İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - Canik

1
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:41
Yüzbaþýnýn çok sevdiði ve güvendiði Onbaþý Mehmet`in cezalandýrdýðý er, yüzbaþýnýn karþýsýnda:

- Komutaným benim bir þikayetim var.

- Söyle.

- Mehmet onbaþý beni döðdi.

- Git, ben onun cezasýný veririm.

- Ama yüzbaþým; hem döðdi , hem söðdi.

- Anladým, git cezasýný veririm.

- Anama babama laf etti.

- Git cezasýný veririz dedik ya.

- Benim anam da yohtur, babam da yohtur.

- Allah rahmet eylesin.Benim de öyle. Sen git anladým.

- Ama yüzbaþým, Mehmet onbaþý benim anama da laf etti, babama da laf etti. Anam da yohtur, babam da yohtur. Anam da sensin, babam da sensin.

Yüzbaþý:

- Derhal koþ, çaðýr Mehmet Onbaþý`yý buraya!!!
2HERKESE  HAYIRLI RAMAZANLAR DÝLÝYORUM...
AÝLELERÝNÝZLE

SEVDÝKLERÝNÝZLE

DOSTLARINIZLA

BÝRLÝKTE...

UMUDU..HUZURU..MUTLULUÐU GETÝRSÝN HANELERÝNÝZE
...3
Eski Konular Arþivi / ANNELER GÜNÜ
11 May, 2008, 18:35


...
4
[font=Verdana]OYNAMAK ÝÇÝN TIKLAYIN[/font]


tavþaný zillere hoplatýn hem tavþanýnýz hemde puanýnýz yükselsin ;)

5

Yaþasýn 23 Nisan

Her yýl olduðu gibi bugün de Türkiye'nin her yerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn büyük coþkusu var....

Bugün 23 Nisan. Tam 86 yýl önce 23 Nisan 1920'de Atatürk'ün çocuklara armaðan ettiði dünyadaki tek çocuk bayramýný kutluyoruz. Sadece Türk çocuklarýnýn deðil Afrika'dan Japonya'ya kadar her ulustan yüzbinlerce çocuðun Ata'larýna koþtuðu bugün, yine yürekler coþku ile dolup taþýyor. Türkiye'nin tüm çocuklarý bugün Cumhuriyet coþkusu ile, rengarenk giysileriyle, Ay Yýldýzlý bayraklarýyla 23 Nisan'ý kutluyor.

Hepimize kutlu olsun
Bugün, Türk ulusunun ulusal egemenliðini tüm dünyaya ilan ettiði gün. Sadece çocuklar deðil tüm 7'den 70'e herkesin bayramý bugün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi açýldý. Atatürk'ün "Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir" sözüyle abideleþen Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek söz sahibi olanýn 'millet' olduðunun da teminatýydý. Bir 23 Nisan'da daha çocuklarýmýz bu anlamlý bayramý kutluyorlar. Bugün Türkiye'nin günü. Bugün Ay-Yýldýzlý bayraðýmýzýn günü. Hepimize kutlu olsun.
6


:love Canýmýn Ýçi Ýyiki Doðdun Askerim :love
  :wiz:  Mutlu Yýllar  :wiz:
muck Birlikte Nice Nice Mutlu Yýllara muck

7
Kadýn Dünyasý / Ýlginç El Ýþleri
12 Nis, 2008, 09:48


8
LAY LAY SANA GÖRE SEVMELER


[youtube=425,350]vf_vACBIhHU[/youtube]


HARÝKA!!!

9

Hz.Muhammet(s.a.v) 'in doðumunu.O bütün insanlýða rehber olarak
gönderilmiþ,bütün güzelliklerin sembolü,iki dünyada baþýmýzýn dik,yüzü-
müzün ak olmasýna sebeb olan büyük nebi.''Kainatý Yaratanýn sen olma-
saydýn bu varlýðý yaratmazdým'' iltifatýnýn mazharý,Habibullah(Allah'ýn sevgili
kulu) ünvanýnýn sahibi Muhammet Mustafa'nýn dünyaya geliþi...
10
Kadýn Dünyasý / 2008 Saç Modelleri
04 Mar, 2008, 21:20
2008' in gözde saç modelleri çoðunlukla asimetrik kesilmiþ, daðýnýk görünümlü fakat bakýmlý, günlük kullanýma uygun modeller. Kýsa veya uzun, dalgalý veya düz olmasý o kadar mühim deðil. Mühim olan çok fazla zaman harcamadan rahatlýkla þekillendirebileceðiniz ama havalý bir görünüm elde edebileceðiniz kesimler. Ýþte size fikir verebilecek birbirinden hoþ 2008 saç modelleri.11
Su anda Japonya'da is ba?vurular?nla a?a??daki linkteki IQ testi veriliyormu?!

Oyunun kurali:

"Herkes Irmaktan kar??ya geçmeli" Oyun Ba?lad???nda,sala bindireceginiz ki?ilerin üzerine t?klay?n.Sal? kar??ya geçirmek içinse k?rm?z? dairelere t?klaman?z gerekiyor. .

Kurallar:

Bir seferde en çok 2 ki?i sala binebilir.

Baba,k?zlarin hiçbiri ile sala binemez.

Anne de,o?ullar?n hiçbiri ile sala binemez.

K?zlar, anneleri yokken babalar?yla yaln?z kalamaz.

O?ullar, babalar? yokken Anneleriyle yaln?z kalamaz.

H?rs?z, polis yokken aile ile yalniz kalamaz..

Sal? kullanmay? sadece anne, baba ve polis biliyor!

Pencere aç?ld???nda oyuna ba?lamak için sa? alttaki mavi daireye t?klay?n.


[font=Verdana]OYNAMAK ?Ç?N TIKLAYIN[/font]
12


Site Sahibimiz KALPSÝZ BÝRÝCÝÐÝM KAYISIM
yarýn itibariyle asker ocaðýndadýr.

HAYIRLI TESKERELER DÝLÝYORUM YARÝME HAYIRLISIYLA GÝDÝP GELSÝN..
En Büyük ASKER bizim ASKER
[font=Verdana]...........AÞKIMA.........

Aðla gözüm. Aðla, aðla, gülemem bu gün
Kana yaram. Kana, kana sýzlarsýn bu gün
Dertli sazým, Dertli ,dertli çalarým bu gün
Aðla  gözüm. Aðla, aðla  gülemem bu günTakatým kalmadý. Sabrým tükendi.
Bir derdime binlerce  dert eklendi.
Saat 5 olmazzz... Bu pazarda bitti.
YARR
Burda esen HAZAN yeli. Mevsim sonbahar.
Gönül bahçem de kurudu Nice umutlar
Yüreðimde tamiri yok çok hasarlar var.
Aðla gözüm.
Aðla, aðla gülemem bu gün.


Söz vermiþtin bana!!!! kaç hafta oldu???
Çok cumalar geçti. Ne  görüþler bitti.
Senden baþka kimsem varmýydý benim?? yarr
Yarr.
bana daðlar taþlar bile aðladý.
Gardiyana sordum hani.???Hani daha gelen olmadý
Sen gittin gideli güneþim hiç doðmadý yarrr
[/font]


13
[youtube=425,350]s3jRBAVSuow[/youtube]


:(
14
[youtube=425,350]C1FN5vLCEKQ[/youtube]


:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
15


1 Romantik mum yolu
Mumlarýn romantik gücü tartýþýlmaz! Evinizin giriþ kapýsýndan baþlayarak yatak odanýza kadar yere küçük, renkli mumlar yerleþtirerek bir 'mum yolu' yaratýn. Eþiniz yataðýnýzýn kenarýndaki son muma ulaþtýðýnda kendisini orada bekliyor olun.

2 Fotoðraf sürprizi
Birlikte çekilmiþ en sevdiðiniz fotoðraflarý arþivden çýkarýn ve bir kolaj yapýn. En güzel anlarýnýzdan oluþan küçük bir albüm hoþ bir sürpriz olabilir.

3 Aþkýnýzý çizin
Eðer resim yapabiliyorsanýz ya da çiziminiz kuvvetliyse, aþkýnýzý kaðýda yansýtmaya ne dersiniz? Ýliþkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sýradýþý hem de eðlenceli olabilir.

4 Mum ýþýðýnda yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ýþýðýnda bir akþam yemeði. Ýster bir restoranda, isterseniz en sevdiði yemeklerden oluþan bir mönü eþliðinde evde; hafif bir müzik ve bir kadeh þarap eþliðinde bu gecenin keyfini çýkarmak elinizde.

5 Aþk kutusu
Ýstediðiniz boyda bir ayakkabý kutusu edinin ve üzerini resim, yazý, fotoðraf, çiçek, vs. ile süsleyin. Ýçine de en sevdiði þekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlýsýn' yazýlý bir kart eklemeyi unutmayýn.

6 Biraz macera
Çýlgýn bir kiþiliðe sahipseniz, onun iþyerinde dýþ cephe camlarý silen asansöre binin. Çalýþtýðý kata geldiðinizde camý týklatýp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

7 Aþkýnýzý anons edin
O gün birlikte bir maðazaya alýþveriþe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiðinizi maðazada mikrofonlar aracýlýðýyla anons edin. Elbette tüm bunlarý maðaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayýn.

8 Aþk balonu
Ona aldýðýnýz hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon baðlayýp yatak odasýnda yataðýn üzerine koyabilirsiniz.

9 Özel bir gece
Uzun zamandýr onunla yalnýz kalamadýðýnýzý mý düþünüyorsunuz? O zaman maddi durumunuza göre þýk bir otelde bir oda ayýrtýn ve bu özel günün baþbaþa tadýný çýkarýn.

10 Þiir takvimi
Kocaman bir takvim hazýrlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm aylarý ve günleri sýralayýn. Her gün için bir sevgi sözü yazýn ve üzerini minik kaðýtlarla kapatýn. Sevdiðinizin her gün sizi düþüneceðinden emin olabilirsiniz.

11 Nostalji yaþatýn
Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanýz, kenarda köþede unutulmuþ mutlu bir çocukluk fotoðrafýný büyüttürüp çerçeveletin.

12 Baþbaþa olmanýn tadýný çýkarýn
Bu özel günün keyfini evde çýkarmak istiyorsanýz, yemeðin ardýndan en sevdiði oyunlarý hazýrlayýp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunlarý, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eðlencenin ardýndan da kendi ellerinizle hazýrladýðýnýz tatlý kurabiyeler eþliðinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanýt vermeyin.

13 Evde piknik
Bahar aylarýnda yemyeþil kýrlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkansýz deðil. Salonunuzda kocaman bir alan açýn ve yere bir piknik sofrasý kurun. Kokulu mumlar, loþ bir ýþýk ve romantik bir müzik ortamý daha da farklýlaþtýracaktýr.

14 Kendi puzzlenýzý yapýn
Büyük bir kartondan kalp þekli yapýn ve üzerine bir aþk sözcüðü yazýn. Sonra bu kartonu dilediðiniz kadar küçük parçalara bölüp þýk bir kutunun içinde ona armaðan edin. Ardýndan bu parçalarý birleþtirerek puzzle yapmasýný isteyin.

15 Aþkýnýzý kaydedin
Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiðinizi ve sizin için ne kadar önemli olduðunu anlatan bir konuþma kaydedip ona hediye edin.

16 Ona özel aþk þarkýsý
Müzikle aranýz iyiyse, ona aþkýnýzý anlatan bir þarký yapmaya ne dersiniz? Tabii þarkýyý da kendiniz söylemek kaydýyla.

17 Ona keyif hediye edin
Sevdiðinizin son zamanlarda çok çalýþtýðýný ve yorulduðunu düþünüyorsanýz, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz. Seçeceðiniz bir fitness center'de önce havuzda yüzeceðini, ardýndan saunaya gireceðini ve son olarak masajla rahatlayacaðýný öðrendiðinde mutlu olacaðýna emin olabilirsiniz.

18 Radyodan aþk ilaný
Sürekli dinlediði bir radyo programý varsa, ona bu program aracýlýðýyla da aþkýnýzý ilan edebilir ve þarkýnýzý gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalýsýnýz.

19 Sade ve romantik
Ýster çalýþtýðý iþyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceðiniz tek bir kýrmýzý gül kalbini ýsýtacaktýr.

20 Billboard'da ilan-ý aþk
Eðer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakýnlarýnda bir billboard kiralayýn ve ona ordan aþkýnýzý ilan edin.

21 Ona özel havai fiþek gösterisi
Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fiþek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

22 Gazeteye ilan verin
Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aþk ilanlarý yayýnlanýyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aþkýnýzý herkese duyurabilirsiniz.

23 Aþk pastasý
Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kýrmýzý gýda boyasý kullanarak kalp þeklinde bir pasta yapýn ve üzerine krem þantý ile 'seni seviyorum' yazýn.

24 Ona özel þiir
Eðer gerçekten romantizm rüzgarlarý estirmek istiyorsanýz, sevdiðiniz için bir þiir yazmayý deneyebilirsiniz. Kýrmýzý bir kaðýda dökeceðiniz satýrlardan oluþan þiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.

25 Onun için bir parfüm yaratýn
Parfümerilerden elde edeceðiniz esans kokularýyla ona özel farklý bir parfüm yaratabilirsiniz.

26 Sevginizi örün
En sevdiði renklerden oluþan bir atký veya bere örüp, soðuk kýþ aylarýnda içinin ýsýnmasýný saðlayabilirsiniz.

27 Þarkýlarýnýzý kaydedin
Sizin için özel olan bütün þarkýlarý bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapaðýný da birlikte çekilmiþ bir fotoðrafýnýzla süsleyin.

28 Arabasýný süsleyin
Arabasýna çiçekler, çikolatalar ve aþk sözcüklerinin bulunduðu minik notlar yerleþtirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.

29 Bir tekne kiralayýn
Eðer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ýþýðýnda yapacaðýnýz romantik bir gezi hoþ bir sürpriz olabilir. Aðlarýn arasýnda bulunan bir þiþe beyaz þarap ve tavuklu sandviç de bu sürprizi pekiþtirebilir.

30 Ofiste sürpriz
Ýþ yerindeki çekmecesine, odasýnýn duvarlarýna, sandalyesine veya dolaplarýnýn üzerine sevgi mesajlarý ve küçük sürpriz hediyeler yerleþtirin.

31 Küçük bir tatil
Eve dev bir dünya haritasý alýn ve en sevdiði ülkeleri kalplerle iþaretleyin. Bir kalbin içine de 'çekmeceye bak' ya da benzeri bir not yazýn. Çekmeceye de o ülkeye gitmek için iki tane uçak bileti koyun.

32 Yatakta kahvaltý
Belki diðer günlerde de bunu yapýyorsunuz, ama çiçekler, aþk sözlerinin bulunduðu minik kartlar ve küçük bir hediye eþliðinde bu özel günde yapýlacak kahvaltý da özel olacaktýr.

33 Minik bir dost
Eðer uzun zamandýr kedi, köpek, kuþ veya balýk sahibi olmak istiyorsa, neden Sevgililer Günü'nde olmasýn?

34 Sahnede aþk
Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayýn ve sahneye þýk bir sofra kurun. Perde açýldýðýnda ve garson sizi sahneye davet ettiðinde tüm salonu romantizm kaplayacaktýr.

35 Yollarýna gül dökün
Eðer bir restoranda yer ayýrttýysanýz, kapýnýn giriþinden masanýza kadar olan yola önceden gül döktürün ve gül yapraklarý arasýnda ona masaya kadar eþlik edin.

36 Posterini asýn
Ýkinize ait en sevdiðiniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gideceðiniz mekana asýn.

37 Aþkýnýzý üzerinizde taþýyýn
Ýkinizin resmini bir tiþört üzerine bastýrýp, arkasýna þiir, sevginizi anlatan sözler veya tanýþma hikayenizi yazdýrabilirsiniz.

38 Size özel taký
Ýster baþharflerinizden oluþan bir kolye ucu, isterseniz isimlerinizin yazýlý olduðu bir yüzük ya da herhangi baþka bir taký. Önemli olan sadece size özel olmasý.

39 Aþkýnýzý gökyüzüne yazýn
Ýmkanýnýz varsa küçük bir uçak kiralayýn ve kuyruðuna aþkýnýzý anlatan bir bez afiþ asýn.

40 Hikayenizi yazýn
Nasýl tanýþtýðýnýzý ve onu ne kadar çok sevdiðinizi satýrlara döküp bunu küçük bir kitapçýk olarak bastýrabilirsiniz.

16
[youtube=425,350]esV_evL8Ne0[/youtube]

ben beyendim bakalým siz beyencekmisiniz!!! :ok
17
KOÇLAR'A ÝÞTE VE AÞKTA MUTLULUK SÝNYALLERÝ VAR
Ýnatçý ve ýsrarcý Koçlar 2008'de iþ hayatlarýnda verdikleri emeðin karþýlýðýný alacak. Gönül iliþkilerinde de þanslarý çok açýk olacak.
Hareketli, gayretli ve sabýrsýz Koçlar'ý bu yýl kariyer ve yükseliþ bekliyor. Þöhret ve övgü onlar için önemli olacak. Mesleki baþarýlarý her þeyden önde gelecek. Kendilerine diðer yýllara göre daha fazla güvenecekler. Ýþlerini deðiþtirmek isteyen Koçlar'a bu yýl çok fazla seçenek sunulacak.
Duygusal konularda ise mayýs ayýnda ilginç geliþmeler yaþayacaklar. Koçlar'ýn aþk cephesinde de önemli geliþmeler görülecek. Eski sevgililerle biraraya gelmeleri söz konusu olacak. Yüreðinin sesini dinleyen Koçlar mutluluðu bulacak.
Ödül alma zamaný
Bu yýl, çalýþmalarýnýz karþýlýðýnda ödülleri almanýzýn zamaný! Ýþinizde yükselmeniz, üst pozisyonlara geçmeniz ve kariyer yolunda attýðýnýz adýmlarý lehinize çevirmek sizin elinizde. 1-15 Ocak arasýnda yeni projelere karþý açýk olmanýza raðmen planlarýnýzý uygulamakta zorlanacaksýnýz. Mesleki eðitimlerinizi deðerlendireceksiniz.
1 Ocak ile 18 Þubat döneminde; çabalarýnýz yoðunlaþacak ve kendinizi önemli bazý ekip çalýþmalarý içinde bulacaksýnýz. 21 Mart'a kadar olan süreçte ise olumlu ortak projelere imza atacaksýnýz. Deðerinizin anlaþýlmasý için çaba gösterecek, çalýþma þartlarý konusunda haklarýnýzý savunacaksýnýz. 6-20 Nisan arasýnda; önemli iþ görüþmeleri yapacaksýnýz.
Temmuz ve aðustos aylarýnda ise ortaðýnýz tarafýndan hayal kýrýklýðýna uðratýlabilirsiniz. Yýlýn son yarýsýna doðru geçmiþte yaþadýðýnýz sorunlarla yeniden uðraþmak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemde iþ yaþamýzda olaðanüstü yoðunluk olacak. Prim ve ikramiye gibi ödüller gündeme gelebilir.

Sindirim sistemine dikkat

Bu yýl saðlýðýnýza özen gösterirken, dinlenme konusuna azami dikkat edin. Özellikle, uyku konusuna hassasiyet göstermelisiniz. Sindirim sisteminiz duyarlý olacaðý için yiyeceklerinize dikkat etmelisiniz. Diþ saðlýðýnýz için kalsiyum almalýsýnýz. Yýlýn ilk ayýnda, günlük yaþamýnýzýn detaylarý arasýnda kaybolmamaya çalýþýn. Ruh saðlýðýnýza özen gösterin.

Ýnatçýlýktan uzak durun

Çýkar iliþkisi içinde olduðunuz çevreler sizi aþýrý zorlayarak, istemdýþý stresler içine sokabilir. Karakter yapýnýza ters düþse de, inatçý ýsrarcýlýklardan uzak durmalýsýnýz. 21 Mart'tan sonra vücudunuzun formunu korumaya çalýþýn. Aðustos ya da ekim aylarýnda basit bir saðlýk sorunu nedeniyle, doktor kontrolünden geçmek zorunda kalabilirsiniz.

YILDIRIM AÞKINIZ KARÞINIZA ÇIKACAK

Koç kadýný için aþk: 7 Ocak-7 Mart arasýnda düþlediðiniz bir aþkýn baþlangýcýný yapabilirsiniz. Eski bir sevgilinizle barýþma olasýlýðýnýz güçlü. 8-23 Ocak arasýnda kýsýtlayýcý bir aþk iliþkisi gündeme gelecek. Yoðun çalýþma temponuz bu aþkýn ilerlemesini güçleþtirecek.

Mesleki tutkularýnýz aþkýn önüne geçecek. 18-26 Ocak döneminde, bir iþ arkadaþýnýzla duygusal yakýnlaþma olacak. Gizli beraberliklerden uzak durmanýz gerekiyorsa da, bazý duygular sizi içgüdüsel olarak esir alacak. 7-21 Mart tarihlerinde, 'yýldýrým aþký' olarak da adlandýrabileceðiniz yeni bir aþk karþýnýza çýkacak. Evli veya bekar olmanýz fark etmeyecek; romantik duygularýnýz tavan yapacak!

SORUNLU ÝLÝÞKÝLER HER AN BÝTEBÝLÝR

Koç erkeði için aþk: 15 Mart- 23 Mart arasýnda partnerinizle yaþadýðýnýz anlaþmazlýklar, dikkatinizin baþkalarýna yönelmesini saðlayacak. 6-20 Nisan arasý çekiciliðiniz üzerinizde olacak. 5-19 Mayýs döneminde duygularýnýz güçlenecek, tutkular ön plana çýkacak. 16-24 Mayýs'ta, partnerinizle sosyal ortamlara gireceksiniz. 3-17 Haziran arasýnda, romantik yaklaþýmlar içinde olacaksýnýz.

1 Temmuz- 1 Eylül döneminde; yeni bir iliþkinin eþiðinde olabilirsiniz. 16 Aðustos civarýnda çýkacaðýnýz seyahatler yeni bir aþkýn habercisi olabilir. 13 Eylül-3 Ekim arasýnda uzun vadeli beraberlikler için adýmlar atarken, mevcut iliþkinizde sorun yaþayabilirsiniz. 2008'in son haftasýnda partnerinize karþý 'sýðýnmacý' davranýþlar içine girmek durumunda kalabilirsiniz.
18
BOÐALAR'A EN BÜYÜK DESTEÐÝ EÞLERÝ VERÝYOR
Boðalar, yeni yýlda evrenin bolluðuyla ödüllenecek. Ýþ hayatýnda Boðalar'ýn karþýlarýna önemli fýrsatlar çýkacak, en büyük desteði de eþlerinden görecekler.

Boðalar arkadaþlýk ve dostluk konularýnda çok sadýktýrlar. Bu yýl ufuklarýný geniþletecek ve eski dostlarýný sadakat testinden geçirecekler. Öðrenecekleri ve öðretecekleri çok þeyleri olan Boðalar'ýn evrensel öðreticilikleri de bu yýl artýyor. Kýsaca 2008 kadýn-erkek tüm Boðalar için olaðanüstü fýrsatlarla dolu bir yýl olacak.

Ýþte yükselme var

7 Ocak-7 Mart döneminde iþ hayatýnýzda yükselme olacak. Bir transfer yaþanabilir. 8-23 Ocak tarihleri arasýnda çocuklarýnýz ve sosyal yaþamýnýzla ilgili harcamalar olacak. Ayrýca partneriniz de gelirlerinizi artýrmak için size destek verecek. Þubat döneminde, her türlü alýþveriþi ertelemenizde yarar var. Sonradan kullanmayacaðýnýz eþyalara yatýrým yapýp, kendinizi zora sokmaktan kýlpayý kurtulacaksýnýz.

Masraflarý azaltýn

26 Mayýs-18 Haziran döneminde eski alacak ve borçlarýnýzla ilgilenmelisiniz. 14-22 Haziran arasýnda ise; eþiniz veya kadýn yakýnlarýnýza maddi destek vermek zorunda kalabilirsiniz. Yakýnlarýnýzdan gelecek maddi yardýmlara da hazýr olmalýsýnýz. 16 Temmuz-16 Eylül tarihlerinde; bol kazançlý bir dönem sizi bekliyor. 27 Kasým-11 Aralýk arasýnda hesapta olmayan ödemeler karþýsýnda bulanmamak için dikkatli olmalýsýnýz. Bu tarihlerde kredi talepleriniz reddedilebilir.

Uykunuza dikkat!

2008 yýlýnda saðlýðýnýzla ilgili önemli bir deðiþim görülmüyor. Yýl boyunca kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Ýlk günlerinde saðlýðýnýz size problem yaratmayacak. 14-22 Haziran tarihlerinde duygusal yoðunluðunuz fazla olacak. Ýç dünyanýza yönelecek ve sorunlarýnýzla baþ baþa kalmak isteyeceksiniz.

1 Temmuz-1 Eylül arasý dönemde kendinize olabildiðince iyi bakmalýsýnýz. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsýzlýklar ve ayaklarýnýzla ilgili problemler ortaya çýkarsa, hemen doktorunuza baþvurmalýsýnýz. 8-16 Aralýk tarihlerinde doðayla iç içe olmak ve meditasyon size iyi gelecek. Ormanlýk alanlarda yürüyüþ yapmalýsýnýz.

Fýrsatlarý kaçýrmayýn!

Yeni yýlda Boðalar'a önemli evrensel tekliflerde bulunulacak. Bu tekliflere 'hayýr' demek mümkün olmayacak! Finansal konularda da hayalleri gerçekleþecek. Varlýklý bir döneme giren Boðalar, eski dostlarýný da sadakat testinden geçirecek.

ESKÝ SEVGÝLÝYLE YENÝ AÞK ÝKÝLEMÝ OLACAK

Boða kadýný için aþk: Bu yýl arkadaþlýk ilþkilerinizde dengeli olmak zorundasýnýz. Aþk ve dostluk kavramlarýný karýþtýrmamalýsýnýz. Seçimlerinizde her zamankinden daha dikkatli davranmalýsýnýz. Engellerin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. 1-15 Ocak tarihlerinde yalnýzlýk duygusu içinde yeni bir aþka kapýlma olasýlýðýnýz var. Eski ve yeni þartlarýnýzý gözden geçirmelisiniz.

Karþýnýza çýkacak ve sizi mutlu edecek yeni biri kafanýzý karýþtýracak. Eski sevgilinizle yeni aþkýnýz arasýnda kalabilirsiniz. Evliyseniz, iliþkinizi güçlendirmeyi deneyin. Çünkü bu dönemde beraberliðiniz ciddi bir aþama geçirecek. 30 Aðustos-13 Eylül tarihlerinde çýkacaðýnýz seyahatte karþýlaþacaðýnýz kiþilerden etkileneceksiniz.

KALBÝ BOÞ OLANLAR ÝÇÝN TUTKULU BÝR YIL

Boða erkeði için aþk: Yeni yýlýn 21Ocak-21 Mart dönemindeki seminer ve eðitim toplantýlarýnda; yaþantýnýzýn en büyük aþkýna rastlayabilirsiniz. Bu günleri iyi kullanmalýsýnýz. Yalnýzsanýz arkadaþlarýnýzýn desteði ile bir iliþki içinde olacaksýnýz. Beraberliðiniz varsa; 16-24 Nisan tarihlerinde aranýzda kavga çýkmasýný istemiyorsanýz, birlikte sosyal aktivitelere katýlmalýsýnýz. Partneriniz mayýs ayýnda sürpriz bir evlilik kararý ile karþýnýza çýkabilir. Haziranda hayatla ilgili isteklerinizi yeniden gözden geçireceksiniz.

29 Ekim-12 Kasým döneminde eþinizle ilgili duygularýnýz ve kýzgýnlýklarýnýz ön plana çýkacak. Yapacaðýnýz konuþmalar her ikiniz için de yapýcý olacak. 16 Kasým'dan sonra eþiniz veya partnerinizle aranýzdaki buzlarýn çözüldüðünü göreceksiniz. Kalbi boþ olanlar için tutku ve aþk dolu bir dönem olacak. 16 Aralýk'tan sonra aþkýnýzýn yara almasýna izin vermeyeceksiniz
.
19
BU YIL ÝKÝZLER ÝÇÝN EÐLENCELÝ VE KEYÝFLÝ OLACAK

Çok yönlü Ýkizler burcunun üyelerini varlýklý ve keyifli bir yýl bekliyor. Ýþlerini yenileyebilir, mutlu bir evlilik yapabilir, eðlenceye doyabilirler. Saðlýklarý da yerinde.

Yeni yýlla birlikte Ýkizler'in maddi olanaklarýný geniþliyor. Ýþinizi yenileyebilir, varlýklý bir evlilik yapabilirsiniz. Olgunluk dönemi yaþayacaksýnýz. Maddi kazançlarýnýz birçok farklý konularla beslenecek. Ayrýca çok eðleneceli bir yýl geçireceksiniz. Bu yýl ailenizle daha çok ilgilenmelisiniz. Evinizdeki bazý köklü deðiþimler sizi meþgul edecek.

Kariyerde deðiþim var

Bu sene romantik aþk iliþkileriniz de artacak. Eþiniz ve sevgilinizle ortak geleceðinizi þekillendireceksiniz. Yalnýz olanlar için gerçek aþk kapýda bekliyor. Bu yýl kariyerinizde deðiþimler görünürken, iþ nedeniyle yer deðiþtirmeniz gerekebilir. Ýþ veriminizi yükseltmeye yönelik araþtýrmacý çabalar içinde olacaksýnýz. 2-22 Ocak tarihleri arasýnda hedeflerinize konsantre olacaksýnýz. Bilgilerinizi yaratýcýlýðýnýzla birleþtirerek, rekabet koþullarý yayaratacaksýnýz. Mükemmel projeler ortaya koyacaksýnýz. 21 Mart'tan itibaren beklemediðiniz fýrsatlarla karþýlaþacaksýnýz. Olumlu atýlýmlar gündeme gelecek.

16-24 Nisan arasý hata yapabileceðiniz iþler içinde olabilirsiniz. 14-22 Haziran'da ise kendinizi tartýþmalarýn içinde bulabilirsiniz. 16 Aralýk'tan sonra, yeni mülk arayýþlarý içinde olacaksýnýz. 8-16 Kasým süresi içinde, partnerinizle kafanýzý dinleyebileceðiniz sakin yerlerde bulunacaksýnýz. Eðer yalnýzsanýz, yeni aþk iliþkisi için uygun bir dönem deðil. 8-16 Aralýk arasýnda maddi konular yüzünden partnerinizle sürtüþmeler yaþayabilirsiniz. Hoþgörünüzü kullanarak bu dönemi atlatmak sizin elinizde.

Saðlýðýnýz yerinde

2008 yýlý içinde herhangi bir saðlýk sorununuz olmayacak. Yaz aylarýnda ise motivasyonunuzu güçlü tutmalýsýnýz. 19 Ocak-25 Temmuz döneminde, beslenme rejimlerinize dikkat ederken, spor aktivitelerinizi aksatmamalýsýnýz.

Yaz aylarýnda, sezgilerinizin yoðunluðu ile ruhsal olarak dinginliðe ulaþtýðýnýzý göreceksiniz. 30 Aðustos-13 Temmuz arasý; bel ve bacaklarýnýza dikkat edin. 29 Ekim'den sonra, yeni bir saðlýk kürüne baþlamalýsýnýz. Özgüveninizi arttýrýcý düþünceleri kendinize empoze etmelisiniz. Pozitif düþüncelere aðýrlýk vererek kendinizi zinde tutmalýsýnýz.

NÝSAN AYINDA SÜRPRÝZ BÝR AÞK KAPINIZDA!

Ýkizler kadýný için aþk: 1-22 Ocak'ta partnerinizle ortak kararlar alacaksýnýz. Romantizme kapýlarak, uzun vadeli sözler vermemelisiniz. 18-26 Ocak günlerinde aþk uyumunuz artarken, gireceðiniz sosyal çevrelerde sempati toplayacaksýnýz. 15-21 Mart sürecinde, kalbi boþ olanlar için kritik bir dönem.

Zorlayýcý aþk koþullarý sizi bekliyor. 6-20 Nisan arasý; günlük yaþamýnýzda sýk rastlaþtýðýnýz bir kiþi ile sürpriz bir aþk geliþmesi yaþayabilirsiniz. Fakat, bu iliþki size yeni sorunlar da yaratabilir. 5-19 Mayýs arasýnda, sevgilinizle baþ baþa kalabileceðiniz ortamlar yaratmaya çalýþarak, mutluluðunuzun tadýný çýkarmalýsýnýz. Eðer kalbiniz boþsa, evren sürpriz bir karþýlaþma için kozmik etkilerini harekete geçirecektir. Aðýr ilerleyen iliþkiniz varsa, giderek yerine oturacaktýr.

BÝR ARKADAÞLIÐINIZ ÝLÝÞKÝYE DÖNECEK

Ýkizler erkeði için aþk: Ýkizler erkekleri aþk yaþantýlarý ile daima soru iþaretleri yaratýrlar. Kendileri dahil hiç kimse onlarýn ne yapacaðý konusunda fikir yürütemez. Yaþamlarý boyunca çevrelerini sorgulamaktan vazgeçmeyen bu erkekler için önümüzdeki yýl duygusal karmaþalar söz konusu olabilir. 7-21 Mart döneminde, sevgiliniz veya eþinizle birlikte bir yolculuða çýkabilir, sizin için unutulamayacak bir seyahat yapabilirsiniz.

16-24 Mayýs günlerinde, partnerinizin ailevi problemleri nedeniyle huzurunuz kaçarken, yoðun karmaþýk günler yaþayacaksýnýz. 3-17 Haziran döneminde, çekiciliðiniz artarken, bir arkadaþlýk iliþkiniz aþka dönüþecektir. Fakat, bu iliþkinin uzun vadede size zarar vereceðini düþünerek, adýmlarýnýzý çok dikkatli atmalýsýnýz. 1 Temmuz-1 Eylül arasýnda; hayal kýrýklýðý yaþayacaðýnýz anlar geçirebilirsiniz.
20
YENGEÇLER ÝÇÝN HEM ÝÞ HEM DE AÞKTA RADÝKAL DEÐÝÞÝMLER OLACAK

2008 Yengeç burcu için aþkla dolu bir yýl gibi görünüyor. Çok mutlu bir evlilik söz konusu. Kariyerlerinde radikal deðiþimler yaþanacak. Saðlýklarý yerinde olacak.

Bu yýl Yengeçler'n aþk yýlý olacak. Karþýt evinize geçecek olan Plütondan güçlü etkiler alacaksýnýz. Yaþamýnýzda meydana gelecek deðiþimler, çevrenizdekileri þaþýrtacak. Sürpriz evlilikler gündeme gelebilir, radikal deðiþimler olabilir. 2008 aþk yýldýzýnýn parladýðý olaðanüstü bir yýl olacak! Size mutluluk veren ve bir ömür sürecek evlilik yapabilirsiniz. Yýl boyunca, tüm olumlu geliþmeler sizi bulacak, eski hayatýnýzý geride býrakacaksýnýz. Bu yýl kan baðý olduðunuz kiþilerle iliþkilerinize daha radikal yaklaþacaksýnýz.

2008'de kararlýlýk ve rekabetin yoðun yaþanacaðý günler geçireceksiniz. Ýþinizde uzmanlaþýrken, radikal kararlar alacaksýnýz. 8-23 Ocak döneminde, ortaklarýnýzla aranýzda sorunlar çýkabilir. 21 Ocak-21 Mart tarihlerinde, uluslararasý baðlantýlar kuracaðýnýz iþ pozisyonlarý yaratabilirsiniz.

Ufkunuz geniþleyecek

6 Þubat-21 Mart günlerinde, yolculuklara baðlý bir tanýtým sizi ön plana çýkartacak. 15-23 Mart arasýnda, yoðun toplantýlý iþ iliþkileri içinde olacaksýnýz. 14-22 Haziran'da iþ hayatýnýzda biraz durgunlaþacaksýnýz. 10-18 Ekim tarihlerinde yeni bir iþe baþlangýç yapabilir, yarým kalmýþ bazý iþleri yeniden ele alabilirsiniz.

29 Ekim-12 Kasým döneminde katýlacaðýnýz davetlerde, önemli kiþilerle tanýþacaksýnýz. Bu sizin, iþ alanýnýzýn ve ufkunuzun geniþlemesine neden olacak. Bu dönemde, sosyal çevreniz kalabalýklaþacak, kendinizi bu ortamda yeni bir iliþkinin eþiðinde bulacaksýnýz. 27 Kasým-11 Aralýk; mutluluk verici tablolarýn oluþtuðu bir dönem. 8-16 Aralýk'ta iþ görüþmelerinizle ilgili çok dikkatli olmalýsýnýz. Bu dönemde, tüm masraflarýnýzý kýsarak, beklemede kalmalýsýnýz.

Sinirlerinize dikkat edin

2008 yýlýnda saðlýðýnýzla ilgili herhangi bir sorun yaþamasanýz da, küçük ayrýntýlara önem vermelisiniz. 1-22 Ocak döneminde týbbý kontrollerinizi yaptýrmalýsýnýz. 7 Mart-6 Þubat arasýnda küçük saðlýk sorunlarýnýzý basit müdahaleler ile çözeceksiniz. 6 Nisan-14 Haziran döneminde; gündelik yaþam yoðunluðundan dolayý sinirlerinizde bozulma olabilir. Kendinizi dinlenmeye almalýsýnýz. 16 Eylül sonrasýnda yeni bir egzersiz programýna baþlayacaksýnýz. Havadar ortamlarda bulunmaya dikkat edin.

HAYATINIZIN AÞKI KARÞINIZA ÇIKACAK

Yengeç kadýný için aþk: Sevgi dolu, þefkatli ve bir o kadar ihtiraslý Yengeç kadýnlarý için 2008; saðlam beraberliklerin yýlý olacak. Partnerlerine kalplerini açmakta çok zorlaran bu kadýnlar, güçlü sezgileriyle ideal eþlerini bu yýl bulacaklar. Aldatmaktan ve aldatýlmaktan nefret eden Yengeç kadýnlarý, aradýklarý aþkla yeni yýlda karþýlaþacak. 7 0cak-7 Mart arasýnda; partnerinizle aranýzda olan sorunlarý çözerek, mutlu bir ruh hali içine gireceksiniz.

21 Mart-6 Nisan arasýnda; eþinizin bazý sorunlarý nedeniyle iþ yeri deðiþimi olabilir ve bu yüzden ayrýlýklar yaþayabilirsiniz. 6-20 Nisan arasýnda, yeni aþklar; kalbi boþ olanlar için yýpratýcý olabilir. Bu konuda dikkatli olun. 24 Nisan-5 Haziran döneminde ise yavaþ geliþen bir iliþki içinde olabilirsiniz. Aþk hayatýnýzý gözden geçirmek için kendinize fýrsatlar yaratýn.

YENÝ BÝR ÝLÝÞKÝ VE EVLÝLÝK YAÞANACAK

Yengeç erkeði için aþk: Eðer kalbiniz boþ ise, sizi çok iyi anlayacak bir partner ile bu yýl karþýlacaksýnýz. Yalnýzlar ise büyük olasýlýkla evlenecek. Eðer ikinci evliliðiniz gündemde ise, bu konuda ciddi adýmlar atacaksýnýz. 14-22 Haziran günlerinde duygusal gelgitlerin arasýnda kalmak istemiyorsanýz, romantik hislerinize mantýðýnýzla gem vurmalýsýnýz.

3-17 Temmuz'da aþkýnýza ve sevdiðiniz kiþiye gereken önemi göstermeyerek onu üzücü tavýrlar içinde olabilirsiniz. 21 Temmuz'dan sonra tartýþma ortamýný iliþkinizden uzak tutmalýsýnýz. Bu dönem muhteþem günler sizi bekliyor. Bazý deðiþimlere hazýr olmalýsýnýz. Yolunda gitmeyen evlilikler ve beraberlikler biterken, süregelen iliþkilerde evlilik gündeme gelecek. 30 Aðustos-3 Eylül'de yakýn aile iliþkilerinize yöneleceðiniz için partnerinizi ihmal edebilirsiniz.
21
ASLANLAR BU YIL ROMANTÝZMÝN ZÝRVESÝNE ÇIKACAK

Karizmatik ve ihtiþamlý Aslanlar, 2008'de arzu ettikleri istikrara kavuþacak. Aþk hayatlarýnda deðiþimler yaþanacak, mutluluk onlara yakýn olacak.

Yeni yýl size saðlýk ve form getirirken, dikkat çekici bir güzellik üzerinizde olacak. Romantik bir yýl sizi bekliyor. Finans konularýnda kararlý ve saðlam hareket edeceksiniz. Mülk edinme konusunda akýlcý davranacaksýnýz. Geleceðiniz garanti altýna almanýn ötesinde artýk kariyerinizin karþýlýðýný almak isteyeceksiniz. Birlikte çalýþtýðýnýz kiþilerin önemli ve size statü kazandýracak kiþiler olmasýna önem vereceksiniz.

Yeni projeler olacak

Tecrübelerinizin birikiminden oluþan yaratýcý düþünceler, iþ hayatýnýzda yeni projelerin gündeme gelmesine neden olacak. 19 Ocak-6 Þubat, birikimlerinizi kullanabileceðiniz ve onlardan faydalanýrken yeni projeleri ortaya çýkartabileceðiniz günler. 7-21 Mart tarihleri, çok fazla verim alabileceðiniz iþleri zevkle yapacak, bunlarý daha da ileri götüreceksiniz. 6-20 Nisan arasýnda; uluslararasý iliþkiler içinde yeni aktivitelerde bulunacaksýnýz.

Bu geliþmeler size yeni gelir kaynaklarý yaratacak. 19 Nisan-28 Mayýs döneminde henüz net planlarý yapýlamayan sohbet niteliðinde proje hazýrlýklarýnýz olacak. 14-22 Haziran'da ise netleþtirdiðiniz bu konu üzerine iþbirliði teklifleri vereceksiniz. 16 Temmuz- 16 Eylül'de iþ ve kariyer alanýndaki deðiþimler için hazýrlýk yapacaksýnýz.

Enerjiniz çok olumlu

Yýlýn son aylarý sizin için çabalarýnýzýn karþýlýðýný almaya baþlayacaðýnýz günler olacaktýr. Bazý iþleriniz planladýðýnýz gibi sonuçlanacak ve bununla baðlantýlý olarak yeni iþleriniz ortaya çýkacaktýr. 2008 yýlýnda saðlýðýnýzla ilgili önemli sorun yaratacak etkenler yok. Enerjinizin olumlu etkilerini yýl boyunca hissedeceksiniz. 21 Ocak-21 Mart tarihleri arasýnda kronik bir rahatsýzlýðýnýz için iyileþme yolunda adýmlar atýlacak.

7-21 Mart günlerinde sakin ortamlara doðru gitmelisiniz. Diþ saðlýðýnýza önem verin. 6-20 Nisan arasýnda metabolizmanýzýn tembellik etmesine izin vermeyin. Mayýsta, sindirim sisteminiz için gerekli beslenme koþullarýný saðlayýn. Özellikle, karbonhidratlý yiyeceklerden uzak kalýn. 30 Aðustos-13 Eylül'de; kendinizi yormayadan spor çalýþmalarý yapmaya gayret edin. 8-16 Aralýk arasýnda ise, kendinizle baþ baþa kalacak, kendi sesinizi dinleyecek yerlerde bulunmaya özen gösterin.

Deðiþim içindesiniz

16-24 Mayýs günlerinde, yakýn çevrenizde rastlayacaðýnýz bir kiþi ile duygusal bir iliþkinin baþlangýcýna adým atabilirsiniz. 15 Haziran-26 Aðustos tarihleri, yaþantýnýzda yapacaðýnýz bazý deðiþiklikleri gündeme getirecek. Romantik temellerde atýlacak olan bu deðiþim, sizi motive edecek olaylara sahne olacaktýr.

ANÝ EVLÝLÝK TEKLÝFÝNE KENDÝNÝZÝ HAZIRLAYIN

Aslan kadýný için aþk: Siz Aslan kadýnlarý son derece sadýk, cömert ve yüce gönüllü olmanýza raðmen, evlilikte her zaman þanslý sayýlmazsýnýz. Hatta iliþkileriniz tuhaf bir þekilde biter. Yaþamýnýzda, çoðu kez çocuklarýnýzla sorunlarýnýz olur ve bu da evliliðinizin gölgelenmesine neden olabilir. Gençlik yýllarýnýzda acemi aþklarýn avcýsýyken, yaþýnýz ilerledikçe olgun aþklarýn görkemli yaratýcýsý olur ve yalnýz bir yaþamý asla düþünemezsiniz. Farklý aþklarýn kahramaný olmaya eðilimlisiniz.

18-26 Ocak dönemi içinde, bir seyahat sýrasýnda evlilik teklifi alabilirsiniz. Sosyal çevrelerde ilginç karþýlaþmalar söz konusu. Aþk potansiyeliniz artýyor. 6 Þubat-6 Nisan günlerinde, partnerinizle birlikte önemli kararlar alacaksýnýz. 20 Nisan-16 Mayýs arasýnda yapacaðýnýz yeni bir tanýþma sizin için hiç de uygun olmayabilir.

SÝZÝ MUTLU EDECEK BÝR AÞK GÖRÜNÜYOR

Aslan erkeði için aþk: Yeni yýlda sevme ve sevilme ihtiyacýnýz çok yoðun. 14-22 Haziran arasýnda; içsel sorunlarýnýzý baþkalarýyla paylaþmak yerine kendi kendinizle tartýþacaksýnýz. Aþk ile ilgili düþüncelerinizde eleþtirisel konular ön plana çýkacak. Yine bu dönemde, þimdiye kadar yüzleþemediðiniz ve cesaret edemediðiniz aþk itiraflarýnýz olabilir.

3-17 Temmuz'da size deðer veren kiþileri görmezlikten gelmeniz ise yarar getirmeyebilir. Mutluluðu yakalamanýza neden olacak aþka hazýrlýklý olmalýsýnýz. 13-21 Temmuz arasýnda partnerinizin yapacaðý küçük sürprizler sizi keyiflendirecektir. Bu sürprizler enerjinizi arttýracak. 16 Temmuz-16 Aðustos'ta ani bir evlilik veya ani bir ayrýlýk yaþayabilirsiniz. Uç noktalarda yaþanacak olaylara karþý temkinli olmalýsýnýz. 8-16 Kasým tarihlerinde sosyalliðiniz ön planda olacak.
22
BAÞAKLAR'IN ÝÞ HAYATINDA BAÞARI BAÞROLDE OLACAK!

Zeki ve zor beðenen Baþak burcu insanlarý yeni yýlda mutlu sürprizler yaþayacak. Evren önümüzdeki günlerde onlara muhteþem bir beraberlik ve ruh eþini bulma þansý tanýyacak..

2008 yýlý sizin için mutlu sürprizlerle dolu olacak. Fýrtýnalý kararlar alacaksýnýz. Evli olanlar çocuk sahibi olabilir. Bu yýl muhteþem bir beraberliðe hazýr olmalýsýnýz. Yalnýzsanýz ve aþk arýyorsanýz; iþte size dopdolu bir yýl! Ruh eþinizin bir yerlerde sizi beklediðini görecek ve gözlerinize inanamayacaksýnýz. Son yýllarda kan baðýnýzýn olduðu kiþilerle bazý sürtüþmeler yaþamýþtýnýz. Bu yýl dargýnlýklara son vermek için elinize birçok fýrsat geçecek. Ýliþkilerinize farklý bir boyut getireceksiniz. Evren sizin her türlü yardýmlaþmanýzý destekliyor. Sorumluluk duygunuzun aðýr basmasý sizi yoracak ama siz bu sorunlarla baþa çýkacaksýnýz. Bu yýl tüm iliþkilerinizde uyumlu olmaya özellikle dikkat edeceksiniz. Beraberliðinizdeki uyumu bu yýl yakalayacaksýnýz.

Yeni projeler var

Oldukça baþarýlý günlerin eþiðindesiniz. Yaratýcý yeteneklerinizi kullanarak, atýlýmlarý birer birer gerçekleþtireceksiniz. 7 Ocak-21 Þubat arasýnda eskiye yönelik iþler gündeme gelecek. Geçmiþte kalan bazý kiþilerle yeni projeler ortaya çýkabilir. 7-21 Mart döneminde, kafanýzda olup da gerçekleþmeyen iþler için, beklenmedik tekliflere hazýr olmalýsýnýz. Bu doðrultuda iþ deðiþiklikleri bile gündeme gelebilir. 23 Mart-16 Nisan tarihlerinde; istemediðiniz iþlerle karþý karþýya kalmak motivasyonunuzu negatif etkileyecek. Bu durum; performansýnýz üzerinde olumsuz etki yaratacak. 16-24 Mayýs'ta iþ hayatýnýzdaki kiþilerle birlikte sosyal aktivitilerde bulunacaksýnýz. 1 Temmuz-1 Eylül arasýnda, iþ deðiþiklikleri olumlu yönde gerçekleþebilir. Bu konuda sevineceðiniz olaylarla karþýlaþabilirsiniz. Gerçekleþen bu deðiþimler maddi yönden tatmin edici olacak. Eylül sonlarýnda, sözlerinize dikkat etmeli, sarf edeceðiniz her kelimenin önemine haiz olmalýsýnýz. Yýl sonunda, bir yakýnýnýza maddi açýdan destek vermeniz gereken þartlar ortaya çýkabilir.

Belinize dikkat edin

2008'de saðlýðýnýza daha fazla önem vermelisiniz. Çevreye karþý olan sorumluluklarýnýz sizi fazlasýyla meþgul ederken, kendinize ayýracak zamanýnýz daralacak. Bu nedenle vitamin ve kalsiyum desteði almalýsýnýz. Yýlýn ilk 3 ayýnda beslenme ve egzersiz programlarý uygulamak, organizmanýzý güçlendirecek. Ýlkbahar aylarýnda fiziksel hassasiyetiniz artabilir. Bel bölgenizi incitmemeye çalýþýn. Yaz aylarýnda el ve ayaklarýnýza özen gösterirken, fiziki yapýnýzý destekleyen her türlü egzersizi yapmalýsýnýz.

YENÝ BÝR SEVGÝLÝ ÝLE HAYATINIZ DEÐÝÞECEK

Baþak kadýný için aþk: 8-23 Ocak arasýnda karþýnýza çýkacak bir partner adayýna hazýrlýklý olun. Bu beraberlik sizin için çok önemli olacak. 18-26 Ocak arasýnda, partnerinizle gerçekleþtiremediðiniz fýrsatlarý yaþama geçireceksiniz. 7-21 Mart döneminde o kiþiyle olan uyumunuz artarken, birlikte sosyal aktivitelere katýlacaksýnýz. Bazý Baþaklar için ayrýlýk kararlarý gündeme gelecek. 15-23 Mart tarihlerinde, partnerinizle aranýzda maddiyata baðlý sürtüþmeler meydana gelecek. Bu konuda, olabildiðince soðukkanlý davranarak olayý yatýþtýrmak sizin elinizde. 6-20 Nisan arasý, yeni iliþkilerden kaçýnýn. 19 Nisan-28 Mayýs arasýnda, gerçekleri görmezlikten gelerek olaylarý akýþýna býrakacaksýnýz. Mantýðýnýzý elden býrakmayýn.

KALBÝ BOÞ OLANLAR KARARSIZLIK ÇEKECEK

Baþak erkeði için aþk: 2008 sizi hayalinizdeki beraberliðe yakýnlaþtýrabilir. 4-22 Haziran tarihleri arasýnda partnerinizle birlikte gelecek için alacaðýnýz kararlarýn saðlýklý olmasý; birlikteliðinizin temellerinin saðlam olduðunu size kanýtlayacak. 13-21 Temmuz döneminde, kalpleri boþ olanlar için kararsýz günler yaþanacak. Uygun tercihleri yapmak için seçenekleri ince mantýk süzgecinizden geçirerek doðru kiþiyi seçmek elinizde. 21 Temmuz-30 Aðustos arasýnda; partnerinizle aranýzda beklenmedik sorunlar çýkabilir. Bu konuda çevreden gelecek etkilere karþý uyanýk olun. 13 Eylül-8 Kasým'da yeni tanýþacaðýnýz kiþi yaþamýnýza renk getirecek, hayata daha fazla baðlanacaksýnýz. 27 Kasým-11 Aralýk döneminde ise hayatýnýzda oluþacak yenilikler; partnerinizle ortak paydalarýnýzý artýrcak.

Kariyerde yükselme var

Kendilerine yeten ve mantýk ile duygu arasýnda karmaþa içine düþmeyen Baþak burcu insanlarý, yeni yýlda aþký mantýk süzgecinden geçirecek. Seçici ve eleþtirel tutumlarýyla iþ hayatýnda parmakla gösterilen bu insanlar, kariyerlerine yeni baþarýlar ekleyecek. Üst düzey yöneticiler için 2008 pek çok açýdan parlak bir sene olacak.
23
TERAZÝLER'ÝN HEM ÝÞTE HEM AÞKTA ÞANSLARI ÇOK AÇIK

Nazik ve çekici Teraziler, yeni yýlda önemli iþ projelerine imza atacak. Ortak giriþecekleri iþlerde ise iyimserliklerinin kurbaný olacaklar. Aþkta da onlarý 'hayýr' demeyecekleri bir beraberlik bekliyor..

Yeni yýlda aile iliþkileriniz ön planda olacak. Bazýlarýnýz mülk satýn alma içgüdüsü içinde hareket edecek ve kazanç fýrsatlarýný olumlu bir þekilde kullanacak. Evinizle iþ yerinizi birleþtirebilir ve kendinize daha çok zaman ayýrabilirsiniz. Birçoðunuz ise kendi iç dünyanýzda kiþisel yolculuða çýkacaksýnýz. Dingin ve huzurlu bir yaþam isteði tercihleriniz içinde yer alacaktýr. Bu yýl iliþkiler konusunda arýnmalar yaþanacak. Yaþamýnýzda sizi sýkan durumlardan kurtulmanýn yollarýný arayacaksýnýz. Kapýnýz çalan bir aþka da 'hayýr' demeniz mümkün olmayacak.

Baþarý peþindesiniz

2008'de önemli projelere yoðunlaþacak ve üstün baþarýlara imza atacaksýnýz. Çünkü artýk kayda deðer baþarýlar peþindesiniz. 8-23 Ocak'ta iþle ilgili deðiþimler yapmanýz mümkün. Kariyerinizle ilgili baþarý size parayý da getirecek. 21 Þubat'a yakýn günlerde arkadaþlarýnýzla ortak bir proje gerçekleþtireceksiniz. Çevrenize istediðinizi yaptýracak ve kuvvetle kendinizi savunabileceksiniz. 6-20 Nisan döneminde; yakýnlarýnýzla bir çalýþma yapacaksýnýz. Aþýrý iyimser yapýnýz size zarar verecek. Bu yüzden zarara uðrayabilirsiniz. 5-9 Mayýs tarihleri arasýnda; deðer yargýlarýnýzý gözden geçirip, kendinizi yeniden yapýlandýracaksýnýz.

Ortaklýk uygun deðil

28 Mayýs'tan sonra sanatsal olaylarda önemli geliþimler söz konusu olacaktýr. Bazýlarýnýz kazandýðý paralarý yeni projelere aktaracak. Hýrslarýnýzdan arýnýp, sizi netleþtirecek iþler yapacaksýnýz. 14-22 Mayýs tarihlerinde ise kariyer adýna daha cesur olmalý ve karþýnýza çýkan fýrsatlarý iyi deðerlendirmelisiniz. 10-18 Ekim tarihlerinde bir ortaklýk için fizibilite çalýþmasý yapacaksýnýz. Kariyer yapmak istiyorsanýz, tanrý vergisi sevimli yönlerinizi kullanabilirsiniz. Ýyimserliðinizin dozunu kaçýrmamalýsnýz. 8-16 Aralýk arasýnda yaþayacaðýnýz problemler, sizi ortak çalýþmalardan vazgeçirecek.

VÜCUDUNUZA YÜKLENMEYÝN

Bu yýl duygularýnýz saðlýðýnýzý etkileyecek yoðunlukta olabilir. Fazla yoðun düþünmeniz ve bu baðlamda hareket etmeniz ruh saðlýðýnýz üzerinde negatif etki yapabilir. Bunu önlemek için kýsa yürüyüþler, meditasyon, yoga ve dansla ilgilenmelisiniz. Yeni yýlý saðlýklý bir þekilde geçirmek istiyorsanýz; uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Ýþ yoðunluðunu bahane ederek fazla çalýþýp; vücudunuza yüklenmeyin. 19 Nisan-28 Mayýs döneminde; týbbý kontrollerinizi mutlaka yaptýrmalýsýnýz. Kronik bir rahatsýzlýðýnýz varsa ilkbaharýn son dönemlerinde bir doktora görünmelisiniz. Uzun süren bu saðlýk sorununuzu yaza girmeden ortadan kaldýrabilirsiniz.

ESKÝ SEVGÝLÝNÝZE YENÝ ÞANS VERECEKSÝNÝZ

Terazi kadýný için aþk: Yeni yýlda romantik düþlerinizin gerçekleþtiðini görmek, size mutluluk verecek. Evlilik teklifi alabilirsiniz. 18-26 Ocak tarihlerinde eski sevgilinizle tekrar birlikte olabilirsiniz. 7-21 Mart tarihlerinde tanýþacaðýnýz kiþinin özel yetenekleri sizi olumlu etkileyecek ve birlikte olma kararý alacaksýnýz. Bulunduðunuz ortamlarda birçok kiþinin gözü üzerinizde olacak. Ýþyeri aþklarý da gündeme gelecektir. 6-20 Nisan arasýnda evlilik kararý alabilir ve romantizmi zirvede yaþayabilirsiniz. Cazibenizin yüksek olmasý; kariyeriniz için önemli geliþmeleri de beraberinde getirecek. Evliyseniz 20 Nisan'dan sonra eþinizle baðlarýnýzý güçlendirecek ve aranýzdaki sorunlarý kolay atlatabilecek bilince varacaksýnýz. Eþinizin ailesini de evinizde bol bol aðýrlayacaksýnýz.

YANLIÞ BERABERLÝKLER CANINIZI YAKABÝLÝR!

Terazi erkeði için aþk: 3-17 Haziran arasýnda çýkacaðýnýz seyahatlerde eski bir aþkýnýzla karþýlaþacaksýnýz ve eski duygularýn canlandýðý bir ortam oluþacak. Dikkatli olmanýz gereken bir dönem çünkü; bu duygular daha sonra sizin için yanýltýcý olacak. 1 Temmuz-1 Eylül dönemi; sizin için hayal kýrýklýklarýnýn ortaya çýkabileceði bir dönem olacak. Girdiðiniz ortamlarda, ýþýltýlý olmanýzdan kaynaklanan bir kalabalýk, sürekli sizi takip edecek. Bazýlarýnýz bu durumdan rahatsýz olacak. Yanlýþ iliþkiler yüzünden canýnýz yanabilir; dikkatli olun! 10-18 Ekim tarihleri sizin için olumlu bir dönem olacak. Evlilik kararý almak için ailenizin fikirlerini fazla önemsememeniz, sonradan sorunlar yaþamanýza neden olabilir. 27 Kasým-11 Aralýk döneminde, iliþkinizi abartmak ve beslemek adýna hiçbir fýrsatý kaçýrmayacaksýnýz.

24
AKREPLER'ÝN CAZÝBESÝ HEM ÝÞ, HEM DE AÞKTA AVANTAJ SAÐLAYACAK

Güçlü, cazibeli ve sebatkar Akrepler, yeni yýlda insanlarý kendilerine baðlamayý sürdürecek. Kariyer hedeflerinde görülen yükselme aþk hayatlarýnda da olumlu seyredecek..

Çekici ve sezgi sahibi Akrepler 2008'de; iliþkilerinde muhteþem bir karizma yaratarak insanlarý kendine baðlamayý ve etkilemeyi baþaracak. Yeni yýl Akrepler için son derece keyifli bir yýl olacak. Yaþamla iyi iletiþim kuracak ve gerçek dostlarýyla birlikte olmayý tercih edecekler. Çevrelerinde onlarý destekleyici ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý teknolojik hizmetlerden sonuna kadar yararlanacaklar.

Konfor yýlý olacak

Akrep burcu üyeleri bu yýl konfora hiç bu kadar yakýn olmadýklarýný görecek ve onlarý mutlu edecek projeler peþinde koþacaklar. 7 Ocak-21 Þubat arasýnda kariyeriniz ve iþ sorumluluðunuzla ilgili deðiþimler söz konusu olacak. Çevresel faktörler sayesinde güçleneceðiniz iþler peþinde koþtururken, sosyal kiþiliðiniz de saðlam temeller üzerine oturacak. 6-20 Nisan sizin için önemli dönemlerden biri. Uluslararasý baðlantýlarýnýz güçlenecek ve yeni ortaklýklar gündeme gelecek. Ýþ baþarýnýz arttýkça, baþarýlý iþler ayaðýnýza gelecek. 16-24 Nisan arasýnda dikkatli olmalýsýnýz. Kâr payýnda eþitsizlik yüzünden ortaðýnýzla yollarýnýzý ayýrabilirsiniz. 5-19 Mayýs döneminde oldukça önemli baðlantýlarýnýz gündeme gelecek.

Yüksek gelirler gelecek

Kendinize þans vermek konusunda biraz cömert davranmalýsýnýz. 24 Mayýs'tan sonra ise yüksek gelir elde edeceðiniz iþlerin altýna imza atacaksýnýz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduðunuz çevreye karþý ikna edici tavýrlar sergilemeye özen göstereceksiniz. 1 Temmuz-16 Eylül döneminde, kariyerinizle ilgili önemli geliþmeler söz konusu olacak. Ýþ konusunda aþýrý uçlarda bir karar mekanizmasý içinde olacaksýnýz.

Kendinizi rahatlatýn

2008'de saðlýðýnýzla ilgili önemli bir sorun görünmüyor. Yaþam kalitenizi yükseltecek aktiviteler size iyi gelecektir. 7 Ocak-7 Mart döneminde zorlanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatacak ruhsal deneyimlerle ilgilenebilirsiniz. 6-20 Nisan tarihlerinde tartýþmalardan uzak kalmalý, stresi üzerinize çekmemelisiniz. Saðlýklý yaþam felsefesini benimsemek, sizi daha da zinde yapacak. 1 Temmuz- 16 Eylül arasýnda sýký bir kontrolden geçmenizde yarar var.

BEKLENMEDÝK EVLÝLÝK TEKLÝFÝ ÇOK ÞAÞIRTACAK

Akrep kadýný için aþk: Bu yýl aþk, zafer tacýný size takacak. Büyük hedefler ve büyük baþarýlar için evren kollarýný sývamýþ ve sizi yükseklere kaldýrmaya baþlýyor. 7 Ocak'tan sonra sevdiðiniz kiþi beklemediðiniz evlilik teklifi ile sizi þaþýrtacak. 21 Þubat'tan sonra aþkla arkadaþlýk ortamýnýzý kesinlikle ayýrmalýsýnýz. Güçlü kiþiliðinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz. 16-24 Nisan tarihlerinde sevgiliniz veya eþinizle ilgili bazý anlaþmazlýklar söz konusu olacak. Bu dönemde iliþkilerinizi irdelemek yerine olaylara sukunetle yaklaþmalsýnýz. 5-19 Mayýs tarihlerinde, sevgilinizden evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu dönem uzun süredir ihtiyacýnýz olan aþký size sunacak. Romantizm dolu günler sizi bekliyor. Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çýkacak. Karþý cins üzerindeki çekiciliðinizi istediðiniz gibi kullanabilirsiniz.

ÝSTÝKRARI SAÐLAMANIZ BÝR HAYLÝ ZOR OLACAK

Akrep erkeði için aþk: Ýnsanlarý mýknatýs gibi çeken cazibenizle 2008'de yine çok beðenileceksiniz. 5 Haziran-26 Aðustos döneminde, kalbiniz boþ ise yeni baþlangýçlar yapabilirsiniz. Uygun kiþiyi bulduðunuz zaman, hemen karar vermeden önce düþünün. Sonbaharda; kendinizden emin tavýrlarýnýzla kadýnlarý etkilemeye devam edeceksiniz. Dileklerinizin kabul görmesinden de mutlu olacaksýnýz. 8-16 Kasým döneminde eþiniz ve sevgilinizle sorunlarýnýzý büyütebilirsiniz. Aþk konusunda istikrarý saðlamanýz çok zor olacak. Çevrenizde size yardým edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaþlarýnýz olacak. Yýlýn son ayýnda cinsel içgüdüleriniz yoðun seyredecek. Aþka ve cinselliðe her zaman çok önem veren bir kiþi olarak 10 Aralýk'tan itibaren aþk duygularýnýz her zamankinden daha yoðun olacak. Yýl sonunda yapacaðýnýz evlilik ise yaþam statünüzü yükseltecek
.
25
YAYLAR'IN AÞK VE PARADA YILLARCA EKTÝKLERÝNÝ BÝÇME ZAMANI GELDÝ

Ýyimser ve özgürlükçü Yaylar, 2008'de iþ yerinde hareketli günler yaþayacak. Birbiri üstüne alacaklarý teklifler, akýllarýný karýþtýracak Ýyimser ve özgürlükçü Yaylar, 2008'de iþ yerinde hareketli günler yaþayacak. Birbiri üstüne alacaklarý teklifler, akýllarýný karýþtýracak.

Ufkunuzun geniþleyeceði, yeni düþünce kavramlarý ile farklý boyuta geçeceðiniz bir yýla hazýrlanýn. Bu yýl maddi gelirlerinizi en yüksek düzeye çýkaracaksýnýz. Yýllarca size yetecek maddesel varlýða kavuþabilirsiniz. Bu yýl yeni fikirlere her zamankinden daha yoðun þekilde eðileceksiniz. Geçmiþte ektiklerinizin karþýlýðýný yeni yýlda, hem para hem aþkta fazlasýyla alacaksýnýz.

Baþarý size sürpriz olacak

Bu yýl yeni fikirler ve yeni iþler ilginizi çekecek. Aklýnýza gelmeyen konularda baþarý kazanmanýz mümkün. 2008'de önemli bir proje üstünde çalýþacaksýnýz. Ýþ yaþamýnýzda radikal kararlar alacaksýnýz. 1 Ocak-18 Þubat günlerinde önemli geliþmelere sahne olacak iþler yapacaksýnýz. Kiþisel becerilerinizi ortaya koyacaksýnýz. 21 Þubat'tan bir hafta sonrasý da önemli iþ baðlantýlarýnýn yapýlacaðý dönem olacak. 19 Nisan-28 Mayýs tarihlerinde, iþinizle ilgili önemli kararlar almaya kalkýþmayýn. 16- 24 Mayýs arasýnda ortaklarýnýzdan alacaðýnýz kararlarla kendinize yeni fýrsatlar yaratacaksýnýz.

1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasýnda da kariyerinizde önemli deðiþimler olacak. Farklý bir þirkete baþlayabilir, ofisinizi baþka bir þehre kaydýrabilirsiniz. 29 Ekim-12 Kasým döneminde çýkmayý planlayacaðýnýz tatil ise bol kazançlý yeni bir iþ teklifini kaçýrmanýza neden olabilir. 8-16 Kasým arasýnda, iþteki önemsiz aksamalar ve organizasyon bozukluklarý canýnýzý sýkabilir. Ayrýca arkadaþlarýnýzla ortak yapacaðýnýz iþler gündeme gelecek. 27 Kasým-11 Aralýk tarihleri yeni baþlangýçlar yapmak için uygun bir dönem.

Öfkenize hakim olmanýz þart

Bu yýl düþüncelerinizle baþbaþa kalacak ve geçmiþi irdeleyeceksiniz. Eski olaylarýn sizi yýpratmasýna artýk izin vermeyeceksiniz. 7 Ocak, 7 Þubat ve 21 Þubat günlerinde gergin olabilirsiniz. Öfkenize hakim olduðunuz sürece saðlýðýnýz bir sorun yaratmayacak.

Duygusallýk yýpratabilir

Yeni yýlda ayak ve bileklerinizi korumalý ve bacaklarýnýzý bol bol hareket ettirmelisiniz. Varislere ve damar sorunlarýna dikkat etmelisiniz. Soðuk ve tuzlu su kompresleri size iyi gelecektir. Uzun süre ayakta kalmamalý ve sizi dinlendiren hafif sporlarý tercih etmelisiniz. Yaz aylarýnda saðlýðýnýz biraz daha hassaslaþacak. Duygularýnýzý denetim altýnda tutmalýsýnýz. Sonbahar aylarýnda duygusal bakýmýndan kendinizi yýpranmýþ hissedebilirsiniz. Bu dönemde müzik sizin en iyi ilacýnýz olacak. Geliþtireceðiniz hobilerle kendinizi rahatlatmayý kýsa sürede öðreneceksiniz.

ÝÞ ÇEVRENÝZDEN BÝRÝ KALBÝNÝZÝ ÇALABÝLÝR!

Yay kadýný için aþk: Kolay kolay aþýk olmayan Yay burcu kadýnlarý için 2008, duygu karmaþalarýnýn ön plana çýkacaðý bir yýl olacak. 7 Ocak-7 Mart döneminde ilginç bir eskiye dönüþ dönemi baþlayacak. Eski sevgilinizle yeniden biraraya gelme planlarý yapabilirsiniz. Ýþ çevrenizde de uzun süredir görüþmediðiniz biriyle yakýnlaþabilirsiniz. Uzun zamandan beri tanýdýðýnýz ama sadece arkadaþ olarak yaklaþtýðýnýz kiþiyle aranýzda önlenmesi imkansýz bir çekim yaþanacak. Süregelen bir beraberliðiniz varsa; partnerinizle aranýzdaki sorunlarý gidereceksiniz. Sonbahara doðru aþk konusunda radikal kararlar alacaksýnýz. Bu dönemlerde, uzun süredir birlikte olduðunuz kiþiyi aniden yaþamýnýzdan çýkarabilirsiniz. 27 Kasým-11 Aralýk arasýnda karþýlaþacaðýnýz özel bir kiþi ise sizi bir anda evliliðe sürükleyebilir.

ESKÝ SEVGÝLÝNÝZ YÝNE SÝZÝNLE OLMAK ÝSTÝYOR

Yay erkeði için aþk: Neþeli ve yaþamla barýþýk tavýrlarýnýz ile özgürlük tutkunuz, yeni yýlda da size ilginç geliþmeler yaþatacak. 6-20 Nisan döneminde iþ çevrenizde iyi bir konumda olan ve sizden yaþça büyük bir kiþiden etkileneceksiniz. Etkilendiðiniz bu kiþi daha sonra yaþamýnýzda büyük bir yer kaplayacak. Yýlýn ikinci yarýsýnda duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduðu bir dönem içine gireceksiniz. 16 Mayýs-17 Haziran arasýnda, eski sevgiliniz sizinle yeniden biraraya gelmek isteyecek. Bu dönem aþkýn hayatýnýzda merkez haline geldiði bir zaman dilimi olacak. 1 Temmuz-16 Eylül döneminde, partnerinizi hayatýnýzdan çýkarma kararý alabilirsiniz. 10-18 Ekim tarihleri ise eski aþklarýnýzdan biriyle karþýlaþacaðýnýz ve onunla yeniden baþlamayý düþüneceðiniz bir dönem olabilir.
26
OÐLAKLAR'I MUTLULUK VE BÜYÜK BAÞARI BEKLÝYOR

En büyük özellikleri disiplin olan Oðlaklar, muhteþem bir yýla adým atacak. Radikal kararlar verecekler ve kariyerde baþarýyý yakalayacaklar..

Oðlaklar'ýn bu yýl þansý çok açýk. Önemli baþlangýçlar, büyük baþarýlar ve geliþmeler sizi tanýmlayan sözcükler. Muhteþem bir yýla girmek üzereseniz. Radikal kararlar alacaksýnýz ve uzun baþarýlý bir süreç sizi bekliyor. 2008 yýlýnda kendinizi çok þanslý hissetmeniz konusunda her þeyden size yana olacak. Sezgilerinizin çok güçlendiðini göreceksiniz. Hedeflerin kendiliðinden oluþmasý sizi farklý noktalar taþýrken; yaþantýnýzda olmasý gereken tüm önemli kiþileri bu yýl tanýyacaksýnýz.

Atýlým zamaný

Yaratýcý yeteneklerinizi iþinizde kullanarak olumlu iþlere imza atacaksýnýz. Bu arada iliþkisi içinde olduðunuz kiþileri daha uyumlu bir þekilde idare edeceksiniz. 1-15 Ocak arasýnda, gelir kaynaklarýnýzda farklýlaþmalar söz konusu olacak. 7-21 Þubat günleri; maddiyata iliþkin olumlu deðiþimler, sizi hayli güçlendirecek. Geçmiþ yýllarýnýzýn deneyimine dayanan konularda atýlýma geçeceksiniz. 19 Nisan-28 Mayýs arasýnda, çevrenin yanlýþ yönlendirmesi yüzünden maddi kayýplar yaþayabilirsiniz. 3-17 Haziran arasýnda iþiniz dýþýnda yeni ek gelirler gündeme gelebilir. Uzun süredir tahsil edemediðiniz alacaklarýnýzý da alabilirsiniz. Yine bu dönemde evinizdeki elektronik cihazlarýnýzý yenileyebilirsiniz.

Aþýrý harcama var

1 Temmuz-16 Eylül günlerinde, kazançlarýnýz konusunda riskli bir durum oluþacak. Olumlu geliþmelerin getireceði iþ fýrsatlarý, olumsuzluklarý doðuracak spekülasyonlara sebep olacak. 16 Aðustos'tan sonra finans açýsýndan sýkýntýya düþmeniz nedeniyle bir gayrimenkul satýþý yapabilirsiniz. 10-18 Ekim döneminde, arkadaþ çevre ve aile etkisiyle aþýrý harcamalar gündeme gelebilir. 8-16 Kasým aralýðýnda ise bir arkadaþýnýz vasýtasýyla sizin için sürpriz olacak gelir kaynaðý ile karþýlaþabilirsiniz.

Temponuzu azaltýn

2008'de kendinizi fiziksel ve ruhsal anlamda güçlü hissedeceksiniz. Saðlýðýnýzda belirgin bir iyileþme olacak. Geçmiþte yaþanan hastalýklardan eser kalmayacak. 21 Þubat'ta ayaklarýnýza dikkat ederek soðuk algýnlýklarýna karþý sýký giyinmelisiniz.

YENÝ HAYRANLARINIZ ÇEVRENÝZDE OLACAK

Oðlak kadýný için aþk: Mesafeli tavýrlarýnýzla aþký kendinizden uzaklaþtýrýrken, bir yandan da onun eksikliðini duyuyorsunuz. Reddedilme korkusunu yenebildiðiniz zaman evliliðe uzak olmadýðýnýzý anlayacaksýnýz. Kendi kendinize yettiðinizi sanýyorsunuz ama yanýldýðýnýzý anlayacaksýnýz. Bu yýl ikili iliþkilerde özgüveniniz bir hayli güçlü olacak. Kiþisel cazibeniz size yeni hayranlar kazandýracak. Yýl içinde ruh eþinizle karþýlaþabilirsiniz. 21 0cak-21 Þubat günlerinde, kültürel yapýnýzdan çok farklý biriyle evlenebilirsiniz. 6-20 Nisan döneminde, rahat tavýrlarýnýz eþinizle aranýzda bazý tartýþmalara neden olabilir. Öfkenizi kontrol etmeye çalýþarak, iliþkinizi bozmamalýsýnýz. Yýl sonuna doðru iþ çevrenizden birisi ile aranýzdaki dostluk, aþka dönüþecek ve iliþkinizi gizlemek endiþesiyle gergin günler yaþayacaksýnýz.

AÞK ÝLE ARKADAÞLIÐI KARIÞTIRMA RÝSKÝ VAR

Oðlak erkeði için aþk: Soðuk görünmenize raðmen sýcacýk bir kalbiniz olduðunu bu yýl karþý cinse kanýtlama fýrsatýnýz olacak. Sakin ve kontrollü yapýnýza raðmen çevrenizdeki pek çok insandan daha romantiksiniz. Karþýnýzdaki kiþiden emin olmadýkça duygularýnýzý açmadýðýnýz için; partneriniz olmak isteyen hanýmlarý hayli üzeceksiniz. Yeni yýlda hayatý olduðu gibi yaþama kararý alacaksýnýz. 16-24 Nisan döneminde, aþk ile arkadaþlýðý birbirine karýþtýrmamaya gayret edin. Bu dönemde bir arkadaþýnýza aþýk olma olasýlýðýnýz yüksek. 5-19 Mayýs arasýnda çýkacaðýnýz seyahatlerde çok hoþlanacaðýnýz birine rastlayabilirsiniz. Ayný süreçte sürpriz davetlere katýlacaksýnýz. 1 Temmuz-Aðustos tarihlerinde, yaþam görüþlerinizin farklý olmasýndan dolayý, partneriniz sizi hayal kýrýklýðýna uðratabilir.

KARAR VERMEKTE ZORLANACAKLAR

Sakin ve disiplinli Oðlak burcu üyeleri, 2008'de saðlýklý ve baþarýlý olacak. Ancak aþk hayatlarýnda ikilemler yaþayabilirler. Aðustos'tan sonra yaklaþýk 15 gün kadar kafalarýný karýþtýracak olaylarla karþýlaþabilirler. Karar vermekte zorlanmak, onlarý hayli þaþýrtacak. 8-16 Kasým tarihleri arasýnda ise hayatlarýnda önemli rol oynayacak sürpriz biriyle tanýþacaklar. Ancak bu kiþinin varlýðý yakýn çevrelerinde tepki toplayacak.

ÖNEMLÝ GÜNLER

Aþkta hareketli günler: 21 0cak-21 Þubat, 5-19 Mayýs, 23 Kasým, 12 Aralýk
Aþkta zorlayýcý günler: 15 Ocak, 22 Mart, 28 Mayýs, 12 Temmuz, 8 Kasým, 16 Aralýk
Ýþte hareketli günler: 7-21 Þubat, 3 Haziran, 17 Haziran, 10-18 Ekim
Ýþte zorlayýcý günler: 1-15 Ocak, 19 Nisan, 28 Mayýs, 1 Temmuz, 16 Eylül

MEDÝTASYON SÝZE ÝYÝ GELECEK

6-20 Nisan arasýnda, ruhsal olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. 16-24 Mayýs'ta ise týbbi kontrollerinizi yaptýrmaya gayret edin. Bu arada sigara ve alkol gibi zararlý alýþkanlýklardan kendinizi uzak tutmaya özen gösterin. Yýlýn geri kalan günlerinde ise meditasyona dayalý, düþünce disiplinini saðlayan aktivitelerde bulunun. Sizi güncel yaþamýn hýzlý temposundan kurtaracak tek yol; bu tip faaliyetler olacaktýr.
27
KOVALAR'IN MADDÝ ZORLUKLARINA YAKINLARI BÜYÜK DESTEK VERECEK

Yeni yýl yaratýcý Kovalar için maddi anlamda zorlayýcý olacak. Ekip çalýþmasýna liderlik yapýp, zirveye çýkacaklar ama bütçeye dikkat!..

Yardýmsever ve gerçeði arayan insanlar olarak; yeni yýlda yeni projelere yoðunlaþabilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel anlamda kendinizi tazeleyebilirsiniz. Bu yýl sizin için yeniden doðuþ gibi olabilir. Geçmiþte çok yorulduðunuz için, artýk gereksiz ayrýntýlar üzerinde fazla uðraþmak istemiyorsunuz.

Yenilendiðinizi hissedeceksiniz
Artýk hoþlanmadýðýnýz konulardan kendinizi arýndýrmak isteyeceksiniz. Aþýrý uçlarda dolaþan karar verme mekanizmanýz devrede olacak. Yalnýz kalma isteðinizin bu yýl geçmiþ senelere göre çok daha iþe yaradýðýný göreceksiniz. Kendinize yoðunlaþarak, içsel anlamda yenilendiðinizi hissedeceksiniz. Bu yýl iþ çevreniz geniþleyecek ve yoðunluðunuz artacak. Gelirleriniz de bu paralelde artarken, yorulduðunuzu hissedeceksiniz. Yeni yýlda ekip çalýþmasýnýn önemini kavrayacaksýnýz. 7 Ocak-21 Þubat günlerinde tanýþacaðýnýz önemli kiþiler sayesinde büyük bir iþ potansiyeli ile karþý karþýya kalabilirsiniz. 6-20 Nisan döneminde sizi zirveye taþýyacak bir ekip çalýþmasýna liderlik yapacaksýnýz. Bu dönemde harcamalarýnýza da belli bir disiplin kazandýrmanýz gerekebilir. 16-24 Nisan arasýnda, yeni bir iþ teklifi gündeme gelecek. Maddi konularda olabilecek iniþ ve çýkýþlara dikkat edin. 16-24 Mayýs'ta sosyal aktivitelerle ilgili fazla para harcayýp, sýkýntýya girebilirsiniz. Bu arada ortaðýnýzla aranýzda oluþacak zýt fikirler, karþýnýza sorun olarak çýkabilir. 3-17 Haziran arasýnda gecikmiþ borçlarýnýz baþýnýza dert açabilir.

Maddi destek göreceksiniz
14-22 Haziran arasýnda bütçenizi kontrolde zorluklar yaþayabilirsiniz. 16 Temmuz-16 Eylül döneminde, iyi iþler yapabilirsiniz. Adýmlarýnýzý iyi hesaplamalýsýnýz. 10-18 Ekim'de yakýnlarýnýzdan maddi destek gelebilir. Özellikle uzakta yaþayan bir kiþiden yardým görünüyor. 8-16 Kasým, sürpriz fýrsatlarýn oluþabileceði bir dönem. Gelirleriniz 11 Aralýk'tan sonra artacak.

EVLÝLÝK KONUSUNDA DÝRENCÝNÝZ KIRILACAK

Kova kadýný için aþk: Dost canlýsý yapýnýzla çevreniz yeni yýlda da çok kalabalýk olacak. Aþkla dostluðu birbirine karýþtýrma riskini göze alarak, okul yýllarýnýzdan tanýdýðýnýz biriyle yakýnlaþabilirsiniz. Bu beraberlikten sürpriz bir evlilik de çýkabilir. Yeni yýlda sosyal konumunuz yükselirken, eski dostlarýnýzla biraraya gelme þansýný da yakalayacaksýnýz. 7 Ocak-21 Þubat tarihlerinde; geçmiþteki bir sevgilinizle karþýlaþacak ve onunla kýsa süreli de olsa romantizm yaþayacaksýnýz. 21 Mart-5 Mayýs döneminde yepyeni insanlarla tanýþacaksýnýz. Hiç beklemediðiniz anlarda duygusal yakýnlaþmalar içine gireceksiniz. Evli olan Kovalar ise, 5-19 Mayýs arasýnda duygusal günler yaþarken eþleriyle birbirlerine daha çok baðlanacak. 16-24 Mayýs'ta katýlacaðýnýz davetler sonrasýnda ani bir kararla evliliði düþünebilirsiniz.

HAYATINIZIN KADINI KARÞINIZA ÇIKABÝLÝR

Kova erkeði için aþk: Evlilik fikrinden ürkmekten artýk vazgeçebilirsiniz. Yeni yýlda gözünüzü karartýp nikâh masasýna oturabilirsiniz. 3-17 Haziran tarihleri arasýnda eski bir sevgiliniz karþýnýza çýkacak ama 16 Aðustos'tan sonra evlilik teklifinde bulunacaðýnýz kiþi ile tanýþacaksýnýz. Bu dönemde, buram buram aþk kokan romantik günler sizi bekliyor. Ancak hayatýnýzýn kadýnýndan red cevabý alma durumunuz da var! Ýniþli çýkýþlý bir beraberlik yaþamanýz söz konusu olabilir. Evli olan Kova erkekleri ise eylüle doðru iliþkilerini güçlendirecek. Bu süreçte harcamalarýnýzda aþýrýya kaçmamaya özen gösterin. 10-18 Ekim tarihlerinde, kendinizi dinleme ihtiyacý içine girip, farkýnda olmadan dostlarýnýzý ihmal edeceksiniz. 27 Kasým- 11 Aralýk arasýnda, arkadaþlarýnýzla eðlenceli ortamlarda bulunacaksýnýz.

BOYUN VE SIRT AÐRISI OLABÝLÝR

Duygusal anlamda geçmiþten kalan sorunlarý bir kenara býrakma zamaný geldi. 7 Ocak-21 Mart dönemi saðlýðýnýzýn hassas olacaðý günler. Bu günlerde týbbi kontrollerinizi yaptýrmalýsýnýz. Ruh saðlýðýnýzý güçlendirecek meditasyon ve yoga yaparak sebze aðýrlýklý beslenmelisiniz. Nisan-20 Nisan günlerinde, yoðun mesleki faaliyetlerinizden dolayý boyun ve sýrt aðrýlarýnýzda artma olabilir. Kas egzersizlerini düzenli olarak yapmaya özen gösterin. 16-24 Mayýs'ta yorgunluk ve soðuk algýnlýðý baðýþýklýk sisteminizi bozabilir. Bu konuda gerekli vitamin desteði yapmalýsýnýz. 16 Aðustos'tan yýl sonuna kadar aþýrýya kaçýp bedeninize zarar vermemeye çalýþýn.
28
BALIKLAR'IN YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSELÝP VARLIKLI DOSTLARININ SAYISI ARTACAK

Romatik ve alýngan Balýklar, dostluk kapýlarýnýn ardýna kadar açýlacaðý bir yýla giriyor. Yaþam kaliteleri yükselecek ve sosyal baðlantýlarý prestijli bir boyut kazanacak..

2008 size dostluk kapýlarýný açacak ve tüm olanaklarýný sunacak. Karizmatik bir çevre sizi bekliyor. Amaçlarýnýza uygun kiþilerle tanýþacaksýnýz. Yaþam kaliteniz yükselecek. Size þaþýrtýcý gelecek teklifler karþýsýnda bocalamalar yaþayabilirsiniz. Kendinizi yeni hayatýnýza kanalize edeceksiniz.

Önemli kapýlar açýlacak

Bu yýl sosyal konumunuzun kariyerinizi etkilemesi sizi yukarýlara taþýyacak. Yeni çevrelere girecek ve yeni dostlarýnýz sayesinde önemli kapýlarýn açýldýðýný göreceksiniz. Sosyal baðlantýlarýnýz ve becerileriniz hareket kazanacak. Yaþam kaliteniz hýzla yükselecek. Cesur ve radikal kararlarýnýza arkadaþlarýnýz da destek verecek. 7 Ocak-7 Þubat tarihlerinde size fayda saðlayacak kiþilerle tanýþacaksýnýz. Bu dönem iliþkilerinizi gözden geçirmek için çok uygun olacak. 7 Mart-21 Mart döneminde beklentilerinizin çok yüksek olmasý nedeniyle yavaþ ve temkinli hareket etmelisiniz. 14-22 Haziran günlerinde iþle ilgili herhangi bir giriþimden kaçýnmalýsýnýz. Birlikte çalýþtýðýnýz kiþilerden gelebilecek sorunlara hazýrlýklý olmalýsýnýz.

Köklü deðiþimler olacak

1 Temmuz-16 Eylül arasýnda; iþyerinizde köklü deðiþimler söz konusu. Bazý arkadaþlarýnýz iþten ayrýlabilir. 13-21 Temmuz döneminde bir arkadaþýnýzýn desteði ile önemli bir iþ baþarýsý sizi bekliyor. Gayrimenkul ve maddi iliþkilerinizle ilgili yazýlý anlaþmalar yapabilirsiniz. Yine bu dönemde partnerinizle paylaþýmlarýnýzýn artacak.

Geçmiþi fazla büyütmeyin

Yeni yýlda saðlýðýnýzý etkileyecek kiþisel fobilerinizden kurtulacaksýnýz. 1-15 Ocak tarihlerinde takýntýlarýnýz yüzünden bunalýma girmek istemiyorsanýz; geçmiþi gözünüzde fazla büyütmeyin. Mart ayýnda zihinsel bir yorgunluk yaþayabilirsiniz. Doktor kontrolünde vitamin desteði almanýz gerekebilir. Sakin olup, uzun yürüyüþlere çýkarak hem zihninizi hem de vücudunuzu zinde kýlabilirsiniz.

BEKARLARA CÝDDÝ BÝR ÝLÝÞKÝ GÖRÜNÜYOR

Balýk kadýný için aþk: 2008'de aþk hayatýnýz ciddiyet kazanýyor. Evli olanlara uyum içinde bir beraberlik söz konusu. Bekarlar için de ciddi iliþkiler var. Bazýlarýnýz yeni bir aþka kavuþacak ve yeni bir beraberliðin temellerini atacak. Yýlýn ilk günlerinde, eski sevgiliniz veya eþinizle yeniden biraraya gelme olasýlýðýnýz var. Düþlerinizin gerçekleþmesi olasýlýðý sizi heyecanlandýracak. Birçok olayýn baþlangýcý; bu iliþkilerinize baðlý geliþecek. Ocak ayýnda yanýlgýlar ve anlaþmazlýklar söz konusu. Yalnýzsanýz; 7-21 Mart tarihleri arasýnda aþk kapýnýzý çalabilir. Yaþam standardý yüksek iliþkiler için fýrsat kollayacaksýnýz. 15-23 Mart döneminde eþinizle aranýzdaki sorunlarý tartýþmak zorunda kalabilirsiniz. Yýllardýr unuttuðunuz bazý olaylarýn yeniden gündeme gelmesi; çözümlenmesi gereken olaylara zemin hazýrlayacak.

ROMANTÝK ÝLÝÞKÝLER ÝÇÝN UYGUN DÖNEM

Balýk erkeði için aþk: Ocak ve þubat aylarýnda kalbinizi aþka kapatýp, yakýnlarýnýzýn sorunlarýna çözüm aramak için koþturacaksýnýz. 19 Nisan-28 Mayýs tarihlerinde ise; gönül iliþkilerine dair hayatýnýzý etkileyebilecek önemli kararlar almaktan sakýnmalýsýnýz. Bu dönemde etrafýnýzdaki varlýklý kiþilerden biri sizinle tatlý tatlý flört edecek. Onun size yaklaþýmý gururunuzu okþayacak. 14-22 Haziran döneminde yeni bir iliþkiye baþlamaktan kaçýnmalýsýnýz. 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasýnda ise romantik iliþkiler ön planda olacak. Siz aþka her zaman çok önem veren bir kiþi olduðunuz için bu dönemde duygularýnýz yoðunlaþacak. Evliyseniz; 30 Aðustos-13 Eylül döneminde eþinizin iþi veya saðlýðýyla ilgili problem çýkabilir. Bekarlar ise yýlýn son aylarýnda kendisinden yaþça büyük biriyle evlenebilir.

YALNIZ KALMAYI TERCÝH EDECEKLER

Sezgi güçlerinin yüksekliði sayesinde zaman zaman duygusal çalkantýlar yaþayan Balýklar, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasýnda hayata analizci bir gözle bakacak. Düþ güçlerinin yoðunluðu ileyüksek enerji potansiyelleri; hareketli bir dönem geçirmelerine zemin hazýrlayacak. Kendilerini fazla yormadýklarý müddetçe saðlýklarýyla ilgili bir problem yaþamayacaklar. Yaz aylarýnda yoðun iþ tempolarýný yavaþlatýp, kendilerini kampa çekecekler. 16 Aðustos'tan sonra genel birsaðlýk kontrolünden geçmeleri gerekebilir. 2008'in son aylarýna doðru da sosyallikten ellerini eteklerini çekip, kendileriyle baþbaþa kalmak isteyebilirler.
29
AKREP
Kariyerinizde ki baþarýlarýnýz sizi oldukça güçlü bir konuma getiriyor. Bu sene mücadele etmekle geçecek bir sene olacak. Riskli harcamalar yapmaktan kaçýnýlmalý. Ancak Þubat ve Mart aylarýnda ortaya çýkacak yeni bir proje hayatýnýzýn seyrini deðiþtirebilir. Asýl kazançlar ise sonbahar ve 2008in ilk aylarýnda gelecek. Bu sene kendinizi gergin hissettiðiniz dönemlerde sakin olup sinirinizi etrafa kesinlikle yansýtmamalýsýnýz, riskli davranýþlarý tolere edebilen bir sene deðil! Aþk hayatýnýza gelince harika denemez ama kötü de deðil.

ASLAN
Uzun zaman sonunda gelen sene, sizin seneninýz olacak. Jüpiterin uyumlu burcunuz Yay da bulunmasý iþ hayatýnýza mükemmel bir harita çiziyor. Aþk hayatýnýzson on senenin en güzel aylarýný yaþayacak. Kilo almaya müsait bir sene, yediklerinize dikkat etmelisiniz. Mart ayýnda iþ hayatýnýzda meydana gelen bir deðiþiklik ya da ilerleme önümüzde ki on senede da etkisini gösterecek.

BALIK
Bu sene bol bol seyahat edebilirsiniz. Aþk hayatýnýz diðer seneylera kýyasla sönük geçse de, iþ hayatý bunun tam tersi nitelikte olacak. Büyük kazançlar ve baþarýlar bu sene peþinizi býrakmayacak. Bu konuyla ilgili en verimli ve þanslý aylar Ýlkbahar aylarý.

BAÞAK
Ýþ ve aþk hayatýnýzýn çok önemli bir noktasýnda bulunuyorsunuz. Hiç kuþkusuz çok çalýþmanýz ve mücadele etmeniz gereken bir seneý tamamladýnýz. Ancak hiç üzülmeyin! Bu etki geçtiðinde tüm çalýþmalarýnýzýn birbirinden lezzetli meyvelerini topluyor olacaksýnýz. Ev sahibi olma isteðiniz de bu sene artýyor. Ýþin en güzel tarafý, 2007 bu düþünüzü gerçekleþtirecek konumda olabilecek. Özel hayatýnýzda ki insanla ciddi bir iliþki düþünüyorsanýz Aðustos ayý giriþimde bulunmak için en güzel ay olacak.

BOÐA
Zor geçen seneylerdan sonra, bu sene rekabet devam etse de baþarýlý sonuçlar ve büyük kazançlar sizi bekliyor. Geçtiðimiz sene baþlayan iliþkiniz bu sene kalýcýlýk kazanabilir. Sosyal hayat ve yeni çevreler bu seneye damgasýný vuracak. Yeni bir ev almak istiyorsanýz ya da evinizi satmak istiyor ve bir türlü satamýyorsanýz, bu isteðiniz bu sene gerçek olabilir.

ÝKÝZLER
Zor bir seneye hazýr olmalýsýnýz. Harcadýðýnýz her kuruþu Ýkizler burcuna ters olsa da iki kere düþünüp hesaplayarak hareket etmelisiniz. senenin ikinci yarýsýnda hayatta hiç hissetmediðiniz duygularý yaþayabilir hayatýnýzýn aþkýný bulabilirsiniz. Bu sene þanslarýnýzý iyi kullanabilmek için maddi riskler almamaya çalýþýn. Ancak, iþinizi büyütmek veya ünvan sahibi olmak istiyorsanýz Mart ayýnda ki tutulmanýn neden olacaðý deðiþiklikleri bekleyin! Aralýk rahat geçecek.

KOÇ
Bu sene, yeni bilgiler edinme, eðitim alma ve yabancý ülkelere gitme arzunuz artacak. Çevrenizi geniþletme imkaný bulacaksýnýz. Kendinizle barýþýk olduðunuz bu sene da yaþanabilecek en büyük talihsizlik, bir türlü karar verememeniz ve belirsiz ortamlardan kurtulamamanýzdan kaynaklanabilir! Aþk da çok þanslý görünmüyorsunuz ama bu þanssýz olduðunuz anlamýna da gelmiyor. Sadece renksiz ama dolu bir sene olacak.

KOVA
Eski güzel günlerinizin geri gelmesi sizi memnun edecek. Bu sene vereceðiniz kararlar, önümüzde ki 10-15 seneye damgasýný vuracak. Ve en güzel tarafý bunlarýn çoðu güzel þeyler olacak. Bu sene iki büyük aþk kapýnýzda! Ýþ hayatýnýzda büyük deðiþiklikler olacak ama hepsi de sizin için olumlu deðiþiklikler. sene eðlence ve sosyal aktivitelerle geçecek.

OÐLAK
Sevgili Oðlaklar hayal kýrýklýklarýna hazýr olmalý. Bu sene her ne kadar koþuþtursanýz da somut bir getiri elde edemeyebilirsiniz ancak bu sizi senedýrmamalý; çünkü 2008 senesi sizin için son 12 senenin en güzel zamanýna iþaret ediyor. Bu senenin aralýk ayýndan itibaren de bu etkiyi hissetmeye baþlayacaksýnýz. 2007 de fazla savaþmadan sinirlerinize hakim olarak beklentilerinizi aþaðýda tutmalýsýnýz. Aðustos da aþk da, Eylül de iþ de yeni ve güzel geliþmeler var!

TERAZÝ
Bu sene içinde bulunduðunuz iliþkiyi sorguladýðýnýz bir sene olacak. Ancak Haziran ayýnda ortaya çýkacak, tutku dolu yeni biriyle yaþayacaðýnýz gizli aþkýn kýsa sürmesi sonucu, asýl iliþkinizin ve partnerinizin deðerini daha iyi anlayacaksýnýz. Ýþ hayatýnýz ilk iki ay hariç, son iki seneyle kýyaslanýrsa daha sönük geçecek ama 2008, hayatýnýzýn en güzel seneylerýndan birisi olmaya aday!

YAY
Bu sene senenin en þanslý burcu sizsiniz Sevgili Yay burcunuza giren Jüpiter size iþ, aþk ve saðlýk alanýnda mucizeler vaadediyor. Evrenin size sunduðu bu fýrsatlarla dolu bir senelýk zamaný en iyi þekilde deðerlendirin, çünkü bu durum bir daha 12 sene sonra karþýnýza çýkacak. Aþk da ummadýðýnýz sürprizler ve kaçýnýlmaz deðiþiklikler yaþayabilirsiniz; özellikle Eylül ve Ekim tutku dolu görünüyor.

YENGEÇ
Bu sene her ne kadar dýþarýdan destek alacak olsanýz da, siz daha fazlasýný beklediðiniz için elinizdekilerle yetinemeyeceksiniz. Ama asýl kazancýnýz 2008 de açýkçasý. Aþk hayatýnýz oldukça renkli geçecek. Bu sene iki farklý iliþki yaþayabilirsiniz ya da mevcut iliþkinizde farklý iki durum oluþabilir. Sonbaharda bir iþ deðiþikliði yapabilirsiniz.30
Eski Konular Arþivi / ****Mucize****
19 Ara, 2007, 11:53

Sally, küçük kardeþi George hakkýnda anne ve babasýnýn konuþmalarýný duyduðu zaman yalnýzca sekiz yaþýndaydý. Kardeþi çok hastaydý ve onu kurtarabilmek
için ellerinden gelen herþeyi yapmýþlardý, Georgi'nin yalnýzca çok pahalýya
malolacak bir ameliyatla kurtulma þansý vardý fakat bunun için yeterli
paralarý yoktu. Babasýnýn, umutsuz bir biçimde annesine þöyle fýsýldadýðýný
duymuþtu Sally: "Yalnýzca bir mucize onu kurtarabilir." Bu sözleri duyar
duymaz, usulca kendi odasýna yürüdü Sally. Domuz biçimindeki kumbarasýný
gizlediði yerden çýkartarak içindeki paralarý yavaþça yere dökerek saymaya
baþladý. Yanýlgýya düþmemek için tam üç kez saydý kumbaradan çýkardýðý bozuk
paralarý. Sonra hepsini cebine koyarak aceleyle evden çýkýp, köþedeki
eczaneye gitti. Eczacýnýn dikkatini çekebilmek için büyük bir sabýrla
bekledi. Eczacý çok yoðundu ve bir adama ilaçlarýný nasýl kullanacaðýný
anlatýyordu. Bu yoðun çalýþmanýn arasýnda sekiz yaþýndaki bir çocukla
ilgilenmeye hiç niyeti yoktu ama Sally'nin beklediðini görünce "Evet, ne
istiyorsun söyle bakalým" dedi. "Biraz acele et, gördüðün gibi beyefendiyle
ilgileniyorum" diyerek yanýndaki þýk giyimli adamý gösterdi. Sally
"Kardeþim" dedi. Sessizce yutkunduktan sonra devam etti: "Kardeþim çok
hasta, bir mucize almak istiyorum." Eczacý Sally'e bakarak "Anlayamadým"
dedi. "Þeyy, babam 'Onu ancak bir mucize kurtarabilir' dedi, bir
mucize kaç paradýr, bayým?" Eczacý Sally'e sevgi ve acýmayla baktý bu kez:
"Üzgünüm küçük kýz, biz burada mucize satmýyoruz, sana yardýmcý
olamayacaðým" dedi. Sally o kadar kolay vazgeçmek istemedi. Eczacýnýn
gözlerinin içine bakarak "Karþýlýðýný ödemek için param var benim, bana
yalnýzca fiyatýný söylemeniz yeterli" dedi. Bu arada Sally ve eczacýnýn
yanýnda bekleyen iyi giyimli bey Sally'e dönerek "Ne tür bir mucize
gerekiyor
kardeþin için küçük haným? diye sordu. "Bilmiyorum" dedi Sally. Sonra
gözlerinden aþaðý süzülen yaþlara aldýrmaksýzýn devam etti: "Tek bildiðim, o
çok hasta ve annem ameliyat olmazsa kurtulamayacaðýný söyledi ve ailemin de
ameliyat için ödeyebilecekleri paralarý yok. Ama babam 'Onu ancak bir mucize
kurtarabilir' deyince ben de paramý alýp buraya geldim." "Ne kadar paran
var?" diye sordu iyi giyimli adam. "Bir dolar ve onbir sent" dedi Sally. "Ve
dünyadaki tüm param bu!" "Bu iyi bir þans, küçük kardeþini kurtarmak için
gerekli olan mucize için yeterli bu para" dedi, iyi giyimli adam. Adam bir
eline parayý aldý, öteki eliyle de Sally'nin elini tutarak "Beni yaþadýðýn
yere götürür müsün lütfen?" diye sordu. "Küçük kardeþini ve aileni tanýmak
istiyorum" dedi. Ýyi giyimli adam Dr. Carlton Armstrong'du ve George için
gerekli olan ameliyatý yapabilecek tanýnmýþ bir cerrahtý. Ameliyat baþarýyla
sonuçlanmýþ ve aile hiçbir ödeme yapmamýþtý. Hep birlikte mutluluk içinde
evlerine döndükleri zaman hâlâ yaþadýklarý olaylarýn etkisinden
kurtulamamýþlardý. Anne "Hâlâ inanamýyorum. Bu ameliyat bir mucize! Doðrusu
maliyeti ne kadardýr merak ediyorum" dedi. Sally kendi kendine gülümsedi. O
bir mucizenin kaça malolduðunu çok iyi biliyordu. Tam tamýna bir dolar ve
onbir sent!…
31

"Kal geldi", "bay geldi", "ortam dardý, ben kaçar", "dumur oldum", "ortama akalým", "dermiþimmmm", "geliyamýssaaaaaan", "ne oldum deðil, oha falan oldum demeli","hacý hacýyý Mekke'de, Tiki Tiki'yi caddede bulur", "ortama akacak Tiki, caddede durmaz", "yýkýlýyor".

Hepimizi gülümseten bu sözler "Türkilizce" yazýlmýþtýr. "Türkilizce", Tiki jargonunun ayýrt edici özelliklerinden biridir. "Türk-Ýsraf" sentezi olarak da tabir edilir. Konuþmalarda bolca Ýngilizce kelime kullanýlmasý ve bazý Ýngilizce deyimlerin Türkçeye uyarlanmasýdýr.

Peki kimdir bu Tiki'ler ? Türkiye'ye nereden ve nasýl geldiler? Atalarý kimlerdir ? Tiki'lerden korunma yöntemleri nelerdir? Gelin bu sosyolojik olgu hakkýnda kýsa bir yolculuða çýkalým.

Bir Tiki, ilk bakýþta, dýþ görünüþüyle, normal bir insan evladýna benzer. Ýnsan boyunda olanlarý bile vardýr. "Yumuþakçalar" ya da Latince "Mollusca" sýnýfýndandýrlar. Genellikle alýþveriþ merkezli ortamlarda ya da popüler caddelerde yaþarlar. Güneþ yokken güneþ gözlüðü takmalarý en belirgin özelliklerinden biridir. Bazý genetik özelliklerini insanlara da aktardýklarýna inanýlmaktadýr. Amerikan aksaný ile Türkçe konuþmaya çalýþanlarýna dahi rastlanýr.

Kur yapma ve çiftleþme davranýþlarý oldukça ilginçtir. Çoðu türlerde erkek kimyasal parfümler salgýlar, saçlarýna jöle ya da saç köpüðü sürer, en son model cep telefonu ile diþiyi eþleþmeye çaðýrýr. Diþileri zamanlarýnýn büyük bölümünü solaryumda ya da güzellik salonlarýnda geçirmektedirler. Genelde dört mevsim 1.derece yanýk ciltle dolaþmalarý en belirgin özellikleridir. Yüzlerine pasta cila yaparak erkekleri etkilemeye çalýþýrlar.

Tiki'ler genelde geceleri avlanýrlar ve insanlarýn beyinlerini tüketerek yaþamlarýný sürdürürler. Ne için yaþadýklarýna dair bilim adamlarýnýn geçerli hiçbir açýklamasý yoktur.

Ülkemize ne þekilde ve hangi yollarla geldiklerine dair çeþitli varsayýmlar bulunmaktadýr. Bir varsayýma göre uzaylýlar tarafýndan deneysel bir çalýþma amacýyla Akmerkez ve Baðdat Caddesi'ne býrakýlmýþlardýr. Daha sonralarý buralarda üreyerek yurt geneline yayýldýklarýna inanýlmaktadýr.

Diðer bir varsayým ise genelde olaylara Fransýz kalmalarýndan hareketle, Tiki'lerin Fransýz olabileceði varsayýmýna dayanýr.

Gerçeðe en yakýn varsayým ise 1990'lar sonrasý etkisini hissetmeye baþladýðýmýz küreselleþme olgusuna iþaret etmektedir. Buna göre dünya devletlerinin gizli yöneticisi konumundaki devasa küresel þirketler gizli laboratuarlarýnda her ülke için tüp Tiki'ler üretmiþ ve bunlarý doðurmaya aday kokonalar bulmuþlardýr. Tiki'lerdeki marka bilincinin ve tutkusunun bu deneysel çalýþmanýn bir ürünü olduðuna inanýlmaktadýr. Küresel þirketler Tiki'lere yaptýklarý muazzam yatýrýmlar sayesinde giderek daha fazla zenginleþmektedirler.

Tiki'lerden korunmak için maalesef henüz bir aþý geliþtirilememiþtir. Ancak þu basit tedbirlerle korunmak mümkündür: Kendi diline ve kültür mirasýna sahip çýkmak, baþkalarýný küçük görmemek, kendimize nasýl davranýlmasýný istiyorsak baþkalarýna da öyle davranmak.

Kýsacasý insana saygý duymak gibi doðal ve insani bir karaktere sahip olmak yeterlidir. Aksi takdirde yüce Türk büyüðü Burak Kut'un þu anlamlý þarký sözlerinde olduðu gibi halimiz vahimdir:

"Komple komple komple bitiðiz, komple komple komple kritiðiz, komple komple komple tikiyiz" 
32
Yýlýn Telesekreter Mesajý

Konumuz California´daki Pacific Palisades adlý okul.. Burada okuyan çocuklarýn velileri, bütün okulu ve öðretmenleri dava ediyor, çünkü bütün dönem boyunca 15 ile 30 gün arasýnda devamsýzlýk yaptýklarý halde çocuklarýnýn derslerden kalmalarýný kabul etmiyorlar.. Velilerin neredeyse tehdide varan itirazlarýyla baþ edemeyen okul yönetimi, en sonunda telesekreter mesajýný aþaðýdaki þekilde deðiþtiriyor, ve "YILIN TELESEKRETER MESAJI" ödülünü kazanýyor.

"Merhaba! Pacific Palisades´e hoþgeldiniz. Bu bir otomatik mesajdýr. Lütfen seçenekleri tek tek dinleyerek istediðiniz departmanla ilgili tuþa basýnýz.
Çocuðunuzun neden devamsýzlýk yaptýðý konusunda yalan söylemek için 1´e
Çocuðunuzun neden ödevlerini yapmadýðý konusunda yalan söylemek için 2´ye
Bizim hangi konularda iþe yaramadýðýmýzý belirtmek için 3´e
Evinize gönderilen ve alýcý imzanýz üzerinde olduðu halde almadýðýnýzý iddia ettiðiniz uyarý mektuplarý için 4´e
Müdür ve diðer yetkililere küfür etmek için 5´e
Çocuðunuzu her sabah en az 10 dakika bekleyen okul otobüsü hakkýndaki þikayetleriniz için 6´ya
Süper kabiliyetli mükemmel çocuðunuzun beceriksiz öðretmeninden yakýnmak için 7´ye
Býraksanýz bütün okulu yiyecek çocuðunuzun yetersiz bulduðu okul menüsünden þikayet etmek için 8´e basýnýz
Çocuðunuzun gerçek bir dünyada yasadýðýnýn farkýndaysanýz ve sorumluluk almayý öðrenmesini istiyorsanýz, bunun için de ona verilen ödevleri zamanýnda ve tam olarak yapmasýnýn çok önemli olduðuna inanýyorsanýz, ayrýca eðitimin ilk önce ailede baþladýðýnýn bilincindeyseniz, artýk telefonu kapatabilirsiniz.. iyi günler dileðiyle.
33
Þiirler / AþK DuAsI
10 Ara, 2007, 22:38
Rabbim
Bir insan koy kalbime
Ama o insan senin de
sevdigin olsun


Ve bana öyle bir insan sevdir ki
O insanin kalbi Seninle sevisen bir mabed olsun.
Beni öyle bir insanla bulustur ki benden önce
Onunla bulusmus olan sen olasin


Onunla el ele tutustugumuzda
Ikimizin uzerinde Senin elin olsun


Bana öyle gözler göster ki
Ben o gözlerden sana bakayim
Bana öyle bir sevgili ver ki
O gözler cennete acilan iki pencere olsun


Onunla oyle bir yolda yürüyelim ki
Kilavuzumuz sen olasin ey Rabbim


Oyle bir sevgili verki bana
Ona sarildigimda kainat bize baksin
Birbirine sarilsin
Sevgimiz kurtla kuzulari baristirsin
Bize bakip seytan Adem'e secde etsin
Günah sevap ugruna kendini feda etsin
Olüler birer birer uyansin sevgimizle


Bize öyle bir sevgili ver ki Rabbim!
Sevgimizde Muhammed sevilsin
Oyle sevelimki birbirimizi
Hz. Hatice göklerden bize seslensin
Ve desin ki;


"Bak ya Muhammed bak su sevgililere onlar bizde... bizde onlardayiz.
Bak Askimiz birkez daha yasaniyor yer yüzünde..
Allah Askimizi öyLe cok seviyorki binlerce insana yasatiyor
34


DERGÝNÝN ADI MARÝA CLAÝRE TÜRKÝYEDE DE YAYINLANIYORSAYFADA ÞÖYLE YAZIYOR AMAZONES KURDES YANÝ KÜRT AMAZONLAR
SAYFADAKÝ YAZILARDA PKK LI KADINLARIN REKLAMLARI YAPILIYORHAYALÝ KÜRDÝSTAN DEVLETÝNDEN BAHSEDÝLÝYORDÝÞÝ KATÝLLER ÝNSANCIL, GENÇ KIZLAR GÝBÝ TANITILIYORÖZGÜRLÜK SAVAÞÇISI GÝBÝ TANITILIYORLARKATÝL DEÐÝLDE ÇALIÞAN GÜLEN EÐLENEN KIZLAR GÝBÝ TANITILIYORLAR

TARLADA ÇALIÞAN KÖYLÜ KADINLAR GÝBÝ AMA SÝLAHLAR NEDEN...NE AMAZONU NE KÜRDÜ BÝZÝ BÖLMEYE ÇALIÞAN KÝM ACABA
35
Eski Konular Arþivi / Emre AYDIN [git]
20 Eki, 2007, 15:48
[G?T]
[youtube=425,350]sie6QNQ38KQ[/youtube]

Git gideceksen bekleme
Farkl? de?ilsin sen de
Gideceksen bekleme

"Adam olmaz" dedin senden
"Adam nedir" dedim içimden
Fark etmezdi de?i?seydim
Güvenseydim ya da sal?verseydim

Git gideceksen bekleme
Farkl? de?ilsin sen de
Gideceksen bekleme

Git gideceksen bekleme
Ba?ka bir ?ey söyleme
Gideceksen bekleme

"Art?k olmaz" dedin senle
"Çok eskitti beni bu hikaye"
"Tamam" dedim "tamam kabul"
Laf anlat?lmaz ki gerçe?e

Ben ü?ümem sen geç beni
S?k? giyin kand?rma kendini
Bir ?airin ?iirinden ibaret
Tüm bildi?in büyük ihtimalle..
36
TÜRK SEÇMENÝ, CUMHURBAÞKANININ HALK TARAFINDAN SEÇÝLMESÝNÝ DE ÖNGÖREN ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ PAKETÝNÝN HALKOYUNA SUNULMASIYLA YARIN HALK OYLAMASI ÝÇÝN SANDIK BAÞINA GÝDECEK... HALK OYLAMASINDA, 42 MÝLYON 629 BÝN 733 SEÇMEN, 134 BÝN 700 SANDIKTA OY KULLANACAK...

Vatandaþlar, seçmen bilgi kaðýtlarý ve geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. Seçmen bilgi kaðýdý gelmeyen vatandaþlar da oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kaðýdý bulunmayýp kütüðe kayýtlý olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kaðýdý, resmi daireler veya iktisadi devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdaný) oy verebilecekler. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oyunu kullanamayacak. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 'www.ysk.gov.tr' internet sitesinden de hangi sandýkta oy kullanacaklarýný öðrenebilecek.

Her seçmen, hangi sandýk seçmen listesine yazýlmýþ ise ancak o sandýkta oy kullanacak.

Seçmen kütüðünde ve sandýk listesinde kaydý ve oy kullanma yeterliði bulunduðu halde halk oylamasýna, hukuki veya fiili mazereti olmaksýzýn katýlmayanlar, ilçe seçim kurulu baþkaný tarafýndan para cezasýyla cezalandýrýlacak.

PARMAK YÝNE BOYANACAK

Halk oylamasýnda, beyaz renk üzerine 'Evet', kahverengi üzerinde 'Hayýr' ibareleri bulunan iki ayrý renkten oluþan birleþik oy pusulasý kullanýlacak.

Halk oylamasýna katýlanlar, üzerinde özel iþaret bulunan mühürü birleþik oy pusulasýnda tercih ettiði kýsmýn üzerine basarak oyunu verecek.Halk oylamasý sonrasý sandýk, ilçe ve il seçim kurullarýnca düzenlenecek tutanaklarda; sandýk listesinde kayýtlý olanlarýn sayýsý, halk oylamasýna katýlanlarýn sayýsý, geçerli olan oylarýn sayýsý, geçerli olmayan oylarýn sayýsý, Anayasa deðiþikliðine 'Evet' oyu, 'Hayýr' oyu verenlerin sayýsý ayrý ayrý gösterilecek. Mükerrer oy kullanýmýný önlemek için oyunu kullanan seçmenin sol iþaret parmaðý çýkmayan boya ile boyanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, Ýl Seçim Kurullarýndan gelen sonuçlarý birleþtirerek ilan edecek.

Yasaya göre, halk oylamasýna katýlým oranýyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Oylama sonucu geçerli oylarýn yarýsýndan çoðu 'Evet' ise Anayasa deðiþikliði Türk milleti tarafýndan kabul edilmiþ sayýlacak.

YASAKLAR YARIN 21.00'DE BÝTECEK

Oy verme günü yarýn saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasý, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak.

Yarýn oy verme süresince bütün umumi eðlence yerleri kapalý kalacak, eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebilecek. Saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar; emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiç kimse, köy, kasaba ve þehirlerde patlayýcý madde, kesici, delici alet ve ateþli silahlarý taþýyamayacak.

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan halk oylamasý ve halk oylamasý sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasý yasak olacak. Saat 18.00 ila 21.00 arasýnda radyolarda ve her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan halk oylamasýyla ilgili verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. YSK, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayýnlarýn serbest býrakýlmasýna karar verilebilecek.

Halk oylamasýnda serbest propaganda döneminde TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 15 Ekimde baþlayan radyo televizyon konuþmalarý dün AK Parti temsilcisinin konuþmasýyla sona erdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de radyo televizyon konuþmasýný, bugün yapacak. Gül, 10 dakika konuþacak. Böylelikle serbest propaganda dönemi bugün saat 18.00 itibariyle sona erecek ve yasaklar baþlayacak.

Halk oylamasýyla ilgili gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemi, 11 Eylül 2007 Salý günü baþladý. Kapýkule ve Ýpsala karayolu gümrük kapýlarý; Antalya, Ýzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboða, Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Kayseri Erkilet ve Adana Þakirpaþa havalimanlarýndaki oy verme de yarýn saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapýlarýnda þu ana kadar yaklaþýk 20 bin seçmen oyunu kullandý.

OY VERME SAATLERÝ

Oy verme iþlemi, Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Þanlýurfa, Van, Bayburt, Batman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis illerinde 07.00-16.00, diðer illerde 08.00-17.00 saatleri arasýnda olacak.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiþ saati geldiði halde sandýk baþýnda oylarýný vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandýk kurulu baþkaný bunlarý saydýktan sonra sýra ile oylarýný kullanmalarýna izin verecek.

Ceza infaz kurumlarý ve tutukevinde oy verme saat 08.00'de baþlayacak ve Yüksek Seçim Kurulunca baþka bir süre belirlenmemiþ ise saat 17.00'de sona erecek.

Pazar günü ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerine de sandýk konulacak.Sandýðýn konulacaðý yer, cezaevi idaresinin de görüþü alýnarak, ilgili ilçe seçim kurulu baþkanýnýn nezaretinde belirlenecek.

Ceza infaz kurumlarýna, tek bir tutuklu bulunsa dahi sandýk konulacak. Ancak, ne oy verdiði ortaya çýkacak sayýda az tutuklunun oy kullandýðý sandýklardaki oylar yerinde açýlmayýp, yakýndaki bir sandýkta kullanýlan oylar arasýna karýþtýrýlacak.

HALK OYUNA SUNULACAK TAM METÝN

Halk oyuna sunulacak 5678 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun tam metni þöyle:

'MADDE 1 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 77. maddesinin birinci fýkrasýnda geçen 'beþ' ibaresi 'dört' olarak deðiþtirilmiþtir.

MADDE 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 79 uncu maddesinin ikinci fýkrasýnda geçen 'seçim tutanaklarýný' ibaresinden sonra gelmek üzere 've Cumhurbaþkanlýðý seçimi tutanaklarýný' ibaresi; son fýkrasýnda geçen 'halkoyuna sunulmasý' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesi' ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 3 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 96. maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

'Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacaðý seçimler dahil bütün iþlerinde üye tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada baþkaca bir hüküm yoksa toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu ile karar verir; ancak karar yeter sayýsý hiçbir þekilde üye tamsayýsýnýn dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz.'

MADDE 4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 101 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

'MADDE 101 Cumhurbaþkaný, kýrk yaþýný doldurmuþ ve yüksek öðrenim yapmýþ Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliðine sahip Türk vatandaþlarý arasýndan, halk tarafýndan seçilir.

Cumhurbaþkanýnýn görev süresi beþ yýldýr. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaþkaný seçilebilir.

Cumhurbaþkanlýðýna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dýþýndan aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazýlý teklifi ile mümkündür. Ayrýca, en son yapýlan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamý birlikte hesaplandýðýnda yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.Cumhurbaþkaný seçilenin, varsa partisi ile iliþiði kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliði sona erer.'

MADDE 5 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 102 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

'MADDE 102 Cumhurbaþkaný seçimi, Cumhurbaþkanýnýn görev süresinin dolmasýndan önceki altmýþ gün içinde; makamýn herhangi bir sebeple boþalmasý halinde ise boþalmayý takip eden altmýþ gün içinde tamamlanýr.Genel oyla yapýlacak seçimde, geçerli oylarýn salt çoðunluðunu alan aday Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur. Ýlk oylamada bu çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamayý izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapýlýr. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almýþ bulunan iki aday katýlýr ve geçerli oylarýn çoðunluðunu alan aday Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur.

Ýkinci oylamaya katýlmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliðini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boþalan adaylýðýn birinci oylamadaki sýraya göre ikame edilmesi suretiyle yapýlýr. Ýkinci oylamaya tek adayýn kalmasý halinde, bu oylama referandum þeklinde yapýlýr. Aday, geçerli oylarýn çoðunluðunu aldýðý takdirde Cumhurbaþkaný seçilmiþ olur.

Cumhurbaþkaný göreve baþlayýncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaþkanýnýn görevi devam eder.Cumhurbaþkanlýðý seçimine iliþkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.'
39


BU MÜBAREK AY HEPÝMÝZE HAYIRLI UÐURLU OLSUN CANKALP AÝLESÝNE SAYGILARIMLA
41
26 Eylül 1938 tarihinde Atatürk, rahatsýzlýðý ile ilgili olarak ilk defa hafif bir koma atlatmýþtý. Prof. Afet Ýnan, olayý þöyle anlatýyor: O geceyi rahatsýz geçirdi. Ýlk hafif komayý o zaman atlatmýþtý. Ertesi sabahki açýklamasýnda: 'Demek ölüm böyle olacak' diyerek uzun bir rüya gördüðünü anlattý. 'Salih'e söyle, ikimizde kuyuya düþtük, fakat o kurtuldu' dedi.'

Atatürk'ün, burada "kuyuya düþme" sembolü ile gördüðü rüya vizyonu, kendisinin de söylediði gibi ölümünün habercisiydi. Salih Bozok'un kuyudan kurtulmasý ise, Atatürk'ün vefat etti gün, buna çok üzülen Salih Bozok'un intihar etmesi ve sonunda kurtarýlmasýný simgeliyordu…
42
Bu fotograf,Batý Viriginada süratli bir balýkçý teknesinin kontrolünü kaybeden bir balýkçýnýn açil serviste çekilen gercek fotoðrafýdýr.
Görevliler onu kaza anýnda saatte 75 mil hýzla seyrettiðini düsünüyorlar o dar bir su yolunda ki virajý dönememþtir.
Malesef kýyýya çarpýp fýrkayarak eski bir cit kazýðýnýn üzerine iniþ yapmýþ.
Sonra ne olduðunu tahmin edebilirsiniz fakat resin tüm gerçeði anlatýyor.
Iyi haber bu adam tüm güçlüklere raðmen 6 ay kadar sonra,kýrýk kalça kemiði,kýrýk bir kaburga kemiði,kýrýk baçak ve yumuþak doku hasarý ile iyileþmeyi baþardý.
Doktorlar onun kurtulmasýný,ona giren kazýða baðlýyor.
Öyle sýký girmiþ ki kan kaybýný engellemiþ.


45
Eski Konular Arþivi / MUmlar ve Sesler
29 Ağu, 2007, 21:46
Eðlenmek Ýçin Týklayýn


güzel komik bir flash AnimasyonMumlar sizin için

Her bir mum farklý bir müzik içeriyor

týklayýn tek tek veya hepsini birden konuþturun

(Mumlarýn üzerlerini Týklayýn)
46
Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Aðustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupýnar Savaþý, Türk ulusunun yeniden diriliþidir.

Malazgirt Savaþý'yla (1071) 26 Aðustos'ta Anadolu'nun Türklere kapýlarýn açan kahraman ordumuz; Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'yle de Anadolu topraklarýnýn Türk Vataný" olduðunu önünde durulmaz bir iradeyle düþmana ispatlamýþtýr. Ve yine ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet kurulmuþtur.
Atatürk, ünlü "Nutuk"unda Kurtuluþ Savaþý'ný anlatýr. Her Türk yurttaþýnýn okumasý gereken Nutuk (Söylev)'da Atatürk savaþa nasýl hazýrlandýðýmýzý da anlatmaktadýr.

O'ndan öðrendiðimize göre: Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal Paþa, Batý Cephesi Komutaný ve Ýnönü Savaþlarý kahramaný Ýsmet Paþa ve Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak Paþa büyük bir gizlilik içinde taarruz planlarýný hazýrlarlar.

1922 Aðustos ayýnda Türk Ordusu taarruza geçmek için, Kurmay heyeti'nce karar verilir. Mustafa Kemal, Ýsmet Bey, Fevzi Çakmak ve diðer paþalar ile kurmaylar; savaþý yönetmek üzere Kocatepe'ye gelirler.

26 Aðustos sabah, saat 05.30'da Türk topçu birlikleri Afyon'un güneyinden düþman siperlerini ateþle vurmaya baþlar. Ardýndan piyadeler hücuma geçerler. Planlandýðý gibi Büyük Taarruz devam eder ve düþman gerilemeye baþlar, bozguna uðrayarak ikiye ayrýlýr.

30 Aðustos'a kadar düþman ordusu çembere alýnýr. 30 Aðustos sabahý, 1. Ordu ve avcý hatlarýný ile 4. Kolordu'yu denetleyen Baþkomutan Mustafa Kemal Paþa; saat 14.00'da Aslýhanlar yakýnýndaki "Komuta Karargâhýndan taarruz emrini verir. Dumlupanýr'da ordumuz düþmana son darbeyi vurur. Düþman askerleri kaçmaya baþlar. Mustafa Kemal Paþa; kaçan düþman askerlerini kovalamak için, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ýleri!" komutunu verir. Yunan Baþkomutaný General Tikopýs dâhil çok sayýda esir alýnýr.

Þahlanan Türk Ordusu düþman güçlerini Ýzmir'e kadar kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu Ýzmir'e girer. Batý Anadolu'yu yakan yýkan düþman kuvvetleri canlarýný zor kurtararak, geldikleri gibi gemilere binerek giderler.

30 Aðustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karþý; kadýnýyla çocuðuyla, ordusuyla topyekûn verdiði bir savaþýn ve ulusal benliðini kurtardýðý ve Zafer Destaný'nýn yazýldýðý gündür.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaþatan Atatürk ve silah arkadaþlarý ile kahraman Türk Ordusu'na þükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramý kutlu olsun...
49
KOÇ:
Mars: Cazibe, Savaþ, ve Sex temsilcisi

BOÐA:
Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Sanatlar temsilcisi

ÝKÝZLER:
Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi

YENGEÇ:
Ay: Hislerin temsilcisi

ASLAN:
Güneþ: Üstün gücün temsilcisi

BAÞAK:
Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi

TERAZÝ:
Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Sanatlar temsilcisi

AKREP:
Pluton: Yeni Þartlar temsilcisi
Mars: Cazibe, Savaþ temsilcisi

YAY:
Jüpiter: Neþe, Zenginlik temsilcisi

OÐLAK:
Satürn: Disiplin temsilcisi

KOVA:
Üranüs: Deðiþiklik, Ani Baþlangýç ve Sonuçlar temsilcisi

BALIK:
Neptün: Hayaller temsilcisi
50
ewt arkadaþlar falýna bakmak isteyenler mouseyle tutun ve çekin...seviyormu sevmiyormu sanal sanal bu linkten öðrenin..


http://www.mxfiles.kneib.biz/blume.html
52

3DNA Dektop, çok güzel bir masaüstü uygulamasý. Ne yapar pekiyi? Alýþtýðýmýz masaüstümüzü bir eve dönüþtürür. Biz o evde gezer dolaþýr, gerçek tablolara fotolarýmýzý koyar, müzik setinde müziklerimizi dinleriz.
Sun yazýlým devinin yeni iþletim sistemi için duyurduðu yapý da bu sistemin bir versiyonu gibi. Bu tür 3 boyutlu arabirimler daha da pratikleþecek ve ilginç kullanýmlar getirecek.

http://www.3dna.net/
http://www.3dna.net/downloads/index.htm (Download)
55
Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir defa daha þaha kalkýþýnýn baþlangýcý 19 Mayýs 1919 tarihidir.

Bütün umutlarýn tükenmeye baþladýðý bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için baðýmlý yaþamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çýkmasý, baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelemizin de baþlangýcý olmuþtur.

Bu tarih ile birlikte Türk Milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye baþlayarak, esaret altýnda var olunamayacaðýný ve kutsal vatan topraklarýmýzýn ilelebet iþgal edilemeyeceðini tüm dünyaya haykýrmýþtýr.

Kurtuluþ Savaþý bu destanýn adý, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destaný yaþatan milletin kalbidir.
19 Mayýs 1919'da Samsun'dan yakýlan özgürlük ateþi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlmasýyla birlikte kýsa sürede dalga dalga tüm yurda yayýlmýþtýr. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüðümüzü o günlere borçluyuz.

Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan atýlan "milli egemenlik" ilkesi ile birliðimiz ve bütünlüðümüz saðlanarak, çarenin ancak millette olduðu tescillenmiþtir.

Bugün de vazgeçilmez güç kaynaðýmýz millet iradesidir. Bunun yaþatýlmasý için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayýs'ý armaðan ettiði gençlere büyük görevler düþmektedir.


Sevgili gençler,

Binlerce þehit vererek, sýkýntý ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu deðerli emaneti yaþatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuþaklara en iyi þekilde aktarmak, en baþta gelen görev ve sorumluluðunuzdur.

Yakýn bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarýnýzda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiði çaðdaþ medeniyet seviyesine sizler taþýyacaksýnýz.

Sevgi, saygý, hoþgörü ve uzlaþma ortamý içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadýðýný unutmamamýz gerekir. Birlik ve bütünlüðümüze yönelik her türlü saldýrý veya tehdit karþýsýnda daha fazla kenetlenerek hiç bir kimsenin, hangi amaçla ve ne þekilde olursa olsun, huzur ve güvenliðimizi bozmasýna fýrsat vermemeliyiz.

Ay yýldýzlý bayraðýmýzýn altýnda hepimizin bir ve bütün olarak yaþamasýna imkan saðlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlarýyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldýrýlara karþý Cumhuriyetin temel deðerlerini korumaya sonuna kadar kararlýdýr. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceðinden kimsenin þüphesi olmasýn.

Bu duygu ve düþüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný ve bu vatan için canlarýný feda eden aziz þehitleri rahmet, minnet ve saygýyla anýyorum. Gençlerimizin bayramýný tebrik ediyor ve tüm vatandaþlarýmýza selam ve sevgilerimi iletiyorum.
56
Eski Konular Arþivi / **ÞENLÝKLER**
16 Ağu, 2007, 22:09
2007 Formula 1 Petrol Ofisi Türkiye GP 24 - 26 Aðustos
2007 Formula 1 Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix'si heyecaný baþlýyor...

Yeni bir sezon, yeni takýmlar ve yeni pilotlarla geçen senenin heyecaný kaldýðý yerden devam ediyor...

Takvimin en heyecanlý virajlarýnýn yer aldýðý ve 26 Aðustos'ta üçüncü Formula 1'e evsahipliði yapacak Ýstanbul Park'taki bu muhteþem performans gösterisini izleyebilmek için yerlerinizi þimdiden ayýrtýn.

Geçen sezonun þanssýz ismi Kimi Raikkonen, efsane pilot Schumacherin boþluðunu yeni takýmý Ferrari'de doldurabilecek mi?

Üst üste ikinci defa takýmlar þampiyonluðunu alan Renault'un taze kaný Kovalainen, Alonso'yu aratacak mý?

Geçtiðimiz iki sezon üstüste þampiyon olan Fernando Alonso yeni takýmý Vodafone McLaren Mercedes'de de ayný performansý gösterebilecek mi? Alonso'nun yeni takým arkadaþý GP2'de geçen sezonun þampiyonu Hamilton sürpriz isim olabilir mi?

Müzikyeniler - 1/ Alper Maral 18 Aðustos
Alper Maral
tarih : 18 Aðustos Cumartesi, 20:30
mekan : garajistanbul

Sibel Can - Ýbrahim Tatlýses  24 Aðustos
tarih : 24 Aðustos Cuma, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Formula Futbol Þöleni 22 Aðustos
tarih : 22 Aðustos Çarþamba, 20:00
mekan : Ali Sami Yen Stadyumu

Teoman 17 Aðustos
tarih : 17 Aðustos Cuma, 23:30
mekan : Çubuklu Hayal Kahvesi

M.F.Ö 18 Aðustos
M.F.Ö
tarih : 18 Aðustos Cumartesi, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Bebel Gilberto 22 Aðustos
tarih : 22 Aðustos Çarþamba, 21:00
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Jazz in Kalamýþ 25 - 26 Aðustos
Jazz in Kalamýþ - 1.Gün
25 Aðustos Cumartesi, 18:00
Kalamýþ Parký - Istanbul
Jazz in Kalamýþ - Kombine
25 Aðustos Cumartesi, 18:00
Kalamýþ Parký - Istanbul
Jazz in Kalamýþ - 2.Gün
26 Aðustos Pazar, 18:00
Kalamýþ Parký - Istanbul

Grup Yorum 25 Aðustos
tarih : 25 Aðustos Cumartesi, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

BGD Konseri S.Aksu, C.Erçetin 23 Aðustos
tarih : 23 Aðustos Perþembe, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Ýlhan Ýrem 25 Aðustos
tarih : 25 Aðustos Cumartesi, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Ezginin Günlüðü 28 Aðustos
tarih : 28 Aðustos Salý, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

"Buluþma" Shaman Dans Tiyatrosu 29 Aðustos
tarih : 29 Aðustos Çarþamba, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Yalýn 31 Aðustos
tarih : 31 Aðustos Cuma, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Djivan Gasparyan - Yavuz Bingöl  1 Eylül
tarih : 01 Eylül Cumartesi, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Mustafa Sandal 28 Aðustos
tarih : 28 Aðustos Salý, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Ajda "Diskoda" 1 Eylül
tarih : 01 Eylül Cumartesi, 21:15
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Þebnem Ferah "Unplugged" 8 Eylül
tarih : 08 Eylül Cumartesi, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Sezen Aksu 8 Eylül
tarih : 08 Eylül Cumartesi, 21:00
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

* 17 Aðustos Cuma - Denizli Açýkhava
* 18 Aðustos Cumartesi - Antalya Açýkhava Tiyatrosu
* 28 Aðustos Salý - Samsun Doðu Park Amfi Tiyatro
* 3 Eylül Pazartesi - Gaziantep Gaskispor Tesisleri
* 4 Eylül Salý - Adana Çukurova Üniversitesi
* 6 - 7 Eylül - Ankara Bilkent Odeon

Tool 7 Eylül
tarih : 07 Eylül Cuma, 21:00
mekan : Turkcell Kuruçeþme Arena

Ebru Gündeþ & Serdar Ortaç 17 - 18 Aðustos
tarih : 17 Aðustos Cuma, 21:00 - 18 Aðustos Cumartesi, 21:00
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Bienal 10B Özel 8 Eylül
tarih : 08 Eylül Cumartesi, 21:00
mekan : Bienal Mekanlarý

Sertab Erener 15.Yýl Konseri 11 Eylül
tarih : 11 Eylül Salý, 21:30
mekan : Harbiye Açýkhava Tiyatrosu

Efes Pilsen - M. Timberwolves  6 Ekim

tarih : 06 Ekim Cumartesi, 21:00
mekan : Abdi Ýpekçi Arena
57
MÝRAÇ KANDÝLÝ

Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir.
Miraç bir yükseliþtir, bütün süfli duygulardan, beþeri hislerden ter temiz bir kulluða, en yüce mertebeye terakki ediþtir.
Resulullahýn (a.s.m.) þahsýnda insanlýðýn önüne açýlmýþ sýnýrsýz bir terakki ufkudur.
Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüðüdür.
Miraç mucizesi Kur'ân-ý Kerimde âyetlerle anlatýlmýþ ve varlýðý inkâr edilemeyecek bir þekilde ortaya konmuþtur.
Bu îlâhî yolculuðun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da þöyle anlatýlýr:
"Âyetlerimizden bir kýsmýný ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alýp çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Þüphesiz ki O her þeyi hakkýyla iþiten, herþeyi hakkýyla görendir." (Ýsra Suresi, 1)

Miraçýn ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan baþlayarak semânýn bütün tabakalarýndan geçip tâ Ýlâhi huzura varmasýdýr. Bu safha da Necm Sûresinde þöyle' anlatýlýr:
"O ufkun en yukarýsýnda idi. Sonra indi ve yaklaþtý. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakýn oldu. Sonra da vahyolunacak þeyi Allah kuluna vahyetti. O'nun gördüðünü kalbi yalanlamadý. Þimdi O'nun gördüðü hakkýnda onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanýnda Me'vâ Cenneti vardýr. O zaman Sidre'yi Allah'ýn nuru kaplamýþtý. Gözü ne þaþtý, ne de baþka bir þeye baktý. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü." (Necm Suresi, 7-18.)


58
50 yýl yeraltýnda kalan araba...

Oklahoma, 1957 yýlýnda eyalet ilan edilmesinin 50'nci yýlýný kutlamýþtý. Bu çerçevede düzenlenen bir etkinlikte 50 yýl sonra çýkarýlmak üzere 1957 model altýn ve gümüþ renkli Plymouth Belvedere marka bir araç, üç kat koruyucu malzemeye sarýldýktan sonra Tulsa Adliye Binasý'nýn bahçesindeki depreme dayanýklý betondan bir çukura gömüldü. Aracýn içine o güne ait çeþitli fotoðraflar, mesajlarýn yer aldýðý bir kutu da kondu.1957 yýlýnda zaman makinesi olmak üzere gömülen Plymouth Belvedere marka araç, önceki gün çýkarýldý. Aracýn büyük ölçüde çürüdüðü görüldü.


59
Eski Konular Arþivi / msn süper sözler
09 Ağu, 2007, 16:23
1)????? þý???ý??ýðý?!!??????? ???? gü???ý????!!?? g?????? ?????? g?????? ??ð??? ?????ð????????!!!

2) ???ý? ????ý? ????z!??? ?????????!?????? ?þ ç??????? ????????!????? ????? g?????? ??????!?ý¢ ?????? ????z ??ƒ???? gý????ý?!!

3)????? ????ý? ????z ??? ???????????, ???????? ?$ ç???????z öð??????????!!????ýz ?????? ???????ý?ý ????????,???? ??????? ????z ????? ????ý? ????????, ?ö?ü? ?????? ????? ???????? g??????? ??????????, ??ç?? ??????? ????z ??ƒ???? g???????...

4)Ö?c?d?? gü??þ sad?c? s?? vark?? doðar sa?ardým..öyL? d?ðiLmiþ ya?ýLdým!!! Dü?ya s?? yokk??d? dö?üyormuþ..muciz?L?ri? s?b?bi d? se? d?ðiLmiþsi? üst?Lik.. yokLuðu?u yaþamak varLýðý?ý taþýmakta? daha koLaymýþ.. g?L?c?ði?i b?kL?diðim akþamLarda g?çm?zk?? zaman, þimdi anLamý?ý yitirmiþ.. ya?i s??d?? so?ra zama? ö??msizmiþ!! asLý?da anLatacak çokþ?y var ama kýsacasý b??i ö??ms?m?y?? v? çabaLamaya? s??!! dü?ya s?? varsý? diy? d?ðiL b?? oLduðum içi? mük?mm?Lmiþ
bu?u a?Ladým artýk s??d? bazý þ?yL?ri a?Lasa? çok iyi oLur ama boþv?r s?? onu da yapamazsý?!!

5)g????ý?!??z??ý?!????????¢?gý? ??z??? ??????!??ý????ý??? ?ý? ?? ??? ?ý?? ????????!!???ý? ?ý?ý????? ?????ýg? g????!!??????? ?ý??? ??????? ý??????!!???ý ??????ý ???? ?ƒƒ??????!!g?¢???? ???ý?ý? ???? ?????!!??þ???ýþ?ý????ý ????? ?ý?????!!?¢ý?ý ???ý?ýgý? ý¢ý? ?ý????? ¢???ý????!¢???????z?ýgý g?????? ??????!!????? ?? ????ý?????? ?g??????ý?!!??????!!???????ý?? ??ƒ ???ý????!!????????ý? ??? ??zg?¢????!!g?ý???? ??? ¢?? ?z????? ?ý?? ??? ?????!!???ý? ?ý????? ????? ????? g????????!!?ý???? g???????ý?¢? ???????!!?gý? g??ý??? ?????? ƒý??? ???????!!??????????....

6)???? ???? ¢??ý? ç???? ???? gö????!!?????gü¢ü?ü ¢??ý??ý? ????? ???????!??g??????? ???? ????? ???? üz??? ??????? ???? ??ýþ?ý? z???? ??????!!

7)?z??ý??ý? ????þ???z???,????þ????? ????????z?ý?,?????????? ??zg?ç???z???,??zg?ç????? ??? ???????z?ý?!

8)g????? ?? g????? ?? ????????ý? ???.g????þ?-g?¢??þ? ???gý? ???…þ? ??????? ????? ??ƒ??? ??¢? ???? ?????ý?..???????? ?????ý ???? ??g?????????z,????????? ???????..!!?? ????? ??????? ?ð??;;¢????? ??þ????? ??ð?? ….?ü?-?ü??ü?,??gü?-??gü??ü? ?ü??? 1 gü??ü?;??? ??gü??ü?!

9)??????? ??z??????? ?????!??ç?? ????????? ??zg?ç???..??????? ¢????? ??????? ??????? ??????????..????z ???g???? ??? ????? ???? güç?ü?ü? ?????..g????? ?ü?ü?????....????????? gü????? ??????????? ??? ..??ç ????z?? ?g???????????..??????????? ????? ç?? ƒ?z?? ??? ??????..??????? ????g?? ?ö??? ????? ?????.....

10) ????? ö??!!???ýgý? ?????? ?????? ???????!!?????ý???...gý???ý???...?????ý???...? ?? ????¢? ¢??????? ????? ???????!!???g??ýzý?..çý?g?ý? ??????ý? ??? ¢?? ????ý?ý?!!???z??,?????ý?ý ??þ????? ?????ý?? ?ý ?g??? gý???ý?...?????? ????? ???!!?????ý? ????????!!?????ý?!!??ý??? ????? ???????!!????ð? ?????ý?..??? ?? ????¢?gý?ý ?? ???????g??? ?? ???ý ý????ýgý?ý ?ý??????ý?????þ??? ?g????? ???ý ????? çöz???????!!

11) ???ý? ?ç?? ??? ??? ??????!!

12) ????þ? ??? ¢ý??ý?!!??? ???ý? ?????!!z??ý?ý ?? ý¢?ý?!!?? ???ý? ?????!!?ý???? ???????? ???ý??ý ????? ?ý?????? ??? ?????? ?????ý? ?????!!!

13) ???? ?ý¢ ý????? ?????¢ý?ý?!!?????? ??þ?? ??????? ????¢ý?ý?!!???ý? ????? ??? ??g??? ¢??..?????? ???? ????? ?ýzý?¢ý?ý?!!

14) ¢ý??ý?? ??ý?ý? ??? ???ý????!!???ý? ?????? ??? ?ý? ?????!!??z?? ???ý?ý?? ??? ??z ??????!!

15) ??þ? g?????? ý?????? ?????? z??????!ý??????? ????ý?ý?ý? ???þ???..?? ?ý¢???? ?????? ??? ?? ??????????ý? ????? ?????? ?????? ?????...!!

16) ?þ?ý? ??????ý?ý ?ç???ý ý????? ?????? !!¢???? ?¢???? g?¢???????? ???ýý ???? ??ý ????!!

17) ?öz???ý? ????? ????gý? ??¢??!!????ý????ý? ¢??? ??g?????ý? ???!!?????? g?? þ????ý ???? g?? z?????ý?ý?!!

18) ????? ?? ?????? ???? ???? ?? ?????????? ?ý¢ ?????þ?? gý?ý ??????ý? ???? ?ý¢ ¢ý???? ???ý????!!!

19) ????? ????? ???????? ??ƒ???? gý???!!??? ?????? ??? ????? ?????!!

20) ?ý? ????ý?ý g????? ?????!!?? ??????ý g?z?? ??????!!?ý??ý ?????? ????????ý? ???? ???? ?????? ?????!!

21) ??? ¢?? ???? ???ý? ??????ý? ????z ????!??????????ý? ?????? ????ý ???ý?!???????ý ??? ??????? ????????ý ??? ??ý?ý?!!?ý??ý????ý? ????? ???..????? ????ý?????ý? ?? ?ý?????ý????ý??ý?!!?????ý ??ý???z..???????????????..???¢? ????????ý???..?ý¢????? ???ý??? ???????ý? ??? ????????ý???...??? ????? ??g?? ?ýý??ý? ????? ??çý????ý?!!z???? g??ý? ???ƒ?z???ý?? ?????ý??!!

22) ?üzg?? ???? ƒý??ý?? ??ç?? ???? ???????!!?üþ??? ???¢??,???? ??????????..???? ?????ð?? ???ð? ???ý? ?????? ????? g?ç?????!!

23) ??? ????????ý??? ????? ???!!??? g??¢?????? ý???ý?ý?!!??? ????? ?ý??ýgý? g???..???ý ????????ý??? g????ý?!!

24) g?????ýgý? ??? ????!!?????? ????ýgý??? g????g?? ?? ?????ý?? ????ýgý??? g??????ýgý??ý?!!

25) ?????þ g??? ?????!!???g??? ?????ý?????? ???g??? ?????? ??þ ???????? ???ý?ý?ý?!!

26) ??? ???? ?? ???þ? ???????!!g??????? ???ý?? ??????!!???ý?ý?? ????? ??????? ????????!!??? ?ýþ g??? ??????!!!28)??? üz?????? ???ý??????? ??????????? ????????ý?ý? ý¢ý????ý ??þ??g? ??? ??????z???????? ????? ???????? ???ý ??? ??zý? ?????????ý? ?ý??? ?ý????ý? ???ý ??? ýzý? ?????z??????ý? ????? ???ý ??? ????ý?ý ??????????????þ?? ????? ??þ???!!????? ?ý???!!

29) ????? ??????!!?þ?? ?ý? ?ý???? ????!!?þ?? ???ýgý? ?¢ g????? ?g???¢?!!?ý?????? ??? g?? ?ü??ü?!!???ý?ý??? ?ü?ü??? ¢??????!!!

30) B??? ????? ????? ?ý?????????? ?ý???? g???? ?ý? ???ý¢??ýgý ???Tu®...

31) ¢?? ???! g?z?!? ??? !?????!z! ??¢?!? g?? gö??! ?????? ??zg?¢????!?!!

32) ??? ??zdýðý? ??d??d? ??þ??? ???u?o?um,???di þ??sý?ý ???di? ?????ýy?r?,?? ??u?c?? ??uy??? n? d? ??u?.??þ????? d? ???i? ?i?i??d?!!.

33) Yü??? i???? ???i ??????..Y? ???? gi?i ??? ???? ç?? gi?..!I???????? ?þ????? ?????ü?ü? ??? ???ý?!

34) ?? ?????? ???? ??? ????? ???g???? ??þ???ý? ??ƒ??????? ??? ????? üzgü?ü? ?z?? ????? ????? ?????????... ?

35) Ben yaþarým yaþanmýþ duyguLarýmLa
Ortasýndan böLünmüþ uykuLarýmLa
Sen beni düþünme toparLanýrým
GüLe güLe GÝT sen...SAYGILARIMLA

36)
Kendimi Seviyorum !
Kusurlarýmý Seviyorum !
Hoplaya Zýplaya Yürümeyi,Sinirden Kudurunca Kendimi Lunaparkta ki "güç ölçer" Gibi Bir Aþaðý Bir Yukarýya Çarpýyor Gibi Hisettmeyi,Gülmeyi,0 lur 0lmaz Yerde Kahkaha Atmayý,Caným Sýkýldýgý Zaman Avaz Avaz Baðýrmayý,Azýma Geleni Konuþmayi,Dedikodu Yapmayi,0rtaya Çýkýnca da "Bana ne!" Demeyi .......
Normal Olmamayý Seviyorum ! Zekama Bayýlýyorum
Ne Mutlu Ki Mükemmel Deðilim,Ne Mutlu Ki Mükemmel 0lmamanýn Farkýna Varmanýn Mükemmelik 0ldugunu Biliyorum

37) ????????? ??zg?ç????,?ý???ý?ý? ??ý?ý?,þý???ýðý? ???? ???????????,güz???? ??? ????? ????? ö?? ??ð????þþþ

38)______??? ????? ????ý??? ö?? gö??ü...??? ?????...????? ?????? ?? ????i_______

39) Taklitlerimden Sakýnmayýn Çünkü Bna Ulaþamýcanýs Ýçin Ancaq Onlarla Yetinirsinizz!!!=))

40) Etraf ArTisssssT Kaynýo Ama BiLmioLrkii yöntmen BENÝM istedigime RoL verirm istedigime YOL !!

41) yüreimde sonsuz aþkn emanetiii
qönlüm kýrqýn we yaralý
seni unuttum sanmaa qönül snaa hala sewdalý
ama bu yürek seni aramýcak kdrda delikanlý!!

42)Y.O.K Artýk Sana Ait T€K Zerre ßünyemde..Sen koca ßir HÝÇ oldun ßende, €ttiðin T€K cümle ile..!

43)**!!..??ð??? ?????é éð?????é? ???????? ??????????!!....???ý???? ???? ??????? ?ý? ???????? ?g???????..

44) Aþkýn derdinden uzak durmak varken
Gidenlre yas tutup aðlamak neden ?
Baðlanmam ben hiç kimseye daha erken!
Yaþanacak çok þeyim var vakit varken...

45) ßen miydim snn pe$inden geLen?! Sendin kar$ýma geçip, diz çöken!! Kadýn mý sandýn kendini birden!? Kaçan Sen oLdun KovaLayan bn

46) ?????????? ?ö?{??¢?ð??? ?? ??????} ;?????z ???????{g??? ?? g???? ????} ;?????z ö?ü??{???? ????? ????} ;çü??ü ???? ??????????

47) sadece beN kaybetmeq istediðim zamaN kazaNabiLirsN


60
Serbest Kürsü / balayý için ideal
05 Ağu, 2007, 15:51
iþte bora bora adasý :D
62
Eski Konular Arþivi / AKP YOLA DEVAM
22 Tem, 2007, 22:37
ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝDURMAK YOK


YOLA DEVAM!
64
Kimlik kartý yerine kullanýlacak olan, biyometrik veriler de içeren "elektronik vatandaþlýk kartý" için çalýþmalar baþlýyor. Elektronik vatandaþlýk kartý ilk aþamada belirlenecek olan pilot bölgede hayata geçecek.

Vatandaþlýk Kartý Projesiyle ilgili Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzalý Baþbakanlýk Genelgesi  Resmi Gazete'de yayýnlandý. Genelgeye göre vatandaþlýk kartýnýn hayata geçirilmesi öncelikle saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda olacak. Pilot proje 3 aþamadan oluþacak. Birinci aþamada, vatandaþlýk kartý, kart okuyucular, TÜBÝTAK- Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araþtýrma Enstitüsü (UEKAE) tarafýndan geliþtirilecek iþletim sistemi ve uygulamalarýn testi UEKAE içerisinde yapýlacak. Ýkinci aþamada, ilgili taraflarýn kararýyla belirlenecek bir ilçede, 10 bin vatandaþý kapsayan bir pilot uygulama gerçekleþtirilecek. Üçüncü aþamada ise uygulama 300 bin vatandaþý kapsayacak þekilde, ikinci aþamanýn uygulandýðý ilçenin baðlý bulunduðu ilde denenecek.

Vatandaþlýk kartýnýn basýmý, daðýtýmý ve saðlýk hizmetlerinde kullanýmýna yönelik süreçlerin de test edilmesi açýsýndan, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ve Saðlýk Bakanlýðý da pilot uygulamaya katýlacak. Pilot uygulamanýn her aþamasýnda, bir sonraki aþamaya geçmeden önce Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ve ilgili taraflar yakýn iþbirliði içerisinde uygulamayý deðerlendirecek. Vatandaþ memnuniyeti, ölçeklendirme ve uygulanabilirlik açýsýndan baþarý saðlandýðýnda, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarýyla birlikte karar verilerek, bir sonraki aþamaya geçilecek.

Vatandaþlýk kartýnýn, ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmasý aþamasýnda kartýn tüm vatandaþlar için üretilmesi ve daðýtýlmasý görevini eylemin sorumlu kuruluþu Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü üstlenecek. Bu aþamada, vatandaþlýk kartý eyleminin hayata geçirilmesindeki diðer yonga üretimi, kart basýmý ve benzeri süreçler, iþin mali ve ekonomik yönü de göz önüne alýnarak, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü sorumluluðunda yürütülecek.


BÝYOMETRÝK VERÝLER KULLANILACAK


Halen kullanýmda olan nüfus cüzdanýnýn yerini alacak olan vatandaþlýk kartý üzerinde sadece statik bilgiler yer alacak, deðiþken bilgilere yer verilmeyecek. Kart içerisinde temel olarak kart sahibine ait kimlik bilgileri bulunacak. Vatandaþlýk kartý ile saðlanan hizmetlerde, hizmetin özelliðine göre farklý güvenlik seviyelerinde kimlik doðrulama yöntemleri olan þifre, fotoðraf, biyometrik veri kullanýlabilecek.

Biyometrik kimlik doðrulama yöntemi olarak parmak izi eþleþtirmesi kullanýlacak. Parmak izi verisi sadece kartýn üzerinde bulunacak, merkezi herhangi bir veritabanýnda tutulmayacak.

Baþbakanlýk genelgesinde proje kapsamýnda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýn eþ güdüm içinde çalýþmasý istendi.(ANKA)


65
dost ve arkada?lar?n?zla bu görüntüleri payla?al?m ...:(

http://web.comhem.se/~u53900029/Israil-filer/frame.htm
66

Bilgisayar dünyasý daima geliþme içerisindedir. 1 yýl öncesinin en yeni teknolojisi bu gün hurdaya çýkmýþ duruma bile gelebiliyor. Mesela monitörler inceldi, fareler kuyruðunu yitirdi. Ama ne hikmetse klavyeler 1880'lerden beri neredeyse hiç deðiþmedi. Deðiþim vakti geldi. Art Lebedev adlý bir Rus tasarým firmasýnýn geliþtirdiði yeni bir konsept klavye oldukça ilginç bir ürün. Optimus adlý klavyenin tuþlarýnýn her biri küçük bir OLED (Iþýk Saçan Organik Diyot) ekran. Böyle olunca da üzerlerindeki harf ve iþaretler, kullanýlan programa ya da kullanýcýnýn isteðine göre deðiþtirilebiliyor. Tu?lara deðiþik iþlevler yükleyebiliyor ve deðiþik dillerin alfabelerini uygulayabiliyorsunuz (Arapça, Çince vb.)Ferkettiniz mi bilmiyorum ama tuþlarýn üzerinde herhangi bir resmin görünmesini saðlayabiliyorsunuz. Mesela ENTER tuþu yerine kendi fotoðrafýnýzý koyabilirsiniz.
67
Bir hacker grubu Vista'yý kýrmayý baþardý. Olay tarihin en baþarýlý crack iþlemi olarak gösteriliyor

Bill Gates bir kaç gün önce, WinHEC 2007 konferansýnda, Vista satýþlarýnýn iyi gittiðini ve 100 günde yaklaþýk 40 milyon lisanslý Vista satýldýðýný katýlýmcýlarla paylaþmýþtý. Bu haberin üstünden çok geçmeden bir hacker grubunun Windows Vista'yý tamamen kýrdýðý ve yeni yöntemin bir önceki kýrma iþleminden çok daha üstün olduðu gündeme bomba gibi düþtü.

hacker'lar tarafýndan geliþtirilen bir BIOS hilesiyle Vista'nýn aktivasyon aþamasý atlatýlabiliyor fakat kurulum için seri numarasý gerekiyordu. Bu geliþmenin üzerinden çok geçmeden bir baþka hacker grubu da Vista'yý tamamen kýrdý ve yasadýþý olarak daðýtmaya baþladý.

Ýllegal ortamlarda paylaþýma sunulan korsan Windows Vista Ultimate DVD'si tamamen kýrýlmýþ durumda. Yani aktivasyon iþlemi gerçekleþtirilmiþ, güncelleþtirmeler çalýþýyor ve kurulum için herhangi bir seri numarasý da gerekmiyor. Tarihin en baþarýlý crack iþlemi olarak gösterilen bu geliþmenin ardýndan Microsoft'un yapacaðý hamle merak konusu.
[/size]
68
Küresel ýsýnmanýn yaratacaðý felaket senaryolarýna bir yenisi daha eklendi. Gulf Stream sýcak su akýntýsýnýn duracaðýný belirten Amerikalý bilimadamý iki sonuca vardý. Biri, akýntýnýn kesilmesiyle Avrupa buzul çaðýna girecek. Diðeri denizdeki planktonlar. Bu küçük canlýlar yok olursa balýklar ve insanlar dahil beslenme zinciri darbe yiyecek.

Dünya büyük bir hýzla sona mý yaklaþýyor? Geçen ayýn baþýnda Ýngiliz bilim dergisi Nature'de yayýmlanan bir rapor bütün dünyayý hayrete düþürmüþ "En kötü kâbuslarýmýz gerçek oluyor" dedirtmiþti. Oxford Üniversitesi tarafýndan yapýlan bu rapor küresel ýsýnmanýn etkisiyle dünyanýn gelecek 50 yýl içinde yaklaþýk 11 derece ýsýnacaðýný ortaya koymuþtu. Ýþte Nature dergisi bu raporun ardýndan felaketin yanýbaþýmýzda yani Avrupa'da gerçekleþeceðini söyleyen ikinci bir raporu daha okuyucularýyla paylaþtý. Amerika'nýn Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Andreas Schmittner, Ýngiliz bilimadamlarýnýn vardýðý bulgularý da dikkate alarak inanýlmaz bir araþtýrmaya imza attý. Schmitter, 11 derecelik bu inanýlmaz sýcaklýk deðiþiminin de etkisiyle Kuzey Kutbu'ndaki buzullarýn eriyeceðini ve eriyen buzlarýn Kuzey Avrupa'nýn daha ýlýman bir iklime sahip olmasýný saðlayan Gulf Stream Sýcak Su Akýntýsý'nýn (Kuzey Atlantik Akýntýsý) durmasýna sebep olabileceðini söyledi. En korkunç felaket senaryolarýnda yer alabilecek bu bulgu yani Gulf Stream'in tamamen durmasý dünyayý geri dönülmez bir yola sokabilir. Dünyanýn kuzey yarýküresinin yeni bir buz devrine girmesine sebep olabilir. Gulf Stream, Meksika Körfezi'nden Atlantik Okyanusu'nu geçerek Kuzey Avrupa'ya ulaþýyor. Ve baþta Ýngiltere, Ýrlanda, Fransa'nýn kuzey bölümü, Belçika, Hollanda ve Almanya'nýn iklimlerinin ýlýmanlaþmasýný saðlýyor. Gulf Stream olmadan bu ülkelerin tamamý konumlarý gereði dondurucu havayla ve çok sert kýþlarla karþý karþýya kalacak.

BESLENME ZÝNCÝRÝ FELAKETÝ
Schmitter'in araþtýrmasý baþka bir detayý da ortaya koydu. Gulf Stream'in etkisiyle okyanus boyunca taþýnan planktonlar (Suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük canlýlar) yani beslenme zincirinin ilk halkalarý yok olmuþ olacak. Ve baþta bu planktonlarla beslenen balýklar olmak üzere bütün beslenme halkasý zarar görecek. "Planktonlarýn yok olmasý ölümcül bir zarar verecektir" diyen Schmitter bilgisayar programýnda Gulf Stream'in yok olmasýnýn ardýndan planktonlarýn 500 yýlda yok olmasýný inceledi. Bu süre zarfýnda planktonlarýn yüzde 80'lik bölümü yok olacak. Taþýma bandý yüklenmiþ torbalar gibi akýntýyla aktarýlan bu canlýlarýn yok olmasý da onlarla beslenen canlýlarýn besinsiz kalmasýna sebep olacak. Bu da besin zincirinin önemli halkasý insanlarý etkileyecek


sabah (dýþ haberler)
69
'Toprak kuruyacak seller gelecek'

Fransýz uzmanlara göre Nostradamus da 2015' kadar Dünya için 'karanlýk bir dönem' görüyor.
Kahine göre dünyada iklim deðiþiklikleri olacak. Büyük bir kuraklýk yaþanacak.
Ýnsanoðlunu bu uzun kuraklýk döneminden sonra bir felaket daha bekliyor: Boyutu bilinmeyen dev sel sularý...

'Dünya karanlýða gömülecek'

Nostradamus, çevre felaketlerine iliþkin kehanetlerinde, güneþ ve ayýn bir bulutla örtüleceðini ve dünyanýn karanlýk içinde kalacaðýný öne sürüyor.

Tüm zamanlarýn en tanýnmýþ kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diðer doðal felaketlerle ilgili kehanetleri olduðu da bilinmekte. Kehanetlerin þifrelerini okuyan uzmanlardan Fransýz Peter Lemesurier, küresel ýsýnmaya ve kahinin birinci cilt 17'inci dörtlüðüne dikkat çekiyor: Kýrk yýl hiç gökkuþaðý görülmeyecek Sonra kýrk yýl boyunca her gün görülecek Kurak topraklar daha da kuraklaþacak Ardýndan dev su baskýnlarý gelecek.

Kuraklýk Alarmý
Lemesurier, kahinin bu dörtlüðüyle 21'nci yüzyýldaki sorunlara iþaret ettiðini düþünüyor. Lemesurier'e göre kuraklýðýn insanoðlunun belini kýracaðý dönemler yakýn. Ardýndan da büyük bir sel gelecek. Bir diðer þifre çözücü Peter Lorie de onunla hemfikir: "2015 yýlýna kadar hýzlý iklim deðiþiklikleri gözlenecek, birkaç ay gibi sonra kuraklýktan sellere, sonra tekrar kuraklýða geçilecek." Fransýz Jean-Charles de Fontbrune ise Lemesurier'in bir zaman hatasý yaptýðýna inanýyor. Ona göre, bu 40 yýllýk karanlýk dönemle Nostradamus I. Dünya Savaþý sonrasýný anlatýyor. Lemesurier'in dikkat çektiði bir diðer dörtlük ise kahinin Yüzyýllar eserinin üçüncü ciltindeki 4'üncü dörtlük: Güneþ ve ay kendi görevlerini býrakýnca Uzakta ama yavaþ yavaþ artarak Soðuk, kuraklýk ve tehlike yaklaþtýkça sýnýrlara Birinci kehanet gerçekleþecek. Þifre çözücünün yorumu þöyle: "Güneþ ve Ay'ýn bir bulut ya da dumanla örtülmesi sonucunda dünya soðuyacak. Isýnma eksikliðinden ve dünyanýn hava sisteminin zayýflamasýndan dolayý kuraklýk olacak." Ayný cildin 34'üncü dörtlüðü de küresel ýsýnmaya dikkat çekiyor: Güneþ artýk ýþýk vermeyinc, Gün ortasý bir canavar belirecek. Bu deðiþik yollarda yorumlanacak Altýný umursamýyor, hiçbir þey pahalý deðil onun için Lemesurier'e göre I. cildin 67'nci dörtlüðü de sonun baþlangýcýnýn sinyali: Büyük açlýðýn çoðaldýðýný görüyorum Bir orda görünecek bir burda, sonra yayýlacak dünyaya O kadar büyük ve o kadar geniþ ki Koparacak aðaçlarý köklerinden ve süt emen bebekleri annelerinden. Fontbrune bu dörtlükteki yorumuyla bu kez Lemesurier'le ayný fikirde olduðunu söylüyor: "Bebekleri annelerinin göðsünden koparmak ifadesi, Somalili ve Etiyopyalý annelerin, bir deri bir kemik kalmýþ vücutlarýnda kupkuru sallanan göðüslerini anlatýyor. Ve bu göðüslerde olmayan sütü çekmeye çalýþan bebekleri..."
70


Türkiye'nin kalbi onunlaydý. Ancak Barýþ Akarsu'dan kötü haber geldi..
Bodrum'da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan sanatçý ve oyuncu Barýþ Akarsu'nun hayatýný kaybettiði açýklandý..

Bodrum'da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan ve Bodrum'da bulunan Özel Bodrum Hastanesinde tedavi altýna alýnan Barýþ Akarsu'nun saðlýk durumu hakkýnda basýn toplantýsý düzenleyen hastanenin baþhekimi Opt. Dr. Abdullah Servet, sanatçý için yapýlabilecek her þeyi yaptýklarýný söylemiþti.

YAPACAK BAÞKA BÝR TEDAVÝ YOKTU

Bugün bir basýn toplantýsý düzenleyen hastanenin baþhekimi Opt. Dr. Abdullah Servet, sanatçý için yapýlabilecek her þeyi yaptýklarýný söylemiþti. Servet, þunlarý söyledi:

"Yapýlacak baþka bir tedavi yöntemi yok. Yapýlan tedavi ve desteklere raðmen kurtarma umudumuz azaldý. Bazý organlarda yetmezlik olunca biz hastayý týbbi tedavi ile destekledik. Ama bugün bu fonksiyonlarda yetmezlik belirtisi azaldý. Bu nedenle hastayý kurtarma umudumuz azaldý." Barýþ Akarsu'nun arkadaþlarý, hastane önünde gelecek umutlu bir haber için günlerdir gözyaþlarý içinde bekliyordu.

Doktorun açýklamasýnýn ardýndan aralarýndan Barýþ Akarsu'nun yakýnlarý ile bir televizyon dizisinde birlikte rol aldýklarý Merve Sevi ve hayranlarý sinir krizi geçirdi.


ALLAHTAN RAHMET TÜM SEVENLERÝNE VE AÝLESÝNE CANKALP AÝLESÝ OLARAK SABIR DÝLÝYORUZ...

71
Eski Konular Arþivi / Ýlginç Google
03 Tem, 2007, 00:28
Þimdiiii google sayfasýný açýn, oraya istediðiniz bi kelimeyi yazýn ve grafiklerde aratýn ! ve karþýnýza bolca resim olan bi sayfa cýksýn !Daha sonra çýkan sayfada aþaðýda vereceðimm linkin tamamýný adres satýrýna kopyalayýn ve entere basýn !
Gördükleriniz ne ?nasýl oluyo anlayan varsa beri gelsin !


iþte link ;


javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300;y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin (R*x1+i*x2+x3)*x4+x5;DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3 )*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

:D :D
74
KENDÝLÝÐÝNDEN YANANLAR

Dünyadaki en büyük esrarlardan bir tanesi de hiçbir sebep yokken yanýp kül olan insanlar. Evet bu size çok tuhaf gelebilir ancak yüzyýllardan beri hiçbir sebep yokken durduðu yerde yanýp ölen insan vakalarý oluþmakta ve bunun nedeni de bugüne kadar çözülemeyen bir esrardýr. Ýþin en anlaþýlmaz tarafý da insanýn yanýp kemiklerinin bile kül haline geldiði bir ortamda etrafta bulunan eþyalarýn hatta bazý vakalarda yananýn üzerindeki elbiselerin bile hiçbir hasar görmediðidir. Týbben bir insanýn yanabilmesi bilhassa kemiklerinin kül haline gelebilmesi için çok yüksek bir ýsý (1500 derece santigrad) Birde bu ýsýnýn uzun bir zaman devam etmesi gerekir (en az iki saat). Avrupada ve Amerika da son zamanlarda ölen insanlar gömülmeyip (Crématoire) denen yüksek ýsýlý elektrik fýrýnlarýnda yakýlýp külleri küçük bir vazoya konup saklanmaktadýr. Bu fýrýnlarda bile ýsý 2000 dereceye yaklaþmakta ve tam kül olmasý üç - dört saat sürmektedir.

1731 senesinde akþam yataðýna yattan ve uykuya dalan bir kadýn ertesi günü sabah odasýna kendisini uyandýrmaya gelen hizmetçisi tarafýndan feci bir þekilde yanarak bir kül yýðýný haline gelmiþ olarak bulunmuþtur. Odanýn her yeri is ve kurum içindeydi ve küller her tarafa uçuþmaktaydý. Fakat yataðýndan 1.5 metre ötede yanan kadýn kül yýðýný haline geldiði halde ne yataðý ve çarþaflarý nede odanýn mobilyalarý hasar görmemiþti. Yetkililer çok ayrýntýlý bir araþtýrma yapmýþlar fakat yanmanýn sebebini bulamamýþlardýr. Zira odada yangýn çýkmasý için sebep yoktu ne ateþ vardý nede ateþ çýkaracak bir þey. Odada ki eþyalar hatta yatak çarþaflarý bile hiç yanýksýz duruyorlardý.

Bu sonradan kayýt altýna alýnmýþ " kendinden yanma" olaylarý arasýnda ilk örneklerden biri kabul edildi.

18 yüzyýlda çok sayýda kendinden yanma vakasý tespit edildi fakat ilim adamlarý ve doktorlar bir türlü sebepsiz bu yanmalara bir ad koyamýyorlardý.

Dr. Merille, Fransada Caen þehrinde görev yapýyordu bir gün bir ölüm nedeniyle ilgili olarak çaðrýldý yaptýðý incelemede: ölünün vücudu yerde uzanýyordu. Geriye kül yýðýnýndan baþka bir þey kalmamýþtý kemikler sýcaktan eriyerek eðilip bükülmüþtü. Dr Raporunda kemikleri erimiþ olmasýný belirtmesi çok ilginçtir zira kemiklerin erimesi için en az 1500 derece ýsý gerekir, oysa rapora göre " Evdeki eþyalardan hiç biri yanmadan zarar görmemiþti kadýnýn geceliði oturduðu sandalyenin 30 cm ilerisinde el deðmemiþçesine duruyordu. Üzerindeki elbiselerin dýþýnda odada yanan baþka hiçbir þey yoktu." Kimileri bu yanmalarý Tanrýnýn gazabý olarak görmektedir, bu korku eski çaðlardan beri vardýr. " Onlarý Tanrýnýn gazabý yok ediyor. Tanrýnýn yakýcý nefesi kül haline getiriyor. " Bu doðrumuydu ?

Yukarýdaki olaylarýn benzerine daha yüzlerce misal verebiliriz. Biz burada bu hususta yapýlmýþ araþtýrma ve incelemeleri ele alýp neticeleri üzerinde tartýþacaðýz.

Bu yanma olaylarý ile ilgilenen araþtýrmacýlar olaylarýn gittikçe artýðýný söylüyorlar . Bazý gazeteciler bu hadiselerle ilgili bilgi topluyorlar . Týp dergilerinde yazýlar yazýlýyor fakat doðru dürüst hiçbir netice alýnamýyor.

Kendiliðinden yanma olaylarý üç safhada oluyor:

1- Çok kýsa bir zaman içinde gerçekleþiyor, yananýn ne yardým isteyecek nede ne olduðunu anlayacak zamaný oluyor.
2- Olaylar çok büyük nispete ölümle neticeleniyor ve bu sebepten kurbanlarýn ne olduðunu anlatma imkaný olmuyor.
3- Üçüncü çok ilginç durum : Böyle bir yanma olayý ya yanan yapayalnýzken oluyor veya birkaç kiþi iseler o zaman hepsi birden yanýp ölüyorlar. Yani hadiseye canlý þahit bulunmuyor.

1885 gecesinde Amerika da bir karý koca ve yanlarýn da çalýþan iþçileri yýlbaþýný kutlamak için mutfakta oturup içki içiyorlar, daha sonra iþçi üst kattaki odasýna yatmaða çýkýyor. Ertesi sabah aþaðý inen iþçi mutfaða girdiðinde etrafýn ince bir yað tabakasý ile kaplý olduðunu ve acý bir koku hissediyor., Evin beyi yerde yatýyordu ve ölmüþtü hemen yandaki evde oturan çocuklarýna haber vermeðe gitti ve oðlunla geri dönüp araþtýrýnca mutfak masasýnýn yanýnda döþemede bir yanýk delik vardý döþeme yanmýþtý ve aþaðýya bakýnca evin hanýmýnýn yerde yanýk kemikler yanýk kafatasý ve küllerini gördüler. Bu kez kurban ikiye çýkmýþtý. Yapýlan araþtýrma sonunda hadisenin nasýl oluþtuðu hakkýnda bir karara varamadýlar.

Kendiliðinden yanma olaylarý incelendikçe çok enteresan durumlar ortaya çýkýyordu. Yanma çoðunlukla sýnýrlý bir alanda meydana geliyor yataðýna uzanmýþ haldeyken yanan Birisinin yatak örtülerine hiçbir þey olmuyor. Bir iskemlede otururken yanmýþsa incelemede iskemlede hiçbir yanýk izi bulunmuyor,Elbiselerinde hiçbir yanýk izi olmayan ama bedeni kömür haline gelenler var.

Araþtýrmalarda dikkati çeken bir hususu ta olayýn kurbanlarýnýn genel de ses seda çýkarmadan ve kurtulmaya çalýþmaksýzýn yanmalarýydý. Yanma olayýnýn bilinmeyen bir psikolojik yaný olabilir.

Düþkünler yurdundaki bir olayda yurtta kalanlar iç içe bölmelerle ayrýlmýþ yerde yattýklarý halde sabahleyin yanmýþ halde bulunan komþularýnýn geceleyin hiçbir hareket veya ses çýkarmadýðýný hem yurt sakinleri hem de gece nöbet de olan hemþireler söylemiþlerdir.

Kendiliðinden yanma ile pek çok olay incelenmek için beklemektedir.Acaba insanýn içinde vücudunun ýsýsýný ayarlayabilecek bir mekanizma mý var ve kendiliðinden yananlar bilmeden bu mekanizmayý mý harekete geçiriyorlar. Son zamanlarda olan bir yanma olayý herkesin gözü önünde cereyan etmiþtir. Ýngiltere de niþanlýsý ile dans ettikten sonra pisten ayrýlan genç kýz üzerindeki elbiselerin altýndan vücudu aniden tutuþmuþtur. Yüzlerce kiþinin gözü önünde bir alev yýðýný haline gelmiþ alevler güçlükle söndürülmüþ fakat geç kalýnmýþ ve bir kül yýðýný haline gelen genç kýz ölmüþtür. Dikkat edilecek bir diðer hususta bu kendinden yananlar vakalarýnda beden içerden dýþarýya doðru yani bir iç ýsý ve ateþle yanmasýdýr. Halbuki normal olarak yanma hadisesi dýþtan içe olur.

Bugüne kadar ileri sürülmüþ bir çok teori arasýnda iki tanesi üzerinde Durulmaða deðer görülmektedir.

Araþtýrmacý Livingstone Georkart kendiliðinden yanma olaylarýnýn büyük Kýsmýnýn yeryüzündeki manyetiðin deðiþmeleri en fazla olduðu anlara rastladýðýný keþif Etmiþtir. Atmosferin dýþýnda elektrik yüklü parçacýklardan oluþan iyon tabakasý bulunur.

Ýyon tabakasýnýn dýþýnda da yine bir elektrik alaný olan magnetosfer vardýr bu iki alan Arasýndaki etkileþim dünyaya tesir eden bir elektromanyetik güç etkisi saðlar. Uzayda meydana gelen bu deðiþimler dünyanýn belli yerlerindeki enerji yüklü yoðun elektrik Alanlarý oluþturur ve yýldýrým nasýl bazý insanlarýn üzerine düþtüðü gibi bu yoðun elektrik alanlarý da bazý insanlarýn etkisi altýna alýp yakabilir denmektedir.

Diðer teori ise bugün evlerde kullanýlan " microwave" mikro dalga fýrýnlarý çalýþtýran prensiptir. Bilindiði gibi Mikro dalga içine konulan besin maddesi Ýçindeki molekülleri bir birine çarptýrýlmasý neticesi ortaya çýkan enerji sayesinden içten piþer ve onu içinde bulunduðu kap ise ýsýnmaz bile.

Buna göre tabiata bulunan bu mikro dalgalarýn çok karýþýk bazý sebeplerden ve bazý insanlardaki özellik veya o andaki durumlarý yüzünden yaratýklarý "entýty" varlýk tan dolayý Mikro fýrýn gibi iþleyerek insanýn içinde meydana gelen ve bir anda çok yüksek derecelere varan ýsý ya eriþip o hale geldiklerini fakat ayný anda etraflarýndaki diðer eþya ve þeylere zarar vermedikleri düþünülüyor.

Tabi bu teorilerin ikisi de daha araþtýrma safhasýnda olup kati bir Netice ortaya çýkmamýþtýr.

Kendiliðinden yanma olaylarý Evrenin hala çözülmemiþ sýrlarýndan biri . Örnek olaylarýn açýklamalarýn teorilerin en önemlilerini bir araya getirip size sunduk. Karar size ait. Acaba neden durup dururken yanýyorlar? Bizimde baþýmýza gelebilir mi ?
75

Tüm zamanlarýn en ünlü gemisi Titanik, herkes tarafýndan bir deniz faciasý nedeniyle tanýnýr oysa dev yolcu gemisinin ardýnda inanýlmaz bir gizem saklý.
Titanik'in akýl almaz öyküsünü sunarken uyarýyoruz. Bir düþünün, Titanik'i batýran gerçekten bir buz daðý mýydý?

Hiç kimse onun dünyanýn en büyük kehanetlerinden birisini yaptýðýný bilmiyordu. Hatta kendisinin dahi haberi yoktu. Adý; Morgan Robertson´du, Amerikalýydý, 1861´de doðdu, gençken denizcilik yaptý, sonra ise bir elmas eksperi oldu ve New York´da kuyumculuk yaptý. Sonra Kipling´in bir öyküsünü okudu ve yazar olmaya karar verdi. Ýlk öyküsü 25 $´a satýldý, daha sonra yazdýðý 10 öyküden ise 1000 $ kazandý. Yazmak ona artýk kolay ve kazançlý geliyordu. 1897 yýlýnýn bir kýþ gecesinde 24.Caddedeki dairesinde yeni bir deniz öyküsü yazmayý planladý. Bu bir uzun öykü olacaktý.

Hayali "Titan Kazasý"

Hayalinde dev bir yolcu gemisi vardý, asla batmayan bir gemi. Bir aþk temasý üzerine kurulu olan öykünün kahramanlarý bu dev gemiye binip, Ýngiltere´den ABD´ye gidiyorlardý ve aþk hikayesi dünyanýn en lüks gemisinde sürecekti. Ama öykünün hayali kahramanlarý beklenmedik bir sürprizle karþýlaþacaklar ve bir deniz kazasý batmaz denen gemiyi okyanusun dibine yollanacaktý. Robertson´un temasý buydu, oturup yazmaya baþladý ve öyküye iki isim verdi; "Futility"yani "Nafile" ve "Titan Kazasý"... Evet, yanlýþ okumadýnýz; Titan... Þimdi beraberce Robertson´un romanýndan bÝr bölümü; "Titan"ýn batýþ sahnesini okuyalým.

"Gözcü haykýrdý; ´buzdaðý! Birinci subay, kaptana haber verdi ve derhal makine dairesine tornistan yani geri git emri verildi. Fakat dev gemi durmuyordu, hýzýný kesmesi için zaman lazýmdý ve sisler arasýnda görünen buzdaðý yaklaþýyordu. Aþaðýdan ise orkestranýn ve eðlenen insanlarýn sesleri duyuluyordu. Sonra buzdaðý gemiye ulaþtý, bu arada gemi ters çalýþan pervanelerin gayretiyle yan dönmüþtü ama yetersizdi ve kaptanla yardýmcýlarýnýn çaresiz bakýþlarý arasýnda buzdaðý Titan´ýn sancak tarafýna çarptý. Darbe hafifti hatta pek hissedilmedi, kaptan o anda ucuz atlattýk diye düþünüyordu. Ama birkaç dakika sonra gemi birden yan yattý, buzdaðý asýl yarayý su kesiminin altýnda açmýþtý, yara öldürücüydü çünkü uðursuz buzdaðý Titan´ýn bordasýný jilet gibi keserek, parçalamýþtý."

Daha sonra Robertson öyküye; gemi hýzla su aldýðýný. Alarm verildiðini, filikalarýn indirilerek, önce kadýnlar ve çocuklar bindirildiðini, yardým çaðrýlarý yapýlýrken, Avrupa´nýn en ünlü ve zengin ailelerinin mensuplarnýn birbirlerine ebediyen veda ederken, dev yolcu gemisi Titan'ýn buzlu kutup sularýna hýzla gömüldüðünü anlatarak devam ediyordu.

Ýnanýlmaz kehanet gerçekleþiyor...

Ve Robertson 1898 yýlýnda öyküsünü küçük bir kitap olarak yayýnladý. Kitap onu çok daha sonra ölümsüz yapacaktý, dünyanýn en çarpýcý ve en dehþet verici kehanetini yazmýþtý ama sonuç yayýnladýðý dönem için aynen kitabýn adý gibiydi yani "Boþyere" Aradan 14 yýl geçti ve baþka bir zamanda, baþka bir gemi, asla batmaz denen dünyanýn en lüks ve en büyük yolcu gemisi Titanik, Ýngiltere'nin Southampton limanýndan yeni dünyaya doðru denize açýldý. Sonra, 1912 yýlýnda 14 Nisan´ý, 15 Nisan´a baðlayan gecede sisler arasýndan birden ortaya çýkan bir buzdaðý batmaz denen Titanik'in katili olacaktý. Yukarda okuduðunuz Robertson´un romanýndaki batýþ sahnesi aynen gerçekleþti. Sadece o kadar mý? Bakýn Morgan Robertson Titanik´den 14 yýl önce yazdýðý romanýnda daha neleri bilmiþti;

Robertson´un romanýndaki Titan adlý gemi Southampton limanýndan yola çýkýyordu ve 14 yýl sonra Titanik de ayný limandan yola çýktý.

Romandaki gemi ile, Titanik arasýnda sadece 4 metre fark vardý. Titan 248 metre, Titanik 252 metreydi.

Ýki geminin aðýrlýklarý da çok yakýndý. Robertson romanýnda Titan´ý 70.000 ton aðýrlýðýnda yazmýþtý; Gerçek Titanik ise 66.000 tondu.

Her iki geminin de üç pervanesi vardý ve her ikisi de 3000'er yolcu taþýyorlardý. Gerek romandaki hayali Titan´a gerekse de gerçek Titanik´e Avrupa´ nýn sayýlý zenginleri ve ünlü aileleri binmiþlerdi.

Daha da ötesi var;

Robertson´un romanýndaki dev Titan, New Foundland yakýnýnda; Kuzey Atlantik´ de bir buzdaðýna çarparak battý ve iþte inanýlmaz ama gerçek; Talihsiz Titanik de 14 yýl sonra ayný koordinatta, aynen romandaki benzeri gibi bir buzdaðýna çarparak okyanusa gömüldü.

Ve her iki gemide de; yeterince cankurtan filikasý yoktu; Robertson romanýndaki gemide 24 filika bulunduðunu yazýyordu; Titanik´de ise 22 filika vardý ve bu yüzden can kaybý büyük oldu.

Sonra...Gerçek kazanýn sonucunda 1513 yolcu boðularak öldü ve kayboldu. Aynen 14 yýl önceki romanda yazýldýðý gibi... Robertson´un romanýndaki Titan´da ise 1500 kiþi ölüyordu. Her iki gemi de 3000 kiþilikti ve Titanik´e 2224 kiþi binmiþti.

Ayný asla batmaz denen gemi,

Ayný yerden ayný yere yolculuk,

Ayný tarihte, ayný yerde kaza,

Ayný buzdaðý ve ayný tür batýþ,

Ayný yolcu ve ölü sayýsý,

Hatta iki gemi de batarken orkestranýn ilahi çalmasýna kadar...
76
Son yüzyýlda, ilk olarak maymundan geçtiði bildirilen AIDS ile mücadelesini sürdüren insanoðlu, hayvanlardan geçen deli dana, ebola ve SARS'tan sonra þimdi de kuþ gribi tehdidi altýnda bulunuyor.
Hayvanlardan insanlara yaklaþýk 250 hastalýk geçiyor, bunlardan 50'si Türkiye'de de görülüyor.

Varolduklarýndan bu yana verdikleri güven duygusu ve sadakatleriyle dost olan, etlerinden saðlanan proteinle özellikle çocuklarýn geliþiminde büyük rol oynayan hayvanlar, son yýllarda gündeme sýkça insanlara da bulaþan hastalýklarla gündeme gelmeye baþladý. Hayvanlar hastalýklar nedeniyle telef olurken, onlardan bulaþan hastalýklar nedeniyle de insanlar risk altýnda bulunuyor.

Ýnsanoðlu son yüzyýlda ilk olarak maymundan geçtiði bildirilen AIDS virüsü ile mücadeleye baþladý. Bunun ardýndan, kan, ter ve salya gibi vücut sývýlarýyla bulaþan Ebola virüsü de insanlarý tehdit altýnaaldý. Henüz kesin tedavisi bulunmayan bu hastalýklarýn ardýndan sýðýrdan insana bulaþan formuyla gündeme gelen deli dana hastalýðý gündeme geldi. Bugüne kadar dünyada 99 kiþinin ölümüne neden olan delidana hastalýðý nedeniyle bilim adamlarý çözüm arayýþlarýna girdi.

Ýnsanlarý tehdit eden bir diðer hastalýk ise SARS oldu. Korona virüsünün mutasyona uðrayarak hayvanlardan insanlara sýçrayarak yol açtýðý düþünülen SARS'ýn ardýndan, son günlerde özellikle ülkemizde insan saðlýðýný tehdit eden kuþ gribi, insanlara dostlarýndan geçen hastalýklar arasýnda ön sýrada yer almaya baþladý.

Keneler vasýtasýyla insana geçen "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ" hastalýðý da ölüm riski taþýyan bir diðer hastalýk... Bu hastalýk nedeniyle Tokat'ta 2002 yýlýnda takip edilen 60 þüpheli vakadan 3'ü, 2003 yýlýnda 80 þüpheli vakadan 4'ü, 2004 yýlýnda 190 þüpheli vakadan 5'i hayatýný kaybetti. Hastalýk geçen yýl da 7 kiþinin ölümüne neden oldu.

VETERÝNER HEKÝMLERÝ ODA BAÞKANI
Antalya Veteriner Hekimleri Oda Baþkaný Muammer Saygýlý, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre hayvanlardan insanlara bulaþan yaklaþýk 250 hastalýk bulunduðunu, bunlarýn 50'sinin Türkiye'de de görüldüðünü söyledi.

HAYVANLARDAN BULAÞAN HASTALIKLAR
Türkiye'de de rastlanan ve hayvanlardan insanlara bulaþan bazý hastalýklar ile etkileri þunlar:
Anthrax (Þarbon) Bacillus anthracis: Sýcak kanlý hayvanlarýn bulaþtýrdýðý hastalýðý insanlar derilerinden, solunum yolu veya yiyecekler vasýtasýyla alabiliyor. Hastalýk insanda akciðerlerde ödem,deride püstül, iç organlarda kanama, aþýrý bitkinliðe neden oluyor.
Brucellosis (Yavru atma): Hasta olan sýðýr, koyun, keçi gibi hayvanlarýn sütleri, diðer atýk ve salgýlarýna doðrudan temas yoluyla bulaþan hastalýk, insanda dalgalý ateþ, terleme, halsizlik ve kas aðrýlarý ile seyreder. Hastalýk, erkeklerde kýsýrlýk, kadýnlarda düþüðe neden olabilir.
Clostridial Disiase (Tetanoz): Memeliler, kuþ ve balýktan insana bulaþan hastalýðýn insanlar için en büyük tehlikesi yara enfeksiyonu. Bakteri, gýdalar üzerinde ürediði zaman gýda zehirlenmesine yol açýyor.
Leptospirosis (Sarýlýk, Yavru Atma): Evcil ve vahþi hayvanlardan enfekte olmuþ hayvanlarýn idrarý, kontamine olmuþ toprak ya da suyla geçen bulaþýcý hastalýk, insanlarda deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyrediyor.
Listeriosis: Ýnsanda deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyreden bulaþýcý hastalýk.
Lyme Disease: Geyik, köpek ve fareden kene ýsýrýðý ile geçiyor.
Psittacosis (Papaðan Hastalýðý): Muhabbet kuþu, güvercin, papaðan,hindi, ördek ve kazlarýn dýþkýsýndan yayýlan tozlarýn solunmasýyla insana bulaþan hastalýk deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyrediyor. Hastalýk bulaþýcý.
Salmonellosis: Kanatlý, domuz, sýðýr, at, köpek, kedi, vahþi hayvanlar ve kuþlarýn dýþkýsýyla kontamine olmuþ piþmemiþ gýdalarýn sindirimi ile bulaþan hastalýk insanda deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyrediyor ve bulaþýcý.
Tetanoz (Kazýklý Humma): Ot yiyenlerin dýþkýsýyla kontamine olmuþ topraktan, etkenin yaraya bulaþmasýyla insana geçen hastalýk insanda deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyrediyor. Hastalýk bulaþýcý.
Tuberkuloz (Verem): Ýnsanda deri ve mukozalarda yaygýn ülser ve ateþle seyreden bulaþýcý hastalýk sýðýr ve maymunlardan sindirim ve solunum yoluyla geçiyor.
Infectious hepatitis A-virus: Maymunlardan direkt temas yoluyla insana geçen hastalýk, karaciðer ve dalakta büyüme, kaslarda aðrý, bitkinlik, ateþ ve sarýlýða yol açýyor.
Ýnfluenza (Grip): Domuz, fare, köpek ve kuþlardan direkt temasla insana geçen hastalýk, halsizlik, ateþ, öksürük, nezle ve baþaðrýsýna neden olur. Salgýn þeklinde seyredebilir.
Rabies (Kuduz): Beyinde öldürücü tahribat yapan akut hastalýk etçiller ve yarasalardan hasta hayvanýn ýsýrmasýyla ve solunum yoluylabulaþýyor.
Toxoplasmosis: Kedilerin dýþkýlarýnda bulunan parazit yumurtalarýndan bulaþan hastalýk kadýnlarda erken doðuma neden olabiliyor.
77
Eski Konular Arþivi / ilðinç bilgiler
25 Haz, 2007, 14:58
Kaðýt Parayý Kimler Ýcat Etti ?

Para icat edilmeden önce, deniz kabuðundan kýymetli metallere kadar çeþitli mallar deðiþim aracý olarak kullanýlmýþtýr. Tarihi kayýtlara göre, M.Ö. 118 yýlýnda Çinliler deri para kullanmýþlardýr. Ýlk kaðýt para ise M.S. 806 yýlýnda yine Çin'de ortaya çýkmýþtýr.
Batýda kaðýt paralarýn basýlmasý ve kullanýlmasý 17 nci yüzyýlýn sonlarýna rastlamaktadýr. Ýlk kaðýt paranýn 1690'lý yýllarda Amerika Birleþik Devletleri'nde Massachusetts Hükümeti, Ýngiltere'de ise "Goldsmiths" ler tarafýndan basýldýðý ve dolaþýma çýkarýldýðý, 1694 yýlýnda Ýngiliz Merkez Bankasý ve daha sonra diðer ülke merkez bankalarýnýn kurulmasý ile de yaygýnlaþtýðý görülmektedir.
"Kaðýt icat edildi, paranýn kaðýt olmasý yüzyýllar sürdü."

Dünyanýn en çok söylenen þarkýsý hangisidir ?

Bu þarký "Happy birthday to you" dur. Þarkýnýn asýl kaynaðý Amerikalý iki kýz kardeþe aittir. Orijinal adý "Good Morning to All" yani "hepinize günaydýn"dýr. Daha sonra güftesi deðiþtirilerek bütün dünyaya yayýlmýþtýr. Fakat telif hakký kardeþlere aittir, onlardan sonra da Warner/chappel müzik þirketine geçmiþtir. Müzik ticari amaçlý kullanýldýðý zaman þirkete ödeme yapma zorunluluðu vardýr.

Mezara niçin çiçek konulur ?

Ýlk olarak Mýsýr Firavunu Tutamkamon' nun milattan önce 1346 da öldüðünde mezarýnýn çiçekten taçlarla kaplandýðý saptanmýþtýr. Kuzey Avrupa da ise M.Ö 2000 yýllara kadar mezara çiçek konduðu belirlenmiþtir. O zamanlarda bu çiçeklerin amacý iyi ruhlarý çekme, kötü ruhlarý kovma amacýylaydý. Sonradan ise asýl amaç cesetler çürürken çýkan kokuyu kamufle etme amacýný taþýr. Servi aðacý da bu nedenle mezarlýklarda kullanýlýr. Aðacýn yapraklarý rüzgarý önler, kendine özgü ferah kokusu vardýr. Cenaze törenlerinde siyah giyinmenin amacý da mezarlýklarda hayaletlerden sakýnmak amacý taþýmaktadýr.

Ýnsanlar saatlerini niçin sol kollarýna takarlar ?
Özel bir durum veya farklý olma düþüncesi yoksa insanlarýn çoðu saatlerini sol kola takar. Çünkü çoðunluk sað elini kullanmaktadýr ve bu kolun daha hareketli olmasý nedeniyle saatin bir yerlere çarpýp zarar görme olasýlýðý yüksektir. Zaten saatin kurma düðmesi 3 rakamýnýn yanýndadýr. Ýnsanlar saati kurmak istedikleri zaman onu bilekten çýkarmadan sað elle uzattýklarý sol kollarýndaki saati kurabilirler.

Satrançta þah niçin o kadar pasiftir ?
Çünkü þah koruma altýndadýr. Zaten satrançta amaç þahý almaktýr. O yüzden bütün taþlar onu korumakla görevlidir. Vezir ise baþkumandan gibi þaha yardým eder. Ýleri geri, çapraz her yöne gidebilir. Batýda vezire Kraliçe adý verilmiþtir. Bununla Kraliçe'nin Kralýn en büyük desteði olduðunu iþaret etmektir. Satranç 6. yüzyýlda Hindular tarafýndan oynanmaya baþlanmýþ, oradan dünyaya yayýlmýþtýr.

Bir hafta niçin 7 gündür ?

Babilliler 7 günlük haftayý zaman birimi olarak kullanýyorlardý. Ýlk çaðlarda bilinen beþ gezegen ile güneþ ve ayýn sayýsýnýn 7 oluþu bu sayýyý gizemli ve uðurlu kýlýyordu. Daha sonra dinlerde göðün 7 kat oluþu ve doðadaki ana renk sayýsýnýn 7 oluþu, müzik notalarýnýn 7 oluþu sayýnýn önemini daha çok belirtti. Daha sonra Fransa takvim yapýsýný deðiþtirerek hafta sayýsýný 10 yaptý ama kabul görmedi. Rusya 5 günlük hafta uygulamasýna geçti, o da tutulmadý. Sonunda yine hafta 7 gün olarak kaldý.

Niçin otellerin kapýlarý döner kapýdýr ?

Döner kapýlarýn tek amacý enerji ve yer tasarrufudur. Büyük binalarýn içerleri devamlý olarak ýsýtýlýr. Açýlan normal kapýdan içeri soðuk hava rahatlýkla girer. Eðer normal kapý kullanýlýrsa hava deðiþimi nedeniyle klimalar veya motorlar yeniden çalýþacaktýr. Özellikle çok kiþinin girip çýktýðý otel veya benzeri binalarda enerji tasarrufu için döner kapý kullanýlýr. Döner kanatlar sýcak havanýn dýþarý çýkmasýna, soðuk havanýn da içeri girmesini engeller. Üstelik tüm bu iþlev kapý çapý kadar yer alýr.

Bardaktaki buzlar niçin birbirlerine yapýþýrlar ?

Buzun erimesi için yalnýzca sýcaklýk deðil basýnç da önemlidir. Daðlardaki buzullarýn kayma nedeni de budur. Basýnçla alt tabaka erir ve kayma oluþur. Bir kabýn içinde ya da bir bardakta üst üste duran buzlarýn her biri altýndakine deðdiði noktada bir basýnç oluþturur ve bu noktada çok küçük kýsým erir. Buradan hareket eden su çok az yanda iki buz küpçüðünün birleþtiði noktada tekrar donar. Ýki buz parçasý kaynak yapýlmýþçasýna birbirlerine yapýþýr ve orada bir daha erime olmaz.

Neden evlilik yüzüðü yüzük parmaðýna takýlýr biliyor muydunuz ?

Evlilik yüzüðü neden hep ayný parmaðýmýzdadýr da, neden
iþaret parmaðý baþ parmak ya da serçe parmak deðil de neden yüzük
parmaðý...
Evlilik yüzüðünü ilk defa eski mýsýr prensesi nefertiti takmýþtýr...o yýllardaki
Týbbýn ne kadar ilerde olduðu ayrý bir tartýþma konusudur ama yüzyýllar
Sonra anlaþýlmýþtýr ki direk kalbe giden tek damar evlilik yüzüðünü taktýðýmýz Parmaktadýr..
Baþka hiç bir parmaðýmýzdan direk kalbe giden bir damar yoktur
80
Eski Konular Arþivi / Cep Uçuk
05 Haz, 2007, 23:01
Sana neden hep yukarýdan baktýðýmý þimdi anladým.
Sana olan aþkým beni bulutlarýn üstüne çýkarmýþ da...
#################################
Yemin ediyorum ''sen birtanesin'' derken
''Türünün son öreneði'' demek istememiþtim!
#################################
Mesaj gönderdiðiniz kiþi, þuan yengenin yanýndadýr
Anlayýn artýk!
#################################
Eðer bir kere daha haber vermeden kapsama alaný dýþýna çýkarsan,
O alana bir daha hiç giremeyeceksin!
#################################
Msj gönderdiðiniz kiþi þuanda wcde  tommiks okumaktadýr.
Bir notunuz varsa 3_5 gün sonra tekrar deneyin!
#################################
81
Eski Konular Arþivi / Sinem_YAÐMUR
27 May, 2007, 19:04
sinem - yagmur (orginal mix)
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=w-b2UvikP_Y[/youtube]

sinem - istersen
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=EEADpAmKkfc[/youtube]

sinem - anlatamadim
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=T7KzpD4JzxQ[/youtube]

sinem - yalvarma
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=SD4oA0au_ZM[/youtube]
83


:wiz:?Y?K? DO?DUN M?NEC?M:wiz:
84
:wiz: A?k?m ?yiki Do?dun Bebe?im :wiz:
  muck  Mutlu Y?llar  muck
:love Birlikte Nice Nice Mutlu Y?llara :loveResme T?kla

85
Eski Konular Arþivi / Erkekler aglamaz
14 Nis, 2007, 21:16
''erkekler Aglamaz.''

'erkekler Korkmaz.''

''erkekler Kari Gibi Gülmez.''

derken Ortal?k Dul Kadindan Geçilmiyor. Zira Zavalli Erkekler Genç Yasta Hakk'?n Rahmetine Kavusuyorlar.
siz Hiç Kapi Komsusuna Sabah Kahvesine Gidip Kar?s?n? Çekistiren

erkek Gördünüz Mü? Fare Görünce Bag?ran? ''bu Ara Sinirlerim Zay?f''

deyip Habire Aglayan?
oysa Onlar Da Kadinlarla Ayni Duygulara Sahip Olarak Geliyorlar

dünyaya. Lakin Daha ?lk Gün Ayaklarina mavi Patik Giydirmek

suretiyle ''ag?r Ol Bakal?m!'' Diyoruz.
''ne Alákasi Var Mavi Patikle?'' Demeyin. mavi Soguk Ve Ciddi Bir
renktir.
kime ?sterseniz Sorun. Ve Katiyen Tesadüf Degildir O Patiklerin

rengi. Düsünülmüs, Tasinilmis, Seçilmistir. Ayaga Giydirildigi Anda

kulaga Sunlar Fisildanmis Demektir: Sen Erkeksin.
erkek Olmanin Gerekleri Vardir. Ömrünün Sonuna Kadar Bunlari Yerine Getirmekle Yükümlüsün. Ömrünün Süresi ?se Çatlama Kat Say?na Bagl?.
?çine Ata Ata Ne Kadar Yasayabilirsen Artik. Bize Sorarsan Pek Uzun

sürecegi Kanaatinde Degiliz.
dikkat Edecegin Husus, En Dramatik Hallerde Bile mavi Patikli Oldugunu Unutmamandir.

misal, A??k Oldun. Sakin Belli Etme. Birak Karsindaki Yansin Tutussun.

sen Agir Ol. Molla Desinler Yeter Ki As?k Demesinler.
misal, Sevgilinden Ayrildin. Sakin Aglayip Sizlama. Yine Birak
karsindaki Yikilip Sürünsün. Gözyasi Dedigin Kadin Kismina Yakisir. Zaten Senin

gözyasi Bezlerin mavi Patik Operasyonuyla Alinmis Bulunuyor.
misal, Eve Hirsiz Girdi. Karinla Yataktasiniz. Tikirti Duydunuz Ya

da Hirsizla Burun Buruna Geldiniz. Kim Bogusacak Adamla? Bak Bakalim
karinin Ayaklarina! Ne Renk Patikleri? pembe. Ya Hirsizinkiyle Seninki?

mavi.kural, mavililer Bogusacak. pembeliler Bagiracak. Herkes Görevini Bilsin.
ta Dogumhanede Yapildi Bu ?s Bölümü.
misal, Esinle Kavga Ettin. Ne Yapacaksin? Hiç. Isine Gidip Hiçbir Sey Olmamis Gibi Çalisacaksin. ''ay Ismail Çok Sinirim Bozuk,

benimki Sabah Sabah Anneme Laf Etti'' Diyemezsin. Karin O Esnada

telefonun Basinda,bir Sigara Ve Bir Kahve Esliginde
arkadaslarina Seni Çekistiriyor Olabilir. Olsun. Onun Mazereti Var,>

patikleri pembe.

misal, Evde Aniden Bir Böcek Peydahlandi. Kim Gidecek Üstüne? Tabiiki Sen. Zira Karinin Gitmesi Hiçbir ?se Yaramaz. Böcek Renk Körü Mü?
maviyle pembeyi Ayiramaz Mi? Ve Sorarim Sana, Hangi Böcek pembeden Korkar?>

tam Tersine Aska Gelip Karinin Üzerine Tirmanmaya Bile Kalkisabilir.
ama mavi... Birrrrr.
misal, Savasa Gidilecek. Kim Gidecek? Tabii Ki Mehmetçik. Sen Hiç
''vatan Sagolsun'' Diye Bagiran aysecik Gördün Mü? Benim Bildigim aysecik

kameranin Karsisinda ''size Baba Diyebilir Miyim Amca?'' Diyordu Ve

hatirladigim Kadariyla Omuzunda Tüfek Falan Da Yoktu.
diyecegim, Mavi Patikli Olmak Zor Zanaat.


pak?ze Suda
86
Eski Konular Arþivi / ERKEK OLMAK!!!!
14 Nis, 2007, 20:55
erkek Olmak; Hayatýna Bir Sürü Kadýn Girmesi Deðildir, Önemli Olan,kaç Kadýný Gerçekten Sevdiði Ve Onlara Ne Kadar Dürüst Olabildiðidir...
erkek Olmak; Geniþ Omuzlara Sahip Olmak Deðil Önemli Olan, Kaç Kadýna O Omuzlara Yaslanacak Kadar Güven Verdiðidir...
erkek Olmak; Kalýn Bir Sese Sahip Olmak,deðil Önemli Olan,nazik Ve Duygulu Cümleler Kurabilmektir.
erkek Olmak; Romantik Bir Ortamda Güzel Sözler Fýsýldamak Deðil, Hersözünün Kalbinden Gelmesidir.
erkek Olmak; Vurdu Mu Oturtmak Deðil, Dokunuþundaki Yumuþaklýktýr.
erkek Olmak; Büyük Ve Aðýr Eþyalarý Kolay Kaldýrmak Deðil Önemli Olan, Hayatýn Yükünü Cesurca Taþýyabilmektir...
erkek Olmak; Kýllý Bir Vücuda Sahip Olmak Deðil, Önemli Olan O Vücutta Nasýl Bir Kalp Taþýdýðýdýr...
erkek Olmak; Yatakta Ýyi Olmak Deðil Önemli Olan, Sevmenin Seviþmeden Öte Biþey Olduðunu Bilmektir...

erkeði Tanýmlayan, Daha Doðrusu Adam Gibi Erkeði Tanýmlayan Bir Kaç Cümle... Erkek Olmak Zor Deðildir Bazýlarý Ýçin, Kendileri Gibidirler Çünkü, Bazýlarý Ýçinse Kasýntýdýr Erkek Olmak, Kendilene Sürekli Çeki Düzen Vermek Zor Ýþtir Çünkü...
87
?u An Aç?k Artt?rmada Olan Orjinal  Parça  :ok Süper Bi?i

ORJ?NAL ADI T?ME MAGAZ?NE.
1923 YILINDA KURULAN T?ME MAGAZ?NE DERG?S?.GEÇM??TEN BUGÜNE KADAR DÜNYANIN GELM?? GEÇM?? EN ÖNEML? ?? ADAMLARINI VE DÜNYADA YAPMI? OLDU?U ??LERLE TANINAN K???LER? KAPAK SAYISI YAPAN DÜNYACA ÜNLÜ B?R DERG? F?RMASIDIR
88


?ubat 1933'te Bursa Ulucami'de Toplanan 100 Kadar ?rticac? Camilerde Türkçe Ezan Okunmas?na Kar?? Bir Ayaklanma Giri?iminde Bulunurlar. Ayaklanma K?sa Sürede Bast?r?l?r. Atatürk Bursa'ya Gider. Çekirge Yolu Üzerinde Bulunan Bir Kö?kte Ak?am Yeme?i Yenildi?i S?ras?nda Bir Ki?i Atatürk'e Ayaklanmayla ?lgili Olarak ?öyle Diyecek Olur: "bursa Gençli?i Olay? Hemen Bast?racakt?, Fakat Zab?ta Ve Adliyeye Olan Güveninden Ötürü..." Atatürk Hemen Konu?makta Olan Ki?inin Sözünü Keser Ve A?a??daki Konu?may? Yapar!!


Türk Genci, Devrimlerin Ve Cumhuriyetin Sahibi Ve Bekçisidir. Bunlar?n Gere?ine, Do?rulu?una Herkesten Çok ?nanm??t?r. Yönetim Biçimini Ve Devrimleri Benimsemi?tir. Bunlar? Güçsüz Dü?ürecek En Küçük Ya Da En Büyük Bir K?p?rt? Ve Bir Davran?? Duydu Mu, "bu Ülkenin Polisi Vard?r, Jandarmas? Vard?r, Ordusu Vard?r, Adalet Örgütü Vard?r" Demeyecektir. Elle, Ta?la, Sopa Ve Silahla; Nesi Varsa Onunla Kendi Yap?t?n? Koruyacakt?r.

Polis Gelecek, As?l Suçlular? B?rak?p, Suçlu Diye Onu Yakalayacakt?r. Genç, "polis Henüz Devrim Ve Cumhuriyetin Polisi De?ildir" Diye Dü?ünecek, Ama Hiç Bir Zaman Yalvarmayacakt?r. Mahkeme Onu Yarg?layacakt?r. Yine Dü?ünecek, "demek Adalet Örgütünü De Düzeltmek, Yönetim Biçimine Göre Düzenlemek Gerek"

Onu Hapse Atacaklar. Yasal Yollarla Kar?? Ç?k??larda Bulunmakla Birlikte Bana, Ba?bakana Ve Meclise Telgraflar Ya?d?r?p, Haks?z Ve Suçsuz Oldu?u ?çin Sal?verilmesine Çal???lmas?n?, Kayr?lmas?n? ?stemeyecek. Diyecek Ki, "ben ?nanç Ve Kanaatimin Gere?ini Yapt?m. Araya Giri?imde Ve Eylemimde Hakl?y?m. E?er Buraya Haks?z Olarak Gelmi?sem, Bu Haks?zl??? Ortaya Koyan Neden Ve Etkenleri Düzeltmek De Benim Görevimdir."

??te Benim Anlad???m Türk Genci Ve Türk Gençli?i!

Mustafa Kemal Atatürk
Bursa, 5 ?ubat 1933


89
Eski Konular Arþivi / Gençli?e Hitabe
13 Nis, 2007, 17:04
Ey Türk Gençli?i!

birinci Vazifen, Türk ?stiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ?lelebet, Muhafaza Ve Müdafaa Etmektir.

Mevcudiyetinin Ve ?stikbalinin Yegâne Temeli Budur. Bu Temel, Senin, En K?ymetli Hazinendir. ?stikbalde Dahi, Seni Bu Hazineden Mahrum Etmek ?steyecek, Dahilî Ve Haricî Bedhahlar?n Olacakt?r. Bir Gün, ?stiklâl Ve Cumhuriyeti Müdafaa Mecburiyetine Dü?ersen, Vazifeye At?lmak ?çin, ?çinde Bulunaca??n Vaziyetin ?mkân Ve ?erâitini Dü?ünmeyeceksin! Bu ?mkân Ve ?erâit, Çok Nâmüsait Bir Mahiyette Tezahür Edebilir. ?stiklâl Ve Cumhuriyetine Kastedecek Dü?manlar, Bütün Dünyada Emsali Görülmemi? Bir Galibiyetin Mümessili Olabilirler. Cebren Ve Hile ?le Aziz Vatan?n, Bütün Kaleleri Zaptedilmi?, Bütün Tersanelerine Girilmi?, Bütün Ordular? Da??t?lm?? Ve Memleketin Her Kö?esi Bilfiil ??gal Edilmi? Olabilir. Bütün Bu ?erâitten Daha Elîm Ve Daha Vahim Olmak Üzere, Memleketin Dahilinde, ?ktidara Sahip Olanlar Gaflet Ve Dalâlet Ve Hattâ H?yanet ?çinde Bulunabilirler. Hattâ Bu ?ktidar Sahipleri ?ahsî Menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleriyle Tevhit Edebilirler. Millet, Fakr Ü Zaruret ?çinde Harap Ve Bîtap Dü?mü? Olabilir.

Ey Türk ?stikbalinin Evlâd?! ??te, Bu Ahval Ve ?erâit ?çinde Dahi, Vazifen; Türk ?stiklâl Ve Cumhuriyetini Kurtarmakt?r! Muhtaç Oldu?un Kudret, Damarlar?ndaki Asil Kanda Mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
91
Genel Bilgiler
   Ýlk kez 1937 yýlýnda bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafýndan tanýmlanmýþtýr. Týp Dünyasýnda bir Türk doktoru tarafýndan tanýmlanan nadir hastalýklardan birisidir.
Behçet hastalýðýnýn en tipik özelliði, aðýzda tekrarlayan aft adý verilen yaralar olmasýdýr.

Aðýz yaralarý
   Aðýz yaralarýna hemen hemen her hastada rastlanýr ancak % 1 - 3 gibi az bir kýsým hastada aðýzda yara þeklinde bir belirti görülmeksizin hastalýðýn diðer belirtileri görülebilir. Genellikle aðýzdaki yaralar hastalýðýn ilk belirtileridir ve diðer belirtiler ortaya çýkmadan yýllarca aft yakýnmasý bulunan hastalar az deðildir. Behçetteki aðýz yaralarý, tekrarlayýcý basit aftlardan ayýrd edilemez ise de çok sayýda olmalarý ve daha sýk nüks etmeleri gibi farklýlýklar vardýr. Behçette aftlar genellikle ayda bir veya birkaç kez tekrarlar ve bir kaç gün içersinde iyileþirler.

   Cinsel Bölge Yaralarý
   Behçet hastalýðýnýn diðer bir belirtisi de genital bölgede tekrarlayan yaralardýr. bu yaralar küçük, deriden kabarýk kýrmýzýlýk veya sivilce halinde baþlar ve bunu, çabucak zýmba ile delinmiþ görünümde ve yavaþ iyileþen yaranýn geliþmesi izler. Bu yaralar hemen her zaman yerlerinde iz býrakarak iyileþirler. Genital bölge yaralarý aftlara göre sayýca daha az ve daha uzun sürede iyileþirler.

   Deri Belirtileri
   Behçet hastalýðýnda, koltuk altlarý ve kasýklar gibi büyük kývrým yerlerinde de benzer yaralara zaman zaman rastlanabilir.
   1. Kýrmýzý ve aðrýlý yumrular þeklinde oluþumlar.
   2. Sivilce benzeri belirtiler.
   3. Deri damarlarýnýn hastalanmasýyla ilgili belirtiler.

Göz Belirtileri
   En önemli organ tutulmalarýndan biri olan gözdeki iltihaplanma hastalarýn yarýsýnda tespit edilir. Gözde kanlanma ve bulanýk görme þeklinde kendini gösterir. Erkeklerde ve genç kisilerde göz belirtileri daha sýk ve daha aðýr seyrederken, kadýnlarda ve yaþlýlarda daha seyrek ve daha hafiftir seyreder. Göz belirtileri bazan körlüðe kadar gidebilir.


92

NÝCE YILLARA
93

Hz.Muhammet(s.a.v) 'in doðumunu.O bütün insanlýða rehber olarak
gönderilmiþ,bütün güzelliklerin sembolü,iki dünyada baþýmýzýn dik,yüzü-
müzün ak olmasýna sebeb olan büyük nebi.''Kainatý Yaratanýn sen olma-
saydýn bu varlýðý yaratmazdým'' iltifatýnýn mazharý,Habibullah(Allah'ýn sevgili
kulu) ünvanýnýn sahibi Muhammet Mustafa'nýn dünyaya geliþi...
94
Türk Telekom tarafýndan kullanýlmakta olan özel servis numaralarýnýn, 28 Þubat 2007 tarihi itibariyle deðiþtiði bildirildi.
Türk Telekom'dan yapýlan açýklamada, Türk Telekom tarafýndan kullanýlmakta olan özel servis numaralarýnýn, Telekomünikasyon Kurumunun kýsa numara kaynaðýnýn planlanmasý, tahsisi ve kullanýmýna iliþkin 8 Kasým 2006 tarih ve 2006/TK-08/697 sayýlý kararýyla kaldýrýldýðý belirtildi.
Açýklamada, bunun yanýnda 131 ''Þehirlerarasý Kayýt'' hizmetinin yine bu tarihten itibaren servisten kalktýðý ve görüþmelerin 28 Þubat 2007 tarihinden itibaren sadece otomatik olarak gerçekleþtiði kaydedildi.
Türk Telekom tarafýndan kullanýlan eski yeni hizmet numaralarý þöyle:

ESKÝ NUMARA HÝZMET ADI YENÝ NUMARA
122 Ankesör Arýza 121
123 Teleks Arýza 121
124 Data Arýza 121
115 Uluslararasý Kayýt 0800 314 115
134 Yerinde Olmayan Abone 444 1 134
135 Uyandýrma Servisi 444 1 135
166 Masal Müzik Dinleme 444 1 166
161 Telekom Hizmet Danýþma 444 1 444
95
Eski Konular Arþivi / Mouse'da yenilik
14 Mar, 2007, 13:17
 


HP, fareyi baþtan yarattý. Ýlk görenlerin fare olduðunu anlamakta zorluk çektikleri Bluetooth baðlantýlý bu yeni ürün, kablosuz bir optik farenin bütün avantajlarýný üstün bir tasarýmla birleþtiriyor. Fareyi, bir sunum yaparken uzaktan kumanda cihazý olarak da kullanabiliyorsunuz.

Fareyle iþiniz bittiðinde, HP kurumsal dizüstü bilgisayarýnýzýn ilgili yuvasýna koyuyorsunuz. Burada kendi kendine þarj oluyor. Tek þarjla 10 saat çalýþabiliyor. Etkili menzili 10 metre olan fare, 500 dpi çözünürlüðü ile de son derece performanslý bir kullaným sunuyor.

Fareyi, bir sunum yaparken uzaktan kumanda cihazý olarak da kullanabiliyorsunuz. 10 metrelik menziliyle fare, slaytlarý ilerletmekte sunum yapan kiþiye büyük kolaylýk saðlýyor.

96
Eski Konular Arþivi / Gizli kodlar
14 Mar, 2007, 13:06
NOKIA 3210 - 5110 - 6110 kodlari:


Telefonunuzun IMEI numarasini ö?renmek için * # 0 6 # tu$layiniz.

Telefonunuzun software versiyonunu görüntülemek için * # 0 0 0 0 # tu$layin.

Telefonunuzun imal tarihini, seri numarasini, varsa son tamir tarihinini, vs görmek için
* # 9 2 7 0 2 6 8 9 # tu$layin.

Arama kalitesini arttirmak (baterya ömrünü azaltir) için * 3 3 7 0 # tu?layyn. Kapatmak içinse
# 3 3 7 0 # tu$layyn.

Arama kalitesini dü$ürmek (batarya ömrünü artirir) için * 4 7 2 0 # tu$layin. Kapatmak için
# 4 7 2 0 # tu$layin.


NOKIA 6150

Telefonunuzun IMEI numarasini ö?renmek için * # 0 6 # tu$layiniz.

Telefonunuzun software versiyonunu görüntülemek için * # 0 0 0 0 # tu$layin.


*#746025625# - [*#sim0clock#]
Sim Clock istendigi takdirde kapatilabilir bu da bataryadan enerji kaybini azaltir. Versiyon 4.59 da chali$mamaktadir.

*#92702689 - [*#war0anty#]
Telefonunuzun garanti kodunu ogrenebilirsiniz.. Menü ye bakabilirsiniz..

Menü:

Telefonun seri numarasini görün
Üretim tarihini görün (ör. 0997)
Son modifiye tarihini görün
Telefonunuzdaki tüm telefon muaralarini, resimlerinizi , zillerinizi ba$ka telefona transfer edebilirsiniz
*3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi aktif hale getirir, EFR seslerin daha kaliteli chikmasini saglar fakat normalden daha fazla batarya tüketimi olu$ur. 5% daha uzun konu$ma süresi werir.
#3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi kapatir.

*4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi aktif hale getirir, HRC seslerin daha kalitesiz chikmasini saglar fakat normalden daha az batarya tüketimi olu$ur.
#4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi kapatir..

ilginch Bir Kapatma Yöntemi
Bazi Telefonlar yanli$ telefon numarasi $eklinmde bir hata weriyor o zaman bu kodu kullanamazssiniz..!!

Ajanda menusune gidin (Calendar) (menu - Cool
Make note / reminder
Kutu nun ichine birr$eyler yazin
Yazdiginiz her$ey silinene kadar silme tuuna basin. dah sonra geri tu$una basin..
0 a basin.
4 rakam girin (1234 misal)
2 kere a$agi ok tu$una basiniz
$imdi 6 basamak girin ve ye$il tu$a basin "Arama Tu$u".
Biraz bekleyin telefon yanip yanip sönecek ve aniden kapanicak...
V5.20 20-09-99 NSM-1 versionlarda chaly$mamaktadir.


NOKIA 8810

Telefonunuzun IMEI numarasini ö?renmek için * # 0 6 # tu$layiniz.

Telefonunuzun software versiyonunu görüntülemek için * # 0 0 0 0 # tu$layin.


*#746025625# - [*#sim0clock#]
Sim Clock istendigi takdirde kapatilabilir bu da bataryadan enerji kaybini azaltir. Versiyon 4.59 da chali$mamaktadir.

*#92702689 - [*#war0anty#]
Telefonunuzun garanti kodunu ogrenebilirsiniz.. Menü ye bakabilirsiniz..

Menü:

Telefonun seri numarasini görün
Üretim tarihini görün (ör. 0997)
Son modifiye tarihini görün
Telefonunuzdaki tüm telefon muaralarini, resimlerinizi , zillerinizi ba$ka telefona transfer edebilirsiniz
*3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi aktif hale getirir, EFR seslerin daha kaliteli chikmasini saglar fakat normalden daha fazla batarya tüketimi olu$ur. 30% daha uznu konu$ma süresi werir.
#3370# Telefon kapatildiktan sonra, EFR yi kapatir.

*4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi aktif hale getirir, HRC seslerin daha kalitesiz chikmasini saglar fakat normalden daha az batarya tüketimi olu$ur.
#4720# Telefon kapatildiktan sonra, HRC yi kapatir.- Bilinen Son Versiyonlar -
Nokia 1610: V4.19
Nokia 1611: V4.03
Nokia 2110: V5.31
Nokia 3110: V7.32
Nokia 5110: V5.11 (18/02/99)
Nokia 6080: V4.80
Nokia 6081: V5.14
Nokia 6110: V5.31 (18/02/99)
Nokia 6150: V5.02 (02/02/99)
Nokia 8810: V4.05 (26/11/98)


------------------------------------------------------------------------------

Ericsson

ERICSSON GA 628 Kodlari


Telefonunuzun IMEI numarasini görmek için * # 0 6 # tu?layyn.

Yazilim versiyonunu görüntülemek için -> * <- <- * <- * tu$layin.
Son çevirdi?iniz numarayi tekrar aramak için 0 # tu$layin.

Telefonunuzun dilini ingilizceye çevirmek için * # 0 0 0 0 # tu?layyn.

Batarya $arji durumunuzu telefon kapali iken ö?renmek için açma kapama dü?mesi olan NO tu$una kisa bir süre basip çekin


ERICSSON 688 - 888 Kodlari


IMEI kodu * # 06 #
Yazilim ve üretim tarihi > * < < * < *
Ingilizceye Menü *#0000#
Batarya Telefon kapali iken batarya durumunu gödmek için NO tusuna basip 2 saniye bekleyin.
Servis Saglayicinin tam ismi Network menüsüne gidip Serves saglayicilarin ismi ekrana geldiginde * tusuna basin

Baglanti Kablosu 1 = + external power supply (7.2Volt - 600mA)
2 = RS232 input (TTL)
3 = GND (digital)
4 = RS232 output (TTL)
5 = +5V output
6 = Test (0=Normal - 1=test mode)
7 = Mute
8 = Internal/external mic and ear (0=External - open=Internal)
9 = GND (analogic)
10 = ?
11 = BF in
12 = BF out

Ericsson 788 Kodlari: (English)

To view IMEI number *#06#

To view Software Version enter * -> * <- <- * <- *

Service Provider Lock is * <- <- * but it is now called the ME lock.

There are two options after selecting yes on another menu. These are lock to Network or lock to NetSubet.

Command set

The following commands are recongnized by the phone.Use 9600 baud, 1 stopbit, 8 data bits, no parity.

ATA Pick up phone during ring
AT+GMI Manufacturer identification
AT+GMO Request model Identification
AT+GMR Request revision Identification
AT+GMM
ATDxxx; Dial number xxx
ATH Hangup phone
AT+CFUN=? Define levels of fuctionality in the order of power consumed
AT+CFUN=0 Switches off the phone
AT+CBC Query battery level

Each command has to be followed by a 0x0A, 0x0D sequence, that is carriage return - line feed.

These commands will be ackowledged with an 'OK' prompt. An
incoming call is signalled by the string 'RING' sent by the phone at 9600b in normal mode.

Portable Handsfree Unit

1 Earphone: 16 Ohm
2 Microphone: <- 2 kOhm
5 Connected to 04 (GND)

Pinouts

Left to right, keyboard up
1 Audio Out
2 Audio In
3 Accessory Sense. GND to enable External Mic and Speaker (Analog)
4 Audio Signal GND.
5 Portable handsfree In.
6 Music Mute Out, High when phone is used.
7 In Flash Memory Voltage and Service Voltage, In 0V=normal,+5V=test, +12V=test+flash
8 Logic Out, Status On. Sources over 100mA
9 Data Out from Mobile Station. Debug messages appear here at 112KBaud when in debug mode.
10 Digital Ground and DC return
11 Data in
12 DC in for battery charging, DC out for accessory powerALCATEL

ALCATEL One Touch Easy Kodlari:

IMEI kodu * # 06 #

*#000000# Servis Menusune giri$

Gizli menuyu görmek için 000000 yazin ve * a basin

Gizli menu:
TRACES - "Channel indicator" menus
ARRETS - I Dunno
VIDER ARRETS - Ok a basin : This action is executed!
CTRL CHARGE - $arjir ,in ve batarya nin voltajini gösterir
DAMIER - Görüntü testi


BOSCH (English)


Bosch 738 - Bosch 718, Bosch COM 607 - 908 KodlariEnglish)


*#06# to display the IMEI
*#0000# to set the language automaticaly (To english)
*#3370# to set the Enhaced Full Rate
#3370# to Reset the phone
*#9000# to enter sim lock code
*#9003# to enter the network code
*#9004# to enter the subset code
*#9100# to remove the sim lock permanently
*#9101# to remove the corporate lock permanently
*#9102# to remove the provider lock permanently
*#9103# to remove the network lock permanently
*#9104# to remove the subset lock permanently

Reveal Engineering Menu

Press *#3262255*8378# (equivalent to *#DANCALL*TEST#) to make secret Engineering menu (Menu 10) appear. Then you will be able to see the following information.

10. Engineering
10.1 MS Info
10.1.1 on
10.1.2 off
10.2 Software details
10.2.1 Software version
10.2.2 EEPROM version
10.2 Test / Production details
10.3.1 Hardware data
10.3.2 Production data
10.3.3 Service data
10.3.4 Mechanical dataMOTOROLA (English)MOTOROLA 6200/7500/8200/8400/8700 KodlariEnglish)

To activate RBS (Engineering Menus):

[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 1 [pause] [ok]
(pause means the * key held in until box appears)
You now have to press the [MENU] and scroll to the 'Eng Field Options' function with the < or > keys, and enable it.

To de-activate RBS (Engineering Menus):

[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 0 [pause] [ok]
(pause means the * key held in until box appears)
Works on 6200's,8200's,1-888's,7500's,8400's and GSM StarTacs with later than version .27 software.

Options under Eng Field Options

Eng Field Options

Active Cell

RxLev -55 Received powerlevel in dBm
NCC 0 National Colour Code, used for identifying channel
BCC 7 Broadcast Colour Code, also for identifying purposes
MSTxPwr 35 Max allowed transmit power 35dBm about 3.2W
C1 003 Is a calculated figure for the quality control signal which is constantly sent out from the RBS quality the signal returning from the phone has. If this value is negative for more than 5 sec then the system will make a cell switch.
Time Adv xxx xxx is a number. Multiply this number by 550, and the result is the distance from the RBS (Radio Base Station), in meters.

Adjacent Cells

Adj Cell 1
Channel 0033 Channel Number
RxLev -65 Received powerlevel in dBm
BCCH Decode I think it means it is able to decode the channel information contained in the BCCH
RxLevAM -104 Min allowed reception, compare with RxLev -65 and you get the C1 value which is 39 and reported back to base as measure of field strength.
MTxPwr 35 Aain max allowed powerlevel
C1 003 ??
NCC 0 National Colour Code
BCC 6 Broadcast Colour Code

System Parameters

Combined Off ??
AcsClas 0000 Allows different priorities - this network doesn't support it.
MCC 505 Mobile Country Code, 505 for Australia, 240 for Swedes etc
MNC 01 Mobile Network Code, 01 for Mobilenet, 02 for Optus, 03 for Vodafone using MCC 505. MCC+MNC is often called Network Code
LAC 08720 Location Area Code, shows which exchange your're in
CellID 00473 Base Station Identity
T3212 005 Time between periodic network updates (either hours between or time remaing until update, not sure)
BS-PA-MFRM 4 ??
XZQTY 14.3 ??

Motorola Flip Pinout:


ANT- (O) | | | | | | | | | |
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Top of phone (screen)

1) Audio Ground
2) Ext b+
3) T Data
4) C Data
5) R Data
6) Logic Ground
7) Audio Out - on/off
Cool Audio In
9) Manual Test
10) Battery Feedback

PHILIPS (English)


Philips DIGA Kodlari:

Blocking list *#3333*#
Time connected *#2558*#
Flags,something *#3377*#
Security code *#7489*#

Philips FIZZ phones:

IMEI code *#06#
SW info *#8377*#
Security code *#1234*#

Philips SPARK phones:

IMEI: *#06#

Philips GENIE Kodlari:

*#06# IMEI number
*#2254*# Status register: C, BS, RR, MMI, CREAT.
*#2255*# activate and deactivate the "DEBUG CALL"-Mode; when activated, make a call to a busy line an the phone will display some hex-codes on the display
*#2558*# the time in days,hours and minutes you are connected to the net
*#2562*# not clear; the phone reconnects to the net
*#2565*# not clear; warmstart
*#3333*# (NO) BLOCKING - list (15 items)
*#2377*# "BEER": not clear, the phone waits a random time and reconnects to the net
*#3377*# Init, Flags, SIM LCK
*#3353*# resets the (NO) BLOCKING - list
*#7378*# Name, Length, SIM phase
*#7489*# SECURITY CODE
*#7693*# activate and deactivate the SLEEP MODE (when deactivated the battery will go down!)
*#7787*# SPURIOUS INTERRUPT
*#7948*# SWITCH OFF
*#8463*# Some information about the SLEEP MODE: Wake, Sleep Req., Sleep

Pinouts for Philips Fizz and Spark

1 GROUND
2 GROUND
3 HANDS FREE ON/OFF
4 MUTE
5 TX
6 RX
7 RTS
8 REPROGRAMMING
9 ON HOOK CHARGER
10 AUX MIC
11 AUX SPEAKER
12 GROUND
SONY


Sony CMD-Z 1Kodlari:

Press *#06# to view IMEI

Show Software version and manufacturing date : Press # 8377466 # (#version#)

Sony CMDX 1000

Show Software date : Remove your SIM Card, then press : * # 06 #
and finally press:
[left softkey]
To enter Monitor Mode on Network Option menu:
Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key)Some characters explained

* activate
** register and activate
*# check status
# unregister
## unregister and deactivateCall barring
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above)
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls
*#33# Check status of barr all outgoing calls
**330*code# Activate barr all calls
#330*code# Deactivate barr all calls
*#330*code# Check status of barr all calls
**331*code# Activate barr all outgoing international calls
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country
**333*code# Activate barr all outgoing calls
#333*code# </INTERNET

GSM'DEN EMAIL'E GSM'DEN EMAIL'E:
Telefonunuzun Mesaj yazma bölümüne giriyorsunuz. Bu bolume mesajinizi yazmadan önce EMA ve ardindan E-mail adresini bir bosluk birakarak mesajinizi yaziyorsunuz. EMA yazisinin buyuk harfle olmasi EMAIL de kucuk olmasi onerilir. Eger telefonunuzda @ (AT) isareti yok ise onun yerine ! (UNLEM) isaretini kullanabilirsiniz. ORNEK : EMA deneme@cepci.com DENEME1 Mesajinizi yazdiktan sonra gondereceginiz numaraya da +393388641732 yaziyorsunuz ve gonderdiginizde mail olarak karsi tarafa ulasiyor. Karsidaki Mail'i aldiginda en ustte sizin telefon numaranizi gorecektir.


GSM'DEN ICQ'YA MESAJ GSM'DEN ICQ'YA MESAJ:
Telefonunuzun Mesaj yazma bölümüne giriyorsunuz. Bu bolume mesajinizi yazmadan once mesaji gondereceginiz kisinin ICQ Numarasini ve sonra da @pager.mirabilis.com yaziyorsunuz, sonra da bir bosluk birakarak mesajinizi yaziyorsunuz. Eger telefonunuzda @ (AT) isareti yok ise onun yerine ! (UNLEM) isaretini de kullanabilirsiniz ORNEK : 15949077@pager.mirabilis.com deneme! Mesajinizi yazdiktan sonra gondereceginiz numaraya da +393388641732 veya +491726262933 yaziyorsunuz ve gonderdiginizde mail olarak karsi tarafa ulasiyor. Karsidaki mesajninizi aldiginda en ustte sizin telefon numaranizi gorecektir
97
MÜÞTEKÝ : isim ve soyisim
ADRESÝ : adres yazýlacak
TELEFON: telefon numaranýz

SUÇ TARIHÝ : telefonun çalýndýðý tarihi yaz

SUÇ
: CEP TELEFONU HIRSIZLIÐI
ÝZAHI :

1. Ben suç tarihinde Karþýyaka'dan Alsancak'a gelmek için binmiþ olduðum otobüste 0xx xxx xx xx numaralý telefonunu çaldýrdým.

2. Telefon markasý Nokia 6630 olup; IMEI numarasý 3xxxx91xx3xxx dýr.


SONUÇ : Yukarda izah olunan nedenlerle,
Gerekli tahkikatýn yaptýrýlarak sanýk veya sanýklar hakkýnda kamu davasý açýlmasýný ve tahkikat esnasýnda yukarda vasýflarýný belirttiðim ve tarafýma ait bulunan cep telefonunun bulunduðu takdirde tarafýma teslimine karar verilmesini saygýyla arz ve talep ederim. (tarih )Müþteki
isim ve soyisim
imza

(Not: Dilekçede örnek olarak verilmiþ þehir isim yada telefonlarý gerçek olmamakla birlikte örnek amaçlý, bilgilenmeniz amacý ile verilmiþtir..)