İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Konular - |Ayþe|

1
Oruç kimlere farzdýr?
Akýllý, ergenlik çaðýna ulaþmýþ, Müslüman'ýn ramazan orucunu tutmasý farzdýr.

Oruç tutmamayý mübah kýlan haller nelerdir?

Yolculuk : Yolculuk, Ramazan ayýnda orucu tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiþtir. Yolculuk esnasýnda tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, Allâh'a karþý gelmekten sakýnasýnýz diye, size de sayýlý günlerde farz kýlýndý. Ýçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadýðý günler sayýsýnca diðer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düþkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eðer bilirseniz, oruç tutmanýz sizin için daha iyidir." buyurulmaktadýr. (Bakara 2/183-184).
Geceden oruca niyetlenip de, gündüz yolculuða çýkan kimse, dilerse bu orucunu bozar, dilerse tamamlar. Ancak, ayette de belirtildiði gibi orucunu tamamlamasý daha iyidir. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çýktýðýnda oruçlu iken, Kedîd denilen yere varýnca orucunu bozmuþtur (Buharî, Sýyam, No: 1808, Müslim, Sýyam, No: 1113). Bu da sefere çýkýlýnca baþlanmýþ orucun bozulabileceðinin delilidir.

Hastalýk: Oruç tuttuðu zaman, hastalýðýnýn artmasýndan veya uzamasýndan endiþe edilen kimse ile, hastalýðý sebebiyle orucu tutmakta zorlanan kiþilerin Ramazan ayýnda oruç tutmayýp, iyileþtikten sonra bunlarý kaza etmelerine izin verilmiþtir. Biraz önce zikredilen ayet buna iþaret etmiþtir. Týbben oruç tutmasý halinde hasta olacaðý bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

Gebelik ve Çocuk Emzirme : Gebe olan kadýnlarýn, oruç tuttuklarý takdirde kendilerine veya çocuklarýna bir zarar gelmesinden korkulmasý halinde oruçlarýný tutmayabilirler. Emzikli kadýnlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarýnýn zarar görmesi tehlikesi bulunmasý halinde oruçlarýný tutmayabilirler. Hz. Peygamber hadislerinde buna müsaade etmiþlerdir (Nesâî, Sýyam, 50-51, 62; Ýbn Mace, Sýyam,3).

2
Ramazan ayý, Kur'an'da "þehr-i ramazan" þeklinde geçmektedir. (Bakara, 185) Sözlükte açýða çýkarmak anlamýna gelen "þehr" kelimesi, gökte hilal þeklinde doðmasý, dolunay olmasý, hilal þeklinde küçülüp batmasý ve tekrar doðmasý suretiyle ayýn bir devrinden ibaret olan zamana denir. Ay, gökte yirmi dokuz ile otuz gün arasýnda dönüp dolaþýr.


I. Ramazan Kelimesinin Türediði Kök Anlamlar:
1. Ramazan kelimesi, güz mevsiminin baþýnda yaðýp yeryüzünü tozdan temizleyen yaðmur anlamýndaki "ramdâ" kelimesinden türetilmiþtir. Bu yaðmur, yeryüzünü yýkadýðý gibi Ramazan ayý da iman edenleri günahlardan yýkayýp temizler.
2. Ramazan kelimesi, güneþin þiddetinden taþlarýn son derece kýzmasý anlamýndaki "ramada" kelimesinden türetilmiþtir. Bu kökten türeyen "ramazan" kelimesi, kýzgýn yerde yalýn ayak yürümekle yanmak demektir. Bu kelime, baþýna "þehr" kelimesinin ilavesiyle Ýslâm'ýn beþ temel esasýndan biri olan orucun tutulduðu aya özel isim yapýlmýþtýr. Bu ayda Allah için oruç tutularak, açlýk ve susuzluk çekilir ve böylece orucun harareti ile günahlar yakýlýr.
3. Ramazan kelimesi, kýlýcý veya ok demirini inceltip keskinleþtirmek için iki kaygan taþ arasýna koyup dövmek anlamýndaki "ramada" kelimesinden türetilmiþtir.
4. Ramazan kelimesi, Allah'ýn güzel isimlerinden biridir. Allah'ýn rahmeti ile günahlarýn yanmasý dikkate alýnarak, oruç tutulan aya bu isim verilmiþtir. Bu anlamda "þehr-i ramazan", "Allah'ýn ayý" demektir. (Yazýr, I, 642-644)
Ramazan kelimesinde; temizlik, yanmak ve keskinlik anlamlarý vardýr. Ramazan ayýnda oruç ve diðer ibadetlerle Allah'a yönelen müminler, günahlarýndan temizlenir, arýnýr, bilinçlenir, iman ve ahlâk bakýmýndan keskinleþir, kuvvetlenir.
3
Ýki tip insanýn mutsuzluða mahkum olacaðý belirtiliyor. Birincisi, mutluluðunu gelecekte yaþayacaklarýna endeksleyen insanlardýr. Bu insanlar mutlu olabilmek için sürekli olarak bir takým þartlarýn yerine gelmesini beklerler. Farkýnda olmadan yaþamý ertelerler. Mutluluklarýný þartlara baðlamýþlardýr. Adeta gelecekleri bugünlerine ipotek koymuþtur.

Mutluluðumuzu engelleyecek olan þey, ancak beklentilerimizin doyumuna ulaþtýktan sonra mutlu olabileceðimize inanmaktýr.

Ýkincisi, geçmiþte yaþayanlardýr. Geçmiþte yaþadýklarý bir dönem veya olayýn sorgulamalarýyla günlerini geçirirler. Kafalarýndan geçen düþünceler, geçmiþe yönelik "eðer"ler ve "keþke"lerle baþlýyordur. Eskinin muhasebesinin içinde boðulurlar. Kendilerine acýma eðilimleri vardýr. Kaderleriyle uðraþýrlar. Þansýzlýklarýný anlatýr veya uðradýklarý bir haksýzlýðýn hayatlarýna nasýl bedeller getirdiðine yakýnarak yaþarlar. Bu tip insanlar geçmiþte yaþadýklarý için bugünü ýskalarlar. Mutluluk ise yaþanýlan andadýr. Geçmiþten çýkýp bugüne gelemeyenler için mutluluk yaþanabilir bir duygu olamaz.

Geçmiþ yüklerle doludur. Herbirimizin yükü bir diðerinden farklýdýr.

Kimimiz eþine, kimimiz bir arkadaþýna, kimimiz bir akrabasýna kýrgýn.

Kimimizin yükü, iþyerinde yaþadýðýmýz güç savaþlarýna baðlý sürtüþmelerden doðar. Birisine kýzmýþýzdýr. Ýliþkimiz gergindir. Kafamýzda bu kiþiyle verdiðimiz savaþ enerjimizden çalar. Kafamýzdaki savaþ için strateji üretmeye çalýþmaktan verimliliðimizi kaybederiz.

Kimimizin yükü yaþadýðý bir iliþkidir. Ýliþki çoktan bitmiþtir. Verdiðimiz emeðin, yaptýðýmýz sevgi yatýrýmýnýn haksýzlýða uðradýðýný düþünmüþüzdür. Kýrgýn ve öfkeliyizdir. Bu yaþantýmýzýn izleri daha sonraki iliþkilerimizde de kendini hissettirir.

Kimimize çocukluðumuzda alamadýðýmýz sevgi, yük olmuþtur. Ebeveynlerimiz tarafýndan seçilmediðimizi düþünmüþüzdür. Hatta bu yükün etkisiyle bugünümüzde seçilmek ve sevilmek için o kadar çok çaba vermeye kalkýþýrýz ki, sevmeyi unutan sevilme uðraþýnda biri olur çýkarýz.
Yükle yaþayan insanlar yorulurlar. Genel bir hoþgörü kaybý oluþmaya baþlar. Niye olduðunu da bilemeyiz. Hýrçýnlaþmaya baþlarýz. Kendi yakýnýmýzda aslýnda hiçbir problemimiz olmayacak sevdiðimiz insanlara karþý toleranssýz davranmaya baþlar hatta onlarý yok yere kýrar sonrada üzülürüz.

Yaþantýmýzýn bir sonraki perdesinin bir öncekinin gölgesinde yaþanmasýný istemiyorsak, yaþadýðýmýz her iliþkiye hakkýný vermek istiyorsak mutlaka bu yüklerden kurtulmamýz gerekir.

Þimdi bu bölüme dikkat edin;

1. Mutlu olabilmeniz, bugününüzü yaþayabilmenize baðlýdýr.
2. Bugününüzü yaþayabilmek ise üzerinizdeki yüklerden kurtulmanýza baðlýdýr,
3. Üzerinizdeki yüklerden kurtulmanýz, onlarý affetmenize baðlýdýr.

Bu hafta sonu herkesi affedin, kendiniz dahil!

Hesabýnýzý bitirin onlarla. Onlarýn da, sizin de, insani zaaflarý olabileceðini görün. Onlarla paylaþtýklarýnýzýn içinde hoþluklar olduðunu da hatýrlayýn. Yaþadýðýnýz en kötü deneyimin dahi sizi güçlendiren izler býraktýðýný bilin. Affettikleriniz içinde mutlaka kendiniz de olmalýsýnýz bunu da sakýn atlamayýn.

Affettikçe hafifleyeceksiniz. Hýrslardan ve kavgalardan arýnmaya baþlayacaksýnýz. Enerjinizi kendiniz için verimli alanlara kullanabilecek ve baþarýlarýnýzýn arttýðýný göreceksiniz.

Affetmek ruhu temizler. Herkesin ihtiyacý var buna... Bir kez düþünün...
4
Vatan sevgisi imandandýr hadisi haktýrAllah Resulü (S.A.V) bir hadis-i þeriflerinde vatan sevgisi imandandýr buyurdu. Bu sevginin ''Þehitlik'' gibi bir bedeli var.

Yine bir hadis-i þerifte: ''Kim faziletine inanarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiþ günahlarý baðýþlanýr'' buyurulur. Kadir gecesine inanmanýn ve o geceyi ihya etmenin bedeli günahlarýn baðýþlanmasý oluyor.
Ýslâm hayatýn tamamýný kuþatýr.
Allah Resulü namaza dururken saflarýn düzgün olmasýna titizlikle dikkat eder göðüsler ayný hizaya gelir ve tam bir düzenle namazý kýldýrýrdý. Namaz için saflarýn düzgünlüðü iþte böyle nazik bir bedeldir…
Ýnsan hayatýný birkaç safha da incelersek. Kendi sorumluluklarý, Allah'a karþý sorumluluklarý, Hz. Peygambere karþý sorumluluklarý, ailesine karþý sorumluluklarý… ve vatanýna karþý sorumluluklarý vardýr.
Bir Müslüman bunlardan bana ne diyemez.

Bu vatan, topraðýn kara baðrýnda
Sýradaðlar gibi duranlarýndýr

Hudutta, gazi bayraklarýndan
Anlýna ýþýklar vuranlarýndýr.

Vatan sevdasýnýn ilahi rütbelerinin açýklandýðý bir hadis-i þerifte Allah'ýn sevgilisi þöyle buyuruyor:

''Allah rýzasý için bir gün nöbet beklemek, dünya ve dünyadakilerden hayýrlýdýr. Sizden birisinin kamçýnsýn cennetten iþgal ettiði bir yerde, dünyadan ve dünyadaki her þeyden hayýrlýdýr.'' ( Buharý. Cihad. 71)Vatan için yaþamasýný bilmeyen ne anlar vatan için þehit olmaktan…
Vatan nasýl mý fedakârca sevilir?
Bunlarýn ser levhalarý bu topraklarda kum taneleri kadar çoktur.
''Erzurum'da þiddetli kýþ hüküm sürmektedir. Valilik yoksullara yardým daðýtacaðýný söyleyince kimsesiz bir nine müracaat eder. Günlerce bekler yardým gelmez. Bir akþam doðruca valinin evine gelir. Vali kapýda yaþlý nineyi görünce ''Hayrola nine, der''

Nine: ''Bahsedilen yardýmý bekliyoruz oðul'' deyince Vali: ''Nine kýþ öyle þiddetini artýrdý ki. Arabalar yolda kaldý'' deyince Nine þu asaletli cevabý verir: Hani þu kendini bilmez deðer tanýmaz bir kýsým medyanýn sulandýrmak istediði asil gerçeði söyler:
''VATAN SAÐ OLSUN''.

Kuvvetli Þairimiz Mehmet Akif ne demiþti:

Enbiya yurdu bu toprak, þüheda burcu bu yer.

Bir yýkýk türbesinin üstüne Mevla titrer.

Þanlý ecdadýmýzýn vatan sevgisini hangi duygularla yaþadýðýna iþte bir misal daha:
''Ýstanbul'un fethi gerçekleþtiðinde Türk askerleri Ulubatlý Hasan'ýn baþýnda. 30-40 kadar ok saplanmýþ vücuduna bakýyorlardý…Sultan Fatih Ulubatlý Hasan'ýn baþý ucunda dua ettikten sonra yanýndakilere:
''Eðer Sultan olmasaydým, Ulubatlý Hasan olmak isterdim''demiþti. (Refik Özdek. Türklerin Altýn Kitabý C 3. s. 420)
Milli birlik ve beraberliðimizin en temel taþlarýndan biri olan ''Vatan'' sevgisi dîni ve milli bir görevimizdir.

Vatanýný seven, insanýný sever. Vatanýný seven kimliðini,bayraðýný, sancaðýný, ordusunu, askerini, devletini canýndan aziz bilip sever ve sevginin bedelini þairin dediði gibi ''bir yýkýk türbesine Mevla titrer'' sözü ile gözü gibi korur.
Hani Çanakkale'de gözlerini kaybeden yiðit Mehmetçiðe paþa sorar: ''Evladým gözlerini kaybettin". Asker þu cevabý verir:
''Üzülmeyin kumandaným; gözlerimi, göreceklerimi gördükten sonra kaybettim.''
Anadýr, yardýr, çiçekli diyardýr vatan
Þehittir, her karýþ topraðýnda yatan
Bir baþkadýr, milletin özünde sevgisi
Beþiktir, saraydýr, cennettir vatan
Hudutlarda, Ay Yýldýz, uðrunda ölünen
Saran kollarýný, yardýr, namustur vatan.
(Eyüp Taþova).


Milletlerin yurt tutup özgürce yaþamlarýný sürdürmek için uðrunda nice mücadeleler verdiði toprak parçasýna vatan denilmiþtir. "Toprak, eðer uðrunda ölen varsa vatandýr" veciz sözüyle, anlatýlmak istenen; budur. Korunmasý, Hadisi Þerifle teþvik edilmiþtir. "Bir kimse kendini, dinini, namusunu ve malýný korurken öldürülürse þehittir"( Tirmizi, Diyat / 22) Bu sebepledir ki "vatan sevgisi imandandýr" peygamber buyruðunda; vatan sevgisiyle iman, birlikte zikredilmiþtir.


Uðrunda ölünen þeyin kýymeti, ölen kiþiye de deðer kazandýrmýþtýr. Ve Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olarak þehitlik zikredilmiþtir. Milletler, kendi topraklarý üzerinde dinlerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyabilmeleri için mutlaka "vatan" edindikleri toprak parçalarýna ve onu korumaya muhtaçtýrlar.
Tarihte Müslüman Türk Milletini at sýrtýndan indirmeyen, hep bu ideal olmuþtur. Bu uðurda ölüm hiçbir zaman engel olmamýþtýr. Onu, inancý bu seviyeye getirmiþtir. Ýnandýðý Kur'an, ona bu konuda ufuk açmýþtýr, hedef koymuþtur, müjde vermiþtir: "Allah yolunda öldürülenleri, ölüler sanma. Hayýr, (onlar) diridirler. Rabb'leri katýnda rýzýklanmaktadýrlar. Allah'ýn keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarýnda henüz (þehid olup) kendilerine yetiþemeyenlere de korku olmadýðý, onlarýn da üzüntüye uðramayacaklarý müjdesiyle sevinmektedirler. Allah'ýn nimeti ve keremiyle ve Allah'ýn mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceði müjdesiyle sevinirler" (Âl-i Ýmran / 169, 170, 171)

Peygamber efendimizde þehitlik mertebesinin önemini bir baþka hadisi þerifte haber vererek, önümüze bir hedef koymuþtur.
"Muhammed'in nefsi, elinin kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaþmak ve öldürülmek, sonra savaþmak ve yine öldürülmek, sonra yine savaþmak ve öldürülmek isterdim" (Buhâri, Ýman, 26; Müslim, Ýmâre,103,107; Neseî, Cihad, 37).
Prof. Dr. Haydar Baþ "milli bütünlüðümüz dini bütünlüðümüzdür, dini bütünlüðümüz milli bütünlüðümüzdür" tespitinde bulunurken; aziz milletimizin tarihteki baþarýlarýnýn sýrrýna dikkat çekmek istemiþtir. Bakýnýz mili ve dini bütünlüðümüzü türlü oyunlarla bozdular. Misaký Milli sýnýrlarýmýz içinde bile rahat yaþayamaz olduk.

Vatan olarak yaþadýðýmýz topraklarýmýzýn üzerindeki kurumlarýmýz birer birer satýþa sunuluyor. Millet olarak sadece seyrediyoruz. Hem de millet olarak daha dün bu topraklar üzerinde mücadele verip silah zoruyla çýkardýðýmýz, ülkelere satarak. Bu gafletten ne zaman uyanýlacak, bu satýþlara bu gidiþe ne zaman dur denilecek.
Milletimiz mutlaka bu oyunlarý bozmalýdýr.

Vatan Þairimiz Mehmet Akif, yýllar önce bu tehlikeleri görerek milletimizi uyarmýþtý;


"Bastýðýn yerleri "Toprak" diyerek geçme taný!
Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný.
Sen þehit oðlusun, incitme yazýktýr ataný;
Verme; dünyalarý alsan da, bu cennet vataný."

Sevgi ile iman birbirini tamamlayan unsur olarak deðer bulmuþtur. Sevginin þiddeti ve derecesi bir yerde imanýn þiddeti ile doðru orantýdýr. Düþüncelerdeki vatan olgusu, kalplerdeki iman duygusuyla denk hale getirildiði zaman; "vatan uðrunda ölünecek" zamandýr.
Çanakkale en güzel örnektir. " Türk milleti bir iki karýþ ötede ölüm kusan silahlarýn üzerine, biraz sonra öleceðini bile bile, dualar oku***** ve koþarak gitmiþtir." Tespiti bunun delilidir. Böyle bir hadise, ancak imanla tarif edilebilir. Bu þuurla vatanýna sahip çýkan bir nesil istiyorsak, Çanakkale'deki o ruhu tekrar canlandýrmamýz lazýmdýr. Yoksa da sata sata bitirilir, vatan diye býrakýlan topraklar
5
SODALI BÖREK
Kategori: Borekler
Sodalý Böreðin yapýmý çok kolay. Ve çok lezzetli oluyor.malzemeler:

250 gr az yaðlý beyaz peynir
1 su bardaðý doðranmýþ maydanoz
4 adet yufka
2 yemek kaþýðý tereyaðý
40 cl maden suyu (iki þiþe)
2 yumurta
hazýrlanmasý:

1. Ýç malzemeyi hazýrlamak için peyniri ezip doðranmýþ maydanozlarla karýþtýrýn.

2. Dikdörtgen bir fýrýn tepsisini veya 30 cm çapýnda yuvarlak bir tepsiyi yaðlayýn. 1 yufkayý bütün olarak tepsiye serin. (yufka tepsinin kenarlarýndan dýþa doðru sarkacaktýr.)

3. Ýkinci yufkayý ikiye bölün. her bir parçayý kýrýþtýrarak tepsiye eþit þekilde serin. üçüncü yufkayý da ikiye bölün. bu defa sadece bir yarýsýný tepsiye serin.

4. Peynirli ve maydanozlu için tamamýný tepsideki 2,5 yufkanýn üzerine yayýn.

5. Üçüncü yufkanýn kalan yarýsýný peynirli için üzerine kýrýþýk olarak serin. son yufkanýn kenar kýsýmlarýný geniþçe koparýp orta kýsmýný bütün olarak býrakýn.
6. Kopardýðýnýz kenarlarý parça parça tepsiye yayýn. tepsinin en altýna serdiðiniz ve dýþýna sarkan yufkayý iç tarafa çevirip tepsinin þekline göre katlayýn.

7. Ortasý kalan yufkayý tepsiye serin. kenarýna taþan kýsýmlarý böreðin altýna sýkýþtýrýn. böreði kuru halde iken istediðiniz büyüklükte dilimleyin.

8. Tereyaðýný eritin. sýrasýyla 2 þiþe maden suyunu ve 2 yumurtayý ekleyin. (önce yumurtalarý eklerseniz tereyaðýnýn sýcaklýðýyla piþerler.) bir tel yardýmýyla çýrpýn. karýþýmý kesilmiþ yufkalarýn üzerine gezdirin. en az 1 saat oda sýcaklýðýnda bekletin.

9. Önceden ýsýnmýþ 200C fýrýnda 30-40 dakika piþirin. (maden suyundan dolayý üzerleri tam kýzarmayacaktýr.)
6


Vizyonun en ilgi çekici filmlerinden birisi olan kabadayý, sizlere sunulmuþtur. Film Mpeg4.avi formatýndadýr.Film sinema çekimi fakat filmin görüntüsü ailece izlenecek ve sinema tadýna evde varýlacak kadar güzeldir.Belli bir süre sonra filmin sinema çekimi olduðunu unutup seyre dalýyorsunuz

ÖZET:
"Zamanýn en sert, kimilerine göre en acýmasýz kabadayýsý olan Ali Osman alemi terk ettikten sonra malýný mülkünü fakir fukaraya daðýtmýþ; futbola olan sevgisi nedeniyle halý saha iþinde karar kýlmýþ; eski bir milli futbolcu olan yardýmcýsý Cemil ile yýllardýr bu iþi yürütmektedir. Eski kabadayý ve hapishane arkadaþlarý Haco, Beyto, Turhan, Hasan, Talat, ve Battal ile halý sahada maç yapmak ve akþamlarý meyhanede geçmiþ günleri yadetmek en büyük eðlencesidir. Ali Osman'nýn hayatýnda evini ve kendisini çekip çeviren Atiye Haným dýþýnda kimsesi yoktur.
Ali Osman yýllardýr izini bulamadýðý, hayatýnýn aþký Afet'i ölüm döþeðinde bulur. Hayatýnýn aþkýna kavuþtuðu sandýðý anda onu yine kaybedeceðini anlayan Ali Osman Afet'ten bir oðlu olduðu haberiyle sarsýlýr.Murat hem annesine hem de yýllar sonra anidan karþýsýna çýkan babasýna tepkilidir. Sevgilisi Karaca ise Ýstanbul'un karanlýk yüzünde maþa olarak kullanýlan psikopat ruhlu mafya üyesi Devran'ýn eski sevgilisi ve halen vazgeçemediði kadýndýr. Devran ne pahasýna olursa olsun kýzý geri istemektedir.
Polis, mafya, Devran, Murat, Karaca ve Ali Osman arasýnda hiç beklenmeyen olaylar geliþirken aralarýndaki çatýþma kaçýnýlmaz olmuþ ve tehlikeli bir boyut almaya baþlamýþtýr."

Yönetmen: Ömer Vargý
Oyuncular: Kenan Ýmirzalýoðlu, Rasim Öztekin, Þener Þen, Ýsmail Hacýoðlu

Senaryo: Yavuz Turgul
Görüntü Yönetmeni: Ferenc Pap
Müzik: Benjamin Walken Beladi
Tür: Dram, Aksiyon
Süre: 140 Dk.
Yapým: 2007 - Türkiye

Editörün Notu: Yavuz Turgul'un senaryosundan çekilen Eþkýya tadýnda bir kabadayý filmi.

8
Dikkatleri hep üzerinizde toplayan kiþi olmak ve kalýcý güzellik için, evde uygulayabileceðiniz bakým önerileri.Kolay temizleyici tonik Bir çay bardaðý suyun içine iki damla lavanta esansý damlatýn. Bir süre buzdolabýnda soðutun. Ardýndan bir tutam pamukla yüzünüze sürün. Cildinizdeki canlanmayý hemen göreceksiniz.


Manikürünüzü kendiniz yapýn
Týrnaklarýnýzý ve etlerinizi yumuþatmak için ellerinizi bir süre sabunlu suda bekletin. Yumuþayan etleri, keskin bir makas yardýmý ile fazla derine inmeden kesin. Eðer bu iþlem size zor geliyorsa etlerinizi týrnak diplerine bir havlu yardýmýyla itin.Yorgun gözleri rahatlatmak için
Ýki çay kaþýðý küçük doðranmýþ salatalýðý, 1 çay kaþýðý süt tozu ile karýþtýrýn. Göz çevrenize ve göz kapaðýnýza sürün. 10 dakika bekleyip yýkayýn. Gözlerinizdeki aðýrlýðýn uçup gittiðini hissedeceksiniz.


Ojenin kolay kurumasý için
Yapmanýz gereken tek þey, ojeyi sürdükten sonra buzlu suda birkaç dakika bekletmek. Ne kadar çabuk kuruduðuna inanamayacaksýnýz. Ancak küçük bir ayrýntý var. Bu iþlem ojenin týrnaðýnýzdaki ömrünü kýsaltýr.


Canlý bir yüz için
Yüzünüzün dinlenmiþ görünmesini isitiyorsanýz, önce sýcak hemen ardýndan soðuk suyla yýkayýn. Bu iþlem kan dolaþýmýný hýzlandýracaðý gibi kaslarýnýz da harekete geçirecektir.


Omuz aðrýnýzý hafifletin
Vücudunuza çok ince tabaka halinde vücut yaðý sürün. Ardýndan sýcak suyla ýslattýðýnýz havluyu tutulan bölgeye koyup duþa girin. Havlu, yaðýn iyice derinin içine girmesini saðlayacaðýndan teniniz yumuþayacak ve kaslarýnýz gevþeyecektir.


Gözaltý bakýmý için
Gözaltýnda oluþan keseleri ve renk deðiþikliklerini, buzlu suya batýrýlan pamuk parçalarýný gözünüzün üzerinde ve çevresinde gezdirerek geçici olarak ortadan kaldýrabilirsiniz.


9
Kýrýþýk giderme konusunda Kozmetik dünyasýnda en çok konuþulan yardýmcý A vitamini ve türevleridir. Çok geniþ olarak konuþulmasada da C vitamini, selenyum, dengeli beslenme, spor ve su cilt saðlýðý ve kýrýþýklýklarýn giderilmesi veya oluþumunun engellenmesinde önemlidir. Yapýlan bazý çalýþmalar kollagen yapýmý üzerine etkileri nedeni ile C vitaminini de gündeme getirmiþtir. Bazý çalýþmalar C Vitamininin, vücüdumuzdaki bað doku denen, koruyucu doku katmanýnýn korunmasýnda anahtar rölü oynadýðýný göstermiþtir. Kollagen de bu dokunun bir elemanýdýr. Kollajen sentezi için gereken sinyali C vitaminin oluþturduðu düþünülmektedir.
Günlük hayatýmýzda besinlerimiz ile C Vitamini almaktayýz. Bu vitamin suda eriyebilen vitaminler gurubundandýr. Asit yapýdadýr, kimyasal ismi Askorbik asittir. Yani sindirim kanalýndan kana, vücudun emme mekanizmasýnýn izin verdiði ölçüde geçer, ve vücudun her noktasýna taþýnýr. Hücreler ihtiyaçlarý kadar C vitaminini kandan alýrlar ve fazla alýnmýþ miktar ise vücuttan idrar yolu ile atýlýr. Sýklýkla yediðimiz, taze sebze ve meyvalar C vitamini için iyi bir kaynaktýr.
Günlük eriþkin bir kiþi için önerilen C vitamini dozu 300 - 500 mg. dýr. Sigara kullanan kiþilerin ihtiyacý daha yüksektir. Fazla miktarda C vitamini alýnmasý halinde idrar yolu ile atýlýr bir zararý yoktur. Ancak çok yüksek dozda alýnan C vitamini, atýlýmý sýrasýnda idrarda, kum veya taþ oluþumuna neden olabilir.
Eriþkinler için önerilen minimum C vitamini dozunun, vücutta C vitamini eksikliði oluþmamasý için gereken doz olduðunu vurgulayan uzmanlar, bu dozlarýn kýrýþýklar üzerine bir etki saðlamayacaðýný söylemektedirler.
Özellikle güneþ ýþýnlarýnýn taþýdýðý ultrviyole ýþýnlarýnýn cilt üzerindeki olumsuz etkileri düþünüldüðünde,
Hücre içi metabolizma bozulur,Daha az kan taþýnýr,
Ter ve yað bezlerinin fonksiyonlarý bozulur ,
Kollagen yapýmý azalýr, var olan kollagen lifleri kalýnlaþýr,
Damarlarýn duvarlarýndaki kollagen liflerde özelliklerini kaybettiklerinden (özellikle göz çevresi ve damarlarýn daha yüzeyde olduðu bölgelerde) damar duvarlarýndan dýþarý kan serumu çýkmakta ve süngersi yapýdaki bölgelerde, torbalaþmalara neden olmaktadýr. Bu konular daha detaylý olarak cilt kýrýþýklarý bölümünde incelenmiþtir.

Genç ciltlerde daha çok kan akýmý ve damarsal oluþumlar varken, yaþlýlýkta azalan kan akýmý ve daha çok ultraviyoleye tabii kalmýþ yýpranmýþ, daha çok serbest radikallerin (hücre için, saðlam moleküllerden elektron çalarak, onlarýn yapýsýný bozarak, normal moleküllere zarar veren zararlý bir gurup madde) oluþtuðu ciltte, daha çok C vitamin gereklidir.

Cilde, yüksek dozda C vitamini içeren kremlerin uygulanmasý ile bazý olumlu geliþmeler gösterilmiþtir. Özellikle sunblock (tam UV kesen kozmetikler) ile birlikte C vitamini uygulamasýnýn, serbest radikallerin oluþumu azalmakta ve kýrýþýklarýn oluþumlarýnýn baþlamasýnda engel olduðu düþünülmektedir. Bu tip ürünlerin, güneþe çýkmadan en az 20 - 30 dakika önce uygulanmasý gerekmektedir.

Ciltte kýrýþýklýklarýn oluþumuna engel olan bir diðer mekanizmada E vitaminidir. Anti oksidan özelliði ile serbest radikalleri ortadan kaldýrýr. Bu tip ürünlerin güneþe çýkmadan deðil de, güneþe maruz kaldýktan sonra uygulanmasý önerilmektedir. Vitamin E'nin kendisinin de ultraviyole karþýsýnda, serbest radikaller oluþturduðu bilinmektedir. Güneþlenmeden 8 saat sonra uygulanan E vitamini yaðýnýn, ciltteki zarardan cildi koruduðu ve þiþme oluþumunu engellediði söylenmektedir. Aðýz yolu ile alýnan E vitamininin, cilt kýrýþýklýklarý üzerine olan etkisi yeni çalýþýlan bir konudur ancak, bu tip uygulamanýn cildin daha saðlýklý olmasýna ve ultraviyole zararlarýndan korunmada etkili olduðu bildirilmiþtir.

Vitamin E gibi etki gösteren bir baþka mineralde selenyumdur. Toprakta bulunan bu mineral besinlerimiz yolu ile alýnýrlar. Topraktaki selenyum içeriði doðrultusunda bazý bölgelerde alým eksikliði olur. Cilt saðlýðý için günlük önerilen minimum miktar 50 - 200 mikrogramdýr. En çok kullanýlan selenyum tuzu l-selenomethionin'dir. Bu mineralin kullanýlmasýnda mutlaka hekiminize danýþmalýsýnýz. 100 mikrogramýn üzerindeki yüksek dozlarda toksik ( zarar verici) olabilmektedir. Sadece gereðinde kullanýlmalýdýr. Özellikle soðan, sarmýsak gibi yemeklerimizde sýklýkla kullanýlan sebzeler yüksek miktarlarda selenyum içerir. En çok Ton balýðýnda vardýr. Ondaki miktar bile 3 konserve kutu balýkta 100 mikrogram kadar yer alýr. Bazý araþtýrýcýlar iyi sonuçlar aldýðýný bildirmektedir.

Cilt kýrýþýklýklarý konusunda içki ve sigaranýnda çok etkisi vardýr. Sigara içerdiði maddeler nedeni ile damarlarýn büzülmesine ve kan akýmýnýn azalmasýna neden olur. Ciltte tahriþlere ve kurumalara neden olurlar.

Vücuda su alýmý da çok önemli bir faktördür, ciltte bulunan hücrelerin su içeriklerin tam olmasý, yað ve ter bezlerinin normal fonksiyonlarý için su çok önemlidir. Doðal olarak cildi nemlendirir. Bir kiþinin günde 5 lt. ye yakýn miktarda sývý almasý gerekir. Bol bol su içilmesi, tüm saðlýk problemlerinde önerilen bir unsur olduðu gibi cildin her türlü sorununuda da çok önemlidir ve etkindir. Dolaþým sisteminin, saðlýklý çalýþmasý cildin de beslenmesi konusunda çok önemlidir. Dolaþýmýn artmasý ve düzenli olmasý, hücrelere daha düzenli besin ve oksijen taþýnmasý demektir. Daha saðlýklý bir vücut için sporda çok önemli bir faktördür. Spor, dolaþým sisteminin saðlýklý fonksiyon görmesini saðlar.

Denegeli bir beslenme, güneþten korunma, spor yapmak ve bol bol su içmek, cilt saðlýðý için yapýlmasý gereken en temel davranýþlardýr.


10
oysa neçok aðLadým yokLuðunda..


Melekler duymuyor sesimi..
KaranLýk iþte..
Yine heryerde sessiz gözyaþLarým..
KeþkeLeri yok edemiyor korkuyorum !!!
Ýnancým kaLmadý benim...
ve sessizLik hakim geceme..
ve sensizLik..
ve ben aðLýyorum hergeceki gibi..
sessiz sessiz..
gözyaþLarým akýyor içime..
damarLarýmda doLaþýyor sen'Li sensizLikLer..
ve yüreðim bitik...
içime akýtýyorum ben gözyaþLarýmý..
kimse görmesin,,kimse farketmesin diye..
ve sen yoksun yanýmda yine...

bak !!
hayýr yanakLarýmda arama yaþLarý,
gözLerime bak
yüreðime bak usuL usuL..
ve uzat eLini bir boþLuða
yokLa biraz etrafý..
ne hissediyorsun..
hayýr gördüðünü deðiL hissettiðini anLat bana...
ve hissedemedikLerini..
bir deniz göz rengin..
sonbahardaki yaprak saçLarýn...
yaðan yaðmurda bakýþLarýn..
ve eLLerin.. donmuþ bi kaLýp buz parçasý...
hayýr gördükLerini deðiL,
hissettikLerini öðrenmek istiyorum ben...

bu ve bunun gibiLer...oysa ne çok söyLeyecekLerim vardý sana
ne çok isyanLarým ve ne çok sawaþLarým vardý yarýda býrakýp kaçtýðýn...
rövanþýný yapacaðýmýz turnuwaLar vardý binLerce..
ve en büyüðü benim yüreðimdeki senin yüreðindeydi...
topLamý sýfýr veren biz'in çýkanýndan ben kaLýyordum..
ve yüreðim bitik..
kaç gece indirdim yýLdýzLarý yeryüzüne
ve kaçgece sakLambaç oynadýk senLe ...
ben hep eb'e oLuyordum ...
sen karanLýktan korktuðumu biLe biLe
En kuytu köþeye sakLanýveriyordun..
ve sobe yapýp gidiyordun bir eLweda biLe demeden !
ne ben görebiLiyordum seni nede sen beni...
oysa..
oysa ne çok oyunLar biLiyordumda korkuyordum söyLemeye...
beLki bunLarda çekip gidersin diye..


ve ne çok sessiz gözyaþLarý biriktirdim içimde..
deniz oLdu þiþtim,,þiþtim ...
sen beni beyenmez oLdun ben daha çok þiþtim...
bi sen saðLam kaLdýn içimde.. bi sen saðLam yüreðimde...
ve gittin...


oysa neçok aðLadým yokLuðunda..
sana farkettirmeden...
ve sensizLiðin daLgasýna inat bir damLa gözyaþý dökmeden...
11

Lider dediðin;
Her þeyden önce
kim olduðunu bilmeli ve kendine guvenmelidir.

Ben diktatör deðilim.
Benim kuvvetim olduðunu söylüyorlar. Evet bu doðrudur. Benim isteyip de yapamayacaðým bir þey yoktur.
Çünkü ben zoraki ve insafsýzca hareket etmesini bilmem.
Ben kalpleri kýrarak deðil kazanarak hükmetmek isterim. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
12
Kahkahalar, yeni heyecanlar, bebekler, düðünler, eðlence ve tatlý süprizler olsun...
Tatlýlar olsun, kazandibi, tarçýnlý kurabiyeler, elmalý kekler, þekerli kahveler.
Buluþmak için telefonlaþmalar olsun...
Buluþmalar olsun, kavuþmalar olsun...
Kayýplar, depremler, afetler olmasýn.

:


Kýrgýnlýklar, anlaþmazlýklar, ayrýlýklar, yalanlar olmasýn.
"BÝZ" olsun; "ben" olmasýn...
:
mutluluk parayla, eðlence zoraki olmasýn…
Bir kere söylensin ve yeter olsun.
En önemlisi sevgi olsun...
...aþkolsun...
daha n'oolsun..

:

bayraminiz kutlu olsun ..

vücudunuz saglik, kalbiniz sevgi ve mutluluk, cebiniz para ile dolsun

2008'de hayirli, ugurlu olsun...

:

..
13
Batsýn Bu Dünya

Batsýn dedik de…ne hale getirdik Dünya,insanlýk nereye?


Yaþayageldiðimiz bu dünyanýn çivisini çýk artan yine biz insanoðlu..

Savaþlar, terör, yakýlan ormanlar, alabildiðine tahrip edilen doða hepsi insanoðlunun eseri…sonuç mu: kanser,aids v.b. ölümcül hastalýklar, kuraklýk ve beraberinde kýtlýk tehlikesi…

Dünyayý paylaþým savaþýmý yetmedi þimdi de sýra uluslararasý yasalara göre hiçbir ülkenin kontrolünde olamayacaðý kabul edilen kutuplara geldi. Dünyanýn efendisi benim diyen devletler þimdi de kutuplarda egemenlik kavgasýna giriþiyorlar….Rusya egemenlik simgesi olan bayraðýný kuzey kutbuna dikmiþ, ABD'den hemen itiraz ve karþý giriþim, Kanada ve Danimarka da boþ durmuyor tabii, onlar da hak iddia ediyorlar. Kavganýn nedeni mi? Çok açýk. Kuzey kutbunun altýnda keþfedilen zengin petrol yataklarý…..Zaten çýkan savaþlarýn özünde de hep bu egemenlik mücadelesi, dünya zenginliklerini paylaþým kavgasý yok mu?
Dünyanýn zenginliklerini elde etmek ve enerji kaynaklarýný kontrol etmek uðruna ne savaþlar gördü dünya, 1. ve 2.Dünya Paylaþým savaþlarýný, soðuk savaþý yaþadý.. Sonucunda milyonlarca insanýn ölümünü gördü, kentlerin yerlebir oluþunu, günümüze miras kalan kalýtsal hastalýklarý…Milyonlarca insan ölürken, bir o kadarý da evsiz kaldý, yine milyonlarca insan yakýnýný yitirdi, sayýsýz insan sakat kaldý…

Herkes çok iyi biliyor ki Irak'ta zengin petrol yataklarý olmasa, ne oradaki totaliter Baas rejimi, ne de sahip olduðu iddia edilen ve iþgalden sonra bulunamadýðý da zaten ABD tarafýndan itiraf edilen kitle imha silahlarý, ABD ordusunun taa okyanus ötelerinden Ortadoðu'ya taþýnmasýna gerekçe yaratýrdý. Irak'a sözümona "demokrasi ve özgürlük" götüren ABD, yüzbinlerce insanýn öldüðü, sað kalanlarýn da her gün ölüm tehlikesi ile yaþadýðý ve demokrasinin bedelini sakat ve evsizlerle ödeyen, mezhep kavgalarýyla her gün yüzlerce insanýn öldüðü; milleti,onuru, baðýmsýzlýðý yýkýk,harap bir ülke, bir bataklýk yarattý.

Özetle savaþ çok kötüdür ve hatta Unesco tarafýndan doðumunun 100.yýlýnda "dünya barýþýnýn öncüsü" seçilen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi "Vatan topraklarý tehlikeye düþmedikçe savaþ cinayettir" Evet tek kelimeyle cinayet…

Biz bu dünyaya neler ettik neler… nasýl da hor kullandýk..


KÜRESEL ISINMA

Ozon tabakasýný delmeyi baþardýk, havamýzý kirlettik, suyumuzu kirlettik, dünya kaynaklarýný adaletsiz paylaþarak hýzla tüketmekteyiz, birileri daha çok kazansýn diye tüketim dünyasý olduk, sürekli tüketiyoruz, tükeniyoruz farkýnda olmadan hem de büyük bir hýzla..üretmeden tüketmenin sonu olan felakete doðru sürükleniyoruz.


Sonuçlardan en önemlisi: küresel ýsýnma…mevsimler dengesini yitirmeye baþladý, bir bakýyorsunuz ülkemizde Afrika sýcaklarý denilen insan metabolizmasýnýn dayanma sýnýrlarýný zorlayarak ölümlere neden olan, 50 dereceye varan kavurucu sýcaklar…dünyanýn baþka bir yerinde ise bir bakýyorsun kentleri yerlebir eden tsunami facialarý, sel felaketleri…


Konu yalnýzca entelektüel konferanslarda ele alýnýp birþeyler yaptýk sanmaktan öte ciddi ey millet: vatanýn bütün barajlarý kurudu, þimdi sorma zamaný: çanlar kimin için çalýyor, tehlikenin farkýnda mýsýn?Peki yalnýzca doða mý tahrip olan, insaný da, insani deðerleri, insaný diðer canlýlardan ayýran özelliklerimizi de yitirmiyor muyuz giderek, duygularýmýzý, vicdani duyarlýlýðýmýzý yitiriyoruz, herþey eninde sonunda maddiyata varýyor, zengin ol güçlü ol yeter ki , yetim hakký mý yemiþsin, yolsuzluk, hýrsýzlýk mý yapmýþsýn, hiçbir önemi yok. Karþýlýksýz, çýkarsýz bir þey yapanlarýn enayi sayýldýðý bir ahlaki yozlaþma ortamýnda, zenginsen, güçlüysen herkes sana kul-köle olmuþ, hatta slogan atýyor kitleler haramzadeler için; "Türkiye seninle gurur duyuyor"Ya dostluklar, nerde en büyük maddi deðerlere deðiþilmeyecek dostluklar?


Oysa saygýnýn karþýlýðý saygý, sevginin karþýlýðý sevgi, var mý daha yücesi, çýkarsýz sevgiden daha ötesi, yoksulla varsýlýn aþký eski Türk filmlerinde kalýyor, davul dengi dengine vuruyor artýk, ye kürküm ye dünyasýnda…


"Tamamen duygusal!!!" artýk iliþkiler, aþklar…son kullanma tarihi var hepsinin de, gerekli doyum saðlandýðýnda bitiyor insanlarýn giderek daha da doyumsuzlaþtýðý tüketim dünyasýnda…fast-food kültürü gibi sürekli ve hýzla tüketilen iliþkiler artýk geçerli olan…herþey hýzlandý; arabalar, internet son sürat ve iliþkiler hýzlý …hýzlý baþlýyor ve hýzla tükeniyor, sonsuz aþklar, çok eskide kalmýþ…dostluklarsa yapaylaþmýþ, çýkarlar bitti mi dostluklar bitiyor ve hatta çýkar çatýþmasý ortaya çýkýnca "eski dost düþman olmaz" efsanesi yýkýlýyor…Çaðdaþlaþmak, çaðýn yeniliklerini yakalamak, gerisinde kalmamak çok güzel ve önemli ama þu yeni trendler yok mu…konjonktürel deðiþimler…geliþerek deðiþmek, ileriye gitmek, deðiþim, devinim, devrim bunlarýn hepsi elbetteki çok önemli kavramlar, ama insanlýk anlayýþýný geriye götüren dönüþümler gözlemliyoruz, devrim diye sunulan sessiz darbeleri, karþýdevrimleri…


Peki ya geldiðimiz bu noktada sorulacak soru þu: hýzla geliþen teknolojiye para hýrsýyla insanlarý gönüllü tutsaklara dönüþtürmesi için komutu veren kim?


"Moda", "trend", "in,out" deniliyor, iyi de nelere,kimlerce programlanýyoruz?


Gece gündüz Sibel Can'ýn tangasýna odaklandýrýldýðýmýz tarihlerde uzmanlar yetkilileri uyarýyordu: "kuraklýk tehlikesi var, böyle giderse, gerekli önlemler alýnmazsa, yatýrým olmazsa Ankara susuz kalacak". .. Duyan oldu mu? Yetkililer bile duymamýþ olacak Ankara susuz…ceremesini herkes çekiyor. Bilgi kuraklýðýnýn olmadýðý, bilgiye bir týkla eriþebilme olanaklarýna kavuþtuðumuz, büyük bir köye dönüþtüðü söylenen içinde yaþadýðýmýz bilgi çaðýnda kuraklýk gerçeði, toplumu aydýnlatma görevini unutup sadece kolay para kazanmaya odaklananlar için de, üzerinden rating kazanýlýp para kazanýlanlar için de, uyutanlar için de,uyutulanlar için de ciddi tehlike.
Kimisi için laiklik, kimisi için din,kimine göre de vatan elden gidiyor, ama herkes þunu görmeli: Dünya elden gidiyor dünya, içinde canlýlarýn yaþadýðý bilinen tek gezegen…, çocuklarýmýza,torunlarýmýza emanet edeceðimiz dünya…, düþünebilen canlýlarýn insani özelliklerini giderek yitirmesi sonucunda tükeniyor... …
14

1."ATA" LAFINI SEVMEZDI
"Ataturk" hitabini ilk kez donemin Turk Dil Kurumu Baskani bir konusmasinda kullanmis, Mustafa Kemal de cok begenerek soyadi olarak almisti. Kendisine "Ata" diye hitap edilmesinden hic hoslanmazdi.

2.EN SEVDIGI YEMEK
Manastir Askeri Lisesi yillarindan kalan bir aliskanlikla hayati boyunca en sevdigi yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldi. Tatliya duskun degildi ama cani istediginde cok sevdigi gul recelini tercih ederdi.

3.EN BUYUK HAYALI DUNYA TURUNA CIKMAKTI
Omru yetseydi bir dunya turuna cikip Turk dili ve tarihi uzerindeki calismalarini genisletmek en buyuk hayaliydi.

4.BASUCU KITABI "CALIKUSU" YDU.
Binlerce kitabi vardi. Ama bunlarin arasinda bir tanesini hayati boyunca hatta cephede bile basucundan ayirmadi. Resat Nuri Guntekin'in unlu "Calikusu" romanini hep yaninda tasir, her gun rastgele bir yerinden acar, birkac sayfa okurdu.

5.KABUL SALONUNDAKI AT YAVRUSU
Atlardan sonra en sevdigi hayvan kopekti. "Fox" adini verdigi kopegi, Gazi`nin yataginin ayak ucunda uyurdu. Hayvanlara duskunlugu o dereceydi ki bir gun misafirlerinin de gorebilmesi icin yeni dogmus bir tayla annesinin Cankaya Kosku kabul salonuna getirilmesini bile emretmisti.

6.TAM BIR SALON ADAMI
En sevdigi dans valsti. Muzik zevki cesitlilik gosteriyordu. Klasik Bati muzigi disinda Anadolu ezgilerini de severek dinlerdi.

7.GOMLEKLERININ TUMU BEYAZDI
Gomleklerinin hepsi beyazdi. Bu gomlekler ilk yillarda Isvicre`de ozel olarak dikilirken sonra yerli mali kullanma kampanyasina onculuk edebilmek icin Beyoglu`nda bir terziye diktirilmeye baslanmisti.

8.DOLABINDA LACIVERTE YER YOKTU
Takim elbiselerinin tasarimlarini hep kendisi cizerdi. Lacivert takim giymeyi sevmezdi.

9.OLCULERI
Boyu 1.74 idi. Hayatinin son donemlerine kadar 76 olan kilosu hastaliginin ilerlemeye baslamasiyla 46'ya kadar dusmustu. 43 numara siyah rugan ayakkabi giyerdi.

10.RUMELI SIVESI
Ozenli ve temiz bir Turkce konusurdu. Ancak bazi kelimeleri Rumeli sivesiyle telaffuz ederdi.

11.HAZIN BIR HIKAYE
Hayatinda bir donem cok onemli yer tutan Mustafa Kemal`in evlenmesinden sonra hayatina trajik bir sekilde son veren Fikriye Hanim`in mezarinin nerede oldugu bilinmiyor.

12.CUMHURBASKANLIGINDAN SIKILIYORDU.
Hayatinin cogunu gecirdigi savas cephelerinden sonra Cumhurbaskani olarak gecirdigi yillar ona bir tecrit yasantisi gibi geliyor, cok sevdigi halkindan ve sade bir vatandas yasamindan uzaklastigini dusunuyordu.

13.PAPA`NIN TEMSILCISINE ELBISE
Kiyafet Kanunu cercevesinde tum din adamlarinin dini kiyafetleriyle sokaga cikmalari yasaklaninca, Monsenyor Roncalli`ye kendi terzisi Kemal Milasli eliyle bir koleksiyon hazirlatti.

14.KENDISI TIRAS OLMAZDI.
Sabah kahvaltilariyla arasi hic hos degildi. Yataktan kalkar kalkmaz odasindaki divanin uzerine bagdas kurarak oturur, gunun ilk kahvesini sigarasini icerdi. Bir ozelligi de kendi kendine tiras olmamasiydi.

15.DUZEN TAKINTISI VARDI
Evinde, cevresinde hatta konuk oldugu evlerde bile egri duran esyalari duzeltmeden rahat edemezdi.

16.HOSGORULU LIDER
Koylunun birinin gazete kagidina sardigi tutunu icmeye calisirken eli yanmis,"Alin bunu kendi icsin" diyerek Ataturk`e
kufretmisti. Mahkemeye cikarilacakti. Ataturk olayi dinledikten sonra "Onu mahkemeye vereceginize dogru durust sigara icmesini temin edin" dedi.

17.SIGARA PAZARLIGI
Hastaliginin baslangicinda kendisini muayene eden Dr.Fissinger gunde kac paket sigara ictigini sormus, Ataturk "sekiz" demisti. Doktor bunu gunde bir pakete indirmesi gerektigini soyleyince gulumseyerek cevap vermisti: "Ben zaten bir paket iciyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacagim".

18."BU NASIL HALKCILIK?"
Bir sabah milletvekilleri ile trene binmisti.Konduktorun milletvekillerinden bilet parasi almamasina sasirmis nedenini
sormustu. Trenin milletvekillerine bedava oldugunu ogrenince epey sinirlenmis, "Ne de guzel halkcilik ama" demisti.

19."LAIKLIK ADAM OLMAKTIR!"
Ilk mecliste bir oturum sirasinda uyelerden biri laikligin ne manaya geldigini anlamadigini soyleyince Gazi cok sinirlenmis ve elini
kursuye vurarak bir din bilgini olan uyeye cevap vermisti: "Adam olmak demektir hocam, adam olmak!"

20.KURBANLARI BAGISLARDI
Gittigi yurt gezilerinde kendisi icin kurban edilen hayvanlara bakamaz boyle durumlarda sirtini doner ya da kesilmelerini engellerdi.

21.YABANCI DILE MERAKI
Askeri lisede ogrenmeye basladigi Fransizca'yi sonraki yillarda gelistirdi. Zengin bir kelime bilgisi vardi. Konusurken araya
Fransizca sozcukler de eklerdi.

22.FASULYESINE POKER
Kumardan hoslanmaz ama arkadaslariyla fasulyesine poker oynardi. Oyun sonunda kazandiklarini iade ederdi.

23.KAN GORMEYE DAYANAMAZDI
Cephelerde dusmanla gogus goguse savasmis biri olarak en ilginc ozelligi savas meydanlari disinda kan gorunce fenalasmasiydi.

24.KULAKLARI DUYAN TEK KISI.
Fransiz tarihcisi Herriot Ankara`ya geldiginde Gazi`nin kulaklarinin duyuyor olmasina sasirmis anilarinda bunu espirili bir dille anlatmisti: "T.C`de bir tane kulaklari duyan kisi var onu da Cumhurbaskani yapmislar".

25.BIR RICASI BAS ACTIRDI
Bir gun halk arasinda dolasirken carsafli bir kadina rastlamis, "Hafiz Hanim benim hatirim icin basindaki ortuyu acar misin?" diye sormustu. Kadin bas ortusunu acarak , Ataturk`un onunde egildi ve ellerini optu.

26.BILARDO VE YUZME
Sportmen kisiligi vardi. Her gun at biner , yuzmeye gider ve bilardo oynardi.

27.EN BASARILI DERS.
Egitim hayati boyunca en basarili dersi matematikti. Pozitif bilimlere ilgisi hayati boyunca surdu.

28.YAGCILARA GECIT YOK
Yagcila cok kizardi Bir aksam sofrasida kendisine gereksiz sekilde iltifat eden Abdulhak Hamit`e mudahale etti.

29.SON YILBASI GECESI
1937`yi 1938`e baglayan son yilbasi gecesini Disisleri Bakani Tevfik Rustu Aras ile bas basa gecirmisti. O gece dolabindaki bazi elbiseleri bakana hediye etmisti.

30.KOSKTEKI GUVERCINLIK
Kuslari cok severdi. Cankaya Kosku`nde ozel bir bakicinin ilgilendigi guvercinligi vardi.

15
Eski Konular Arþivi / espriler
29 Kas, 2007, 09:13
Olduren Laflar

Mevlana neden donuyormus?
-Cift okay gelmiste ondan!

Adam yalanci ,ukala ,hirsiz...Y.U.H.yani!

Armudun iyisini ayi yerse bu bi haber degildir.Armudun iyisi ayi yerse bu bi haberdir iste

Gilette sensor; ben soyliyim!

Ne diyon?
- Celine Dion

Ogretmen derste cocuklara parayi bosun harcamayin o paralar alinteriyle kazaniliyor demis.
Cocugun biri:
-Hocam babam parayi alinteriyle kazanmiyo!
-Niye oglum baban nerde calisiyor?
-Buzhanede isci hocam!

Bir zencinin koluna dusen karinca ne der?
-Eyvah!! Yine karakola dustum!

Adamin birinin kafasina selpak havlu dusmus olmus neden?
-Cunku onlar halka degil fil!

Arkadasina kizan bir kanguru nasil kufreder?
-Ananin cebi...!

Temel:Bir atin basi kuzeyi gosterirse kuyrugu nereyi gosterir?
idris:Guneyi.
Temel:Bilemedin...Yeri...

Tartmiyor abi bu terazi! Kim surdu ustune Anti-Tartar dis macunu?

Sacinizi nasil keselim?
-Sessiz!

Ciciolina nin apandisti nerde?
-iceri girince solda!

Hakan Sukur macta sakatlaninca onu kim tasir?
Hakan Tasiyan!

Rahat bir askerlik yapmakta olan Temel e arkadaslari sorar:
-Sen buraya torpille mi geldin?
-Yoo! Otobusle geldim!

Papaganin biri varmis 2 ayagi da iple bagliymis sag ayagini cekince ingilizce konusuyomus sol ayagini cekince ne yapar ?
-Duser

-baba: ya kizim!Ne diye kurtaj oldun! Hani muhendis olacaktin?

Cekyat a niye cekyat denir?
- Cunku itotur diyemiz

Bir adam apartmanin 20. katindan atlamis birsey olmamii neden ???
- Cunku apartman 20. kattan basliyormus

Limon deyip gecme cunku parola limon degil

Porsiyonlari mi arttirdiniz yoksa bu tavuk gogsu silikonlu mu?

Ogretmeni Temel e -Oglum bana bi daire ciz der
Temel de hocam daire caok pahali olur ben size bir gecekondu ciziyim der
- Kursunlar cok utangactir; ondan adres sormazlar!

-Balgam ismi nerden gelir?
Bal gibi tatli sakiz(gum) gibi yumusak oldugundan.

-En sisman kiz kimdir?
FATma

-Adamin tekinin kalbi calismiyormus neden?
Adam tas kalpliymis.

-Turkiye deki en sikilgan yore neresidir?
Karadeniz deki Of yoresi.

-inekler geyik degildir, geyikler de inek degildir de ondan.

- Gonul isterdi ki savaslar olmasin. Ama Gonul gideli iki yil oluyor.

- Cin Ali mavi murekkebe duserse ne olur? Blue Jean.

--Tum kadinlar altindir. Erkekler de ustun.

- Sigara boregine DiKKAT!!! Tiryakilik yapabilir.

- Zil caldi mi? Hayir zil masum.

Temel bir gun ozel bir davete gitmek ichin smokin giymek zorunda kalmis ve giymis. Tam salona girerken bir de bakmiski tabela da No Smoking yaziyor!
Polis: - Ates serbest! diyince ordan gecen salak bir adam da;
- Heralde Ates in annesi ve babasi cok sevinicektir! demis!!

Atlantik Okyanusu nda bir Titanik batmasindan kotu ne olabilir?
Ne?
iki Titanik batmasi!..

- Senin bu soylediklerine kim inanir?
- Kadir inanir...

- Bir fil elektrik direginden daha yuksege ziplayabilir mi?
- Elektrik diregi ziplayamaz ki!

- Elektrik sandalyesinde oturan idam mahkumu gardiyana ne demis?
- Cok korkuyorum, elimi tutar misin?..

- Kedinin tirmaladigi kopek ne demis?
- Hicbirsey, kopekler konusmaz ki...

- Selam, ben Aydan Sener
- Hadi yaa... Ben de Dunyadan Neil Armstrong

- Aykut gol atamayinca ne der?
- I couldn t!

- Emaye tencere desene
- Emaye tencere
- No, you are not a tencere.
16

En guzel Erdal Inonu espirileri

Bilim adamligi yaninda renkli siyasi kimligi ile de hatirlanacak olan Erdal Inonu, ince espri anlayisiyla da cevresindekileri kahkahalara bogan bir kisiydi. Iste Inonu'nun tebessumle okuyacaginiz esprileri:

GOREMEZSINIZ TABII!
Kendisini sinema cikisinda yakalayan bir gazeteci sorar:
- Sayin inonu, sizi bu siralar sinema salonlarinda goremiyoruz pek?
- Tabii goremezsiniz sinema salonlari karanlik oluyor.

OLURUM YOLUNA
Secmenlerden biri secim otobusunun onune atilir ve Erdal Bey'e hitaben "Olurum yoluna" diye haykirir.
Erdal Bey cevap verir: Dur, olme. Bir oy bir oydur.

O BENIM ISTE!
Erdal Bey bir gun Istanbul'da taksiye binmis. Sofor:
"Sen ne kadar Erdal Inonu'ye benziyorsun" demis.
"O, benim" diye cevap vermis Erdal Bey...
Sasirmis taksi soforu...
"Yahu" demis, "...birisi daha var. Harbiye'nin oralarda dolasiyor. O da ayni Erdal Inonu".
Bunun uzerine Erdal Bey, espriyi patlatmis:
"O da benim....!"

BIRBIRIMIZI YIYECEGIZ
SHP genel baskanligi donemimde diger sol parti liderleri ve burokratlarla bir restorana gider. Garsonun "Birsey almak ister misiniz, efendim" sorusu uzerine "Tesekkurler biz birbirimizi yiyecegiz" yanitini verir.

FILM IYI KI BITTI
SHP Genel Baskaniyken Sosyalist Enternasyonal toplantisi icin Paris'e gitmisti. Beraberinde SHP Genel Sekreter Yardimcisi Istemihan Talay da vardi. Toplantidan sonra Champs Elysees bulvarindaki bir sinemaya gittiler. Filmin oykusu, iki mafya ailesi arasindaki catismaydi. Iki saat boyunca beyaz perdede silahlar konustu. Inonu film bittikten sonra koltugundan kalkti. Istemihan Talay, "Filmi nasil buldunuz?' diye sordu.
Inonu cevapladi:
- Cok begendim ama iyi ki bitti. Yoksa cok daha fazla adam olecekti?

KARAYALCIN YAPAR!
Kars ve Van mitinglerinden Ankara'ya donuyordu. Sivas uzerinde ucagin pilotu "Efendim Ankara semalari kapali. Kirli bulutlar var. Inisimiz cok guc olabilir. " dedi. On koltukta gazete okuyan Inonu'nun cevabi ise soyle oldu: - Hic bir sey olmaz merak etmeyin. Ankara Belediye Baskani Karayalcin cok caliskandir. O kirli bulutlari hemen temizler!

PLATONIK ASK
Inonu SHP Genel Baskaniyken donemin Basbakani Mesut Yilmaz ile gorusecekti. O gunlerde Inonu Yilmaz'i sert bicimde elestiriyordu. Yilmaz, Necatibey caddesinde bulunan SHP Genel Merkezine geldi. SHP ile ANAP Genel Baskanlari bas basa uzun bir gorusme yaptilar. Herkes sert tartismalar yasanmasindan endiseliydi. Gorusme sonrasi donemin SHP Genel Sekreteri Fikri Saglar, Inonu'ye biraz da endise ile gorusmeyi sordu. Inonu soyle dedi:
- Cok iyi gecti, Mesut bey partimize asik oldu. Ama platonik.

BEN KEDI MIYIM ?
Inonu genclik yillarinda evinde otururken mutfaktan bir ciglik duydu. Esi Sevinc Hanim "Erdal kos fare var' diye bagiriyordu. Inonu istifini bozmadi ve esine oyle seslendi:
- Ne yapayim Sevinc. Ben kedi miyim? ?ULKEMI BENDEN KOTULER YONETMESIN DIYE
Erdal Bey'e bir gun, hic sicak bakmadigi siyasete yillar sonra neden girdigini sorarlar. Yanit muthistir:
- Ulkemi benden daha kotuleri yonetmesin diye!SEN BANA DEGIL CIZRELILERE TESEKKUR ET
Bir secim donemi... SHP Genel Baskani Inonu, Diyarbakir ve Cizre'deki mitinglerde konustuktan sonra Siirt'te halka hitap edecektir. Ancak Cizre'de bir grup protesto gosterisi yapip parti otobusunu taslayinca buradaki miting iptal edilir, hic beklenmeden Siirt'e gelinir. Secim gezilerinde program sarkmasina alisik Siirt Il Baskani, parti otobusunun tam zamaninda geldigini gorunce biraz saskin, Inonu'ye tesekkur eder. Aldigi yanit:
- Sen bana degil, asil Cizrelilere tesekkur et...ANTIDEMOKRATIK KARARLARDA OYLAMA OLMAZ
Erdal Bey fanatik bir sigara dusmanidir, Parti Meclisi toplantilarinda dumanalti olmaktan fena halde rahatsizdir. Bir Parti Meclisi toplantisinda ilk sozu:
- Bundan boyle bu toplantilarimizda sigara icilmeyecek, olunca arka siralardan bir uye;
- Bu kararinizi oylamaya sunsak efendim, diye itiraz etmeye kalkisinca cevabi aldi:
- Antidemokratik kararlarda oylama olmaz!DURUN YAV, MESELENIN KOKUNE INELIM
Secim otobusuyle bir yere gidiliyor. Otobusun kornasi aniden bozulmus, otup duruyor. Sofor otobusu saga cekip durdurmus, arizayi gidermeye calisiyor ama nafile. Yolculardan birinin sofore:
- Kablosunu kopar, diye akil verdigini duyan Inonu itiraz ediyor:
- Durun yav, koparmayin. Bir derdi var ki inliyor. Meselenin kokune inelim.SIZDE DEVLETTE CALISAN BIRI YOK MU?
DEP'li Sirri Sakik, SHP'den milletvekili adayi olmak icin basvurur ve Inonu'yle gorusmeye gelir:
- Hakkimda bir suru dedikodu cikardilar. Onceden bilesiniz; agabeyim (Semdin Sakik) dagda devlete karsi savasir. Kardeslerimden biri hapiste...
Inonu sasirir:
- Yav, sizde hic devlete calisan biri yok mu?NORVEC'TE BASBAKAN OLURSUNUZ
Gazeteci der ki:
- Sizin icin Norvec'te basbakan olabilir, diyorlar.
Inonu'nun cevabi:
- Cok tesekkur ederim. Bu herhalde, Turkiye'de bu isleri beceremiyorsun, demenin kibarcasi.MASAYA YUMRUGUNU VURUR SONUNDA
Bir miting oncesi SHP milletvekili, Inonu'ye der ki:
- Sayin Genel Baskanim siz iyi konusamiyorsunuz, bakin Ozal'a esip gurluyor.
Inonu "Peki ne yapacagim" der. Milletvekili cevap verir:
- Konusurken masaya yumrugunuzu vuracaksiniz, biz soyle partiyiz, soyle yapariz, boyle yapariz, diye kukreyeceksiniz.
Inonu kursuye cikar, yumrugunu masaya vurur ve soyle der:
- Biz oyle bir partiyiz ki, adami...
Burada kesilir ve soyle devam eder:
- Devamini bu arkadas soyleyecek.
17
Hey garson! bana kalbim kadar yanik doner, dusuncelerim kadar karisik bir salata, acilarim kadar koyu bir kahve getir.

Karin olmak istiyorum karin, Ey benim kardanadamim.

Derstlesmek istiyorsan 1 tusla, birine sarilmak istiyorsan 2 tusla, eglenmek icin 3 tusla, hepsini istiyorsan benim numarami tusla.

Sen kadayif kadar tatli, lahmacun kadar sicak, cig kofte kadar yakici, dolma gibi cekici, bulgur gibi asil ve icli kofte kadar dayanilmazsin.

Erkek jinekolog hicbir zaman kendi arabasi olmamis bir oto tamircisi gibidir.

Sevgilim, seni tv kumandasindan, futbol topundan, pazar gazetesinden cok daha fazla sevdigimi soylemismiydim.

ASika bagdat sorulmaz, aninda korkup tuyer.

Ask dolmaya benzer, iyi sarilmazsa piserken dagilabilir.

Sevgilim duygularim visne kaymak yani karmakarisik.

Annem bana okula giderken ustunu SIKI giy terleyip usutme.Karsidan karsiya gecerken dikkatli ol dedi. Ama asik olma demediki.

Ask bir sudur. Eee isin butun espirisi bu mudur?

Ask bir deniz bense onun engin sularinda dibe cokmus bir keriz.

Sevgilim sensiz gozlerim hicbirseyi gormuyor. Seninle olunca da gozlerim senden baskasini gormuyor.

Askin mideme vurdu, beni ne yar paklar nede dost, beni paklayacak olan bir ayran iki de tost.

Ruhum benim her gece gel bekliyorum seni o selvinin altinda mezarci mahmut.

Askin bahardi bulbuller vardi Da... Hangi salak kafesin kapsini acik birakti.

Artik bu solan bahcede bulbullere yer yok. Bulbulleri on bahceye aldilar. Buraya marul ekecekler.

Nasil gecti habersiz o guzelim yillarim. Insan bi haber verir burada bosunami bekledik.

Ask bir otomobil gibidir yedek parcalari surekli degisir.

Uzum gozlu elma yanakli kiraz dudakli pirasa sacli sevgilim. Seni cok ozledim. Imza : Manav Osman
18

Beslenme uzmanlari sebze ve meyvelerdeki alti mucize maddeyi su sekilde siraliyor;

1.Carotinoid : Kanser hucrelerinin cogalmasini onler. Ozellikle akciger, gogus ve prostat kanserine karsi etkilidir. (Havuc, domates, portakal, yesil ve kirmizi biberde bulunuyor)

2.Allicin : Bu madde sarimsaga kokusunu veren maddedir. Bakteri, mantar ve viruslere karsi oldurucu etkisi vardir. Kani inceltir ve kanin pihtilasmasina engel olur. Damarlarda kireclenmeyi onler.

3.Hardal Yaglari : Mikrop oldurucu oldugundan, ozellikle idrar yollarini temiz tutar. Kanser hucrelerini etkisiz hale getirir. (Brokoli, turp, hardalda bulunuyor)

4.Saponin : Kandaki antikorlarin olusumunu hizlandirir ve bunula da bagisIklik sistemini guclendirir (nohut ,taze fasulye, soya, mercimek, baklagillerde bulunuyor)

5.Proteas : Vucudun protein sindiriminde gerekli bir enzimdir. Hucre degisimlerini onlediginden tumor olusmasini engeller. (Tahil, findik, fistik, baklagillerde bulunuyor)

6.Flavonoid : Kani inceltir ve kanin damarlardan daha iyi akmasina neden olur. Kanin damarlarda pihtilasmasini onler ve tansiyonun dusmesini saglar.
19
Mucize sebze Brokoli

Harran Ünv. Ziraat Fak. Gýda Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim Hayoðlu, zengin B ve C vitaminleri, folik asit ve antioksidana sahip brokolinin, vücut direncini arttýrmanýn yanýnda antikanserojenik özelliðe sahip olduðunu söyledi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Gýda Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim Hayoðlu, zengin B ve C vitaminleri, folik asit ve antioksidana sahip brokolinin, vücut direncini arttýrmanýn yanýnda antikanserojenik özelliðe sahip olduðunu söyledi.

Doç. Dr. Hayoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Avrupa ülkelerinde genellikle et yemeklerinin yanýnda garnitür olarak tüketilen, ancak Türkiye'de halen bazý vatandaþlarca ''karnabaharýn olmamýþý'' þeklinde nitelendirilen brokolinin, aslýnda önemli bir besin maddesi olduðunu ifade etti.

Türkiye'de de son yýllarda bazý marketlerin raflarýnda yerini alan brokoliyi, her yaþtan insanýn haftada en az birkaç kez tüketmesi gerektiðini aktaran Hayoðlu, ''Folik asit ve protein içeriði yüksek olduðu için brokoliyi özellikle hamile kadýnlarýn tüketmesi gerekiyor. Çünkü folik asit, anne karnýndaki bebeðin geliþiminde önemli rol oynuyor'' dedi.

Hayoðlu, doðanýn insana sunduðu önemli bir besin maddesi olan brokolinin bazý bölgelerde, prostat ve idrar yollarý hastalýklarýnýn tedavisinde de kullanýldýðýna iþaret etti. Hayoðlu, bünyesindeki beta karoten nedeniyle, A vitamininin bütün fonksiyonlarýný yerine getiren brokolinin vücuttaki serbest radikalleri etkisizleþtirerek, yaþlanma etkilerini geciktirdiðini kaydetti.

Brokolinin, koroner kalp rahatsýzlýðý ve ülsere de iyi geldiðini belirten Hayoðlu, þunlarý söyledi:
''Zengin B ve C vitaminleri, folik asit ve antioksidana sahip brokoli, vücut direncini arttýrmanýn yanýnda antikanserojenik özelliðe sahiptir. Bu özelliðiyle baðýrsak kanserine iyi geldiði bilinir. Ayrýca içeriðindeki B ve C vitaminleri özellikle vücut direncini arttýrýr. Hafif haþlayarak tüketildiðinde, içeriðindeki kalsiyum, potasyum ve selenyum gibi maddeler diri kalýr ve böylece vücudun hastalýklara karþý korunmasýna yardýmcý olur.''

Alýntýdýr
20
Grip mönüsünde brokoli, havuç ve yeþil biber olsun

ESRA TÜZÜN haberi

Grip ve soðuk algýnlýðý kapýda! Korunmak için mutfaða girmek gerekiyor. Sonbahar ve kýþ mönüsünü yaparken gribe karþý en iyi savaþan yiyeceklerden yararlanýlmasýný tavsiye eden Diyetisyen Dilara Koçak "Turfandadan kaçýn" diyor..

Diyetisyen Dilara Koçak soðuk algýnlýðý ve gribe karþý bünyemizi güçlendirmek için mönümüzde hangi besinlerin olmasý gerektiðini anlattý.

Kýþ aylarýnda nasýl beslenmek gerekir?
Kýþ aylarýnda metabolizmayý güçlendirmek için antioksidan olarak da görev yapan A ve C vitaminlerinden yeteri kadar almak gerekli. Bu vitaminler baðýþýklýk sisteminizi güçlendirerek hastalýklara karþý daha dirençli olmanýzý saðlar. Bu aylarda turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanasý, yeþil biber, karnabahar, mandalina, maydonoz, roka, tere ve bol miktarda meyve tüketin. Sonbahar mevsiminde de týpký kýþýn olduðu gibi, çay ve kahve içmek yerine bitki çaylarý, özellikle de C vitamini yönünden zengin olan kuþburnu çayý tercih edilebilir. Yemeklerde veya öðün aralarýnda yenen bol miktardaki salata da bu vitaminleri saðlar. C vitamini kaybýný önlemek için salatalar da meyve sularý gibi yenmeden hemen önce hazýrlanmalý. Sonbaharda yenen balýk da içerdiði yað asidinden dolayý baðýþýklýk sisteminizin kuvvetlenmesine yardýmcý olur.

MUTLU EDEN YEMEKLER

Stres düzeyi sonbaharda artýyor ve bu da yorgunluða davetiye çýkarýyor. Kendimizi daha mutlu hissedeceðimiz gýdalar hangileri?
Bu gibi dönemlerde, þeker ve kafein tüketmek size kýsa süren bir rahatlýk, geçici bir neþe verir. Ancak etkileri geçtikten sonra kendinizi daha kötü, daha yorgun hissedersiniz. Bol miktarda balýk ve Omega-3 yað asitlerinden zengin besinler ile ceviz, keten tohumu ve semiz otunu bolca tüketebilirsiniz. Yeterli miktarda vitamin ve mineral desteði almanýz, depresyon ve yorgunlukla savaþta size yardýmcý olabilir. B ve C vitaminleri ile folik asit, demir, magnezyum, potasyum, selenyum ve çinkonun yorgunluk azaltýcý, enerji artýrýcý etkilerinden yararlanabilirsiniz. Beslenme planýnýzý oluþtururken vitamin ve minerallerin bol miktarda bulunduðu yiyeceklere daha fazla yer ayýrmalý, gerekiyorsa ek besin desteði olarak yararlanmalýsýnýz.
21

Ataturk'un Amerikali Gazeteciye Cevaplari

Muhabirin Yazili Gonderdigi Sorulari

26 Subat 1921

Turkiye Buyuk Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine,

...

6. Muharebe devam ettigi muddetce hukumetinizin Anadoludaki Rumlara ve Ermenilere karsi meslek-i hareketiniz nedir?

7. Harb-i umumi esnasinda yapildigi mutemadiyen agizlarda dolasan Ermeni ... tehciri hakkinda hukumetinizin resmi nokta-i nazari nedir?

8. Ermeniler ve Rumlar tarafindan Turklere karsi vukuu rivayet edilen katliam hakkinda ne gibi malumat verebilirsiniz?

...

13. Sovyet Ermenistani ile munasebatiniz nedir?

14. Cemiyet-i akvam hakkinda fikriniz nedir?Clarence K. Streit

Public Ledger - Philadelphia

Mustafa Kemal'in Cevaplari

...

6. Muslim ve gayri muslim Turk vatandaslari arasinda hicbir ayirim yapmiyoruz. Boylece Rumlarin ve Ermenilerin dusmanla birlikte vatana hiyanette bulunmadiklari muddetce endise edecekleri bir husus yoktur.

7. Dusmanca ithamda bulunanlarin surdurdukleri buyuk mubalagalar disinda Ermenilerin tehciri meselesi aslinda suna inhisar etmektedir:

Rus ordusu 1915de bize karsi buyuk taarruzunu baslattigi bir sirada o zaman Carligin hizmetinde bulunan Tasnak Ermeni komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmisti. Dusmanin sayi ve malzeme ustunlugu karsisinda cekilmeye mecbur kaldigimiz icin kendimizi daima iki ates arasinda kalmis gibi goruyorduk. Ikmal ve yarali konvoylarimiz acimasiz sekilde katlediliyor, gerimizdeki kopruler ve yollar tahrip ediliyor ve Turk koylerinde teror hukum surduruluyordu.

Bu cinayetleri isleyen ve saflarina eli silah tutabilen butun Ermenileri katan ceteler, silah cephane ve iase ikmallerini, bazi buyuk devletlerin daha sulh zamanindan beri kendilerine kapitulasyonlarin bahsettigi dokunulmazliklardan bilistifade ve bu maksada matuf olarak buyuk stoklar husule getirmeye muvaffak olduklari Ermeni koylerinden yapiyorlardi.

Ingilterenin sulh zamaninda ve harp sahasindan uzak olarak Irlandaya reva gordugu muameleye hemen hemen kayitsiz bir sekilde bakan dunya efkari, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldigimiz karar icin bize karsi hakli bir ithamda bulunamaz.

Bize karsi yapilmis olan iftiralarin aksine, tehcir edilmis olanlar hayattadir ve bunlardan ekserisi sayet Itilaf Devletleri bizi tekrar harb etmeye zorlamasa idi evlerine donmus olurlardi.

8. Gerek Umumi Harp sirasinda gerek mutarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafindan musluman ahaliye yapilan mezalim uzerinde durmak uzun bir hikaye olur.

Brest-Littowsk Muahedesinin akdini muteakip Ruslarin Sark vilayetlerimizi tahliyeye basladiklari sirada Ermeni cetelerinin yapmis olduklari katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur.

Sivasta benle gorusmus olan, bilahare bu bolgeleri ziyaret eden ve buralarda Ermeni cetelerinin davranislari hususunda mufassal musahadelerde bulunarak daha sonra kendisine bu konuda anlatmis oldugum seylerin dogru oldugunu bana yazmis bulunan Amerikan Generali Harbord Amerikan Umumi ekfarinin kendisinden faydali bilgi temin edebilecegi bir sahidimizdir. Tasnaklar daha sonra da Kars ve Olti bolgelerinde Alexandropol (Gumru) Antlasmasinin akdine kadar cinayetlerine devam etmislerdir.

Yunanlilara gelince Izmirin isgali sirasinda oyle cinayetler islemisler ki, Yunanistanin muttefiki Itilaf Devletleri tarafindan teskil edilmis bulunan Itilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu uyeleri bile, 1919 Sonbaharinda bu vilayeti bastan basa katettikten sonra hazirladiklari raporda, Yunan makamlari aleyhinde son derece agir tenkitlerde bulunmuslardir.

Yunanlilarin isgal ettigi bolgede her yas ve cinsiyetten onbinlerce Turk katledilmis, butun buyukbas hayvanlar Yunanistana goturulmus ve bolgeden yuzlerce bedbaht gocmen bolgemize itilerek bir caresizlige ducar edilmistir.

...

13. Ermenistan birkac gunden beri tekrar Tasnaklarin eline dusmustur. Alexandrapol (Gumru) Muahedenamesini samimiyetle tatbik mevkiine koyacak her Ermeni Hukumeti dostlugumuza guvenebilir.

Milyonlarca Turku binlerce Ermeninin hakimiyetine terketmeye kalkisan Wilson projesi sadece gulunctur.

14. Halen Cemiyet-i Akvam sanirim Ingilterenin elinde kullandigi diger bir vasitadir.

22
Arkadaslar icimden haykirarak  aglamak geliyor.........

Ataturk'un devlet adamligi, 
  Stalin'in verdigi bir demec ustune gidisi

 
Stalin'in Sovyetler Birligi'nin basinda oldugu donemler... Sovyetlerin Ankara Buyukelcisi unlu bir diplomat Karakan... 1917 Ekim Devrimi'nin yil donumlerinden birinin sabahinda Stalin, son derece sivri, anlamsiz ve onur kirici bir demec veriyor. Bu demecinde aynen sunlari soyluyor:
 
"Herkes bilsin ki, Rus Milleti; Bogazlarla, Ardahan'i ele gecirmekten asla vazgecmeyecektir. Cok yakin bir zamanda bu davalarimizi halletmis olacagimizi simdiden mujdeliyorum..."
 
Ayni gece Ankara'da Sovyet Buyukelciligi'nde de ihtilalin yil donumu kutlamalari yapiliyor. Cumhurbaskanimiz Mustafa Kemal Ataturk, gece yarisina dogru Stalin'in bu densiz demecinden haberdar oluyor ve maiyetine emrediyor:
 
"Arabalari hazirlayin gidiyorum."
"Pasamiz bu saatte nereye gidecekler?"
" Sovyet Sefareti'ne."
 
Mahiyetin etekleri tutusur cunku olayi kavrarlar, iclerinden birisi Ataturk'e:
"Pasa hazretleri nasil olur? Protokolsuz mu? Siz devlet baskanisiniz, protokolsuz nasil gidersiniz?"

"Ben protokol falan dinlemiyorum cocuk. Stalin vatanimin topraklarina goz dikmis, sen bana protokolden soz ediyorsun. Hazirlayin arabalari." diye cevap verir.
 
Buyuk onderimiz ve arabalar hazirlanir. Ataturk ve maiyeti, Sovyet sefaretinin kapisina dayanir.

Ulu onderimiz yuzu asik bir sekilde yukari cikar ve o sirada sefarette buyuk bir balo vardir. Ataturk kendisini karsilayan Buyukelci Karakan'i gorunce:
 
"Merhaba Karakan" der ve ayni sert ifadeyle devam eder. "Rahatsiz ettik ama sen benim sahsi dostumsun, kusurumuza bakmazsin. Bir hususu esasindan anlamaya geldim."
"Emredin Sayin Baskan"

"Ajanstan ogrendigime gore, basbakaniniz Stalin, Ardahan'la Bogazlari istemis, karari katiymis...Pek yakin bir gelecekte bu kararini uygulayacakmis. Tam boyle soyleyip soylemedigini bilemem ama buna benzer seyler soylemis. Tabii ki bu nutkun da bir sureti sende vardir. Getir bakalim sunu da isin aslini faslini iyi anlayalim."
 
Stalin'in nutku getirilir. Ataturk metnin o kismini yanindakilere kelime kelime tercume ettirir. Nutuk ajanstan gecen metin ile aynidir. Ataturk sorar:
"Karakan, sefaret telsizinden derhal Stalin'i bulduracaksin. Bu beyannatindan vazgecip gecmedigini sorduracaksin. Basbakanin tukurdugunu yalayacak, yalamazsa ben yapacagimi bilirim. Bu cevap bu gece gelecek cunku benim senin basbakanindan daha onemli kararim var. Istedigim cevabi   almadan sefaretinizden disari adim atmam. Eger cevap istemedigim sekilde gelirse bil ki buradan cikip dogru Rus sinirina gidecegim..."
 
Karakan caresizlik icinde telsizin basina kosar ve Ataturk'un soylediklerini aynen nakleder. Stalin'den gelen cevap buyuk onderimizi tatmin eder cunku cevapta aynen soyle soylenmektedir. "Stalin surcu lisan eylemistir. Bogazlar'la Ardahan'i almak gibi bir arzusu katiyetle yoktur..."
Ataturk cevabi okuduktan sonra Rus Buyukelcisi Karakan'a hitaben "Karakan seni geri cagirirlar ve yasatmazlar. Uzun suredir tanisiyoruz, istersen bize iltica et."
Karakan bu teklife olumsuz cevap verir ve cevabi telgraftan hemen sonra bir telgrafla geri cagrildigini aciklayarak: "Tesekkur ederim. Sizi tanimis olmam bile kafidir ancak memleketinizdeki vazifem sona ermistir. Yarin hareket edecegim."
Ataturk fazla israr etmez ve Cankaya'ya doner. On gun sonra soyle bir haber gelir. Sovyetler Birligi'nin eski Ankara Buyukelcisi Karakan firinda yakilmak suretiyle idam edilmistir.

bana  mail olarak gelmiþtir..
23
Arkadaþlar Burasýný Resim Kardeþliði Yapalým Herkes buraya Günlük Çok Begendiði Bir resmi koysun24
OKYANUS YÜREKLÝ DOSTLARA
Su, kendine sýrdaþ arýyordu. Önce buluta verdi sýrrýný. Aðýr geldi sýr buluta. Saðanak saðanak döktü suyun tüm sýrlarýný.
Sonra göle gitti su. Ona anlattý derdini. Bu arada bulut suyun sýrrýný yaðmur yapýp, dolu yapýp, kar yapýp savurduðu için, zaman zaman taþýyordu göl ve suyun sýrrý iyice açýða çýkýyordu.Sonra nehre verdi su sýrrýný. Nehir aldý suyun sýrrýný çekti gitti. Dereye verdi. Dere biraz daha yavaþ olsada nehirden , o da götürdü suyun sýrrýný bir baþka bilinmeze... Çaðlayanlar, þelaleler, akarsular.. Hepsi kayboluyordu bir anda. Sonra bir gün su takip etti dereyi. Dereye okyanusa kavuþunca farketti su, bütün sýrlarýnýn akarsularla, çaðlayanlarla, ýrmaklarla... okyanusa taþýndýðýný.Karar verdi su. Sýrrýný okyanusa verecekti. Öyle de yaptý zaten. Tüm sýrlarýný okyanusa verdi. Artýk suyun sýrrýný okyanustan baþkasý bilmiyordu. Ne taþtý okyanus, ne bir baþkasýna taþýdý suyun sýrrýný, ne de kurudu.... Geçen karþýlaþtýk suyla. Bir bardaktaydý. Suskundu. Çok uðraþtým konuþturamadým. Ben tam giderken "Dur !'' dedi su. Durdum!


Okyanus yürekli dostlar bulmadan sakýn konuþma! Taþýyamazlar, kaldýramazlar senin yükünü, canýný yakarlar, utandýrýrlar.'' dedi.

Hep cevrenizde OKYANUS yürekli dostlarinizýn olmasi dilegimle...
25

[font=Verdana]Bir papa öldü, hristiyan oldular...
Bir Hrant öldü, Ermeni oldular...


 

 

 


2 gunde 18 sehit verdik;

Hangisi TÜRK oldu?
   

 

!!!Tüm þehitlerimizin ruhu þad olsun!!![/font]

26
Eski Konular Arþivi / RAMAZAN BAYRAMI
11 Eki, 2007, 12:16


RAMAZAN BAYRAMI

Müslümanlarýn iki büyük bayramýndan biri. Ramazan ayýnda tutulan bir aylýk orucun bitiminde Þevval ayýnýn ilk üç günü müslümanlarýn bayram günleridir. Ramazan bayramýna, o gün fýtýr sadakasý verilmesinden dolayý "Fýtýr bayramý" adý da verilmektedir.
Resulullah (s.a.s) Medine'ye hicret ettiði zaman Medinelilerin eðlenip neþelendiði iki bayramlarý vardý. HzPeygamber Medinelilere özgü olan, cahiliye izleri taþýyan bu bayramlarýn yerine bütün müslümanlarýn sevinip eðleneceði Ýslâm'ýn iki bayramýný onlara haber verdi: "Allahu Teâlâ size, kutladýðýnýz bu iki bayramýn yerine, daha hayýrlýsýný, Ramazan bayramý ile Kurban bayramýný hediye etti" (Sünen-i Ebû Dâvud, Salat, 239). Bayram, Ramazan çýkýp bayramýn baþladýðý Þevval hilalini görmekle, havanýn bulutlu olmasý durumunda da Ramazan'ý otuz gün tutmakla baþlar. Ramazan'ýn yirmi dokuzunda hilal görünürse, ertesi gün Þevval'in biridir ve bayram yapýlýr (Sünen-i Ebû Dâvud, 3/306).
Ramazan bayramý, bir aylýk oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanýn mübah olduðu; müslümanlarýn eðlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleþtikleri; çocuklarýn, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiði; kýsaca Ýslâmî kardeþliðin toplumun her kesiminde canlý olarak yaþandýðý; bütün bunlarla birlikte Allah'a karþý da sorumluluklarýnýn bilinciyle topluca namaz kýlýp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramýnda yapýlmasý vâcib olan fýtýr sadakasý vermek, bayram namazý kýlmak gibi ibadetlerin yanýnda sünnet, müstehab olanlarý da vardýr. Ramazan'ýn ilk gününde oruç tutmak ise haramdýr.
Ramazan bayramý sabahý erken kalkýp bayramýn canlýlýðýný hissetmek, diðer günlerden farklý bir gün olduðunu görmek, cünüp olsun olmasýn guslederek temiz (mümkünse yeni) elbiseler giymek, pis kokulu yiyeceklerden uzak durmak, aðzý misvaklayýp fýrçalamak, güzel kokular sürünmek, saçý-sakalý, týrnaklarý ve vücudun diðer yerlerindeki kýllarý sünnete uygun bir þekilde temizleyip düzene koymak, Ýslâm'ýn adabýndan olan güzel þeylerdir ve müstehabtýr. Ayrýca fertlerin birbirine karþý diðer günlerden daha fazla güleryüzlü davranmasý, neþeli görünmek, topluca bayram namazýna gitmek; namazdan önce varsa hurma, hurma yoksa tatlý bir þey yemek; bunun da bir, üç, beþ gibi tekli olmasýna dikkat etmek; namaza giderken Allah'ý zikretmek, karþýlaþýlan müslüman kardeþlerle selamlaþýp bayram sevincini paylaþmak, bu günü daha bir anlamlý kýlacak davranýþlardýr ve Hz. Peygamber'in sünnetleridir. Yakýn akrabalarýn birbirini ziyaret edip sormasý, ihtiyaç içinde olanlara yardýmcý olunmasý gerekir. Ana-babayý unutmamak, hiç olmazsa bayram günlerinde kendilerini ziyaret edip gönüllerini almak müslüman evlatlarýn terketmemesi gereken dinî bir yükümlülüktür.
Zengin olunsun fakir olunsun, bayram gününde güç yettiðince sadaka vermek, daha fazla müslümanla karþýlaþýp sevinci paylaþmak için namaza gidilen yoldan gelmeyip baþka bir yoldan dönmek sünnettir. Sadakalarýn dýþýnda, üzerlerine vâcib olan müslümanlar, bayram namazýndan önce "fitre" adý verilen fýtýr sadakalarýný verirler. Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre sadaka-i fýtýr farz, Hanefi mezhebine göre vâcibdir (Tecrid-i Sarih, Tercümesi, 367). Bayram namazýndan sonra müslümanlarýn birbirleriyle bayramlaþýp musâfaha yapmalarý, kucaklaþmalarý Ýslâm'ýn hoþ karþýladýðý güzel geleneklerdir.
Sabah namazýndan sonra bayram namazýna kadar hiç bir namaz kýlýnmaz. Bu konuda Ýbn Abbâs'tan gelen bir rivâyet þöyledir: "Nebiyyi Ekrem (s.a.s) fýtýr bayramý günü yalnýz iki rekât kýldýrýp ondan evvel de sonra da hiç bir namaz kýlmadý..." (Tecrid-i Sarih Tercümesi III, 174).
Bayram namazýnýn cami-mescid gibi kapalý yerler yerine açýk alanda, geniþ ve düz bir meydanda kýlýnmasý sünnettir. Medine'ye bin arþýn uzaklýkta bir yer vardý ki buraya "Musallâ" adý verilmiþti. Bayram namazlarý da burada kýlýnýrdý. Ebû Saîd el-Hudrî diyor ki: "Resulullah fýtýr bayramý ile kurban bayramý günlerinde Musallâ'ya çýkardý. Ýlk baþladýðý þey namaz olurdu. Sonra namazdan çýkýp, cemaat saflarýnda otururken ayakta onlara dönüp vaaz eder ve istediklerini tavsiyede bulunurdu. Abdullah b. Sâib þöyle anlatýr: "Resulullah (s.a.s) ile bayram namazýnda bulundum. Namazý bitirince; Biz hutbe okuyacaðýz, dinlemek isteyen otursun dinlesin, gitmek isteyen de gidebilir" buyurdu (Ebu Davud II, 225).
Bayram namazlarýnda ezan okunmaz. Bu konuyla ilgili pek çok hadis vardýr. Ancak, halkýn namazý kaçýrmamasý için çaðrý yapýlabileceði yönünde mürsel hadisler de vardýr. Örneðin, "Resulullah, bayramlarda essalâtü câmiah (Topluca namaz kýlmaya buyrunuz) diye nidâ etmeyi müezzine emir buyurmuþlardýr... Dolayýsýyla bu rivâyeti kabul edip 'namaza gelin' gibi sözlerle namaza çaðýrmak mekruh olmaz. Ancak "Hayyaalessalah" gibi ezan cümleleriyle nidâ edilirse bu mekruh olur" (Tecrid-i Sarih, III, 181) diyen âlimler de vardýr.
Kadýnlarýn bayram namazýna gidip gidemeyecekleri konusunda da farklý görüþler vardýr.
Peygamberimiz zamanýnda kadýnlarýn bayram namazýna gittikleri bir çok sahih hadisle sabit olmuþ bir gerçektir. Hattâ þu hadis hayýzlý kadýnlarýn dahi namaza durmamak þartýyla namaz yerine gidebileceklerini göstermektedir:
Ümmü Atiyye'nin bildirdiðine göre
"Taze, kocaya varmamýþ kýzlara, hattâ hayýzlý olanlara varýncaya kadar bütün kadýnlar namazgaha çýkar, o günün bereketinden nasiplenmek ümidiyle erkeklerle birlikte tekbir getirir, onlarla beraber dua ederlerdi. Yalnýz, hayýzlý olanlar Musallanýn haricinde kalýp cemaatin tekbir ve dualarýnda hazýr bulunurlar (namaza katýlmazlardý)" (Tecrid-i Sarih, III, 183).
Diðer bir rivâyette Ýbn Abbas diyor ki:
"Resulullah, kadýnlarýn hutbeyi iþitmediklerini düþünerek Bilâl'i alýp onlarýn yanýna geldi, onlara vaaz ederek sadaka vermelerini emretti. Kadýnlar küpesini, yüzüðünü Bilâl'in eteðine atýyorlardý" (Sünen-i Ebu Dâvud, Salat, 239,241).
Bütün bunlara raðmen, ahlak ve namusa verilen deðerin azaldýðý, fitne ve fesadýn yaygýnlaþtýðý ortamlarda kadýnlarýn cemaate katýlmayýp evlerinde durmalarý Ýslâm'ýn ruhuna daha uygundur.
Ramazan bayramýnýn tespiti kamerî aylardan Þevval hilalinin görünmesiyle olduðu için, hilalin görünüp görünmediði hakkýnda kesin bir sonuca varýlamaz da Ramazan orucunun otuzuncu günü, o günün bayram olduðu anlaþýlýrsa, orucu iftar edip bayram yapmak gerekir. Ancak, bayram namazý öðle vaktine kadar kýlýnabileceði için, eðer o günün bayram olduðu öðleden önce anlaþýlmýþsa, bayram namazý hemen kýlýnýr; yok eðer öðleden sonra oruçlar açýlmýþsa, ilk gün bayram namazý kýlýnmaz. Ýkinci gün kýlýnýp kýlýnmayacaðý konusunda Ýslâm âlimleri arasýnda görüþ farklýlýðý vardýr. "Bir grup insan (binek üzerinde olduklarý halde) Resuluüllah'a gelerek, bir gün önce hilali gördüklerine þâhitlik ediyorlardý. Resuûlullah onlara, iftar etmelerini, ertesi sabah da Musallâ'ya gitmelerini emretti" (Sünen-i Ebû Dâvud, II, 227) hadisini delil kabul eden Hanefi ve Hanbelîler, bayram namazýnýn ikinci günü kýlýnabileceði görüþündedirler. Þâfiîler bayram namazýný sünnet kabul ettikleri için, onlara göre ikinci günü kýlýnmaz.
Bayramlarda eðlenmek ve hattâ oyunlar oynamakta bir sakýnca yoktur. Ancak, Ýslâmî kurallarý, haramý, helali, utanma duygusunu, aðýrbaþlýlýðý, israfý ve kâfirlere özenip onlara benzememeyi akýldan çýkarmadan, müslüman þahsiyetine yakýþýr bir þekilde olmasýna dikkat etmek gerekir.
27
Keten tohumunun faydalarý

10 bin yýldýr gýda olarak da kullanýlan keten bitkisi, etkili bir gençlik, saðlýk ve güzellik kaynaðý. Keten tohumunda yok yok; Kolesterol düþürücü, felç, kanser, unutkanlýk önleyici, baðýrsak çalýþtýrýcý ve temizleyici etkisi bunlardan birkaçý. Uzmanlar, sývý þeklinde, salatalarýn üzerine serpiþtirilerek veya günde bir çorba kaþýðý þeklinde tüketmeyi öneriyor.

Keten tohumunun yararlarý
Mide-baðýrsak sorunlarýna karþý iyi gelir
Baðýrsaklarý yumuþatýr, kabýzlýða karþý iyi gelir
Kemikleri güçlendirir. Özellikle menopoz döneminde yararlý
Baðýþýklýk sistemini güçlendirir
Menopoza baðlý þikâyetleri hafifletir
Kalp-damar hastalýklarýndan korur
Kolesterol, þeker seviyesini dengeler
Yüksek tansiyonu düþürür
Romatizmal hastalýklarý önler
Sinir sistemini güçlendirir
Hafýzayý güçlendirir
Konsantrasyon bozukluðuna karþý iyi gelir
Yaþlanmaya baðlý dikkat daðýnýklýðýna karþý iyi gelir
Haricen kullanýlarak yaralarýn çabuk iyileþmesini saðlar
Egzama ve sedef hastalýklarýnda kullanýlýr
Nasýrlarda kompres olarak kullanýlýr
Solunum yolu hastalýklarýnda olumlu etki yapar
Ruhsal bozukluklara karþý iyi gelir
Öksürüðü giderir
Aðýz boþluðu, boðaz ve diþ eti rahatsýzlýklarýnda gargara olarak
kullanýlýr
Lifleri sanayide, özellikle dokumacýlýkta kullanýlýr
Keten tohumu ne içerir?
Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yað asitleri
Yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif
Protein
Lignanlar (kansere karþý maddeler)
Vitaminler
Mineraller
Aminoasitler
Keten tohumu nasýl tüketilir?
Kaynatýlarak içilebilir.
Dövülerek, öðütülerek toz haline getirilebilir. Bir kaþýk aðza
atýldýktan sonra arkasýndan su içilebilir.
Kavrulmuþ olarak tüketildiðinde daha lezzetli olur. Keten
tohumunun çok özel bir tadý veya kokusu yoktur, ama kavrulunca güzel
bir tada kavuþur.
Tohum þeklinde de tüketilebilir.
Yemeklere, yoðurda, salatalara, müsliye, pasta, börek gibi unlu
mamullere karýþtýrýlarak da tüketilebilir.
Günde 1-1.5 çorba kaþýðý keten tohumu saðlýklý kalmak açýsýndan
yeterlidir. Dozunu kaçýrmamakta yarar var.
YORUMLARIMIZ ANLAMSIZ VE SAGLIKSIZ KALMASIN

28
Bin aydan daha hayirli olan Kadir Gecemizin tum islam alemine hayirlara vesile olmasi dileklerimizle....
Kadir Geceniz Mubarek Olsun. Kur'an-ý Kerim'de Cenab-ý Hak, bu mübarek gecenin kýymet ve faziletini þöyle beyan buyurmaktadýr:
"Biz onu (Kur'an'ý) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduðunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayýrlýdýr.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iþ için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doðuþuna kadar." (Kadir Suresi  )
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr."

"Kadir Gecesi yatsý namazýnda cemaatte hazýr bulunan, ondan nasibini almýþtýr."
Müminlerin annesi Hz.Aiþe (r.a.) þöyle diyor :
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne þekilde dua edeyim? Þöyle buyurdu:
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ým sen affedicisin, affý seversin, beni affeyle.)
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ý Sevrî demiþtir ki, o gece dua etmek, namaz kýlmaktan daha sevaptýr. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.
Ýbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:
"Kadir gecesini görene, saklamasý sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nýn bildirdiði kimseler nail olur."


Bin aydan daha hayirli olan Kadir Gecemizin tum islam alemine hayirlara vesile olmasi dileklerimizle....
Kadir Geceniz Mubarek Olsun.
29
Cocuklarin oyun oynarken davranislarini izlediniz mi hic?

Ayni yetiskinler gibi onlar da farkli kisIklere sahiptir kimi sessiz,
kimi istedigini yaptirmak icin surekli aglayan, kimi hircin, kimi sevgi
dolu uyumlu, kimi "hep benim dedigim olsun yoksa oynamam" diyen....

Hayatinizdaki insanlarin davranislarini izlediniz mi hic?

Surekli aglayan sizlayan insanlar vardir olmadi, yakismadi, yapmadi,
gelmedi... hep 3.tekil sahislara yuklerler hayati sizlanip dururlar...

Insanlar vardir; surekli konusurlar; onun hakinda, bunun hakkinda,
patronun hakkinda, esinin hakkinda konusurlar konusurlar...Cozum aramazlar
da hep konusurlar sonra bir bakarsin hakkinda konustuklari kisinin en
yakininda dururlar sanki hic birsey yokmus gibi.

Insanlar vardir; ben istiyorum,banane, canim nasil isterse, sanane, ben
boyleyim diyerek hayati hem kendileri hem cevresindekiler icin zorlastiran
bencil insanlar...Ve bu bencil insanlarin yaninda hep fedakar,dengeli,
hosgorulu olanlar vardir.

Bencil insanlar kendileri de cok mutlu degildirler aslinda hep daha
fazlasini isterler kucuk seylerle mutlu olamazlar, sevdiklerini bile
severken incitirler, yari yolda birakirlar , kendilerini de sevdiklerini de
-mecbur- sevenlerini de kahrederler..

Isin kotusu acaba ben de boyle miyim diyemeyiz bir turlu."Yok canim ne
alakasi var ben bencil biri degilim" diye gecer icimizden.

Ama oyleyiz iste nasil herkes ayni renk degilse koyudan aciga herkesin
icinde biraz vardir bencillik.Simsiyah olanlardan korkarim ben en
cok.Kullanirlar insanlari, bir bakarsin ki orta yerde oylece kalmissin
arkanda ise kimse yok.

Simsiyah bencil olanlardan kacarim ben cok zarar verirler hem de
cok.Huzurunuzu yok ederler, askinizi, cocuklugunuzu...Zamanin en guzelini
calarlar sizden gozyaslarinizla..

Ya kacamazsak? Sessizlik care olur artik, yaralar acimaz.Cogu zaman bir
kotuluk cikiverir icinizden hic istemeden birilerini siz de yaralarsiniz.

Miras midir bencil olmak, yasamin zamanla yarattigi katkisi midir yoksa
cocukluk doneminin kotu bir hatirasi midir bilinmez.

Her guzelligi mahvedebilen, her iyiligin icine kotuluk katabilen,
somuren, sinirlendiren, hastalandiran, asksiz birakan, sevgisiz cogalan
yine de azalmayan bencil insanlari izlediniz mi hic?

Onlara dur bakalim dediniz mi?Yoksa sessizlik caredir mi dediniz?

Delikanlilik oldu mu dediniz mi siz o insanlara, tek basina karsi
durdunuzmu sonucu ne olursa olsun...

Yoksa sen boyleysen ben de boyleyim iste diyerek bu hastaliga siz de mi
tutuldunuz, yoksa siz de mi bencil oldunuz?

Iyiler hep kazanamaz...

Ama olsun yine de kalan son kahramanlara....

Hep sevgiyle...

BU GURULTU NEDEN? SESSIZCE SEVMEK VE YARATMAK VARKEN....

Ozdemir Asaf
30
Bere Modeli:

Malzemeler:100 gr ip
10 numara týð.

Beremizin ilk sýrasýna 10 zincir yaparak baþlýyoruz.Ýkinci sýrada içerisine 30 adet tek mil baþýlý dolgu yapýyoruz ve uçlarýný birleþtirerek yuvarlak yapýyoruz.Üçüncü sýrada yine ayný þekilde dolgu yapmaya devam edeceðiz ancak dolgularýn arasýna bazen bir bazen iki dolgu yapacaðýz .Bu þekilde her sýrada dolgu sayýsýný artýrdýkça zaten beremiz yuvarlak sekli alacaktýr.Yaklaþýk 12 sýra bu sekilde dolgulara devam edeceðiz ve istediðimiz uzunluða ulaþtýðýnda beremizi bitireceðiz.

Beremizin motifleninin yapýmý:
Öncelikle resimde olduðu gibi kare motifleri öreceðiz ve çiçekleri üzerine týð ile ekleyeceðiz.Çiceklerimizi yaparken önce küçük çiceði yapacaðýz bitince çiçeðimizin arkasýna baþlangýç yerini dörderip zincir yapýp geri batarar yapraklarý yapabileceðimiz zincirleri oluþturacaðýz ve ayný þekilde büyük çiçeklerimizi de yapacaðýz ve motiflerimizi uç uca ekleyerek beremizin bitiþ yerinin uzunluðuna ulaþtýðýmýzda týð ile çiçekleri berenin ucuna birleþtireceðiz.

ATKI MODELÝ :

MALZEMELER:
300 gr ip
10 Numara týð

Atkýmýzý örmeye motiflerden baþlayacaðýz.Kare motiflerimizi oluþturduktan sonra bere modelimizde olduðu gibi çiçekleri karelere yerleþtireceðiz ve týð ile oraya ekleyeceðiz.Yaklaþýk 40 motif atkýmýzýn uzunluðu için yeterli olacaktýr.31
þeytanda isyan ederse;
Birinci kiþi: Hadi oglum kýr artýk þu þeytanýn bacagýný
Ikinci kiþi: Kýrayým deðil mi abi?
Seytan: Þþþþt... durduk yere niye bacagýmý kýrýyorsun manyak mýsýn sen?

Hakim: Neden öldürdün evladým?
Sanik: Aklýmý þeytan çeldi efendim
Seytan: Valla bir þeyden haberim yok, hem herifte akýldan eser yok hakim bey.

Kadin: Neden aldattýn beni?
Erkek: Þeytana uydum haným
Seytan: Hadi ordan sapýk, kadýný görünce salyalarýn aktý, benim alakam yok

Adam: Þeytanýnýz bol olsun beyler!
Seytan: Yoksa koyun gibi beni de mi çoðalttýnýz?

Anne: Oðlum, oynama babanýn tüfeðiyle þeytan doldurur.
Þeytan: Yok bacým karýþmam ben. Eniþte elletmiyor.

Adam: Heeyt! Kýrdým olum þeytanýn bacaðýný... Büyük ikramiye...
Þeytan: Birader, bizim oðlaný tartaklamýþýn diye duyduk. Uyar mý lan racona!!!

Adam: Ooo okeye kaptýrmýþýnýz, þeytanýnýz bol olsun.
Þeytan: Hilmi abi, yan masadayýz biz abi... Kalabalýk gelince biz de
iki el atalým dedik.

-Neden kopye çektin çocugum?
-Þeytan iste hocam
-Þeytan: Dün pc baþýnda chat yapan bendim deðil mi çocuðum?

kadin: bu saate kadar nerdeydin?
erkek: þeytana uyup içeyim dedim
seytan: yattýðýn hatunu da söyle yiyorsa...

Kadin: þeytan aldý götürdü satamadan getirdi
seytan: seni de götursem mi acaba?
32
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün mescitte ashabýyla birlikte otururken, isni Hallad olan, yeni öðrenmiþ bir bedevi zat girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadýðý bir namaz kýldý.

Sonra huzura gelerek selam verdi. Resulullah Efendimiz selamýný aldý ve.
- Dön namazýný tekrar kýl, buyurdu.
O zat dönerek, önceki kýldýðý gibi namazýný tekrar kýldý. Resul-i Ziþan (s.a.v.),
- Dön tekrar kýl; çünkü sen, namaz kýlmýþ olmadýn!, buyurdu.
Bu hal üç defa tekerrür edince Hallad (r.a.) :
- Ya Resulullah! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, ancak bu kadar biliyorum, doðrusunu bana öðretirmisin? dedi.
Bunun üzerine Efendimi z (s.a.v.):
- Namaz kýlmak isteyince güzelce abdest al, kýbleye dön, iftitah tekbirini al, kolayýna geldiði kadar Kur'an oku, sonra rükua varýp sukunet buluncaya kadar dur. Sonra baþýn büsbütün doðruluncaya kadar ayakta kal, sonra secdeye varýpmutmain oluncaya kadar dur, baþýný kaldýrýp hareketsiz kalýncaya kadar otur. Bunlarý bütün namazlarda böylece yaparsan namazýn tam olur, bundan neyi eksiltirsen namazý eksiltmiþ olursun, buyurdu.
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün mescitte ashabýyla birlikte otururken, isni Hallad olan, yeni öðrenmiþ bir bedevi zat girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadýðý bir namaz kýldý.

Sonra huzura gelerek selam verdi. Resulullah Efendimiz selamýný aldý ve.
- Dön namazýný tekrar kýl, buyurdu.
O zat dönerek, önceki kýldýðý gibi namazýný tekrar kýldý. Resul-i Ziþan (s.a.v.),
- Dön tekrar kýl; çünkü  sen, namaz kýlmýþ olmadýn!, buyurdu.
Bu hal üç defa tekerrür edince Hallad (r.a.) :
- Ya Resulullah! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, ancak bu kadar biliyorum, doðrusunu bana öðretirmisin? dedi.
Bunun üzerine Efendimi z (s.a.v.):
- Namaz kýlmak isteyince güzelce abdest al, kýbleye dön, iftitah tekbirini al, kolayýna geldiði kadar Kur'an oku, sonra rükua varýp sukunet buluncaya kadar dur. Sonra baþýn büsbütün doðruluncaya kadar ayakta kal, sonra secdeye varýpmutmain oluncaya kadar dur, baþýný kaldýrýp hareketsiz kalýncaya kadar otur. Bunlarý bütün namazlarda böylece yaparsan namazýn tam olur, bundan neyi eksiltirsen namazý eksiltmiþ olursun, buyurdu.Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün mescitte ashabýyla birlikte otururken, isni Hallad olan, yeni öðrenmiþ bir bedevi zat girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadýðý bir namaz kýldý.

Sonra huzura gelerek selam verdi. Resulullah Efendimiz selamýný aldý ve.
- Dön namazýný tekrar kýl, buyurdu.
O zat dönerek, önceki kýldýðý gibi namazýný tekrar kýldý. Resul-i Ziþan (s.a.v.),
- Dön tekrar kýl; çünkü  sen, namaz kýlmýþ olmadýn!, buyurdu.
Bu hal üç defa tekerrür edince Hallad (r.a.) :
- Ya Resulullah! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, ancak bu kadar biliyorum, doðrusunu bana öðretirmisin? dedi.
Bunun üzerine Efendimi z (s.a.v.):
- Namaz kýlmak isteyince güzelce abdest al, kýbleye dön, iftitah tekbirini al, kolayýna geldiði kadar Kur'an oku, sonra rükua varýp sukunet buluncaya kadar dur. Sonra baþýn büsbütün doðruluncaya kadar ayakta kal, sonra secdeye varýpmutmain oluncaya kadar dur, baþýný kaldýrýp hareketsiz kalýncaya kadar otur. Bunlarý bütün namazlarda böylece yaparsan namazýn tam olur, bundan neyi eksiltirsen namazý eksiltmiþ olursun, buyurdu.
     
33
Eski Konular Arþivi / yeþil elbise
15 May, 2007, 12:56
Yolda karþýlaþtýðýmýzda ezan okunuyordu.
-Gel seni camiye götüreyim, dedim. Bugün Cuma biliyorsun.
-Sen de benim camiye gitmediðimi biliyorsun, dedi
-Biliyorum ama, sebebini gerçekten merak ediyorum.
-Ne bileyim olmuyor iþte, dedi.Hem pantolonumun ütüsü bozulup, dizleri çýkar diye endiþe ediyorum.
Gayri ihtiyari gülmeye baþladým.
-Herhalde þaka yapýyorsun, dedim. Bunun için cami terk edilir mi?
-Ciddi söylüyorum, dedi. Giyimime ve özellikle yeþile düþkün olduðumu bilirsin.
Gerçekten öyleydi. Giydiði birbirinden güzel elbiseleri mutlaka yeþilin bir baþka tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardý.
-Peki, dedim.Hayatýnda hiç camiye gitmedin mi?
-Çocukken dedemle birkaç kere gitmiþtim, dedi. Hem o yaþlarda dizlerim aþýnacak diye herhalde endiþe etmiyordum.
Fakat artýk camiye gidebileceðimi zannetmiyorum.
Söyledikleri beni son derece þaþýrtmýþ ve bu konuyu açtýðýma piþman etmiþti. Daha sonra el sýkýþýp ayrýldýk.
Onunla konuþmamýzdan 2 ay sonra, kendisinin camide olduðunu söylediler. Hemen gittim.
Bahçedeki namaz saflarýnýn en önünde duruyordu ve üzerinde yine yeþiller vardý.
Yavaþça yanýna yaklaþtým ve kýsýk bir sesle:
-Hani, dedim. Camiye gelmeyecektin?
Hiç sesini çýkarmadý. Çünkü musalla taþýnýn üzerinde, yeþil örtülü bir tabut içinde yatýyordu.

34

Ýnsan dostdoðru sevmeli, sevebileceði kadar konuþmalý aþka dair seviyorum demek

o kadar kolay, yüreksiz sevdalar okadar çok ki, sen uykular alemindey ken

ben eyvah diyordum boðularak ben okadar engeli aþarken hep eyvah diyordum geçip

giden zamana.Sen engin ýrmaklar gibi coþarken ben eyvahlar diyordum hep.

Keþke bir defada ben yanýlsaydým dediklerimden ama çok seviyordum seni ve halada

seviyorum seni daha ne çok sevecektim kimbilir seni seviyorum aþýðým sana beni terk edip

gitmene raðmen bazen yýlla geçiyor ve insan yýlllarca bekliyor o bir çift sözü söylemek için

ama herkez söyleyemez ve herkezede söylenmez seni seviyorum kelimesi bu bir çift söz

dudaðý yakar,bedeni yakar, yüreði yakar kavurur.Ýnsan ömrü boyunca bu sözü bir defa söylemeli

ve bir kiþiye söylemeli keþke sen bana bu sözü söylemeseydin.Þimdiki aþklar iþporta pazarý gibi

emeksiz ve zahmetsiz ilk önce peþinden koþuyorsun sonra yorulunca býrakýyorsun orta yerde

týpki senin yorulduðun zaman beni býraktýðýn gibi.Keþke bizim bu aþkýmýza baska bir ad verseydik

leylaya ve mecnuna haksýzlýk etmeseydik be gülüm dedimya insan dostdoðru sevmeli dürüstce ve

vede sevebileceði kadar konuþmalý aþka dair seviyorum demek okadar okadar kolay yüreksiz

sevdalar okadar çokki sevmenin anlamý yokki kimilerine göre ve þunu bilki ben bir kiþiye seni

seviyorum dedim ve baþka kimseye söylemeceðim birdaha seni seviyorum diyemem kimseye

çünkü yalan olur ben bir tek seni sevdim baska olmayacak
alýntý
35
Hayatta öLüm var sen haLa nerdesin yar!
Esme deLi rüzgar
Canýma kastýn mý var?..


Bir mevsim baþýnda devþirmiþtim hayaLLerimi
HayaLLerim beni yarý yoLda býraktý
Ben haLa yoLLardayým..

Mahiyetini kaybetmiþ mühürsüz hayatým
Ha yýkýLdý, ha yýkýLacak
Tutaným yok!
Saraným yok!
GözLerim arza buLandý
Hafif buðuLu gözLerimLe
Düþünmekteyim..

Þimdi akLýma
Kimsesiz çocugun güLümseyiþLeri gibi masum haLLerin geLiyor
Zihnim biLe kaLdýramýyor bu denLi sevgiyi
Düþündükçe kendimden oLuyorum.
Sabýr diLeniyorum
Bana þah damarýmdan daha yakýn oLana sýðýnýyorum.
Sonsuza kadar güneþin hiç batmamasý gibi bir istek benimkisi
Pes etmek geLiyor içimden
YýðýLmak öyLece
Diyorum ki sonra
GÜNEÞ BATMAYA SEN AYAKTA DURMAYA MECBURSUN!!!
Minik eLLerinLe gözyaþLarýný siLmeye
Derin yaraLarýnýn acýsýný çekmeye mahkumsun!


Yazýktýr..!
Bitiyorum görmüyorsun!
Payýma düþen bu mu ?
Hakettiðim bu mu?
Nasibimi aLýyorum her þeyden
BiLmiyorsun..!


KaLabaLýk sokakLarda tenhaLaþýyorum.
Dokunmasýn kimse istiyorum
Kimse sormasýn istiyorum.
SormasýnLar ki bütün cevapLarým sana çýkmasýn
Ses çýkmasýn hayaLLerime gem vuruLsun
Biraz da aþktan dem vuruLsun
EkLendikçe ekLensin ruhuma aþk kokusu
Yüreðimden uçup giderse kaLbim utansýn
Sensiz yaným incinmesin istiyorum.

Ne de çok sevgin varmýþ gizimde
Ah!
Zemheriye tutuLdum
BiLmiyorsun..!


Ýstersen...

Unut kimsen yokken senin yanýnda ''kimse'' oLmaLarýmý
Unut esen rüzgarLarLa aðLayan minik kýzý
YokLuðun har oLmuþken içimde
Savur içindeki yaþanmýþLýkLarý

Her þey faniLeþiyor gözümde
Baki kaLan tek ''O'' içimde


Yüreðim söyLe; giderse N'oLurum?
Sus yüreðim sus feryatLarýný duyan yok..
Dayan yüreðim dayan sana senden baþka kimse'n yok
36Annelik sonsuz sevginin ve özverinin adýdýr aslýnda. Uykusu kaçan çocuðun masal arkadaþýdýr.
Ýlk sevgililerini dert ortaðý annelerine anlatýr genç kýzlar kaba ve kýzgýn babalardan daha çok.
Yoksul sofralarýn zenginliðidir.
Cennet onlarýn ayaklarýnýn altýndayken, o yol olur sevdiklerine.
Saçlarý süpürgedir çoðu zaman evlerinin içindeki temiz ve mutlu yuva özlemine.

Bu pazar, bizi karþýlýksýz bir sevgiyle sarmalayan annelerimizin günü...
Siz belki bir buket çiçekle de olsa annelerinize koþacak, onlarý sevgiyle kucaklayacaksýnýz.
Ya evlat hasreti çeken annelerle, anne sýcaklýðýný özleyen çocuklarýn bugün ne yapacaðýný hiç düþündünüz mü?
Annenizle kucaklaþtýktan sonra Darülaceze`de evlatlarýnýn yolunu gözleyen annelerin ya da çocuk yuvalarýnda annesizliðin acýsýný yaþayan kimsesiz çocuklarýn kapýsýný çalmaya ne dersiniz...
Sýcak bir gülümsemeyle bugün onlara bir sürpriz yapýn...
Hem annesiz olmanýn üzüntüsünü yaþayan çocuklarýn hem de çocuklarýndan uzak olmanýn tarif edilmez hüznünü içlerinde barýndýran annelerin yüzünü güldürün...


ANNEDEN DAHA YÜCE, DAHA VEFALI, DAHA ÖLÜMSÜZ AÞK VARMIDIR,
BENCE YOKTUR..


37
Sabahleyin Uykudan Kalkýnca Okunacak Dua:

Okunuþu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüþur."

Anlamý: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandýran) Allah'a hamdolsun. (kýyamette) O'nun huzurunda toplanýlacaktýr." (Buhari: 11/96)

Her Sabah Okunacak Dua:

Okunuþu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuþur."

Anlamý: "Allahým! Senin yardýmýnla sabaha girdik, senin yardýmýnla akþama kavuþtuk, senin yardýmýnla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kýyamette) varýþ sanadýr." (Ebu Davud: 5067)

Her Akþam Okunacak Dua:

Okunuþu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."

Anlamý: "Allahým! Senin yardýmýnla akþama girdik, senin yardýmýnla sabaha kavuþtuk, senin yardýmýnla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüþ yalnýz sanadýr." (Ýbn Mace, Dua: 14)

Þirkten Korunmak Ýçin (Sabah-Akþam) Okunacak Dua:

Okunuþu: "Allahumme inni euzu bike min en uþrike bike þey'en ve ene a'lemu ve estaðfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulðuyubi."

Anlamý: "Allahým! Þüphesiz ben bilerek herhangi bir þeyi þirk koþmak (eþ ve ortak tanýmak) tan sana sýðýnýrým.Bilmeyerek iþlemiþ olduðum(þirk ve hatalarým) ýn senden baðýþlanmasýný dilerim. Þüphesiz ki bütün gayblarý (gizli þeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terðýb ve et-terhib: 1/76)

Yemekten Sonra Okunacak Dua:

Okunuþu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."

Anlamý: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi Ýslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)

Elbise Giyerken Okunacak Dua:

Okunuþu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ðayri havlin minni ve la guvvetin."

Anlamý: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksýzýn bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rýzýk olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)

Camiye Girerken Okunacak Dua (sað ayakla girilir):

Okunuþu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeðfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."

Anlamý: "Allah'ýn adýyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ým , günahlarýmý baðýþla ve bana rahmet kapýlarýný aç." (Müslim, müsafirin:68)

Camiden Çýkarken Okunacak Dua (sol ayakla çýkýlýr):

Okunuþu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sýmni mineþþeytanirracim."

Anlamý: "Allah'ýn adýyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ým , Senden fazl-u (ihsanýný) diliyorum. Allahým, beni rahmetinden uzaklaþtýrýlmýþ þeytanýn þerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25)

Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

Okunuþu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."

Anlamý: "Allah'ýn adýyla, Allahým, her türlü pislikten ve pis olan þeylerden(erkek ve diþi þeytanlarýn þerrinden) sana sýðýnýrým." (Ýbni Mace, Teharet: 9)

Heladan Çýkarken Okunacak Dua (sað ayakla çýkýlýr):

Okunuþu: "Ðufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."

Anlamý: "(Allahým!) Senin maðfiretini dilerim.Benden eza veren þeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (Ýbni Mace, taharet:10)

Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantýdan) Kalkarken Okunacak Dua:

Okunuþu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eþhedu en la ilahe illa ente estaðfiruke ve etubu ileyke."

Anlamý: "Allah'ým! Seni her türlü noksanlýklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden baþka hiçbir ilah bulunmadýðýna þehadet ederim. Senden maðfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)

Su Ýçtikten Sonra Okunacak Dua:

Okunuþu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."

Anlamý: "Bize tatlý soðuk su içiren ve günahlarýmýz sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

Okunuþu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."

Anlamý: "Allah'a hamdolsun. Allah'ým! Benim yaratýlýþýmý güzel kýldýðýn gibi ahlakýmý da güzelleþtir." (Ýbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

Aksýrma Esnasýnda:

Aksýran kimsenin;
"Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu iþiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksýran kiþi, yanýnda "Yerhamukeallah" denildiðini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doðru yola yöneltsin ve iþlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari, Edep: 125)
38


39

30  mart  cuma günü mevlid  kandili...

Mevlid, doðum zamaný demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayýnýn 11. ve 12. günleri arasýndaki gecedir. Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr.

Resulullah dünyaya gelince, amcasý Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, (Kardeþin Abdullah'ýn oðlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmiþti. (Ona süt vermek þartý ile, seni azat ettim) demiþti. Bunun için, Ebu Leheb'in, her mevlid gecesinde, azabý biraz hafiflemektedir. Mevlid gecesi sevinen, o geceye kýymet veren müminlerin pek çok sevap kazanacaðý buradan da anlaþýlmaktadýr. Hafýz Muhammed ibni Cezeri Þafii diyor ki: (Ebu Leheb rüyada görülüp, ne halde olduðu sorulduðunda, çok azap çekiyorum. Ancak, her yýl, Rebiul-evvel ayýnýn 12. geceleri, azabým hafifliyor. Resulullah dünyaya gelince, müjde veren cariyemi sevincimden azat etmiþtim. Bunun için, bu gecelerde azabým hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azgýn bir kâfirin azabý hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun doðduðu gece sevinir, malýný uygun yerlere daðýtýr, ziyafet verir, böylece, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar.) [M. Nasihat]

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde eshab-ý kirama ziyafet verir, dünyayý teþrifindeki ve çocukluk zamanýndaki þeyleri anlatýrdý. Hz. Ebu Bekir de, halife iken, eshab-ý kiramý toplar, Resulullah efendimizin dünyayý teþrifindeki olaðanüstü hâlleri konuþurlardý. Bu gece, Resulullahýn doðum zamanýnda görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öðrenmek çok sevaptýr. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutulmasý iyi olur, sevap olur.

Ýslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermiþlerdir. Hz. Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuþtur.

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kýymetli gecedir. Hatta, Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kýymetli olduðunu bildiren âlimler de vardýr.

El-mukni, el-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarýnda Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kýymetli olduðu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)

(Allahü teâlâ bir kimseye söz ve yazý sanatý ihsan ederse, Resulullahý övsün, düþmanlarýný kötülesin) hadis-i þerifine uyularak, asýrlardýr mevlid kitaplarý yazýlmýþ ve okunmuþtur. Resulullah efendimizi öven çeþitli mevlid kasideleri vardýr. Meþhur olan ve Türkiye'de her zaman okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asýrda yazmýþtýr. Bu kasidenin asr-ý saadetten sonra yazýlmasý, bid'at olmasýný gerektirmez. Çünkü Resulullahý övmek ibadettir. Her zaman Onu övücü kasideler, yazýlar yazýlabilir. Onlarý da okumak bid'at deðil, sevap olur. Mevlid-i þerif okumak, Resulullahýn dünyaya geliþini, miracýný ve hayatýný anlatmak, Onu hatýrlamak, Onu övmek demektir. Her müminin Resulullahý çok sevmesi gerekir. Bu da zaten imanýn gereðidir. Çok sevmek kâmil mümin olmanýn da alametidir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Beni ana-baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.) [Buhari]

(Bir þeyi çok seven, elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahý seven de onu çok anar.)

(Peygamberleri anmak, hatýrlamak ibadettir.) [Deylemi] (Bu ibadeti, þiir olarak söylemek daha tesirli olur. Resulullah efendimizin þairleri, camide, Resulullahý öven ve kâfirleri kahreden þiirler okurlardý.)

Bunlardan Hassan bin Sabit hazretlerinin þiirlerini çok beðenirdi. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, mescide bu þair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit hazretleri minbere çýkar, düþmanlarý kötüler, Resulullahý överdi. Resulullah efendimiz de buyurdu ki:
(Hassanýn sözleri, düþmanlara ok yarasýndan daha tesirlidir.) [M. Nasihat]

Bu husustaki hadis-i þeriflerden ikisi de þöyle:
(Allahü teâlâ, Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassaný, Ruh-ül-kuds [Cebrail aleyhisselam] ile takviye etmektedir.) [Buhari]

Peygamber efendimiz, þairin söylediði þiiri beðenip (Diþlerin dökülmesin) diye dua etmiþtir. (Hakim)

Þiir hakkýnda hadis-i þeriflerden birkaçý da þöyle:
(Þiir, öyle bir sözdür ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir.) [Buhari]
(Büyüleyici sözler gibi, hikmetli þiirler de vardýr.) [Ebu Davud]
(Bazý þiirler elbette apaçýk bir hikmettir.) [Buhari]

Vehhabiler, mezhepsizler, Resulullah efendimizi öven ve Ondan þefaat isteyen müslümanlara müþrik, yani puta tapan kâfir damgasýný basýyorlar. Ülkemizde bunu açýkça söyleyemedikleri için, mevlide bid'at diyorlar. Resulullahý övmek bid'at olmaz. Bu övgüden ancak Allah'ý sevmeyen rahatsýz olur. Çünkü Allahü teâlâ Onu övmektedir. Kur'an-ý kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]
(Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik.) [Sebe, 28]
(Senin için bitmeyen, sonsuz mükafat vardýr. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin) [Kalem 3-4]

(Rabbin sana [çok nimet] verecek, sen de razý olacaksýn!) [Duha 5]
(Allah ve melekleri, Resule salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.) [Ahzab 56]

Mevlidi, erkek kadýn karýþýk olmadan, çalgý ve baþka haram karýþtýrmadan, Allah rýzasý için okumak, salevat-ý þerife getirmek, tatlý þeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin þükrünü yerine getirmek müstehabdýr. (Ni'met-ül kübrâ, Hadika, M.Nasihat)

Doðum gününe önem vermeyi hýristiyanlar, müslümanlardan öðrenip almýþlardýr.

Mevlid okumanýn kýymetli bir ibadet olduðunu bildirmek için Ýslam âlimleri çeþitli dillerde kitaplar yazmýþlardýr. Bunlardan on tanesi, Keþf-üz-zünunda bildirilmektedir.

Ýbni Hacer-i Hiytemi hazretlerinin En-Nimet-ül-kübra isimli mevlid kitabý ile imam-ý Süyuti hazretlerinin Erreddü ala men enkere kýraetel mevlid-in-Nebi kitabý meþhurdur.

Resulullah efendimizi çok övmek, mahluklarýn en üstünde olduðunu söylemek, Allahü teâlânýn, sevgili Peygamberine verdiði üstünlükleri saymak ve Ondan þefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karþý koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattýr. Resulullahý övmek, anmak lazým geldiðine delil olarak, Ahzab suresinin (Allah ve melekleri, Resule salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi?

Ýslam âlimleri buyuruyor ki:
Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlý þeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin þükrünü yerine getirmek müstehaptýr. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunlarý Allah rýzasý için yapmak çok sevap olur. (Ýbni Battal maliki)

Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayýp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptýr. Fakat, bunlara çalgý gibi haram karýþtýrmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)

Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neþe ve sevinç göstermek, haram karýþtýrmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. (Allame Nasirüddin)

Haram þeyler karýþtýrmadan mevlid cemiyeti yapmak müstehaptýr. (S.ibni Mace þerhi)

Pazarlýk etmeden, sýrf Allah rýzasý için hatim veya mevlid okuyan hafýzýn, okutanýn verdiði hediyeyi almasý caiz olur. Kur'an okuyup hediye almayý meslek haline getirmemelidir! Zira âdet haline gelen hediye, þart edilen ücret gibidir. (Dürr-ül muhtar)

Ücretle okunan Kur'andan ölüye sevap hasýl olmaz. (Hidaye)
40
Çay oca?? hizmetinizde arkada?lar.Burada günün 24 saati devaml? s?n?rs?z çay ikram edilmektedir.


Çay Oca??nda Uyulmas? Gereken Kurallar!!!

Ya? s?n?r? yoktur isteyen herkes buraya u?rayabilir.
Sigara yasa?? kalkm??t?r.Sigara odas?nda serbesttir.
Burda okey tavla batak pi?ti tarz? oyunlar oynanmaz.
Mümkün oldu?unca sessiz olunuz.
Çay oca?? ?çin eleman al?nacakt?r!!!


ay?e..41


DEDEM VE KÝLÝTLÝ KUTU

Benden yaþlýmý yaþlý, ufak, yýpranmýþ görünümüne inat saðlamlýðýyla ve oyuklarýyla evimiz de adýndan çokça söz ettiren bir kilitli kutu var þuan elimde...

  Küçüklüðümün en haþere zamanlarýnda dedem hediye etmiþti bana... O zamanlar pek önemsemezdim o kilitli kutuyu, hatta bir keresinde caným sýkýlmýþtý da yapcak birþeyim yok diye elime taþ alýp kýrmýþtým kilit yerini... Yaptýðým çok marfetli birþeymiþ gibi de ailede kim var kim yoksa göstermiþtim yaptýðým rezaleti, özellikle de dedeme... Dedem gördüðü an o kilitli kutuyu öylece, gözleri dolmuþtu ve elimden bir hýþýmla almýþtý.. Kaç gün ne odadan çýktý, ne de benimle bir araya geldi. En sevdiðim dedem benimle konuþmuyor, oyun oynamýyordu açýkçasý bu da zoruma gidiyordu. Neydi ki bana bu kadar kýzmasýna sebep olduran, altý üstü tahtadan yapýlmýþ oymalý bir kilitli kutu deðil mi? Sabahlara kadar düþünürdüm ama kutuya olan düþkünlüðünü bir türlü çözemezdim.

Bir sabah uyandýðým da kutumun kilidi yenilenmiþ halde yastýðýmýn yanýnda buldum, kutu artýk elimdeydi ama yolunda gitmeyen birþeyler vardý. Teþekkür etmek için dedemin yanýna gittiðim de dedemi hiç bir yerde bulamamýþtým, nerdeydi ki diye düþündüðüm de annem evi arayýp dedemi tansiyonundan dolayý hastaneye kaldýrdýklarýný bildirmiþti. Dedem eve gelene kadar hep vicdan azabý çektim durdum onu üzdüðüm için... Peki bu kutunun sýrý neydi onu da merak ediyordum. Dedem taburcu olacaðý gün kutuyu incelemeye baþladým, içini açtýðýmda dedemden bana býrakýlmýþ bir yazý olduðunu gördüm... Ýçinde þunlar yazýlýydý;

   Güzel torunum, nenen öldüðünde tüm sýkýntýmý içime attýðým dönemler de kimseyle konuþmaz oldum ve Rahman olan yaradana her gece yazý yazmam gerektiðini ama yazýlarýmý kimsenin okumasýný istemediðim için bana kilitli bir kutunun lazým olduðunu, ancak o nasip ederse olacaðýný bildiðim için dua ederdim... Bir sabah uyandýðým da bu oymalý kilitli kutuyu yanýmda buldum, çok þaþýrdým... Rabbime dua ettim kimden geldiðini rüyamda görmeyi nasip etsin diye... Rabbim onu da kabul etti ve ak sakallý bir adam bana "kutunun oyuðunda yollayanýn adý yazýlýdýr" dediði an, besmeleyle kalkarak kutuya baktým. O kutunun üzerinde evladým, o kutunun üzerinde "Allah yazýyordu, Allah azze ve celle" diyerek sözlerini bitiriyordu.

Gözyaþlarým akýyordu ve içim Allah diyerek titriyordu minicik bedenimle...Allah sevgsi kapladý tüm bedenimi ve ruhumu, hemen Kuran-ý Kerim öðrenmeye baþladým dedemden, kutu da ki o yazýyý bir kere de olsun ben okuyabilmek için...

Dedem mutluydu....
Bende...

Kilitli kutumun kilidi saðlamdý...
Benim de imaným öyle..

                     
  Þuan 60 yaþýndayým ve bir ayaðým çukurda günlerimi sayýyorum artýk... O kilitli kutuya belki dedem gibi içimde saklý tuttuklarýmý yazýp koyamadým ama 3 mektup yazýp koydum içine, öldüðümde mektuplar yerine ulaþsýn diye... Rabbime olan mektup, onun Rasulu'ne olan mektup ve dedeme yazdýðým mektup...Bu üç mektubun içinde neler yazýyor merak ettiniz deðil mi? Kusura bakmayýn ama söylemem, onlar sadece benim ve kilitli kutumun arasýnda... Ama þu kadarýný söyleyeyim size;
Rabbinize sýðýnýn ve her zaman duayla, þükürle ve zikirle karþýlayýn. Aman mü'min kardeþlerim þunu da unutmayýn; Rahman olan Allah yürekten ve tüm inancýyla dua eden bir kulunun elini boþ çevirmez... Yalnýz ve yalnýz ona sýðýnýn, o herþeyi gören, bilen ve iþitendir çünkü...


netten...

42
Peygamberimiz'den

Gençliðe Mesajlar

"Kýrk Hadis-i Þerif"
??? ???? ?????? ??????


" ????? ???????? ?????????? ????????? ?
????? ?????????? ?????? ???????????..."
(???? ????? : ????? 7)

"Rasûl, size neyi verirse onu alýn..
O, size neyi yasaklarsa ondan kaçýnýn."
(Haþr Sûresi: Âyet 7)

* * *????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? :
Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Ve-Sellem Buyuruyor ki :

ÝMAN

1- ??? ???????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ??? ??????? ??????????.
1- "Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiði bir þeyi din kardeþi için arzu etmedikçe, gerçek mü'min olamaz".

2- ??? ???????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???? ???????? ??????????? ?????????? ???????????.
2- "Sizden biriniz, beni kendi evlâdýndan, anne ve babasýndan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, gerçek mü'min olamaz".

3- ??? ???????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ????.
3- "Sizden birinizin arzusu, benim getirdiðime -Kur'ana- uygun olmadýkça, gerçek mü'min olamaz."

4- ???????????? ???????????? ??????????????? ??????? ???????? ???????.
4- "Mü'min, mü'min kardeþi için birbirine destek veren bir binanýn tuðlalarý gibidir".

1-Buharî: Ýman 7; Müslim: Ýman 71
2-Buharî: Ýman 8; Müslim: Ýman 70
3-Nevevî, Erbaîn: 41.Hadis; Makdisî: Kitabu'l-Hucce,
4-Buharî: Salât 88; Müslim: Birr 65ÝLÝM

5- ??????? ????? ????????: ?????? ??????????? ??????????? ???????????? ????????????.
5- "Allah, benim sözümü -hadisimi- iþiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve baþkalarýna duyuran kiþinin yüzünü nurlandýrsýn".

6- ???? ?????? ???????? ?????????? ????? ???????? ??????? ????? ???? ???? ???????? ????? ??????????.
6- "Kim ilim öðrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona Cennet'e giden yolu kolaylaþtýrýr".

7- ???? ?????? ????? ???? ???????? ???????????? ??? ????????.
7- "Allah kimin için hayýr dilerse, onu dinde fakîh -derin anlayýþ ve ilim sahibi- kýlar".

8- ?????????? ?????? ???????? ????? ???? ??????? ????????? ?????? ???? ???? ???? ??????? ???? ?????? ?????????.
8- "Allah'a yemin olsun ki; Allah'ýn, senin sebebinle bir kiþiyi hidayete erdirmesi, senin için kýrmýzý -deðerli- develerin sahibi olmaktan daha hayýrlýdýr".

5-Tirmizî: Ýlim 7; Ebu Davud: Ýlim 10; Ýbn Mace: Mukaddime 18.
6-Müslim: Zikir 11
7-Buharî: Ý'tisam 10; Müslim: Zekât 100
8-Buharî: Fedâilü's-Sahabe 9; Müslim: Fedâilü's-Sahabe 34


KUR'AN-I KERÝM


9- ?????????? : ???? ????????? ?????????? ???????????.
9- "Sizin en hayýrlýnýz: Kur'aný öðrenen ve öðreten kimsedir".


10- ?????????? ??????????? ????????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ?????????????.
10- "Kur'an okuyun. Zira Kur'an, kýyamet günü Kur'an ehline þefaatçi olarak gelecektir".


11- ????? ????? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ????????.
11- "Allah, bu kitap sebebiyle -yani Kur'ana uyduklarý için- pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle -yani Kur'ana uymadýklarý için- pek çok milleti alçaltýr".


12- ???????? ??????? ??????????? ???? ????????? ??? ?????????????? ???????: ??????? ?????? ?????????? ??????????.
12- "Size iki þey býraktým. Bu iki þeye sýmsýký sarýldýðýnýz müddetçe asla sapýklýða düþmezsiniz:
-Bunlardan biri: Allah'ýn Kitabý -Kur'an-ý Kerim-,
-Diðeri ise: Peygamberinin Sünneti'dir".

9-Buharî: Fedâilü'l-Kur'an 21
10-Müslim: Salâtü'l-Müsafirîn: 252
11-Müslim: Salâtü'l-Müsafirîn: 260
12-Malik, Muvatta: Kader 3; Ebu Davud: Menasik 56.SÜNNET'E SARILMA


13- ?????????? ??????????? ????????? ???????????? ????????????? ??????????????? ???? ???????.
13- "Benim sünnetime sarýlýn. Benden sonra gelecek olan ve kendilerine hidayet verilen raþid halifelerin -yani dört halifenin- yoluna uyun".

14- ???? ?????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????? ?????.
14- "Kim bana itaat ederse, Allah'a itaat etmiþ olur. Kim bana karþý gelirse, Allah'a karþý gelmiþ olur".

15- ?????? ???????? ???????? ????? ????????? ???????????? ????? ????????? ???????????.
15- "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý:
-Benimle beraber yaþayan mü'minler "SAHABE" dir.
-Sonra onlarýn ardýndan gelenler "TABÝÎN" dir.
-Sonra da bunlarýn ardýndan gelenler "ETBÂUT-TABÝÎN" dir".

16- ???? ???????? ??? ????????? ????? ??? ?????? ??????? ?????? ?????.
16- "Kim, bizim bu iþimizde -dinimizde- bulunmayan -dine aykýrý- bir þey -yani BÝD'AT veya HURAFE- icad ederse, bu reddedilir".

13-Tirmizî: Ýlim 16; Ebu Davud: Sünnet 5; Ýbn Mace: Mukaddime 6.
14-Buharî: Ahkâm 1; Müslim: Ýmare 33
15-Buharî: Sulh 5; Müslim: Akzýye 17
16-Buharî: Ýman 39; Müslim: Müsakat 108


ÝBADET


17- ??????? ???????????? ????? ????? ????????: ???????????? ?????? ?????.
17- "Amellerin Allah'a en sevimli olaný: az da olsa devamlý olanýdýr".

18-????? ??????? ??? ????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ?????????
18- "Kulun kýyamet günü ilk hesaba çekileceði ameli: Namazýdýr".

19- ??????? ???????????? ???????? ???? ??????? ???????? ???????? ???????????? ????????.
19- "Cemaatle kýlýnan namaz, yalnýz kýlýnan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir".

20-????????? ??????????? ????? ??? ??????? ?????? ??? ????? ?????? ???????: ?????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ????????? ????? ????????...
20- "Yedi kiþi vardýr ki, Allah'ýn arþýnýn gölgesinden baþka hiç bir gölgenin bulunmadýðý o günde -Kýyamet Günü'nde- Allah, bu yedi kiþiyi arþýnýn gölgesinde gölgelendirecektir.
-Bu yedi kiþinin birincisi: Adaletli Devlet Baþkaný,
-Ýkincisi: Allah'a ibadet ve kulluk ederek yetiþen GENÇ'tir..."


17-Müslim: Salâtü'l-Müsafirîn 218
18-Tirmizî: Salât 305; Ebu Davud:Salât 145;Nesaî: Salat 9; Ýbn Mace:Ýkame 102
19-Buharî: Ezan 30; Müslim: Mesacid 249
20-Buharî: Ezan 36; Müslim: Zekât 91


HAYAT ÖLÇÜLERÝ21- ???????? ?????????? ?????? ???? ??????? ??????????.
21- "Veren el, alan elden daha hayýrlýdýr".


22- ??????????? ???? ???????????.
22- "Hayâ -utanma- imandandýr".


23- ???????????? : ???? ?????? ?????????????? ???? ????????? ????????.
23- "Müslüman, diðer müslümanlarýn elinden ve dilinden zarar görmediði kimsedir".


24- ????????? ????? ???????????? ??????????? ????? ???????????.
24- "Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz... Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz".


21-Buharî: Zekât 18; Müslim: Zekât 94
22-Buharî: Ýman 16; Müslim: Ýman 59
23-Buharî: Ýman 4; Müslim: Ýman 64
24-Buharî: Ýlim 11; Müslim: Cihad 5GÜZEL AHLÂK

43
KENDÝ CENAZE NAMAZINI KILAN ÞEHÝTLER
Kirte muharebeleri sýrasýnda bölükler arka siperlerde hücum sýralarýný beklemektedirler. Ön siperlerdekiler ileri fýrlamýþ
boðuþuyorlar. Yüzbaþý hucum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmýþ siperden fýrlamak için hazýr. Sinirler gergin ! ...
Bütün dudaklar kýpýr kýpýr dualar okuyor, kelime-i þehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaþý erlere sesleniyor...
"Yavrularým... Aslanlarým... Biraz sonra Cenab-ý Rabb'ül Alem'in huzuruna varacaðýz. Abdestsiz gitmeyelim... Haydi !
Tüfeklerimizin kabzalarýna ellerimizi sürüp, hep beraber teyemmüm edelim..."
Teyemmüm edilir... Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra Yüzbaþý;
" Çocuklarým... Sanýyorum biraz daha bekleyeceðiz... Önümüzde biraz daha zaman var. Ýleride arkadaþlarýmýz þehit oluyor.
Hem onlar için, hem de vakit varken, kendi cenaze namazýmýzý kendimiz kýlalým..."

" Kabe Karþýmýzda... "

Arkadan Of'lu Ali çavuþ baðýrýr. " ER KÝÞÝ NÝYETÝNE... "

O gün yapýlan hücumda, kendi cenaze namazýný kýlan pek az kiþi sað kalabilmiþti.
Onlar Allah'a verdiði sözü tuttular....
Yüce rabbim herkese böyle ölmeyi nasip etsin.Vataným için caným feda olsun!!!!!! 
       
44
Eski Konular Arþivi / BÝR KADIN...
28 Eyl, 2006, 12:15

Sanmayýn ki gidene aðlar kadýn! Gidenin giderken koparttýðý yerdir onu
aðlatan, orada býraktýðý yaradýr. O yaranýn hiç kapanmayacaðýný, kapansa
bile izinin kalacaðýný bilir kadýn; o yüzden aðlar.
45
Þiirler / Hayat bana yalan söyledi...
03 Ağu, 2006, 12:00

--------------------------------------------------------------------------------
HAYAT BANA YALAN SÖYLEDÝ


Ýlk kez hesaplaþýyorum kendimle...
Tuhaftýr kalemi, kâðýdý ve seni
Onca sevmeme raðmen,
Sana ilk kez yazýyorum...

Þimdi sen yoksun, seni düþünmek var.
Çocukken de seni düþünürdüm her gece,
Radyo dinler, þiir yazardým,
Her Çarþamba pazara giderdik annemle,
Babam maaþ aldýðýnda baklava yerdik.
Dondurmayý da çok severdik,
Ablam üç top yerdi, ben iki top,
Yalnýzca bu yüzden kavga ederdik.

Oysa, oysa hayatýmýn vazgeçilmeziydi ablam,
Onun da yüzü hiç gülmedi,
Hayýrsýzýn birine kaçýp mahvetti hayatýný,
Aklýmdan hiç çýkmaz gittiði günkü karanlýklar.

Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi deðil,
Gözlerimde halâ bir çocuk aðlar,
Düþlerimi gezdirdiðim bulutlar,
Bir tohumun özlemiydi çiçeðe,
Ve halâ kulaklarýmda annemin sesi,
Bitirsen þu okulu, bir iþe girsen...

Þiirle karýn doymadýðý doðruydu,
Bak Cemil okudu mühendis oldu,
En güzel kýzýyla evlendi Üsküdar'ýn,
Evinide aldý arabasýný da...

Ben ise baðlama çalardým kendi halimce,
Sesim güzelmis öyle derlerdi,
Nereden bilirdim,
Hep hüzünlü türküleri söyleyeceðimi?
Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardým Almanya'daki abime,
Okulu bitireceðime söz verirdim,
Masum düþlerimin o en sürgün adasýnda,
Bakýþlarý uzaklara dalýp giden þarkýlar
Ve mevsimsiz solmuþ bir çiçek gibi,
Ayaklar altýnda nasýl ezilirse umut,
Benim de güneþimi iþte öyle çaldýlar.
Öyle tutsak aldýlar sevinçlerimi.

Sensiz geçen her günü hesabýma yazdýlar,
Þimdi öyle uzak ki...
Çay içip simit yediðimiz o günler,
Kardeþine karne hediyesi, uçurtma yaptýðým günler
Öyle uzak ki...

Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin,
Ekmek tanesine kanat çýrpmasý,
Ve bir anne duasý kadar içten sevmiþtim seni.
Fener stadýnda Beþiktaþ maçý,
Ve parasýzlýðýmýz devam ederken,
Bütün mavilerimi sana vermiþtim.
Kaybetmek alnýma yazýlmýþ sanki
Olmadý bir tanem...
Hayat bana yalan söyledi.

Babanýn tayini çýkýp ta gittiginiz o kýþ,
Yine pençe yaptýrmýþtýk ayakkabýlarýmýza,
Sana söyleyememiþtim ama iþten ayrýlmýþtý babam,
Kapanmýþtý çalýþtýðý lokanta.

Senet zamanlarý daha bir çökerdi omuzlarý,
Ve akþam trenlerinin iþçi yorgunluðuyla
Daha bir uzardý raylar.
Sitemlerim bile eðlenmiþti hayata,
Öfkeli bir yanardað isyanlara uyanmýþtý,
Üstelik, üstelik sen de yoktun artýk,
Oysa, yalnýzca sen öpmüþtün gözlerimi,
Bir yaný hep eksik kalmýþ çocukluðumun.

Aslýnda her insan yenikti hayata,
Ve birazda küskün...
Son trende kaçýnca istasyondan,
Öyle kala kalýrdýk yorgun ve üzgün,
Kendime düþmanlýðým bu yüzden,
Hep kendime piþmanlýðým...
Þimdi her þeyim yarým,
Fotoðrafýnýn arkasýna ne yazdýðýmý bile çoktan unuttum.

Bir silâhým olsaydý, bir silâhým,
Yoksulluðu þakaðýndan,
Kaybetmeyi kalbinden,
Ve sensizliði alnýnýn tam ortasýndan vururdum.

Düzmece duygular harcým deðildi,
Uzak denizlerin fýrtýnasýydým,
Karlý daðlarýn kekliði...
Yoksuldum yoksul olmasýna ama onurluydum.

Þimdi ne sen varsýn, ne o eski sevdalar,
Olsun, üstüme devrilse de bu saðýr karanlýk,
Akþam olur þairlere gün doðar,
Bir kerecik söyle demiþtin,
Söyleyememiþtim hani
Ýþte þimdi söylüyorum:
SENÝ SEVÝYORUM.

Fatih KISAPARMAK
_________________

46
Ne zaman son bulacak bu bekleyiþ, ne zaman bitecek bu isyan...

--------------------------------------------------------------------------------

Ýþte...
Sensiz geçirdiðim bir gece daha oluyor.Ýçimde yine hüzün, yine yalnýzlýðýn buruk acýsý, yine büyük özlemin içimi kemiriyor bu gecede.
Ýstemiyorum gece olmasýný...
Korkuyorum sensiz karanlýktan, her geceki gibi yine sensiz hayallerim, yine bu ýzdýrap, yine bu yüreðimin çýðlýðý, yine bu derin çýð....
Ne zaman son bulacak bu bekleyiþ, ne zaman bitecek bu isyan...
Sevmiyorum geceleri...
Bu ýssýz sokaklar yalnýzlýðýmý kamçýlýyor, sensizliði yaþatýyor bana. Ürkek bir çocuk gibi kapkara gökyüzüne bakýyorum endiþeyle, durduramýyorum bu ýzdýrabý, üþüyor yüreðim sensizlikten.
Nefret ediyorum gecelerden....
Öylece bakýyorum bomboþ gözlerle etrafa, yoksun yine...Rüzgar esiyor delice, saçlarýmla oyun oynuyor, yüzüme vuruyor bir tokat gibi gecenin ayazý
Olmasýn artýk gece...
Bilmeyim günlerin nasýl geçtiðini, özlemi yaþamasýn bedenim.Gözlerim görmesin karanlýðý, hissetmeyim sensizliðin nasýl bir duygu olduðunu.
Býktým gecelerden....
Beynimi yiyip bitiren bu hasret yazýlarýný yazmayým artýk, yokluðunu anlatmayým karanlýða, paylaþmasýn benimle gece sensizlik hüzünlerimi.
Son bulsun geceler....
Yerden yere vuruyor bu keder beni, kelepçeler takýlmýþ kalbime suçlu gibi, kýpýrdayamýyorum nefes alamýyorum, konuþamýyorum. Kaskatýyým, taþ gibiyim, öylece donuðum. Bekliyorum saatlerin geçmesini bu isyanýn son bulmasýný...
Sabah olsun artýk, bitsin bu haykýrýþ geceleri....
47
Hayýrlý Cumalar

MÜLK SÜRESÝ (20. AYET)


RAHMAN'DAN BAÞKA SÝZE KALKAN OLABÝLECEK VE SÝZÝ TEHLÝKELERE KARÞI KORUYABÝLECEK KÝMSE VAR MI? BU HAKÝKATÝ ÝNKAR EDENLER, BÜYÜK BÝR YANILGI ÝÇÝNDELER!


Çok þey yazamak geliyor içimden... Bazen de derin sesizliklere gömülmek... Tezatlar içinde hayat devam ediyor. Yazmaya pek fýrsat bulamýyorum. Bazen býrakmayý düþünüyorum blog iþini.. Ama içim el vermiyor.. Ýyi geliyor burada olmak... Gelirim yine yakýnda o vakte kadar hoþçakalýn...
49
Seni Vazgeçilmez Kýlan

--------------------------------------------------------------------------------

Ne sineme döktüðün
Seni kokan saçlarýn,
Ne bakýþlarýnda kaybolduðum
Eþsiz gözlerindi

Seni vazgeçilmez kýlan,
Varlýðýna sebep
Sonsuz sevgi,
Ve sevgiye barýnak
Sýcacýk yüreðindi.
50
Bilirizki hemen hemen bütün þiir ler yazýlar ayrýlýk ve özlemle ilgilidir...
Ayrýlýða dair o kadar sözler vardýrki baktýðýmýzda görürüzki bu sözler sevdaya dair sözlerdir..
Ayrýlýkta olsa bu yaþanmýþtýr bitse bile bizim hayatýmýzýn bir parcasýdýr..
Bunu her zaman kalbimizde belki bir sýzý belkide bir acý olarak taþýyacaðýz......

Yoksun artik
Hersey karanlik
Hersey bombos
Bir söyleyebilseydim sana
Seviyorum, gitme diyebilseydim
Eminim bu acilari cekmiyecektim
Oysa simdi yoksun, yine kaybettim
biliyorum, dönmeyeceksin bir daha
Biliyorum hersey bosuna
Ve biliyorum
Seni UNUTAMAYACAGIM asla!!!!!!!!!

Sevgiyle ve Aþkla kalýn(ayrýlýðý yaþamadan)   
51
DOSTLUK

Kötü karakterli bir genç varmýþ. Bir gün babasý ona çivilerle dolu bir torba vermiþ.

"Arkadaþlarýnla tartýþýp kavga ettiðin zaman her sefer bu tahta perdeye bir çivi çak" demiþ. Genç ilk günde tahta perdeye 37 çivi çakmýþ. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalýþmýþ ve geçen her günde daha az çivi çakmýþ. Nihayet bir gün gelmiþ ki hiç çivi çakmamýþ. Babasýna gidip söylemiþ ; babasý onu yeniden tahta perdenin önüne getirmiþ.

Gence : "Bugünden baþlayarak tartýþmayýp kavga etmediðin her gün için bir çivi çýkart" demiþ.

Günler geçmiþ bir gün gelmiþ ki her çivi çýkarýlmýþ.

Babasý ona "aferin ; iyi davrandýn ama bu tahta perdeye dikkatli bak. Artýk geçmiþteki gibi güzel olmayacak demiþ. Arkadaþlarla tartýþýlýp kavga edildiði zaman kötü kelimeler söylenilir. Her kötü kelime bir yara (delik) býrakýr. Arkadaþýna bin defa kendisini affettiðini söyleyebilirsin ama bu delik aynen kalacak kapanmayacak. Bir arkadaþ ender bir mücevher gibidir; seni güldürür yüreklendirir, sen ihtiyaç duyduðunda yardýmcý olur, sana yüreðini açar" demiþ.

Sen de arkadaþlarýn ile bu mesajý paylaþ, sana gönderen arkadaþýn ile paylaþ. E-mailin dolduðu zaman ne kadar arkadaþýn var öðreneceksin. Senin arkadaþlýðýn için çok teþekkür ediyorum. Senin tahta perdene çaktýðým çiviler varsa eðer beni affet.
52


Kaç kiþi olduðumuzu gösterelim arkadaþlar... O bizlere emanet etmiþti bu Cumhuriyeti...

http://www.kanalturk.com.tr/haber.php?haber_id=51200
53
Dostlar ýrmak gibidir,
kiminin suyu az, kiminin çok
kiminde elleriniz ýslanýr yalnýzca
kiminde ruhunuz yýkanýr boydan boya

insanlar vardýr; üstü nilüferlerle kaplý, bulanik bir göl gibi...
Ne kadar uðraþsanýz görünmez dibi.
Uzaktan görünüsü çekici, aldatýcý
içine daldýðýnýzda ne kadar yanýltýcý....
Ne zaman ne geleceðini bilemezsiniz;
sokulmaktan korkarsýnýz, güvenemezsiniz!

insanlar vardýr; derin bir okyanus...
Ýlk anda ürkütür, korkutur sizi.
Derinliklerinde saklýdýr gizi,
daldýkça anlarsýnýz, daldýkça tanýrsýnýz;
yanýnda kendinizi içi boþ sanýrsýnýz.

insanlar vardýr, coþkun bir akarsu...
Yaklaþmaya gelmez, alýr sürükler.
Tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!
Ne zaman nerede býrakacaðý belli olmaz;
bu tip insanla bir ömür dolmaz.

insanlar vardýr; sakin akan bir dere...
Ýnsaný rahatlatýr, huzur verir gönüllere.
Yanýnda olmak baþlý baþýna bir mutluluk.
Sesinde, görüntüsünde tatlý bir durgunluk.

insanlar vardýr; çeþit çeþit, tip tip.
Her biri baþka bir karaktere sahip.
Görmeli, incelemeli, doðruyu bulmalý.
Her þeyden önemlisi insan, insan olmalý...

insanlar vardýr; berrak, pýrýl pýrýl bir deniz.
Boþa gitmez ne kadar güvenseniz.
Dibini görürsünüz her þey meydanda.
Korkmadan dalarsýnýz, sizi sarar bir anda.
Içi dýþý birdir çekinme ondan.
Her sözü içtendir, her davranýþý candan...

Can Yücel
54

ONA DE KÝ;
   Giderken beni de beraberinde götürdü. Ondan geriye kalanlarý da ben kaldýrdým.
Mektuplarý kutularýn içine býraktým. Resimler diðerlerine ait resimlerin hemen yanýnda duruyor. Þiir pek yazmamýþtý zaten. Ama nafile, ondan henüz kurtulamadým. Yazdýklarý sadece kaðýt parçasýnýn üzerinde kalmýþ olsa da, okuduðumda sesi kulaklarýmda yankýlanýyor. Resimlerine ne zaman baksam göz kapaklarý kýmýldýyor. Gülümsemesi duvardaki resim üzerine takýlý kalmýþ. Ne kadar uðraþsam çýkmýyor. Panik içinde kendimi dipsiz bir kuyunun içinde çýrpýnýrken buluyorum. Duvarlar üstüme geliyor.
   Þimdi, yani o yokken hayat gözüme batýyor. Ne güneþli günler, ne ihtiraslý insanlar, ne de ulvi amaçlar umurumda. Bir ben varým! Milyarlarca insan bir yanda, ben hemen þurada yalnýzlar bulvarýnýn köþe baþýndayým. Kanlý bir aþk muharebesinden sað kurtulan yaralý bir savaþ artýðýyým. Üstelik ONSUZ!!! Yani eskisinden daha GÜÇSÜZ, daha KIRILGAN, yani daha ANLAMSIZ......
   Koca bir çukur dolmayý bekliyor!!!
   Anýlar ve anýlar o çukurun mezar taþlarý gibi baþýmda dikiliyor:(((
love :'( love :'( :? :? :?
55
Sen Giderken Ben Yüreðim Ellerimde,Gözümde Yaþlar seni seyredeceðim…
Ta ki karanlýðýn Ýçinde Kaybolana Kadar…
Sonra Yavaþ yavaþ Yüremeye Baþlayacaðým…
Attýðým Her Adým Beni Senden Biraz Daha Uzaða Götürecek..
Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden Yüreðime..
Her Damlada Seni Çaðýracaðým…..
Nereye Gittiðimi Bilmeden Yürüyeceðim Saatlerce… Ölümü Düþüneceðim Sonra… Her Seye Son Vermeyi… Ama Aklýma "Sen" Geleceksin.. Cesaret Edemeyeceðim.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden..Her Damlada Seni Yaþayacaðým…
Hiç Bitmeyecek Bu Gece… Bundan Sonraki Gecelerin Bitmeyeceði Gibi.. Sabaha Kadar Resimlerine Bakacaðým.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden.. Her Damlada Seni Hatýrlayacaðým…
Elim Telefona Gidecek.. Senin Aramaný Bekleyeceðim... Sana Baðýrmak, Haykýrmak Ýsteyeceðim.. Ama Belki Korkudan Belki Ýstenmemenin Verdiði Üzüntüden Arayamayacaðým.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden..Her Damlada Seni Duyacaðým....
Güneþ Doðacak.. Kimin Ýçin Acaba?? Benim Ýçin Olmadýðý Kesin… Kendimi Yollara Atacaðým.. Kalabalýðýn Ýçine Karýþacaðým… Tutunacak Bir Dal,Sýðýnacak Bir Liman Arayacaðým Kendime… Aklýma "Sen" Geleceksin.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden.. Her Damlada Seni Srayacaðým..
Dostlarým Soracak.. Neden Diye Soracaklar.. Neden Gitti?? Verecek Bir Cevap Bulamayacaðým..Bildiðim Tüm Kelimeler Sanki Senle Beraber Gitmiþ Gibi Olacak.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden… Her Damlada Seni Göreceðim…
Ýþte Senin Ýstediðin Oldu.. Ýþte Benim Hayatýmýn Özeti..
Her Þeye Raðmen Ayrýlmakta Kararlýydýn… Ama Bende Seni Ýçimde Yaþatmaya Kararlýyým.. Býrakta Hiç Deðilse Seni Ýstediðim Gibi Yaþayayým… Son Gülüþünün Sýcaklýðý Kalsýn Gözlerimde… Son Söylediðin Söz Elveda Birtanem Deðil SENÝ SEVÝYORUM Olarak Kalsýn… Sen Git Ben Gelmiyorum… SENDEN KALANLARLA BURADA KALACAÐIM… Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden… Her Damlada Sana Yeniden Aþýk Olacaðým!!!!!!!!!!!
56
Bu gün belki 50.kez yýrttým attým.Seni anlatmak istediðim kaðýdý; bir þeyler vardý Ýçimde tarif edemediðim bir þey ,sanki bazý þeyler silinmiþti. Ve bir þeyler filizleniyordu çok küçük bir fidan; bu fidan sanki kýrýlacak gibi duruyordu dokunmaya korkuyorum .


Kaç zaman oldu acaba bu perdeleri aralamayý odama hava girmeyeli kaç gün, dýþarý çýkmayalý kaç zaman oldu ? bir dost'a merhaba demeyeli ben meðerse ne kadar öldürmüþüm bu yüreði dört duvara hapsetmiþim daraltmýþým dünyamý .


Onun güneþ gibi sýcaklýðýný hissettiðimde her þey daha baþka görünmeye baþladý gözümde, bu ev bu kadar güzelmiydi,ya çiçeklerim krizantamler, gül,papatya ,sardunya ve kolanya çiçeði sizin güzelliðinizi unutmuþum o hapsolduðum dört duvar arasýnda, kötü bir susen yüzünden .


Açýyorum dolabýmý sürekli üzerimden çýkmayan siyahlar siz söyle durun artýk,Gelin benim penbelerim,mavilerim,yeþillerim,kýrmýzý elbisem ..Ýçim içime sýðmýyor yüreðim taþýyor yeþil yapraklarýn tazeliðinde bir aþk bendeki .


Yüzündeki huzurla son buluyor dertler, acýlar ve düþünceler .Gözümde çelimsiz bir insan görüntüsü deðil , bütün hayatýnýn yüz hatlarýnda ifade ediliþ sureti sendeki... benim vurulmuþluðum o hep sendeki .
alýntý