE SÝGARA BIRAKMA


Akupunkturla Sigara Býrakma Tedavisi
Akupunktur ile sigara nasýl býrakýlabilir?
Akupunktur ile kaç seansta sigara býrakýlabilir?
Akupunktur ile sigarayý býrakmada baþarý oraný nedir?
Sigarayý Neden Býrakalým?
Sigara neden zararlý?
Sigarayý býrakan bir insanýn vücudunda ne gibi olumlu geliþmeler olur?
Sigara içen bir kiþiyi býrakmaya iten nedenler nelerdir?
Sigarayý býrakma yollarý nelerdir?
Sigarayý býrakmak isteyenlerin yaþadýðý tipik kaygý ve sorunlar nelerdir?


Akupunktur ile sigara nasýl býrakýlabilir?

Yapmanýz gereken tek þey sigarayý býrakmaya karar vermektir. Bu, insanýn yaþamýnda alabileceði en önemli kararlardan biridir. Bu kararý verdikten sonra, akupunktur, size sigarayý býrakmanýzda büyük kolaylýk saðlayacaktýr.

Ýnsanlarda serotonin ve endorfin adý verilen iki madde vardýr. Bunlar beyinde bulunur ve rahatlýk, hoþluk, keyif ve huzur gibi duygular ile ilgilidirler. Normalde insanlarda kahkaha atýnca, mutlu bir haber alýnca ya da çikolata veya güzel bir tatlý yiyince, bir yeriniz acýyýnca serotonin ve endorfin düzeyi yükselir. Ancak sigara içenlerde serotonin - endorfin salgýlama iþini sigara üstlendiðinden vücut otonomisini kaybetmiþtir. Hani keyiflenince de, dertlenince de sigara içilir ya, iþte, açýklamasý budur.

Sigarayý býrakanlarda ilk hafta beyin serotonin salgýlama iþini gerçekleþtiremediðinden vücut oldukça zor anlar yaþar. Beyin ancak 72 saat sonra eski görevini yapmaya baþlar.
Bu 72 saatlik süre içinde, hastanýn yoksunluk belirtileri önlenirse, sigarayý býrakmasý çok kolaylaþýr. Akupunktur ile tedavi, kiþinin sigara içmemekten dolayý oluþabilecek þikayetleri ortadan kaldýrýr. Böylece sigara içmemeye karar vermiþ olan kiþi, bunu hiç zorlanmadan baþarýr; çünkü, akupunktur tedavisi beyni yeniden sigaraya gerek duymadan serotonin ve endorfin salgýlamasý için uyarýr ve bundan sonra da beyin eski otonomisini kazanýr.


Akupunktur ile kaç seansta sigara býrakýlabilir?

Üç gün üst üste 20 dk.lýk 3 seans tedavi uygulanýr. Toplam 1 saat süren bir tedavidir. Böylece 72 saatlik en zor geçen dönemde vücut kontrol altýndadýr. Daha sonra hastanýn baðýmlýlýk derecesiyle baðlantýlý olarak ek seanslar yapýlabilir, ama genellikle buna gerek kalmaz. Tedavi süresince tek bir sigara bile içilmemesi ve nikotin preparatlarý kullanýlmamasý gerekir. Aksi halde, baþladýðýmýz noktaya geri döneriz.


Akupunktur tedavisi ile sigarayý býrakmada baþarý oraný nedir?

%90 - 95 gibi yüksek bir baþarý oraný vardýr.


Sigara neden zararlý?

Tütün kullanýmý yaklaþýk 200 yýl öncesine kadar gidiyor. Ýlk zamanlarda tütünün saðlýða iyi geldiði düþünülüyordu. Sigaranýn zararlarý 1950'li yýllara kadar çok fazla bilinmiyordu. Ancak, daha sonraki yýllarda yapýlan araþtýrmalar, sigaranýn insan saðlýðýna gerçekten zararlý olduðunu ortaya çýkardý. Sigara dumanýnda saðlýk açýsýndan zararlý yüzlerce (bu sayý abartýlmamýþtýr) madde bulunmaktadýr. Örnek vermek gerekirse, bunlarýn en çok bilinenlerinden birkaç tanesi ; amonyak, terebentin, kadmiyum, insektisitler, naftalin, aseton, arsenik, formal, hidrojen siyanür, radon, polenyum, deterjanlar...
Bunlarýn bir çoðu kanserojendir. Ayrýca tütün ve sigaranýn sarýldýðý kaðýdýn yanmasýndan dolayý açýða çýkan maddeler ve katran da yine konserojen maddeler arasýndadýr.
Kalýp - Damar saðlýðý açýsýndan özellikle tehlikeli olan maddeler ise nikotin ve karbonmonoksittir. Nikotin kalp artýþlarýný hýzlandýrýr, tansiyonu yükseltir, kan pýhtýlaþmasýný arttýrýr. Yani kalbin yükünü ve oksijen ihtiyacýný arttýrýr. Bütün yanma olaylarýnda açýða çýkan zehirli bir gaz olan karbonmonoksit ise, kandaki oksijen ile birleþerek kanda bulunan oksijen miktarýný düþürür. Sonuç olarak nikotin nedeniyle oksijene gereksinimi artmýþ olan kalp, kanda yeterli oksijeni bulamaz ve iþi çok daha zorlaþýr.

Sigara kullanýmý ile doðrudan iliþkisi olduðu kanýtlanmýþ hastalýklarý þöyle sýralýyalým: Aðýz kanserleri, sindirim sistemi kanserleri, solunum sistemi kanserleri, akciðer hastalýklarý, kalp ve damar hastalýklarý, ülser, mesane kanseri.

Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre dünyada 1 milyar 100 milyon insan sigara içiyor. Erkekleri %47si, kadýnlarýn %12'si sigara tiryakisi. Ayrýca, son yýllarda sigara içen kadýnlarýn sayýsýnda nispeten daha fazla bir artýþ olduðu gözlemlenmektedir. Bu da dünyaya yeni gelecek nesillerin saðlýðýný direkt olarak etkileyecektir. Son rakamlara göre, dünyada yýlda 3 milyon kiþi sigaraya baðlý hastalýklar nedeniyle ölmektedir.
Þimdi hemen yeri gelmiþken önemli bir konuya deðinmek gerekiyor. Örneðin; akciðer kanserinin sigaraya baðlý olarak meydana geldiði heryerde söyleniyor. Fakat siz daha geçen ay akciðer kanserinden ölen bir tanýdýðýnýzýn hiç sigara içmediðini biliyorsunuz ve uzmanlarýn biraz fazla abarttýðýný düþünüyorsunuz. Bunun açýklamasý þöyle: Akciðer kanserinin 4 türü vardýr; hatta bunlarýn da alt gruplarý vardýr. Bunlarýn içinde sigara kullanýmý ile doðrudan ilgili olanlar (%60) zaten en sýk görülen kanser türleridir. Sigara ile ilgisi olmayan ise, çok daha az oranda görülen bir kanser türüdür.

Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmaya göre günde 20 sigara'dan fazla içenlerin %40'ý, daha emeklilik yaþýna gelmeden ölmektedir. Oysa sigara içmeyenlerde bu oran %15'dir.

Bir de pasif içici kavramý var. Sigarayý içen kiþi, eðer filtreli sigara içiyorsa, bu filtre bir miktar zararlý maddenin geçiþini engelleyebilir. Halbuki sigaranýn ucundan havaya karýþan duman hiçbir süzgeçten geçmediði için daha tehlikelidir. Yani uzun süre bu dumana maruz kalan ve pasif içici denilen kiþiler de tehlike altýndadýr. Ayrýca unutmamak gerekir ki, sigarayý içen kiþi de havaya yayýlan bu dumaný yine solumaktadýr. Sigara içilen evlerdeki küçük çocuklarýmýz bronþit ve zatürre gibi solunum yolu hastalýklarýna daha sýk yakalanýrlar. Pasif içici olduklarýndan akciðer kanseri açýsýndan risk grubundadýrlar ve ileride sigara içmeye daha çok eðimli olurlar.
Özellikle geliþmiþ ülkelerde kamuoyuna yansýyan bu sonuçlar ve alýnan tedbirler sonucunda sigara kullanýmý %50 ye varan oranlarda azaltýlmýþtýr. ABD, Ýngiltere, Kanada bu konuda baþarýlý ülkeler arasýndadýr.

Öte yandan, ayný zamanda sigara üreticisi olan bu ülkeler, geliþmekte olan ülkelerde edindikleri pazarlarýný büyütme çabasý içindedirler.


Sigarayý býrakan bir insanýn vücudunda ne gibi olumlu geliþmeler olur?

20 dk sonra tansiyon ve nabýz normale döner.
8 saat sonra vücut kendini yenilemeye baþlar. Kan oksijeni normal düzeye çýkar.
24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya baþlar. 1 yýl sonra yarýya düþer.
48 saat sonra duyu organlarý iyi çalýþmaya baþlar. Tat ve koku duyusu düzelir. Cilt kendini yeniler.
72 saat sonra Akciðer kapasitesi artar, solunum rahatlar.
2 hafta sonra efor kapasitesi artar (Yürüme, merdiven çýkma…).
1-9 ay içinde akciðer hücreleri yenilenir. Akciðer hastalýklarý (zatürre gibi) riski azaltýr. Öksürük, nefes darlýðý düzelir.
5 yýl sonra aðýz, boðaz, yemek borusu kanserleri riski %50 azalýr.
Pankreas, mesane, rahim kanseri riski azalýr.
Sindirim sistemi ülseri riski azalýr.
Sigara gebelikten önce ya da gebeliðin ilk 3 ayýnda býrakýlýrsa erken doðum riski ve düþük doðum kilolu bebek doðurma riski, içmeyenlerdeki düzeye iner.
Koroner kalp hastalýðý riski sigaranýn býrakýlmasýndan 15 yýl sonra sigara içmeyenlerin düzeyine iner.
Ayný evde yaþayan küçük cocuklar ve bebeklerin, solunum yolu hastalýklarýna yakalanma riski azalýr.


Sigara içen bir kiþiyi býrakmaya iten nedenler nelerdir?

Sigaraya baðlý bir hastalýðýn ortaya çýkmasý.
Fiyatýn pahalý gelmesi.
Sigaranýn zararlarý hakkýndaki yayýnlar.
Çevresi tarafýndan býrakmaya yönelik teþvik, kýnama.
Kapalý yerlerde sigara içiminin yasaklanmasý.

Geliþmiþ ülkelerde sigaranýn zararlarý hakkýndaki yazýlar, sigaranýn fiyatý, kýnama ve yasaklamalar etkili olmaktadýr; ancak, bizim insanýmýzý bir hastalýðýn ortaya çýkmasý daha çok etkilemektedir. Örneðin, kalp krizi geçirmiþ veya by-pass ameliyatý olmuþ hastalarýn sigarayý býrakma oranlarý yüksektir ve baþarýlýdýr.


Sigarayý býrakma yollarý nelerdir?

Akupunktur,
Grup Terapisi,
Hipnoz,
Kiþisel çaba ile býrakma,
Farmokolojik tedavi.


Sigarayý býrakmak isteyenlerin yaþadýklarý tipik kaygý ve sorunlar nelerdir?

Sigarayý azaltmak mý, tamamen býrakmak mý? Yoksunluk belirtilerinin daha uzun sürmesine neden olur. Çoðunlukla baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Sigara miktarý yine arttýrýlýr.
Ara ara sigara içmek: Vücuda tekrar nikotin etkisini hatýrlatýr. Zamanla düzenli olarak içmeye dönüþür. Halbuki sigara içilmemesine alýþmak daha kolaydýr.
Çevre baskýsý: Sigarayý býrakanlarýn çoðu çevresi tarafýndan adeta tekrar içmeye zorlanýr. Bu, sigara içenlerin bir kiþiyi daha kaybetmelerinden kaynaklanan ilginç bir psikolojik durumdur. Ancak kýsa bir zaman içinde arkadaþlarýnýz da sigara içmediðinizi kabullenip sizi rahat býrakacaklardýr.
Katran ve nikotin düzeyi düþük (light) sigara içmek: Bu durumda genellikle günlük sigara adedi arttýrýlarak eski nikotin düzeyi tutturulmaya çalýþýlýr. Zaten "tehlikesiz sigara" yoktur.
Sorumluluðu baþkasýna yýkmak: Çoðu kiþi sevdiði birisi onu desteklemezse sigarayy býrakmaktan kaçar. Hatta deneyip de baþarýsýz olursa baþkasýný suçlar. Oysa sigarayý býrakmak öncelikle kiþisel bir sorundur, mutlaka kendinize güvenmeyi baþarmalýsýnýz.
Þiþmanlama korkusu: Gerçekte sigarayý býrakanlarýn sadece 1/3'ü kilo alýr ve bu fark gerçekte 3-4 kg. kadardýr. Bundan daha fazla alýnan kilolar kendine güvensizlikten kaynaklanan, sigarayý elde ve aðýzda tutmak alýþkanlýðýnýn yerini alan, abur cubur atýþtýrma alýþkanlýðýdýr. Oysa, gerçekte sigarayý býrakmaktan dolayý ilk günlerde açýlan iþtah, kýsa bir süre sonra normale döner.
Yoksunluk belirtileri: Þiddetli nikotin arayýþý, gerginlik, kýzgýnlýk, huzursuzluk, sinirlilik, uyku kalitesinin bozulmasý, iþtah artýþý ve benzeri belirtiler olabilir. Bu belirtiler geçicidir ve vücudun kendini onardýðýný gösterir. Örneðin, öksürük ve balgam artýþý, solunum yollarýndaki titrek tüylerin zehirli maddeleri atmak için görevlerini yerine getirmeye baþlamasýndan kaynaklanýr. Yoksunluk belirtileri sigara býrakanlarýn 2/3'ünde görülür. Belirtiler, ilk 72 saat içinde þiddetlidir. 7-10 gün içinde azalarak ortadan kalkar.

Aþýrý zayýflamanýn zararlarý

BEYÝN

Karbonhidrat diyeti beynin fonksiyonlarýný düzenleyen özellikle hafýza kapasitesini artýran serotonin maddesini etkiler. Hafýza kaybý ve çeþitli beyin bozukluklarý baþlar. Zeka kaybý baþlar ve beynini hýzlý ve doðru karar verme fonksiyonu bozulur.

KALP

Kýsa sürede kilo vermek kalp hastalýklarýna yol açar. Tansiyon yükselir ve kalp hastalýklarý baþlar. Süratli kilo kaybý sýrasýnda yað kaybýyla birlikte kaslarda zayýflar. Diyet kesildiðinde mide ve karýn bölgesi süratle yað toplar. Þok diyetlerden sonra alýnan kilolarý kaybetmek çok zordur.

ADALELER

Protein eksikliði adale zayýflýðýna yol açar. Özellikle sabahlarý kahvaltýyý kesmek adaleleri etkiler.

CÝLT

Þok diyet B vitamini öncelikli olmak üzere tüm vitaminlerin ve minerallerin kaybolmasýna yol açar. Cilt kurur ve dökülür.

KAN

Kanda demir azalmasý nedeniyle çeþitli kan hastalýklarý baþlar. Anemi ve hemoglobin bozukluklarý görülür. Çabuk yorulma, kýrgýnlýk, halsizlik görülür.

SAFRA KESESÝ

Diyet safra kesesi faaliyetini etkiler. Çalýþmayan safra kesesi taþ üretmeye baþlar.

KEMÝK

Süt, yoðurt ve peynirin az tüketilmesinden dolayý ortaya çýkan kalsiyum eksikliði kemik erimesine yol açar Kemiklerin kýrýlmasý kolaylaþýr, kýrýklarýn iyileþme süresi ise uzar.

ENERJÝ

Metabolizma bozukluklarý lahana diyeti, greyfurt diyeti gibi sebze meyve diyeti sonucu ortaya çýkar.Sadece meyve ve sebze ile beslenenlerde (et ve balýk yemeyenlerde) metabolizma bozukluklarý ortaya çýkar, tüketilen her türlü besin kilo yapar.

Beslenme rehberi

Saðlýklý beslenmenin temel kurallarý
Yað kaybý sadece kilo kaybý demek deðildir
Yiyecek piramidi - Doðru seçim için rehberiniz
Kilo kontrolünde yiyecek piramidi
Saðlýklý yiyecek seçimi
Saðlýklý yiyecek seçenekleri için öneriler

Zayýflamak sadece kilo vermek deðil, ayný zamanda kontrolü ele almaktýr. Yiyeceklerinizi iyi seçerseniz kontrolü de elinizde tutarsýnýz.
Kilo vermek alýnan ve yakýlan kalorilerin dengelenmesi ile ilgili bir süreçtir. Bu bölümde yediklerinizle ilgili bilgiler bulacaksýnýz. "Diyet" kelimesi ile, belli bir zaman uygulanan ve kilo verildikten sonra býrakýlan bir program anlatýldýðýndan "diyet uygulamak" terimi pek uygun deðildir. Diyet, uzun süreli bir sorun için kýsa vadeli çözümler getirir.
Öneriler, baþarýlý bir þekilde kilo vermenizi saðlamak ve yeniden kilo almanýzý önlemek amacýyla tasarlanmýþtýr.

Beslenme programýnýn üç basit kuralý vardýr:
Daha az yað yiyin. Aldýðýnýz yað miktarýnýn günlük toplam kalori miktarýnýn 1/3'ünden az olmasýný saðlayýn.

Daha çok sebze ve meyve içeren, dengeli ve çeþitli yiyecekler yiyin.

Günde 3 ana öðün ve aralarda yaðdan ve kaloriden fakir ara öðünler yiyin.
Saðlýklý beslenmenin temel kurallarý

Kaloriler hayatýn yakýtýdýr
Kaloriler hayatýnýzý sürdürmeniz için gereken enerjiyi verirler. Yediðiniz her yiyecekte belli miktarda kalori vardýr. Besinlerle aldýðýnýz kalorilerin kaynaklarý yaðlar, karbonhidratlar ve proteinlerdir.
1 gram yað = 9 kilokalori
1 gram karbonhidrat = 4 kilokalori
1 gram protein = 4 kilokalori

Yukarýda da belirtildiði gibi yaðlar kalori açýsýndan, hem karbonhidratlardan hem de proteinlerden iki kat daha zengindir. Vücudunuz yiyeceklerden gelen kalorileri alabilmek için besinleri karbonhidratlar, proteinler, yaðlar, mineraller ve vitaminler gibi bileþenlerine ayýrmak zorundadýr. Bu bileþenler daha sonra kan dolaþýmýna katýlýrlar ve tüm vücuda daðýlýrlar.
Sindirimin gerçekleþmesi için de enerji gereklidir. Bu olaya termojenik etki denir.

Yiyeceklerin termojenik etkisi

Tüketilen her 100 kalori için yakýlmasý gereken kalori miktarý:
Protein 25-40
Karbonhidrat 6-8
Yað 3

Sizin de gördüðünüz gibi diyetsel yaðýn termojenik etkisi yok denecek kadar azdýr ve bu nedenle doðrudan yað olarak depolanýr. Bu yakma iþlemi yemekten hemen sonra baþlar ve birkaç saat sürer. Yaðdan zengin beslenme durumunda vücut aþýrý yüklenir ve yakma süresi kýsalýr. Gün içinde ki birkaç hafif yemek, vücudunuza kalori yakmasý için ek fýrsatlar kazandýrýr.

Karbonhidratlar

Karbonhidrat vücudun glikoza dönüþtürebildiði her türlü maddedir. Glikoz hücrelerin enerji olarak kullandýðý en önemli maddelerden biridir. Karbonhidratlar glikoza yýkýlma özeliklerine göre basit ya da karmaþýk olabilirler. Saf buðday ekmeði, þeker ve alkol kalori fazlalýðý olduðunda kolaylýkla yaða dönüþebilen basit karbonhidratlara örnek olarak verilebilir. Yapraklý sebzeler, patates ve hububat ürünleri karmaþýk karbonhidratlara örnektir. Bu grup yiyecekler saðlýklý olmanýz için gereken bütün besinlere sahiptir ve beslenme programýnýzýn temelini oluþturmalýdýr.
Proteinler
Proteinler, vücudun en etkili kalori yakýcý bölümü olan kas dokusunu güçlendirmek açýsýndan çok önemlidir. Protein ette, süt ürünlerinde ve daha az olarak hububat ürünlerinde bulunmaktadýr. Yemeklerinizin yeterli miktarda protein içerdiðinden emin olun, ancak bu tür gýdalarýn yaðdan da zengin olabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýn. Mümkün olduðunca yað açýsýndan fakir alternatifleri seçmeye çalýþýn.

Yað

Yaþamýn idamesi ve saðlýk için çok önemli olan yað, sadece fazla miktarda alýndýðýnda zarar verir. A, D, E ve K vitaminleri gibi önemli vitaminler için taþýyýcýlýk görevi yapar. Vücudun savunma sisteminde önemli bir rolü olan yað, östrojen gibi homonlarýn üretiminde ve depolanmasýnda görev alýr.
Günümüzde, saðlýk uzmanlarý saðlýklý bir diyette bulunmasý gereken kalori miktarýnýn en fazla 1/3'ünün yaðdan gelebileceðini belirtmektedirler.

Yað kaybý sadece kilo kaybý demek deðildir
Gerek hastalar, gerekse doktorlar baþarý göstergesi olarak verilen kiloyu dikkate alma eðilimindedirler. Oysa bakmanýz gereken þey nicelik deðil niteliktir. Kilo kaybý yaðdan ya da "yað dýþý kitleden" olur. Kilo kaybýnýn ilk dönemlerinde bu yað dýþý kitle su iken, ilerleyen zamanlarda kas aðýrlýklý olur. Kas dokunun kalori yaktýðý, buna karþýn yað hücrelerinin ise depoladýðý bilinen bir gerçektir. Kayýp, kas dokudan olduðunda vücudunuzun fazla kaloriyi yakma yeteneði de azalýr. Hýzlý kilo vermeyi saðlayan diyetler niceliði niteliðin önünde tuttuklarýndan kayýplar daha çok yað dýþý kitleden olur ve bu nedenle çok kýsa süre içinde yeniden kilo alýnýr.
Ýdeal olaný kayýplarýn ¾'ünün yaðdan ve ¼'ünün de yað dýþý kitleden olmasýdýr. Yað dokudan kaybetmeyi hedefleyen, yavaþ ve sabit bir kilo kontrol programý bu amaca ulaþmak için yeterlidir.

Diyetinizdeki yaðý kesin
Yað beðenilen pek çok yiyeceðin tadýna ve kokusuna güzellik kattýðýndan, yiyeceklerinizdeki yað oranýný azaltmanýz hiç de kolay deðildir. Buna raðmen, beðenilerinizden çok fazla fedakarlýk yapmadan da yiyeceklerinizdeki yað miktarýný azaltabilirsiniz.

Yiyeceklerinizdeki yaðý azaltmanýza yardýmcý olacak bazý öneriler:

Tereyaðý, mayonez ve salata sosu gibi þeyleri azaltýn.

Patates cipsi gibi yaðlý çerezleri azaltýn.

Yaðda kýzartýlan yemekleri azaltýn.

Et yerine tavuk ya da balýk eti tüketin.

Daha çok sebze, meyve ve hububat ürünü tüketin.

Kahvaltý alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirin. Önceden böyle bir alýþkanlýðýnýz yoksa kahvaltý yapmaya baþlayýn. Yaðda yumurta, tereyaðlý kýzarmýþ ekmek gibi þeyler yemeyin.

Mümkün oldukça yaðdan oraný düþük alternatifleri tercih edin.Yiyecek Piramidi - Doðru seçim için rehberiniz

Günümüzde insanlarýn çoðu arzuladýklarý yiyeceklere kolaylýkla ulaþabilmektedir. Sosyal ve duygusal gereksinimlerimizi karþýlayan, dengeli beslenmemizi saðlayan bütün yiyeceklerin hayatýmýzda yeri vardýr. Yiyecekleri iyi ya da kötü diye sýnýflamak ya da yasaklamak doðru deðildir. Saðlýklý bir þekilde kilo vermenin anahtarý dengeyi bulmaktýr. Yiyecek piramidi bu dengeyi oluþturmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Herkesin günlük kalori ve besin gereksinimleri farklýdýr. Bir beslenme uzmaný bu konuda size yardýmcý olabilir. Kilo vermek ve saðlýklý yaþamak için piramidin tabanýný oluþturan yiyeceklerden bol miktarda yemeli, tepesindekilerden ise mümkün olduðunca kaçýnmalýsýnýz.
Ýyi planlanmýþ dengeli bir yemek þunlardan oluþmalýdýr:
%20-30 oranýnda yað
%10-20 oranýnda protein
%50-70 oranýnda karbonhidrat


Kilo Kontrolünde Yiyecek Piramidi

Yaðlar, tatlýlar, alkol yaðdan açýsýndan zengin yiyecekler Süt ürünleri Daha az yeyin Et, kümes hayvanlarý, balýk, deniz ürünleri, yumurta, fýndýk Hububat ürünleri, tahýl ürünleri, pirinç, makarna Meyveler Yaðdan açýsýndan fakir yiyecekler Sebzeler Daha çok yeyin

Bir porsiyon ne anlama gelir?

Günlük porsiyon sayýsý

Hububat ürünleri
(ekmek, tahýl ürünleri, pirinç, makarna)
1 dilim ekmek (30 gram)
1 kase hazýr mýsýr gevreði (30 gram)
½ kase pilav ya da makarna (100 gram)
½ kase piþmiþ bakliyat (100 gram)
Her öðün 2-3

Sebzeler
1 kase yapraklý piþmemiþ sebze (50 gram)
½ kase piþmiþ sebze (50 gram)
½ kase sebze suyu (180 gram)
Her öðün 2-3

Meyveler
1 adet orta boy meyve (100 gram)
½ kase dilimlenmiþ meyve (125 gram)
1 kase taneli meyve (100 gram)
¾ bardak meyve suyu (180 gram)
Yemeklerle birlikte ya da
ara öðün olarak 1-2

Süt ürünleri
(süt, yoðurt, peynir)
1 kase süt ya da yoðurt (245 gram)
Doðal peynir (45 gram)
Ýþlenmiþ peynir (60 gram)
Kahvaltýda ve
öðle yemeðinde 1-2

Et ve bakliyat
(et, kümes hayvanlarý, balýk, kuru fasulye, yumurta,
fýndýk)
Piþirilmiþ et, kümes hayvaný eti, balýk (56-85 gram)
½ kase bakliyat ya da 1 yumurta = 30 gram et
1/3 kase fýndýk ya da türevi çerez = 30 gram et
Herhangi iki öðünde bir 2


Saðlýklý yiyecek seçimi

Kilonuzu düzenlemeye yað ve kalori içeriði düþük yiyecekleri öðrenerek baþlayýn. Bunun için yiyecek piramidinden yararlanabilir ve yemeklerinizi planlarken de aþaðýdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Ýçecekler

Alkollü içecekler yað içermemelerine raðmen kaloriden zengindir ve kolayca yaða dönüþen basit þekerlerden meydana gelirler. Alkol oraný arttýkça kalori miktarý da artar. Alkol ayrýca vücudun yaðý yakma yeteneðini azaltýr.

Normal bir kutu kolada yaklaþýk olarak 200 kalori vardýr. Günde bir kutu kola içerseniz bu yýlda 73000 kaloriye ve 9 kilograma tekabül eder. Þekersiz içecekleri tercih etmeniz daha mantýklýdýr.

En iyisi günde 6-8 bardak su için.


Sebzeler

Kilo vermek için sebzelerden daha iyi bir yiyecek grubu yoktur. Sebzeler kalori açýsýndan fakir, lif, mineral ve vitamin açýsýndan zengindir. Hiç yað içermedikleri ya da çok az içerdikleri için saðlýklý beslenmenize katkýda bulunurlar. Yediðiniz sebzelere tereyaðý, krema ya da peynir sosu dökmeyin. Sirke, soya sosu ya da limon suyu ise kullanabileceðiniz alternatiflerdir.

Kremalý salata soslarýndan uzak durun.

Salatanýza yað dökmeyin ve yað içeriði yüksek katký maddeleri kullanmayýn.

Patates yað oraný düþük ve kilo verme programýnýzda gönül rahatlýðý içinde kullanabileceðiniz bir yiyecektir. Ancak kesinlikle tereyaðý ile yemeyin. Kýzartmak yerine fýrýnda ya da yapýþmayan bir tencerede piþirmeniz daha doðru olur.

Zeytin, yað yönünden zengin olduðu için kýsýtlý yenmelidir.


Süt ürünleri

Yaðsýz ya da az yaðlý süt, yoðurt veya peynir kullanýn.

Çýrpýlarak hazýrlanmýþ kremanýn bir kasesinde neredeyse tamamý yaðdan gelen 400 kalori vardýr.

Soslar ya da tatlý için krema yerine koyulaþtýrýlmýþ süt kullanýn.


Yumurta

Tam yumurta yerine yumurtanýn akýný kullanýn.

Yumurtayý yaðda kýzartmak yerine kaynatýn ya da haþlayýn.

Yumurta ve omletlerinizi yapýþmayan bir tavada yapýn.


Þekerler ve tatlýlar

Tatlý yaparken þeker yerine bal kullanýn.

Bütün meyve konservelerinde yað ve þeker miktarý düþüktür.


Otlar ve baharatlar

Taze otlar ve baharatlar kullanarak, yað korkusu taþýmaksýzýn yemeklerinize lezzet katmanýz mümkündür. Bazý istisnalar dýþýnda otlarda ve baharatlarda kalori ve yað miktarý düþüktür.

Et, kümes hayvanlarý ve balýk

Hiç bir zaman kýzartmayýn. Bunun yerine, fýrýnda piþirin.

Kümes hayvanlarýnýn derisini ayýrýn.

Beyaz et kýrmýzý etten daha saðlýklýdýr.

Tavuk ya da hindi sosisleri en azýndan sýðýr etinden yapýlan sosis kadar yaðlý olabilir.

Bel bölgesi, sýðýr ya da kuzu etinin en hafif yeridir.

Etinizdeki yaðlý kýsýmlarý her zaman ayýrýn.

Sosis, salam gibi önceden hazýrlanmýþ etler yaðdan zengindir.

Et yemeklerini, çorbalarý ve soslarý bir gün önceden yapýn ve soðutun. Servis yapacaðýnýz zaman yaðýný ayýrýn.

Balýk ve deniz ürünleri mükemmel seçeneklerdir.


Hububat ve tahýl ürünleri, pirinç, makarna

Hububat ve tahýl ürünleri dengeli ve saðlýklý beslenmenin ana unsurlarýndandýr. Yaðdan fakir olmalarýna raðmen kalori içerikleri yüksek olduðu için çok fazla miktarda yenmeleri doðru deðildir.

Makarna kilo kontrolünün saðlanmasýnda son derece önemlidir. Ancak porsiyon boyunun çok önemli olduðu (1 kase makarna 200 kalori içerir) ve et sosu gibi katký maddelerinin kullanýlmamasý gerektiði unutulmamalýdýr.


Yaðlar ve soslar

Margarindeki yað ve kalori miktarý tereyaðýndan daha fazladýr. Bu nedenle, kalori miktarý düþük, "diyet" margarin kullanabilirsiniz.

Yaðsýz mayonez kullanýn.

Diyet salata sosu, ya da en iyisi sirke kullanýn.

Kolesterolsüz demek yaðsýz demek deðildir.Dondurulmuþ gýdalar

Ýþ hayatý yoðun olan pek çok kiþi dondurulmuþ hazýr gýdalara yönelmektedir. Bunlar genellikle yað ve kalori açýsýndan zengin yiyeceklerdir. Paket etiketlerini dikkatli bir þekilde okuyun ve 100 kalori baþýna 3 gramdan fazla yað varsa bu yiyeceklerden uzak durun.
Kuruyemiþ

Ýyi yanlarý kolesterol içermemeleri, lif, vitamin ve mineral açýsýndan zengin olmalarýdýr.

Kötü yanlarý, kalori ve yað açýsýndan zengin olmalarýdýr. Ýki avuç dolusu yediðinizde günlük yað miktarýnýzýn tamamýný ve kalori miktarýnýzýn yarýsýný alýrsýnýz.


Ara öðünler

Yaðdan ve kaloriden fakir ara öðünler kilo verme programýnýzýn önemli bir bölümünü oluþtururlar.

Taze sebze ve meyveler çok yararlýdýr.

Yaðsýz krakerler cipslerden daha uygundur.Saðlýklý yiyecek seçenekleri için öneriler

Genel olarak Her gün vitamin hapý alýn, bu özellikle yeterli miktarda meyve ve sebze yemiyorsanýz önemlidir.

Gün boyunca 5-8 kez hafif yemekler yeyin. Öðün atlamayýn ve aðýr yemeklerden kaçýnýn.

Yemeklere saldýrmayýn. Daha az ve yavaþ yerseniz daha çok tat alýrsýnýz.

Ýçki içmeden önce düþünün. Alkol kalori bakýmýndan çok zengindir, besleyiciliði yoktur, yað depolanmasýný uyarýr ve irade gücünüzü olumsuz etkileyerek yanlýþ seçimler yapmanýza zemin hazýrlar.

Günde 6-8 bardak su için. Yemeklerden önce içeceðiniz bir-iki bardak su daha çabuk doymanýzý saðlar.

Yemeklere yaðsýz sýcak bir çorba ile baþlayýn. Bu sizin yavaþ yemenizi ve çabuk doymanýzý saðlar.

Tetikleyici yiyecekleri kontrol etmeniz son derece güç olduðundan bunlardan tamamen uzak durun.

Elle yenen yiyeceklerden kaçýnýn. Ne kadar yediðinizi kontrol edemezsiniz.

Baþka birinin tabaðýndakilere göz koymayýn.

Daha çok, balýk ve derisini ayýrarak kümes hayvaný eti yeyin, kýrmýzý et miktarýný azaltýn.

Daha çok sebze ve hububat yeyin.

Mümkün olduðunca yaðdan fakir alternatifleri seçin.

Annenizin ne söylediði önemli deðil, tabaðýnýzdaki her þeyi yemek zorunda deðilsiniz.


Alýþveriþte

Alýþveriþe boþ bir mideyle gitmeyin. Gördüðünüz her þeyi almak istersiniz.

Bir alýþveriþ listesi hazýrlayýn ve bu listeye baðlý kalýn.

Sizin için uygun olmayan, sakýnmak istediðiniz yiyeceklerin bulunduðu reyonlara gitmeyin.

Paket etiketlerini okumayý öðrenin.

Ýhtiyacýnýz olandan fazlasýný satýn almayýn.

Genellikle yað ve kalori yüklü olan hazýr gýdalardan kaçýnýn.

Satýn almazsanýz yemezsiniz.


Yemek hazýrlarken

Yemekleri basit hazýrlayýn, sos eklemeyin.

Yemek piþirirken yemeyin. Taze sebzeler bu kuralýn dýþýndadýr.

Yemek piþirirken yað gereksinimini azaltmak için yapýþmayan tencereler kullanýn.

Yað kullanmak zorundaysanýz zeytin yaðý veya susam yaðý kullanmaya çalýþýn ve miktarýný az tutmaya özen gösterin.

Et üzerinde görülen tüm yaðý ayýrýn.

Bonfile yerine hindi etini tercih edin.

Bir tam yumurta yerine iki yumurtanýn beyazýný kullanýn.

Fýrýnda piþirilen yiyeceklerde, meyva püresi ve sosu yaðýn yerine kullanýlabilecek mükemmel alternatiflerdir.

Bir parça rendelenmiþ peynir yemeðe çeþni katar, verdiði kalori de çok azdýr.

Yaðda kýzartmak yerine tavuk suyu, tuzdan fakir soya sosu ya da su içine sote yiyecekler hazýrlayýn.

Yemeði hazýrlarken en iyisi fýrýnda piþirmek ya da kaynatmaktýr.

Sos ve çorbalara krema yerine patates püresi eklenebilir.

Yemek tarifinde 1/2 kaþýk yaðdan söz ediliyorsa siz onun da yarýsýný koyun. Tat tomurcuklarýnýz aradaki farký anlamaz, fakat bel çevreniz bunu ayýrt eder.

Yað yerine baharat kullanýn. Taze otlar ve baharatlar kalori ya da yað korkusu olmadan yemeklerinize çeþni katar. Çeþitli etnik yemekleri deneyin.

Arta kalan yemekleri hemen dondurun, yoksa buzdolabýna koyamazsýnýz ve kendinizi yemek zorunda hissedersiniz.


Evde yemek

Gözden ýrak olan gönülden de ýrak olur. Evinizde yaðdan ve kaloriden zengin yiyecekler bulundurmak zorundaysanýz kolayca ulaþabileceðiniz yerlerde olmamalarýna dikkat edin.

Televizyon ile yemeði karýþtýrmayýn. Tabaðýnýz yerine televizyona bakarsanýz ne yediðinizi ve ne kadar yediðinizi anlamazsýnýz.

Yemeði daima yemek masasýnda yemeyi bir kural olarak belirleyin, hiçbir zaman ayakta yemeyin.

Hiçbir zaman paketten ya da kutudan yemeyin. Bir tabaða bir miktar alýp paketi ortadan kaldýrýn.

Yemeði tabaklara koyarken porsiyonlarýn çok büyük olmamasýna özen gösterin ve bu iþi mutfakta yapýn. Masada sadece salata ve sebze gibi yararlý þeylerin bulunmasýna izin verin.


Dýþarda yemek

Evden asla aç karnýnýza çýkmayýn. Bir restorana gitmeden önce bir bardak meyve suyu için ya da bir parça meyve veya havuç gibi þeyler yeyin.

Restoranda ekmek sepetinin masadan kaldýrýlmasýný isteyin.

Tüm soslarýn yemeðinizin üzerine deðil, yanýnda servis edilmesini isteyin. Bunlarý çatalla alýn.

Garsona yemeklerin nasýl hazýrlandýðýný sorun.

Kýzarmýþ yiyeceklerden uzak durun!

Büyük porsiyon istemek en iyi fikir gibi gözükse de fazla kalori ve yaða deðmez.


Kaçýnýlmasý gereken yaðdan zengin yiyecekler

Tam yaðlý beyaz peynirler

Bonfile

Pirzola

Ördek eti

Tereyaðý (günde üç çay kaþýðýna kadar alabilirsiniz)

Yað (günde üç çay kaþýðýna kadar alabilirsiniz)

Mayonez (günde üç çay kaþýðýna kadar alabilirsiniz)

Salata sosu (günde en fazla bir yemek kaþýðý)

Kuruyemiþ (günde en fazla bir yemek kaþýðý)

Not: 1200, 1500 ya da 1800 kalorilik bir günlük diyeti her biri 300 kaloriden oluþan küçük gruplara bölün.

BESÝNLER VE PÝÞÝRME TEKNÝKLERÝ

Kansere karþý savaþta en önemli kural sýk sýk, azar azar dengeli beslenmek. Diyet ve beslenme uzmaný Gökçenler'e göre besinleri uzun süre yüksek ýsýda piþirmek ise kansere davetiye çýkarýyor.


Son yýllarda kanser tedavisindeki geliþmeler hýzla ilerlerken, pek çok alanda olduðu gibi kanserde de koruyucu týbbýn önemi artýyor. Bilim adamlarýnýn bu kadar önem verdiði koruyucu týbbýn en önemli silahlarýndan biri ise beslenme. Yiyip içtiðimiz, elimizin altýndaki besinlerin her biri, birer kanser savaþçýsý. Öyle ki besinlerdeki kansere karþý koruyan bazý maddeler, kanser ilaçlarýnýn içeriðine dahi giriyor.
Diyet ve beslenme uzmaný Murat - Aysun Gökçen çifti de "Kanseri beslenerek yenebilirsiniz " adlý yeni kitaplarýnda kanser ve beslenme iliþkisine ýþýk tutuyor. Özellikle yemekleri piþirirken yapýlan yanlýþlara dikkat çeken Gökçenler, yanmýþ yiyecekleri kesinlikle tüketilmemesi, proteinli süt gibi besinlerin asla þekerle kaynatýlmamasý gerektiðini vurguluyor. Gökçenlere göre geleneksel bazý piþirme yöntemlerimiz ve yemeklerimiz, kansere davetiye çýkarýr nitelikte. Bunlardan bazýlarý, kestane kebap, gözleme, kavrulmuþ leblebi, krem karamel....
Gökçen çifti, Remzi Kitabevi'nden basýlacak bu yeni kitaplarý henüz piyasaya çýkmadan önce sorularýmýzý yanýtlayarak, merak edilenleri anlattý...
Kanser oluþumuyla beslenme iliþkisi nedir?
- Farklý kaynaklara göre beslenme ile ilgisi yüzde 10 - 70 arasýnda olup, genel olarak yüzde 35 kabul edilir. Bu çok yüksek bir oran. Radyasyon ve sigarayý beslenmeyle kýyaslarsak, beslenmenin önemi daha çok anlaþýlýr. Radyasyonla kanser oluþumu oraný normal koþullarda yüzde 1 - 5 arasýndadýr. Sigara içmenin kanser oluþumuna etkisi ise ortalama yüzde 25 oranýnda olduðu bildirilmekte. En önemlisi, tüm kanserlerin yaklaþýk yüzde 70'i beslenme, egzersiz ve diðer yaþam tarzý alýþkanlýklarýyla önlenebilmektedir.

Kansere karþý beslenmede en önemli kural nedir?

- En önemlisi beslenme yoluyla baðýþýklýk sistemimizi güçlü kýlabildiðimiz için yeterli ve dengeli beslenmek. Yani sýk sýk, azar azar, az yaðlý ve günlük almasý gereken besin maddelerini alarak. Herkesin en azýndan bir kere bile olsa bir diyetisyene baþvurmasý lazým. Diyetisyene gittiði zaman proteini, karbonhidratý, yaðý ne kadar almasý gerektiðini öðrenecek.

Hangi besinleri riskli kabul etmeliyiz?

- Bolca kuyrukyaðý katýlmýþ ve mangalda kavrulmuþ kebaplar çok dikkat edilmesi gereken yiyeceklerin baþýnda gelir. Keþke, bu besinleri hiç yemeden durabilsek... Ayrýca, karamelize edilmiþ yiyeceklerden uzak durulmasý lazým. Þekerin yakýlmasý olarak tanýmlayacaðýmýz karamelizasyon, kanser yapýcý faktörler arasýnda düþünülmelidir. Bundan dolayý, karamelli pasta, karamelli dondurma gibi besinleri çok sýk tüketmemek gerekir.

Öyleyse piþirme yöntemleri de etkili...

- Yanmýþ olan her besinde risk çok yüksektir. Susamý yanmýþ simit, yanarak üzerinde siyah benekler oluþmuþ bazlama, gözleme tipi yufkalar, kabuðu yanmýþ ekmek, kurabiye, börek ve kek, fazla kýzartýlmýþ ekmek, kestane kebabýn yanmýþ dýþ yüzeyi, kavrulmuþ ve üzerinde siyah benekler oluþmuþ sarý leblebi türü besinler çok sýk tüketilmemelidir.

Yemek piþirirken nelere dikkat etmeli?

- Maalesef çoðu kiþi soðaný yaðýn içinde iyice kavurarak yemek yapmaya baþlar. Ama gerçek þu ki yaðýn içinde soðaný kavurmak kansere davetiyedir. Dumanlama - tütsüleme yöntemi ile hazýrlanmýþ füme besinler tehlikeli gruptadýr. Kýsacasý, besinlerin sizi kanser yapmalarýný istemiyorsanýz onlarýn canýný yakmayýn. Yani yüksek ýsýya uzun süre maruz býrakmayýn ve de durup dururken tütsülemeyin.

Peki soðaný nasýl kullanmalý?

- Sebze yemeklerinde önce kýyma veya et suyla birlikte öldürüp piþirilmeli. Soðan üzerine çiðden konmalý. Soðanla biraz piþirdikten sonra salça ve domatesi koyup su kaynamaya baþladýktan sonra sebzeler doðrayarak içine atýlmalý. Sebze yemeklerinde vitamin ve mineral kaybýný önlemek için en doðru olan, çok az suda piþirmektir.

Kanserojenlere karþý etkili olan maddeler neler?

- Vitamin ve minerallerin dýþýnda 'ikincil bitki maddeleri' veya 'Fitokimyasal' dediðimiz bazý özel maddeler vardýr. Bu maddelerin kanser riskini önlediði bilinir. Brokolide bulunan 'Sulforofan', çilek, böðürtlen, üzüm cevizdeki 'Ellag Asidi', narenciye ve kimyondaki 'terpen', domates, avakado ve mürdüm eriðindeki 'Lutein' maddesi ve bir çok bitkide bulunan 'Flavanoidler', vücudun ürettiði protein moleküllerini aktive edip, insan hücrelerine giren kanser yapýcýlarý zararsýz hale getirmelerini saðlarlar.
Yediklerinizi kanserojen hale getirmemek için
Uzun süre yüksek ýsýda iþleme tabi tutulan bol proteinli besinler, kanserojen maddelerin oluþumuna neden olur. Buna mutajenite denir. Eti 35 dakika süreyle ýzgara yaparsanýz veya 5 dakika süreyle kýzgýn yaðda kýzartýrsanýz, kanserojen hale getirmeyi baþardýnýz demektir.
Eti sebzelerle birlikte piþirirseniz - türlü, kýymalý taze fasulye gibi- o zaman mutajenite oluþumunu çok büyük oranda önlemiþ olursunuz. Eti tek baþýna yemek yerine daha çok sebze ile karýþtýrarak yemek her zaman daha saðlýklýdýr.
Taze sebzeleri yaðda kýzartmayýn. Kanserojen etki oluþturabilirsiniz.
Sebze ve kurubaklagilleri yýkamadan yemeyin, piþirmeyin. Çünkü, tarým ilaç kalýntýlarýný piþirme yolu ile yok edemezsiniz.
Pirinç, un, soðan gibi besinleri yaðda kavurmayýn. Protein kaybý olur. Ayrýca, kanserojen etki oluþturabilirsiniz.
Yüksek ýsýda uzun süre kaynatmayýn. Bu bir çok vitamin ve mineralin kaybýna neden olur, kanserojen etki oluþturabilir.
Ateþe çok yakýn tutarak piþirme ve tütsüleme yapmayýn.
Kurubaklagil ve tahýllarý kuru, nemli olmayan yerlerde saklayýn. Aksi takdirde küf toksinleri oluþturabilirsiniz.
Buzluktan çýkartýp çözdürdüðünüz yiyecekleri bir daha dondurmayýn. Aksi taktirde kanserojen etki oluþturabilirsiniz.
Özellikle salça, turþu, reçel vb. gibi besinleri boþalmýþ deterjan ve ilaç kutularýnda, boyalý plastiklerde saklamayýn. Kurþun ve kanser yapýcý diðer maddeler yiyeceðe geçer.
Küf ve toksin üremiþ besinlerden uzak durun.

Gökçen'lerin kansere karþý özel olarak hazýrladýðý yemek tarifleri

SAÐLIK ÇORBASI (4 Kiþilik)
Malzemeler
Yarým su bardaðý bezelye
1 su bardaðý dilim doðranmýþ havuç
1 su bardaðý kýyýlmýþ karnabahar
1 su bardaðý kýyýlmýþ brokoli
1 adet kalýn kýyýlmýþ kýrmýzý soðan
2 adet doðranmýþ domates
1 tatlý kaþýðý zencefil
1 çorba kaþýðý toz kiþniþ
1 tatlý kaþýðý kimyon
1 çay kaþýðý karabiber

Hazýrlanýþý:
Bezelyeler önce haþlanýr.
Sonra kalan malzemeler ile birleþtirilip üzerine bir miktar daha su ilave edilirek (suyun sebzelerin üzerini üç parmak geçecek kadar eklenmesi yeterli olur) piþirme iþlemine devam edilir.
Taneli yada blenderdan geçirerek servis yapýlýr.

Ýþte kanser savaþçýlarý

Gökçen çifti, "Lütfen aþaðýdaki sebze ve meyveleri sýkça ve bol yiyin. Çünkü içlerinde kanserin hiç hoþuna gitmeyecek bir þeyler var" diyerek kansere karþý "altýn besinleri" sýralýyorlar.

Bezelye

-Pýrasa
-Taze fasulye
-Karadut
-Kýzýlcýk
-Kayýsý
-Kuþ üzümü
-Kiraz
-Viþne
-Ananas
-Kýrmýzý ve kara üzüm
-Mandalina, portakal
-Greyfurt, limon
-Ispanak
-Karnabahar
-Brokoli
-Kýrmýzý lahana
-Kara lahana
-Yeþil lahana
-Kuþkonmaz
-Dereotu
-Pazý
-Turp
-Þalgam
-Soðan
-Sarmýsak
-Avakado
-Mürdüm eriði
-Domates
-Biber
-Isýrgan otu
-Keten tohumu
-Kimyon
-Soya filizi

DENGELÝ BESLENME

Saðlýklý olmanýn sýrrý, yediklerimizin çeþitleri kadar miktarlarýna da dikkat etmekten ve vücudumuz için gerekli olan besin öðelerini doðru tüketebilmekten geçiyor. Saðlýklý büyüme ve geliþme için 40'dan fazla besin öðesine ihtiyacýmýz var. Bu besin öðelerini 6 ana grupta toplayabiliriz.

· Karbonhidratlar : Ekmek, makarna, pirinç, tahýl ürünleri ve kurubaklagillerde yüksek miktarda bulunur. Þekerler de karbonhidratlar grubunda yer alýr. Þekerler, bildiðimiz çay þekeri ( sukroz ), meyve þekeri ( fruktoz ) ve süt þekeri ( laktoz ) olarak gruplara ayrýlýr. Karbonhidrat vücudumuz için iyi bir enerji kaynaðýdýr. Günlük alýnan enerjisinin % 55-60'ýnýn karbonhidratlardan saðlanmasý gerekir. Burada önemli olan þekerli besinlerden çok, diðer karbonhidrat kaynaklarýný tüketmektir.

· Proteinler : Et, süt ve ürünleri ile yumurta ve kurubaklagillerde yüksek miktarda bulunur. Hücrelerin geliþmesi, dokularýn yenilenmesi için gereklidir. Günlük alýnan enerjinin % 10-12'sinin proteinlerden saðlanmasý gerekir.

· Yaðlar : Et, süt, peynir, margarin, tereyað ve kuruyemiþlerde yüksek miktarda bulunur. Günlük alýnan enerjinin % 25-30'unun yaðlardan saðlanmasý gerekir. Burada önemli olan bu miktarýn en fazla % 10'unun doymuþ yaðlardan ( et, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklý ürünlerde bulunur. Aþýrý tüketimi kolesterol seviyesinin yükselmesine sebep olur.), % 10'unun tekli doymamýþ yaðlardan( zeytinyaðý, kanola yaðýnda bulunur.) ve % 10'unun çoklu doymamýþ yaðlardan ( ayçiçeði, soya fasülyesi, tahýl ürünleri, balýk ve ürünleri, ýspanak, brokolide bulunur.) karþýlanmasýdýr.

· Vitaminler, mineraller ve su diðer besin öðesi gruplarýdýr.

Bu besin öðelerinin toplandýðý besin gruplarýný inceleyecek olursak;

· Süt ve süt ürünleri: Bu gruptaki besinler protein ve kalsiyumdan zengindirler. Ayrýca yað ve bazý vitaminler içi iyi kaynaktýrlar.
· Et ve et ürünleri : Bu gruptaki besinler diðerlerine oranla daha fazla protein içerirler. Ayrýca demir, çinko ve B vitaminlerinden zengindirler.
· Tahýllar : Bu gruptaki besinlerin önemli bir kýsmý karbonhidrattýr. Yine bazý B vitaminleri ve mineraller de vardýr.
· Sebze ve meyveler : Sebze ve meyvelerin önemli bir kýsmý sudur. Ayrýca protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral içerirler. Bu grup özellikle C vitamini içi önemlidir.
· Yaðlar ve þekerler : Þekerler vücuda enerji saðlarlar ve fazla miktarda tüketilmeleri dengesiz beslenmeye neden olur.
Yað tüketiminden tamamen vazgeçmek sanýldýðýnýn aksine saðlýklý deðildir. Çünkü vücudun belli miktarlarda yaða da ihtiyacý vardýr. Özellikle vücudumuz için oldukça gerekli olan A,D,E,K gibi ancak yaðda eriyerek yararlý olan vitaminler açýsýndan yaðlarýn günlük beslenmede yer almasý çok önemlidir. Önemli olan yaðlarý bir denge içinde tüketmektir.

Diyet genel bilgiler

Yýllardýr kozmetik ve estetik bir problem olarak gördüðümüz obezite aslýnda ciddi bir saðlýk sorunudur. Obezite ile mücadele ederken dikkate almanýz gereken ilk nokta bunun basit bir kilo problemi olmadýðýdýr. Bugün atmýþ olduðunuz adým size saðlýklý bir yaþamýn kapýsýný açmakta yardýmcý olabilecek küçük bir destektir.::: Obezite nedir?

Obezite ya da þiþmanlýk, vücutta saðlýðý tehlikeye sokacak ölçüde fazla miktarda yað birikmesi sonucu ortaya çýkan bir hastalýktýr. Bir insana obez diyebilmek için vücudundaki yað miktarýný ve daðýlýmýný tespit etmek gerekir. Bunun için bugün en sýk kullanýlan yöntem "Beden Kitle Ýndeksi" nin hesaplanmasýdýr. Beden kitle indeksi (ingilizce body mass index'in baþ harflerinden BMI olarak kýsaltýlmýþtýr.) kilogram cinsinden beden aðýrlýðýnýn, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplanýr.

BMI'ý ;
18.5 kg/m2 altýnda olanlar zayýf
18.5-24.9 kg/m2 arasýnda olanlar normal kilolu
25-29.9 kg/m2 arasýnda olanlar fazla kilolu
30-39.9 kg/m2 arasýnda olanlar obez(þiþman)
40 kg/m2 üzerinde olanlar ileri derecede obez olarak tanýmlanýrlar.

Yaðýn vücuttaki daðýlýmý da önemlidir.Özellikle karýnda ve göbek çevresinde biriken yaðlar,kalp ve damar hastalýklarý için ciddi risk oluþturur.

::: Obezitenin nedenleri nelerdir?
Çok sayýda faktör obezitenin geliþmesine katkýda bulunur. Bunlar dört büyük kategoriye ayrýlýr:
* Kalýtsal faktörler
* Fizyolojik faktörler(yaþlanma , gebelik sayýsý gibi)
* Yaþam biçimiyle ilgili faktörler(besinlerle fazla miktarda yað alýnmasý,pasif ve hareketsiz yaþam)
* Psikolojik faktörler(sýkýntý ve üzüntü gibi olumsuz duygulara tepki olarak yemek yenmesi)

Kalp damar hastalýklarý, hipertansiyon, þeker hastalýðý, solunum rahatsýzlkýlarý, eklem rahatsýzlýklarý ve bazý kanser türlerine de yol açabilen obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalýktýr.

::: Obezitenin tedavisi!
Amaç kýsa sürede fazla kilo vermek deðil uzun vadede yavaþ ama saðlýklý bir þekilde zayýflayarak ulaþýlan kiloyu muhafaza etmektir. Bunun için de gerekli olan yerleþmiþ alýþkanlýklarý deðiþtirerek yeni bir yaþam tarzýna uyum saðlamaktýr. Yapýlmasý gereken öncelikle yað ve kalori miktarý düþük saðlýklý bir beslenme programýna baþlamak ve ayný zamanda saðlýklý bir yaþamýn ayrýlmaz parçasý olan egzersizle bunu tamamlamaktýr. Unutulmamalýdýr ki %5'lik bir kilo kaybý bile obeziteye eþlik eden hastalýklarda(kalp ve damar hastalýklarý,yüksek tansiyon,þeker hastalýðý,kanda yüksek oranda yað bulunmasý,solunum hastalýklarý,eklem hastalýklarý,inme,bazý kanser türleri) ciddi iyileþmeler saðlayacak ve yaþam süresini uzatacaktýr.

::: Tek baþýna ilaç tedavisi yeterli midir?
Obeziteyi tedavi edebilmek için çok yönlü bir yaklaþým gereklidir. Ýlaç sadece bunu önemli bir parçasýdýr. Beraberinde yaðý azaltýlmýþ düþük kalorili bir diyet,düzenli egzersiz ve yaþam biçimini deðiþtirmeye yönelik davranýþ yedavileri ile baþarýya ulaþmak mümkündür.

::: Egzersiz
Kilo kaybetmek iyi güzelde bir daha geri almasak deriz ama hep aklýmýza gelen baþýmýza gelir.Yapmýþ olduðumuz diyetlerle egzersiz yapmayý genelde ihmal ederiz.


Yarý aç yarý tok geçirdiðimiz günlerde kolumuzu kýpýrdatmaktan acizlik getirir sürekli uyu haliyle dolaþýrýz.Bizi bu durumdan uzaklaþtýran ve kendimize getiren tek þey terazideki ibrenin hiç deðiþmemesi.Vücut nasýl kilo kaybediyor ?

Alýnan enerji = Harcanan enerji kilo sabit
Alýnan enerji > Harcanan enerji kilo artýþý
Alýnan enerji < Harcanan enerji kilo kaybý
Bu denklemden çýkartmamýz gereken sonuç harcadýðýmýz enerjiyi arttýrmamýz gerektiði.Bu da egzersizle mümkün olabilir.Günde 15 dakikayla baþlayan ve arttýrýlan tempolu yürüyüþ egzersizleri kilo veriminizi destekleyecek ve dinlenme metabolik hýzýný ( BMH ) düþmemesini saðlayacak.
Sýk aralýklarla kilo kaybý ve kilo alýmý : Kilo kaybýnýn dinlenme metabolik hýzýna, Lipolitik Aktiviteye etkisi baþlýðýndan yapýlan araþtýrmaya göre ;
Þiþman kadýn grubu 14 haftalýk egzersiz ve zayýflama diyetine tabii tutularak beden bileþimi , oksijen tüketim gücü,dinlenme metabolik hýzý ve karýn yaðýndaki yað aktiviteleri ölçülmüþtür.Kiþiler ;
1 ) Diyet + Egzersiz sýk sýk uygulayan
2 ) Diyet + Egzersiz sýk uygulamayan
3 ) Sadece diyet uygulayan olmak üzere gruplandýrýlmýþtýr.

Bu süre sonunda 3. ve 1. Grup karþýlaþtýrýlmýþ kilo kaybý ve yað kaybý yönünden 1. Grubun karþýlaþtýrýlmasý sonucunda kayda deðer sonuçlara ulaþýlamamýþtýr.
Bu araþtýrmaya göre sadece diyetle zayýflayan 3.grupta dinlenme metabolik hýzýnda düþme saptanmýþtýr. Bu araþtýrmadan çýkan sonuç ;

1) Sýk sýk diyet yapmanýn kilo kontrolünde etkili bir yöntem olmadýðý
2) Egzersizle birlikte enerji sýnýrlamasý yapýldýðýnda kilo ve yað kaybýnýn olduðudur.

Kilo kaybetmek sadece diyet yapmakla mümkün deðil bu araþtýrma umarým egzersiz yapmanýn önemi konusunda bir fikir yandýrmýþtýr.Masa baþýnda , asansör kullanarak arabamýzý en yakýn yere park ederek pekiþtirdiðimiz tembellik ve bu huyumuzun bize kazandýrdýðý kiloyu yürüyüþ yaparak,tenis oynayarak , yüzerek en azýndan evimizin temizliði kendimiz yaparak sarf edeceðimiz enerji ve doðru beslenme bizi saðlýk ve örüntü yönünden mükemmele ulaþtýracaktýr.

65
Uyuþturucu Madde Nedir?uyuþturucuya hayýr!!

UYUÞTURUCU MADDE NEDÝR?

Ülkemizin taraf olduðu Uluslararasý sözleþmelerde ve kanunlarýmýzda uyuþturucu madde olduðu kabul edilen, merkezi sinir sistemini etkileyerek ve/veya ruhsal baðýmlýlýk hallerine yol açan tek taraflý (kullanmanýn devam etmesi üzerine dozajý artýrma ihtiyacýnýn duyulmasý), diðer bazý durumlarda ise çift taraflý (ayný kiþinin deðiþik uyuþturucularý kullanmasý) tutku yaratan doðal ve yapay maddelerdir.


Uyuþturucuya Alýþtýrma Yöntemleri


Unutmayýn , eroin baðýmlýlýðýnýn ilk adýmý arkadaþ kýyaðý ile atýlýr .
Eðer arkadaþýnýz , gerçektende arkadaþ deðil de bir "ayakçý" ise, birkaç hafta sonu devam eden bu kýyakçýlýðý " bombalama" denilen ikinci aþama izler. Bu aþamada bir gün ziyaretinize gelen ayakçý, kýyaðýný yaptýktan sonra giderken, nasýlsa yanýndaki yüklüce miktarda eroini almayý unutuverir. Bir eroinmanýn malýný asla unutmayacaðýný bilmediðiniz için kuþkulanmazsýnýz. Birkaç gün gelip almasýný beklersiniz. Gelmez. Bir gün, "yahu þundan bir kere çeksek ne olur sanki?" dersiniz. Sonra bunun gerisi gelir. Mal bittiðinde bombalanmýþýnýz demektir. Artýk bir eroin baðýmlýsý olarak, her yerde kýyakçýnýzý, daha doðrusu ayakçýnýzý arar ve kolaylýkla bulursunuz.
Özellikle genç yaþtaki insanlar arasýnda, guruptan bir yada birkaç kiþinin uyuþturucu kullanmasý , diðerlerinin de en azýndan bir kez denemesi için yeterli bir neden.


Gençler , birbirlerine sigara ikram eder gibi yada hastalýðýný iyileþtirmek amacýyla ilaç verir gibi uyuþturucu saðlayabiliyorlar. Gençler, arasýndaki sohbetin dýþýnda kalmasýný istemedikleri arkadaþlarýný da kendileri gibi uyuþturucu kullanmaya zorlayabilirler. Kullanmaya itiraz eden arkadaþlarýný dýþlýyor yada "arabesk" türü tanýmlamalarla , kendilerince aþaðýlama yolu seçiyorlar.
Okul önleri de artýk satýcýlar için vazgeçilmez mekanlardan. Ýstanbul'da bulunan pek çok okulun kapýsýnda , özellikle çýkýþ saatlerinde uyuþturucu satýcýlarýna rastlanýyor. Okul yönetimi nemi yapýyor? Hayýr onlarýn okulunda uyuþturucu kullanan öðrenci yok ki. Neden böyle bir konuyu düþünsünler?
Esrar baðýmlýlarý , kullandýklarý malýn içine eroin karýþtýrýlarak bu uyuþturucuya da alýþtýrýlabilirler. Eroin krizleriyle birlikte de baðýmlýlýk baþlar.

UYUÞTURUCUNUN ETKÝLERÝ
FÝZÝKÝ ETKÝLERÝ
Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : Sigaradan itibaren bütün uyuþturucularýn en büyük zararý ve tahribatý beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir.
Bu sebeple beynin mazrufu olan aklý ve iradeyi iþlemez hale getirir. Kiþiyi dengeden, normal yaþam ve davranýþlardan uzaklaþtýrýrlar.
Beyin ve akýl saðlýðýnýn en büyük düþmaný uyuþturuculardýr. Baðýmlýlarda beliren ilk olgu; akýl ve sinir hastalýklarý ve arýzalarýdýr. Delilik, erken bunama, þuur kaybý, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayýklama, saçmalama, akýl dýþý davranýþlar ) halüsinasyon (vehim, hayal görme, iþitme vs. ) lar, zeka ve hafýza kayýplarý.En kýsa ifade ile: Akýl hastalýklarý, zihni ve ruhi karmaþa ve kaoslar .Sindirim Sisteminde: Bulantý, kusma, karýn aðrýlarý, kabýzlýk, ishal, mide ve baðýrsak spazmlarý, kanama ve yaralarý, gastrit, ülser vs.
Karaciðer ve Böbreklerde: Bu zehirlerin organizmadan atýlmasýnda en aðýr görev bu organlara düþmekte olup, karaciðer ve böbreklerde büyük arýza ve týkanmalara, karaciðerde yetersizlik, yaðlanma ,sertleþme (siroz)Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoðalmasý, týkanmalar ,aðýr böbrek hastalýklarý...


Gözlerde: Iþýk ve mesafede uyumsuzluk, þaþýlýk gece körlüðü, göz bebeði büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.
Solunum Sisteminde: nefes darlýðý, öksürük, boðulma hissi, bu yolla kalp sýkýþmalarý, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardýr.
Kan organlarýnda: Kan ,insan hayatýnýn en önemli organý olup, uyuþturuculardan büyük zararlar görür. Kansýzlýk ,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde þekil ve miktar deðiþiklikleri, kanýn korkulu arýzasý olan pýhtýlaþma ve kangrenler baþlýca arýzalardýr.
Zehirlenme: Uyuþturucularýn baþta gelen olumsuzluðu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. Ýlk defa olursa HAD, tekerrür ederse "Müzmin Zehirlenme" adýný alýr.


SOSYAL ve MADDÝ ETKÝLERÝ
Sosyal bir varlýk olan insanýn çevresi ile uyum içinde olmasý, akýl ve zihin saðlýðý ile mümkündür.
Bu sebeple akli ve zihni hayatýn en büyük düþmaný olan uyuþturucular, insanýn uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnýzlýða, bunalýma ve hemen ardýndan da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Baðýmlýyý yaþayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)
Bu sebeple, uyuþturucularýn, baðýmlýya, aile hayatýna, doðacak çocuklara, iþ hayatýna, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus ,iffet, þeref, haysiyet v.s.) verdiði zararlar ifadelere sýðdýrýlamaz.
Ýntiharlarýn, cinayetlerin, her türlü fuhþiyat, gasp ve anarþinin temelinde uyuþturucu vardýr.
Ýç ve dýþ düþmanlarýn en tahripkar silahý uyuþturucu ve uyuþturucu salgýnlarýnýn itici gücü olan uyuþturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkýraza götüren her türlü maddi ve manevi tahribatýn temeldeki sebebidir. Bunlar.
Ayrýca AÝDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalýðýn yayýlmasýnda da en büyük fail uyuþturucular ve baðýmlýlarýdýr.
UYUÞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI NELERDÝR?
Uyuþturucu ve uyarýcý madde suçlarý Türk Ceza Kanunu'nun 188, 189, 190, 191, 192. maddelerinde düzenlenmiþtir. Uyuþturucu ve uyarýcý madde suçlarýný beþ baþlýk altýnda toplayabiliriz;
1- Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti,
2- Tüzel kiþiler hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanmasý,
3- Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrma,
4- Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmak,
5- Etkin piþmanlýk.
TÜRK CEZA KANUNU UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÝMAL VE TÝCARETÝ MADDE 188
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý maddeleri ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý olarak imal, ithal veya ihraç eden kiþi, on yýldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(2) Uyuþturucu veya uyarýcý madde ihracý fiilinin diðer ülke açýsýndan ithal olarak nitelendirilmesi dolayýsýyla bu ülkede yapýlan yargýlama sonucunda hükmolunan cezanýn infaz edilen kýsmý, Türkiye'de uyuþturucu veya uyarýcý madde ihracý dolayýsýyla yapýlacak yargýlama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
(3) Uyuþturucu veya uyarýcý maddeleri ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý olarak ülke içinde satan, satýþa arz eden, baþkalarýna veren, nakleden, depolayan, satýn alan, kabul eden, bulunduran kiþi, beþ yýldan onbeþ yýla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(4) Uyuþturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olmasý hâlinde, yukarýdaki fýkralara göre verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(5) Yukarýdaki fýkralarda gösterilen suçlarýn, suç iþlemek için teþkil edilmiþ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(6) Üretimi resmi makamlarýn iznine veya satýþý yetkili tabip tarafýndan düzenlenen reçeteye baðlý olan ve uyuþturucu veya uyarýcý madde etkisi doðuran her türlü madde açýsýndan da yukarýdaki fýkralar hükümleri uygulanýr.
(7) Uyuþturucu veya uyarýcý etki doðurmamakla birlikte, uyuþturucu veya uyarýcý madde üretiminde kullanýlan ve ithal veya imali resmî makamlarýn iznine baðlý olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satýn alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kiþi, dört yýldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(8) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn tabip, diþ tabibi, eczacý, kimyager, veteriner, saðlýk memuru, laborant, ebe, hemþire, diþ teknisyeni, hastabakýcý, saðlýk hizmeti veren, kimyacýlýkla veya ecza ticareti ile iþtigal eden kiþi tarafýndan iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
TÜZEL KÝÞÝLER HAKKINDA GÜVENLÝK TEDBÝRÝ UYGULANMASI MADDE 189
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti suçlarýnýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAÞTIRMA MADDE 190
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrmak için;
a) Özel yer, donaným veya malzeme saðlayan,
b) Kullananlarýn yakalanmalarýný zorlaþtýracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda baþkalarýna bilgi veren,
Kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
(2) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn tabip, diþ tabibi, eczacý, kimyager, veteriner, saðlýk memuru, laborant, ebe, hemþire, diþ teknisyeni, hastabakýcý, saðlýk hizmeti veren, kimyacýlýkla veya ecza ticareti ile iþtigal eden kiþi tarafýndan iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(3) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný alenen özendiren veya bu nitelikte yayýn yapan kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
KULLANMAK ÝÇÝN UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK MADDE 191
(1) Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn alan, kabul eden veya bulunduran kiþi, bir yýldan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Kendisi tarafýndan kullanýlmak üzere uyuþturucu veya uyarýcý madde etkisi doðuran bitkileri yetiþtiren kiþi, bu fýkra hükmüne göre cezalandýrýlýr.
(2) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi hakkýnda, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.
(3) Hakkýnda tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiþi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkýnda denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiþiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kiþiyi uyuþturucu veya uyarýcý maddenin kullanýlmasýnýn etki ve sonuçlarý hakkýnda bilgilendirir, kiþiye sorumluluk bilincinin geliþmesine yönelik olarak öðütte bulunur ve yol gösterir; kiþinin geliþimi ve davranýþlarý hakkýnda üçer aylýk sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiði tarihten itibaren bir yýl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatýlmasýna karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yýldan fazla olamaz.
(5) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi hakkýnda kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayý hükmolunan ceza, ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmamasý hâlinde infaz edilir. Kiþi etkin piþmanlýktan yararlanmýþsa, davaya devam olunarak hakkýnda cezaya hükmolunur.
ETKÝN PÝÞMANLIK MADDE 192
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti suçlarýna iþtirak etmiþ olan kiþi, resmî makamlar tarafýndan haber alýnmadan önce, diðer suç ortaklarýný ve uyuþturucu veya uyarýcý maddelerin saklandýðý veya imal edildiði yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarýnýn yakalanmasýný veya uyuþturucu veya uyarýcý maddenin ele geçirilmesini saðlamasý hâlinde, hakkýnda cezaya hükmolunmaz.
(2) Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn alan, kabul eden veya bulunduran kiþi, resmî makamlar tarafýndan haber alýnmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiðini merciine haber vererek suçlularýn yakalanmalarýný veya uyuþturucu veya uyarýcý maddenin ele geçirilmesini kolaylaþtýrýrsa, hakkýnda cezaya hükmolunmaz.
(3) Bu suçlar haber alýndýktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çýkmasýna ve fail veya diðer suç ortaklarýnýn yakalanmasýna hizmet ve yardým eden kiþi hakkýnda verilecek ceza, yardýmýn niteliðine göre dörtte birden yarýsýna kadarý indirilir.
(4) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi, hakkýnda kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayý soruþturma baþlatýlmadan önce resmî makamlara baþvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

MADDELERÝN SINIFLANDIRILMASI:

Maddeleri türlerine göre aþaðýdaki sýnýflandýrmaya tabi tutabiliriz;

A) AFYON VE TÜREVLERÝ
1) AFYON :

Afyon; haþhaþ kozasýnýn çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan süt gibi beyaz özsuyundan elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaþýr ve kahverengi bir renk alýr.
Haþhaþ; dallý-budaklý, her sene tohumdan yetiþen; beyaz, pembe, kýrmýzý ve mor renkte çiçek açan bir bitkidir.Olgunlaþan haþhaþ bitkisinde, fýndýk ve küçük portakal büyüklüðünde bir kapsül(koza) oluþur. Kozanýn kendisi bir uyuþturucu madde deðildir.Afyon ve türevlerinin elde edildiði bir kaynaktýr.


Haþhaþ bitkisinin deðeri elde edilen morfinin yüzdesinin yüksekliðiyle ölçülür.
Afyonun keskin, hoþ olmayan kokusu ve acý bir tadý vardýr.Bileþiminde takriben; % 10 morfin, %5 kodein, %6 narkotin bulunabilmektedir. Ayrýca afyonun içeriðinde þeker, protein, kauçuk yaðý gibi maddelerle birlikte sayýlarý 25'i geçen alkaloid denilen zehir mevcuttur. Afyonun en önemli ve baþlýca alkaloidi morfindir.(Alkaloid:içeriðinde bulunan diðer maddelerin genel adý.)


2) MORFÝN :

1805 yýlýnda Almanya'nýn Hannover kentinde çalýþan eczacý Friedrich Wilhelm Adam Serturner, amonyaklý bir eriyik yardýmýyla afyondan morfini ayýrmýþ, hayvan deneyleri sonucu bu maddenin uyku verdiðini bulmuþ, yunan mitolojisinde uyku tanrýsýnýn adýndan esinlenerek bu maddeye morfin adýný vermiþtir. Serturner morfinli yaptýðý araþtýrmalarýn 1812 yýlýnda Afyonun Analizi adý altýnda yayýnlamýþtýr.
Haþhaþ bitkisinden çýkan afyon somunundan elde edilen morfin, morfin hidro klorür yada morfin sülfat tuzu olarak kullanýlýr. Morfin hidroklorür beyaz ince uzun kristaller þeklinde olup suda %25, alkol ve gliserinde kolay erir. Morfin sülfat, beyaz kuþtüyü gibi yumuþak olup suda %15, alkol ve eterde daha düþük oranda erir.
Morfin afyonun içinde doðal olarak bulunan bir alkoloiddir. Afyonun üretildiði bölgeye, özelliklerine ve niteliklerine baðlý olarak içinde %8-20 arasýnda morfin bulunabilir. Genel olarak %14-15 arasýnda morfin içeren afyonun iyi ve beðenilen nitelikte olduðu kabul edilmiþtir.
3) KODEÝN :

Afyondan elde edilen kodeinin kimyasal yapýsý metilmorfindir. Renksiz beyaz kristaller yada toz þeklinde bulunur. Suda %1 oranýnda, alkol ve klaroformda daha yüksek oranda erir.
Kodein ilk olarak 1833 yýlýnda Fransa'da, Bobliquet tarafýndan afyondan ayrýþtýrýlmýþtýr. Kodeinle ilk klinik araþtýrmayý 1834 yýlýnda yapan Barbier, 65-130 miligram arasýnda deðiþen miktarlarýnda uyuþturucu ve uyku verici etkisi olduðunu göstermiþ, buna keyif hali ve rahatlýk veren etkileri de eklemiþtir.
4) ****DON :

****don, içerisinde afyon içeren týp alanýnda kullanýlan týbbi bir ilaçtýr.Yanlýþ kullanýmlarýnda baðýmlýlýk yapmasý kaçýnýlmazdýr. Bu ilacýn doktor kontrolü dýþýnda kullanýlmasý insanlar üzerinde ciddi tehlikeler oluþturur.
5) EROÝN :

Eroin morfinin yarý sentetik bir türevi olup kimyasal yapýsý diasetil morfin hidrokloriddir. Beyaz renkli, suda kolay eriyen bir tozdur. Morfinden daha güçlü analjezik etkisi vardýr.


Eroin ilk olarak Almanya'da Bayer fabrikalarýnda çalýþan kimyacý Dresser tarafýndan elde edilmiþtir.
Beyaz toz eroin saf olarak satýlmaz, satýcýlarýn "katký" adýný verdikleri maddelerle karýþtýrýlarak satýþa hazýr hale getirilir. Bu katkýlý halinden sonra kahverengi tonlarýnda olur.


B)KENEVÝR VE TÜREVLERÝ

Esrar, dünyanýn hemen tüm coðrafi kesimlerinde yetiþebilen kenevir bitkisinden elde edilmektedir. Bitkinin özsuyunda bulunan uyuþturcu aktif maddesi Tetra Hydro Cannabinol'ü haþhaþ bitkisinde olduðu gibi kolayca elde etmek mümkün deðildir. Ancak, bitkinin kendisinin çeþitli yollarla iþlenmesi sonucunda içindeki özsuyunu muhafaza etmesi saðlanarak kullanýmý mümkün olmaktadýr. Bir de bitkinin gövde ve yaprak bölümlerinde bulunan aktif maddenin deðiþik oranlarda olmasý nedeniyle bikinin deðiþik bölümlerinden ayrý esrar üretim yapýlmasý esrar maddesinin çeþitlerin daha da arttýrmaktadýr.


1) REÇÝNE ESRAR :


Kenevir bitkisinin yapraklarýnýn üzerindeki reçinenin çýkarýlmasýyla elde edilen esrara "reçine esrar" denir.
HÝNT KENEVÝRÝ

2) TOZ ESRAR :
Kenevir bitkisinin yapraklarýnýn toplanarak kurutulmasý saðlandýktan sonra elekten geçirmek suretiyle elde edilen esrara "toz esrar" denir.

3) PRES ESRAR :
Kenevir bitkisinden elde edilen maddenin nakliyesini kolaylaþtýrma amacýyla çeþitle þekillerde preslenmesi sonucu oluþan esrara; "pres esrar" denir.


4) GONCA ESRAR :

Kenevir bitkisi içerisindeki aktif maddenin fazlaca bulunduðu üst yapraklardan elde edilen esrara "Gonca esrar" denir.
5) LÝKÝT (SIVI) ESRAR:
Kenevir bitkisinden elde edilen esrarýn damýtýlmasýyla likit esrar elde edilir.

C)UYARICILAR

1) AMFETAMÝN:

Amfetaminler; ruhsal yaþantýyý uyaran ilaçlar arasýnda yer alýr. Amfetaminlerin temel yapýsýný, fenilatilamin çekirdeði oluþturur. Kimyasal yapýlarýna göre, uyarýcý etkileri birbirinden farklý, deðiþik amfetaminler vardýr; en çok tanýnanlarý þöyle sýralanabilir:
Amfetamin (benzedrin)
D- Amfetamin (Dexedrine)
****mfetamin (Desokxyn)
Metilfenidat (Ritalin)
Fenmezatin (Preludin)
Bunlar arasýnda baðýmlýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan amfetamin(benzedrin) ve D-Amfetamin (Dexedrine)'dir.
1920 yýlýnda ABD'de solunum yollarý ve benzeri hastalýk tedavisinde kullanýlan efedrinden daha etkili bir madde araþtýrýlýrken amfetaminler rastlantý sonucu bulunmuþtur. Önceleri aðýz ve burun yoluyla kullanýldýðýnda sadece solunum yollarýný geniþlettiði sanýlan bu maddenin beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin tanýnmasý 1930 yýlýna kadar süren çalýþmalar sonucu gerçekleþmiþtir.
1940 yýlýndan sonra deðiþik hastalýklarýn tedavisi için oldukça geniþ uygulama alaný bulan amfetaminlerin tedavi sýnýrlarý baðýmlýlýk yapmalarý ve yan etkileri sebebiyle gittikçe daraltýlmýþ 1970'li yýllardan sonra da belirli bir-iki hastalýða indirilmiþtir.
Dünyada zayýflama amacýyla amfetamin yada bu maddeyi içeren ilaçlarý kullananlarda baðýmlýlýk yapmasý yan etkisi olmasý ve ruh hastalýklarýnýn ortaya çýkmasý nedeniyle uygulama alanlarýndan kaldýrýlmýþtýr. Bugün; amfetaminler ender olarak aþaðýdaki durumlarda kullanýlmaktadýr:
Narkolepsi adý verilen, gün içinde özellikle tekdüze iþlerin yapýldýðý sýrada ortaya çýkan önüne geçilmez derecede güçlü bir uyuklama durumu olan ve ender görülen bu hastalýðýn tedavisinde;
Hiperaktif adý verilen, aþýrý derecede hareketli olan çevreye uyumu güç ve okul baþarýsý düþük olan, beyin zedelenmesi geçirmiþ çocuklarýn tedavisinde;
Bazý sara(epilepsi) türlerinde yardýmcý ilaç olarak.
Bu ilaçlar ruhsal çöküntü durumlarýn tedavisinde, yalnýz yada diðer antidepresan ilaçlarla birlikte kullanýlan amfetaminlerin kaygý, tedirginlik, intihar eðilimleri ve eylemlerini arttýrdýðý görülerek bu tür uygulamalardan vazgeçilmiþtir.
2) KOKAÝN:

Güney Amerika kýtasýnýn Kuzey ve Kuzeybatýsý boyunca uzanan yüksek And daðlarýndaki ýlýman iklim koþullarýnda yetiþen ve Erythoxylon Coca olarak adlandýrýlan bitkinin yapraklarýndan elde edilen bir alkoloiddir.Merkezi sinir sistemi üzerinde uyarýcý etkiye sahip bir uyuþturucu maddedir. Baz kokain beyaz kristalize bir tozdur.
Ýlk kez 1860 yýlýnda Alman kimyacý Albert Niemann tarafýndan koka yapraklarýndan ayrýlarak elde edilmiþtir. Bir alkaloid olan kokainin kimyasal yapýsý ve etkisi atroponi andýrýr, kokain beyaz bir toz olup suda erir.
Kokainin hammaddesi Kolombiya'da yerleþik kokain kartelleri tarafýndan; Peru, Kolombiya sýnýrýnda iþlenerek Kolombiya'da üretilen kokainle birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine sevk edilmektedir. Ýkinci büyük koka yapraðý üreticisi olan Bolivya'nýn Chapare vadisinde geniþ koka üretim alanlarý bulunduðu, elde edilen hammaddenin komþu ülkelerden temin edilen kimyasal maddelerle burada kimyasal iþlemlere tabi tutulduðu bilinmekte ise de, son zamanlarda Kolombiya kokain kartellerinin bu ülkedeki uyuþturucu pazarýnda söz sahibi olduklarý anlaþýlmýþtýr. Kýsaca Kolombiya kokain kartellerinin dünyadaki kokain piyasasýnýn büyük bir bölümünü ellerinde tuttuklarý söylenebilir. Adý geçen üç ülke dýþýnda, Venezüella, Panama, Brezilya, Arjantin ve Ekvator'da da az miktarda kokain üretimi olduðu bilinmektedir.
3) KAFEÝN :

Kahve tohumunda bulunan Kafein, kahvenin etkili maddesi olup, merkezi sinir sistemi üzerinde hafif bir uyarýcý etkisi vardýr. Kafein laboratuarlarda sentez yoluyla da elde edilir. Kafein ve Kafein içeren ilaçlar týp alnýnda dolaþým ve solunum sistemini güçlendirici olarak kullanýlýr. Ancak ilaç olarak kullanýlan Kafeinin kötü kullanýmý ve baðýmlýlýk yapmasý söz konusu deðildir.
Kafeine baðlý kötü kullaným ve baðýmlýlýk Kafein içeren kahve ve içecekler için söz konusudur. Az miktarda alýnan Kafein yorgunluða karþý direnci yükseltir. Kýsa bir süre beden gücünü, zihin çalýþmasýný, iþ verimini artýrýr, uykuyu kaçýrýr, uzun süre kullanýlmasý sonucu ruhsal baðýmlýlýk yapmasýna karþýn fiziki baðýmlýlýk yapmaz. Kimi kiþilerde kafeine karþý aþýrý duyarlýlýk vardýr çok az miktarda alýnsa bile kalp vurum sayýsýný artýrýr, baþ dönmesi, bulantý ve kusma yapabilir.
D)SENTETÝKLER

Bu maddelerin temel özelliði; ruhsal yaþantýyý bozmalarý, deðiþtirmeleri ve karýþtýrmalarýdýr.
Sentetik uyuþturucular doðal uyuþturucularýn karþýlýðý olarak, çeþitli kimyasal yollarla üretilmiþ olan suni uyuþturuculardýr.Sentetik uyuþturucular insanlarýn sinir sisteminde yapmýþ olduklarý etkilere göre;Depresantlar,Stimulantlar,Halusinojenler gibi sýnýflandýrmaya tabi tutulmuþtur.
Günümüzde, en az tabii narkotikler kadar tehlikeli olan bu maddelerin, kötüye kullanýmýndaki kolaylýk nedeniyle gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaþmaktadýr.
1)ECSTASY - Metilen Dioksi Met Amfetamin (M D M A) :

Merkezi sinir sistemini uyaran Ecstasy, halusinasyonlara da sebep olabilen amfetamin türevi bir sentetik uyuþturucudur. Tablet, kapsül, toz veya sývý þeklindedir.
Ýlk olarak "çeçe sineði" gibi böcekler soktuðunda insanlarý uyku halinden kurtarmak için 1912 yýlýnda üretildiði bilinen ecstasy; uyuþturucu olarak ilk defa 1985 yýlýnda Hollanda'da rapor edilmiþtir. Saðlýk uzmanlarý, bu maddelerin merkezi sinir sistemine ve vücuda olan zararlarýný sürekli olarak bildirmektedirler.
Moda uyuþturucular olarak bilinen bu tip sentetik maddeler, genelde var olan etkin maddenin özel muameleler ve kimyasal yöntemlerle moleküler anlamda deðiþikliðe uðratýlmasý neticesinde birtakým ara maddelerin de katýlmasýyla üretilmektedir.
Ecstasy; "3.4 Metilendioksi****mfetamin"in (MDMA) yaygýn ismidir. Ecstasy, feniletilaminler ve halüsinojenik meskalin maddesinin yapýsý ile benzerlik gösteren bir kimyasaldýr. MDMA tableti alýndýktan sonra uyarýcý etkiler hissedilir. Uyuþturucu üreticileri, var olan uyuþturucularýn moleküler yapýlarýný deðiþtirerek yeni uyuþturucular üretmek ve pazara yeni maddeler sürmek amacýný güderler.
Amfetamin kelimesi çok kalabalýk uyarýcýlar grubu için kullanýlan bir kelimedir. Speed (hýz) olarak bilinirler. Deðiþik amfetaminlerin çok benzeþen kimyevi yapýlarý ve etkileri vardýr. Tecrübeli kullanýcýlar dahi hangisini kullanmýþ olduklarýný anlamayabilirler. Dextroamfetaminler ve Methamfetaminler en çok karþýlaþýlan iki çeþididir.
Bunlara örnek olarak þu maddeler gösterilebilir:
MDEA: MDMA'dan daha hýzlý (2-3 saat) fakat daha kýsa süreli bir maddedir.
MDA: Etkisi MDMA'dan daha uzun süren (8-12 saat) ve daha güçlü etkileri olan bir maddedir.
DOB: Güçlü ve (18-30 saat) çok uzun süreli hayal gösterici etkileri olan bir maddedir.
MDOH: MDA ile benzer etkilere sahip bir maddedir. Fakat etki süresi daha kýsadýr (3-6 saat). Etkiler geçtiðinde þiddetli bitkinlik ve uyuþukluk hali görülür.
2) CAPTAGON :

Sentetik bir uyuþturucu türüdür.Önceleri Almanya'da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, kötüye kullanýmýnýn artmasý üzerine durdurulmuþtur.Üretiminin durdurulmuþ olmasý ile birlikte yasal olmayan yollardan,yüksek kazanç elde etmek için çeþitli ülkelerde kaçak olarak üretilmeye baþlanmýþtýr.
Piyasaya captagon ticari adý ile sürülen ve etken madde olarak fenetylline içeren bu uyuþturucunun özellikle Arap ülkelerinde kullanýmý yaygýndýr.
Captagon üretiminde tespit edilen iki aþama vardýr.Birincisi fetylline maddesinin imal edildiði kimyasal aþama,ikincisi ise elde edilen etkin maddenin tablete dönüþtürülmesi olan fiziksel aþamadýr.Yapýlan araþtýrmalar göstermiþ ki; yasadýþý yollardan captagon üretimi yapan þahýslar, daha fazla uzmanlýk,zaman ve laboratuar malzemesi gerektirdiðinden, fenetylline maddesini doðrudan temin edip, ikinci aþama olan ve çok uzmanlýk gerektirmeyen fiziksel aþama devresinden itibaren üretime geçmektedir.
Önceleri etkin maddesi fenetylline olarak üretilen ve satýlan captagonun, üretiminin yasaklanmasý neticesinde yasadýþý yollardan gizli laboratuarlarda üretilmeye baþlanmasý ile etkin maddesi ve içerisinde ne olduðu tam olarak bilinmeyen, ancak haplarýn üzerlerindeki captagon logolarýndan dolayý captagon adý ile satýþý yapýlan, farklý özelliðe sahip haplarda tespit edilmiþtir.
3) METHAMFETAMÝN :
Amfetaminin çok aþýrý baðýmlýlýk yapan ve oldukça yüksek zehirleyici özelliði bulunan þeklidir.Kýsaca METH olarak bilindiði gibi, þeffaf kaya gibi görüntüsü nedeniyle "ýce"(buz) olarak da bilinir.Etkisi, ne kadar kullanýldýðýna baðlý olarak 2-24 saat arasýndadýr.

4) LYSERGÝC ASÝD DÝETHYLAMÝD (L S D) :

Çavdar mahmuzu (claviceps purpurea) genel olarak arpa, buðday, çavdar ve mýsýr gibi tahýl ürünleri üzerinde asalak olarak yaþayan zehirli bir mantardýr. Bu mantarýn dýþý koyu mor, içi açýk mor ya da pembe renktedir. Toprakta yetiþen beyaz ya da krem renginde olan türleri de vardýr.

1938 yýlýnda Ýsviçre'nin Basel kentinde Sandoz Ýlaç Firmasý laboratuarlarýnda çalýþan Albert Hoffman çavdar mahmuzundan bulunan çeþitli alkaloidlerden sentez yoluyla LSD elde etmiþ bu maddeyle laboratuar araþtýrmalarý ve hayvan deneyleri yapmýþtýr.

Mürekkeple yazý yazýldýðýnda fazla mürekkebi emen kaðýt gibi renkli, parlak, çýkartma gibi veya emici kaðýt tabakalarýnda emdirilmiþ olarak, renkli tabletler veya emici kaðýt þeklinde, su gibi renksiz sývý ve ince jelatin kareleri þeklinde satýlýr.

Tatsýz, kokusuz olan LSD toz halinde yada çeþitli maddelere emdirilmiþ halde de bulunabilir.

30 gram LSD 300.000 doz için yeterlidir. Bir toplu iðne baþý kadar LSD; kullanan þahsýn kendisinden geçmesini saðlamasý için yeterlidir. Eðer bu miktar biraz fazla alýnacak olursa insaný çýldýrtýr bunun devamýnda ise intiharlar ve cinayetlerin gelmesi kaçýnýlmazdýr.

5) GAMMA HYDROXYBUTYRATE (G H B) :

Önceleri vücut çalýþmasý yapanlarda kas büyümesini uyarmak için kullanýlýrken, son yýllarda eðlence partilerinde suiistimal edilmeye baþlanmýþtýr.

Elektrik panellerini temizlemeye yarayan bir kimyeviden sentez edilmiþ olup, sývý ve toz halindedir.Çoðunlukla ecstasy ile birlikte kullanýldýðý bilinmektedir.

Kokusu ve tadý yoktur, etkisi 1-3 saat sürer.Kokusu ve tadý olmadýðýndan, içki veya içilen herhangi bir þey içine kolayca karýþtýrýlmaktadýr.

6) KETAMÝNE HYDROCHLORÝDE(KETAMÝN) :

Hayvan ameliyatlarýnda, anestezide kullanýlan "Özel K" denen madde,"Ketamine Hydrochloride"dir.Özel K denen bu uyuþturucu, ketaminin ocak üstünde ýsýtýlarak sývýdan toza dönüþtürülmesi ile elde edilmektedir.Çok güçlü halusinasyona yol açar.Etkisi yarým saat ile iki saat arasýndadýr."Rave " denilen çýlgýn partilerde Özel K olarak gündeme gelmiþtir.

7) PHEN CYCL ÝDÝNE (Piperidin) (P C P) :

P C P ilk kez 1950'li yýllarda genel anestezi ilacý olmasý amacýyla geliþtirilmiþ ve kullaným alanýna girmiþtir. Damar ya da kas içi yolla kullanýldýðýnda çevreden kopma, soyutlanma, uzaklaþma ve kiþilik bölünmesi, parçalanmasý durumuyla birlikte giden belirtilere yol açar. Bilinç bozulur, karýþýr, kaybolur.

Beyaz kristal toz þeklinde yada yasa dýþý uyuþturucu dünyasýnda tabletler, kapsüller ve renkli tozlar þeklinde görülür. P C P kullanan bir çok insan, bilmeden kullanýyor olabilir, çünkü P C P katký maddesi olarak kullanýlmaktadýr. L S D ve ****mfetaminlere ilave edildiði bilinmektedir. Etkisi 2-4 saat sürebilir.

SAKÝNLEÞTÝRÝCÝLER

Bu maddeler morfin yerine geçen sentetik maddelerdir. Bunlar beyaz tabletler þeklinde hazýrlanýr, üzerlerine çeþitli renklerde tabakalar da geçirildiði görülmüþtür.

Günümüzde en az doðal uyuþturucular kadar tehlikeli olan bu maddelerin suistimali gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaþmaktadýr.
Týbbi amaçlar için imal edilen sentetik uyuþturucularýn mutlak surette hekim kontrolünde kullanýlmasý gerekmektedir.

Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðýnca yürütülen yeþil ve kýrmýzý reçete tatbikatý bu tür ilaçlar için baþarýlý bir þekilde uygulanmaktadýr. Sentetik uyuþturuculardan sayýlan bu ilaçlardan uyarýcýlar KIRMIZI REÇETE, uyuþturucular ise YEÞÝL REÇETE ile satýlabilmektedir.

1-Barbituratlar :

Merkezi sinir sistemini etkileyerek yatýþtýrýcý, teskin edici etkinlik gösterirler. Sentetik olarak deðiþik renk, hacim ve þekillerde kapsül veya tabletler halinde üretilir, týp alanýnda kullanýlan 30 kadar çeþidi vardýr. Bu ilaçlar doktor tarafýndan hastayý sakinleþtirmek veya uyutmamak için verilir.

Barbituratlar 300 mg. alýndýðýnda derin bir uyku hali meydana getirir, 4-8 saat arasý sürebilir.1000 mg. alýndýðýnda ise ölüm meydana gelebilir. Ayrýca barbituratlar alkol ile alýndýðýnda da ölüm gerçekleþir. Bu maddeler aðýz yolu ile alýnýr, suda eritilerek deri altýna zerk edilebilir.

Barbituratlar alýndýðýnda alkol sarhoþluðunun belli özelliklerini gösterir. Fark sadece kokularýdýr, barbituratlar kokusuzdur. Bu maddenin kullanýmýnýn suiistimali sonucunda; uyuþukluk, sinirlendirici davranýþ, kahkaha, sendeleme, intizam bozukluðu, reflekslerde zayýflama, artan terleme, göz bebeklerinde küçülmedir. Aþýrý dozda, þahsýn þuursuz halde kendini kaybetmesini saðlar. Ýlacýn býrakýlmasý durumlarýnda; uykusuzluk, bulantý, ve kusma, karýn kramplarý, titreme, þüphecilik, halsizlik ve gayri ihtiyari kas hareketleri gibi sorunlar ortaya çýkar.

2-Trankizanlar :

Ýnsanlarý sakinleþtirmek ve kullananýn akli ve fiziki uyanýklýlýðýný artýrarak, mevcut endiþelerini gidermek üzere kullanýlýr. Ülkemizde reçete ile verildiði halde bazý ülkelerde reçetesiz satýlmaktadýr. Yüksek dozlarýn altýnda iken ve ani vazgeçmelerde barbituratlarda görülen sorunlar ortaya çýkar.

3-Sedatifler :

Akli ve fiziki aktiviteyi ve uyanýklýðý yatýþtýran ancak barbituratlarýn aksine uykulu hal alýnmasýný önleyen sentetiklerdir. Bunu kullananlar ilk önceleri kendilerini cesur ve iyi hissetseler de sonrasýnda kendilerini yalnýz ve çevresinde kaybolmuþ hissederler.

E)UÇUCU MADDELER

Ýçinde deðiþik petrol türevleri ve kimyasal yapýda gazlar bulunan, iþ yerleri ve evlerde deðiþik kullaným alanlarý olan, koklandýðý ve solunduðu zaman, ölüm riski ve ciddi saðlýk sorunlarý yaratan, piyasada kolayca bulunabilen maddelerdir.


1) Yapýþtýrýcýlar (Tutkal, zamk vb.)
2) Boya incelticileri, çözücüler
3) Kuru temizlemede kullanýlan uçucu sývýlar
4) Benzin, gazyaðý, tiner, aseton
5) Likit Petrol Gazý (LPG)
6) Yüzeysel anestezi için kullanýlan sprey þeklindeki maddeler
7) Oda, saç, vücut, kozmetik, v.b. spreyler.


Bütün bu maddelerin koklanmasý, nefesle içe çekilmesi tehlikelidir. Vücutta ve beyinde telafisi mümkün olmayan, kalýcý tahribat yapar. Bu nedenle yukarýda belirtilen maddelerin kullanýldýðý kapalý alanlar havalandýrýlmalý, bu maddeler özellikle çocuklardan uzak tutulmalý, gýda maddeleri ile bir araya konulmamalýdýr.
BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER
Tütün
Alkol
Ecstasy
Esrar
Eroin
Kokain
Ýçe Çekilen Maddeler
LSD
GBH
Ketamin
Anabolik Stereoidler
66
75.Yýl Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiSultan Sok. Þemsettin Günal Altay Cad. No: 14 Erenköy - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 411 80 11 Email :
Web :
Adalar Devlet HastanesiLalahatun Cad. No:45 Büyükada Adalar
Telefon : 0216 382 62 28 - 0216 382 82 89 Email :
Web :
Alibeyköy Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlama MerkeziAkþemsettin Mh. Alperen Cd. No:41 Eyüp/Ýstanbul
Telefon : 0212 626 25 25 Email :
Web :
Ambarlý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlama MerkeziMarmara Cd. Avcýlar/Ýstanbul
Telefon : 0212 591 20 44 Email :
Web :
Bahçelievler Dr. Alaaddin Erkmen Kamu Saðlýðý MerkeziBahçelievler Ýstanbul
Telefon : 0212 441 70 02 - 0212 584 62 97 Email :
Web :
Bakýrköy Devlet HastanesiDoktor Tevfik Saðlam Caddesi No:11 Zuhuratbaba Bakýrköy
Telefon : 0 212 543 93 71 - 0 212 543 93 72 Email :
Web : |||| nic.tr ||||
Bakýrköy Ýl Halk Saðlýðý LaboratuvarýZeytinlik Mh. Fiþekhane Cd. Milliyetçi Sk. No: 1 Kat :2 Bakýrköy Ýstanbul
Telefon : 0212 570 00 51 Email :
Web :
Bakýrköy Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bakýrköy Ýstanbul
Telefon : 0212 571 52 56 - 0212 543 62 70 Email :
Web :
Bakýrköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Saðlýðý Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bakýrköy Ýstanbul
Telefon : 0212 571 57 57 Email :
Web :
Bayrampaþa Devlet HastanesiÝsmetpaþa Mah. Kenar Sok. No:22 Bayrampaþa - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 544 76 53 Email :
Web :
Beykoz Çocuk Göðüs Hastalýklarý HastanesiHünkâr Ýskele Cad. Gaziyunus Sok. No: 57 Beykoz - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 323 26 86 - 0216 323 29 55 Email :
Web :
Beykoz Devlet HastanesiPaþabahçe Paþabahçe Beykoz
Telefon : 0 216 413 63 00 Email :
Web :
Beyoðlu Eðitim ve Araþtýrma HastanesiBereketzade Medresesi Sokak No:2 Kuledibi Beyoðlu
Telefon : 0 212 251 59 00 Email :
Web :
Büyükçekmece Devlet HastanesiAtatürk Mah. Mustafa K. Paþa Cad. Hülya Koçyiðit Sok No: 1 Büyükçekmece - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 882 37 00 Email :
Web :
Çatalca Devlet HastanesiAtatürk Caddesi Yolu Üzeri Çatalca/ÝSTANBUL
Telefon : 0212 787 19 12 Email :
Web :
Deri ve Tenasül Hastalýklarý HastanesiSahil Yolu Cankurtaran/EMÝNÖNÜ Ýstanbul
Telefon : 0212 517 74 50-51 Email :
Web :
Dr.Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma HastanesiE5 Karayolu Üzeri Cevizli Kavþaðý Denizer Cad. Kartal - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 458 30 02 Email :
Web :
Dr.Sadi Konuk Bakýrköy Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bakýrköy Ýstanbul
Telefon : 0212 572 22 74 Email :
Web :
Dr.Siyami Ersek Göðüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi HaydarpaþaTýbbiye Caddesi Haydarpaþa Üsküdar
Telefon : 0 216 349 91 20 Email :
Web : siyami-ersek.com
Eminönü Halk Saðlýðý LaboratuvarýDivanyolu Cd. No :46 Sultanahmet Eminönü Ýstanbul
Telefon : 0212 522 90 33 Email :
Web :
Esatpaþa Halk Saðlýðý LaboratuvarýEsatpaþa Mh. Hacý Bekir Cd. No : 40 Üsküdar Ýstanbul
Telefon : 0216 317 89 62 Email :
Web :
Haseki Eðitim ve Araþtýrma HastanesiMillet Cd. Aksaray / Fatih -ÝSTANBUL
Telefon : 0212 529 44 00 - 0212 529 44 44 Email :
Web :
Haydarpaþa Numune Hastanesi HaydarpaþaTýbbiye Caddesi Haydarpaþa Üsküdar
Telefon : 0 216 414 45 02 - 0 216 345 46 80 Email :
Web :
Heybeliada Sanatoryumu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi HeybeliadaÇamlimaný Caddesi Heybeliada Adalar
Telefon : 0 216 351 88 50 - 0 216 351 19 91 Email :
Web :
Hüsamettin Kural Büyükada Devlet HastanesiLale Hatun Cad. No: 45 Büyükada - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 382 62 28-16 Email :
Web :
Ýl Özel Ýdaresi Aðýz ve Diþ Hastalýklarý HastanesiDarülaceze Cd. Þiþli - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 320 26 75 Email :
Web : www.istanbuladis.com
Ýstanbul 70.Yýl Fizik Tedavi ve Reh.Merkezi Eðitim ve Araþtýrma HastanesiEski Londra Asfaltý Bahçelievler - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 442 69 29 - 0212 442 22 00 Email :
Web :
Ýstanbul Bezmi Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma HastanesiVatan Cad. Aksaray - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 534 69 70 Email :
Web :
Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma HastanesiSamatya Cad. Kocamustafapaþa / Fatih - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 588 44 00 Email :
Web :
Ýstanbul Erenköy Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý HastanesiSinan Ercan cad. No : 29 Kazasker / Erenköy - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 302 00 80 Email :
Web :
Ýstanbul Eyüp Devlet HastanesiBahariye Cad. No :93 Eyüp - ÝSTANBUL
Telefon : 0 212 417 29 00 (10 Hat) Email :
Web :
Ýstanbul Fatih Sultan Mehmet Eðitim ve Araþtýrma HastanesiFatih Sultan Mehmet Eðitim Araþtýrma Hastanesi 34752 Bostancý - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 575 04 04 Email :
Web :
Ýstanbul Meslek Hastalýklarý Hastanesi Süreyyapaþa Kalp Damar Cerrahisi Hastalýklarý HastanesiMaltepe Ýstanbul
Telefon : 0216 441 23 50 Email :
Web : S.B Ýstanbul Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi EA Hastanesi - Anasayfa
Ýstanbul Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma HastanesiOkmeydaný, Þiþli Ýstanbul
Telefon : 0212 221 77 77 Email :
Web :
Ýstanbul Paþabahçe Devlet HastanesiSait Molla Cad. No : 1 Paþabahçe / Beykoz - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 413 79 53 Email :
Web :
Ýstanbul Polis HastanesiKoþuyolu, Ýstanbul
Telefon : 0216 310 53 03 Email :
Web : |||| nic.tr ||||
Ýstanbul Üsküdar Devlet HastanesiBarbaros Mh. Veysi Paþa Sk. No: 14 Üsküdar - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 474 79 08-09 Email :
Web :
Ýstanbul Yakacýk Doðumevi ve Çocuk Hastalýklarý HastanesiSoðanlýk Cad. No : 17 Yakacýk / KARTAL - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 377 23 96 Email :
Web :
Ýstinye Devlet HastanesiEmirgan Cd. No : 98 Ýstinye / Sarýyer - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 277 61 11 Email :
Web :
Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KartalE-5 Karayolu Üzeri Cevizli Kartal
Telefon : 0 216 441 39 00 Email :
Web :
Koþuyolu Kalp Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KoþuyoluKoþuyolu Caddesi Koþuyolu Kadýköy
Telefon : 0 216 326 69 69 - 0 216 326 69 70 Email :
Web :
Lepra Deri Zührevi Hastalýklarý HastanesiÝstanbul Lepra Hastanesi Bakýrköy/ÝSTANBUL
Telefon : 0212 570 25 75 - 570 10 26 /165 Email :
Web :
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi SultançiftliðiUður Mumcu Mahallesi 2116. Sokak No:30 Sultançiftliði Gaziosmanpaþa
Telefon : 0 212 594 12 53 Email :
Web :
Metin Sabancý Baltalimaný Kemik Hastalýklarý HastanesiBaltalimaný, Sarýyer Ýstanbul
Telefon : 0212 323 32 33 Email :
Web :
Pendik Devlet HastanesiPendik
Telefon : 0216 491 29 37 - 0216 483 11 90 Email :
Web :
Pendik Halk Saðlýðý LaboratuvarýÝbni Sina Cd. Fulya Sk. Pendik Ýstanbul
Telefon : 0216 375 81 30 Email :
Web :
Prof.Dr.N.Reþat Belger Beyoðlu Göz Eðitim ve Araþtýrma HastanesiBereketzade Mh. Cami Sk. No : 2/4 Beyoðlu - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 251 59 00 Email :
Web :
Prof.Dr.Necmi Ayanoðlu Silivri Devlet HastanesiSilivri Ýstanbul
Telefon : 0212 727 21 00 Email :
Web :
PTT Ýstanbul Sanatoryum ve Eðitim Araþtýrma Hastanesi BostancýBostancý Kadýköy
Telefon : 0 216 362 10 10 - 0 216 362 10 11 Email :
Web :
Sait Çiftçi Kamu Saðlýðý MerkeziBarbaros Bulvarý No. 83 Yýldýz/Beþiktaþ - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 236 51 51 Email :
Web :
Sarýyer Ýsmail Akgün Devlet HastanesiDursun Akif Sk. No: 1 Sarýyer - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 242 29 57 Email :
Web :
Silivri Devlet Hastanesi AlibeyAli Çetinkaya Caddesi No:5 Silivri
Telefon : 0 212 727 15 09 Email :
Web :
Silivri Halk Saðlýðý LaboratuvarýHastane Cd. Merkez 2 Nolu Saðlýk Ocaðý Binasý Zemin kat Silivri Ýstanbul
Telefon : 0212 727 20 10 Email :
Web :
SSK Bakýrköy Doðumevi Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Bakýrköy Ýstanbul Caddesi No:95 Bakýrköy
Telefon : 0 212 543 62 70 Email :
Web :
SSK Erenköy Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi KazaskerSinan Ercan Caddesi No:29 Kazasker Kadýköy
Telefon : 0 216 360 91 63 - 0 216 360 91 64 Email :
Web :
SSK Eyüp Hastanesi EyüpBahariye Caddesi No:91-92 Eyüp
Telefon : 0 212 417 29 00 - 0 212 417 29 01 Email :
Web :
SSK Göztepe Eðitim Hastanesi GöztepeMazharbey Göztepe Kadýköy
Telefon : 0 216 566 40 00 - 0 216 566 40 01 Email :
Web :
SSK Ýstanbul Eðitim Hastanesi SamatyaSamatya Samatya Fatih
Telefon : 0 212 588 44 00 Email :
Web :
SSK Ýstanbul Meslek Hastalýklarý Hastanesi SüreyyapaþaSüreyyapaþa Maltepe
Telefon : 0 216 441 23 50 - 0 216 442 12 32 Email :
Web :
SSK Kartal Hastanesi Kartal Ýstasyon Caddesi Doðan Sokak No:13 Kartal
Telefon : 0 216 306 68 55 - 0 216 306 68 56 Email :
Web :
SSK Okmeydaný Eðitim Hastanesi Okmeydaný Okmeydaný Þiþli
Telefon : 0 216 322 22 10 - 0 216 322 22 11 Email :
Web :
SSK Süreyyapaþa Göðüs Kalp ve Damar Hastalýklarý Maltepe Baþýbüyük Mahallesi Maltepe
Telefon : 0 216 441 34 50 - 0 216 441 34 51 Email :
Web :
SSK Þiþli Hastanesi Þiþli Oktay Cebeci Sokak No:25-27 Þiþli
Telefon : 0 212 232 06 06 Email :
Web :
Sultanbeyli Devlet Hastanesi Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi No:3 Mehmet Akif Ersoy Sultanbeyli
Telefon : 0 216 398 89 71 Email :
Web :
Sultançifliði Lütfiye Nuri Burat Devlet HastanesiUður Mumcu Mah. 2116 Sok. No : 30 Sultançiftliði / Gaziosmanpaþa - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 594 12 53-54-55 Email :
Web :
Süleymaniye Doðum ve Kadýn Hastalýklarý HastanesiSüleymaniye Mahallesi Þifahane Sk. No : 1-5 Eminönü - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 520 97 35 Email :
Web : Süleymaniye Doðum Evi
Þile Devlet HastanesiÞile Ýstanbul
Telefon : 0216 711 47 71 Email :
Web :
Tacirler Eðitim Vakfý Sultanbeyli Devlet HastanesiKurankursu Cd. Sultanbeyli - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 398 89 71 Email :
Web :
Taksim Eðitim ve Araþtýrma HastanesiSýraselviler Cad. No : 112 Beyoðlu - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 252 43 00 Email :
Web :
Tuzla Devlet HastanesiKartal Sok. No: 3 Ýçmeler / Tuzla - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 494 09 52-59 - 0216 494 09 58 Email :
Web :
Ümraniye Devlet HastanesiAdem Yavuz Cad.No:1 Ümraniye - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 632 71 17 Email :
Web :
Validebað Öðretmenler Devlet HastanesiKoþuyolu Kalfa Çeþme Sk. No : 1 Üsküdar - ÝSTANBUL
Telefon : 0216 326 69 23 Email :
Web :
Yedikule Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma HastanesiBalýklý Yolu Zeytinburnu - ÝSTANBUL
Telefon : 0212 510 03 91 Email :
Web :
Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Telefon : 0216 391 06 80 (20 hat) - 0216 343 20 73 Email :
Web : s:Burhanettin Üstünel Cad. Salý Sk. Üsküdar - ÝSTANBUL
67
ADALE CEKILMESI

Adale çekilmesi veya incinmesi, bir kasýn üzerine çok fazla yük bindirmenin sonucudur. Hafif bir adale çekilmesi o bölgeyi fazla germekten veya aþýrý çalýþtýrmaktan meydana gelir. Güç kaybý yoktur fakat acý duyulur.

Belirtiler

- Zedelenme meydana geldiði zaman lokalize aðrý, bunu izleyen hassasiyet ve bazý durumlarda þiþme

- Zedelenmenin meydana gelmesinden hemen sonraki 24 saat içinde tutulma (sertleþme) veya hassasiyet

- Eðer kasýn hiçbir fonksiyonu yokmuþ gibi görünüyorsa, kopmuþ olabilir.

Bir kasýn liflerinden bazýlarý gerçekten yýrtýlýr ve adalenin kasýlýp iç kanama yapmasýna neden olursa daha ciddi bir durum ortaya çýkar. Ender durumlarda bütün kas kopup ayrýlabilir, ya kýsmi olarak veya daha seyrek görülen þekliyle, tamamen kopabilir.

Adale incinmelerinin en sýk görülenlerinden biri uyluk kemiðinin arka tarafýndaki bir grup adale üzerinde olur. Bu kaslar dizinizi kapatýp açabilmenizi saðlar; koþtuðunuz zaman bu kaslarda çekilme meydana gelebilir.

Uyluk kemiðinin arka tarafýnda bir adale aðrýsý veya zayýflýðý bu adalelerinizi incittiðinizi gösterebilir. Ýncinmenin çok yaygýn ikinci bir çeþidi de kasýk çekmesi veya gerilmesi denen olaydýr. Kasýk çekmesi olayýnda belirli bir kas zedelenmiþ deðildir; daha çok, kasýktaki ten-don ve kaslar (karýn, bacak ve pelvis bölgeleri dahil) gerilmiþ veya yýrtýlmýþ olabilir. Kasýk gölgesindeki aðrý veya adale spazmlarý tekrarlanan aþýrý kullanýmdan veya tek bir olaydan kaynaklanabilir.

Teþhis

Zedelenen alandaki rahatsýzlýk (hassasiyet, kramplar ve þiþme ) teþhis için önemlidir. Sorunun, kemikte bir yaralanmadan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný anlamak için radyografi gerekebilir.

Adale çekilmesi, tedavi ve nekahat devresinde uygun bir bakýmla, hýzla ve tamamen iyileþir.

Bununla birlikte, aðrýnýz birkaç günden daha fazla sürmüþse ve kas yýrtýlmasý ya da bir kýrýktan kuþkulanýyorsanýz, doktorunuza baþvurun. Zedelenmeyi onarmak için bir ameliyat gerekebilir.

Tedavi

Zedelenmeden sonraki ilk 24 saatte, arýzalý bölgeye buz veya soðuk kompres uygulayýn. Ondan sonra termofor veya sýcak banyo kullanýn. Bazen, özellikle eðer þiþme çok fazlaysa kas zedelenmesi düzelene kadar soðuk kompres kullanýlabilir. Zedelenen kasý yüksekte tutmak ve elastik bandaj kullanmak þiþmeyi önlemeye veya azaltmaya yardýmcý olabilir.

Fakat fazla sýký baðlamamalýsýnýz. Zedelenen kasý, aðrýlý olduðu sürece kullanmamaya çalýþýn. Bu süre genellikle birkaç günden fazla deðildir.

Ýlaç

Küçük adale çekilmeleri için, aðrýyý azaltmak amacýyla aspirin veya diðer aðrý kesici ilaçlar alýnabilir. Orta veya aðýr adale incinmeleri için ilaç almadan doktorunuza danýþýn çünkü kendisi size þiþmeyi azaltmak için bir antienflamatuar ilaç, bir kas gevþetici veya aðrý kesiciyi zedelenmenin durumuna baðlý olarak verecektir.

Ameliyat

Eðer kasta yýrtýlma varsa, ameliyat en iyi seçenektir.

Önleme

Adale çekilmelerinden kaçýnmanýn en iyi yolu, egzersiz öncesi uygun ýsýnma hareketleri yapmaktýr. Tekrarlayan adale çekilmelerini önlemek için, zayýf kasýn güçlendirilmesini amaçlayan bir egzersiz programý da bazen yararlý olabilir.
68
Serbest Kürsü / Çay Kültürü
15 Eki, 2007, 15:41
"Zamanýn birinde büyük bir imparator yaþarmýþ. Bu imparator çok uzak bir diyarda, Çin'de, hükmünü sürermiþ. Güzel bir günün, güneþli bir öðle vakti, çiçeklerle bezeli bahçesinde dolaþýrken, o zamana kadar hiç duymadýðý esrarengiz bir kokuyla karþýlaþmýþ. Bu koku öylesine hoþuna gitmiþ ki, hemen yanýna hizmetlilerini çaðýrýp, kokunun kaynaðýný bulmalarýný buyurmuþ. Meðerse koku, kaynayan bir suyun içine kazara düþen yemyeþil ve küçük yaprakçýklarýn haþlanmasý sonucu oluþmuþ. 'Kokusu bu kadar güzelse, tadý kim bilir nasýldýr?' diye düþünen imparator, çayýn tadýna bakmýþ…"
Bu efsanenin ne kadarýnýn doðru olduðu bilinmiyor. Ancak bilindiði kadarýyla çay, keþfedildiði günden itibaren Çin'de bambaþka bir kültür oluþturup, apayrý felsefelerin kapýsýný aralamýþtýr.
Yüzyýllardýr Uzak Doðu'da yaygýn tüketilen bu içecekle Avrupalýnýn buluþmasý ise, ancak 17. yüzyýlda gerçekleþir. Buna raðmen, özellikle Ýngilizlerin çayý benimsemesiyle birlikte, çay bütün dünyada kýsa zamanda yaygýnlaþýr. Ticari açýdan önem kazanmaya baþlayan çayýn Assam ve Seylan Adasý'nda bahçeleri oluþturulur.
Çayýn bu uzun tarihçesinin içerisinde Türkiye'nin çayla tanýþmasý 1787 yýlýnda gerçekleþir. Japonya'dan getirilen çay tohumlarý, ilk olarak Bursa civarýna ekilir. Ancak, iklim þartlarýnýn olumsuzluðu nedeniyle bu giriþim baþarýsýzlýkla sonuçlanýr.
Buna raðmen, 1917 yýlýnda zamanýn Halkalý Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekilliði yapmýþ olan botanikçi Ali Rýza Erten, yapmýþ olduðu teknik çalýþmalar sonucunda 16.02.1924 tarihinde Rize'de çay yetiþtirilmesi için meclisten onay alýr. Böylece günümüz çay üretiminin temelleri atýlmýþ olur. 1947'de kurulan ilk fabrika ile üretim hýzlanýr. Türk insaný çayla geç tanýþmasýna raðmen, bu sýcacýk içeceði kýsa zamanda benimser ve çayýn Türk kültüründeki yeri giderek büyür.
Türkiye, bugün çay tarýmý alanlarýnýn geniþliði bakýmýndan üretici ülkeler arasýnda 6. sýrada bulunmaktadýr. Kuru çay üretimi bakýmýndan 5. olan Türkiye, yýllýk kiþi baþýna tüketim oraný ile dünyada 4. olarak yer almaktadýr.
Dünyaca ünlü Avustralyalý þair Peter Altenberg tarafýndan "ruh banyosu" olarak tanýmlanan çay, günümüzde sudan sonra en çok tercih edilen içecektir.Ülkeden Çay Kültürü
JAPON ÇAY SERAMONÝSÝ

Dünyada "çayýn babasý" olarak bilinen Dharma'dan yola çýkarak yüzyýllar içinde çeþitli evrimler geçirip günümüze kadar ulaþan çay geleneði, Japonya'da çay seramonisi adý altýnda iþlenmeyi sürdürüyor. Günlük çay ritüellerini felsefeleriyle harmanlayarak kültürlerine yansýtan Japonlar, çay içme ve ikram etme eylemine, kattýklarý estetikle baþlý baþýna bir sanat, düþünsel zenginlikle baþlý baþýna bir ayin boyutu kazandýrmýþlar.
Tipik bir Japon evinin özel dizaynlý bahçesinin en sade bölümünde sadece çay törenlerinde kullanýlmak üzere özel tasarlanmýþ Hoshoan adý verilen küçük bir ev bulunur. Alçakgönüllü olma esasýný hatýrlatmak amacýyla ancak eðilerek girilebilecek kadar küçük tutulmuþ kapýsýndan bu eve girerken erkeklerin silah, bayanlarýn da zinet eþyalarý ile girmeleri yasaklanmýþtýr. Bu yasak, dünya zenginliði ve gücünden arýnarak tevazuya bürünmeyi simgelerken, eþya ve detaya boðulmadan döþenmiþ ev de bunu destekler nitelikte son derece sade çizgilere sahiptir.
Japon çay seramonilerinde her mevsim için farklý kaseler ve araçlar kullanýlmaktadýr. Törenlerde kama (çaydanlýk), chasen (çayý karýþtýrmak için kullanýlan bambu fýrça), chawan (çayýn sunulduðu kase), chakin (peçete) gibi araçlar kullanýlýrken sunulan çay en taze çay yapraklarýnýn öðütülmesiyle elde edilen meþhur yeþil çaydýr.
Ev sahibi ile misafir arasýndaki iliþkinin, birbirlerini son görüþleri, birbirlerine son hizmetleriymiþçesine özen ve hürmete dayandýrýldýðý Japon çay seramonisi, Japon inceliðinin hayata gelmiþ en güzel örneklerinden biridir.


Kaseyi tutuþtan çayý karýþtýrmaya, çay koymadan peçetenin kullanýmýna kadar her hareketin belli adap ve zerafet kurallarý dahilinde vücuda geldiði ve derin bir felsefenin yansýmasý olan bu seramonileri tekdüzelikten çýkaran en önemli unsur ruhtur. Japon inanýþýna göre töreni yapacak kiþinin tören öncesi ruhen arýnmasý ve konsantre olmasý gerekmektedir. Törene katýlan diðer kiþilerin de minimalize edilmiþ bir dansta bile olduðu gibi bütün varlýklarýný katmalarý, birlikte törene katýldýklarý insanlarla temas kurabilmeleri beklenmektedir. Kollektivist yaþam anlayýþýný benimsemiþ bir toplum olan Japonlar, bu uygulamalarla simgesel olarak toplumsal uyumu kutsarken, çayý uygunluðun sanatý olarak yorumlamýþlardýr.
ÝNGÝLÝZ BEÞ ÇAYI


Fransa ve Hollanda'dan sonra Ýngiltere'ye sýçrayan çay çýlgýnlýðý, 16. yüzyýldan 17. yüzyýla geçiþ süreci içinde 10 yýl gibi kýsa bir dönemde 6'ya katlayan ithalatý ve tüketimiyle Ýngiliz toplumumun her seviyesinden insan tarafýndan raðbet gördüðünü gözler önüne sermektedir.
Ýngiltere henüz çay ile tanýþmadan önce, Ýngilizler sabah kahvaltýsý ve uzun süren, aðýr akþam yemeði olmak üzere günde iki öðün yemekteydiler. Ancak Bedford Düþesi Anna'nýn Akþamüstleri bitkin düþmesi ile ortaya çýkan, sonralarý Kral Edward'ýn sohbet ortamý için hoþ bir ortam yaratma amacýyla küçük çay ziyafetleri düzenlemesi sonucu gelenek haline gelen Beþ Çayý, Ýngiltere'den tüm dünyaya yayýlmýþtýr.
Bir Ýngiliz çay davetinde, sohbetin akýþýnýn yiyecek ve içeceklerle kesilmesi hoþ karþýlanmazken bu durum her ne kadar çayýn sohbet için bir bahane teþkil ettiðini düþündürse de Ýnglizlerin çaya yaklaþýmý, çayý keyif kültürlerinin temel parçalarýndan biri olarak gördüklerini kanýtlar niteliktedir. Davetlerde Çin çayý Hint çayýna tercih edilirken, limonlu, sütlü ya da kremalý sunulur. Çayýn yanýnda ise küçük sandviçler ve el yapýmý çay pastalarý tercih edilir.
Ýngiliz evlerinde çay içmek için ideal iki mekan vardýr: Hemen her evde bulunan þöminenin önü veya pencere cumbasý. Evin hizmetçisi yoksa, evin sahibesi misafirlerini selamlayýp çay servisi için mutfaða gider. Çay saati için iki ayrý masa hazýrlanýr. Biri çay gereçleri ve fincanlarýndan, diðeri ise tabaklar ve leziz ikramlardan oluþan masalarda çay makinesi ya da en basitinden çayýn sürekli sýcak kalmasýný saðlayacak semaver de bulunur. Sunuma öncelikle çay servisiyle baþlanýrken, çay ziyaretleri ortalama bir saat kadar sürer. Günümüzde Ýngilizlerin çoðunun gündüz saatlerinde çalýþýyor olmasý bu geleneðin ölmeye yüz tutmasý tehlikesini beraberinde getirse de çoðu Ýngiliz ailesi açýsýndan en azýndan ailenin bir araya gelmesi için günün tek fýrsatý olan Beþ Çayý alýþkanlýðýný sürdürmeye gayret ettiði bilinmektedir.


Hollanda'da yaygýn olan bahçede çay keyfinden esinlenerek Çay Bahçeleri fikrini Ýngilizler geliþtirmiþlerdir. Öncelikle sadece asillerin buluþtuklarý ve orkestra, konserler, tiyatro oyunlarý, bahçe yürüyüþleri gibi aktivitelerle renklendirilen çay bahçeleri, giriþ serbest hale geldiðinde Ýngiliz toplumunun sýnýf farklarýný yýkarak kaynaþmasýnda çok önemli bir misyon üstlenmiþtir. Bahþiþ de Ýngiliz çay bahçelerinde güzel servisi takdir etme amaçlý ortaya çýkmýþ bir uygulama olup, zamanla dünya literatüründeki yerini almýþtýr.
RUS ÇAY GELENEÐÝ


1618'de Çin büyükelçiliðinde Çar Alexis'e çeþitli þekillerde sunumuyla baþlayan Rusya'da çay geleneðinin geliþimi, Çin ve Rusya arasýnda imzalanarak ticaret serbestisi getiren anlaþmayla hýz kazanmýþtýr. 1600lü yýllarda 11.000 mil uzunluðundaki 16 ay süren yolculuk sonunda Rusya'ya ulaþan ancak yüksek maliyeti nedeniyle sadece zenginlere hitap eden çay, 1796'da Çariçe Catherine'in ölümünden sonra hýzla düþen fiyatýyla Rus toplumunda hýzla kabul görmüþtür. Sýcaklýðý ve dinç tutma özelliðine sahip uyarýcýlýðý sayesinde çay, Rus yaþam stili için ideal bir içecek olmayý baþarmýþtýr.
Ruslar Tibet usulü demlikten esinlenerek sýcak su ve demlenecek çay için ayrý ayrý iki parçadan oluþan semaveri benimsemiþlerdir. Semaverler, klasik bir Rus evinin genellikle ortasýnda durup gün boyu kaynayan ve bir seferde 40 fincan kadar çay servis edebilen niteliktedir. Semaver geleneðinin yanýsýra Türk kahvesi kültürüne benzerliðiyle dikkat çeken gümüþ tutacaklý cam bardaklarla çay servisi alýþkanlýðý da Rusya ile Asya arasýndaki kültür etkileþimini gözler önüne seren diðer bir ayrýntý özelliði taþýmaktadýr.
Rus çay geleneði dahilinde þeker, bal ya da reçelle tatlandýrýlmýþ, þerbeti bol ve çok demli çay tercih edilirken, Rusya'daki göreceli kýsa tarihine raðmen, kültür içinde hýzla özümsenerek Ruslarýn dünyaca ünlü votkasý ile birlikte ulusal içeceði olarak anýlmayý baþarmýþtýr.

TÜRKÝYE'DE ÇAY


Diðer medeniyetlerden ülkemize gelinceye kadar edindiði birikimin ýþýðýnda, kültürümüzle yeniden yoðurduðumuz çay, öncelikle sabah kahvaltýsý soframýzýn, sonrasýnda da ikindi ve akþam sohbetlerimizin müdavimlerinden olmuþ çýkmýþ. Genellikle ince belli cam bardakta sunulan çayýn tavþan kaný adý verilen dem ölçüsü esastýr. Hala yöreden yöreye yaygýn bir þekilde kullanýmýný sürdüren semaverler ise otantik çay bahçelerinde meraklýlarýyla buluþmayý sürdürmektedir.

Çayýn Tarihçesi

Çay, yüzyýllardýr süregelen bir gelenektir. Her türlü gizeme tanýklýk eden Doðu'nun dünyaya bir armaðaný o…
Çay, dünyada sudan sonra, en fazla içilen ve içme alýþkanlýðý gittikçe artan bir bitki olarak 5000 yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Yaygýn bir efsaneye göre, büyük Çin Ýmparatoru Shen Nung'ýn hizmetlilerinden biri bahçede su kaynatýrken bir yaprak kaynayan suyun içine düþer. Yaydýðý koku imparatoru etkiler. Kokusunu beðenen imparator, tadýný da denemek ister ve çay o gün bugündür insanoðlunun vazgeçilmez dostu haline gelir. Çay konusunda ilk geniþ çaplý araþtýrma M.S. 733-804 yýllarý arasýnda yaþayan Lu Yu'ya aittir. "Çay Kitabý" adlý eserinde, çay hakkýnda; üretiminden tüketimine, sistemli ve kapsamlý bilgi vermektedir. Böylece çay üretimi ve tüketimi daha da yaygýnlaþma imkâný bulmuþtur. Avrupa'nýn bu gizemli tat ile buluþmasý 17. yüzyýlda gerçekleþir. Ýngilizler, saðlýk ve zindeliðin sunulduðu bu sýcak içeceði o kadar çok benimserler ki, bunu bir yaþam tarzý haline getirirler adeta. 18. yüzyýlda da bugün dünyanýn en büyük çay yetiþtirilen bölgesi sayýlan Assam ve Seylan Adasý'nda çay bahçeleri oluþtururlar. Üretilen bu çaylarý Avrupa'ya hýzlý olarak taþýmak için de, süratli yelkenliler yaparlar. Türkiye'nin çayla tanýþmasý 1787 tarihinde, Japonya'dan getirilen çay tohumlarýnýn ekilmesiyle baþlar. Bursa civarýnda gerçekleþen ilk ekim çalýþmalarý iklim þartlarýnýn olumsuzluðu nedeniyle baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Ancak 1917 yýlýnda, zamanýn Halkalý Ziraat Mektebi Alisi müdür vekili ve botanikçi olan Ali Rýza Erten yapmýþ olduðu teknik çalýþmalar sonucunda 16.02.1924 tarihinde Rize'de çay yetiþtirilmesi için meclisten onay alýr ve günümüz çay üretiminin temelleri bu þekilde atýlmýþ olur. 1947' de kurulan ilk fabrika ile üretim hýzlandý. Geç bir buluþma olmasýna karþýn, Türk insaný, çok sevdi çayý ve günün her saatine, her mekanýna taþýdý bu sýcacýk içeceði… Dünya üzerindeki tarihiyle kýyaslanýnca Türkiye'nin çayla tanýþmasýnýn geç bir tarihe denk geldiði görülmektedir. Buna raðmen, Türk insaný, çayý çok sever ve günün her saatine, her mekanýna taþýr.


Türkiye'nin Çay Konusunda Dünya Üzerindeki Yeri:
Çay tarým alanlarýnýn geniþliði bakýmýndan üretici ülkeler arasýnda 6. sýrada,
Kuru çay üretimi bakýmýndan üretici ülkeler arasýnda 5. sýrada,
Yýllýk kiþi baþýna tüketim bakýmýndan dünya ülkeleri arasýnda 4. sýrada yer almaktadýr.


Dünya Üzerinde Çay Ýki Çekilde Tüketilmektedir:
%75 siyah çay diye tabir edilen fermente edilmiþ çay,
%25 yeþil çay diye tabir edilen fermente edilmemiþ çaydýr.

Çay Ýçme Sanatý

Çay Yapmak Kadar Ýçmek de Bir Sanattýr...
Ýnsan fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde çayýn kayda deðer olumlu etkileri vardýr. Dünyaca ünlü Avusturyalý þair Peter Altenberg tarafýndan, 1913 yýlýnda çayýn "ruh banyosu" olarak tanýmlanmasý þaþýrtýcý olmayacaktýr. Nasýl ki yediðimiz, enerji aldýðýmýz besinler vücudumuzun; kulaklarýmýzdan girip bütün varlýðýmýzý saran müzik ruhumuzun gýdasýysa; çay da benliðimizi önce içimiyle sonra da tarih içindeki büyülü yolcululuða çýkarýþýyla bulanýklýklardan arýndýracaktýr. Ruha seslenen bestecinin seçimi gibi çay seçimi de zamanýn akýþý içinde birey olarak kiþi tarafýndan bulunacaktýr. Çay bitkisinin çeþitliliði ve diðer bitkilerle kombinasyonlar üreterek yeni yeni sunumlarýnýn gerçekleþtirildiði düþünülürse, elbette ki bu süreç emek ve zaman gerektirecektir. Elbette ki kiþiye en uygun çay, çay keyfini ruh banyosu olmaya en yakýn kýlacaktýr.
Ünlü bir Çinli Filozof Derki: "ÇAY DÜNYANIN GÜRÜLTÜSÜNÜ UNUTMAK ÝÇÝN ÝÇÝLÝR."
Bir tutam bitkinin berrak suyla buluþmasýdýr...
Bir fincan keyiftir çay...

Çay Bitkisi

Latince adý, Camelia Sinensis olan çayýn anavatanýnýn Yukarý Brimanya olduðu kabul edilir. Buradan da kuzey doðuya ve güney batýya yabanýl olarak yayýldýðý düþünülmektedir. Günümüze gelinceye kadar çayýn baþlýca çeþitleri olan Assam ve Çin çaylarýndan çok sayýda melez oluþturulmuþtur. Bugün yaklaþýk 1500 çeþit çay vardýr. Çin çay bitkisinin almaþýk diziliþli derimsi yapraklarý, en çok 12 cm uzunluðunda, 2 cm geniþliðindedir. Mýzrak biçimindeki yapraklarýn kenarlarý diþli, kimi zaman hafif kavislidir. Assam çayýnýn yapraðý ise ovaldir ve uca doðru incelir. Çin çayýna göre daha sulu olan yapraklarýnýn uzunluðu 15-25 cm'yi, geniþliði 10 cm'yi bulabilir. Çin çayý 3-4 m uzayabilirken, Assam bitkisinin boyu 8-15-30 m'yi bulabilir ve budanmadýðý zaman bir orman oluþturabilir. Fakat ürünün kolaylýkla toplanabilmesi için bu bitkilerin boylarýnýn 2 m'yi geçmesine izin verilmez. Purning denilen bu iþlem sayesinde yoðun bir bitki tabakasý oluþur.
Tarým alanýnýn iklimi ve deniz seviyesinden uzaklýðý, çayýn kalitesini belirleyen önemli etkendir. Çin çeþidi, karakteristik yapýsý nedeniyle daha çok ýlýmlý bölgelerde yetiþtirilmeye uygundur. Assam çeþidi ise, sýcak bölgelerde de yetiþir. Günümüzde Çin ve Assam bitkilerinden çok sayýda melez oluþmuþtur. Böylece hem has hem de dayanýklý farklý türler elde edilir. Bunlarýn en önemlisi çok dayanýklý bir ürün olan Assam melezidir. Bu çayýn bir fidaný yýlda yaklaþýk 200 gr ürün verir.
Çayýn aromasýnýn yoðunluðu, her þeyden önce tarým alanýnýn denizden yüksekliðine baðlýdýr. Çay bitkisi ne kadar yüksekte yetiþirse, aromasý o kadar iyi olur. Deniz seviyesinden 2400 m yükseklikte yetiþtirilen Seylan Çayý, üretimindeki zorluðu ve yoðun aromasý nedeniyle, son derece deðerlidir.
Çayýn tadýný ve kalitesini belirleyen baþka bir özellik de, hasat sýrasýnda en üstte bulunan iki yaprakla çay filizinin elle koparýlmasýdýr. Ýklim ve toprak gibi sürgün adý verilen çay hasatlarý da çayýn tadýnýn farklýlaþmasýnda etkendir.
Çay yapraðýnda yaklaþýk %12 oranýnda tabaklama maddeleri ve %4 oranýnda kafein vardýr. Çay tadýný ve uyarýcý etkisini bir alkoloid olan kafeine borçludur. Çay bitkisinin yaprak uçlarý ve üstteki yapraklarý daha çok kafein içerir.


Çay Alýrken, Saklarken ve Demlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çayý Satýn Alýrken, Depolarken:
Satýn alýnacak çay, satýldýðý markette deterjan, parfüm, kedi-köpek mamalarý…gibi kokulu ürünlerden uzaktaki raflarda teþhir ediliyor olmalýdýr. Teþhir edilme öncesi ilk depolama koþulu da çok önemli olup, koliler içindeki ilk depolama da teþhir reyonundaki koþullarla ayný þartlarda olmalýdýr. Yani ilk depolama baþta olmak üzere kokunun sinebileceði her türlü üründen (parfüm, kedi-köpek mamalarý,baharat…gibi) uzakta istif edilmelidir. Aksi takdirde gayet saðlam ambalaj içinde, hatta gayet saðlam koli içinde dahi olsa çay koku alacaktýr. Çünkü çay; kimyasal yapýsý itibariyle çok çabuk nem ve koku çekmeye müsaittir.
* Demek ki iyi bir çay için, satýn alýnan çayýn uygun depoda saklanmýþ ve uygun reyondan temin edilmiþ çay olmasý ilk adýmdýr.
Satýn alýnan çay ambalajýnýn saðlamlýðý da teþhir edildiði reyon kadar önemlidir. Çeþitli nedenlerle delinmiþ, yýrtýlmýþ veya patlamýþ bir ambalaj kötü bir çay tadý için ikinci basamaktýr. Çünkü altý çizilerek tekrar tekrar vurgulanmalýdýr ki çay; kimyasal yapýsý itibariyle çok çabuk nem ve koku çekmeye müsaittir.
* Demek ki iyi bir çay için ikinci adým ambalajýn saðlamlýðýdýr.


Çayý Kullanýrken ve Saklarken:

Doðru reyon ve saðlam ambalaj içinde alýnan çay, kullaným için açýldýðýnda hava almayan bir kapta, kuru ortamda, yine kokulu ürün diye tabir ettiðimiz deterjan, baharat…gibi maddelerden tamamen ayrý bir yerde muhafaza edilmelidir.
*Demek ki iyi bir çay için, tüketicinin açýlan ambalajý muhafaza konusunda göstereceði hassasiyet de çok önemlidir.


Kullanýlan çay paketinde çayla ilgili þunlar gözlenmelidir:
Siyah çay kendisine has görünüþ, renk ve kokuda olmalý, yabancý koku ihtiva etmemeli, içersinde gözle görülebilen yabancý madde bulunmamalýdýr. Yabancý maddeler, siyah çay dýþýndaki tüm maddeleri kapsar.


Çayý Demlerken:


Ýyi bir çay hazýrlamak için en önemli faktör suyun seçimidir.Olanaðýnýz varsa porselen demlik ve yumuþak kaynak suyu kullanýn. Çay suyunu uzun süre ve yüksek ateþte kaynatmayýn. Demleme süresini uzun tutarsanýz hem çayýnýz acýlaþýr, hem de çaydaki kafein miktarý yükselir. Ayný zamanda suyun oksijeni kaybolur ve lezzeti azalýr. Her fincan için bir tatlý kaþýðý dökme çay koyunuz. Çayýn demleme süresi10-15 dakika olmalý ve demlenen çay yarým saat içinde içilmelidir. Çayýn demi kaynatýlmamalýdýr. Poþet çaylarýn pratikliði ve bir kullanýmlýk olmasý iþinizi kolaylaþtýrýr.
Çay Üretiminin Aþamalarý

Siyah Çay Üretim Aþamalarý :
* Soldurma
* Kývýrma
* Fermantasyon
* Kurutma
* Tasnif ve AmbalajlamaSoldurma:

Soldurma, yaþ çayýn ihtiva ettiði %70-80 oranýndaki suyun %50-55'e düþürülmesi iþlemini oluþturur ve fermente çay (siyah çay) üretiminin en önemli ilk aþamasýdýr. Soldurma eknelerinde yapýlmaktadýr. Teknelerdeki çaylarýn solma süresi yaþ çayýn tazeliði ve ýslaklýk durumuna, hava ve çalýþma koþullarýna göre deðiþir.
Soldurma sonucunda yapraklarýn hücre özsularý daha yoðun hale gelir ve kývýrma iþlemi için uygun elastiki yapý temin edilir. Taze yapraklar soldurulmadan doðrudan doðruya kývýrmaya tabi tutulursa, hücre özsuyunun dýþarý çýkmasý ve hücre parçalanmasý tam olmaz, yapraklarda kývrýlmadan ziyade kýrýlma meydana gelir, presleme esnasýnda kývýrmadan akan sularla çayýn içerisinde bulunan etkin maddeler dýþarý atýlýr. Solmuþ yapraðýn sarkýk, halsiz ve pörsümüþ durumda olmasý, canlý ve parlak olmamasý, sap kýsýmlarýnýn kýrýlmadan eðilir ve bükülebilir durumda olmasý yaþ çayýn iyi solduðunun göstergesidir.
Teknelere verilen hava sýcaklýðý düþük rakýmlarda 38°C, yüksek bölgelerde 32°C'yi geçmeyecek þekilde ayarlanýr. Isýnýn yüksek olmasý durumunda yapraklarda kuruma ve yanmalar meydana gelir. Kurumuþ ve yanmýþ çaylarda kývýrma ve fermantasyon istenildiði gibi olmayacaðýndan elde edilecek çayýn kalitesi son derece düþük olur.


Kývýrma:
Solmuþ çay yapraðýnýn deðiþik çay imalat makinelerinde parçalanmasý, ezilmesi ve bükülmesiyle hücre özsuyunun kývrýlmýþ yaprak yüzeyine yayýlmasý ve oksidasyonun baþlamasý iþlemidir. Ýki aþamada gerçekleþir:
* Birinci Kývýrma
* Ýkinci Kývýrma
Birinci Kývýrma:Bu kývýrma iþlemi düz (yaprak) kývýrma makinelerinde yapýlýr. Düz kývýrmalar uzun sürede yavaþ yavaþ doldurulduðundan en az 300 kg solmuþ yaprak alabilmektedir. Kývýrma süresi doldurulmaya baþlandýðýndan itibaren en az 45 dakika olur. Birinci kývýrma bittikten sonra, kývýrma yavaþ yavaþ boþaltýlarak, rotervan olan fabrikalarda rotervandan geçirildikten sonra, olmayanlarda ise doðrudan eleme yapýlýr.Havalandýrýlmýþ kaba çaylar ise ikinci kývýrma için presli veya göbekli kývýrmalara verilir. CTC olan fabrikada ise rotervandan geçtikten sonra direkt CTC' lere verilir.
Ýkinci Kývýrma:Birinci kývýrmada yeterince parçalanmamýþ kaba yapraklarýn tazyik altýnda presli kývýrmalarda veya göbekli kývýrmalarda daha çok parçalanmalarýný saðlayarak, yapraðýn hücre zarýnýn çatlatýlarak içerisindeki hücre özsuyunun dýþarý çýkartýlmasý ile daha iyi fermantasyon þartlarýnýn hazýrlanmasýný temin için yapýlýr.
Presli kývýrmalarda kývýrma müddeti 40, göbeklilerde ise 20 dakikadýr. Presli kývýrmalardaki çaylara bu müddet içerisinde en az 3 defa pres tatbik edilir. Presler 200-300 libre (90-135 kg) lýk bir tazyikle yapýlýr. 5-6 dakika presli, 5-6 dakika pressiz olarak çalýþtýrýlýr. Böylece tazyik sýrasýnda fazla sürtünmeden dolayý ýsýnmýþ olan çayýn harareti düþürülmüþ olur. Ýkinci kývýrmadan çýkarýlan çaylar fermantasyon ünitesine sevk edilir.


Fermantasyon:
Kývrýlan yaþ çay yapraðýnýn hücre özsuyunda bulunan kimyasal bileþiklerinin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik deðiþikliðe uðrayarak siyah çayda istenen renk, burukluk, parlaklýk, koku ve aromanýn oluþmasý olayýdýr. Çay imalatýnda ilk kalite kontrolü fermantasyon safhasýnda yapýlýr. Bu esnada çayýn kývrýlma ve solma durumu hakkýnda bilgi edinilir.
Fermantasyon müddeti denilince; çaylarýn fermantasyon kýsmýnda geçirdiði süre akla gelmemelidir. Bu süre; kývýrmanýn baþlamasýndan oksidasyonun tamamlanmasýna kadar geçen zamandýr. Fermantasyon esnasýnda nispi rutubet yaklaþýk %90-95 civarýnda tutulmalýdýr. Sýcaklýk hava þartlarýna baðlý olarak 21-3200C arasýndadýr. Çay liköründe parlaklýk ve canlýlýk düþük sýcaklýkta yapýlan oksidasyonda artar. Sýcaklýðýn yüksekliði nispetinde canlýlýk azalýr, mat ve donuk bir renk oluþur.


Kurutma:
Kývrýlmýþ ve fermente olmuþ çay yapraðýnýn fýrýnlanarak nem oranýný %2-4 seviyelerine indirme iþlemidir. Kurutmanýn amacý: enzim oksidasyonunu durdurarak, kazanýlan özelliklerin ve oluþan maddelerin yitirilmesine engel olacak ortamý oluþturmak, çayý depolanabilir, paketlenebilir ve taþýnabilir duruma getirmektir.
Kurutmada giriþ sýcaklýðý 90-1000C, çýkýþ sýcaklýðý 45-600C arasýnda olur. Çýkýþ dereceleri farklý davlumbaz sistemlerine göre deðiþebilir.
Fýrýna giren havanýn sýcaklýk derecesi, debisi, palet üzerindeki yaprak kalýnlýðý ve çaylarýn fýrýn içerisinde kalma müddeti, kurutma olayýný etkiler.
Fýrýnlarda baþlýca iki ayar vardýr:
Birincisi kalýnlýk palet ayarýdýr ki;çaylarýn ince ve kalýn tabakalar halinde serilmesini saðlar.
Ýkincisi ise devir (kayýþ-kasnak veya varyatör )ayarý olup, çaylarýn fýrýn içinde kalma müddetini belirler.
Fýrýna verilen fermente olmuþ çaylar; Marshall tipi fýrýnlarda 1'nci kayýþta 32 dakikada, 2'nci kayýþta 27 dakikada, 3'ncü kayýþta 21 dakikada, 4'ncü kayýþta 17 dakikada, 5'nci kayýþta 12 dakikada fýrýndan çýkar.
Kayýþ kasnak düzeni olmayan fýrýnlarda devir ayarlarý varyatörler vasýtasýyla yapýlýr.Varyatör ayarlarý çaylarýn fýrýndan 27 ile 32 dakika arasýnda çýkacak þekilde ayarlanýr.


Tasnif ve Ambalajlama:

Tasnif
Fýrýndan çýkan kuru çaylarýn önceden belirlenen standart elek tellerinden geçirilmek suretiyle incelik, kalýnlýk ve kalitelerine göre ayrýlma iþlemidir.
Gerek fýrýn çýkýþýnda gerekse tasnifin çeþitli aþamalarýnda kurutulmuþ çaylar lif tutucularýndan geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrýlýrlar. Çaylar fýrýnlanarak çýktýktan sonra ihtiva ettikleri %2-4 nispetindeki rutubet miktarý ile ancak iyi tasnif edilebilir. Bekletilen ve iyi muhafaza edilmeyen çaylarýn rutubet miktarlarý arttýðýndan ve elastikiyet kazandýklarýndan tasnifleri iyi yapýlamaz ve kýsa zamanda küflenerek saðlýða zararlý hale gelir.
Kuru Çay Nevilerinin Sýnýflandýrýlmasý ve Özellikleri
Üretilen nevi çaylar genellikle imalat kýrýðý ve kýrýk (kýrmadan geçen) çaylar olmak üzere 2 sýnýfta toplanmaktadýr.
Kurutmalardan çýkýp tasnife gelen ve herhangi bir kýrma iþlemine tabi tutulmadan elenen çaylara imalat kýrýðý çaylar denir.
Midilton eleði ile 8 ve 10 numaralý pakka eleklerinin üzerinde kalan çaylarýn mekanik olarak kýrýlýp, tekrar elenmesi sonucu elde edilen çaylara kýrýk çaylar (kýrmadan geçen) denir. Ayrýca 30 numara tasnif eleðinin altýnda kalan 7 nevi çaya toz çay denir.
Ýmalat Kýrýðý Çaylar:
1.nevi (OF) Orange Fannings. Çok ince, altýnbaþlý imalat kýrýðý çay.
2.nevi (BOP1) Broken Orange Pekoe. Ýnce, altýnbaþlý ve kývrým çay.
3.nevi (OP) Orange Pekoe. Az altýnbaþlý kývrým çay.
Kýrýk Kýrmadan Geçen Çaylar:
4.nevi Fanning. Çok ince kýrýk çay.
5.nevi (BOP2) Broken Orange Pekoe. Ýnce kývrýmlý, kýrýk çay.
6.nevi (BP) Broken Pekoe. Kalýn kývrýmlý kýrýk çay.
7.nevi (D) Dust. Toz çay.
Ambalajlama
Üretilen çaylar içte bez, dýþta naylon olmak üzere ikili ambalaj þeklinde torbalanýr. Ürün izlenebilirliðini saðlamak üzere iki torba arasýna üretim tarihi, saat ve nevisini belirten tanýmlayýcý bir etiket konur. 1. nevi 32 kg, 2. nevi 27 kg, 3. nevi 21 kg, 4. nevi 35 kg, 5. nevi 29 kg, 6. nevi 22 kg, 7. nevi 35 kg, net olarak standart hale getirildikten sonra paketleme tesislerine getirilmek üzere kuru çay ambarlarýna alýnýr.
Ýhraçlýk çaylar alýcý firmanýn talebi üzerine özel ambalajlarda farklý kilolarda hazýrlanabilmektedir.


Siyah Çay ve Yeþil Çay

Siyah Çay:Çay en eski çaðlardan beri yorgunluðu dinlendirici, ruhu ferahlatýcý, iradeyi canlandýrýcý, gözleri kuvvetlendirici özelliklere sahip olduðu bilinmektedir. Tüm bunlarýn yaný sýra, çayýn insan saðlýðý açýsýndan büyük ölçüde yararlý olduðu tespit edilmiþtir. Özellikle sindirim sisteminde düzenleyici rol almakla birlikte, zihnin yorgunluðuna birebirdir.
Çay 25 çeþit aminoasit içermektedir. Tein bu aminoasitler arasýnda en çok bulunan ve toplam aminoasitlerin %50'sinden fazlasýný içeren bir maddedir. Çay polifenolleri týbbi kullanýmda en etkili unsurdur. Çay numunelerinde bu oran, %10-20 arasýndadýr. Çayda bulunan 28 elementin çoðu insan saðlýðýna gereklidir. Çay florin içeren bir bitkidir. Günde 5-6 fincan çay içimi ile alýnan florin, insan saðlýðýna zararlý olmadýðý gibi diþ çürümelerini önleme bakýmýndan oldukça yararlýdýr. Çayýn deminde önemli miktarda bulunan sodyum ve potasyum, yüksek tansiyonlu hastalar için yararlýdýr. Çayýn demindeki bakýr ve demir düþük olmakla birlikte, çayýn kansýzlýða iyi gelebileceði söylenmektedir. Çay manganez açýsýndan önemli bir kaynak olup, enzimleri harekete geçirici bir etkisi vardýr. Günde beþ fincan çay, bir insanýn günlük "K" vitamini ihtiyacýný karþýlamaktadýr.
Yeþil Çay ünyada Çin ve Japonya baþta olmak üzere Hindistan, Endonezya ve Rusya'da yurdumuzda ise Doðu Karadeniz Bölgesinde yetiþtirilmektedir. Kýþýn yapraklarýný dökmeyen kýsa boylu beyaz çiçekli aðaççýklardýr. Çok eski çaðlarda Çinliler çayý ilaç olarak kullanýrlar, baþ aðrýsýný giderdiðini, ateþi düþürdüðünü söylerlerdi. Özellikle yeþil çayýn damar týkanýklýðýný giderdiðini, mide kanserini oluþturan hücreler üzerinde engelleyici etkileri bulunduðunu tespit etmiþlerdir. Yeþil Çayýn ana unsurlarý ''polifenollerdir''. Bu özelliðinden dolayý sindirim sistemini ve vücut ýsýsýný düzenler. Ayrýca Yeþil Çay, C Vitamini açýsýndan da zengin bir içecektir. Yeþil Çayýn insan saðlýðý üzerindeki koruyucu etkilerini araþtýrma çalýþmalarýna dünyanýn çeþitli yerlerinde devam edilmekte, her geçen gün yeni bir özelliði ortaya çýkarýlmaktadýr. Bu nedenledir ki üretim ve tüketimi her yýl giderek artmakta, toplumun yakýn ilgisini görmektedir.

Yeþil Çayýn Üretim Safhalarý

Havalandýrma: Havalandýrma iþlemi, hasat edilen ve yeþil çay üretimi için fabrikalara çekilen yaþ çayýn üretime alýnmasýnda gecikme olduðu zamanlarda; çaylarýn soðuk hava verilen teknelere alýnýp, oksidasyona engel olunmasý için yapýlýr.
Þoklama: Çay yapraðýnýn daha iyi kývrýlmasý ve sonraki aþamalarda okside olmasýný önlemek amacýyla çayýn içindeki enzimlerin uzaklaþtýrýlmasý için yapýlýr. Bu iþlem iki türlü olabilmektedir.
* Birincisi, kendi ekseni etrafýnda dönen þok soldurma cihazýna 15-20 saniye 120-150 C kuru sýcak hava verecek þekilde yapýlýr. Kuru sýcak hava vermek þeklinde þoklama daha sonraki aþamalarda meydana gelebilecek olumsuzluklarý asgariye indirmek için tavsiye edilir.
* Ýkincisi, buhar kazanlarýndan elde edilen çayýn tazeliðine göre 90-110 C arasýnda ayarlanabilecek sýcaklýkda buharýn tercihen kapalý bir tunelde 3-5 dakika arasýnda yaþ çaya verilmesiyle olur.
Her iki durumda da, polifenol-oksidas enzimi inaktive edilir.

Soðutma - Biriktirme: Buharlama özellikle þoklama yoluyla yapýldýysa, soðutma önem kazanýr, gaye yaþ yaprak cidarlarýna yapýþan suyun uzaklaþtýrýlmasý gerekmektedir. Þoklanmýþ yapraklara 30 C civarýnda kuru hava verilir.
Yaþ çayýn kývýrmalarda eþit zamanda kývrýlmasý gerekir, þoklamadan direkt çýkan çayýn kývýrmayý 2-3 dakikalýk bir sürede doldurmasý beklenilemez. Eðer çay kýsa bir müddetde kývýrmalara verilmezse bazý çaylar Oolong çaya dönüþecektir, bu duruma engel olabilmek için bir kývýrmalýk olacak kadar yaþ çayýn birikeceði, kýzýþmanýn olmayacaðý soðutma-biriktirme aþamasýnýn olmasý gerekmektedir. Sýcak hava verilerek þoklamada büyük bir soðutma biriminin oluþturulmasý gerekmez.
I.Kývýrma: Þoklanan çaylar 15-20 dakika süreyle birinci kývýrma iþlemine tabi tutulurlar. Burada ilk þekillenme oluþur. Kývýrmalarýn küçük olmasý tercih edilir.
I.Kurutma: Kývýrmadan alýnan ve havalandýrýlmak üzere elenen çaylar giriþ sýcaklýðý 55 C olan klasik yaþ çay fýrýnlarda kurutulur. Bu sýcaklýk döner fýrýnlarda 80-90 C'ye kadar çýkabilir. Gaye çayýn nem oranýný %20-25 dolaylarýna indirmek, oksidasyonun baþlamasýna engel olmaktýr.
II. Kývýrma: Fýrýnlardan indirilen çaylar 20 dakika süreyle ikinci kývýrma iþlemine tabi tutulur. Bu süre þekillenme isteðine göre bir müddet daha uzaltýlabilir. Baský uygulamasý olmakla beraber, tavsiye edilmez.
II. Kurutma: Kývýrma iþleminden geçirilen çaylar, 70-75 kg.lýk döner fýrýnlarda 110-120 C sýcaklýkta 50-60 dakika süreyle kurutulurlar. Gaye çaydaki nem oranýný %3 - 5 seviyelerine düþürmektir.
* Yeþil çayda tasnifleme veya torbalama iþleminden önce çaylarýn en az bir gün serilerek dinlendirilmesi ve tekrar 70-80 C'de kýsa bir müddet nem oranýnýn %2,5-4 seviyelerine düþecek kadar ýsýtmalýdýr.
Tasnif: Ýlk aþamada çaylar lif tutucularýndan geçirilerek lif ve çöplerinden ayrýlýr. Daha sonra nevilerine ayrýlýr.
* Eðer uygun taze, yaþ çay (1,5 yaprak) alýnmýþ ise þoklamadan sonra yalnýzca döner fýrýnlarda üretimin yeterli olacaðý aklýnýzýn bir köþesinde bulunsun.
Cilalama: Elde edilen tüm nevi çaylar isteðe baðlý olarak cila makinelerinde sanayi pudrasý ile cilalanabilir.


Çayýn Yararlarý ve Ýfade Ettiði Anlamlar

Çayýn Yararlarý
* Çayýn kolesterol seviyesini düþürdüðü uzmanlarca kanýtlanmýþtýr.
* Çinko içeriði ile tadým hücrelerindeki tat alma bozukluklarýný önlediði sabittir.
* Susuzluðu giderir, karaciðeri temizler ve yeniler.
* Ýçerdiði florid nedeniyle diþ çürüklerini önleyici etkiye sahiptir.
* Doku sertleþmesini ve damar sertliðini tedavi eder.
* Ýçerdiði flavonollar ile tansiyonu düþürür ve kan damarlarýnýn baðýþýklýðýný arttýrýr.
* Sapon içeriðiyle vücuttaki zararlý maddeleri yok eder, iltihaplanmayý önler.
* Ýçerdiði bileþik þekerlerle kan þekerinin yükselmesini önlediðinden diyabet hastalarýna önerilmektedir.
* Ýçeriðindeki C ve E vitamini ile karoten maddesi sayesinde kan kanserine karþý baðýþýklýðý artýrýr, kýsýrlýðý önler.
* Kuru çay yapraðýnýn içerdiði polifenoller sayesinde kan basýncýndaki artýþlarý geciktirir, gýda alerjisini önler.
* Ýçerdiði mineral maddeler ile vücuttaki mineral dengesini kurulmasýnda sudan daha etkili bir rol oynar.
* %2-4 oranýnda kafein içeriðiyle metabolizmayý ve merkezi sinir sistemini uyarýr, ruhsal rahatlýk verir, dinlendirici ve konsantrasyon artýrýcý etki yapar, kalbi güçlendirir, astýmý önler.
* Böbreklerin daha iyi çalýþmasýný saðlar. Çaydaki teobromin ve teofilin maddeleri idrar sökücü özelliði ile böbreklerin düzenli çalýþmasýný saðlar.
* Çay banyolarý, sýcak çay kompres ve pansumanlarý göz ve ciltteki bazý rahatsýzlýklarý giderir, kaþýntý ve egzama ile uzun dönemde sedef hastalýðýnýn tedavisinde rol oynar.


Doðuþ Ihlamur Çayý
Ihlamur : Evli çiftler için "Seni seviyorum" anlamýný taþýr.
Doðuþ Adaçayý
Adaçayý : Eþler arasýnda: "Biz iyi bir aileyiz" mesajý verir.
Doðuþ Papatya Çayý
Papatya : Temiz bir kalbin simgesidir. "Fikirlerini paylaþýyorum" mesajýný verir.
Doðuþ Nane-Limon Çayý
Nane : Sana karþý içimde sýcak hisler besliyorum.
Limon : Gerginliðini at, rahatla biraz.
Doðuþ Form Çayý
Doðuþ Form Çayý tamamen doðal bir bitki karýþýmýyla ideal kilonuza kavuþmanýza ve bu ideal kiloyu korumanýza yardýmcý olmak için sizlere derlediðimiz doðal bir içecektir. Bunu vücudun yað dokularýndaki yað moleküllerini çözerek, suyla dýþarý atma yöntemiyle yaptýðý biliniyor. Doðuþ Form Çayý gün içinde gereksinim duyduðunuz enerjiyi de doðal yollardan karþýlayabileceðiniz harika bir içecektir. Özellikle hanýmlarýn formlarýný koruma adýna yaptýklarý faaliyetlerin yanýnda alacaklarý Doðuþ Form Çayýnýn da etkili bir yöntem olacaðýný göreceksiniz.
Doðuþ Kuþburnu Çayý
Çin Gülü (Kuþburnu) : Zarif ve çok güzelsin
Doðuþ Böðürtlen Çayý
Böðürtlen : Alçak gönüllülüðü ifade eder.
Doðuþ Elma Çayý
Elma : Sözüme sadýk kalacaðýmÇaylarda Burdan...
69
Elektrik Neden Çarpar?

Birçoðumuz hayatýmýzda en az bir kere elektriðe çarpýlmýþýzdýr. Sonucu tehlikeli olmasa da, acý vermese de vücudumuz anýnda reflekslerle sýçradýðý için þaþýrmýþ ve korkmuþuzdur. Aslýnda belirli þartlarda az miktarda elektrik dahi hayati tehlike yaratabilir, kalbin ve solunumun durmasýna, deri yanýklarýna ve doku zedelenmelerine sebep olabilir.

Arabalarýn akülerinde ve pillerde olduðu gibi hep ayný yönde akan akýma 'doðru akým' denilir. Günlük hayatta, evlerde kullanýlan akým ise farklýdýr. Düzenli aralýklarla yönünü deðiþtirir. Önce bir yana sonra aksi yöne devamlý hareketlerle akar. Bu tip akýma da 'alternatif akým' deniliyor. Akým yönündeki bu deðiþiklikler yani akýmýn frekansý o kadar hýzlýdýr ki örneðin bir lambada kýrpýþan bir ýþýk yaratmazlar.

Alternatif akýmýn en büyük avantajý uzak mesafelere az bir kayýpla iletilebilmesidir. Alternatif akýmýn uzaklara taþýnabilmesinde en önemli faktör voltajýdýr. Elektrik akýmýný bir borudan geçen suya benzetirsek 'volt' suyun basýncýna, 'amper' de birim zamanda geçen su miktarýna karþý gelir. Borudaki suyun basýncý ne kadar yüksekse su da o kadar uzaða taþýnabilir. Elektrik akýmýnda da akým 400 bin volt gibi yüksek gerilimlerle taþýnýr, bölgeye gelince 11 bin volta, evlere verilmeden önce de 220 volta, trafolar vasýtasýyla düþürülür.

Elektrik akýmýnda volt da, amper de, frekans da ölüme sebep olabilir ancak en tehlikelisi yüksek voltajdýr. Aslýnda insan derisi iyi bir izolatördür. Voltaj çok yüksek olmadýkça akýmýn geçip girmesine izin vermez. Akým bir kere girmeyi baþarýrsa içerde rahatça ilerler, çünkü vücudumuzun çoðunluðu iyi bir iletken olan sudur.

Elektrik akýmý deriyi yüksek voltajla deler ama 0,030 amper yani 30 mili amper bile vücutta tehlike oluþturur. 100 mili amperde sinirler etkilenmeye baþlarlar. Daha yüksek amperde ise þok oluþur. Görüldüðü gibi alternatif akým doðru akýma göre daha tehlikelidir. Araba aküsündeki 12 volt, 45-60 amper tehlike yaratmazken tost makinesindeki 220 volt, 10 amper öldürücü olabilir.

Ýlginçtir, yüksek frekanslý alternatif akým hastalýklarýn tedavilerinde kullanýlýrken insana en tehlikeli olan frekans aralýðý evlerde kullanýlan 50-60 Hz.dir. Bu frekansta 110 volttan bile düþük voltajlar tehlikeli olabilirler. Kalbi etkileyerek kaslarýn çalýþmasýný durdururlar, kan basýncýný sýfýra düþürürler.

120 ile 1200 volt arasýndaki akým kalbe ve soðancýða ayný anda etki eder. 1200 voltun üstündeki akýmlar kalbe etki yapmadan soðancýðý etkileyip soluðun týkanmasýyla ölüme yol açarlar. Elektrikli sandalyede, ölüm mahkumlarýna bir elektrot baldýra diðeri alýn üzerine konularak, þahýs ölene kadar 1300 volt verilir.

50-60 Hz. frekanslý akým insan için tehlikelidir ama organizma 100 bin Hz. ve daha yüksek frekanslý akýmlara dayanýklýdýr. Bu akýmlarýn sadece ýsýsal etkileri vardýr. 100 bin Hz. ötesinde kas sinirlerine etki yapmadan, insan bedeninde tehlike yaratmadan birçok amperlik akýmlar uygulanabilir. Bu nedenle yüksek frekanslý akýmlar sinir, kas ve eklem aðrýlarýnýn tedavilerinde kullanýlýrlar.
70
Bütün ülkelerin bayraklarý

71
ATATÜRK'ÜN KÝÞÝLÝÐÝNÝN ÝLGÝNÇ YÖNLERÝ

önsöz

Ulu Önder Atatürk'ün hayatýný, yaptýklarýný ve baþarýlarýný bir yazýnýn veya bir kitapçýðýn satýrlarý arasýna sýðdýrmak mümkün deðildir. Olsa olsa O'nu yakýndan tanýyabilmek için, yaþantýsýndan bazý kesitler alarak O'nu ve kiþiliðini küçük bazý pencereler açarak izlemek yolunu seçebiliriz. Bu baðlamda, Atatürk'ün kiþiliðini yakalayabilmek için, anektodlar çok iþimize yarayabilir. Ancak, Atatürk'ü bir tüm olarak ele alýp, O'nu bütün heybeti ve haþmeti ile daima göz önünde bulundurmadýkça, bütününü býrakýn ayrýntýlarý bile zor yakalayabiliriz. Bakýnýz, O'nu yakýndan tanýyan ve hakkýnda ciltler dolusu kitap yazan bir edibimiz ne diyor!

(Falih Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s. 13)

"Herkes gibi Atatürk'ün insanlýðý iþtahlardan, hýrslardan, heyecanlardan, gurur ve öfkelerden, zaaf ve kuvvetlerden, iç varlýðýn düzlerinden, iniþ ve çýkýþlarýndan yoðrulmuþtur. Eseri bu insanlýðýn derinliklerinden gelme, kaynaklarýndan doðmadýr. Atatürk'ü ayýklayarak deðil, bir tabiat parçasý gibi, toplu ve tam ele almalýdýr."

Dolayýsý ile, anektodlara geçmeden önce, O'nu bir bütün olarak ele almalýyýz. Her þeyden önce, O engin bir Türk Milliyetçisi ve bir Türk Hümanisti idi. Sýksanýz her damlasýndan buram buram Türklük akardý. Ýkinci en önemli belirgin özelliði tüm insanlarý ve tüm diðer milletleri de sevmesi ve saymasý idi. Bu konuda þunlarý söylemiþtir:

Bilelim ki, milli benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iþbirliði eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz.

Onlarýn milliyetlerinin bütün icaplarýný tanýrýz. Bizim milliyetçiliðimiz her halde hodbince ve maðrurca bir milliyetçilik deðildir.

Askerliðe de, savaþlara da, hep mecbur olduðu için girmiþti. Türk milliyetçiliðinden sonra derdi, günü hep evrensel barýþtý. O'nun için kurtuluþtan hemen sonra 'Yurtta sulh! Cihanda sulh!' O'nun ilk özdeyiþlerinden biridir. Ýþte bu yönü ile, ebedi insan sevgisi ile dolu evrensel bir hümanistti. Ona hangi pencereden bakarsanýz bakýnýz, O'nun sözlerinin ve yaptýklarýnýn, daima biri Türk Milliyetçiliði, diðeri evrensel barýþ olmak üzere iki belirgin kalýtýmsal özelliðin ýþýðý ve bu iki temel kiþilik yapýsýnýn güdümü altýnda olduðunu görürsünüz.

Ulu Önder Atatürk'ün söz ve eylemlerinde Türk Milleti sevgisi bir yandan, insan sevgisi ve evrensel barýþ diðer yandan olmak üzere, daima bu iki engin sevgi yumaðýnýn etkisi vardýr. Ýþte bu yoðun sevgi ve inanç yumaðý, kýsacýk ömrü içinde, O'nu bir deðil beþ kere 'dahi' yapmýþtýr, O'na beþ ayrý lider vasfý kazandýrmýþtýr.

"Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceði þeyleri ilk ortaya koyduðu vakit, herkes onlara delilik der.", 1926 (Mustafa Kemal Atatürk)

Mýsýr'da, M.Ö. 15OOO' lerde yaþadýðý rivayet edilen ve Kuran'da kendinden iki yerde sitayiþle bahsedilen Hz. Ýdris (Hermes) 'e de, Lâtince trimegistus, yani üç kere majestik denilirdi. Çünkü, Hermes hem bir devlet adamý, hem bir dini lider ve hem de bir bilim adamý olarak üç ayrý mümtaz vasfý birden üzerinde taþýyordu. Ýþte bu nedenle, Antik Mýsýr tarihinden esinlenerek , Atatürk'e de Lâtince quintimegistus yani beþ kere majestik demek yanlýþ olmaz. Atatürk'ün beþ kere majestik olduðu özelliklerini kýsaca þöyle sýralayabiliriz:

1. Atatürk askeri bir 'deha' idi.
2. Türkiye Cumhuriyeti O'nun 'Dehasý'nýn eseridir.
3. Barýþçý, örnek ve 'dahiyane' bir devlet adamý idi.
4. Atatürk 'dahiyane' bir devrimci idi.
5. Atatürk kalýcý ve yaþayan bir dehadýr.

Atatürk'ün belli baþlý bu beþ deha özelliði, sözlerinden ve baþarýlarýndan alýnan bazý kesitler yardýmý ile, aþaðýda sýrasý ile açýklýða kavuþturulacaktýr. Atatürk'ün Türk gençliðine çeþitli zamanlarda verdiði þu öðütler bile aslýnda O'nun eylem plânýný ve baþarýya ulaþmadaki sýrlarýný veciz bir þekilde özetler :

"Kalbinde ve vicdanýnda manevî ve kutsal deðerlerden baþka zevk taþýmayan insanlar için, ne kadar yüksek olursa olsun, maddi makamlarýn hiç bir kýymeti yoktur. Bir insan, hayatýnda büyük bir muvaffakiyet gösterebilir, fakat yalnýz onunla övünerek kalmak isterse, o muvaffakiyet de unutulmaya mahkûm olur. Onun için çalýþmak ve daima muvaffakiyet aramak herkes için esas olmalýdýr."

"Ben bir iþte nasýl muvaffak olacaðýmý düþünmem. O iþe neler mani olur diye düþünürüm. Engelleri kaldýrdým mý, iþ kendi kendine yürür. "

"Verdiðiniz emrin yapýlmasýndan emin olmak istiyorsanýz, tâ en son gerçekleþme ucuna kadar kendiniz onun baþýnda bulunmalýsýnýz."

"Muhterem gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayý hayatta yalnýz iki þey vardýr. Galip olmak, maðlup olmamak . Size, Türk gençliðine devir ve emanet ettiðimiz vicdani görev, yalnýz ve daima galip olmaktýr ve eminim daima galip olacaksýnýz. Milletin yücelmesi uðrunda yapýlacak iþlerde, atýlacak adýmlarda katiyen tereddüt etmeyin. Milleti o yüce hedefe götürmek için konulacak engellere hep birlikte mani olacaðýz. Bunun için dimaðlarýnýza, malûmatýnýza, icap ederse bileklerinize, pazýlarýnýza, bacaklarýnýza müracaat edecek, fakat neticede mutlaka ve mutlaka o gayeye varacaðýz."

"Her gün, sabah, akþam, gece, ne zaman sýrasýna getirebilirseniz bir çeyrek, yarým saat, ne kadar vakit ayýrabilirseniz kendi içinize çekilin, o gün yaptýðýnýz iþi göz önünden ve düþüncelerinizin tartýsýndan bir defa geçirin, ne ettiðinizi, ne iþlediðinizi her gün bir defa kendi kendinize yoklayýn. Þuurunuzdan alacaðýnýz cevaplarýn ne kadar faydalý olacaðýný tasavvur edemezsiniz. "

"Büyüklük odur ki, kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksýn, memleket için hakikî mefkure ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktýr, herkes seni yolundan çevirmeye çalýþacaktýr. Ýþte sen bunda mukavemetli olacaksýn. Önünde namütenahi manialar yýðýlacaktýr. Kendini büyük deðil küçük, vasýtasýz, hiç telâkki ederek, kimseden yardým gelmeyeceðine kani olarak bu manialarý aþacaksýn, ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere güleceksin."1. ATATÜRK ASKERÝ BÎR DEHA ÝDÝ

Atatürk, Filistin, Trablus garp, Bin gazi, Muþ, Suriye cephelerinde, daha sonra Ana fartalar, Arý burnu, Sakarya ve Dumlupýnar savaþlarýnda, daima baþarýlý ve çarpýcý komutanlýklar sergiledi. Daha genç bir subay iken, kendi ülkesinde ve Avrupa'da katýldýðý çeþitli manevralarda gösterdiði ustalýklar ve uyguladýðý taktikler, verdiði emirler ve harp sahalarýnda kazandýðý zaferlerle Atatürk, ne kadar baþarýlý bir komutan olduðunu tarih sayfalarýna altýn harflerle yazdýrmýþtýr. Þu altý küçük anekdot bu askeri dehanýn emarelerini bütün çýplaklýðý ile yansýtmaktadýr:

1.1. "Az olur!"

(Falih Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s.89)

Aþaðýdaki anekdot, Atatürk'ün aðzýndan kaleme alýnmýþtýr:

Karargâhý ( Eceabat Ýlçesi ) Yalova'da bulunan Ordu Komutaný Liman Von Sanders Paþa telefonla beni aradý. Konuþmamýza aracýlýk eden Kurmay Baþkaný Kâzým Bey idi. Sorduðu þu idi: "Durumu nasýl görüyorsunuz ve nasýl tedbir almayý düþünüyorsunuz? ". Durumu nasýl gördüðümü ve nasýl tedbirler almak gerektiðini çoktan bütün ilgili olanlara belirtmiþtim. Hepsi cevapsýz kalmýþtý, dedim ki;

- "Durumu nasýl gördüðümü çoktan size bildirmiþtim. Þimdi alýnabilecek tek bir tedbir kalmýþtýr!"
- O tedbir nedir?
- Bütün komuta ettiðiniz kuvvetleri emrime veriniz. Tedbir budur!
Alaylý bir sesle,
- Çok gelmez mi?
- Az gelir ! dedim.

Telefon kapandý. 8/9 Aðustos gecesi saat 21:50'de bana Anafartalar Grubu Komutanlýðýna tayin edildiðimi bildirdiler. Gerçi böyle bir sorumluluðu almak basit bir þey deðildir. Fakat, ben vataným yok olduktan sonra yaþamamaya karar verdiðim için bu sorumluluðu yüklendim! Daha önce kararlaþtýrdýðým saldýrýyý kendim yöneterek düþmanýn üstün kuvvetlerini gerilettim. 10 Aðustos sabahý tan yeri aðarýrken düþman üzerine süngü ile atýlmak için hazýrladýðým asker saflarýnýn önüne geçerek kuvvetlerimi düþman üzerine attým. Düþman ortalýk aðardýktan sonra Conkbayýrý'ný denizden ve karadan büyük çapta toplarla dövmeye baþladý. Bütün Conkbayýrý dumanlar ve ateþler içinde kaldý. Herkes tevekkülle sonunu bekliyordu. Etrafýmýz þehitler ve yaralýlarla doldu. Olan bitenleri seyrederken, bir þarapnel parçasý göðsümün sað tarafýna çarptý. Cebimdeki saati paramparça etti. Etime giremedi. Yalnýz deride bir kan lekesi býraktý. Bu parçalanmýþ saati sonra bu günün hatýrasý olarak Liman Von Sanders Paþaya verdim. O da aile armalý saatini bana hediye etti.

1.2. "Zaferini tebrik ederim Paþam!"

(F. Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s. 293)

Sakarya muharebelerinin sonlarýna doðru idi. Erkân-ý harp zabiti cepheden alýnan son malûmatý umutsuz bir ses tonu ile, kaburgalarý kýrýk olduðu için yatakta yatan Baþkumandan Müþir Gazi Mustafa Kemal'e okuyordu. Malûmat meyanýnda, cephe kumandanlarýndan biri Seyit Gazi veya Döðer'in þark veya þimalinde düþmanýn taze kuvvetler aldýðýndan ve yeni bir düþman fýrkasý görüldüðünden bahsediyordu. Paþa kaþlarýný çatarak " Hayýr! Orada düþman fýrkasý olamaz ve yoktur! Yazýnýz, iyi baksýnlar ! " dedi. Baþkomutan, raporu verenin, Yunan cephesinin bir kanadýndan diðer kanadýna geçen kuvvetleri yeni kýtalar sanmýþ olduðunu anlamakta gecikmedi. Bu aktarma ancak bir çekilme hareketi olabilirdi. Erkân-ý harp zabiti dýþarý çýktýktan sonra Baþkomutan Ýsmet Paþaya dönerek ; " Zaferinizi tebrik ederim Paþam! Hemen karþý taarruz emri veriniz!" dedi. Erkân-ý harp zabiti gittikten sonra orada iki saat daha kaldý. Öðle yemeði yenilirken zabit tekrar geldi. "Haber aldým, filhakika orada düþman fýrkasý yokmuþ efendim!" dedi. Cephedeki kumandan gözle görülen bir düþman fýrkasýndan bahsederken, Gazi Paþa yattýðý yerde, altý yüz kilometre uzaktan, orada düþman fýrkasý olmadýðým görüyor ve ihtar ediyordu.

1.3. Yerine Çavuþ gönderirim !"

(F. Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s. 293)

Sakarya muharebeleri sýrasýnda bir kibrit kývýlcýmýndan atý ürkünce, Atatürk yere düþüp kaburgalarýný kýrmýþtý. Baþkomutan cephede, oradan oraya sedye ile dolaþtýrýlýyordu. Savaþýn kritik bir anýnda, yukarýdaki anekdotta adý geçen hemen karþý taarruz emri verildikten çok kýsa bir süre sonra, Genel Kurmay Baþkaný Fevzi Paþa ( Çakmak ) odasýna geldi. Kolordu Komutaný Kemal ettin Sami Paþadan bahisle ; "Kendisini taarruza kaldýramýyoruz. Emri doðru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon baþýna kadar gidip konuþabilir misiniz ? "dedi. Sedye ile telefon baþýna giden Baþkomutan, Kolordu komutanýna hitaben ;" Taarruz olacaktýr ! Sen olmazsan yerine bir çavuþ gönderirim, gene taarruz ettiririz.! " dedi. Mustafa Kemal Paþanýn biraz sertçe olan sesini tanýyýnca Kemal ettin Paþa, " Ya... Böyle mi tensip buyurdunuz, emredersiniz ! " dedi. Kolordu taarruza geçmiþ ve sonuç alýnmýþtýr.

1.4. "Emrim kemiklerinin orada gömülmesidir!"

(F. Rýfký Atay, 'Çankaya1, 1968, s. 299)

Sakarya savaþý sýrasýnda bir defa, Ýsmet Paþayý telefonla arayan Yusuf Ýzzet Paþa (Tengirþek), lüzumu halinde, geri çekilmenin nereye kadar ve nasýl olacaðý hususunda bilgi alamayýnca, Mustafa Kemal Paþa ile görüþmek istediðini söyler. Telefonu Mustafa Kemal'e verirler ;
- "Beni aramýþsýnýz, buyurun!"
- "Gizli emirlerinizi bildirmediniz. Yani, geri çekilme lâzým geldiði vakit istikametimiz ne olacaktýr?"
Pek kýzan Mustafa Kemal, daha savaþa girmeden kaçmayý düþünen bu komutana :"Paþa ,paþa! Gizli emrim senin kemiklerinin orada gömülmesidir!" der. Baþkomutan, o meþhur "Hatt-ý müdafaa yoktur, sath-ý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý þehit kaný ile sulanmadýkça, o yer terk edilemez !" emrini Yusuf Ýzzet Paþa ile yaptýðý bu telefon görüþmesinden sonra vermiþtir.

1.5. "Eðri býçaklarla hücum etsinler!"

(F. Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s. 299)

Sakarya muharebeleri sýrasýnda düþman hatlarýmýzda tehlikeli bir gedik açmýþ, geniþletiyordu. Bu gedik hemen kapatýlmalý, düþman süngü hücumu ile geri çevrilmeli idi. Ýhtiyat kuvvetlerinin hemen oraya gönderilmesini istedi. Ýhtiyat kuvvetimiz kalmadýðý cevabýný verdiler. Yalnýz, Giresunlu Osman Aðanýn çetesi vardý. Onlarýn da süngüleri yoktu. Mustafa Kemal Paþa :
"Süngüleri yoksa bellerinde býçaklarý vardýr, düþman üzerine atýlacaklar, onu eski yerine kovacaklardýr!" diye haykýrdý! Bu kahraman çocuklar eðri býçaklarý ile Yunanlýlarý eski yerlerine kadar sürmüþlerdir.

1 .6. "O halde düþmaný 20 km içinde tepeleyin!"

(F. Rýfký Atay, 'Çankaya', 1968, s.308)

Büyük Taarruz öncesi Afyon'un Çay ilçesinde Kolordu ve Ordu Komutanlarý toplanmýþ, Genel Kurmay Baþkaný Fevzi Paþanýn ( Çakmak ) saldýrý plânýný dinliyorlardý. Ýsmet Paþa saldýrý plânýna karþý olduðunu beyan etti. Atatürk' ün Harp Okulu'ndan tabiye hocasý, çok sevdiði, takdir ettiði ve kendisine "Hocam" diye hitap ettiði Yakup Þevki Paþa, milletin varýný yoðunu zar gibi atmanýn tarihçe cinayet sayýlacaðýný söyledi. Mustafa Kemal:
- Milletin varý yoðu bundan mý ibarettir Hocam ?
- Evet!
- O halde kesin sonucu bununla almak zorundayýz! Kolordu Komutaný Kemalettin Sami Paþada bizim geri teþkilâtýnýn düþmaný yirmi kilometreden fazla kovalayamayacaðýný söyleyince ;
- Bizim geri teþkilâtýmýz düþmaný yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mý?
- Hayýr Paþam !
- O halde düþmaný yirmi kilometre içinde tepelemek zorundayýz!

Ýkinci Ordu Komutaný Nurettin Paþa ise, cepheye henüz yeni geldiðinden, bir fikri olmadýðý cevabýný verir. Bu arada, belki ikisi arasýnda bir tertip eseri olarak, Fevzi Paþa " Madem ki, Ordunun bana güveni yok, ben çekiliyorum !." diye istifasýný verir. Mustafa Kemal de, Genel Kurmay Baþkaný çekildiðine göre kendisinin de Baþ Komutanlýk görevinde kalamayacaðýný belirtir. Telaþa düþen Ýsmet Paþa þöyle der ; "Efendim bize fikrimizi sordunuz, söyledik. Yoksa, hepinizin emrinizdeyiz, ne yolda isterseniz öyle hareket ederiz ! " Taarruz sürpriz bir þekilde kuzeyden deðil, güneyden, daðlýk bölge üzerinden yapýlýr ve sonuç kesin zaferdir.2. TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ATATÜRK'ÜN SÝYASÝ DEHASININ ESERÝDÝR!

Altý yüz yýllýk Osmanlý Ýmparatorluðunun enkazýndan, yepyeni bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Birinci Dünya Harbi baþýnda 1914, yýlýnda Osmanlý hükümranlýðýnda bulunan topraklar 1.7 milyon kilometrekare idi ve 22 milyon nüfus yaþýyordu. Ordularý her cephede yenik düþmüþ Osmanlý Hükümeti'ne 1918 yýlýnda imzalattýrýlan Sevr Muahedesine göre, topraklar Ankara ve çevresindeki 100 bin kilometrekarelik bir yöreye, nüfus ise 1 milyon kiþiye düþüyordu. Atatürk'ün dahice yürüttüðü Kurtuluþ Mücadelesi'nin ve O'nun siyasi dehasýnýn eseri olarak, Sevr altüst oluyor, 1923'de Lozan Antlaþmasý ile yaklaþýk 770 bin kilometrekarelik bir arazide, 10 milyon nüfusun yaþadýðý yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve tüm dünya ülkeleri içinde þerefli ve saygýnlýklý yerini alýyordu.3. ATATÜRK EVRENSEL BARIÞI SEVEN BÝR LÝDERDÝ!

3.1. Ýngiltere Baþbakaný Loyd George'un sözleri

(Niyazi Ahmet Banarh, 'Fýkra ve Nüktelerle Atatürk' 1954, s. 93)

Çeþitli yazarlar, O'nun dönemini yaþamýþ siyasi ve askeri yetkililer, tarihçiler ve Türkologlar tarafýndan ulusal ve uluslararasý ortamda Atatürk hakkýnda yazýlan araþtýrma, hatýra ve biyografiler 2400 cildi aþan dev bir kitaplýk oluþturur. Atatürk'ü dost olduðu kadar düþman ülkelerin liderleri de övgü ile andýlar, O'nun örnek devlet adamlýðým veciz bir þekilde dile getirdiler. Ýþte birkaç örnek;

Türk ordularý Ýzmir'e girer girmez, 1922 yýlýnýn Ekim ayýnda Ýngiliz parlamentosu fevkalade bir toplantý yaptý. Lordlar kamarasý üyeleri yerlerini aldýlar. Büyükelçiler de bu tarihi oturuma iþtirak ettiler. Ýlk defa kürsüye Ýþçi Partisi lideri McDonald çýkarak ;- " Hükümetten þunu sormak istiyorum. Hükümet Anadolu'yu galip devletler arasýnda paylaþmak maksadýyla Hazineden on binlerce altýn aldý. Ýstanbul ve Boðazlar Büyük Britanya'nýn olacak, Ýzmir Yunanlýlara , Antalya ve Konya Ýtalyanlara, Adana ve havalisi Fransýzlara verilecek, Doðuda bir Kürdistan ve müstakil bir Ermenistan kurulacaktý. Ne yazýk ki, bunlarýn hiç birisi olmadý, bu taksim projesini Mustafa Kemal'in süngüleri alt üst eti. Bu hususta Hükümetten izahat istiyoruz." dedi. O zaman Baþvekil bulunan Loyd George aðýr, aðýr kürsüye gelerek: "Ýnsanlýk tarihi bir kaç asýrda ancak bir dahi yetiþtirebiliyor. Þu talihsizliðimize bakýnýz ki, beklenilen O dahi, bugün Türkiye' de doðmuþtur, elden ne gelebilirdi?" diyerek kürsüden indi. Bu cevaba bütün Ýngiliz Milleti baþ eðmek zorunda kaldý. Bundan sonra Loyd George Baþvekillikten istifasýný verdi.

3.2. Diðer devlet adamlarýnýn sözleri

"Sizlere þunu söyleyeyim ki, ben Atatürk'e sekreter olmak isterdim. Sebebi de, O'nun her akþam sofrasýnda bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek dileðinde oluþumdur.", 1933
Edward Herriot, Fransa Baþbakaný

"Norveç Nobel Komitesi Baþkanlýðý'na ;
"Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþuyla bölgedeki istikrarsýz durum sona ermiþtir. Teokratik bir rejimle yaþayan, din ve hukuk kavramlarýnýn birbirine karýþtýðý, çökme sürecindeki bir Ýmparatorluðun yerini, güç ve hayat dolu, modern ve milli bir devlet almýþtýr. Barýþ dünyasýna bu deðerli katký, Türkiye Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Paþa sayesinde yapýlabilmiþtir. Bu nedenle, Yunanistan Hükümeti Baþbakaný sýfatýyla, Mustafa Kemal Paþanýn Nobel Barýþ Ödülü'ne adaylýðýný takdim etmekten þeref duymaktayým." 12.1.1934
Venizelos, Yunanistan Baþbakaný

"Sovyet Cumhuriyetler Birliði Dýþiþleri Bakaný Litvinof, bana Avrupa'nýn en kýymetli devlet adamýnýn , Avrupa'da deðil, Boðazlarýn gerisinde, Ankara'da yaþadýðýný, Türkiye Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal olduðunu söyledi." , 1937 Franklin D. Roosevelt, ABD Baþkaný

"Savaþta Avrupa' yý kurtaran, savaþtan sonra da milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnýz yurdu deðil, Avrupa için de büyük kayýptýr.", 1938
Winston Churchil, Ýngiltere Baþbakaný

Atatürk 1938 baþlarýnda manevi kýzý Ülkü ile Florya'daki bir yaz günü yaþantýsýný 20 dakikalýk kýsa metrajlý bir film olarak F. D. Roosevelt'e gönderdi ve O'nu Türkiye'ye davet etti. Aralarýnda bir süre sonra hediyeler teati edildi. Atatürk ona bir pul koleksiyonu , ABD Baþkaný da Atatürk'e o zaman için çok orijinal olan bir müzik dolabý ( Þiþli Atatürk Müzesi'nde en üst katta sergilenmektedir) gönderdi. Atatürk'ün vefatý üzerine, ABD Baþkaný gönderdiði mesajda özetle þunlarý yazdý;
"Üzüntüm iki katlýdýr. Birincisi, güvenilir bir dostumuzu ve çaðýn en büyük devlet adamýný kaybettiðimiz için, ikincisi ise böyle bir devlet adamýyla þahsen tanýþma fýrsatýný ebediyen kaçýrdýðým için.", 1938
Franklin D. Roosevelt, ABD Baþkaný

"Tarih çok büyük adamlar gördü. Ýskender'leri, Napolyon'larý, Washington'larý gördü. Ancak, yirminci yüzyýlda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oðlu Türk kýrdý...", 1938 L'illustration Dergisi, Paris

"Atatürk, tarihte görülmüþ olan büyük adamlarýn hiç birine benzemez. Çünkü, O'nun yaptýklarý Adem oðullarýnýn yapabilecekleri þeylerden deðildir. O büsbütün baþka bir insandý." 1938
El Mýsri Gazetesi, Kahire

"Atatürk, geride Türkiye' yi etrafýnda hiç bir düþman devlet kalmaksýzýn býrakmýþtýr. Bu, zamanýmýzda hiç bir liderin baþaramadýðý bir þeydir." 1938
Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

"Bu müstesna adamýn benzerinin bir daha dünyaya geleceðini sanmýyoruz. O'nun gerçek büyüklüðünü zaman gösterecektir." 1938
Deutsche Allgemeine Zeitung Gazetesi, Almanya

"Türkler Mustafa Kemal'e yanlýþsýz ve eksiksiz bir demokrasinin temellerini atýðý için minnettardýr.", 1944
Kont Sforza, Ýtalya Dýþiþleri Bakaný

"Atatürk asrýmýzýn dâhi bir devlet adamýdýr.", 1950
Albert Einstein

(Ýstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Münir Ülgür'ün anlattýðýna göre, 1950 yýlýnda USA' da Albert Einstein' ý evinde ziyaret ederler. Onlarý kapýda karþýlayan A. Einstein, Türkiye Delegasyonu'na özel bir ilgi gösterir ve ilk iþ olarak yukarýdaki sözlerle Atatürk hayranlýðýný belirtir.)

"Atatürk, gençlik günlerinde benim kahramanýmdý. O, çaðýn yapýcýlarýndan biridir. O'nun en büyük hayranlarý arasýnda bulunmakta devam ediyorum." , 1963
Pandit Nehru, Hindistan Baþbakaný

ATATÜRK 'DAHÝYANE' BÎR DEVRÝMCÝ ÝDÝ!

Atatürk, 1923 ilâ 1928 yýllarý arasýnda, beþ sene bir ay gibi kýsa bir süreye, Batýnýn yüz yýl süren Rönesans'ýný sýðdýrdý ve dev bir çaðdaþlaþma hareketi yarattý. Reformlarýnýn baþlýcalarý þunlardýr;

4. l. Milliyetçilik duygusundan doðan reformlar

Milli Egemenliðin ve tam baðýmsýzlýðýn saðlanmasý,
Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasý,
Hilâfetin ve Saltanatýn kaldýrýlmasý,
Milli Ekonomi' nin kurulmasý,
Türk tarihinin, Orta Asya'daki yataklarýna kadar geniþletilmesi,
Ulusal dil ve ulusal tarih eylemleri,
Ümmet felsefesi yerine, millet felsefesinin Türk Milliyetçiliði için esas alýnmasý.

4.2. Çaðdaþlaþma ülküsünden doðan reformlar

Lâikliðe ait bütün reformlar,
Din ile devlet iþlerinin ayrýlmasý,
Þeyhülislâmlýk kuruluþunun kaldýrýlmasý,
Medreselerin ve Þer'i mahkemelerin kapatýlmasý,
Tekke ve zaviyelerin kapatýlmasý,
Eðitim birliðinin kurulmasý,
Medeni hukukun kabulü,
Kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn verilmesi,
Kaç, göç ve çok kadýnla evliliðin yasaklanmasý,
Fesin yasaklanmasý ve þapka giyilmesi,
Lâtin harflerinin kabulü,
Batý takviminin , saatinin ve pazar tatilinin yerleþtirilmesi,
Batý musikisi, resim, heykel, tiyatro, bale ve tüm güzel sanatlarýn geliþtirilmesi,

Kýsa sürede uygulamaya konulan bu devrimlerin hazýrlanmasýnda olduðu kadar, geniþ halk kitlelerine benimsetilmesinde ve toplum yaþamýna adapte edilmesinde 'kiþisel olarak Atatürk, insan üstü bir gayret ve çaba gösterdi. Türk ekonomisi ve sanayiinin geliþmesi için, bankacýlýk (Ýþ Bankasý), sigortacýlýk (Anadolu Sigorta), havacýlýk ( Türk Kuþu , Tayyare Cemiyeti, Türk Hava Kurumu), alt yapý hizmetleri (demiryollarý, barajlar), fabrikalar (þeker, tekstil, demir ve çelik fabrikalarý) hep O'nun eseridir. Lâtin harflerinin, her kesimden insana, tarladaki kadýna kadar öðretilmesi, çok sesli batý musikisinin, operanýn ve balenin halka gene sevdirilmesi hep O'nun kiþisel çabalan ile olmuþtur. Günümüzde (2001), bazý kýrsal kesimlerde ve bazý Büyükþehir varoþlarýnda görülen küçük çaplý, gerici ve tutucu söz ve davranýþlar ile, çok küçük bir azýnlýk dahi olsa, bazý genç kýzlarýmýzýn Üniversitelerimizde ýsrarla çað dýþý baþörtüsü ile dolaþma istekleri dýþýnda, Atatürk reformlarý tam bir baþarýya ulaþmýþtýr. Bu reformlarýn kanunlarýný 1924'lerin Millet Meclisi'nden çýkarabilmek bir dehanýn , çýkmýþ kanunlarý topluma benimsetmek ikinci bir dehanýn , hele, hele bu devrimlerin, aradan geçen 75 sene sonra bile, eksiksiz uygulanýyor olmasý ve bu devrimlerden hiç bir suretle taviz verilmesine izin vermeyecek olan Türk Gençliðinin her zamankinden daha azimli ve kararlý olmasý ise üçüncü bir dehanýn eseridir.

5. ATATÜRK KALICI VE YAÞAYAN BÎR LÝDERDÝR!

Ne Hitler, ne Tito, ne Musolini, ne Lenin, ne Stalin ve ne Mao artýk yok, yaþamýyorlar ve anýlmýyorlar! Tarihin karanlýk sayfalarýna gömüldüler. Hitler, intihar etti, insanlýk suçu iþlediði için kendi ülkesinde bile lanetlendi. Tito'nun Yugoslavya'sýnýn yerinde bugün yeller esiyor. Yugoslavya içinde etnik çatýþmalar, boðaz boðaza kavgalar, büyük bir istikrarsýzlýk hâlâ devam ediyor. Musolini'yi Ýtalyan halký, yani kendi milleti linç etti. Lenin'in heykelleri her yerde kýrýldý. Lenin, artýk rehber alýnacak lider deðil! Stalin, gizli polis teþkilâtý vasýtasý ile yaptýðý kirli iþlerden dolayý hem Rus halký hem de tarih nezdinde karanlýk sayfalara gömüldü. Kremlin'de Presidyum Baþkanlarý için ayrýlan heykel sergisinde, ona ayrýlan kaidenin üzerine büstünü bile koymadýlar. Kaide boþ duruyor! Mao'nun sosyalist liderliðinden artýk söz bile edilmiyor. Çin artýk serbest piyasa ekonomisine geçti.

Atatürk ise, dimdik her gün ayakta. Gün geçtikçe kýymeti daha iyi anlaþýlýyor. Atatürk, "Ben size hiç bir dogma veya doktrin býrakmýyorum. Benim doktrinim müspet ilimdir! " demiþtir. Atatürk, iþte bunun için kalýcý ve yaþayan bir lider olmuþtur (Falih Rýfký Atay 'Çankaya', 1968, s.13).

"Atatürk toplam hesaplaþmasýnda, içinde göründüðü bütün olaylarýn üstünden bakar olur. Dikeni, çalýsý ayaðýnýzý yalayarak indiðiniz bir dað gibi, geri dönüp baktýðýnýzda O'nun ancak yüceliði altýnda ezilirsiniz! ".

Gelin bir de, unutturulmak konusunda Atatürk kendisi için neler söylemiþ, O'nu dinleyelim :
(Münir Hayri Egeli'nin hatýratýndan, 1937)

"Bir zaman gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler ve bana taan edenler çýkabilir. Hatta bunlar benim yakýn bildiðim ve inandýklarým arasýndan bile olabilir. Fakat, ektiðimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki, bu fikirler Hind'den, Mýsýr'dan döner, dolaþýr gene gelir, feyizli neticeleri kalpleri doldurur." 1937, Atatürk

6. ATATÜRK'ÜN KÝÞÝLÝÐÝNÝN ÝLGÝNÇ YÖNLERÝ

Atatürk'ün baþarýsýnýn sýrlarýný araþtýrýrken, O'nun söylediklerini, yazdýklarýný ve yaptýklarýný tarayýnca, çok belirgin bazý karakter yapýlarý ile karþý karþýya kalýrýz. Atatürk'ün kiþiliðinde gördüðümüz ve yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz beþ ayrý cinsteki 'dahi' insanýn oluþmasýnda, bu çok belirgin karakter yapýsýnýn büyük rolü olmuþtur. Baþka bir deyimle, Atatürk'ün karakterindeki bu çok belirgin özellikler, O'nun baþarýlarýnýn altýnda yatan en önemli sýrlar ve unsurlardýr.

O'nun sözleri, yazýlarý ve yaptýklarý incelendiðinde, karþýmýza çýkan karakter yapýsýnýn en ilginç yönleri aþaðýda baþlýklar halinde sýralanmýþtýr. Ayrýca ilerleyen sayfalarda, kiþiliðinin karakteristik yönlerini ayrý, ayrý ve belirgin bir þekilde açýklayýp anlatabilmek için, seçilen her konuda O'nun yaþantýsýndan ilginç kesitler, anekdotlar ve belgesel bilgiler sunulmuþtur. Atatürk'ün karakterinin ilginç yönleri ana baþlýklar halinde þöyle özetlenebilir :

01. Askerliði ulvi gördü! Esas misyonu devrimciliði ve devlet adamlýðý idi!

02. Geçmiþi kucaklayan, fakat çaðýný aþan bir kültüre sahipti. Tüm güzel sanatlarý sevdi, kurdu, korudu ve milletine sevdirdi!

03. Arkadaþlarý ve kültürlü insanlar Ona yetiþmekte, O'nu anlamakta, O'nu takip etmekte ve O^na ayak uydurmakta zorluk çektiler !

04. Olaðanüstü bir zamanlama üstadý idi. Bazen Hz. Eyüp sabrý vardý, bazen de aculdü! Meyveyi olgun yerdi ama çürütmezdi!

05. Eðilmezdi, çok gururluydu ve kendinden çok emindi!

06. Ateþli bir Türk milliyetçisi ve tutkun bir Türk hümanisti idi! Sýksanýz her damlasýndan Türk ve Türklük akardý!

07.Ölüme karþý þanslýydý. Yedi kere ölümün eþiðinden döndü!

08. Þefkatli ve akik kalpli, merhametli ve yardýmseverdi! Savaþ meydanlarýnda ise kaskatý ve acýmasýzdý! Fakat, baþarýlý bir "Barýþ Kurdu" oldu!

09. Hazýr cevaptý! Muhatabýný ve özellikle muhalifini anýnda ikna ederdi!

10. Dinlemesini severdi, bir dinleme üstadý idi! Baþarýlarýnýn sýrrý olarak bu özelliðini sayardý!

11. Baþarýlarýný kendisi üstlenmez, onlarý ya Mehmetçik'e veya Millete mâl ederdi. Bazen de, "Millet böyle istiyor!" diye, O'nun sözcüsü durumuna geçer ve gücünü Türk Milleti'nin manevi þahsiyetinden alýrdý!

12. Çok örgüt kurdu! Örgütlerle çalýþmayý, demokrasiyi ve meþruiyeti severdi!

13. Kýzar, tehdit eder, uzak kalýr, ihtar eder, haykýrýr, ikna eder, susar, ama TBMM' siz yapamazdý!

14. Devrimlerinin acýmasýz takipçisi idi! Onlardan asla taviz vermezdi!

15. Çok ileri görüþlüydü! Yargýlarý hep doðru çýkmýþtýr! Durum deðerlendirmesinde, strateji oluþturmada, düþmaný tartmakta çok mahir bir taktik ustasý idi!

16. Yorulmadan çok uzun saatler ve günlerce uykusuz, duraksýz çalýþabilirdi. Yoðun konsantrasyon yeteneði vardý!

17. Etrafýndakileri sürprizlerle etkileme üstadý idi! Kin tutmazdý, baðýþlayýcý idi! Gürültülü, tabancalý ve olaðandýþý bir barýþma stili vardý!

18. Halk adamýydý! Halka ve Mehmetçik'e düþkündü!

19. Misafirlerine çok kýymet verirdi! Onlarý olaðanüstü aðýrlamayý severdi! Yabancý ülkelerin haysiyetlerine aþýrý saygýlý idi!

20. Halkýn ve O'nu temsil eden saygýn kiþilerin nabzýný ve kalp atýþlarýný iyi dinlerdi !

21. Doðayý ve yeþili sever ve korurdu! Bir aðaç dalý için bir binayý yürütmüþtü!

22. Bazý sözleri hümanizm tarihine geçti! Çanakkale Þehitleri için söyledikleri düþmanlarýný kendisine aþýk etti!

23. Manevi evlat edinmeyi çok severdi! Onlarýn yetiþmesi, mutluluklarý ile çok yakýndan ilgilendi!

24. Aþklarý da oldu, evliliði de! Ama Fikriye'yi sevdi. Fikriye' de O'nun ile olamadýðý için intihar etti!

25. Sofralarý bir eðitim meclisi idi! Sofralarýna dil uzatanlara cevabý keskin oldu! Yalnýz adamdý! Ailesi olmadý. Aile hayatýný çok özledi!

26. Hatalarý ve zaaflarý da vardý! Kesin prensipleri ve tereddütleri de! Aðladýðý anlar da, kahkaha ile güldüðü anlar da oldu! Özel meclislerinde þarkýyý, zeybeði, neþeyi, içmeyi ve içirmeyi severdi!

27. Biyografisinin "gerçekçi" yazýlmasýný, Kurtuluþ filminin çekilmesini çok istiyordu !

28. "Fes" e karþý büyük bir antipatisi vardý!

29. Çok tutumlu idi! Daima, kendi masraflarýný kendi öderdi! Zaman zaman etrafýndaki ihtiyaçlýlara belli etmeden para yardýmýnda bulunurdu! Yerli malý haftalarýný çok tutardý !

30. Para alýp vermelerde, mallarý ile ilgili hususlarda veya yakýnlarýnýn haksýz tasarruflarý konusunda hiçbir dedikoduyu hazmedemezdi! Hemen gereðini yapardý!

31. Kendisine rakip birisinin çýkmasýna asla tahammül edemezdi!
72
Atatürk`ün dünyada `baþöðretmen' sýfatlý tek lider olduðunu,
*Bir geometri kitabý yazdýðýný,
*Üçgen, açý, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim
babasýnýn bizzat Mustafa Kemal olduðunu,
*Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduðunu.

''Atatürk'' çiçeði'nin adýný, çiçeði bulan Wanderbit Üniversitesi
profesörlerinden doktor Kirk Landýn`in koyduðunu ve bu çiçeðin tüm dünyada
bu isimle üretilip satýldýðýný,

*Yunan baþkomutaný Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baský olmadan her
Cumhuriyet bayramýnda Atina'daki Türk büyükelçiliðine giderek, Atatürk`ün
resminin önüne geçtiðini ve saygý duruþunda bulunduðunu,

*''Mimber'' adýnda bir gazete çýkarttýðýný ve 52 sayý yayýmlanan gazetede
ilk defa sansür kelimesi geçtiðini,

*Kurtuluþ Savaþý'nda rütbe alan bir çok kadýn askerlerimizin olduðu, dünya
tarihine geçen tek bir üsteðmenimizin olduðunu, Üst teðmen Kara Fatma'nýn
700 erkek, 43 kadýndan oluþan bir müfrezenin reisliðine bizzat Atatürk
tarafýndan atanmýþ olduðunu,

*Bir röportajda Birleþmiþ Milletlere üye olmayý düþünüyor musunuz?" diye
sorulduðunda "Þartlarýmýzý koyarýz, kabullerine baðlý. Biz müracaat etmeyiz
üye olmak için, davet gelirse düþünürüz" dediðini ve bunun üzerine BM
yasasýnýn deðiþtirildiðini ve üyeliðe davet edilen ilk ülkenin Türkiye
Cumhuriyeti olduðunu,

*1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranlý döneminde,
danýþman, senatör ve bakanlarýndan oluþan yüz yirmiden fazla kiþiye; "Þu
anda hiçbirinizi deðil, büyük istidadý ile Mustafa Kemal'i görmek için
neler
vermezdim" dediðini,

*1938'de Ata`nýn ölümünde Tahran gazetesinde yayýnlanan bir þiirde;
"Allah bir ülkeye yardým etmek isterse onun elinden tutmak isterse baþýna
Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildiðini,

*1996'da Haiti Cumhurbaþkanýnýn vasiyetinde, mezar taþýna yazýlmasýný
istediði metinde; "Bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal
Atatürk'ü anlamýþ ve uygulamýþ olmaktan dolayý mutlu öldüm" yazdýðýný,

*2000'de ABD Baþkaný'nýn milenyum mesajýnda; '' Milenyumun hiç þüphe yoktur
ki tek devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yýlýn deðil asrýn
lideri olabilmeyi baþarmýþ tek liderdir" denildiðini,

*2005'de Amerika'nýn en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un
önerisinin "Türkiye ekonomiyle savaþta bir tek Atatürk'ü örnek alsýn yeter"
olduðunu,

*2006'da ise AB Uyum yasalarý gereðince devlet dairelerinden Atatürk
resimlerinin kaldýrýlmasýnýn istendiðini
73
Þýrnak'ta 13 askerimizin þehit edilmesi üzerine ülkenin dört bir yanýnda vatandaþlar tarafýndan hazýrlanan amatör klipler, YouTube video paylaþým sitesinde yer almaya baþladý.

Önceki hafta Þýrnak'ýn Küpeli Daðý bölgesinde operasyona çýkan askeri birliðe PKK'lý teröristlerce düzenlenen hain saldýrýda þehit düþen Bolu Komando Tugayý'na baðlý Astsubay Çavuþ Ahmet Sarýoðlu, Çavuþ Bayram Güzel, Çavuþ Turgay Salgar, Çavuþ Mehmet Uyar, Çavuþ Seyfi Altuntaþ, Onbaþý Mehmet Yýldýrým, Onbaþý Mehmet Uçarý, Onbaþý Kasým Aksoy, Onbaþý Ahmet Þükrü Karataþ, Emrah Eryýlmaz, Sýddýk Küçükgöz, Fetullah Selçuk ve Mehmet Coþkun'un fotoðraflarýnýn ve cenaze törenlerin yer aldýðý birçok amatör klip, YouTube video paylaþým sitesine gönderildi.

Türk milletinin birlik ve bütünlüðünün asla bozulamayacaðý dile getirilerek, "Þehitler ölmez, vatan bozulmaz" sloganlarýnýn yer aldýðý amatör kliplerde terör örgütüne kan kusuldu. Hazýrlanan kliplerin bazýlarý YouTube'de þu baþlýklarla yer aldý:
"Þýrnak'ta 13 þehit (Ya sev ya terket), Her þey vatan için 13 þehit anýsýna, Þýrnak'ta 13 gülümüz soldu, 13 þehidin anýsýna, 13 þehit cennetle müjdelenen 13 insan."
74
Eski Konular Arþivi / ~* Marþlar *~
15 Eki, 2007, 12:40


Fetih Marþý
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=HiZuJUJANMU[/youtube]
75
ee bu oyunu da bilioruz deil mi

soru sorulacak

cevap sadece EVET HAYIR olucak.. farklý yanýt verenlerin mesajý silinecektir

alttakýý :
sen dunyanýn en zeký ýnsanýnsýnnnn
76
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=MLpqsPpx6E8[/youtube]

Sensizlik ölümden bile zor
Hergün hergün ölemek gibi
Acýsý cok devasý yok
Sensin devasý ilac gibi

Gittiðinde kalbimide aldýn
Bak bende bir hiç býraktýn
Sen bensiz olursun
Ben sensiz yarým kaldým

Sensizlik ölümden bile zor
Hergün hergün ölmek gibi
Acýsý çok devasý yok
Sensin devasý ilaç gibi

Gittiðinde kalbimi de aldýn
Bak bende bir hiç býraktýn
Vebali sana bak geride
Gözden akan yaþ býraktýn
Vebali sana bak geride
Kalpten akan yaþ býraktýn
77
Eski Konular Arþivi / Çoklu Winamp
13 Eki, 2007, 22:25
Evet Winamp'ý Msn Gibi Çoklu Açmak Ýstiyosanýz

Winamp'ý Çalýþtýrýn Ve [ Ctrl + Alt + N ] Tuþlarýna Basýn Hemen Yanýna Bi Tane Daha Açýlýcaktýr  :D79
Aþkýma Gelsin!

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=6p_W9-ZkVX8[/youtube]

DUYDUM KÝ UNUTMUÞSUN GÖZLERÝMÝN RENGÝNÝ

Duydum ki unutmuþsun gözlerimin rengini
Yazýk olmuþ o gözlerden sana akan yaþlara
Bir zamanlar sevginle ateþlenen baþýmý
Dizlerinin yerine dayasaydým taþlara
 
Hani bendim yedi renk hani tende can idim
Hani gündüz hayalin geceler rüyan idim
Demek ki senin için aþk deðil yalan imiþ
Acýrým heder olan o en güzel yýllara
80
Hadi bakalým yarýn kimin doðum günü, bilene 10000 CKP .
81

Let Me See You BounceTarkan, uzun süredir üzerinde çalýþtýðý single albümünü tamamladý. "Bounce" adlý single, müzikmarketlerde yerini alýyor. Türkçe karþýlýðý"Canlanmak, dans etmek" anlamýna gelen albümde, "Bounce" ve remixlerinin yaný sýra "I Wanna Hear Love Speak" isimli þarkýda yer alýyor.

"Bounce" þarkýsýnýn orijinal versiyonunda Arap ezgileri ve darbukanýn aðýrlýðý dikkat çekiyor.
Söz ve müziði, Tarkan, Devrim Karaoðlu, Pete 'Boxta' Martin,
Elijah Wells ve Lionel Birmingham'a ait "Bounce"un, 5 farklý remix versiyonu single'da yer alýyor.

Sözler:
"if you"
let me see you bounce (x2)

if you really know what's good for you
ease the load, let it blow
come on baby tell me what're you waiting for
bring it on, here we go
break free
of all your senses
when you close your eyes
just breathe
to the rythmn of my body and mind

let me see you bounce
we're goin' higher, feel the fire
let me see you bounce
it's on tonight, we're on the rise (oh)
let me see you bounce
you don' have to hide it, if you like it

let me see you bounce (x3)

you gotta (gotta gotta gotta) let it go if you wanna
really wanna lose it
come on (come on come on come on) put your hands up
do it all the way, move it (move it)

if you really don't wanna hold it back
let us relax, spin the track
feel the beat take over
and let's pretend it'll never end

break free
of all your senses
when you close your eyes
just breathe
to the rythmn of my body and mind

let me see you bounce
we goin' higher, feel the fire
let me see you bounce
it's on tonight, we're on the rise (oh)
let me see you bounce
you don' have to hide it, if you like it

let me see you bounce (x3)

you gotta (gotta gotta gotta) let it go if you wanna
really wanna lose it
come on (come on come on come on) put your hands up
do it all the way, move it (move it)

break free
of all your senses
when you close your eyes
just breathe
to the rythmn of my body and mind

let me see you bounce
we goin' higher, feel the fire
let me see you bounce
it's on tonight, we're on the rise (oh)
let me see you bounce
you don' have to hide it, if you like it

let me see you bounce (x3)

you gotta (gotta gotta gotta) let it go if you wanna
really wanna lose it
come on (come on come on come on) put your hands up
do it all the way, move it (move it)

let me see you bounce (x3)

Albümde Yer Alan Þarkýlar :
Bounce - Original
Bounce - Pacifique
Bounce - Ozinga
I Wanna Hear Love Speak - Dk Evrim
Bunce - Kerim & Devrim
I Wanna Hear Love Speak - Original
Bounce N.Y. - L.A.N
82
Eski Konular Arþivi / aþk sembolleri
03 Eki, 2007, 12:31

83


Extract Zemini temizlemenin yollarýndan birisi... PhotoShop 7 de Filter menüsünden ulaþabilirsiniz.
Resmin özelliðine ve büyütme oranýna göre bir fýrça büyüklüðü belirleyin. Olabildiðince büyütür ve küçük bir fýrça seçerseniz daha titiz bir çalýþma yapabilirsiniz. Background layer'ýnde iseniz bunu deðiþtirdiði (layer 1 olarak) ve zemini tümüyle yok ettiði için, gerekme ihtimaline karþýlýk, layer'ýnýzýn bir kopyasýný alýp onun üsütünde çalýþsanýz iyi olur.
 
Resmin tümünün çevresini kalem ile çizin. yanlýþlýkla seçmeniz gereken yere taþarsanýz, silgi ile silebilirsiniz.

Ýþiniz bitince, kova simgesine týklayýp seçeceðiniz alana týklayýn. Ýçi dolacaktýr. Bu aþamada Ok butonunun aktif olduðunu da göreceksiniz. Ok deyin ve çýkýn.


Bitti Ýster zeminsiz kullanýn, ister baþka bir zemine yerleþtirin... 


Hazýrlayan:webdersleri.com
84

85
Resimlerden arka planý ayýrmak zahmetli bir iþtir. Fakat bizi en çok yoran kýsým ise saçlar. Vücudun bütün kýsýmlarýný küçük hamlelerle silebiliyoruz yalnýz saçlarýmýzýn bulunduðu bölgedeki renk tonlamalarý çok sýk olduðu için, manuel silimler amatörleþtiriyor çalýþmamýzý.

Bu dersi anlatmak için daha net resimler seçerler. Fakat ben arka planýnda farklý tonlamalarýn olduðu bir resmi seçiyorum ki, karþýlaþacaðýnýz bu sorun ertesinde "ya ben yaptým neden olmadý" demeyin diye : ))

Çünkü p.shop derslerinin hiç birinde, aynýsýný dahi yapsanýz, sonuç görüntünüz asla birbirini tutmaz.

Önce Lasso Tool ile, aþaðýdaki resimde gösterilen þekilde kabaca saçýmýzýn etrafýný seçiyoruz.
Ardýndan • Select > Color Range'ý týklayýn.  Yine aþaðýdaki resimde, karþýnýza nasýl bir þey çýkacaðý konusunda ipucu var.
Þimdi burada biraz iþ size düþüyor. Fare ile saç bölgesinin dýþýnda nereye týklarsanýz, Color Range önizlemesindeki renklerin yer deðiþtirdiðini göreceksiniz. Bu demek oluyor ki, saçýn etrafýný seçtiðiniz tonlamanýn en yakýnýný, fare ile saçýn etrafýnda gezinerek bulacaksýnýz. Uygun seçimi ayarladýktan sonra ( deðerlerin, resimdeki deðerler olmasýna dikkat edin ) onaylayýn. Daha sonra Ctrl + Alt + D tuþuna basarak 1 deðerini verin. Sonra Delete tuþu ile silme iþlemini gerçekleþtirin..

Not : Eðer, saçýn background'unda farklý renkler var ise, bu iþlemi tekrarlayýn.Mesela yukarýdaki resme dikkat ederseniz, ilk denememde sadece sol tarafý silebildim. Bunu tekrarlayarak sað tarafý da siliyorum...

Son olarak, Erase Tool ( silgi ) yardýmýyla son düzeltmeleri yapýn. Burasý el becerinize kalmýþ. Daha net bir resim seçseydim, çok net bir silim iþlemi olacaktý ama buda sizi anlatým adý altýnda kandýrmaktan baþka bir iþe yaramayacaktý : ))

bu kadar.


Kaynak : Tebesir.org
86
1. Günes gözlüklü bir fotografý acýn.2. Paint Brush tool u seçin
3. ALT tusuna basýlý tutun brush tool eyedropper tool a dönüþecek. Gözlükteki en koyu alaný seçin. Bu boyama icin kullancagýnýz renk olacak.
4. ALT tusunu býrakýp gözlük üzerindeki yansýmalarý boyamaya baslayýn.5. 2 camda tamamen boyanana kadar boyayýn.Tamamen siyah olacak.6. Yansýmasýný istediginiz fotografý acýn.7. Ctrl+A ya basýp tüm resmi seçin.
8. Ctrl+C ye basarak resmi kopyalayýn.
9. Günes gözlüklü fotografa gelip Ctrl+V ile yansýma resmini yapýstýrýn. Yeni bir layer olarak kaydolacak.to paste the reflection photograph onto a new layer over the sunglasses layer.
10. Yansýma layerýnýn yanýndaki göz iþaretine basýp bu layer ý gizleyin.
11. günes gözlüklü layer e týklayarak o layerý seçin.
12. Brush tool u seçin. Foreground color (yani bildigimiz renk kýsmý) siyah olmasýna dikkat edin.
13. Simdi "Edit in Quick Mask Mode"  tusuna basýn. Toolbar ýn alt kýsmýnda ya da doðrudan "Q" ya basýn.
14. Günes gözlügünün camlarýný boyamaya baslayýn. Kýrmýzýya boyanýyor gibi duracak. Bu islemin sonunda boyanan alan seçili olacagýndan dikkatli boyayýn en ince ayrýntýsýna kadar boyayýn camlarý.15. Boyama bittikten sonra 2 camda tamamen kýrmýzý olacak. Eger kücük brush kullanýrsanýz ayrýntýlarý boyamak daha kolay olur.16. "Edit in Standard Mode" a basýn. Toolbarýn alt kýsmýnda  "Edit in Quick Mask Mode" un yanýnda ya da yeniden "Q" ya basýn.
17. Simdi 2 camda seçili durumda olacak:)18. Simdi yansýma resminin yanýndaki göz ifadesine yeniden týklayýp yansýma layerýnýn görünür hale gecmesini saglýyoruz.
19. Yansýma layerýna týklayýp layerý aktif hale getiriyoruz.
20. Select > Inverse yapýn menu kýsmýnda bulunuyor.Simdi sadece camlar seçili durumda oluyor.22. Filter > Distort > Spherize yapýn (menu kýsmýnda yine). Gösterim ekranýnda nasýl bir sekile ulastýgý zaten yer alýyor cama uygun bombe ve egim saglýyoruz burada. Bunun uygun oldugunu düsündügünüzde OK ye basýn.23. Yeniden Select > Inverse. Simdi camlar dýsýnda bütün alan seçilmiþ olacak.
24. Delete e basýn.25. Layerlerin bulundugu kýsýmda yansýma layerýnýn opacity i düþürüyoruz. Basta %100 onu düsürüyoruz.
26. Bittiiii:) iste yansýmamýz gözlümüze yerleþti:)
Artýk geri kalan sizin hayal gücünüze bagli siz nelere bakmýssýnýz onlarý da görelim calýsmalarýnýzý koyarsanýz güzel olur…
87
Oyun Odasý bölümünde olmasýný istediðiniz oyun varsa, nasýl oynandýðýný kurallarýyla beraber bu baþlýk altýnde bizlere iletirseniz deðerlendirmeye alýnacaktýr.

ARKADAÞLAR GÜN GEÇTÝKÇE OYUNLARIMIZ ÇOÐALIYOR REVÝZYONA GÝDÝCEZ HERKEZ KALMASI GEREKEN OYUNLARI BELÝRTSÝN,OLMAMASI GEREKENLERÝDE.YENÝ OYUN ÝSTEKLERÝNÝDE BURAYA YAZIP UYGUN GÖRÜLÜRSE YÖNETÝCÝ ARKADAÞLARIMIZ KONUYU AÇARLAR..

TEÞEKKÜRLER ARKADAÞLAR......
88
Bir üsttekinin istediði resmi en kýsa sürede bulmaya çalýþacaz oki mi...   

BakaLým bana bir güL resmini en çabuk kim buLucak...??
89
Eski Konular Arþivi / Seni Seviyorum...
03 Eki, 2007, 12:09
seni seviyorum oyunu ...
örnek:)
bir üstteki seni seviyorum yazýyor alttaki cevap veriyor...
Seni Seviyorum : Gücün bana mý yetiyor? Akranlarýný sevsene!
Seni Seviyorum : Bu neye cevap olacak, neyi çözecek peki?
Seni Seviyorum : Allah razý olsun...
Seni Seviyorum : Sen aþmýþsýn, ben artýk ne desem boþ...
Seni Seviyorum : Olur paket mi olsun, burada mý seveceksin?
90
Görmek istersiniz diye düþündüm.

Nufüs CüzdanýKarnesi

91
Merhaba Arkadaþlar
Bu baþlýk altýnda ATA'mýzýn sözlerini paylaþalým


GERÇEK KENDÝNÝ GÖSRERÝNCE, SAHTELÝK ORTADA KALIR.


K.ATATÜRK
92
1- istenilen resim açýlýr

2- ctrl+j yapýlýr
ve damalýk yardýmýyla alt tuþuna basýlarak saçtan iki yere týklanýp renklerin ayarlanmasý saglanýr

3- fýrca yani brush tool seçilir(dune grass)4- window>brushes yada f5 basýlýr5- açýlan pencereden aþagýdaki ayarlar girilir6- resim buyutulup fýrça yardýmýyla istenilen çizilir

iþte neticeler ;


93
Dogar dogmaz nasil bir isme sahip
olunuyorsa ,yine dogum tarihiyle birlikte
herkes bir kisilik özelligine sahip
oluyor.
Gary Goldschneider ve
Joost
Elffers'in hazirladigi"The Secret
Language
of Birthdays" (Dogum Günlerinin
Gizemli Dili adli kitaba göre, Iste
dogum
günlerine göre kisilik özellikleriniz :

KOÇ (21 Mart-20 Nisan)
21 Mart Berrak
22 Mart Dogrucu
23 Mart Merakli
24 Mart Sade
25 Mart Dinamik
26 Mart Güvenilir
27 Mart Baslatici
28 Mart Masum
29 Mart Gözlemci
30 Mart Uzlasmaz
31 Mart Inatçi
01 Nisan Agirbasli
02 Nisan Idealist
03 Nisan Dayanikli
04 Nisan Kararli
05 Nisan Is bitirici
06 Nisan Deneyci
07 Nisan Coskulu
08 Nisan Vicdanli
09 Nisan Ölçüsüz
10 Nisan Gözüpek
11 Nisan Politik
12 Nisan Sosyal
13 Nisan Kutsal
14 Nisan Gelenekçi
15 Nisan Insancil
16 Nisan Komik
17 Nisan Ciddi
18 Nisan Savunmaci
19 Nisan Iradeli
20 Nisan Mücadeleci
BOGA (21 Nisan - 20 Mayis)
21 Nisan Sorumlu
22 Nisan Saglam
23 Nisan Ürkek
24 Nisan Korumaci
25 Nisan Maddeci
26 Nisan Terbiyeli
27 Nisan Yeterli
28 Nisan Sadik
29 Nisan Hüzünlü
30 Nisan Vazifesinas
01 Mayis Alayci
02 Mayis Inceleyici
03 Mayis Iletisimci
04 Mayis Dadi
05 Mayis Külyutmaz
06 Mayis Fantastik
07 Mayis Düskün
08 Mayis Dobra
09 Mayis Mert
10 Mayis Yalniz
11 Mayis Gezgin
12 Mayis Bagimsiz
13 Mayis Çekici
14 Mayis Taskin
15 Mayis Hayalci
16 Mayis Becerikli
17 Mayis Çetin
18 Mayis Hareketli
19 Mayis Iknaci
20 Mayis Disavurumcu
IKIZLER (21 Mayis-21 Haziran)
21 Mayis Yaratici
22 Mayis Destansi
23 Mayis Aktarici
24 Mayis Görkemli
25 Mayis Cüretkar
26 Mayis Anaç
27 Mayis Fedakar
28 Mayis Fevri
29 Mayis Acar
30 Mayis Çevik
31 Mayis Kirici
01 Haziran Gözde
02 Haziran Çözücü
03 Haziran Edali
04 Haziran Elestirici
05 Haziran Öncü
06 Haziran Hayalperest
07 Haziran Eglendiren
08 Haziran Etkili
09 Haziran Israrci
10 Haziran Yanar döner
11 Haziran Göçebe
12 Haziran Iyimser
13 Haziran Maceraperest
14 Haziran Firtinali
15 Haziran Ayartici
16 Haziran Paragöz
17 Haziran Sanatçi
18 Haziran Cimri
19 Haziran Kiskirtici
20 Haziran Cazibeli
21 Haziran Keyifli
YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)
22 Haziran Alkisçi
23 Haziran Büyüleyici
24 Haziran Sihirbaz
25 Haziran Yenilikçi
26 Haziran Dirençli
27 Haziran Savunmaci
28 Haziran Duygusal
29 Haziran Havai
30 Haziran Güdümlü
01 Temmuz Kopmus
02 Temmuz Baygin
03 Temmuz Vefali
05 Temmuz Sovmen
06 Temmuz Arzulu
07 Temmuz Teshirci
08 Temmuz Pragmatik
09 Temmuz Saskin
10 Temmuz Dengesiz
11 Temmuz Dikkafali
12 Temmuz Inandirici
13 Temmuz Firsatçi
14 Temmuz Abartici
15 Temmuz Bastan çikaran
16 Temmuz Gergin
17 Temmuz Profesyonel
18 Temmuz Içten
19 Temmuz Mekanik
20 Temmuz Istikrarsiz
21 Temmuz Trajikomik
22 Temmuz Dalgali
ASLAN (23 Temmuz -23 Agustos)
23 Temmuz Is bitirici
24 Temmuz Degisken
25 Temmuz Kahraman
26 Temmuz Müjdeci
27 Temmuz Kararli
28 Temmuz Sampiyon
29 Temmuz Gelenekçi
30 Temmuz Somut
31 Temmuz Insancil
01 Agustos Özgün
02 Agustos Çok yönlü
03 Agustos Sorgulayici
04 Agustos Rehber
05 Agustos Sogukkanli
06 Agustos Essiz
07 Agustos Temiz yüzlü
08 Agustos Numaraci
09 Agustos Hisli
10 Agustos Kadife sesli
11 Agustos Onaylayici
12 Agustos Muhafazakâr
13 Agustos Tuhaf
14 Agustos Kopyaci
15 Agustos Emredici
16 Agustos Hararetli
17 Agustos Öfkeli
18 Agustos Dayanikli
19 Agustos Sasirtici
20 Agustos Gizemli
21 Agustos Disadönük
22 Agustos Deneyimli
23 Agustos Kusursuz
BASAK (24 Agustos-23 Eylül)
24 Agustos Cinfikirli
25 Agustos Kontrolsüz
26 Agustos Yardimsever
27 Agustos Sosyal
28 Agustos Dilbaz
29 Agustos Yapici
30 Agustos Sert
31 Agustos Gösterisçi
01 Eylül Mantikli
02 Eylül Iskolik
03 Eylül Basina buyruk
04 Eylül Insa eden
05 Eylül Hükümdar
06 Eylül Kaderci
07 Eylül Basarili
08 Eylül Titiz
09 Eylül Talepkar
10 Eylül Azimli
11 Eylül Dramatik
12 Eylül Savasçi
13 Eylül Ihtirasli
14 Eylül Kavrayisli
15 Eylül Yönetici
16 Eylül Coskun
17 Eylül Azimli
18 Eylül Ketum
19 Eylül Iyi görünümlü
20 Eylül Amir
21 Eylül Zevkli
22 Eylül Yorulmak bilmez
23 Eylül Güncel
TERAZI (24 Eylül-23 Ekim)
24 Eylül Avare
25 Eylül Taslamaci
26 Eylül Sabirli
27 Eylül Hirsli
28 Eylül Kalp kiran
29 Eylül Tepkisel
30 Eylül Gafçi
01 Ekim Iz sürücü
02 Ekim Sivri
03 Ekim Modaci
04 Ekim Düzelmez
05 Ekim Ilkeli
06 Ekim Bohem
07 Ekim Muhalefet
08 Ekim Romantik
09 Ekim Cüretkar
10 Ekim Ekonomik
11 Ekim Rahat
12 Ekim Edali
13 Ekim Zor
14 Ekim Ilimli
15 Ekim Oyuncu
16 Ekim Yargiç
17 Ekim Dengeli
18 Ekim Lider
19 Ekim Piriltili
20 Ekim Modern
21 Ekim Benzersiz
22 Ekim Cazibeli
23 Ekim Çeliskili
AKREP (24 Ekim-22 Kasim)
24 Ekim Detayci
25 Ekim Saf
26 Ekim Organizatör
27 Ekim Mesafeli
28 Ekim Arastirmaci
29 Ekim Yenilikçi
30 Ekim Ileriyi gören
31 Ekim Pür dikkat
01 Kasim Saldirgan
02 Kasim Dönüstüren
03 Kasim Dünyevi
04 Kasim Kiskirtan
05 Kasim Gerçekçi
06 Kasim Enerjik
07 Kasim Kasif
08 Kasim Çilgin
09 Kasim Cezbedici
10 Kasim Degisken
11 Kasim Gizli
12 Kasim Karizmatik
13 Kasim Yorumcu
14 Kasim Sorusturmaci
15 Kasim Rastlantisal
16 Kasim Patron
17 Kasim Köprü
18 Kasim Huysuz
19 Kasim Yorumcu
20 Kasim Kafasi karisik
21 Kasim Sik
22 Kasim Liberal
YAY (23 Kasim-21 Aralik)
23 Kasim Saygisiz
24 Kasim Neseli
25 Kasim Çabalayan
26 Kasim Özel
27 Kasim Heyecanli
28 Kasim Çapkin
29 Kasim Öneren
30 Kasim Saldiran
01 Aralik Sen
02 Aralik Vurdumduymaz
03 Aralik Hünerli
04 Aralik Metanetli
05 Aralik Emin
06 Aralik Seçici
07 Aralik Benmerkezci
08 Aralik Terk edilmis
09 Aralik Süslü
10 Aralik Arzulu
11 Aralik Yogun
12 Aralik Narsist
13 Aralik Marifetli
14 Aralik Gösterisli
15 Aralik Olgun
16 Aralik Uçuk
17 Aralik Kimyager
18 Aralik Iri
19 Aralik Bakici
20 Aralik Dogurgan
21 Aralik Muamma
OGLAK (22 Aralik-20 Ocak)
22 Aralik Enerjik
23 Aralik Sarsici
24 Aralik Karmasik
25 Aralik Dogal
26 Aralik Yilmaz
27 Aralik Yardimci
28 Aralik Çokbilmis
29 Aralik Üstün
30 Aralik Az ve öz
31 Aralik Estetik
01 Ocak Düzenleyici
02 Ocak Bencil
03 Ocak Yogun
04 Ocak Formülcü
05 Ocak Kendini onaran
06 Ocak Içerikli
07 Ocak Siradisi
08 Ocak Fenomen
09 Ocak Hevesli
10 Ocak Görünmez
11 Ocak Degerli
12 Ocak Vahsi
13 Ocak Seyyar
14 Ocak Kaynasan
15 Ocak Çaresiz
16 Ocak Ergin
17 Ocak Agirsiklet
18 Ocak Çocuksu
19 Ocak Hayalperest
20 Ocak Basibos
KOVA (21 Ocak-19 Subat)
21 Ocak Lider
22 Ocak Bocalayan
23 Ocak Kisilikli
24 Ocak Ulasilmaz
25 Ocak Kaderci
26 Ocak Faal
27 Ocak Gelismis
28 Ocak Dayanilmaz
29 Ocak Kavgaci
30 Ocak Mükellef
31 Ocak Sair
01 Subat Gönüllü
02 Subat Kaliteli
03 Subat Hakiki
04 Subat Bükülmez
05 Subat Hatip
06 Subat Popüler
07 Subat Ütopik
08 Subat Müneccim
09 Subat Canli
10 Subat Yürekten
11 Subat Rahat
12 Subat Birlestirici
13 Subat Çevik
4 Subat Hazir cevap
15 Subat Mucit
16 Subat Animatör
17 Subat Sebatkâr
18 Subat Dahi
19 Subat Kâsif
BALIK (20 Subat-20 Mart)
20 Subat Izlenimci
21 Subat Candan
22 Subat Evrensel
23 Subat Tutarli
24 Subat Verici
25 Subat Bahaneci
26 Subat Uyandiran
27 Subat Hakiki
28 Subat Hoslanilan
29 Subat Delikanli
01 Mart Sanatçi
02 Mart Tutsak
03 Mart Tasarimci
04 Mart Soyut
05 Mart Cennet cehennem
06 Mart Güzel
07 Mart Somut
08 Mart Aykiri
09 Mart Astronot
10 Mart Psikolog
11 Mart Sezgili
12 Mart Atak
13 Mart Kaçinilmaz
14 Mart Görece
15 Mart Çok bilmis
16 Mart Esin
17 Mart Havai
18 Mart Kararsiz
19 Mart Israrci
20 Mart Oyunbaz
94
Eski Konular Arþivi / Yedinin Sýrrý
03 Eki, 2007, 11:35
Hafta 7 gun,
Gokkusagi 7 renk,
Dunyanin 7 Harikasi kabul gormus,
Soyumuz 7 gobek,
Dunyada varsayilir 7 kapi,
Dunyanin etrafinda 7 gezegen,
Buyuk Ayi 7 yildiz'li,
Insan 7 cakrali,
Nota sayisi 7,
Islam dininine gore Kainat 7 safhada yaratildi,
Kabe'nin etrafi 7 kere tavaf edilir (dolasilir),
Manevi bilgeligin rakami yine 7,
Katoliklerde 7 sakrament esas,
Yahudilerde Kutsal Samdan 7 Mumlu ,
Eski Yunan Uygarliginda 7 Akilli Adam varsayilmis,
Mitolojide ise 7 esas Tanri varsaymislar,
Misir'da Gunes Tanrisi RA 7 ruhlu,
Tibet'te 7 Buda,
Cin'de kutsal 7 element varmis,
Feng Shui'de iletisim sayisi 7,
Tamamlanmis olmak esittir 7,
Afrikalilarin Kwanza Bayrami 7 sembollu,
Zulu susleri 7 renkli,
Eskimolarda Kar 7 isimli,
Hurmuz bile 7 kocali,
Dinlenmek haftanin 7. gununde,
Ciceklerden 7 veren gul ,
7 Tepe ustunde Rio,
7 Tepe ustunde Roma,
7 Tepe ustunde Istanbul,
James Bond bile 007,
Yuzde 7 nokta (acik) var. (agiz, kulak 2, burun 2, goz 2),
Dunyada var olmus 7 kita,
Denizlerin figurativ sayisi 7,
Kizilderililere gore mevsimler 7 tane,
Avustralya yerlileri Aborjin ve Kulin'lere gore de mevsim 7 tane,
Tum Japonlarda rakamlarin en ugurlusu 7,
Tarot falinda 7 zafer,
Pamuk Prenses ve 7 cuceler,
Ilkokulun baslangici 7 yas,
UNESCO'nun bu sene 7 nci "kisiye ozel" yili : 2007 Mevlana Yili (MEVLANA Dogum yil donumu 1207 - 2007),
Gokyuzu 7 kat ?
95
Ben Çok güldüm.Eminim sizin de hoþunuza gidecektir.

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=vVPEqkt2oGA[/youtube]
96
KADER SAYISI NEDIR ?

Bu sayi var olusunuzun gerisindeki amac ve ozellikleri belirliyor.
Icinizde sakli olan ozellikler, dusunce biciminiz, kisiliginiz ve
yasamdaki amaciniz gizli bu sayida... Dogumdan olume kadar bu sayinin
isiginda
yolunuzu cizeceksiniz.KADER SAYINIZI NASIL BULACAKSINIZ?

Yasam carkinizin kader sayisini bulmak icin, dogdugunuz ayin
degeriyle,dogum gunu ve yilinin sayilarini yan yana toplamaniz
gerekiyor.

Aylarin sayi degerleri:

Ocak.............1

Subat............2

Mart..............3

Nisan.............4

Mayis.............5

Haziran...........6

Temmuz........7

Agustos.........8

Eylul..............9

Ekim..............1

Kasim.......2

Aralik.............3

Sira kader sayinizi bulmaya geldi. Tablodan dogdugunuzun ayin

degerini

bulup gun ve yil ile birlikte toplayin.Ornegin 3 Nisan 1964 'te dogmussaniz 3+4+1964=1971

1+9+7+1=18 1+8=9 Kader sayiniz 9----------------------------------------------------------------------
KADER SAYISI 1
"ÖNCÜ"

Öncü, lider, yol gosterici ve

Planlayicisiniz.Gercekten guclu bir kisiliginiz var. Yeriniz kaptan
kosku.
Baskalarina boyun egmek sizin icin yabanci bir kavram. Son derece
yaratici
ve yeteneklisiniz. Dusuncelerinizi bir an evvel yasama gecirmek,
gerceklestirmek icin gerekli olan mucadeleci ruhu sizde mevcut.Yukselme
hirsi ise yasaminizin temelini olusturuyor. Arzu ettiginiz basariya
ulasmak
Icin yilmadan calisiyorsunuz.Yoneticilik yeteneginiz oldugu icin
Olaylara
hemen hakim olabiliyorsunuz.Yasamin her alaninda bu yeteneginiz
gecerli.
Kararlilik, guc ve irade hirsinizin Araclari. Ve siz bu araclari Buyuk
bir
beceri ile
kullaniyorsunuz.Zaman zamanbu Niteliklerin olumsuz yonlerini
sergilediginiz
oluyor. Boyle durumlarda son
derece saldirgan olabiliyorsunuz. Oysa istediginizi elde etmenin yolu
iliskilerinizde inceligi elden
birakmadan halletmek.Bazen elestiren ve emreden oluyorsunuz ama size
elestiri yapildiginda
kahroluyorsunuz.Aslinda son derece hassas bir kalbiniz var.Bu durumda
kalbinizin sesini dinleyin.Kisa zamanda hem liderliginizi hemde
dostlarinizi
yeniden kazanirsiniz.


KADER SAYISI 2
"YARDIMCI"

Sizi baskalarindan ayiran iki yonunuz var. Taktik ve insan
iliskilerinde
gosterdiginiz ustalik ve beceri ile ustesinden gelemeyeceginiz hic bir
sey
yok.Yasaminizdaki anahtar kelime isbirligi.Uyumsuzluk ve tartismali
konular
sisteminizi hemen etkiliyor.Bu
yuzden basiniza
boyle bir sey geldiginde butun gucunuzle durumu duzeltmeye
calisiyorsunuz.
Zarif bir insansiniz bunun
yaný sira baskalarini da cok dusunuyorsunuz kirmamaya calisiyorsunuz.
Bu
yuzden cevrenizden
dostlariniz hic eksik olmuyor. Kader Carkinin diger sayilarindan daha
mucadeleci bir ruha
sahipsiniz (9'dan sonra ). Ancak yasamin guzel zevklerinden hic mahrum
kalmiyorsunuz. 2 rakami
toparlayiciligin sayisidir. Ruhunuzun birlestirici yonunu
alevlendiriyor.
Mutluluguzun temel kosulu ise
uyum yaptiginiz hersey de sanki bir sihir var.Cunku bir kavrami ele
alip
onun icini
doldurmakta ustunuze yok. Baskalarinin yardima ihtiyaci oldugunda
ortaya
cikiyorsunuz ama gerektiginde hic kimsenin yardimi olmadan isinizi
kendi
basiniza halledebiliyorsunuz

KADER SAYISI 3
"SECICI"

Orgutlenme yetenegi ve yoneticilik sizde toplaniyor.Becerikli bir
insansiniz
bu ozelliginiz sayesinde basari ve mutluluk dolu bir yasam sizi
bekliyor
Insanin dogasini ve zaaflarini iyi bildiginiz icin insanligi duzeltmek
amacina yonelik meslekler seciyorsunuz.
Aslinda cok bagislayici ve halden anlayici bir insansiniz. Otorite en
onemli
silahiniz. Yonetici olarak girdiginiz her yerde bu silahi
kullaniyorsunuz. Ne kadar buyuk bir toplulukla calisirsaniz basariniz
ve
kazancinizda o derece buyuk
olacaktir.Endustri, sirket ve orgutlerde yonetici yeteneklerinizi en
iyi
sekilde kullanabilirsiniz.Cokcesur bir
insansiniz. Amaclariniz ve yapmaniz gerekenleri cok iyi biliyorsunuz.
Amaciniz herkesin hareket
ozgurlugunden faydalanmasini saglamak. Ama bu da size gore belli bir
disiplin icinde olmali.
Kendi ozgurlugunuz icin baskalarini incitmekten hoslanmiyorsunuz. Dogal
olarak baskalarinin da bunu
size yapmasina izin vermiyorsunuz.

KADER SAYISI 4
"DUVARCI"

Yasam carkinizin sayisi kareyi simgeliyor. Bu adalet ve esitlik
demektir.
Siz ise bu karenin tam ortasinda dort tarafiniz cevrili oldugu icin
kipirdayamiyorsunuz. Biraz da hareket ve renk lazim degil mi
hayatinizda? Sadece yukariya dogru gelisebiliyorsunuz. Kare yasamin tum
pratik yonlerini temsil ediyor. Ama olaylara degisik acilardan bakmayi
basaramiyorsunuz. Yasam carkina gelecekte olacak iyi seylerin temeli
diye de
bakabilirsiniz. Sabirli ve sebatli birisiniz calismaya her an
hazirsiniz.Aynen bir duvar ustasi gibi araclariniz mantik ve yontemdir.
Sizin icin belirli kaliplar var, onlarin disina cikmayi ise hic
akliniza
getirmiyorsunuz. Sadik ve guvenilir bir kisisiniz. Ancak muhafazakarlik
sizi
kisitliyor. Ayrintilar
ise sizin bazi cabalarinizin sonuclanmasini engelliyor. Kendi
fikirlerinizi
baskalarina zorla kabul ettirmeye calismazsaniz ilerlemeniz daha kolay
olacaktir. Bir sanatcinin yada mimarin size kavram olarak sundugu
bicimi tum
ayrintilari ile gozunuzde canlandirabilirsiniz. Bundan sonra da kendi
pratik yaklasiminizla projeyi kagida dokebilirsiniz. Kimse sizin icin
gorev
ve
sorumluluklardan kaciyor diyemez cunku nerede guvene ihtiyac varsa
orada
sizi buluyorlar.

KADER SAYISI 5
"YAZICI"

Dogustan Merkur ozellikleriniz var. Enerji canlisiniz.Ince bir
zekanizin
yani sira iyimser bir kisiliginiz var. Yasam sizin icin cesaret
gerektiren
bir macera. Eglenmesini dahasi yasamasini cok iyi biliyorsunuz.
Yasamin degiskenligi sizin degisik ve cesitlilige olan duskunlugunuzle
tam
bir uyum icinde oldugundan yasama rahatlikla ayak uydurabilirsiniz.
Dunyanin merkezi olmaktan hoslaniyorsunuz. Ama olmadiginizi bir turlu
kabul
etmek istemiyorsunuz.Ozgurlugunuze cok duskunsunuz. Ve hic bir seyin
sizi
ozgurlugunuzden alikoymasina izin vermiyorsunuz. Sozcukleri kullanmada
cok
basarilisiniz. Bundan dolayi konusmaya dayali
mesleklerde cok basarili olursunuz. Eglence ve yazin dunyasinda bir
yildiz
gibi parlayabilirsiniz. Ancak
ustun konusma yeteneginiz bazen sorunlarada yol acabilir. Bilmediginiz
konulara dalarak mahcup
olabilirsiniz.Degisken bir karakteriniz var. Bu kotu bir ozellik degil.
Kimileri icin bir zevk de
denilebilir. Size gore akilli insan zamana ayak uydurmak zorundadir.
Ihtiyaclarinizin neler oldugunu
biliyor ve bu ugurda yapmaniz gerekenlerden kacmiyorsunuz. Sizin icin
mutluluga giden yol buradan
geciyor. Her ne pahasina olursa olsun almak. Mutluluk kendinizi ifade
etmek
ve basariya ulasmaktir.

KADER SAYISI 6
"OGRETMEN"

Sizin dunyanizin yoneticisi asktir.Aslinda kime asik oldugunuzun cok da
onemi yoktur. Ve evrendeki goreviniz bu Felsefiyi ogretmektir. Amaciniz
ise
baskalarina yardim etmektir. Aska ve ilgiye olan asiri ihtiyacinizin
arkasinda kendinize olan guvensizliginiz yatar. Ailede
gerceklestirdiginiz
huzuru, cevrenize
sonrada tum dunyaya yaymak amaclarin en onemlisi. Kabaliga, bayaliga
asla
tahammul edemiyorsunuz.Ikili iliskiler tercihiniz. Kalabalikta
kendinizi
savunmasiz hissediyorsunuz. Muzikten, guzel sanatlardan anliyorsunuz.
Yasamin guzelliklerine olan sevginizi bu alanlarda uzmanlasarak dile
getiriyorsunuz. Kendinizden cok baskalarini dusunme ozelliginiz,sizi
genclerin danismani, yaslilarin sirdasi ve dunyanin ogretmeni
yapiyor.Cok
ender elestiriyorsunuz. Aslinda sizi rahatsiz eden cok az sey var.
Yaninizda
sevgiliniz olsun yeter. Gorevlerinizin size yukledigi sorumluluk
aslinda
gorundugunden de agir. Ancak bu agir gorevlerin onemini gayet iyi
biliyorsunuz.. Yasamdaki gorevlerinizi yerine getirerek buyuk
mutluluga ulasabilirsiniz.

KADER SAYISI 7
"MiSTiK"

Gozlemci bir yapiya sahipsiniz herseyin ardindaki nedeni aramaniz en
buyuk
ozelliginiz. Yuzeysel hic bir sey sizi tatmin etmiyor. Tersine
merakinizi
korukluyor. Mistik konulari, yeni vem eski ilim alanlari lginizi fazla
cekiyor. Tipki bir doktor gibisiniz. Sorunlu insanlar aradiklari huzuru
sizde buluyor. Sizin elinizde adeta sihirli bir guc var. Mesafeli
tavriniz
sizi diger insanlardan ayiriyor.Ancak yasamin derinliklerine inenler
sizi
anlayabilir,suskun donemlerinize bir anlam verebilir. Nitekim zaman
zaman
boyle manasizca
icinize kapandiginiz oluyor. Insanlar ilk tanisdiklarinda sizden
cekiniyor.
Dogustan itibarlisiniz adeta. Yeriniz ne olursa olsun daima ilgi
uyandiriyorsunuz.
Felsefi ve kulturel konulara ilginiz buyuk. Ancak tam olarak cozebilmis
degilsiniz. Muzik yazmak, kesifler
yapmak yaraticiliginizi kullanabileceginiz alanlardan. Sizin icin
sanatcilarin eserlerinden
yararlanmadan yasamak yasamak degil. Bazen yasam sizin icin bir dus
kirikligi olsada daha ogreneceginiz cok sey var. Genelde karamsar ve
suskun
bir yapiya sahipsiniz.Yalniz da yasamayi basarabilecek
nadir kisilerdensiniz. Hayat konusunda bazen umutsuzluga dustugunuz de
oluyor. Ancak felsefi bakis aciniz yasamin nereden kaynakladigini
ortaya
cikaracak kudrette.

KADER SAYISI 8
"SANATCI"

Herseyi net olarak ifade etme yetenegine hatta herseyi net olarak
hissetme
yetenegine sahip
olmasanizda, zekanin yasaminizda buyuk bir onemi var. Cok cesitli
konulardan
zevk aliyorsunuz. Zamaninizi buyuk kismini da hayallere ayiriyorsunuz.
Fakat
yasamin salt eglence olmadiginin farkindasiniz.
Cok yonlu olmak en buyuk ozelliginiz. Cok ve cesitli yetenekleriniz
var.
Cabuk kavramak da bunlardan biri. Fakat insanlar hakkinda kolay
yanilgiya
dusuyor, gercek yuzlerini cok gec farkedebiliyorsunuz.Bilgiye aninda
ulasmanin yollarini biliyorsunuz. Ancak bilime yeteneginiz ve
duskunlugunuz
fazla degil. Cunku
zamaninizin cogunu gercek bir bilim adami gibi bilime adamak yerine
daha
sanatsal ve sportif faaliyetlerden hoslaniyorsunuz. Hossohbet ve
eglencelisiniz. Bu özellikleriniz de kolay arkadas edinmenizi sagliyor.
Pek
cok insan sizi seviyor ama sizi gercekten anlayan cok az insan oluyor.
Bunun
sebebi karmakarisik ruhunuzun derinliklerine inebilmeyi cok az kisinin
basarabilmesi. Ugrastiginiz size zevk veren konulardan cabuk
bikiyorsunuz.
Olaylari genelde oldugu gibi kabulleniyorsunuz.Yani
fazla dert edinmiyorsunuz. Zaten mucadele etmekten de hoslanmiyor cabuk
pes
ediyorsunuz. Kivrak
zekaya ahip oldugunuzdan baskalarini acimasizca elestirmek ten
kacinmiyorsunuz. Sozcukleri
kullanmadaki yeteneginiz iyi bir elestirmen, yazar, konusmaci, ya da
sunucu
olmanizi saglayabilir. Sevgisiz
yasamayan bir insansiniz. Bu yuzden sizi seven ve anlayan biriyle
birlikte
olmadikca mutlu olmaniz
mumkun degil..

KADER SAYISI 9
"METAFIZIKCI"

Yasaminiz, perdenin gerisindeki esrari, ruhun ve gizli ilmin ardindaki
anlami cozmekle geciyor. Yasaminizin amaci gercegi yalnizca gercegi
ogrenmek
Bu konuda cok basarili oldugunuz da bir
gercek. Insanlari tanimak icin genellikle 5 dk. gozlemlemeniz yeterli.
Hayati seviyor fakat cok az kisiyi sevmeye deger buluyorsunuz.
Hayatinizin
her alaninda comert ve kusursuz olmak istiyorsunuz.
Karsinizdakilerin de en az sizin kadar kusursuz ve guvenilir olmasini
bekliyor, bu yuzden zaman zaman cok aci cekiyorsunuz. Cok guclusunuz
fakat
cabuk incinen altin bir kalbe sahibisiniz. Cok az insana gercek sizi
tanima
firsati veriyor, onlara da fazlaca deger veriyorsunuz.. Psikolojik
olaylari
anlama yeteneginiz muazzam. Ancak sizin disinizda gelisen olaylar sizi
ve
ruh halinizi fazlasiyla etkiliyor.Bagimsizliginiza ve ozgurlugunuze
duskunsunuz . Yine de sevgiyi herseyin ustunde tutuyorsunuz. Hayatiniz
karisikliklari cozmek uzerine kurulu oldugu icin mucadele etmekten
yorulmuyorsunuz. Hemen her seviyeden insanla anlasma yetenegine ve
sonsuz
sabra sahipsiniz.
Insanlarin ihtiyaclarini onlar soylemeden anliyor ve yardimlarina
kosuyorsunuz. Cok iyi bir dinleyici,
gozlemci ve yol gostericisiniz bu yuzden iyi bir psikolog veya
konusmaci
olabilirsiniz.


Çaresiz kaldigim zamanlarda gider , bir taþ ustasi bulur , onu
seyrederim.

Adam belki yuz kere vurur tasa. Ama degil kirmak , kucucuk bir catlak
bile
olusturamaz.Sonra birden yuzbirinci burusta tas ikiye ayriliverir.

Iste o zaman anlarim ki tasii ikiye bolen o son vurus degil , ondan
oncekilerdir...
97
OCAK
Hýrslý ve ciddi kiþiliktedirler. Öðrenmeyi ve öðretmeyi severler. Ýnsanlarýn zaaflarýný ortaya çýkarmayý severler. Çok eleþtiriler. Akýlý, planlý ve programlýdýrlar. Duyarlý ve derin hisleri olan insanlardýr. Ýnsaný nasýl mutlu edeceklerini bilirler. Bünyeleri kuvvetlidirler. Zor heyecanlanýrlar. Romantiklerdir ama aþklarýný ifade etmekte zorlanýrlar. Çocuklarý severler, evcil ve sadýk birer eþ olurlar. Kolayca kýskanýrlar. Sosyal yönden zayýftýrlar.

ÞUBAT
Somut þeylere önem verirler. Deðiþkendirler. Sessiz, utangaç ve aðýrkanlýdýrlar. Kendilerine güvenleri pek yoktur. Dürüst ve özgürlüklerine düþkünlerdir. Bazen saldýrganlaþýrlar ve kesin olmayan iþlerden hoþlanmazlar. Ýnatçýdýrlar, hayallerinin peþinden gitmeyi severler. Batýl inançlara eðilimlidirler.

MART
Çekicidirler. Esrerengiz, utangaç ve tutucudurlar. Rahatlarýna düþkün ancak duyarlý insanlardýr. Cömert ve sempatiktirler. Hizmet etmekten zevk alýrlar ve kolay sinirlenmezler. Güvenilirlerdir ve nezakete önem verirler. Ýyi bir gözlemci ve ayný zamanda intikamcýdýrlar. Seyahat etmeyi ve dikkat çekmeyi severler. Meraklarý dekorasyon, sevdikleri müzik tempoludur.

NÝSAN
Aktif ve enerji doludurlar. Çabuk karar verip, çabuk piþman olurlar. Þefkatli, mantýklý ve diplomatiktirler. Ýnsanlarý teselli etmeyi sever, dostlarýyla yakýndan ilgilenirler. Cesur ve maceraperesttirler. Sevgisini ve ilgisi belli eden hafýzasý güçlü insanlardýr. Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidirler.


MAYIS
Sert yapýlý, kolay sinirlenen ve ayný zamanda kolay ilgi çekebilen yapýdadýrlar. Fiziksel güzelliðe önem vermeyip, motivasyona ihtiyaç duymazlar. Sistematik çalýþýrlar ve hayal kurmayý severler. Ýleri görüþlüdürler. Kolay sakinleþtirilebilen bir yapýlarý vardýr ve anlayýþlýdýrlar. Kulak ve boyun bölgeleri hassadýr. Edebiyata ve sanata ilgileri vardýr. Evde oturmayý ve çocuklarý pek sevmezler.

HAZÝRAN
Ayný anda birden fazla þey düþünebilirler. Nazik, tatlý dilli ve hassas insanlardýr. Kararsýz bunun yaný sýra komik ve eðlenceli insanlardýr. Konuþkandýrlar ve kolay arkadaþlýk edinirler. Kolay incinirler ancak çok inatçýdýrlar. Gribe yatkýn bünyeleri vardýr.

TEMMUZ
Ýyi bir sýrdaþ olmalarýnýn yaný sýra anlaþýlmasý güç insanlardýr. Aþýrý gururludurlar ve baþkalarýnýn düþüncelerine aþýrý önem verirler. Sokulgan ve sempatiktirler. Asla kin tutmazlar. Yalnýz olmayý severler. Kolay öðrenirler. Arkadaþ sýkýntýsý çekmezler. Mide sorunlarý vardýr. Zor ikna edilebilen insanlar grubundadýrlar. Aðýr iþleri severler.

AÐUSTOS
Þakalaþmayý severler, duyarlý ve ilgilidirler. Liderlik özellikleri vardýr. Kokusuzdurlar. Ruh bilimiyle ilgilenirler. Kolay provoke dilebilir olmalarýnýn yaný sýra dikkatli ve tedbirlidirler. Baðýmsýzlýklarýna düþkündürler. Yol göstermeyi severler ve Romantiktirler.

EYLÜL
Ýnsanlarýn hatalarýný yüzlerine vurmayý severler. Ýyi birer konuþmacý olmalarýnýn yaný sýra, detaylarla uðraþmayý severler. Sadýk ve güvenilir insanlardýr ve sorumluluk almayý severler. Bilgi ve kültüre önem verip, spor ve seyahati severler. Ýliþkilerde seçicidirler. Hislerini daima kendilerine saklayan insanlardandýr.

EKÝM
Herkesle sohbet etmeyi severler ve ilgi odaðý olmak isterler. Yalancýlýðý ve yapmacýklýðý sevmezler. Arkadaþlarýna çok önem verirler. Çabuk kýrýlýp ancak çabuk toparlanýrlar. Bencildirler, kendiliðinden yardým teklif etmezler. Baþkalarýnýn düþüncelerine önem verirler. Duygusal, kendilerine kolay güvenmeyen ve etraftan çabuk etkilenen bir yapýlarý vardýr.

KASIM
Eðlenceli bir kiþilikleri vardýr ve insanlarý kolay etkilerler. Kontrolü ele almayý severler. Enerjik ve çevresini motive eden tiptedirler. Ýyi birer lider olurlar. Ýçten ve yardýmseverdirler. Adil davranýrlar. Sürprizleri sever, hatalarý affetmezler. Ýradeleri güçlüdür. Derin duygularla severler. Herkesi olduðu gibi kabul edip, iyi birer sýrdaþ olduklarý söylenir.

ARALIK
Sadýk, cömert ve sabýrsýzdýrlar. Birlikte vakit geçirmek için ideal insanlardýr. Azimlidirler. Sosyal yönleri oldukça kuvvetlidir. Dostlarýný kendilerinden fazla düþünürler. Kýzgýnlýklarý uzun sürmez. Sevildiklerini hissetmek isterler. Espri anlayýþlarý geliþmiþtir.

98


Adýnýzý ve soyadýnýzý girin.
Bakýn, neler çýktýðýna...
Tabi bu arada çýkan þeyleri bizlerle de paylaþýrsanýz, daha da güzel olur.

Alıntı
Ýsim grubu 1 olanlar:DUYGUSAL
Karakterinin en belirgin özelliði duygusallýk. Hayatýna duygularýnla yön veriyorsun. Önemli kararlar alýrken bile mantýðýnla deðil duygularýnla hareket ediyorsun. Bu nedenle, kimi zaman üzülüyorsun. Ancak sezgilerin güçlü olduðu için çoðunlukla doðru kararlar alýyorsun. Hayatýn temelinin "sevgi" olduðuna inanýyorsun. Felsefen sevmek ve sevilmek. Kimseden nefret etmemek baþlýca kuralýn. Sevgini olabildiðince çok insana vermek istiyorsun. Ýnsanlar da seni seviyor. Duygusallýðýn iþ yaþamýný da etkiliyor. Sevmediðin ve insanlýða yararlý olamadýðýn iþlerde çalýþmak istemiyorsun. Karþý cinste aradýðýn özellikler ise sonsuz aþk ve sadakat