İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - KaLpsiz

1


Hayat, maalesef insanlara her zaman istedi?i ?eyler ya?atmaya bilir. Kimi zaman oldukça zor dönemlerden geçiyoruz ve her ne kadar bunlar? atlatmaya çal???yor olsak bile; emin olun bir yerde muhakkak t?kan?yoruz. Ç?kmaya çal???yoruz, kilitli kald???m?z yerden ama bunu da beceremiyoruz. ?nsan, maalesef sadece kilitli kap?lar ard?na kapanm?yor. Gerek kendi bedenine gerek ise de bir ba?kas?n?n da bedeninde de kilitli kalabiliyor.

Hayat?m?z?n baz? dönüm noktalar?nda belki de oldukça zorland?k ama bir ?ekilde kurtulmay? bildik. Her ne kadar tam anlam?yla bir kurtulmadan söz edemiyor olsak bile; muhakkak bir ?eyler atlatt?k. Ço?u zaman yan?m?zda insanlar yoktu, yaln?zca bir kalem ve bir ka??t vard? ve biz bu iki ?eyi bir s???nak olarak gördük. Bu site de bir s???nak. Ac?lar?n telaffuz edilemeyecek kadar derin oldu?u yerde mesela, ya da mutlulu?un zor dile getirildi?i yerde bir yol gösterici olarak da görebilirsiniz.
?nsan ço?u zaman dü?ündü?ü ?eyleri telaffuz etmekte zorlan?yor ya da yeteri kadar birikimi olmad??? için dile getirmekte zorlan?yorsa diyebiliriz. sozebesi.com bu zamanlarda sizler için telaffuzu do?ru bir ?ekilde edecektir. Birçok türde sözü bulabilece?iniz yer, buras?d?r. Ayn? zamanda sadece söz olarak bakmamak gerekiyor; do?um günü sözlerinden, cuma mesajlar?na, komik sözlerden günayd?n mesajlar?na kadar birçok türde kategori bulmak oldukça mümkün. Ayn? zamanda ünlü sanatç?lardan, güzel sözlerde yer al?yor. Bahsetti?imiz üzere bizler birer insan?z, gerekli telaffuzlar? zor bulabiliriz ama bir ?air veya bir yazar ac?n?n her halini daha iyi telaffuz edecektir ve bu bak?mdan dolay? da onlar bir kalbe ula?may?, bir kalemle yapabilirler.

Buraya sadece söz olarak bakman?zda bir bak?ma yanl?? olacakt?r. Çünkü sitenin içerisinde bir ?iir kö?esi bulunmaktad?r ve bu elbette siteyi daha i?levsel bir hale getirilmesi için sa?lanm?? bir yöntemdir. E?er sizlerde sosyal medya arac?l??? ile birilerine laf dokundurmak istiyorsan?z veya mutlulu?unuzu/ac?n?z? payla?mak istiyorsan?z; sozebesi.com tüm bu duygular?n?z? tekrar ye?ertmek için burada diyebiliriz. Yapman?z gereken tek ?ey, hangi duygu içerisinde oldu?unuzu bulman?z, gerisi gelecektir.3
Vay be! Nekadar oldu görü?meyeli?
sen ya??yonmu :)
4
Þiirler / Günaydýn Mesajlarý
04 Mar, 2014, 00:53
Biraz reklam olsada bi sakýnca görmüyorum baþarýlar...
5

çok güzel bir konu teþekkürler


Biz teþekkür ederiz okuduðunuz için.
6
[youtube=425,350]http://youtu.be/0gxqrUwpIPs
[/youtube]
Ve Gittin…!
Sabah Ezanlarýndan Sonra Okunan Selanla Bitti Bu Masal
Gökten Düþen Tek Bir Elmayla
Baþladýðým Yere Döndüm.
Öðütlenen Ve Örgütlenen Bir Yalnýzlýkla
Hiç Hatýrlanmayacak Günlerin Ýçindeydim Ýlk Zamanlar..
"Gidersem" Diye Aklýndan Geçirdiðin
Günlere Ýhanet Baþladý Sonrasýnda..
Ýkisi Hariç
Gittin Ve Sesini Çok Özledim
Doðru.
Parmaklarýmý Kýrdým Telefonlara Uzanmamak Adýna.
Gittin Ve Sen Gibi Kimseyi Sevemedim.
Sen Bana Gölgeni Býrakmýþtýn
Bede Sana Kefene Sarýlý Yüreðimi…
Birbirimize Verdiðimiz
Hayat Hediyelerimiz Bu Ýkisi Ýþte..
Hiçbir Akýl Hastanesi Kabul Etmedi Beni
Yanýlmamýþtým
Aþkýn Akýlla Bir Alakasý Varmýki Kabul Etsinler..
Þaþýrttým Seni
Gidersem Diye
Aklýndan Geçirdiðin Düþüncelere
Ýhanet Ettim..
Gittin Ölmedim
Acýlarý Bana Akan Sevgimde Boðulmadým
Zamanla Unutursun Diyenlere Ýnat
Yokluðunu Varlýðýna Çevirerek
Zamanlarý Büyüttüm
Gidiþinin Ýntikamaýný Alýndým
Sermedim Kimsenin Yoluna Kendimi
Yarýsýzlýða Yakýþýr Ýntiharlarý Seçmedim
Zarar Vermedim Sana
Ve Sana Yakýn Bütün Bir Hayata….
Gittin…

"Kahraman Tazeoðlu-Ve Gittin..." Kalpsiz'den Burçin'e ithafen.
7
Uçarcasýna yaþadýðým bir aþkýn sonunda kanatlarým sende kaldý. Þimdi hayat ne güldürüyor, ne aðlatýyor, ne öldürüyor ne de yaþatýyor. Bir türlü adýný koyamadýðým þey; sende yok olan aþk bende neden yaþýyor?
8
Gerçeklerden ve içimdeki kalbi dinlemekten ne kadar kaçabilirim?
Yaþamaktan, nefes almaktan vazgeçebilirmiydim?
Hayatýn bu kadar baskýsý neden?
Neden birini sevdiðinde hep en olmadýk zamanda kaybediyorsun?
Hayat neden bu kadar acýmasýz?
Kaybetmek neden bu kadar acý?
Kafaný yastýða koyduðunda neden huzur yok?
Neden insanlar böyle?
Neden bu kalbim bu kadar boktan birþeye inanýyor?
Neden beynim kalbimi reddediyor?
Neden ben her defasýnda baþa dönüyorum?
Herþey iyi giderken neden birþey herþeyin içine ediyor?
Bir kýz için deðer mi?
Bir aþk neden bu kadar anlamsýz?
Mutluluk ne?
---
Býrakýp gitmek istiyorum herþeyi!

kaynak : beyaz
9
Gökhan Özen - Üþüyorum

Sen uçurumsun tutunamam
Tutsak düþer çýðlýklarým
Gözlerinin akþamýnda
Oturur sana aðlarým

Üþüyorum ödünç ver ellerini
Üþüyorum üstüme ser yüreðini
Sað yaným dertli, sol yaným ayaz
Savur gönlüme yangýnýn küllerin

[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=JnXwTMvkiRA[/youtube]
10
Güzel olan
Her günü seninle tekrar tekrar yaþamak
Erimek yarýný olmayan zamanlarda
Durdurmak bir yerde bütün saatleri
Bütün kurallarý kýrýp parçalamak
Sonra varmak o yerlere
Mevsimlere dur demek
Kar yaðarken çiçek açtýrmak aðaçlara
Güneþi bir akþam saatinde tutup býrakmamak
Sonra doldurmak ay ýþýðýný kadehlere
Delicesine içmek
Ve unutabilmek her þeyi ansýzýn
Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin
Birlikte geçmiþ, gelecek bütün çaðlarý aþmak
Güzel olan
Sevmek seni Tanrýlar gibi
Seninle Tanrýlaþmak…

Bir gün bu akan sele dur diyeceðim, göreceksin
Ne bu þehir kalacak
Ne bu duygusuz sürü
Bu korkunç kalabalýk
Her vapur seni getirecek bana
Bütün istasyonlarda seni bekleyeceðim
Kapýlar sana açýlacak
Senin için söylenecek þarkýlar
Þiirler senin için yazýlacak
Her evde bir resmin
Her meydanda bir heykelin olacak
Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi
Kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi
Kopup ötelerden, ötelerden
Yalnýz bana geleceksin
Bir gün bu akan sele dur diyeceðim göreceksin.

Ben eskimeyen tek güzelliði sende gördüm
Sende buldum eriþilmez hazlarý
Yanýnda sýyrýldým korkulardan, yalanlardan
Duygularýn en ölmezini sende duydum
Susuzluðum dudaklarýnda dindi
Yalnýzlýðým ellerinde
Çoðu gün unuttum açlýðýmý
Sende doydum…

Ýlk defa seninle bütünlendim, anlýyor musun
Anladým yaþadýðýmý her nefes alýþta
Seninle geçtim bütün zamanlardan
Seninle var oldum
Eridim seninle bir sonsuz çalkanýþta.

Boynunda bir yer vardýr, ben bilirim
Ne zaman oradan öpsem,
Deðiþir gözlerinin rengi
Yanar dudaklarýn, terler avuçlarýn
Dökülür kapkara aydýnlýk gibi
Omuzlarýna saçlarýn
Gitgide artar kalbinin vuruþlarý
Bir musiki halinde dünyamý doldurur
Ansýzýn bütün sesler kesilir
Zaman durur
Bir baþ dönmesi baþlar o en yükseklerde
Her gün seninle yeniden var oluruz
Eriyip kaybolduðumuz yerde…

Sesini duymadýðým gün
Yaþanmýþ deðil
Açan çiçek deðil
Öten kuþ deðil
Yüzünü görmediðim gün
Ýçimde yýldýzlar sönük
Güneþler güneþ deðil
Seni sevmediðim gün
Seni anmadýðým gün
Olacak iþ deðil…

Her günüm seninle geçsin
O güneþe en yakýn
Kimsenin varamayacaðý bir dað baþýnda
Uçsuz bucaksýz uzak denizlerde
Ýnsan ayaðý deðmemiþ ormanlarda
Uzaklarda, en uzaklarda
O gemilerin uðramadýðý limanlarda
Iþýðým ol, alýnyazým ol benim
Vataným ol, evim ol
Yeter ki bir ömür boyu benim ol
Her günüm seninle geçsin…

Ümit Yaþar Oðuzcan

11
Erkeðin de hanýmý üzerinde hakký çoktur. Kadýn kocasý ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i þerîfte buyuruldu ki:
"Kadýnýn cihâdý, kocasý ile iyi geçinmektir." (Taberânî)
Bir kadýn, kocasýný güzel karþýlar, güzel sözler söyliyerek hoþnutluðunu kazanmaya çalýþýrdý. Peyamber aleyhisselâm, kadýnýn bu hareketinden dolayý kocasýna buyurdu ki:
"Hanýmýna selâm söyle, yarý þehid sevâbýna kavuþtuðunu haber ver!" (Þir'a)
Kadýnlarýn Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydýr.
"Kadýn, beþ vakit namazý kýlar, orucunu tutar, kendini yabancýlardan korur ve kocasýna muti olursa, Cennete girer." (Ýbni Hibbân)
" Kocasý razý olduðu halde ölen kadýn Cennete girer." (Tirmizî)
Kadýna zînet eþyâsý mubâhtýr. Zînet almak için kocasýný müþkül duruma düþürmemeli, yabancýlara zînetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zînetleri Cennete girmelerine ma'nî olmaz.
"Cennette kadýnlarýn az olduðunu gördüm. Sebebini sordum. "Onlarý altýn ve zînet eþyâsý meþgûl etti." dediler." (Ý. Ahmed)
Kocasýna, elinden geldiði kadar güler yüzlü davranýp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir.
"Kýyâmette Allahü teâlâ, kocasýna dili ile eziyet eden kadýnýn dilini 70 arþýn uzun yapýp, boynuna dolar. Kocasýna kötü gözle bakan kadýný da baþý kesik ve bedeni parçalanmýþ hâle çevirir." (Þir'a)
Kadýn, (Senden ne gördüm) diyerek küfrân-ý ni'mette bulunmamalýdýr!
"Eðer kocalarýna karþý küfrân-ý ni'mette bulunmasalar, namaz kýlanlar hemen cennete girerdi." (Þir'a)
"Cehennem halkýnýn ekseriyetini kadýnlarýn teþkil ettiðini gördüm. Sebebi de, çok la'net ederler ve kocalarýna karýþ küfrân-ý ni'mette bulunurlar." (Buhârî)
Kocasýna bir iyilik yapmýþsa, baþýna kakmamalýdýr. Yeme ve giyme gibi husûslarda kocasýný üzmemeli, yapamýyacaðý þeyi ondan istememelidir! Kocasýnýn þerefini korumalý, her iþte onun rýzâsýný kazanýp gönlünü hoþ etmeye çalýþmalýdýr!
"Kocanýn hanýmý üzerindeki hakký, benim sizin üzerinizdeki hakkým gibidir. O hâlde kocasýnýn hakkýný gözetmiyen, Allahýn hakkýný gözetmemiþ olur." (Þir'a)
Kadýn, kocasýný üzmemelidir. Birgün Hz. Fâtýma, aðlýyarak babasýnýn huzûruna geldi. Resûlullah buyurdu ki:
- Yâ Fâtýma, niçin aðlýyorsun?
- Kasýtsýz söylediðim bir sözden Ali bana kýzdý. Özür diledim. Fakat onu üzdüðüm için aðlýyorum.
- Kýzým, bilmez misin, Allahü teâlânýn rýzâsý kocanýn rýzâsýna baðlýdýr. Ne mutlu o kadýna ki dâima kocasýnýn rýzâsýný arar, kocasý ondan râzý olur. Kadýnlar için en üstün ibâdet, kocasýna itâ'attir. Erkek, hanýmýndan râzý olunca, o kadýn istediði kapýdan Cennete girmeye hak kazanýr. Kocasýný üzen kadýn, onu râzý edinceye kadar, Allahü teâlânýn la'netinde olur. (R. Nâsýhîn)
12
Erkeðin Hanýmýna Karþý olan Vazifeleri ve Mesuliyetleri Nasýl Olmalýdýr?Hamd Alemlerin Rab'bý olan Allah'a, salat ve salam Onun Rasulüne, aline, ashabýna ve kýyamet gününe kadar O'na ihsanla tabi olanlarýn üzerlerine olsun. -Amin-
"Sizin kadýnlarýnýz üzerenizde elbette hakkýnýz vardýr ve kadýnlarýnýzýn da sizin üzerinizde haklarý vardýr." (Tirmizi, 1083, 3012)
Bundan önceki yazýmýzda kadýnýn eþine karþý olan görevlerini görmüþtük. Bu yazýmýzda erkeðin hanýma olan sorumluluklarý ve görevleri üzerinde duracaðýz inþAllah. Hadistede görüldüðü üzere erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý olduðu gibi kadýnýnda erkek üzerinde haklarý vardýr. Yani evlilik sadece kadýnýn itaat etmesinden ibaret deðildir..
Erkeðin görevleri hususunda genelde bilinen iki þey vardýr. Bunlar: Evinin rýzkýný temin etmek, Hanýmýnýn zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamaktýr. Oysa erkeðin görevleri sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Elbette bunlar yapýlmasý zaruri olan yapýlmadýðý taktirde günaha girilebilecek hususlardýr. Yanlýz evliliði ayakta tutacak, güzel devam etmesini saðlýyacak görevler vardýr ve bunlar genelde erkek tarafýndan pek kabul edilmek istenilmeyen veya gereksiz gözüyle bakýlan görevlerdir. Aslýna bakýlacak olursa, bu görevleri çoðu erkek bilmez dahi.
Bunlarýn birkaçýný sýralayacak olursak;
-Hanýmýna karþý iyi muamelede bulunmasý,
-Onun için temiz, güzel giyinip kokular sürünmesi,
-Zamanýn bir kýsmýný onunla geçirip, ilgilenmesi,
-Onu Ýslam'i Kültürü ile en güzel þekilde eðitmesi,
-Hanýmýnýn kendisine itaat etmesinin farz olduðunu bildiði halde, onun yapamýyacaðý veya istemediði þeyleri zorla yaptýrmamasý,
-Anlayýþlý ve güler yüzlü olmasýdýr (vs)
Erkek evin emiri ve yöneticisidir. Eve çýkan girenden haberdardýr. Ailesini gözetler, korur ve ancak onun izni dogrultusunda hareket edilir. Emir sahibi erkek oldugu için evliliðin büyük sorumluluklarý onun omuzlarýndadýr. Çünkü o evin yöneticisidir. Bir diðer deyiþle evde sözü geçendir. Bu durumda ona büyük iþ düþmektedir. Emir sahibi olduðu için ailesini Ýslam'a göre eðitip bu istikamette yetiþtirebilme gücüne sahiptir.
Bilindiði gibi erkek ve kadýn arasýndaki tek fark kadýnýn duygusal, zayýf olmasý, erkeðinde dayanýklý ve güçlü olmasýdýr. bunun dýþýnda yaratýlýþ gereði aralarýnda bir farklýlýk yoktur. Allah cc. erkeði kadýnýn emiri olarak seçmiþtir ve kadýnýn da emirine itaat etmesini farz kýlmýþtýr. Ýþte kadýn ve erkek Allah'ýn bu nizamýna baðlandýklarý sürece aile kurumunun yýkýlmasý imkansýz olur. Yýkýlmasýnýn en büyük sebeblerinden biri kadýnýn emirine itaat etmemesi oldugu gibi ayný zamanda erkeðinde kadýnýn doðasýný (yaratýlýþýný), yapýsýný anlamamasý ve erkeðin yaratýlýþýndan farklý oldugunun bilincinde olmamasýdýr.
Allah cc., Rasulü aracýlýðýyla kadýnlarýn nasýl varlýklar olduðunu tafsilatlý bir þekilde açýklamýþtýr ki, erkek bunlarý ögrensin ve hanýmýna karþý davranýþlarda dikkatli olsun.. Bakýn Allah Rasulü kadýnlarý doðasýný nasýl anlatýyor:
Ebu Hurayra r.a.'dan rivayetle Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Kadýnlara iyi davranmýzý tavsiye ediyorum; vasiyetimi tutunuz! Zira kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Kaburga kemiklerinin en eðri olaný en üstte olandýr. Eðer o eðriliði tamamen yok etmek istersen onu kýrarsýn. Eðer olduðu gibi býrakýrsan bu kez de tamamen eðri kalýr. Öyle ise bu durumda kadýnlara sürekli iyi tavsiyelerde bulunun." (Buhari 3084, Müslim 2671)
"Þüphesiz kadýn kaburga kemiðinden yaratýlmýþtýr. Hep seni hoþnut edecek þekilde davranamaz. Eðer ondan faydalanmak istersen bu haliyle faydalanabilirsin. Þayet doðrultayým dersen kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý da boþanmasýdýr." (Müslim, Rada' 59)
Bu ve bunlara benzer bir çok hadiste kadýnýn yaratýlýþý açýklanmýþtýr. Kadýn hamile olur, doðum sancýsý çeker ve çocuðunu yetiþtirir. Bu yüzden Allah cc. kadýný çok duygusal ve merhametli yaratmýþtýr. Böylece hiç býkmadan, usanmadan hamile kalabilsin ve herþeye raðmen çoçuklarýný sabrla yetiþtirebilsin. Kadýnlar duygusal ve merhametli olduklarý için herþeye çok çabuk kýrýlýr ve üzülürler. Bir olay karþýsýnda hemen duygularýna kapýlýrlar ve çogu zaman aklý devreden çýkartýp duygularý ile haraket ederler. Bu yüzden erkek evlenmeden önce kadýnýn nasýl bir varlýk olduðunu iyi araþtýrmalý ki kale saðlam ayakta kalabilsin..
Allah'ýn Rasulu "En hayrlýnýz aile fertlerine hayrlý olandýr. Zira ben ehline karþý en hayrlý olanýnýzým." (Tirmizi, Ýbni Mace) diye buyurdu.
Nasýl ki insanlar hiç tanýmadýklarý birileriyle temasta bulunduklarýnda onlarla yakýnlýk kurmak ve güvenlerini kazanmak için tatlý dille ve güler yüzle yaklaþýrlar, onlarý kýrmamak ve kötü söz söylemek için çok dikkatli olurlar, ayný þekilde hanýmlarýna karþýda böyle olmalýdýrlar. Onun yakýnlýðýný ve güvenini kazanmak için bunu yapmak zorundadýr. Hatta hanýmýna dýþardaki insanlarla ilgilendiðinden daha çok ilgilenmelidir. Çünkü kadýn erkeðin hayat arkadaþýdýr. Ömür boyu onunla hayatýný sürdürecek kiþidir. Onu kaybettiði an bir daha kazanma imkaný olmýyabilir.
Öyle insanlar vardýrki, dýþarda herkese karþý hoþgörülü, sakin, yumusak ve naziktirler ama eve gelince bambaþka insan olurlar. Maskeleri düþer dünyanýn en kaba, en asýk suratlý ve en müsamahasýz insaný olur çýkarlar. Ýþte bu hal ehline karþý hayrsýz olmanýn tipik örneðidir.
Allah (cc.) Nisa suresi 19, ayetinde :
??????????????? ??????????????
"Kadýnlarla iyi geçinin" diye emretmiþtir. Ýslam alimleri kadýnlara iyi davrananlarýn deðerli kiþiler, kötü davrananlarýn ise adi kimseler olduðunu ortaya koymuþlardýr ve erkeðin evinde çoçuk gibi fakat dýþarýda erkek gibi davranmasý gerektiði husunda saðlam ölçü vermiþlerdir.
Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir Hadiste Allah'ýn Rasulu þöyle buyuruyor:
"Bir kimse karýsýna kin beslemesin. Onun bir huyunu beðenmesse, bir baþka huyunu beðenir." (Müslim, Rada' 61)
Hiç bir insan mükemmel olamaz. Mükemmellik yanlýzca Allah cc'ye mahsustur. Ve insanlar kusurlu, hata yapabilen varlýklar olarak yaratýlmýþtýr. Her insanýn kusurlarý olabileceði gibi elbet kadýnlarýn da kusurlarý ve hatalarý olur. Evlenecek olan erkek dört dörtlük ve hatasýz bir kadýn arayýþýna çýkarsa öyle bir kadýn bulamýyacaðý gibi hayatý boyunca evlenemiyecektir. 'Kusursuz dost arayan dostsuz kalýr' atasözü yerinde bir tesbittir. Bu yüzden kadýnlarýn kusurlarýný coðu zaman görmemezlikten gelinip Allah Rasulununde buyurduðu üzere onun iyi huylarýnýn hatýrlanmasý gerekli.
Örneðin:
-Eþim istediðim gibi becerikli deðil ama evimi temiz tutar ve güzel yemek yapar
-Biraz hýrçýn ama namuslu ve iffetini koruyan kadýndýr.
-Veya çokta güzel bir kadýn deðil ama ben eve geldiðimle tatlý dili ve güler yüzüyle tüm yorgunluðumu giderir.. gibi iyi huylarýný hatýrlamalýdýr.
Elbette ki kadýnda deðiþebilecek huylar varsa erkek en güzel uslubuyla onu deðiþtirmeye çalýþmalýdýr. Eðer söz konusu (yaratýlýþ gereði) degiþtirilemiyecek huylarsa, bunlar üzerinde durmamalýdýr. Örneðin kadýnlarýn çabuk kýrýlmalarý ve üzülmeleri yaratýlýþ gereðidir. Erkek bunun üzerinde ne kadar uðraþsada kadýndaki bu huyu degiþtiremez. Bunun üzerinde fazla durmayýp bu hususda sabrlý olmasý gereklidir. Ve bu sabrýn mükaafatýný da Allah katýnda alacaðýný unutmamalýdýr.
Allah Rasulu Veda Haccý'nda erkeklere þu öðütlerde bulundu:
"Ashabým! Kadýnlara iyi davranmanýzý tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiþlerdir. Kesin olarak bildiðiniz bir ahlaksýzlýk yapmadýklarý taktirde, onlar üzerinde zorbalýk kurmaya hakkýnýz yoktur. Eðer ahlak dýþý bir hareket yaparlarsa, onlarý yataklarýnda yanlýz býrakýn. Bir yerlerini incitmiyecek þekilde dövün. Þayet size itaat ederlerse, artýk onlara zarar verecek bir þey yapmayýn.." (Tirmizi, Rada' 11)
Genelde erkekler kadýnýn bir hatasýný veya kusurunu gördüklerinde þiddette baþvururlar. Akýl almaz bir þekide döverler. Evet, Allah Rasulu þayet ahlaksýzlýk yaparlarsa, itaat etmezlerse onlarý dövün diyor. Yanlýz dikkat edilmesi ve anlaþýlmasý gereken çok önemli bir mesele vardýr ki oda dayaðýn son yöntem olmasýdýr. ve dayaðýn ölçüsünüde Allah Rasulu belirlemiþtir.
Kadýn, kocasýna baþ kaldýrýr itaat etmezse erkeðin yapacagý ilk iþ ona nasihat ve öðüt vermesidir. Bunu yaparkende kýzmadan, baðýrmadan ve en güzel uslubla uyarmasýdýr. Eðer kadýn itaatsizliðe devam ederlerse ikinci yöntem/yol devreye geçer ki buda bir müddet yataðýný terk etmesidir. Bununlada terbiye edilmezlerse iþte o vakit üçünçü kademe olan dayak gelir. Dayaðýn ölçüsüde onlarýn canýný acýtmýyacak þekildedir. Ve asla yüze vurulmamasýdýr ki ne olursa olsun yüze vurmak caiz degildir. Bunu hemen bir ayetle delillendirelim:
?????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ??????????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ??????
"Baþ kaldýrmalarýndan korktuðunuz kadýnlara önce öðüt verin. Vazgeçerlerse, kendilerini yataklarýnda yanlýz býrakýn. Yine yola gelmezlerse dövün. Eðer size itaat ederlerse, onlarýn aleyhine baþka bir yol aramayýn" (Nisa 34)
Görüldüðü üzere Allah cc. kadýnlarýn ýslah edilmesi için hafiften aðýra dogru üç kademeli bir yol tavsiye etmiþtir. Dayak son kademe oldugu halde günümüz erkeklerinin ilk baþvurduklarý yöntem olmuþtur. Burda yanlýþlýk yaptýklarý gibi dayaðýn ölçüsünüde kaçýrmaktadýrlar. Býrakýn yüze vurmayý ellerine o an ne geçerse onunla büyük bir þiddet uygularlar. Oysaki Allah Rasulu hiç bir zaman hanýmlarýný dövmemiþtir. Hatta bir defasýnda Hz. Aiþe onu sinirlendirdiðinde:
'Ya Aiþa Vallahi eðer Allah'a bu konuda hesab vermiyecegimi bilsem þu elimdeki kürdanla döverdim seni' demiþti. SubhanAllah. Bunda gerçekten büyük bir ders çýkartýlmalý. Kadýnýn bir kusuru görüldüðünde onu dövmek yiðitlik, erkeklik deðildir!..
Yüze vurmanýn caiz olmadýðýný belirtmiþtir. Bunuda þu hadisle delillendirelim:
Muaviye Ýbni Hayde r.a Allah Rasulunun yanýna gelerek: 'Ya Rasulallah! Kadýnlarýmýzýn bizim üzerimizdeki hakký nedir?' diye sorduðunda, Allah'ýn Habibi þöyle buyurdu:
"Yediðiniz ölçüde yedirmek, giydiðiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptýklarý iþin ve kendilerine çirkin olduðunu söylememek.." (Ebu Davud, Rada'41)
Ve yine Allah Rasulu: "Sizden biriniz karýsýný köleyi döver gibi dövmeye kalkýþýyor. Belki de o akþam onunla ayný yatakta yatacaktýr." (Buhari, Tirmizi)
Allah'ýn Rasulu burda kadýnlarý dövmekten men ederken ayný zamanda belkide ayný gece cinsel beraberliði olabileceði eþini nasýl dövebilir diye hayretini belirtmektedir.
Sahabi kadýnlardan bazýlarý AllahRasulu'nun yanýna gelerek kocalarýnýn onlarý dövdüklerine dair þikayette bulundular. Bunun üzerine Allah Rasulu þöyle buyurdu:
"Birçok kadýn Muhammed ailesine gelerek kocalarýný þikayet ediyorlar. Kadýnlarýný döven o kimseler, sizin hayrlýnýz deðildir." (Ebu Davud, Ýbni Mace)


Peki Hayýrlý bir erkek evinde nasýl olmalýdýr.?
Öncelikle eðitici bir koca olmalýdýr. Hanýmýna Ýslam'ý öðretmek için tüm çabasýný harcamalý ve bunun için ona zaman ayýrmalýdýr. Koca hanýmýný nasýl yetiþtirirse, hanýmýda onun çoçuklarýný öyle yetiþtirir. Duyduðu, okuduðu, yeni öðrendiði faydalý bilgileri hanýmýyla paylaþmalý.
Hanýmýna duyduðu özlemi ve sevgiyi her zaman dile getirmelidir. 'Ona herzaman sevgi sözcüklerinde bulunursam þýmarýr' diye düþünülmemeli. Kadýn duygusal bir varlýktýr sevgi sözcükleride duygularýna hitap eder. Ayný zamanda aralarýndaki soðukluðuda giderir. Hanýmý için birþey yapmayý veya almayý düþündüðünde bunu yapamasada en azýndan düþündüðünü dile getirmelidir. Erkeðin düþündüðünü bilmesi dahi kadýný mutlu eder.
Zaman zaman þakalar yapmalý, mizahi konulara yer vermelidir. Evin içinde samimi bir hava meydana getirmelidir. Allah'ýn Rasulu Hz. Aiþe ile koþu yarýþlarý yapardý. Her defasýnda Hz. Aiþe O'nu geçerdi. Fakat bir dönem kilo aldýðý için Rasulullah onu geçmiþti ve 'bu, o yarýþýn rövanþýdýr' diye saka yapmýþtýr. (Abu Davud, Cihad 61)
Arada bir hanýmýný dýþarýya çýkarmalýdýr. Eðer gidebilecekleri ailevi yerler yoksa dahi en azýndan kabristan ziyaretleri yapýlabilir. Böylece hem hanýmýyla zaman geçirmiþ olur hemde hanýmýna ve kendisine ölümü hatýrlatacak güzel bir davranýþta bulunmuþ olur.
Hanýmýný hayýrlý yarýþlara teþvik edebilir. Örneðin belirli bir tarihe kadar kitab okuma, ayet veya hadis ezberleme, Kuran'ý Kerimi hatim etme gibi..
Nasýl ki kadýnýn, kocasýna karþý süslenmesi gerekiyorsa , erkeðinde hanýmýna karþý süslenmesi gereklidir. Zira Rasulullah söyle buyuruyor:
"Elbisenizi yýkayýnýz. Saçýnýzý düzeltiniz. Diþlerinizi misvaklayýnýz. Tertemiz olmaya ve güzelleþmeye çalýþýnýz. Zira israiloðullarý böyle yapmadýðý için kadýnlarý zinaya düþtüler."
Ýbni Abbas dedi ki; "Karým benim için süslendiði gibi ben de onun için süslenirim. Ondaki haklarýmýn tamamýný almak istemiyorum ki o da bendeki haklarýnýný tamamýyla benden istemesin. Çünkü yüce Allah þöyle buyurmuþtur:
????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ???????
"Erkeklerin kadýnlar üzerinde haklarý bulunduðu gibi kadýnlarýnda erkekler üzerinde haklarý vardýr" (Bakara 228)
Kadýn kocasýný ihmal ettiði ve süsüne dikkat etmediði zaman erkeðin gözü dýþarýya kayabilir. Yukarýda zikrettiðimiz hadisteki gibi bu kadýn içinde geçerlidir. Eðer erkek hanýmýný ihmal eder, ilgi göstermezse karþýsýna hep taranmamýþ saç, daðanýk sakalla çýkar, kokular sürünmezse bunu yazmakta zorluk geçiyorum ama kadýnýn da gözü dýþarýya kayabilir. Eþinden göremediði ilgiyi bir baþka erkekte görürse zinaya düþmese dahi gönlü kayabilir. Erkekler hanýmýna süslenme hususuna pek önem vermezler. Oysaki bu o kadar önemli bir konudurki kadýnýn boþanma istemesine veya en azýndan bunu düþünmesine dahi sebebiyet verebilir. Sahabe yaþamýndan bununla ilgili bir kýssa aktaralým:
Halife Hz. Ömer (r.a.)'in yanýna üstü baþý tozlu, daðýnýk saçlý bir adam girdi. Yanýnda karýsýda vardý. Kadýn Hz. Ömer'e hitaben:
-Ey Mü'minlerin Emiri! Beni bu adamdan kurtar dedi. Hz. Ömer kadýnýn, kocasýndan hoþlanmadýðýný boþanmak istediðini anladý. Sonrada adamdan hamama gitmesini, traþ olmasýný ve týrnaklarýný kesmesini istedi. Adamda dýþarý çýktý ve kendisinden istenilen þeyleri yaparak tekrar döndü. Hz. Ömer ona, karýsýnýn yakýnýna gelmesini emretti. Adam yaklaþtý. Fakat öylesine degiþmiþtiki kadýn, onu tanýmakta güçlük çekti ve boþanma davasýndan vaz geçti. Hz. Ömer'de:
"Hanýmlarýnýz için iþte böyle yapýn/süslenin. Allah'a andolsun ki, siz onlarýn sizin için süslenmelerinden nasýl hoþlanýyorsanýz, onlarda sizin kendileri için süslenmenizden hoþlanýrlar!" diye buyurdu.
Ashabdan Abdullah b. Ömer (r.a.) birgün bir kaç arkadaþý ile beraber Hz. Aiþe'yi gittiler ve Rasulullah'tan gördüðü þeylerin en ilðinç olaný kendilerine haber vermesini istediler. Bunun üzerine Hz. Aiþe, uzun bir müddet aðladýktan ve derin bir ah çektikten sonra buyurdu ki:
"O'nun hangi iþi, hangi hareketi vardý ki hikmetli olmasýn. Evet, O'nun her iþi ilðinç idi. Bir gece bana geldi, yataðýma girdi, hatta cildini cildime deðdirdi. Sonrada buyurdu ki:
"Ya Aiþe! Bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verirmisin?" diye sordu. Bende:
"Ya Rasulullah! Ben senin yanýmda olmaný da severim, ibadet etmeni de severim. Her hususta emrine hazýrým. Benim tarafýmdan izinlisin." Dedim. Kalktý ve ibadetini etmeye baþladý."
Görüldüðü üzere Allah'ýn Rasulu dahi, üstelik ibadet için hanýmýndan nezaket gereði müsade istemiþtir ki, kadýnlar nazekatten hoþlanýrlar. Erkek nezakette bulunduðunda bu durumda hayýr diyecek bir kadýn yoktur. Kadýn çok duygusal bir varlýk olduðu için çabucak yola gelebilir. Ama burda erkeðin yaklaþýmý çok önemlidir. Erkek kadýnýn hassas olduðunu göz önünde bulundurmalý ve yaklaþýmýný doðru yapmalýdýr.
Erkek hanýmýna iyi davrandýðýnda, arada bir hanýmýnýn fikirlerini alýp onun istediði istikamette haraket ettiðinde toplumda hemen ona kýlýbýk damgasý vurulur. Bu damga çoðu erkeðin zoruna gittigi için yaptýðý güzel davranýþlardan vazgeçer. Oysa erkeðin yapmasý gereken insanlarýn sözlerinden etkilenmeden yanlýzca Allah Rasulünü kendisine örnek almasýdýr. Unutulmamalý ki her konuda önderimiz Allah Rasulüdür ve Allah Rasulünü önder alan herkesede örnek olur.

Deðerli Kardeþlerim!
Bazý huzursuzluklarýn kaynaðý olupta önemsemeyip göz ardý edilen ve ardýndanda huzursuzluða neden olan bu hususlara deðinmek istedim. Bu yüzden belkide haddim olmayarak sizlere bu konuyu hazýrlamak istedim. Ve yine haddim olmayarak sizlere bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum. Dilerim bu nasihatlara kulak verir hanýmlarýnýza karþý davranýþlarýnýzda merhametli olursunuz..
Allah (cc.) Buyuruyor:
"Mü'minler, Mü'minlere karþý merhametlidirler" (Fetih 29)
Dýþarda iþlerinizin yolunda gitmemesi veya bazý insanlarýn tutumlarýndan ötürü sinirlenmiþ olabilirsiniz lakin bunu eþlerinize yansýtmayýn veya acýsýný onlardan çýkarmayýn. Çünkü onlarýn bu konuda bir kabahatleri yoktur. Onlarýn herhangi bir davranýþýna öfkelendiðinizde de öfkenizi yenin.
Allah'ýn Rasulu buyuruyor:
"Hakiki pehlivan, öfkelendiðinde öfkesine sahip olan kimsedir."
Hanýmlarýnýza ilk evlendiðiniz gün gibi ilgilenin onlara zaman ayýrmayý ihmal etmeyin. Yuvanýzda sadýk bir eþ ve þefkatlý bir aile reisi olun. Hanýmýnýzýn ve çoçuklarýnýzýn eðitimiyle yakýndan ilgilenin. Unutmayýn ki onlar bir baþkasýna deðil size emanet edildiler ve siz onlardan sorumlusunuz. Sorumluluðunuzu unutursanýz bu hususta Allah'a hesab vermek zorunda kalýrsýnýz.
Eþlerinize evinizde elbiselerinizi yýkayan, yemeðinizi piþiren hizmetçi gözüyle bakmayýn. Unutmayýn ki onlar sosyal ve kültürel konularda sizin hayat arkadaþýnýz, dostunuzdur. Evinizde tek sýrdaþýnýzdýr. Dostunuzla iyi bir hayat geçirmek sizin elinizde.. Onlara ne kadar iyi muamelede bulunursanýz onlarda size o kadar hayrlý kadýnlar olur ve itaatte kusur etmezler.
Eve geldiðinizde her ne kadar günün stressi ve yorgunluðu üzerinizde olsada bunlarý yansýtmamaya çalýþýn ve dinlenmek için onlardan musade isteyin ki durumunuzu anlayýp anlayýþ göstersinler. Kadýnlarýn en yakýný olan eþleriyle paylaþacaklarý çok þeyler olur. Yaþadýklarý herþeyi en tafsilatlarýyla anlatmak isterler. Bazen bunlarý dinlemek her ne kadar sýkýcýda olsa gözlerinin içine bakarak sabrla dinleyin. Konuþmalarýna, fikirlerine ve esprilerine ilgi gösterin. Fýrsat buldukça her vesileyle iltifatta bulunun. Eðer hatalarý veya kusurlarý varsa 'sen zaten hep böylesin' demek yerine onlardaki hatayý düzeltmeye çalýþýn ve kusurlarýný asla yüzüne vurmayýn. Karþýdaki kim olursa olsun kusurlarýný yanlýþ bir uslubla yüzüne vurmak caiz deðildir. Heleki baþkalarýnýn yanýnda yaptýklarý hatayý anlatmayýn. Uyarmak ve nasihat etmek için onlarla yanlýz kalmayý bekleyin ama mutlaka uyarýn. 'Eþim her defasýnda ayný hatayý yapýyor ama sabrediyorum' diye düþünmeniz tamamen sizin hatanýzdýr. Çünkü onlara nasihat etmediðiniz ve yanlýþlarýný anlatmadýðýnýz sürece onlar bunlarý bilmiyecektir ve her defasýnda ayný yanlýþý tekrar edeceklerdir.
Ev iþlerini yapmak her ne kadar kadýnýn görevi olsada bu konuda yardýmcý olun. Unutmayýn ki, Allah'ýn Rasulu dahi ev iþlerinde hanýmlarýna yardýmcý idi. Kadýnlar eþlerinden her zaman ilgi beklerler. Ýlgi göstermek günün 24 saati yanýnda olmak demek deðildir. Onlara ayýracak hiç zamanýnýz olmasa dahi dýþarda açacagýnýz bir telefon dahi onlarý mutlu edecektir. Asýl mesela eþinize ilgili olduðunuzu hissettirmelisiniz ve kadýn bunu hissettiði zaman 'benimle hiç ilgilenmiyorsun' diye þikayette bulunmaz. Ama kadýn bu þikayette bulunuyorsa bu konuda ihmalleriniz var demektir.
Otoriter olun. Yönetim iplerini asla kadýna býrakmayýn. Ýpler kadýnýn eline geçtimi o aile, aile olmaktan çýkar.
Erkek evin reisi, ailenin koruyucusu ve direðidir. Bundan dolayý erkek ailenin düzeninden geçiminden ve istikbalinden birinci derecede sorumludur. Onun yeri ailenin kalkaný ve yöneticisidir. Bu görev onun fýtratýnda mevcuttur ve bunu güzellikle uygulama yeterliliðine sahip olmasý kaçýnýlmazdýr. Eþinin güvenini ve sevgisini kazanmýþ bir erkeðin ailesini güzellikle yönetmesi, eþinin onu sevmesi, gözleriyle her zaman arar olmasýnýn temelinde de erkeðin aile içerisindeki aktif oluþunun rolü büyüktür. Bu denli ailesini her yönüyle saran bir erkeðin karþýsýnda eþi duyarsýz kalmaz ve gözlerinden ne demek istediðini anlýyacak konuma gelir.
Hülasa: Hayýrlý bir koca, Allah'u Tealanýn çizmiþ olduðu hududlarý koruyan, eþinin kendisine Allah cc. Tarafýndan verilmiþ bir emanet olduðu bilincinde olarak ona ihsanla davranan, Ýslam kültürünü kendisine düstur edinerek bunu ilk halka olarak ailesinde yaþayan ve onu sevip korumasýný bilen cehennem azabýndan ehlini koruyan kiþidir.
??????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????
"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateþten koruyun ki onun yakýtý insanlar ve taþlardýr." (Tahrim 6)
Yazacak ve anlatacak daha çok þey var. Ama burda bitirip gelecek yazýda 'Eþlerin Allah'ýn davasýnda birbirlerine destekçi olmalarý' konusunda görüþmek dileðiyle..
Wal-Hamdulillahir-Rabbil-Alemin..
13
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
13 Tem, 2013, 00:42

Evet, çok sessiz..
Insallah. :)


Arada birileri girer eski anýlarý yad eder, falan filan. Böyle yorulmuþlar evi gibi her caný sýkýlan dostlarýmýz için uðrayacak bir kapý, ev ,han ne düþünürsen =)
14
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
07 Tem, 2013, 23:29

Hosbulduk, tesekkur ederim.


Biraz ýssýz ve sessizdir ama gelince arkadaþlarýmýz neþeli olur buralar.
15
Hoþgeldin.. Bi Selam Yokmu? / Merhaba
06 Tem, 2013, 01:42

[font=tahoma]Merhaba, forumu tesadufen Google'den buldum.
Kalici olmak dilegiyle, saygilar.[/font]Hoþgeldiniz ailemize umarým kalýcý olursunuz.