İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - Canik

1

Sesini duyduðunuz anda avuçlarýnýz terlemeye, kalbiniz deli gibi, çarpmaya baþlýyorsa...
Bu AÞK deðil HOÞLANMAKTIR!


Ellerinizi ondan çekemiyor, sürekli dokunmak, sarilmak istiyorsanýz...
Bu AÞK deðil ARZULAMAKTIR!


Yanýnýzda bir tek o olduðu için onu istiyorsanýz...
Bu AÞK deðil YALNIZLIKTIR!


Herkes onunla olmayý beklediði için onunlaysanýz...
Bu AÞK deðil SADAKATTIR!


Size sýcak, yakýn davrandýðý için onunlaysanýz...
Bu AÞK deðil KENDiNE GÜVENSiZLiKTiR!


Üzülmesini istemediðiniz için sadece onunlaysanýz...
Bu AÞK deðil ACIMAKTIR!


Ona deðer verdiðiniz için hatalarýný hoþgörüyorsanýz...
Bu AÞK deðil ARKADAÞLIKTIR!


Onun iyiliði için kendinizden çok þey feda edebiliyorsanýz...
Bu AÞK deðil YARDIMSEVERLIKTIR!


O üzgünken sizin de kalbiniz aciyorsa...
Iþte bu AÞKTIR!
Tarif edemediðiniz bir çekim yüzünden ondan bir türlü kopamadiðinizi dü$ünüyorsanýz...
Iþte bu AÞKTIR!
O herkese güçlü görünmesine raðmen içindeki zayifliði hissedebiliyorsanýz...
Iþte bu AÞKTIR!
Bütün bunlarý ayný anda hissediyorsanýz...
SIRILSIKLAM AÞIKSINIZDIR!!!
2
tþkr ederim saolasýn þebnem ;)
3
olmamýda bi denk gelebilsek iyiyiz allaha þükür
sizler nasýlsýnýz?
4
Oyun / son harften kelime türet....
18 Eyl, 2008, 22:08
kepek
5
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 01:06
LAZER

Komutan bölüðe bir bilgisayar aldýrýr ancak yazýcý almayý unutur. Postasýný çaðýrýr ve ona 'git bana bir lazer yazýcý getir' der. postasý gider bölüðün içindeki bütün erlere laz olup olmadýðýný sorar, bir laz bulur ve komutanýn yanýna getirir. komutan postasýna 'bu kim ' diye sorar ve posta komutana 'bir tane laz er getirdim' der.Komutan ise 'iyi ki scan-er istemedik'der ve asker de 'onu da bulabilirim komutaným ' der.
6
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:58
ASKER TEMEL

Asker Temel içki içmeyi çok severmiþ.Bir gün komutan duvara bir yazý yazmýþ:"ÝÇKÝ ÖLDÜRÜR" Asker Temel sabah bu yazýyý görünce yanýna ekler:"ASKER ÖLÜMDEN KORKMAZ"
7
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:46
Sevgili Sevgilim Sevgi ,
Beni rahatta dinle . . . !

Kalbimin nizamiyesine ilk uðradýðýn gün istikam apoleti mavisi gözlerinle, Tabur filamasý gibi dalgalanan sarý saçlarýnla beni büyüledin . . ,

BeNi gezden , gözden , kalbimin alt kenar ortasýndan vurdun. Ama üç köþe teþkilin 3 cm'ye giremediði için görev yapamadýn. Sevgilim sensiz geçen günler çok acý verici , kamp günlerinde denizden çýktýktan sonra ýslak ýslak, mayoyla , dikenlerin arasýnda sürünmek bile daha rahattý . Seni düþünmekten gözlerime uyku girmiyor . Ýnan bana konferanslarda bile uyuyamýyorum . Sabah kahvaltý yapamýyorum ; çünkü seni düþünüyorum, öðlen yemek yiyemiyorum ; çünkü seni düþünüyorum, akþam yemek yiyemiyorum ; çünkü seni düþünüyorum, gece uyuyamýyorum çünkü açým . . .

Sen yanýmda yokken resmine bakýp avunuyorum. Hatta yazýlýda baþkalarýnýn sýnav kaðýdýna bile, resmine baktýðým kadar bakamýyorum. Yemin ederim ki seni, 10-11 nöbetinden bi,le daha çok seviyorum. Sana olan aþkým o kadar büyük, öyle ki diger aþklar sana olan aþkýmýn yanýnda hazýrlýk sýnýfý gibi kalýyor. Biliyorum sana karþý bir hata yaptým ; ama bir daha tekrar etmeyecektir. Eðer ivedi olarak bana dönersen 3 hafta sonuna bile razýyým . . .

Sevgilim mektubuma istemedende olsa son veriyorum. Buluþacaðýmýz yeri ve zamaný sana býrakýyorum. Benim için fark etmez çünkü her yer vatan topraðýdýr. Þunu bilmeni istiyorum ki bizim aþkýmýz sað baþtakiler ileriye baktýðý sürece devam edecektir. Saðol çekmene gerek yok . Bu haftaki egitim ve öðretimlerinde baþarýlar diler, gözlerinden öperim.

__________________
8
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:44
Vaktiyle, köyün birinde delikanlýnýn biri evlendikten kýsa býr sure sonra askere gitmiþ.
Biraz zaman geçince. 'Acaba eþim hamile kaldýmý?' diye merak eder olmuþ.
Bu hep rüyalarýna giriyormuþ.Ama nasýl ogrenecek?Eþi okuma yazma bilmiyor.Mektup evde okunurmuþ.açýktan açýða soramaz...
Sonunda karar vermiþ ve normal bir mektup yazmýþ hane halkýna hitaben.
''Nasýlsýnýz,sizleri, köyu ozledim,vs''Mektubun sonunuda bir 4'luk eklemiþ:

''Yürü mektubum yürü
Düþü hayra yor da gel
1 idik 2 olduk
3 olduk mu sor da gel''

Mektup ev halký tarafýndan okunmuþ.Delikanlýnýn uyanýk babasý oðlunun ne demek istediðini hemen anlayarak cevap mektubunun sonuna bir 4'luk de o eklemiþ:

'Mektubun iyi mektup
Boyle mektup gene yaz
Tarlan ürün vermedi
Ýzinli gel yine kaz''
9
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:43
Asker ve sevgilisi
Ýki sevgili varmýþ... ve gün gelmiþ erkek olan sevgili vatani görevini yapmak üzere askere gitmiþ. kýz bu arada baþka birini bulmuþ. askerdeki sevgilisine "kusura bakma, hayatýma bir baþkasý girdi. sendeki fotoðrafýmý gönderir misin lütfen..." þeklinde bir mektup yazmýþ. askerdeki çocuk çok üzülmüþ. ama kýza öyle biþi yapmasý lazýmmýþ ki; askerlik güzel geçsin... hemen alaydaki tüm erkeklerden yanlarýndaki kýz, sözlü, kýz kardeþ, sevgili resimlerini ödünç toplamýþ. yanlýþ yapan kýzýn resmi de dahil olmak üzere hepsini bir zarfýn içine koyup kýza göndermiþ. küçük birde not iliþtirmiþ mektuba... "pardon ama senin hangisi olduðunu çýkaramadým. içlerinden kendi fotoðrafýný al ve gerisini lütfen geri yolla..." : )
10
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:42
Cemal ile Temel askerde beraber nöbet tutarken, komutan bir bakmýþ Cemal'in
elinde bir mektup okuyor.
"Ne yapýyorsunuz?" dedi komutan.
Temel sýkýlarak yanýtladý:
"Sevgilimden mektup celdi. Okuma yazma bilmem. Cemal okuya bana..."
"Peki Cemal'in kulaklarýndaki pamuk ne?"
"Mektubu tuymasýn.." diye cevapladý Temel.
11
Eski Konular Arþivi / FIKRALAR
14 Eyl, 2008, 00:41
Yüzbaþýnýn çok sevdiði ve güvendiði Onbaþý Mehmet`in cezalandýrdýðý er, yüzbaþýnýn karþýsýnda:

- Komutaným benim bir þikayetim var.

- Söyle.

- Mehmet onbaþý beni döðdi.

- Git, ben onun cezasýný veririm.

- Ama yüzbaþým; hem döðdi , hem söðdi.

- Anladým, git cezasýný veririm.

- Anama babama laf etti.

- Git cezasýný veririz dedik ya.

- Benim anam da yohtur, babam da yohtur.

- Allah rahmet eylesin.Benim de öyle. Sen git anladým.

- Ama yüzbaþým, Mehmet onbaþý benim anama da laf etti, babama da laf etti. Anam da yohtur, babam da yohtur. Anam da sensin, babam da sensin.

Yüzbaþý:

- Derhal koþ, çaðýr Mehmet Onbaþý`yý buraya!!!
12
saolasýn hoþgeldin
hoþ sohbetler
forumda aktif olman dileklerimle..
13HERKESE  HAYIRLI RAMAZANLAR DÝLÝYORUM...
AÝLELERÝNÝZLE

SEVDÝKLERÝNÝZLE

DOSTLARINIZLA

BÝRLÝKTE...

UMUDU..HUZURU..MUTLULUÐU GETÝRSÝN HANELERÝNÝZE
...14
saolasýn aminnn geçmiyo geçmiyooo :(
15
Eski Konular Arþivi / Selam
27 Ağu, 2008, 22:56
h.g hoþ sohbetler
forumda aktif olman dileklerimle ;)) ;))