Cankalp.Com | Aşk Sana Benzer...

? Genel => Öykü (Aþk, Sevgi, Dostluk,Duygusallýk...) => Konuyu başlatan: KoLeRa - 06 Eki, 2007, 23:28

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 06 Eki, 2007, 23:28
[youtube=425,350]x4zHAMlT3VI[/youtube]Unutamam Seni...

Seni ömrümün en güzel anýlarýnýn olduðu yerde; küçük, soðuk ve aksi bir þehirde býraktým. Týpký yarým kalan umutlarým, yýkýlan hayallerim ve eksik gülüþlerim gibi...

Özledim seni hem de çok... Hiç bitmeyecek belkide özlemin, içimde öyle güzelsin ki çekilen onca acýya raðmen hep güzel yönlerinle hatýrlýyorum seni... önce hafif bir tebessüm oluyorsun yüzümde sonra, sonra yaþ olup akýyorsun... bir þerit gibi geçiyor gözümden yaþanan güzel günler, sonra acýlar, göz yaþlarý ve tadý kaçan hayat...

Hayatta hiçbirþeyim az olmamýþtý senin kadar ve hiç kimseyi özlememiþtim seni özlediðim kadar. Hiç piþmanlýklarým olmamýþtý sana dair... Seni öyle çok sevmeme raðmen, paylaþýlan onca güzelliðe raðmen hiç söylemedim, söyleyemedim sana, seni çok sevdiðimi... seni iliklerime kadar hissederken " seni seviyorum" diyememiþ olmanýn eksikliðini yaþýyorum þimdi.

Bir nedendi yoktu deðil, lanet olasý bir tek nedeni vardý ki ... bitti...

Ýkimizde birbirimizi unutamayacaðýmýzdan emindik aslýnda ve birbirimizi çok özleyeceðimizden...

Yaþanýlanlar, paylaþýlanlar... Ömrümün en güzel, ömrümün en heyecan dolu, ömrümün en mutlu, ömrümün en kötü, ömrümün en acý dönemleriydi seninle geçen zaman. Ama her þeye raðmen GÜZELDÝ...

Bu þehirde yoksun biliyorum; alýþkanlýktan olsa gerek, gözlerimin baktýðý heryerdesin, herkeste aradýðým sensin... Belki diyorum, belki...

aslýnda geçmiþe dair her þeyi unutmak vardý, saçlarýmda dolaþan elinin sýcaklýðý olmasa, üzerime sinen kokun olmasa... aslýnda geçmiþe dair her þeyi unutmak vardý ama artýk istesemde unutamam seni... her baharda yeniden yaðýyorsun þehrime ve ben her baharda iliklerime kadar hissediyorum seni... þimdi deðil yüzünü görmek ne sesini duyup seni içimde daha da büyütmeye cesaretim var ne de silip atmaya seni...

Özlemek güzel, umut etmek, istemek, hissetmek çok güzel, yaþamak bir o kadar... seni sensiz yaþamanýn aðýr yükü olsada üzerimde, sevdan onurumdur eðilmez baþým...

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 06 Eki, 2007, 23:29
arkadaþlar video bana ait tamamen
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:01
Sen Git "Aþk" Bana Kalsýn..!

Her gidiþine ayrý anlam yüklüyorum, yapma Allah aþkýna! Ya hep kal benimle yada söz etme gidiþlerden, yada silinsin isminde cismin de... Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aþký yaþayacak yürek býrakmýyorsun insanda, böyle deðildin sen...
Bittiyse heyecanýn bileyim ben de. 'seni çok seviyorum' diye baþlayan ve 'Ama..' ile devam eden cümleleri duymaktan býktým. Seviyorsan seviyorsundur, amasý olmaz bu iþin. Üstelik bir cümlede 'Ama' varsa bir önceki yargýnýn hiç bir hükmü yoktur. 'Seni çok seviyorum ;ama, birlikte olmamýz imkansýz ... Ýmkansýz diyebiliyorsan eðer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasýna sýðýnma.

Ýnsanlarýn hayatýna sorgusuz sualsiz girip, darmadaðýn eden, sonra da hiçbir þey söylemeden gitmeye çalýþanlardan nefret ediyorum.

Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz, hadi konuþ. Söylemek istediðin ne varsa.
Ýki çift sözü hak etmedi mi bu aþk? Yaþanýlan bunca þeye hiç mi saygýn yok?
Ah ben, niye yanýlýyorum hep? Niye tam "iþte bu" dediklerim sömürüyor aþkýmý? Biraz daha mý katý olmalýyým? Biraz daha mý kapalý tutmalýyým kapýlarýmý? Bazen bu dünyadan olmadýðýmý düþünüyorum. Bu devrin insaný deðilim ben. Oyun çeviremiyorum,hesap yapamýyorum. Ban ait olmayan kiþilere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. Ýnsanýz biliyorum, hepimizin zaaflarý var, ve hepimiz egolarýmýza boyun eðebiliyoruz. Ýyide hep beni mi bulacak bunlar?
Hiçbir kaygýya yer vermeden, hiç bir hesabý düþünmeden açsaydýn bana yüreðini iþte o zaman görürdün bir aþkýn nasýl efsaneye dönüþe bileceðini.

Sen gözlerini kapýyorsun, sen varsýn, baþka hiç kimseye bakmýyorsun. Her þey senin çevrende þekillenmeli, ve her þey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma .

Aþk, tam teslimiyet ister, Kendini aþkýn kollarýna ya býrakýrsýn ya da býrakmazsýn. "Bir yaným dýþarýda kalsýn" dediðin noktada aþký boðarsýn. Yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurlarýn iþidir aþk. Kaçýþlarý, yalanlarý, aptalca oyunlarý kabul etmez. Aþk; saf, duru insanlarý sever. Kafasýnda bin bir tilki dönenler aþký yaþayamaz. Arýnmalýsýn. En saf, en duru halinle dönmelisin ki yaþaya bilesin aþký. Kýsacasý sevgilim, sana göre deðil bu iþ..

SENÝN YOLUN AÇIK OLSUN, BIRAK AÞK BANA KALSIN.....

Başlık: vefasýza......
Gönderen: HýrçýnGüzel - 07 Eki, 2007, 00:04
gerçekten çok güsel janým

bu þarký kime ait peki çok hoþuma gitti de  :$
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:05
sedat sayan cnm :)
okuduqun ve dinlediqin için tþk :)
Başlık: vefasýza......
Gönderen: HýrçýnGüzel - 07 Eki, 2007, 00:06
ne demek balým

ama þarkýyý bulamadým
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:10
Bir Adým Sonrasý Ayrýlýk.. Bir Adým Sonrasý Bendim...

Ýçimde gizliden gizliye sakladýklarým vardý ya hani..
Yüreðimde beslediðim,her þeyden koruduðum izler vardý ya hani..
iþte ben tümünü sana vermeye geldim bu gece..
Sýðabildiði kadarýný bu geceye, arta kalanlarý gündüzlerine...

Ýnsanýn rahatlýkla sýðýnabileceði kadar parlaktý bakýþlarýn..Alev alev yakýyordu gözlerin..Seni,gözlerine yandýðým o gün sevdim iþte..

Hiç korkmadan ve hiç kaçmadan dikilip karþýna..Sana sarýldým..
Ve bütün benliðimide savurdum bir dokunuþla havaya..
~
~
Aþk...
Ne kadar "yok"sa herþey, o kadar olacaktý "aþk"..
Anlamadýn..
Anlatamadým..
~
~
O sabah kara bir defter sayfasý buldum yataðýnýn kenarýnda..Boþ yer kalmayacak þekilde karalanmýþ bir sayfa..Ve iþte o an anladým..Senin yaþaman için boyamaya, karalamaya ihtiyacýn vardý bir þeyleri..Ve bunun için de her seferinde yeni bir sayfaya..

Baþlama ve bitiþ noktalarýndan ibaretti hayatýn...
Ve aralarda birkaç daðýnýk sayfa..

O sabah hiç piþman olmadan, ama çok acý çekerek..
Bütün kadýnlara maletmeden, ama seni lanetleyerek ..
Hayatýmdan seni, senin oyununla çýkardým iþte..

"Ben deðiþtim.." dediðin gün elinde yine karakalemle bekliyordun.Sevinçle sarýlmýþtýn boynuma..Sanki gerçekmiþ kadar büyük bir hevesle..Deðiþtiðini sandýn...Sandýn..Ama yine yanýldýn..

Sadece bu seferki sayfa o zamana kadar gördüklerinden daha büyüktü..
Sayfalar yanýlttý seni, ben de..Çünkü artýk bir silgi vardý elimde..
Yok ediyorum senin býraktýðýn derin izleri..
Ve artýk karalayamayacaksýn eskisi gibi..

Korkma..
Meraklanma..
Þaþýrma sakýn..
Gidiyorum iþte..
~
~

Ansýzýn uykulardan uyanmalarýn..
Gözlerini perdeleyen endiþelerin..
Deðiþmeni AÞK sanývermen..
Umutlarýn ve insanlarý umutlandýrmalarýn..
Bana dönmen ve beni sevme alýþkanlýðýn..
Kapama gözlerini,bak..
Bitiyor iþte hepsi..
Bir adým sonrasý ayrýlýk..
Bir adým sonrasý benden sonrasý..

"Ben" de senden sonrasý kalmadý..
Bu senin "Son"ran..
Bu senin "Son" olman..


Çünkü, gördün iþte..Benim elimde silgi.. Seninse boþ sayfalarýn yýrtýk..Ve kalemin bitmekte..

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:11
göndereyim dicem ama nasýl :acaba:
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:13
Son Nefesim Sende Kalmýþ "Ölemiyorum"

Bu gece de sensiz kapýyorum gözlerimi. Bir zamanlar birbirimize verdiðimiz sözü hatýrladým anlamsýz bir þekilde. Bir yýldýz tuttum ikimiz için, bir zamanlar her gece yaptýðýmýz gibi. Bir dilek diledim kabul olmayacaðýný bildiðim halde. Geçmiþimi sildim hayatýmdan her þeyiyle. Bütün olumsuzluklar, bütün kötülükler, bütün kötüler… Bi sen kaldýn sevdiðim geride. Bi senle yaþadýklarým, bir tek senin sesin, senin yüzün… Senin anlayacaðýn bi sen kaldýn o kötülerden geride. Bir günahmýþ gibi sevgim, cezasýný çekiyorum sebepsiz. Yanýyorum gözlerinin cehenneminde. Yeniden dönsem sana. Tekrar sever misin beni eskisi gibi? Yoksa sende takýlýr mýsýn benim gibi gururuna. Biz geçemedik gururumuzun önüne sevdiðim. Sürükleniyoruz bi boþlukta. Kalbimden silemediðim kara bir boþluk þimdi aþkýn. Kayboluyorum o boþlukta. Düþtükçe düþüyorum içine. Seni arýyorum oralarda, hayatý arýyorum; aradýkça daha çok gömülüyorum içine, daha çok uzaklaþýyorum hayattan. Böyle yaþamaktansa diyorum her seferinde. Böyle sensiz yaþamaktansa, sonsuzluða kapasam gözlerimi. Bir daha sensiz olmasa sabahlarým, akþamlarým… Yýldýzsýz gecem olmasa, güneþsiz gündüzüm. Sensiz aldýðým her nefese lanetler okuyorum. Ölmek istiyorum sensiz geçen her gece ama… Amasý þu sevgilim, son nefesim sende kalmýþ, ölemiyorum

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:15
|ýBir Tek Seni Unutamamý|

Bir baþýma bu kentin sokaklarýnda yürüyorum. Üþüyorum. Ne kadar uzaksan bana o kadar soðuyor hava. Sen yoksa, sýcaklýk hep mevsim normallerinin altýnda. Bu yüzden meteoroloji raporlarý umurumda bile deðil. Kar mý yaðýyor yoksa yaðmur mu bana ne? Ben senin hasretinle sýrýlsýklamým zaten,daha ne kadar ýslanabilirim ki?

Burada mýsýn deðil misin belli deðil. Bazen gidiþlerin kahramaný oluyorsun, bazen sonsuz kalýþlarýn. Doyumsuz gecelerdesin kimi zaman, bazen de yalnýz karanlýklardasýn. Bitmek bilmez bir þarkýsýn ama ben mi notalarý yanlýþ basýyorum da sen bu þarkýyý söyleyemiyorsun? Neden susuyorsun?

Aþkýn sessizliði ne kadar korkunç olur bilir misin? Bir tek kelimeye hasret geçen gecelerin hesabýný soracaðýn kimse de yoktur üstelik. Kendi kendiyle konuþana deli derler ya, beni çoktan akýl hastanesine kapatmalarý gerekirdi. Hem de iflah olmaz hastalar bölümüne…

Yokluðuna alýþmaktan korkuyorum,ne kadar kötü… Yokluðunu yürüyorum sokaklarda. Yokluðunu içiyorum kadeh kadeh. Hiç gelmeme ihtimalin bir idam mahkumuna dönüþtürüyor beni. Hiçbir þey yapmadan beklerler ya hücrelerinde, ölümün soðuk nefesini hissederek… Anlamlý olan bir þey yoktur onlar için.Belki de bir an önce ölmektir akýllarýndan geçen ,bu bekleme iþkencesi bitsin diye…Bu yokluk hissi öldürecek beni…

Gelebilme ihtimalinse yüreðimdeki kuþlarý havalandýrýyor,kanat seslerini duy. Gelmek iste bana. Bir görsem yüzünü,ah bir dokunsam sana…

Göreceksin,sevdanýn çiçek çiçek açtýðýný umudun bir yangýn gibi alev alev ikimizi birden sardýðýný. Anladým ki mümkün deðil seni sensiz yaþamak. Ben o gönlü geniþlerden deðilim. Madem içimdesin, yüreðimde taþýyorum seni,o zaman yanýmda da olmalýsýn. Sensiz yaþanmayacak bu aþk ötesi yok..

Þimdi yalnýz geceleri seviyorum. Seni yýldýzlarda buluyorum. Daha bir dayanýlýr oluyor sensizlik sancýsý. Mümkünü yok çýkmayacaksýn aklýmdan, bu yüzden gece, el ayak çekilmiþken, hiçbir ses yokken sen ve gece.. Zaman geçer,her þey unutulur, bir örtüyle kaplanýr acýlar ama… BÝR TEK SENÝ UNUTAMAM..

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:18
Bana Sensiz Yalnýzlýðý Verebilirmisin???

En zorudur geride kalan olmak, giden yüreðinden silmiþtir çünkü.
Kalan, elinde kalanlarla yaþamýný sürdürürken, yüreði dikenli tellerle çevrilidir.
Her nefes alýþý acý verir, gözünde hüzün kalýcý olur.

Her þarký gözlerini daldýrýr derinlere ve her þey gideni hatýrlatýr nedense.
Sevda o zaman daha alevlenir, terk edilmek en büyük daðlarý eritir
Neden engel olamaz peki, geride kalan bütün bunlara?
Çünkü aþk acý ile beslendikçe, yüreði kemiren bir canavara döner.
Kaybetmenin o derin sýzýsý, sorgulara düþürür beyni.
Mantýk yitirilmiþ, maðlubiyetin en acýsý ile yere serilmiþtir artýk.
Hele birde o çok sevdiðinin baþkalarý ile sohbetine ya da kahkahalarýna tanýk olursa.
Kendi hayatý altüst olmuþ ama onun hayatý normal seyrediyorsa.
Piþmanlýk, eziklik, içine dönüklük, kendini suçlamalarý, ben onun gibi neden unutamýyorum sorusu, çaresizlikte kývranmanýn acýsý…
Ýþte bitirir insaný, þu an benim bittiðim gibi

Aslýnda alýþkýndým yalnýzlýða ama daha önce hiç yalnýzlýðýmdan ayrýlmamýþtým.
Bu ayný þuna benziyor, hani hiç yürüyemeyen bir insan, yürüyemediðine üzülse de, o yükü taþýr. Ancak bir gün yürümeye baþlayýp daha sonra, o yürümeyi elinden aldýðýnýzda, Bütün direnci kýrýlmýþ olur. Ýþte aþk ayný buna benziyor, sevmeyi tatmayan, tatmadan önce direnebiliyor yaþamýn zorluklarýna ve sevgisizliðe. Ama bir gün sevgi ile tanýþýp, yalnýzlýðýna ara verdikten sonra, ardýndan gelen yalnýzlýk yýkýcý oluyor.

Ýþte sevgili, bu yüzden, bana ne desen boþ, senden önce ki yalnýzlýðýmý geri vermedikten sonra, senden sonraki bu yalnýzlýk, hep acý verecek bana.
Sen ne haldesin bilmem ama ben yaþayan ölüyüm þu anda

Sen bu yazdýklarýmý okur musun bilmiyorum, ancak okuyanlar içinde senin gibi olanlar varsa.
En azýndan insanlýk adýna, geride acýlar içinde býraktýklarýna, sevgi veremeseler de, canlarýný acýtacak tavýrlardan uzak dursunlar.
Sýrf beðenilme ve hala istenildiðini görme egosu ile insana acý çektirmek, ben insaným diyene yakýþmaz.
Hele yaralý ise bir yürek, tuz basmak, insaf…
O bu acýlarý hak edecek ne yaptý, bir sormalýsýn kendine, acaba o sevmekten baþka ne yaptý?
Sevmeye ceza vermek ve cezayý her gün çoðaltmak, insaf…
Gidiyorsan bile insan gibi gitmelisin, sessizce ve gülümsemeden.
Aðlamasan bile gözyaþýna saygýn olmalý!

Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 07 Eki, 2007, 00:43

(http://img520.imageshack.us/img520/8149/sonkursunwr7kf1.jpg) (http://imageshack.us)[ve sen yoksun artik.............................
ne sicacik bakan gözlerin
ne sarildigim zaman yok oldugum,
senin benliginde var oldugum dünyan
ne beni yakan yüregin
ne yüregime saklayacagim tek bir sözün var
ve sen yoksun artik
yasayamiyorum, nefes alamiyorum
çok canim aciyor kaniyor yaralarim
sevemiyorum insanlari çünkü hiçbiri sen degil
beni saran varligin nerde
ve sen yoksun artik
ben yapayalniz kaldim bu acimasizliklarda
ben sensiz kaldim
gittin degilmi
tek söz yok yüregime saklayacagim,
tek bakis yok gözlerimde sakli kalan
kokun yok dudaklarimda islakligin ve senin hayatinda da ben
ve sen yoksun artik
uyuyamiyorum oysa ben günlerce sadece uyumak istiyorum
tek kavusabildigim rüyalarimda seninle bulusmak için
senin için
hani seninleyken en güçlü firtinalara dayanabilen bir çinardim ya
simdi bir meltem beni yikiyor
sensizim
gittin ya beni, BENI ANLAMAYAN INSANLARLA BIRAKTIN YA
neydi bana nefretin
bu kadar aciyi bana yasattin
bir tekedilis degil yoklugunun varligini hissetmeme
neden olan aci
sensizlikle dövüsmem de degil
sanki yemin etmis gibi acilarini sahiplenmekte degil
gidisin bir ihanete bir yalnizligia bir yok olusa kabul edememk bunu anlamamk içimde firtina
kaybolus askalara insanlara son çiglik içimdeki yikilista
yapamam dayanamam bunu anlayamam anlatamam
,bir tarafim seni inkar ederken bir tarafim seni delice kabulleniyor çikip karsima
yapmadim demeni bekliyor
ama sen yüregime inat susuyosun
ve sen yoksun arik
keske son kursunu yüregime siksaydin bu kadar kanarmiydi içimsen benim canimdin
aldin yasayamamki
senden sonra bir daha ben olamadimki.............................

/color]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KaLpsiz - 07 Eki, 2007, 09:20
güzel paylaþýmlar saol kolera  50 CKP hak ettin!
Başlık: vefasýza......
Gönderen: HýrçýnGüzel - 08 Eki, 2007, 01:01
paylaþýmlar gerçekten çok güsel saol janým
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 14:55
Esmer Meleðim
[youtube=425,350]cpT7aae4ixg[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 14:57
Sen Hep Benimsin
[youtube=425,350]MrkXDwn3Clc[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 14:57
sevmek günahsa eðer
[youtube=425,350]QWI_nD9zC8s[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 14:58
hasretinle yandý gönlüm
[youtube=425,350]IPb1FJ5z_fI[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:00
yaprak dökümü
[youtube=425,350]WqnxUZFZynE[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:01
leyli leyli
[youtube=425,350]bNLvNbqxLqQ[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:01
ah bu çalan þarkýmýz
[youtube=425,350]r8EKTR6XdF4[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:02
artýk gelsene
[youtube=425,350]A9MG_3uBNEs[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:04
aþkýmaa...
[youtube=425,350]Pnfonfqas9I[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 29 Kas, 2007, 15:06
diyar diyar
[youtube=425,350]RBiaAXAumkg[/youtube]
arkadaþlar videolar bana aittir
Başlık: vefasýza......
Gönderen: Canik - 29 Kas, 2007, 21:11
yüreðine saðlýk kolera  :ok
nice devamlara devamýný bekliyoz yanim  :ok
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 30 Kas, 2007, 00:26
ben þiir yazmaktan pek anlamam ama video yaptýkca paylaþcam her gün birtane yapýyorum saten :D :D :D
Başlık: vefasýza......
Gönderen: |Ayþe| - 04 Ara, 2007, 08:27
Özlemek güzel, umut etmek, istemek, hissetmek çok güzel, yaþamak bir o kadar... seni sensiz yaþamanýn aðýr yükü olsada üzerimde, sevdan onurumdur eðilmez baþým...

eline koluna klavyene saglýk..
daha ne diyeyim... :ok
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 10 Ara, 2007, 00:36
hakan taþýyan geceler

[youtube=425,350]VUyi8SkhFvY&feature[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 10 Ara, 2007, 00:37
Ýzel Bebek

[youtube=425,350]VldJpAtfmbA&feature[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 10 Ara, 2007, 00:38
Ýstanbul Aðlýyor

[youtube=425,350]SDnZ9_al3uM&feature[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: KoLeRa - 10 Ara, 2007, 00:40
özledim seni

[youtube=425,350]lvJ7JXd1PTs&feature[/youtube]
Başlık: vefasýza......
Gönderen: HAYAL - 10 Ara, 2007, 22:11
çok güzel emeðine saðlýk ;)