İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - gevramin

1
Serbest Kürsü / Ruh haliniz
14 Eyl, 2006, 00:00
hadi herkez ruh halini yazsýn....


benim þuan ki ruh halim mutsuz...ya sizin ? :(
2
AÞK

      Bir tek senin görebileceðin bir yerden
      Sana gülümsüyorum
      Onlarýn duyduklarý kahkahalarým deðil
      Aþk tarif gerekirse sana
      Anlatayým
      Aþk ne biliyor musun?
      Benim sana yaþadýðým
      Senin durmadan üstüne bastýðýn.
3
Eski Konular Arþivi / DENÝZ YILDIZI
13 Eyl, 2006, 14:28
       Yazýlarýný yazmak amacýyla okyanus sahillerine giden bir yazar,sabaha karþý sahilde dans eder gibi hareketler yapan birini görür.Biraz yaklaþtýðýnda bu kiþinin sahile vuran deniz yýldýzlarýný okyanusa attýðýný fark eder.Sorar;
      -Neden denizyýldýzlarýný okyanusa atýyorsunuz?
      -Birazdan güneþ batacak sular yükselecek.Onlarý suya atmazsam ölecekler
      Yazar devam eder.
      -Kilometrelerce sahil ve binlerce denizyýldýzý var ne fark eder ki?
      Genç adam yerden bir denizyýldýzý alýr,okyanusa fýrlatýr ve yanýtlar.
      -Onun için farketti...
4
                                             ANNE

       Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazýrlanan bir bebek varmýþ.Birgün Tanrý ya sormuþ:
    -Tanrým beni yarýn dünyaya göndereceðini söylediler,fakat ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki orada nasýl yaþayacaðým?
    -Tüm meleklerin arasýndan senin için bir tanesini seçtim.O seni bekliyor olacak ve seni koruyacak.Meleðin sana hergün þarký söyleyecek ve gülümseyecek böylece sen onun sevgisini hissedecek ve mutlu olacaksýn.
    -Pekiii....Ýnsanlar ben biþey söylediklerinde dillerini bilmeden söylenenleri nasýl anlayacaðým?
    -Meleðin sana dünyede duyabileceðin en güzel ve en tatlý sözcükleri söyleyecek sana konuþmayý dikketle ve sevgiyle öðretecek.
    -Peki Tanrým ben seninle konuþmak istediðimde ne yapacaðým?
    -Meleðin sana ellerini açarak bana dua etmeyide öðretecek.
    -Dünyada kötü adamlar olduðunu duydum,beni kim koruyacak.
    -Meleðin seni kendi hayatý pahasýna dahi olsa daima koruyacak.
    -Fakat ben seni bir daha göremeyeceðim için çok üzgünüm.
    -Meleðin sana sürekli benden söz edecek ve bana gelmenin yollarýný sana öðretecek.
    O sýrada Cennette bir sessizlik olur ve dünyanýn seslere cennete kadar ulaþýr.
      Bebek gitmek üzere olduðunu anlar ve son bir soru sorar:
    -Tanrým eðer þimdi gitmek üzereysem lütfen çabuk söyle,benim meleðimin adý ne?
    -Meleðinin adýnýn önemi yok yavrum,sen onu ANNE diye çaðýracaksýn.....
5
Dayanamam diyordun ayrýlamam
Yaþayamam diyordun yaþýyorsun bensiz.
Dayanamam diyordun ayrýlamam
Katlanamam diyordun.Yaþýyorsun bensiz
Benden ayrýldýðýna üzülürsün üzülürsün aðlarsýn.
Üzülürsün üzülürsün yanarsýn.

Yalancýsýn biliyorsun senden ne istedim güvendiðim daðlardaki kardan farklý deðilsin.
Benden ayrýldýðýna üzülürsün üzülürsün aðlarsýn
Üzülürsün üzülürsün yanarsýn.
6
Karýmý 1998'in sonbaharýnda kaybettim...
Yedi senelik evliliðimizin iki senesini kanser tadavisi için hastanelerde geçirmiþtik.
Karým,her evlilik yýldönümümüzde ikimizin fotorafýný çerceveler,''bunlar bizim hayatýmýzýn gölgeleri''derdi.
Öldüðünde,yedi tane resmimiz vardý.1997 in bir gecesinde onu aldattým.Oysa,ona sürekli onu ne kadar
çok sevdiðimi ve sonsuza kadar sadýk kalacaðýmý söylerdim.
Ölmeden iki hafta önce yine ayný þeyi tekrarladým.
Tuhaf bi gülümsemeyle baktý bana ve sadece:
-Biliyorum dedi.
Ýzmir'e kar yaðdýðý gün,yani bir ay önce evdeydim.Fotoðraflarýmýza bakýyordum yine.Her çercevenin altýnda bir harf olduðunu ilk kez o gün farkettim.
A.
R.
K.
A.
S.
I.
N.
Gerisi için yýllarý yetmemiþti.Ama sanýrým 'arkasýna bak'filan yazmaya niyetlenmiþti.Hemen çercevelerin arkasýna baktým.Hiçbirþey yoktu.Sonra birþey dürttü beni hepsini teker teker söktüm.
Ýnanabiliyormusunuz,her birinin arkasýnda bir mektup çýktý.Geçirdiðimiz her sene için sevgi dolu sözler yazmýþtý.1997'deki resmimizin içinden çýkan zarf ise simsiyahtý.ve içinden þu sözler çýktý.
''14 Mart 1997/Gözlerin bana baþka birine dokunmuþ gibi baktý.Söylemene gerel yok,biliyorum...'
onu kaybedeli 4 aldatalý 5 yýl oluyor.
Ýçim acýyor þimdi.
Çünkü kadýnlar biliyor,hissediyor....
7
slm arkadaþlar...... :)bende geldim..